AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen"

Transcriptie

1 AZ Groeninge Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen Dossier Tyco Healthcare prijs voor excellentie in ziekenhuismanagement 2006

2 Bezinning Inhoudstafel Voorwoord Van vier naar één op papier 1. CAZK Groeninghe 5 2. AZ Groeninge 6 3. Medewerkers 7 4. Motivatie voor de fusies 7 5. Nieuwbouw 8-9 De fusie op het terrein 1. Nieuw organisatiemodel Concentratie van de eerste diensten Blauwdruk van de medisch-verpleegkundige diensten Samenstelling van de nieuwe teams Verhuisoperatie De fusie in de geesten 1. Teambuilding Langetermijnplannen van medische disciplines en afdelingen Missie / visie / waarden / strategie Jaarcyclus Charter patiëntvriendelijk ziekenhuis Andere instrumenten Vorming, training en opleiding Communicatie Investors in People Clinical Leadership 33 Effecten 1. Faciliterende factoren Evidence based care & cure Enquête patiëntentevredenheid Ombudsdienst / klachtenbehandeling Medische activiteiten Verruiming van het zorgaanbod Medische investeringen Nieuwe artsen Evolutie van het personeelsbestand Financiële resultaten Netwerking Visitatie 45 Nieuwbouw 1. Ontwikkeling van een VIPA-dossier Zorgaanbod Patiënten Medewerkers Aanvullende dienstverlening 49 Uitdagingen Colofon Verantwoordelijke uitgever Jan Deleu, algemeen directeur AZ Groeninge, Reepkaai 4, 8500 Kortrijk Werkten mee aan dit dossier Koen Balcaen, Johan Behaeghe, Jan Deleu, Veerle De Wispelaere, Niko Dierickx, Elsie Fernagut, Patrick Garré, Iris Goddyn, Martine Mooren, Hilde Noppen, Lode Pottie, Jan Taveirne, Marc Van Uytven, Serge Vanderschueren, Hilde Vanmeenen, Marc Verpoort Eindredactie en lay-out dienst pers en communicatie 2

3 Voorwoord * Fusioneren is een complex reorganisatieproces waar heel veel en zeer diverse managementtools aangewend moeten worden. Wij vonden het gezien de complexiteit en de grootte van deze opdracht zinvol om onze aanpak uit te schrijven, zodat velen die met dergelijke uitdagingen geconfronteerd worden, hierin inspiratie kunnen vinden. Het is zeker niet onze bedoeling om onze aanpak als best practice aan te prijzen, wel willen we onze ervaring en praktijk op deze wijze met collega s delen. Hierna volgt een beschrijving van de managementaanpak die toegepast werd bij de fusie van 4 lokale ziekenhuizen naar één groot regionaal ziekenhuis, met alle juridische, organisatorische en infrastructurele implicaties die hiermee gepaard gaan. De nieuwbouwambities waarvoor in de loop van de jaren de nodige flexibiliteit aan de dag gelegd moest worden, worden intussen stap voor stap gerealiseerd. De grote uitdaging van elke fusie blijft echter de integratie van visies en attitudes, de creatie van een nieuwe bedrijfscultuur, met de vastberadenheid om de schaalvoordelen op papier om te buigen naar concrete realisaties ten gunste van de klant, in dit geval de patiënt die recht heeft op een uitgebreider, meer geïntegreerd, technologisch hoogstaand en organisatorisch vlotlopende dienstverlening. De motor achter deze evolutie zit verweven in de opzet van de jaarcyclus van AZ Groeninge, die de medewerkers nauw betrekt bij de visie en de strategie van het nieuwe fusieziekenhuis via jaardoelstellingen en functioneringsgesprekken, zowel op het vlak van zorgaanbod en organisatie als van bedrijfscultuur. Wij schreven dit document bij elkaar goed wetende dat wij pas aan het begin staan van een veranderingsproces en beschouwen dit geenszins als een concluderend eindwerk... Wij hebben geprobeerd een schat aan ervaringen met u te delen zonder de ambitie te hebben om alles zeer rooskleurig voor te stellen. Veel leesgenot Het directieteam en de stafleden van AZ Groeninge * Dit dossier is samengesteld naar aanleiding van onze deelname aan de Tyco Healthcare prijs augustus

4 van vier naar één... op papier Van vier naar één... op papier 1990: De provinciestad Kortrijk in hartje Zuid-West-Vlaanderen met een te bedienen bevolking van zo n inwoners telt vier ziekenhuizen van gemiddelde grootte. De onderlinge concurrentie is een feit, maar ook het gezond verstand regeert. Dure, identieke investeringen in elk van de vier ziekenhuizen zijn niet langer economisch haalbaar. Punctuele samenwerkingsovereenkomsten worden ondertekend. Zo wordt de MUG-functie met twee MUGwagens georganiseerd onder de leiding van een gezamenlijk MUG-college waarbij elk ziekenhuis in beurtrol gedurende een week alle MUG-patiënten en 100-oproepen opvangt. De spoedopnames in de andere ziekenhuizen blijven wel open als eerste opvang voor de andere spoedgevallen. In 1991 ondertekenen de drie private ziekenhuizen een beleidsprotocol gericht op eenheid van beheer, beleid en handeling; een coördinatieraad wordt in het leven geroepen. In 1994 verwerkt één labo pathologische anatomie de onderzoeken van drie van de vier ziekenhuizen, twee private ziekenhuizen en het OCMW-ziekenhuis. De trend is gezet, maar de weg is nog lang. Fusiebeweging in Kortrijk 198x 198x HH fusie SM X X SM SN MV SN MV groep groep X X protocol SM/SN/MV X fusie fusie oprichting CAZK fusie az OLV van Groeninghe OLV OLV X X (AZ Groeninge) mug joint venture pathologische anatomie HH: Heilig Hart; SM: Sint-Maarten; SN: Sint-Niklaas; MV: Maria s Voorzienigheid; OLV: Onze-Lieve-Vrouw 4

5 van vier naar één... op papier 1. CAZK Groeninghe 1996: In november wordt de vzw Christelijk Algemeen Ziekenhuis Kortrijk Groeninghe (CAZK Groeninghe) opgericht; een fusieplan voor fusie van de private ziekenhuizen Sint-Maarten, Sint-Niklaas en Maria s Voorzienigheid wordt ingediend en op 1 januari 1998 ontstaat in het Belgische zorglandschap een nieuw ziekenhuis met één erkenningsnummer: CAZK Groeninghe. Organisatiemodel De nieuwe raad van bestuur is paritair samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van elk fusionerend ziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis wordt bestuurd op basis van een multi-unit organisatiemodel. Een centrale directieraad is verantwoordelijk voor het management van het fusieziekenhuis. Binnen deze multi-unit structuur hebben de algemeen directeurs van de vroegere ziekenhuizen, naast hun mandaat in de centrale directieraad, 3 soorten van verantwoordelijkheden: 1. verantwoordelijkheid voor hun eigen campus binnen hun departementele directie 2. verantwoordelijkheid voor een campusoverschrijdende opdracht: - financieel beleid: algemeen directeur campus SN - personeelsbeleid: algemeen directeur campus SM - operationeel beleid: algemeen directeur campus MV 3. een coördinatiefunctie door de 3 campussen heen voor - departement verpleging: coördinatie door de algemeen directeur campus SM - departement administratie: coördinatie door de algemeen directeur campus SN - technisch departement: coördinatie door de algemeen directeur campus MV De campusreflex is nog sterk aanwezig en wordt bevestigd door het beleid van de campusdirecties, met eigen verantwoordelijkheden voor verpleging, administratie en technische dienst, echter met de coördinerende hand van een vroegere campusdirecteur. Er is duidelijk geen eenheid van leiding; het consensusmodel is eerder gestoeld op wantrouwen. Aan de medisch-verpleegkundige organisatie verandert niets; alleen op het vlak van de ondersteunende diensten is er integratie: centraal telefoonbeheer, loonadministratie, MKG, boekhouding, -- I M M O B I L I S M E -- Dit organisatiemodel is niet het meest efficiënte maar heeft wel als grote verdienste dat het de fusie mogelijk maakt. Het is een noodzakelijke tussenstap om vooruit te gaan in de samenwerking tussen de vroegere concurrerende ziekenhuizen. Daar waar veel andere fusieziekenhuizen (voor lange tijd) in deze organisatiefase blijven steken of blijvend verder werken met een op diverse campussen versnipperde activiteit, gaat het Kortrijkse ziekenhuis in een volgende stap al snel over naar een meer centralistisch model. Organisatiemodel CAZK Groeninghe raad van bestuur centrale directieraad coördinator, secretaris, college van algemeen directeurs, hoofdgeneesheren, administratief directeurs, verpleegkundig directeurs, technisch directeurs campus MV departementele directie campus SM departementele directie campus SN departementele directie financieel beleid coördinatie coördinatie coördinatie Algemeen dir. Dept. verpleging dept. administratie technisch dept. Algemeen dir. Dept. verpleging dept. administratie technisch dept. Algemeen dir. Dept. verpleging dept. administratie technisch dept. personeelsbeleid operationeeel beleid 5

6 van vier naar één... op papier 2. AZ Groeninge 1998: In mei, kort na de officiële erkenning van CAZK Groeninghe, sluiten het nieuwe ziekenhuis en het openbare Onze-Lieve- Vrouwehospitaal een samenwerkingsprotocol af. Een wijziging van de OCMW-wet, waardoor het OCMW niet steeds de meerderheid moet hebben in de beheersorganen, ruimt een belangrijke hinderpaal in de fusiebesprekingen uit de weg. De erkenning van het nieuwe AZ Groeninge komt er op 1 september 2000, maar al in 1999 wordt het nieuwe organisatiemodel uitgetekend én in de praktijk uitgevoerd. Organisatiemodel De raad van bestuur wordt samengesteld overeenkomstig het aantal bedden van de fusionerende ziekenhuizen: 5 leden van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (voorgedragen door het OCMW Kortrijk), 5 leden van CAZK Groeninghe, en telkens 2 vertegenwoordigers van de vzw Kliniek Maria s Voorzienigheid, vzw Ziekenhuis Sint-Maarten en vzw Sint-Niklaaskliniek. Om een uniform beleid te garanderen, is meer centraal gezag een vereiste. Voor het eerst wordt de functionele verantwoordelijkheid gekoppeld aan een lijnverantwoordelijkheid met campusoverschrijdende bevoegdheden. Toch gebeurt de besluitvorming nog steeds op gemeenschappelijke basis, weliswaar met aanduiding van een coördinator, waarbij de vier vroegere verantwoordelijken streven naar consensus. September oktober 2001 Oktober Raad van bestuur Kerngroep fusie Directiecomité Directeur algemene coördinatie Directeur financiën en administratie Directeur logistiek en informatica Directeur masterplan Directeur coördinatie verpleging Hoofdgeneesheer-coördinator Directeur planning en communicatie Zorgdepartementele raad Leden van het directiecomité 4 directeurs verpleging 4 hoofdgeneesheren Directiecomité Algemeen directeur: Jan Deleu Hoofdgeneesheer: Jan Taveirne Directeur financiën en administratie: Jacques Callens Directeur zorgondersteunende diensten: Niko Dierickx Directeur masterplan: Johan Bouckaert Directeur patiëntenzorg: Koen Balcaen Directeur human resources: Marc Verpoort Directeur audit en IT: Marc Van Uytven De kerngroep fusie bestaat uit enkele bestuurders van beide ziekenhuizen en adviseurs, en staat in voor het beleidsvoorbereidende werk. Daarnaast is er een zorgdepartementele raad, een overlegorgaan waarbij de campusverantwoordelijken in het management worden betrokken. Ook hier weer resulteert het gekozen organisatiemodel niet altijd in een vlot beleid, de nagestreefde consensus tussen de vier vroegere verantwoordelijken leidt immers tot conflicten en inefficiëntie in de besluitvorming. Vanaf oktober 2001 wordt gekozen voor een nieuw samengesteld directiecomité (zie p. 10). 6

7 van vier naar één... op papier Opdrachtverklaring AZ Groeninge De vzw AZ Groeninge is ontstaan uit de fusie van het OCMW-ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouwe-hospitaal en CAZK-Groeninghe, op zijn beurt een fusie van de private christelijke ziekenhuizen Maria s Voorzienigheid, Sint-Maarten en Sint-Niklaas. Het Kortrijks Algemeen Ziekenhuis Groeninge zet de inspiratie van de stichtende leden op een actuele manier voort. Zo wordt een hedendaagse en toekomstgerichte visie geschraagd door eeuwenoude tradities en een tijdloze waardebeleving. Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende overtuigingen naast elkaar te erkennen. Daarbij wordt uitgegaan van het unieke en het evenwaardige van elke mens. Tolerantie is hierbij een uitgesproken ethisch engagement. Men respecteert de ander als persoon en in zijn overtuigingen. Dit is geen gemakkelijke opdracht, die evenwel mogelijk wordt gemaakt door aandachtig naar elkaar te luisteren en de diverse meningen te eerbiedigen. AZ Groeninge verstrekt kwaliteitsvolle, deskundige en integrale zorgverlening voor het lichamelijk, geestelijk, spiritueel en sociaal welzijn, aan alle mensen die op het ziekenhuis een beroep doen. Het is een regionaal ziekenhuis dat een zo ruim mogelijk medisch spectrum aanbiedt. Naast zijn diagnostische en behandelende opdracht, vervult het ziekenhuis ook een educatieve en voorlichtende taak binnen de regionale gezondheidszorg. AZ Groeninge profileert zich als een dynamische instelling, waarin de patiënt centraal staat. Het geheel van de beschikbare en noodzakelijke zorgen met hetzelfde kwaliteitsniveau is voor elke patiënt op gelijke wijze toegankelijk, o.a. door het bieden van tariefzekerheid. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het geven van aangepaste informatie aan zorgvragers en hun familie en verwanten die erkend en betrokken worden als een onmisbare schakel in het zorggebeuren. Een goed gecoördineerd team biedt samenhang en continuïteit in de zorgen en de behandeling. AZ Groeninge biedt een klimaat waarin alle medewerkers zich goed voelen en waarin iedereen zich gewaardeerd weet in zijn deskundigheid, inzet en toewijding. De medewerkers worden gemotiveerd door de diepere zin van hun werk, door de kwaliteit van de zorgverlening en door de manier waarop wordt samengewerkt met de andere zorgverstrekkers binnen en buiten de instelling. Daartoe worden de medewerkers kansen geboden om, in overleg, door creativiteit en door het leveren van herkenbare bijdragen te komen tot persoonlijke groei en ontwikkeling en tot het uitbouwen van hun capaciteiten. Er wordt gestreefd naar een objectieve terugkoppeling, waarbij de waardering voor goed werk uitgedrukt wordt in bemoedigende erkentelijkheid en in een eerlijke verloning. AZ Groeninge is er voor en ook door de gemeenschap. 3. Medewerkers 1 januari 1998: Vanaf de eerste dag van het bestaan van CAZK Groeninghe bestaat er een fusie-cao, die een aantal afspraken bekrachtigt met weerslag op zowel de individuele als de collectieve tewerkstelling. Zo wordt de individuele tewerkstelling voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur gewaarborgd, blijven de arbeids- en loonsvoorwaarden bestaan, onder meer inzake anciënniteit, zijn er afspraken met betrekking tot de overlegorganen met onder andere de vakbondsafvaardiging, enz. 1 september 2000: De fusie-cao wordt gedeeltelijk bijgestuurd op het ogenblik dat ook het OCMW-ziekenhuis tot de fusie toetreedt. Maar een medewerker wil meer dan enkel papieren garanties. Er is een sfeer van onzekerheid, de veranderingen brengen spanningen met zich mee, geruchten doen de ronde, de directie krijgt het verwijt niet voldoende transparant te zijn in haar plannen en vooral bezig te zijn met zichzelf, er is te weinig betrokkenheid van de directie met de werkvloer. Men verliest zich in een hiërarchie die voor sommigen niet duidelijk is. De zin van de fusie is soms ver te zoeken, medewerkers hebben het moeilijk met de veranderende organisatie en het verlies van de vertrouwde bakens. Medewerkers vinden dat ze te weinig inspraak hebben. Er is te weinig informatie en bovendien bereikt ze te laat de achterban. De campusreflex 4. Motivatie voor de fusies leidt tot het halsstarrig behoud van de vroegere gewoontes. Er komt sociale onrust, er zijn aanvaringen tussen de vakbondsafvaardiging en de raad van bestuur, het personeel mort. Om dit te counteren, worden nieuwe initiatieven genomen. De periodieke bijeenkomsten tussen de vakbondsafvaardiging en de raad van bestuur zijn hier een voorbeeld van. Beide fusies komen voort uit de visie dat samen meer mogelijk is dan alleen. Bovenal blijft het aanbieden van excellente medische zorg het ultieme streefdoel: - concentratie van de medische disciplines - wetenschappelijke kruisbestuiving - subspecialisatie in deelgebieden van de disciplines - opzetten van medisch en technisch innoverende projecten - multidisciplinaire samenwerking - uitbreiding van het zorgaanbod aan patiënten en huisartsen - investeringen in nieuwe, dure technologieën - profilering en uitstraling in de regio Maar deze fusies kaderen natuurlijk ook in het algemene beleid van de overheid dat gericht is op schaalvergroting en samenwerking tussen de ziekenhuizen, vooral in het licht van de subsidiëring van nieuwbouwprojecten. 7

8 van vier naar één... op papier 5. Nieuwbouw 1998: De wil om te beschikken over een moderne, toekomstgerichte nieuwbouw waarin alle diensten van hét fusieziekenhuis van Kortrijk verenigd zijn, was de eigenlijke motor achter de opeenvolgende fusieinspanningen. De grote verhuizing gepland voor 2006 December 1998: De ziekenhuizen CAZK Groeninghe en het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal maken een gezamenlijk zorgstrategisch plan over aan de bevoegde instanties. Dit zorgstrategisch plan bevat een beschrijving van de globale toekomstvisie van het nieuwe ziekenhuis in termen van zorgaanbod met aanduiding van diverse aangeboden programma s, gekoppeld aan een omgevingsanalyse. Het plan voorziet in een nieuwbouw van 1000 bedden, met in een eerste fase (2006) 800 acute bedden, inclusief daghospitalisatie, en met het behoud van 2 campussen (Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Maarten) waar de moeder- en kindzorg, alsook de chronische en subacute zorg (geriatrie, spdienst, psychiatrische dienst) ondergebracht worden. In een latere fase (2018) worden deze twee campussen in de nieuwbouw geïntegreerd. Op 11 juni 1999 geeft de Minister van Gezondheidsbeleid Wivina Demeester hierop een positief antwoord, op voorwaarde dat de fusie tussen CAZK Groeninghe en het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal effectief plaatsvindt. In de tweede jaarhelft van 1999 schieten de werkgroepen in actie om een architectenbureau aan te duiden, om een conceptnota over het nieuwe ziekenhuis op te stellen, om een geschikte locatie te vinden, om een organisatieschema masterplan uit te tekenen,. Nieuwbouwplannen in algemene fusieziekenhuizen zorgstrategisch- fase 1 fase 2 Kortrijk en masterplan nieuwbouw nieuwbouw MV MV nieuwbouw acute zorg nieuwbouw acute zorg SN SM OLV SN SM OLV (sub)acute zorg G - A - Sp - cardio moeder & kind (sub)acute zorg moeder & kind Sp palliatief Sp chronisch psychogeriatrie 8

9 van vier naar één... op papier Van twee naar vier verhuisstappen tussen 2008 en : De aanvankelijk voorziene twee fases voor de realisatie van de nieuwbouw blijken in de praktijk onuitvoerbaar. Financieel zijn de vast te leggen investeringen noch voor de Vlaamse Gemeenschap, noch voor het ziekenhuis haalbaar. Daarom werkt het ziekenhuis een alternatief uit met vier grote stappen in het bouwproces. Nieuw is ook dat de volledige aanpak geïntegreerd wordt in het totaalbeleid van de fusie: niet alleen bouwen met bakstenen maar ook de mensenorganisatie nu al verbouwen. Door deze beslissing worden de kaarten grondig dooreengeschud. Het bestuur beslist de toekomstplannen van het nieuwe ziekenhuis via een intermediaire fase door te voeren om al snel een deel van de fusievoordelen te realiseren. De totale afwerking van de nieuwbouw is nu voor 2018 gepland, hoewel een substantieel deel (764 bedden) tegen eind 2010 gerealiseerd wordt. In afwachting daarvan worden de medische disciplines vanaf 2003 samengebracht op één van de bestaande campussen. Deze constructie moet een voorafspiegeling vormen van de situatie in de nieuwbouw en moet het voor de op de diverse campussen nieuwgevormde entiteiten mogelijk maken als goedgeorganiseerde diensten naar de nieuwbouw verhuizen (zie de fusie op het terrein p. 10). Op 10 april 2002 geeft de raad van bestuur opdracht aan de stuurploeg nieuwbouw om binnen 3 maanden een nieuw, gefaseerd financieel-technisch plan op te maken en het dossier voor project 1 uit te werken. Op 9 december 2002 verleent het VIPA de subsidiebelofte voor project 1 van de nieuwbouw (zie ontwikkeling van een VIPA-dossier p. 46). Bijgewerkt fasering nieuwbouwproject fusie DNL OLV OLV OLV OLV OLV OLV SM SM SM SM MV SN MV SN MV nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw nieuwbouw 9

10 de fusie op het terrein De fusie op het terrein September 2000: Kortrijk telt nog één algemeen ziekenhuis, met een directiecomité waarvan de leiding waargenomen wordt door de vier vroegere algemeen directeurs, op basis van coördinatorschap. De medische disciplines functioneren nog zoals vroeger, opgesplitst op hun eigen campus, maar de blauwdruk voor de intermediaire fase is in volle voorbereiding. De intermediaire fase kan gedefinieerd worden als de tijdspanne, vanaf de samenbrenging van de medische disciplines op één van de campussen (maart 2003) tot aan de inhuizing in de nieuwbouw, die nodig is om een brede samenwerking tussen alle medewerkers en artsen van het fusieziekenhuis te realiseren, om te komen tot verdieping en verbreding van de zorg (nieuw zorgaanbod en subspecialisatie) en om een geïntegreerde, toonaangevende patiëntenzorg te bieden. Gezien de omvang en de impact van deze fase is een grondige voorbereiding noodzakelijk. De uitvoerbaarheid van de intermediaire fase moet geanalyseerd worden: wat zijn de de effecten op de patiënt, de patiëntenzorg, de medewerker, de verwijzer, de bevolking, de politici, de concurrenten, en hoe kunnen we hierop anticiperen? Bovendien wenst de directie maximale ondersteuning te geven aan ziekenhuisbrede verbeteracties op het vlak van medische behandeling, zorginhoud, multidiscplinaire samenwerking, logistieke functies, communicatie, hanteerbare beleidsinstrumenten, organogram,. 1. Nieuw organisatiemodel Directiecomité Begin 2001: Al snel blijkt dat de algemene leiding op basis van coördinatorschap niet de meest efficiënte vorm van bestuur is. Het bevordert de samenwerking niet en leidt tot immobilisme. Na een assessment door een externe organisatie wordt een nieuwe structuur voor het directiecomité uitgetekend met één algemeen directeur, één hoofdgeneesheer, één verpleegkundig directeur, één technisch directeur en één financieel-administratief directeur. Er wordt beslist buiten de muren van het ziekenhuis op zoek te gaan naar een algemeen directeur. Ad interim neemt één van de vroegere campusdirecteurs de functie van algemeen directeur op zich. In oktober 2001 treedt Jan Deleu in dienst als algemeen directeur. Hij heeft al ruime ervaring opgedaan tijdens de fusie van Sint-Augustinus Antwerpen. De directeur human resources, Marc Verpoort, volgt in december In 2002 wordt Koen Balcaen aangetrokken als directeur patiëntenzorg en Marc Van Uytven voor de auditfunctie, gecombineerd met IT, zodat het directiecomité er eind 2002 als volgt uitziet: Het nieuwe directiecomité neemt de verantwoordelijkheid op zich om die intermediaire fase in de breedst mogelijke zin voor te bereiden met inachtneming van de afgesproken deadlines. Er wordt een taskgroup opgericht met een vertegenwoordiger van de artsen en de ondernemingsraad. Deze taskgroup coördineert de drie cellen die de intermediaire fase inhoudelijk uitwerken: de logistieke cel, de medisch-verpleegkundige cel en de cel human resources. Medische equipe hoofdgeneesheer De hoofdgeneesheer wordt bijgestaan door een medische equipe hoofdgeneesheer bestaande uit vier leden met elk hun specifieke expertise. Op basis daarvan werd een taakverdeling uitgewerkt. - Dr. Paul Goddeeris: comité medisch materiaal, aankoopcomité, ad hoc-commissie,... - Dr. Bernard Gheysens: coördinator inwendige geneeskunde, coördinator spoedgevallen, wachtregeling en wettelijke permanenties,... - Dr. Serge Vanderschueren: medische registratie en informatica, communicatie huisartsen, revalidatiediensten,... - Dr. Rob Van Den Oever: externe relaties, advisering en beleidsopvolging federale overheid, advisering in functie van onder meer nieuwe zorgmodellen,... Medische diensten Na raadpleging van de artsen is de medische raad geen voorstander om het clustermodel op artsenniveau in te voeren. Er wordt wel beslist te starten met de uitwerking van 31 diensten en het aanstellen van geneesheren-diensthoofden (zie p. 13). 10 Directiecomité Algemeen directeur: Jan Deleu Hoofdgeneesheer: Jan Taveirne Directeur financiën en administratie: Jacques Callens Directeur zorgondersteunende diensten: Niko Dierickx Directeur masterplan: Johan Bouckaert Directeur patiëntenzorg: Koen Balcaen Directeur human resources: Marc Verpoort Directeur audit en IT: Marc Van Uytven

11 de fusie op het terrein Clustervorming September 2000: Op het moment van de fusie in 2000 wordt de clusterstructuur voor het verpleegkundig-paramedisch departement ingevoerd. Hierbij wordt geopteerd voor de klassieke indeling volgens kenletter, namelijk C-diensten (heelkunde), D-diensten (inwendige geneeskunde), medisch-technische diensten (intensieve zorg, dienst spoedopname en operatiekwartier), G-sp-psychiatrie (geriatrie, psychiatrie en revalidatie), M-E-n* (moeder en kind) en tenslotte ambulante diensten. 2002: Om te anticiperen op de heroriëntatie van de medische disciplines binnen AZ Groeninge blijkt de verpleegkundige en paramedische structuur aan vernieuwing toe. Op basis van de nieuwe campussamenstelling wordt een nieuw organogram uitgetekend dat bestaat uit 5 clustergroepen. Deze zijn vanaf begin 2003 verantwoordelijk voor een homogene set van afdelingen en diensten, en kunnen zo maximaal de belangrijkste patiëntenstromen volgen. Cluster heelkunde Ann Vermeire Verpleegkundig-paramedisch directeur Koen Balcaen Verpleegkundigen ziekenhuishygiëne Guido Demaiter Katrien Ponsaerts Clusterverantwoordelijken Cluster inwendige Chantal Van Fleteren Cluster moeder- en kindzorg Frederika Van der Heyde Cluster medisch-technische verpleegdiensten Antoon Vanhoutte Cluster G - Sp - neuropsychiatrie Sylvia Samyn Cluster ambulante zorg en patiëntenbegeleiding Ann Cornette Vroeger clusterconcept inwendige inwendige inwendige Nieuw clusterconcept consultatie dagziekenhuis operatiekwartier intensieve zorg hospitalisatie 2. Concentratie van de eerste diensten Kort na de fusie, in sommige gevallen al voor de fusie, worden een aantal diensten bijeengebracht: de ondersteunende diensten zoals medische registratie, technische dienst, boekhouding, personeelsadministratie, facturatie, IT, schoonmaak en aankoop, met de daarbij horende harmonisatie van werksystemen, die de aankoopdienst trouwens de Supply Chain Award opleverde (zie p. 43). De standaardisering van de procedures en het fysiek bijeenbrengen van deze diensten verloopt vlot, maar op menselijk vlak is deze operatie moeilijker te verteren. Hier en daar zijn sessies teambuilding nodig om de groepsgeest aan te scherpen. Ook de medisch-technische diensten zoals het klinisch laboratorium en de medische beeldvorming realiseren snel de schaalvoordelen van grotere associaties. De grote uitdaging is evenwel de samenvoeging van de medisch-verpleegkundige diensten. 11

12 de fusie op het terrein 3. Blauwdruk van de medischverpleegkundige diensten De nieuwe samenstelling van de vier campussen met samenvoeging van de specialismen op één van de campussen is geen sinecure maar biedt tegelijkertijd talrijke opportuniteiten. Heel wat elementen spelen mee in het beslissingsproces. Complementariteit Op basis van de reële noden worden de bedden herverdeeld over de diverse disciplines, rekening houdend met het aantal patiëntenkamers, functionele ruimtes, bereikbaarheid, consultaties, operatiezaal- en dagziekenhuiscapaciteit. Hierbij moeten de vier nieuwe campussen complementair zijn aan elkaar, maar moet er binnen de campussen een logische samenhang zijn tussen de diensten die samen instaan voor de belangrijkste patiëntenstromen. Gefaseerde verhuiskalender Een belangrijke factor is de verhuiskalender: de volgorde van sluiting van de campussen wordt mede bepaald door de leeftijd en de afschrijvingstabellen van de diverse gebouwen. Beschikbare ruimte Al snel blijkt ook dat het aantal reserve vierkante meters uitgeput is en dat spaarzaam met de beschikbare ruimte moet worden omgesprongen. Een ruimtecommissie buigt zich over alle mogelijke vragen en zoekt naar een oplossing rekening houdend met de periode tot aan de nieuwbouw. Inrichting en uitrusting De inrichting en uitrusting blijken niet steeds te voldoen voor de nieuwe functie die in de gekozen ruimte wordt ondergebracht. Een uitgebreide inventaris wordt opgemaakt met alle noodzakelijke verbouwingen en opfrissingen. Daarvoor wordt een budget bepaald en aan de raad van bestuur voorgesteld. Hierbij wordt gezocht naar een evenwicht: enerzijds moet de infrastructuur gedurende de jaren van de intermediaire fase beantwoorden aan alle vereisten noodzakelijk voor een goede patiëntenzorg, anderzijds wordt gestreefd naar rationalisering in de investeringen. Anderzijds moeten de uitgaven zeer beperkt blijven, uiteindelijk is de totale nieuwbouw dé investering. Strategische discussies Een aantal strategische discussies worden uitgeklaard. Een eerste dossier is de centralisatie van de dienst spoedopname op campus Maria s Voorzienigheid. Zowel omtrent de triage, het organogram en de dienstverlening worden keuzes gemaakt. Belangrijke aspecten die verder moeten worden opgevolgd, zijn onder meer: - de samenwerking van de spoedartsen met de diverse medische disciplines die door middel van protocolakkoorden verder vorm moet krijgen; - de opvang, de begeleiding, de triage van de patiënten en de familie, - de financiële regeling en de afspraken binnen de dienst spoedopname, - de inzet en de opvolging van assistenten geneeskunde, Voor de operatiekwartieren ligt het accent vooral op standaardisatie van sets en medisch materiaal, inrichting van operatiezalen en toewijzing van operatietijd. Een voorstel van reglement van inwendige orde wordt opgemaakt met daarin afspraken zowel op het vlak van doelmatigheid en organisatie als op het vlak van ziekenhuishygiëne. Een aantal organen worden opgericht om toe te zien op de naleving hiervan. Medewerkers Door de creatie van monodisciplinaire diensten kunnen de verpleegkundigen zich beter specialiseren in hun discipline. Daarvoor moeten ze wel een keuze voor nieuwe dienst / specialisme / campus kenbaar maken. (zie samenstelling van de nieuwe teams p. 13). De individuele bevraging van de medewerkers maakt tevens deel uit van een pro-actief medewerkersbeleid (mutatie, promotie, opleiding en vorming, werkregime, ). Verpleegdossier Aangezien op elke campus, en ook binnen elke campus, nog gewerkt wordt met verschillende verpleegdossiers is het uitwerken van een uniform verpleegdossier voor gans AZ Groeninge essentieel. Voor alle inwendige, heelkundige, geriatrische, psychiatrische en revalidatieafdelingen wordt een nieuw en éénvormig verpleegdossier gecreëerd dat voor de start van de intermediaire fase geïmplementeerd moet worden. Dit dossier omvat ook principes als volledigheid, juistheid en verantwoordelijkheid. Codes in het kader van de verplichte registratie van de Minimaal Verpleegkundige Gegevens zijn erin opgenomen. Het dossier volgt de patiënt doorheen de disciplines en campussen, wat de continuïteit van de zorg in de hand werkt. 12

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Inhoud Redenen voor meten personeelstevredenheid Impact personeelstevredenheid op patiëntentevredenheid Evolutie in resultaten Hoe werken aan kwaliteitsverbetering?

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen

II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen II - Groeperingen en fusies in ziekenhuizen 31 MEI 1989. - Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen Gewijzigd

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 1. INLEIDING 1.1. De beleidscyclus De beleidscyclus van de dienst nucleaire geneeskunde kadert in deze van het ziekenhuis, waarbij elke dienst, in de herfst, een

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Dialyse

Onthaalbrochure Afdeling Dialyse Onthaalbrochure Afdeling Dialyse Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 6 High Care...

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis

Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis 1 Université catholique de Louvain 30, clos ChapelleauxChamps 30.58 1200 Bruxelles Stordeur Sabine : (02) 764 33 29 D hoore William : (02) 764 39 56 Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis Naam van

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc 25 NOVEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie chirurgische daghospitalisatie moet voldoen om te worden erkend BS 05/12/1997 Gewijzigd door: KB 13/07/2006 (art

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van een psychologische dienst. Een autonome dienst in het algemeen ziekenhuis. Ann Verhaert, AZ Sint Jan Brugge Erkende bedden

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Voorstelling kwaliteitssysteem. Inhoud voorstelling. Inleiding 24/09/2014

Voorstelling kwaliteitssysteem. Inhoud voorstelling. Inleiding 24/09/2014 Voorstelling kwaliteitssysteem 11/09/14 Virginie Meesseman Inhoud voorstelling - Inleiding - De fundamenten - De bouwstenen - checks - Het bouwen plan-do/act - Het innoveren Inleiding - Korte voorstelling

Nadere informatie

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde V. Vande Gucht AZ Jan Portaels Vilvoorde DIT IS HET NIET! Voorstelling AZ Jan Portaels Het ziekenhuis beschikt over 406 erkende bedden verdeeld

Nadere informatie

Plannen & organiseren

Plannen & organiseren kijkt vooruit, onderbouwt een planning, houdt rekening met potentiële invloedfactoren, visualiseert en communiceert deze duidelijk en begrijpbaar aan de medewerkers. koppelt aan deze planning, doelstellingen

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel

Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Geel Verpleegafdelingen Regionaal ziekenhuis met 295 bedden Vier chirurgische verpleegdiensten Vier interne verpleegdiensten Verloskamer

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts CONTEXT 1999: 844 VTE s (theoretisch) 2002 (bestuursovereenkomst): 795 VTE s (922 hoofden )

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 18-2-2014 pag. 1 Doelstelling & methode Doelstelling: procesevaluatie Nagaan in welke mate aanpak tov plan is bijgestuurd Inzicht verwerven in factoren die de

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

palliatieve eenheid ten oever

palliatieve eenheid ten oever palliatieve eenheid ten oever Korte voorstelling Een palliatieve eenheid richt zich tot patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, hiervoor geen behandeling meer krijgen en die een korte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd.

Door de overname van Carestel is de reikwijdte van de EOR een eerste maal gewijzigd. EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE WERKNEMERS VAN GROEP AUTOGRILL DE OVEREENKOMST Tussen de Hoofddirectie van de Groep Autogrill, overeenkomstig art. 2 van Wetsbesluit 74/2002 vertegenwoordigd door de Chief

Nadere informatie

Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007

Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007 Opleiding en inscholing ORPADT 19-04-2007 Opleiding tot dialyseverpleegkundige Investeren in de toekomst van het dienstgebeuren Investeren in de toekomst van het dienstgebeuren 35000 30000 25000 20000

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013

Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg. Dirk Gils 21/03/2013 Inspiratiesessie: Clinical Leadership Project (CLP): leiding geven voor betere patiëntenzorg Dirk Gils 21/03/2013 2 sinds 1/09/ 2009 is AZ Turnhout één regionaal ziekenhuis. ruim 1700 medewerkers 160 artsen

Nadere informatie

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG

KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG KWALITEIT VAN CHRONISCHE ZORG Beantwoord elke vraag vanuit het perspectief van het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor het leveren van chronische zorg. Ga bij de beoordeling uit van de huidige

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 7 Vroege

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis

Sociaal Huis Herenthout. Herenthuis Sociaal Huis Herenthout Herenthuis Context en voorgeschiedenis Herenthout telt 8717 inwoners en is gelegen in de Antwerpse Kempen Eind 2005 werd het stappenplan LSB opgemaakt Omgevingsanalyse, inventaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit

Communicatie IKZ 2010. Deel III: Cursisten- en personeelsbevragingen. Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit Uit onze missie Degelijk onderwijs betekent voor ons: openheid voor dialoog en diversiteit wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam.

Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis Hof ter Schelde is verhuisd naar zijn nieuw gebouw in de Drie Eikenstraat te Edegem. Het krijgt meteen ook een nieuwe naam. Revalidatieziekenhuis RevArte de kunde en kunst van het

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND

VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND (VMSD) INLEIDING Voor u ligt een brochure met informatie over de VMSD: de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband. Deze brochure is een handreiking,

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

MEDEWERKER SCHOONMAAK met extra coördinerende taken

MEDEWERKER SCHOONMAAK met extra coördinerende taken Wij zijn niet zo groot dat je er verloren loopt, en niet zo klein dat je snel uitgekeken geraakt. RZ Heilig Hart Tienen heeft de juiste omvang om je meteen thuis te voelen. Nabijheid daar draait het om.

Nadere informatie

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes

Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Zorgpad Zwangerschapsdiabetes Projectdossier kwaliteitsprijs Rode Kruis 2012 Verloskunde, endocrinologie, diëtiek, pediatrie O.L.Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove natascha.deprez@olvz-aalst.be paul.van.crombrugge@olvz-aalst.be

Nadere informatie

De functieomschrijving van klinisch psycholoog maakt integraal deel uit van deze functieomschrijving.

De functieomschrijving van klinisch psycholoog maakt integraal deel uit van deze functieomschrijving. FUNCTIEOMSCHRIJVING COÖRDINATOR PATIËNTENBEGELEIDING 1. Functietitel Coördinator patiëntenbegeleiding 2. Doel van de functie Het realiseren van een kwalitatieve dienstverlening en patiëntenbegeleiding

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

RDS/SPB/001 - SPORTS BETTING ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

RDS/SPB/001 - SPORTS BETTING ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : RDS/SPB/001 - Sports Betting Adviser AFDELING : Operations & Subsidies DATUM LAATSTE AANPASSING: 01.04.2014 Job architecture VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie