Handreiking Security Management.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Security Management. www.vrom.nl"

Transcriptie

1 Handreiking Security Management

2

3 Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008

4 02

5 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan Inleiding Security Managementsysteem Achtergrond en aanleiding Convenant Olie en (Petro-) Chemische industrie Noodzaak voor security Introductie Security Managementsysteem (SMS) Security en kwaliteit 11 Bijlage 1: Checklist 29 Voorwaarden 29 Checklist 30 Bijlage 2: Voorbeeld van een security intentieverklaring Security beleid Risicomanagement Risicoanalysemethodiek Het middelenplan Security matrix 16 Kansbepaling 17 Effectbepaling 17 Uitwerking in de security matrix Tijdpadanalyse Stap 2 Uitvoeren afhankelijkheidsanalyse Stap 3 Uitvoeren dreigingsanalyse Stap 4 Uitvoeren kwetsbaarheidanalyse Standaardscenario s Stap 5 Uitvoeren risicoanalyse Stap 6 - Kosten- en batenanalyse De veiligheidsketen 24 4 Security maatregelen Inleiding security maatregelen Stap 7: Security maatregelen nemen Organisatorische security maatregelen Personele security maatregelen Fysieke security maatregelen (bouwkundige en elektronische) ICT-security maatregelen Mix van security maatregelen Security organisatie Stap 8 Beschrijving interne security organisatie Stap 9 Afstemming met hulpdiensten Niveaus van security 28

6 04

7 05 Voorwoord Veiligheid (safety) en beveiliging (security) zijn tegenwoordig niet meer weg te denken binnen bedrijven en ook daar buiten. Logisch, de belangen van de bedrijven zijn groot en er zijn veel (be)dreigingen die de belangen kunnen schaden. De vraag doet zich voor hoe bedrijven zich tegen deze (be)dreigingen kunnen beschermen. Dit beschermen of beveiligen duidt men in vaktaal veelal aan met security. Deze handreiking gaat over security management en, hoewel er veel bruikbare methoden bestaan om security te managen, kiest de handreiking niet voor één specifieke methode 1. De onderwerpen die deel uit maken van een security managementsysteem komen in de volgende hoofdstukken aan bod en vormen zo een aanpak om te komen tot een security managementsysteem voor uw bedrijf. Door het ondertekenen van het convenant hebben de directies van de deelnemende bedrijven laten zien dat security voor hen een serieus onderwerp in de bedrijfsvoering is. Voor de medewerkers binnen het bedrijf is dat een belangrijk signaal, voor de mensen die met security bezig zijn een stevige steun in de rug. Het doet er zeker toe als security management gezien wordt als volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarnaast is het belangrijk dat het security managementsysteem zo veel mogelijk bij bestaande systemen op het gebied van veiligheid (safety) aansluit. Security management gaat veel verder dan in deze handreiking beschreven wordt. De handreiking adviseert enkel over een mogelijke aanpak van security management binnen een bedrijf. Om alle taken op het terrein van security adequaat te kunnen uitvoeren, is het raadzaam om naast het lezen van (achtergrond) informatie en deze handreiking ook relevante opleidingen te volgen. Het uitgangspunt bij het schrijven van deze handreiking is het op weg helpen van de medewerker die security management, zeg maar beveiliging, binnen het bedrijf als extra taak naast zijn eigenlijke werk moet uitvoeren. Deze handreiking komt voort uit de afspraken in het kader van het Convenant Olie en (Petro-) Chemische Industrie. Hierin is afgesproken dat de deelnemende bedrijven die daar nog niet over beschikken een security managementsysteem (SMS) zullen inrichten. In het convenant zijn voorwaarden gesteld waaraan een SMS minimaal moet voldoen. Daarmee kan iets gezegd worden over de kwaliteit van een SMS en ontstaat de mogelijkheid om verschillende systemen op hun gelijkwaardigheid te toetsen. Denk daarbij aan concepten zoals de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code en het Authorised Economic Operator (AEO) concept. De ISPS-code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en havenvoorzieningen. In het AEO-concept gaat het om de waarborgen die in de hele logistieke keten zijn getroffen om het goederenverkeer veilig te laten zijn. Sommige van de aan het convenant deelnemende bedrijven hebben namelijk met meer dan één verplichting met betrekking tot veiligheid te maken. 1 In Nederland is DHM voor security management een alom bekende methode. Deze opleiding kan onder meer aan de Haagse Hogeschool gevolgd worden. Daarnaast zijn persoonsgebonden certificatieschema s mogelijk, zoals het Certified Protection Professional (CPP ) programma van de ASIS International en het Certified Protection Officer (CPO) programma van de International Foundation for Protection Officers (IFPO). Beide opleidingsorganisaties bieden een opleiding aan in Nederland.

8 06

9 07 Leeswijzer De handreiking beschrijft een proces, gevormd door verschillende achtereenvolgende stappen, om te komen tot een security managementsysteem. Na de inleiding waarin kort ingegaan wordt op de achtergrond van het Convenant Olie- en (Petro-)Chemische industrie en op de noodzaak voor de deelnemende bedrijven om een security managementsysteem (SMS) in te richten, krijgt dit meer in detail aandacht. Benadrukt wordt dat een SMS een integraal onderdeel vormt van de normale bedrijfsvoering van een bedrijf. Daarbij komen enkele aspecten met over security en kwaliteit aan de orde. De handreiking bevat zowel theorie als concrete stappen om te komen tot een security managementsysteem. De ene stap is verder uitgewerkt dan de andere. De andere deelnemers aan het Convenant Olie en (Petro-) Chemische Industrie kunnen een rol spelen bij de invulling van een SMS voor uw bedrijf. Met name het NAVI zal in samenwerking met de brancheorganisaties de nodig ondersteuning bieden bij de implementatie van het SMS. Bij het opzetten van een security managementsysteem, dat wanneer het gerealiseerd is minimaal aan de voorwaarden in het convenant voldoet, kan het stappenplan op blz 8 worden gevolgd. Het startpunt bij het opstellen van een SMS is het opstellen van een security beleidsplan. Dit komt in hoofdstuk 2 aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat in op risicomanagement hier natuurlijk gefocust op security management. Het risicoanalyseproces krijgt in de vijf volgende stappen aandacht. Met de uitkomsten van dit proces kijken we vervolgens hoe deze uitwerken naar security maatregelen en voorzieningen. In deze fase is het belangrijk ook naar de kosten en baten en naar de mogelijke effecten van de invoering van deze maatregelen en voorzieningen te kijken. Vragen moeten gesteld worden zoals: hebben de getroffen maatregelen wel het effect dat wij ervan verwachten of werken ze op juist negatief uit op security gebied of op de operationele activiteiten van het bedrijf? De samenwerking met politie, brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) komt aan de orde, evenals het belang van gezamenlijk oefenen in het kader van voorbereiding op incidenten. Om het belang hiervan te kunnen plaatsen in het totale proces van beveiligen, gaan we in op de veiligheidketen. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de security maatregelen. Het inventariseren en treffen van security maatregelen is een belangrijke stap in het security managementsysteem. Enkele hulpmiddelen een keuze uit vele instrumenten die de security manager ter beschikking staat komen aan de orde. Hoofdstuk 5 is gericht op de security organisatie binnen het bedrijf maar ook de organisatie tussen het bedrijf en de lokale hulpdiensten. Het alerteringssysteem en aansluiting hierop in het kader van het convenant komt hier ook aan de orde.

10 08 Stappenplan Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Maken van het security beleidsplan, of afhankelijk van de grootte van het bedrijf een security beleidsintentie. [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 2.2. van deze handreiking.] Uitvoeren afhankelijkheidsanalyse. [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 3.2. van deze handreiking.] Uitvoeren dreigingsanalyse. [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 3.3. van deze handreiking.] Uitvoeren kwetsbaarheidsanalyse. [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 3.4. van deze handreiking.] Uitvoeren van een risicoanalyse met behulp van de uit stap 2, 3 en 4 verkregen resultaten. [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 3.5. van deze handreiking.] Uitvoeren kosten-batenanalyse. [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 3.6. van deze handreiking.] Het nemen van security maatregelen. [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 4.2. van deze handreiking.] Het beschrijven en vorm geven aan de security organisatie (intern). [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 5.2. van deze handreiking.] Het afstemmen met hulpdiensten. [Dit proces is meer in detail beschreven in punt 5.3. van deze handreiking.]

11 09 1. Inleiding Security Managementsysteem Deze handreiking is een uitvloeisel van het recentelijk door de deelnemende partijen industrie en overheid - geaccordeerde Convenant voor de Olie en (Petro-) Chemische Industrie. In dit convenant verplicht ieder deelnemend bedrijf zich om een security managementsysteem (SMS) in te richten (voor zover nog niet aanwezig) en te onderhouden. De overheid levert hieraan een bijdrage in de vorm van deze handreiking. 1.1 Achtergrond en aanleiding De olie- en (petro-) chemische industrie is aangeduid als een van de sectoren die vitaal zijn voor Nederland. De aanleiding hiervoor is de motie Wijn 2. Antwoord moest gegeven worden op de vraag in hoeverre de Nederlandse vitale infrastructuur kwetsbaar is voor uitval, door moedwillige verstoring, door technisch-organisatorisch falen of door natuurverschijnselen. Kort na deze motie werd de wereld opgeschrikt door de aanslagen op het World Trade Center in New York, door velen aangeduid met nine eleven. Naast veel slachtoffers werd ook veel schade toegebracht aan de vitale infrastructuur van de VS met alle gevolgen van dien. De motie heeft geleid tot het project bescherming vitale infrastructuur (BVI), dat gecoördineerd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij dit project zijn naast de vitale sectoren, ook alle verantwoordelijke vakministeries bij betrokken. Als zich een incident voordoet, kan dit grote gevolgen hebben voor de omgeving. De (petro-) chemische sector is van vitaal belang voor Nederland en daardoor erg gevoelig voor calamiteiten. In de Beleidsbrief Bescherming Vitale Infrastructuur van 16 september 2005 aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat op het terrein van security een intensivering gewenst is. Het convenant dat nu is afgesloten tussen de overheid en de olie- en (petro-) chemische industrie, het oprichten van het publiek-private Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) dat vitale bedrijven en overheden adviseert op het gebied van security en het instellen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn daar het uitvloeisel van. Deze handreiking is door het ministerie van VROM (directie Externe Veiligheid) in samenwerking met het ministerie van BZK (waaronder het NAVI), het ministerie van EZ en een aantal bedrijven uit de olie- en (petro) chemische industrie opgesteld. 1.2 Convenant Olie en (Petro-) Chemische Industrie Onder het convenant vallen bedrijven uit de chemische sector, te weten de zgn. Brzo 99-bedrijven 3. Omdat veel bedrijven ook petrochemische activiteiten uitvoeren, zijn ook oliebedrijven gevraagd deel te nemen aan dit convenant. De ministeries genoemd in paragraaf 1.1 en de industrie onderkennen dat de locaties waar olie en (petro-) chemische bedrijven gevestigd zijn mogelijk doelwit voor moedwillige verstoring kunnen zijn. Daarom heeft VROM samen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en een aantal ondernemingen het project Security in de Chemiesector uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop en de mate waarin olie en (petro-) chemische bedrijven security hebben vormgegeven. De uitkomsten van het project zijn verschillend, de conclusie echter duidelijk: VROM, AIVD en de deelnemende bedrijven zijn van oordeel dat een security managementsysteem (SMS) het instrument is om er voor zorg te dragen dat olie en (petro-) chemische bedrijven een adequaat weerstandsvermogen 4 hebben. Het is dus noodzakelijk dat een dergelijke security managementsysteem door de betreffende bedrijven wordt ingevoerd en onderhouden. De afspraken die daarmee verband houden zijn in het convenant vastgelegd. 1.3 Noodzaak voor security Men kan zich verschillende redenen voorstellen waarom security noodzakelijk is. Allereerst zorgt security ervoor dat de bedrijfsprocessen binnen het bedrijf ongestoord kunnen worden uitgevoerd. Security is dus voorwaardenscheppend. 2 Motie Wijn, (TK, , , nr. 20) 3 Brzo, Besluit risico s zware ongevallen 4 Het weerstandsvermogen is in feite de mate van beveiliging tegen incidenten.

12 10 Maar ook wet- en regelgeving zijn belangrijke redenen. Kernenergie centrales bijvoorbeeld moeten ingevolge de Kernenergiewet en internationale overeenkomsten aan een bepaald niveau van security voldoen. Het niveau wordt regelmatig door internationale inspectieteams gecontroleerd. Ook maatschappelijke en politieke druk kan als reden voor beveiliging worden genoemd. Een krantenkop in De Telegraaf: Wapens gestolen uit magazijn bij Defensie scoort niet bij het betreffende ministerie. Zo n incident beïnvloedt het imago van een bedrijf in belangrijke mate. Het imago is voor veel bedrijven een belangrijke reden om de security van het bedrijf goed te organiseren. Om deze redenen en om negatieve effecten zoveel mogelijk uit te sluiten, is het beter om security maatregelen en voorzieningen op basis van risicomanagement te treffen. Risicomanagement in algemene zin omvat alle activiteiten die erop gericht zijn om de risico s die een bedrijf loopt bij het bereiken van haar doelstelling te beheersen 5. We stellen ons dan vragen zoals hoe we met eerder vastgestelde risico s moeten omgaan en hoe we risico s kunnen beheersen. Wanneer we het totale proces van beleid tot uitvoering met inbegrip van de borging van kwaliteit op het gebied van beveiliging (security) beschouwen als security management, is risicomanagement een onderdeel van het security managementproces. Het hanteren van risicomanagement in een bedrijf leidt tot het doelbewust inzetten van security maatregelen en voorzieningen als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van het bedrijf. Als het kalf verdronken is Veel bedrijven treffen security voorzieningen en nemen security maatregelen nadat er een incident heeft plaatsgevonden. Dat mag nooit meer gebeuren, luidt dan de opdracht van de directie aan de security functionaris. Op zijn of haar beurt treft deze dan die security maatregelen en voorzieningen die in het kader van dit incident als afdoende worden geacht. Dit reactief beveiligen ook wel incident-gedreven beveiligen genoemd, leidt meestal tot aanzienlijke investeringen en exploitatiekosten. Het is daarom verstandig om security te organiseren voordat zich een incident heeft voorgedaan. De ervaring leert, dat het incident-gedreven beveiligen extra geld kost geld dat vervolgens dus niet voor de kerntaak van het bedrijf ingezet kan worden. Vanuit een organisatiebreed gezichtspunt is er in plaats van een quick win dus letterlijk sprake van een quick loss. 1.4 Introductie Security Managementsysteem (SMS) Security management gaat over de volgende activiteiten: het in lijn met de visie en missie van het bedrijf en de daarop gebaseerde plannen formuleren van een security strategie en deze in security plannen uitwerken (SMART); het structureren van de security organisatie; het leiden van het security personeel; het controleren of de beoogde security doelstellingen wel worden bereikt. Organisatorische en personele maatregelen worden samen met bouwkundige en elektronische voorzieningen (waaronder ICT) ingezet om de security doelstellingen te bereiken. Dat maakt security management een complex vak. Het vraagt om een gestructureerde, planmatige en systematische aanpak. Door het inrichten en onderhouden van een security managementsysteem wordt het mogelijk de security doelstellingen efficiënt en effectief te realiseren. In algemene zin is een systeem een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende elementen gericht op het bereiken van een bepaald doel. Op basis van deze eenvoudige definitie en de bovengenoemde uitleg van security management ziet een security managementsysteem (SMS) er als volgt uit. 5 Cees Coumou (2003) Risicomanagement voor security- en facilitymanagers, Alphen aan den Rijn: Kluwer.

13 11 Figuur 1: SMS onveiligheid socio- systeem technisch veiligheid Figuur 1 toont een security managementsysteem als een sociotechnisch systeem. Dat wil zeggen dat de wederzijds beïnvloedende elementen in dit systeem een menselijk en een technisch karakter dragen. Het socio-deel gaat over de mens als zwakste én als sterkste schakel. Een bekend voorbeeld van de zwakste schakel is de keg onder de deur om deze open te laten staan. Hiermee wordt het kostbare toegangsbeheersysteem van een organisatie omzeild. Een voorbeeld van de sterkste schakel is de security beambte die zich nauwgezet aan zijn opdrachten houdt en zich niet laat vermurwen door wie of wat dan ook. De organisatorische en personele security maatregelen passen in dit gedeelte van het systeem. Voorbeelden van organisatorische maatregelen zijn toegangsbeheer, clean desk policies, controlerondes en security bewustzijn (awareness). Voorbeelden van personele security maatregelen zijn ondermeer werving, selectie en pre-employment screening van nieuw personeel, beloning- en sanctiebeleid, vorming en opleiding. De technische kant van een security managementsysteem kenmerkt zich door bouwkundige en elektronische (inclusief ICT) voorzieningen. De bouwkundige voorzieningen bestaan meestal uit versterkte muren en deuren en goede sloten. Elektronische voorzieningen zijn meestal detectoren, Closed Circuit Television (CCTV)-systemen, kaartlezers. In het kader van informatiebeveiliging (ICT) gaat het over firewalls en antivirusprogrammatuur. In het kader van het convenant is het security managementsysteem als volgt gedefinieerd: Het security managementsysteem bevat tenminste de volgende elementen: een vastgesteld security beleid, risico-identificatie en analyse, security maatregelen en voorzieningen en af spraken over de interne en externe security organisatie. 1.5 Security en kwaliteit Veiligheid draagt bij aan het streven om een organisatie goed te laten functioneren. Daarbij wordt gefocused op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit proces, continu verbeteren, neemt in het bedrijf een blijvende plaats in. Het principe is terug

14 12 Figuur 2 PLAN ACT DO CHECK te voeren naar een eenvoudig model dat bekend staat onder de naam: Deming-cirkel of Plan Do Check Act cirkel of de regelkring. Het model biedt de security managers gereedschap om ook binnen het security managementsysteem kwaliteit te realiseren. 1.6 Eisen aan het SMS vanuit het convenant In het convenant is de afspraak gemaakt dat het te implementeren SMS tenminste de volgende elementen bevat: een vastgesteld security beleid; risico-identificatie en analyse (risicomanagement); security maatregelen en voorzieningen; afspraken over de interne en externe security organisatie. In deze handreiking worden negen stappen doorlopen aan de hand waarvan kan worden gestreefd naar een SMS dat aan de eisen uit het convenant voldoet.

15 13 2. Security beleid Een goede start voor het inrichten van een security managementsysteem is om het security beleid te beschrijven. In dit hoofdstuk wordt een introductie op security beleid beschreven. Stap 1 om te komen tot een SMS: het opstellen van een security beleidsplan. 2.1 Inleiding security beleid Beveiligings- of security beleid is een thema dat eenvoudig uit te leggen en te begrijpen is. Letterlijk is het een plan van aanpak voor het oplossen van security problemen in de meest ruime zin. Een organisatie formuleert beleid om haar doelstelling te kunnen realiseren. Men heeft dus een bepaald resultaat voor ogen. Daarbij is de directie verantwoordelijk voor het algemeen beleid, stelt dit beleid vast en neemt het op in een beleidsplan. Dit plan is nodig om verbeteringen of veranderingen in de toekomst aan te geven en om, daaraan gerelateerd, richting te geven aan structurele veranderingen in personeel en middelen. Alle managementdisciplines binnen het bedrijf krijgen aandacht in het beleidsplan: het strategische management, human resource management, het financieel management, het operationeel management, het ICT- en middelenmanagement, veranderingsmanagement, kwaliteitsmanagement, safety management en ook security management. 2.2 Stap 1: Opstellen van het security beleidsplan De eerste stap voor de inrichting en onderhouden van een security managementsysteem is een door de directie goedgekeurd security beleidsplan of een security intentieverklaring bij een kleiner bedrijf. In beide gevallen komen de volgende onderwerpen aan bod: de betrokkenheid van de directie bij security; de relatie van security met het algemene bedrijfsbeleid; de hoofdlijnen van het security beleid; verwijzingen naar wet- en regelgeving; eventuele interne regelgeving die als basis kan dienen bij de security; de organisatie van security; de toezicht en handhaving; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden; de financiële middelen; kwaliteitszorg en security; de informatieverstrekking; nadere aanwijzingen over beleidsoverleg security (periodiciteit). Om een goed beeld te krijgen van een security beleidsplan is in bijlage 2 een voorbeeld opgenomen. Bij security beleid staan de volgende vragen centraal: Wat moet worden beveiligd? (de essentiële zaken van het bedrijf) Waartegen moet worden beveiligd? (dreigingen) Met welke middelen kan dit het beste gebeuren? (maatregelen) Om security beleid en uitvoering ervan op een planmatige en systematische manier te kunnen verankeren in het bedrijf, is het belangrijk dat er zowel bij directie als ook bij de medewerkers draagvlak bestaat. Dit moet uiteindelijk uitmonden in een security beleidsplan of, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, in een intentieverklaring over security.

16 14 3. Risicomanagement Al eerder hebben we gezien dat risicomanagement 6 in algemene zin alle activiteiten omvat die erop gericht zijn om de risico s die een bedrijf loopt bij het bereiken van haar doelstelling te beheersen 7. Om er achter te komen aan welke risico s het bedrijf blootstaat, voeren we een risico-inventarisatie en -analyse uit. Iedere organisatie loopt op elk voorstelbaar gebied voortdurend risico s. Elke manager is daarom op zijn of haar gebied bezig met risicobeheersing. Met name de security manager zal zich veelal richten op het voorkomen of beheersen van ongeautoriseerde beïnvloeding van de bedrijfsprocessen, of in het kader van terrorismebestrijding, moedwillige verstoring van de bedrijfsprocessen. In dit hoofdstuk staat eerst informatie over risicomanagement. Hierin wordt beschreven wat we onder risicomanagement verstaan en welke methoden er zijn voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Vanaf paragraaf worden de volgende stappen voor het inrichten van een SMS beschreven: het uitvoeren van een afhankelijkheidsanalyse, een dreiginganalyse, een kwetsbaarhedenanalyse, de risicoanalyse en een kosten-batenanalyse. 3.1 Inleiding risicomanagement Om een goede risicoanalyse te kunnen uitvoeren is kennis en informatie nodig over het bedrijf, over concrete en potentiële dreigingen én over maatregelen die de weerbaarheid van een bedrijf verhogen. Doel van de risicoanalyse is om in te spelen op ernstige risico s van nu en in de nabije toekomst (zie figuur 3). Drie belangrijke aspecten dragen bij aan de risico s die een bedrijf loopt, te weten de onderwerpen bedrijfsbelangen, dreiging en kwetsbaarheid. De bedrijfsbelangen betreffen de vitale bedrijfsprocessen en cruciale onderdelen van het bedrijf. Deze belangen, waarvan het bedrijf afhankelijk is voor het bereiken van zijn doelstelling, moeten beschermd worden om ernstige bedrijfseconomische of maatschappelijke schade te voorkomen. De dreiging hangt af van de mogelijkheden van potentiële daders (capability) en de mate waarin zij bereid zijn om hun daad uit te voeren (intent). Tijdens de risico-inventarisatie en analyse zal deze dreiging in kaart moeten worden gebracht. Daarbij is de doelstelling het meten van de bereidheid en de mogelijkheden van de daders en deze vervolgens te rangschikken op de mate van gevaar die zij voor het bedrijf opleveren. De security manager kan over veel bronnen beschikken om zicht op de dreiging te krijgen. Het ligt voor de hand dat hij dreiginginformatie opvraagt bij de regiopolitie en ook bij collega s van bedrijven in de buurt. Het lezen van vakbladen en participeren in een beroepsvereniging kan bovendien meehelpen. Op het gebied van terrorismebestrijding kan hij voor actuele dreiginginformatie de internetsite van de NCTb raadplegen. Als bedrijven zich aansluiten op het Alerteringssysteem van de NCTb zijn ze verzekerd van periodieke informatie. De kwetsbaarheid hangt af van de mogelijkheden die de omgeving deze potentiële daders biedt. De weerbaarheid van een bedrijf is in dit kader belangrijk. Figuur 3 op blz 15 toont de onderdelen van een risicoanalyse. Wanneer een bedrijf zich wat betreft zijn beveiliging alleen baseert op de verwachte of ingeschatte dreiging, kan men mogelijk tot verkeerde conclusies komen. Een lage dreiging zou men met relatief weinig middelen het hoofd kunnen bieden. Wanneer men zich echter op risico s oriënteert - dus naast de dreiging, de kwetsbaarheid en het belang in de overwegingen meeneemt - is het niet uitgesloten dat men ondanks een lage dreiging grote risico s moet vaststellen. Het volgende hoofdstuk gaat dieper op deze denkwijze in Risicoanalysemethodiek Mensen en organisaties zijn voortdurend bezig dagelijkse risico s te beheersen. Vaak gebeurt dat intuïtief, zonder een expliciete aanpak of methodiek. Maar er zijn ook bedrijfssectoren en vakgebieden die gespecialiseerd zijn in het analyseren en managen van risico s. Een voorbeeld hiervan is de financiële sector, die zich bezighoudt met het beperken van risico s rond investeringen, verzekeringen en beleggingen. 6 De tekst van deze paragraaf en bijbehorende subparagrafen berust met toestemming van de NCTb en het NAVI in belangrijke mate op de Wat kan uw bedrijf ondernemen tegen terrorisme? Handreiking voor bedrijven uitgegeven door de NCTb. 7 Cees Coumou (2003) Risicomanagement voor security- en facilitymanagers, Alphen aan den Rijn: Kluwer.

17 15 Figuur 3 Belang (financieel of anderszins) Risico Dreiging (b.v. door criminaliteit) Kwetsbaarheid (omgeving) Een ander soort risicomanagement is het beperken van risico s die kwaadwillende personen, zoals terroristen, bewust veroorzaken. Hiervoor zijn specifieke risicoanalysemethoden ontwikkeld. Ze bestaan meestal uit een combinatie van een afhankelijkheidsanalyse, een dreigingsanalyse en een kwetsbaarheidanalyse. Het schema (figuur 4 op blz 16) kan helpen bij de uitvoering van een (minder omvangrijke) risicoanalyse. Aan de hand van deze stappen kunnen de risico s van een bedrijf worden gerangschikt en benoemd. Dit vormt de basis voor (aanvullende) maatregelen om risico s te verminderen. In de afhankelijkheidsanalyse staan de kroonjuwelen van het bedrijf centraal: vitale bedrijfsprocessen en cruciale onderdelen van het bedrijf. Deze kroonjuwelen waarvan het bedrijf afhankelijk is voor het bereiken van zijn doelstelling moeten beschermd worden om ernstige bedrijfseconomische of maatschappelijke schade te voorkomen. Hier staat de kans op de dreiging centraal. In de kwetsbaarheidanalyse gaat het om de weerbaarheid van een bedrijf door de genomen security maatregelen en voorzieningen. In de risicoanalyse worden de cruciale belangen en afhankelijkheden, de kans op dreigingen en de weerbaarheid van een bedrijf aan elkaar gerelateerd. Dat levert een beeld op van de risico s van een bedrijf. Welke risico s het bedrijf wel of niet wil lopen is vastgelegd in het security beleidsplan. De risicoanalyse levert een beeld op van de aanwezige risico s, de mate van bedreiging en de (nog) te nemen maatregelen. Wanneer we voor de taak staan om de risico s te beheersen, zullen we daarvoor een soort middelenplan moeten ontwikkelen. In de dreigingsanalyse worden kwaadwillende personen en hun activiteiten onderzocht.

18 16 Figuur 4 Afhankelijkheidsanalyse (zie 3.2) Beperken van risico s Dreigingsanalyse (zie 3.3) Risicoanalyse (zie 3.5.) Kosten- en batenanalyse (zie 3.6) Kwetsbaarheidsanalyse (zie 3.4) Het middelenplan In het middenplan worden de security maatregelen en voorzieningen beschreven die in te zetten zijn om de vastgestelde risico s te beheersen. In de wetenschap dat nooit alle risico s te beheersen zijn, wordt ernaar gestreefd om de restrisico s zo klein mogelijk te krijgen. Restrisico s zijn de risico s die overblijven wanneer we alle noodzakelijk geachte security maatregelen en -voorzieningen hebben getroffen. Een aantal middelen is veelal al in het bedrijf aanwezig; op basis van de risicoanalyse zal veelal blijken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. In het middelenplan gaat het heel concreet om een opsomming van technische maatregelen en voorzieningen, te weten: de bouwkundinge maatregelen; de elektronische maatregelen; de alarmering; compartimenteringsmaatregelen; (...). Het mag duidelijk zijn dat we met dit plan in de hand ook heel eenvoudig aanvullende maatregelen kunnen nemen. Het ontwerpen van dit onderdeel van het security plan is niet eenvoudig, maar kan door de toepassing van een aantal instrumenten sterk vereenvoudigd worden. In deze paragraaf komt verder de security matrix aan de orde, vervolgens krijgt de tijdpad analyse aandacht. Overigens is niet alles planbaar. Een tijdpadanalyse is op zich een goed instrument, maar heeft weinig meerwaarde bij incidenten zoals bij voorbeeld beschieting met raketten, bomauto s, gijzeling, afpersing of ICT-aanvallen. De vraag is natuurlijk of dit reële incidenten zijn. Uiteraard moet men eerst nadrukkelijk nadenken over welke scenario s mogelijk en echt zijn. In deze paragraaf gaan we overigens nog niet in op de verschillende security strategieën en security maatregelen en voorzieningen. Bovendien wordt in de handreiking maar een beperkt aantal van de beschikbare instrumenten genoemd Security matrix Security managers staan voor de taak een uitspraak te doen over de mate van beveiliging en daarop actie te nemen. Bij dit proces kan een eenvoudig, doch grofmazig instrument enigszins hulp

19 17 Kansbepaling K Kans Kwalificering 2 heel kleine tot kleine Praktisch onmogelijk tot denkbaar, maar zeer onwaarschijnlijk 4 matige Ongewoon, maar mogelijk 6 gerede Voorstelbaar 8 grote Zeer goed mogelijk bieden: de security matrix. De input voor de security matrix levert de naar zijn ontwerper genoemde Jaarsma-schaal 8 (nadien als waarde-incident-schaal opgenomen in DHM voor security management). Deze Jaarsma-schaal is voor deze handreiking aangepast (zie figuur op bla 18). Om de zwaarte van het risico te bepalen gebruiken we de formule Risico is Kans maal Effect [ R = K x E ], waarbij we ons steeds moeten realiseren dat deze benadering subjectief is. De toepassing is als volgt. Als eerste bepalen we de kans, dat een incident zich kan voordoen. Vervolgens kijken we naar het effect dat optreedt of de effecten die optreden wanneer het incident zich voordoet. Voorbeeld: wanneer we de kans op een incident groot vinden scoort dit in de tabel kans een 8. Bij de effectbepaling nemen we altijd de hoogste score. Als dat bijvoorbeeld bij algemene beoordeling: hindelijk is, scoort dat een 4. 8 Ing J.C. (Jan) Jaarsma (1994) Beveiliging Van Braam Houckgeest kazerne te Doorn, Nootdorp: Secure Connection B.V. Effectbepaling E Verstoring bedrijf in mensuren Materiële schade, kosten reparatie Publicitaire schade Operationele gereedheid Algemene beoordeling 2 < 40 uur en/of < Enige 1 dag verstoring Kleine omvang 4 < 500 uur en/of < Aanzienlijke 3 dagen verstoring Hinderlijk 6 < 3000 uur en/of < Grote 2 weken verstoring Omvangrijk 8 < 4000 uur en/of > Zeer grote Volledig ontregeld Ramp

20 18 Let op: de gebruikte waarden in de matrices zijn algemeen. Per bedrijf zullen deze waarden op hun bruikbaarheid of toepasselijkheid moeten worden beoordeeld, aangepast en vastgesteld. Een kwestie van beleid dus! Uitwerking in de security matrix Door de kans en het effect in de eerdergenoemde tabellen te scoren, kunnen we deze waarden in de formule R = K x E invullen. Bovengenoemde voorbeeld leidt tot R = K x E R = 8 x 4 R = 32 Het idee is nu, dat de belangen die in de range scoren de zwaarste beveiliging krijgen. Hier accepteert men geen enkele schade aan het te beveiligen belang. De belangen die scoren in de 4 12 range krijgen geen of de lichtste beveiliging. Hier accepteert men zoveel schade aan het te beveiligen belang als daders kunnen maken in de periode vallend tussen bij voorbeeld twee surveillances (dat kan letterlijk zijn: het maken van schade, maar ook het ontvreemden van zaken behoort hiertoe). De moeilijkste categorie zijn de belangen die scoren in de range. Hier zal de security manager de mate van beveiliging per geval moeten beoordelen. Het instrument of hulpmiddel lijkt discutabel, maar heeft in de praktijk zijn nut bewezen. Het is snel en redelijk betrouwbaar. Voorwaarde voor de mate van die betrouwbaarheid is, dat de beoordeling van het te beveiligen belang in relatie tot het risico door een groep van mensen (bij voorbeeld een auditteam) uitgevoerd wordt. Er is dan sprake van collectieve subjectiviteit, waardoor persoonlijke meningen enigszins afgezwakt worden. Steeds moet men overwegen of men de gedachte maatregelen en voorzieningen wel of niet gaat nemen. De security manager doet voorstellen aan de directie. Effecten kunnen de adequate inschatting van risico s soms vertroebelen en vergen doorgaans een hard managementbesluit waarbij de kosten-batenanalyse nadrukkelijk aan de orde is. Daarnaast kunnen bureaupolitieke overwegingen een rol spelen bij de uiteindelijke duiding van risico s en de beheersing daarvan met behulp van security maatregelen en voorzieningen. De directie beslist! Bijgestelde Jaarsma-schaal KANS klein groot klein EFFECT groot Tijdpadanalyse Wanneer security maatregelen en voorzieningen zijn geïmplementeerd, is het in lijn met de uitgangspunten voor adequaat security management om het security ontwerp en de realisatie ervan te toetsen. Hiervoor gebruikt men veelal de tijdpadanalyse. Deze analyse 9 werkt als volgt. We trekken twee parallelle lijnen en voorzien deze lijnen van een schaalverdeling (zie uitgewerkt voorbeeld met tijdschaal op blz 19). Het mogelijke scenario van de dader(s) wordt in activiteiten opgesplitst en vervolgens op de bovenste lijn in tijd zichtbaar gemaakt. Op de onderste tijdlijn vinden we de activiteiten om de inbraak of een ander incident te verijdelen. 9 Voorheen bij de politie als PIVA-ALRE-methodiek aangeduid; binnen DHM voor security management INCI-DETAR-methodiek genoemd.

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging

Risicomanagement en informatiebeveiliging PART 13-B Risicomanagement en informatiebeveiliging Dit rapport heeft 65 pagina s CC/sk/rn Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Begrippen in risicomanagement en informatiebeveiliging 4 3 In beeld brengen van

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Handboek KVO-B versie 2.0

Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen Vastgesteld door de Stuurgroep Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN EXIN is een onafhankelijk, internationaal exameninstituut voor ICT ers. De missie van EXIN is de bevordering van de kwaliteit van het

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie