Opleidingsprogramma HR-professional

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsprogramma HR-professional"

Transcriptie

1 Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma HR-professional Ontwikkeling naar business partner

2 Ontwikkeling naar business partner Door decentralisatie van taken, krimpoperaties en dalende budgetten, staan overheidsorganisaties voor een uitdagend vraagstuk: Hoe zorgen we ervoor dat we met onze huidige populatie vorm en inhoud kunnen geven aan die veranderende rol vanuit een compacte overheid? Tegelijkertijd manifesteert deze vraag zich in een context waarin zeer bepalende en steeds sneller om zich heen grijpende ontwikkelingen zich opdringen. Globalisering, technologisering, demografische, sociaal-culturele en politieke ontwikkelingen beïnvloeden de arbeidsmarkt waarin de arbeidsmoraal verandert. In de visie van JS Consultancy staat of valt organisatieontwikkeling met de mate waarin HR er in slaagt het HR-beleid te verbinden aan de organisatiedoelstellingen. En in dat proces cruciale thema s als o.a. strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid te operationaliseren op alle organisatieniveaus. De mate waarin dit succesvol is, wordt voor een groot deel bepaald door de effectiviteit en efficiëntie van de onderliggende HR-processen. Het is echter noodzakelijk om deze processen vanuit een ander perspectief op de toegevoegde waarde en legitimatie van de HR-functie vorm te geven. Resultaat Door het volgen van deze opleiding krijgt u als HR-professional regie over uw vakgebied binnen de dynamische publieke context: U kunt betekenis geven aan ontwikkelingen in het werkveld en die vertalen naar KPI s voor het eigen handelen; U weet de slag te maken om van advies naar realisatie te komen, waardoor uw directe Doelgroep De opleiding richt zich op HRprofessionals die zich willen ontwikkelen tot business partner. Zij dienen minimaal vijf jaar ervaring te bezitten in het HRwerkveld, bij voorkeur een gedeelte daarvan of volledig in de publieke sector. Zij opereren op tactisch of tactisch-strategisch niveau en beschikken over een HBO-pluswerk- en -denkniveau. werkomgeving een verhoogde toegevoegde waarde van u als HR-professional ervaart; U ontwikkelt zich tot businesspartner, die samen met het lijnmanagement direct verantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van uw afdeling; U kunt als HR-leider verantwoordelijkheid nemen voor de primaire HR-opgaven en deze op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau operationaliseren;

3 U bent in staat HR-strategie en -beleid te vertalen naar concrete activiteiten die vanuit de HR-functie in samenhang met aanpalende werkterreinen worden opgepakt, u bepaalt daarmee uw operationele HR-agenda en weet deze ook te implementeren; U bent als HR-professional zélf in charge over uw eigen HR-kernprocessen! HR-organisatieontwikkeling HR-beleidsvorming dient, in plaats van een adviesproces, veel nadrukkelijker gezien te worden als een continu managementproces. Hierin functioneert de HR-professional als interne consultant en HR-regisseur, met een visie op de factor mens in organisaties, die continu bezig is om gevraagd én ongevraagd de doelstellingen van de organisatie te helpen vertalen naar wie doet wat, waarom, wanneer en waar en met welke vaardigheden in zijn rugzak. HR wordt daarmee een waardevolle sparringpartner ofwel business partner die de lijnmanager ontzorgt en daarbij het voortouw neemt in de vier primaire HR-opgaven: Zorgen dat medewerkers op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn; Zorgen dat zij over de relevante kwaliteiten beschikken; Zorgen dat zij zich, door goed werkgeverschap, met motivatie binden aan uw organisatie; Zorgen dat zij klaar zijn om in te spelen op de ontwikkelingen waar de organisatie in de toekomst voor staat. In de huidige trend naar integraal management betekent dit dat de HR-professional een partner van de lijnmanager is die die verantwoordelijkheid neemt over de uitvoering van de primaire HRtaken en -processen. De lijnmanager fungeert in deze wisselwerking nadrukkelijk als opdrachtgever en blijft eindverantwoordelijk. In deze omslag gaat de HRadviseur zich ontwikkelen tot HR-leider, die samen met het lijnmanagement direct verantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van de business.

4 De HR-professional als business partner Om deze omslag te faciliteren biedt JS Consultancy een leertraject voor HR-professionals die zich willen ontwikkelen naar business partner. Wij bespreken in zes seminars belangrijke thema s. U gaat direct met de inhoud aan de slag. We leggen met actuele opdrachten de verbinding tussen uw dagelijkse werksituatie en de kennis en vaardigheden die u krijgt aangereikt. U wordt continu uitgedaagd om uw werkzaamheden vanuit een andere positie uit te voeren en te agenderen. Vragen bespreekt u in uw intervisiegroep. Deze intervisiegroep wordt zowel inhoudelijk als procesmatig begeleid door een van onze HR-experts/coaches. Daarnaast bieden wij u coachgesprekken aan. Twee seminars worden opgevolgd door een themabijeenkomst over een specifiek onderwerp. Het onderwerp loonkostenbeheersing hebben wij al voor u gekozen. Daarnaast vragen wij aan de groep een ander relevant thema aan te dragen. Het doel van deze bijeenkomsten is handvatten aan te reiken zodat u zelf actief aan de slag kunt. De opleiding start met een kickoffseminar. Na deze eerste bijeenkomst volgt een intake aan de hand van een 360-gradenfeedbackgesprek. Deze dient als nulmeting en wordt gezamenlijk besproken met u, uw manager en de kerndocent. Hierin vindt u belangrijke aanknopingspunten voor uw leerdoelen. In de samenwerking tussen lijnmanager en HR-professional is de concretisering van de vraag en de verwachting die de manager stelt bepalend voor de effectiviteit van de HR-professional. De lijnmanager verhoudt zich immers als opdrachtgever tot de HR-professional. Duidelijke verwachtingen over en weer en afspraken over reikwijdte van primaire opgaven zijn daarbij randvoorwaarden. De meting wordt aan het einde van het leertraject herhaald. Om succes te meten, maar ook om de focus voor toekomstige ontwikkelstappen te bepalen.

5 Seminars 1. Verschuivingen in het werkveld: betekenis geven aan veranderende vraag voor de HR-professional Tijdens dit seminar bespreken we welke ontwikkelingen zich in het vakgebied voordoen en welke verschuivingen daarin optreden. We onderzoeken de implicaties van de invoering van integraal management voor de focus van de HR-professional. We staan stil bij de vragen waarvoor de HR-functie zich gesteld ziet en de verwachtingen van verschillende stakeholders. Welke leidende principes doen zich voor en zijn die houdbaar? 2. De rol van de HR-professional in de publieke organisatie van nu Dit seminar onderzoekt hoe u zich daartoe verhoudt. We bespreken de omslag van de HR-professional die zijn focus verlegt van adviseren naar realiseren en co-management. We vertalen het nemen van verantwoordelijkheid in werkzaamheden voor de vier primaire HR-opgaven. Wat betekent dit voor uw rolopvatting en rolinvulling? Wat betekent dat voor de rol van lijnmanager en welke eisen stelt de HR-professional vervolgens aan hem of haar? 3. Inzetten van instrumentarium vanuit een nieuwe rolopvatting Welke verschuivingen treden op in de RACI-matrix als gevolg van een rolverschuiving naar businesspartner? Wat betekent dit voor de wijze waarop u uw instrumentarium inzet? We gaan daarbij uit van uw huidige producten- en dienstencatalogus en mappen die o.a. op de rollen van Ulrich. Aanvullend op dit seminar organiseren we een themabijeenkomst over loonkostenbeheersing. Dit is een zeer belangrijke verantwoordelijkheid van de HR-professional en verhoudt zich tot het planmatig aan de P&C-cyclus verbonden management van de afdeling. Het is een belangrijke taak van de HR-leider die samen met het lijnmanagement verantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van de business.

6 4. Het bouwen van een operationele HR-agenda die co-management effectueert In dit seminar staat het vertalen van beleid in concrete werkstromen centraal. Hoe vertaalt zich de HRstrategie van uw organisatie in dominante thema s die u, in samenwerking met uw afdelingsmanager, wilt oppakken? Wat heeft u nodig om proactief aan agendasetting te doen? Welke vragen koppelt u daaraan om deze te vertalen naar concrete acties op operationeel, tactisch en strategisch niveau? En welke plek neemt uw instrumentarium daarbij in? 5. Infrastructuur: ondersteunende processen en systemen Instrumenten werken binnen een bestaande of te ontwerpen infrastructuur. Daarom is het van belang te bepalen welke infrastructuur randvoorwaardelijk is in een HR-proces dat de afdelingsmanager ontzorgt. Vragen die we bespreken zijn bijvoorbeeld: Welke autoristiematrix hoort daarbij? Hoe zorg ik, vanuit co-management, voor een goede afstemming met aanpalende werkterreinen (financieel, facilitair etc.) en welke positie neem ik daarbij in? Hoe verhoud ik me tot andere middelen en resources? 6. Professionele HR-advisering in de rol van business partner In een rol als business partner die de manager ontzorgt, is het van belang dat u een goed professioneel advies kunt geven. Waar bestaat dat uit en welke vaardigheden zijn daarbij aan de orde? Hoe neemt u verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen die zich in uw organisatie én in de (maatschappelijke) context voordoen? We werken in deze module aan een dringende herziening van het begrip adviseren, teneinde om uw ontwikkeling naar HR-leider en strategisch business partner te ondersteunen. We oefenen met verschillende modellen voor het opbouwen van een goed advies en het adviseren met invloed.

7 Opbouw programma Onderwerp Inhoud Duur Seminar 1: kick-off Verschuivingen in het werkveld: betekenis geven aan een veranderende 1 dag, groep vraag voor de HR-professional Intake Kennismakingsgesprek met behulp van 360-graden-feedbackgesprek 2 uur Manager, HR-professional en kerndocent Leerdoelen bepalen en focus van de ontwikkeling individueel Seminar 2 De rol van de HR-professional in de publieke organisatie van nu 1 dag, groep Coachgesprek Bespreken persoonlijke leervragen 1,5 uur HR-professional en HR-expert/coach individueel Seminar 3 Inzetten van instrumentarium vanuit een nieuwe rolopvatting 2 dagen, groep Opdracht uitreiken Themabijeenkomst 2e dag: Loonkostenbeheersing Intervisiebijeenkomst Intercollegiale bespreking van belemmeringen in de praktijk 1 dag, subgroep Leergroep van 5 7 deenemers bij uitvoering opdracht Seminar 4 Het bouwen van een operationele HR-agenda die 1 dag, groep co-management effectueert Coachgesprek Bespreken persoonlijke leervragen 1,5 uur HR-professional en HR-expert/coach individueel Seminar 5 Infrastructuur: ondersteunende processen en systemen 1 dag, groep Intervisiebijeenkomst Intercollegiale bespreking van belemmeringen in de praktijk 1 dag, subgroep Leergroep van 5 7 deenemers bij uitvoering opdracht Seminar 6 Professionele HR-advisering in de rol van business partner 2 dagen, groep Themabijeenkomst tweede dag: keuzeonderwerp uit de groep Eindgesprek Evaluatie aan de hand van tweede 360-graden-feedbackgesprek en 2 uur Manager, HR-professional en kerndocent vervolgstappen voor de toekomst individueel Evaluatie van het leertraject

8 Managementworkshop Aanvullend aan de opleiding biedt JS Consultancy een managementworkshop van een dag, aangezien in de omslag van de HR-professional naar business partner ook van de manager nieuw gedrag verwacht wordt. In de huidige omslag naar integraal management lijken er steeds meer taken op het bord van de afdelingsmanager terecht te komen. Zo ook HR. De vraag die managers zich nadrukkelijker moeten stellen, is of zij ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van die HR-taken. De manager moet zich in de effectuering van het HR-beleid als opdrachtgever opstellen, waarbij de manager wel de eindverantwoordelijkheid behoudt. Wat doet dat met de RACImatrix van uw afdeling? Welke stakeholders hebben welke rollen? En wat betekent dat voor de vragen en eisen aan de HRprofessionals? Deze vragen staan centraal in een managementworkshop, omdat ook voor hen de leidende paradigma s aan herziening toe zijn. Het programma is onderdeel van ons open portfolio, maar wordt ook incompany aangeboden. Incompany JS Consultancy biedt deze opleiding ook incompany aan. We kijken graag met u naar de specifieke vraag binnen uw organisatie en ontwikkelen op basis van uw specifieke behoeftes een programma op maat. Prijs De kosten voor deze opleiding bedragen e 4.950,- p.p. (excl. btw en accommodatiekosten). Meer informatie Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen op of via Kennis van Opleidingen ADVIES INTERIM OPLEIDINGEN WERVING & SELECTIE MOBILITEIT Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid AMSTERDAM DEN HAAG DEN BOSCH HAARLEM ZWOLLE

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Thema: Professionalisering van HR

Thema: Professionalisering van HR Thema: Professionalisering van HR Fotografie: Beeldsmaak 10 Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr. 9-2008 Het Calimero-complex ontstegen TOEGEVOEGDE WAARDE HR KAN AANZIENLIJK OMHOOG De discussie over

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Adieu Secretaresse, Hello Assistant

Adieu Secretaresse, Hello Assistant Quadrant Advies Adieu Secretaresse, Hello Assistant Leergang onder begeleiding van Annemarie de Martines Speciaal voor waterschappen De stappen Module 1 kijken naar uw eigen organisatie Module 2 kijken

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS Trainingen 2011-2012 Wat wij doen Turacien helpt u bij de implementatie van stakeholder management in alle geledingen van uw organisatie waardoor de organisatie continu

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Brede analyse op basis van achttien casestudies Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Petra Biemans In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de rol van HRM in organisaties in

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie