Privacy Protocol Call Centers FNV Bondgenoten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacy Protocol Call Centers FNV Bondgenoten"

Transcriptie

1 Privacy Protocol Call Centers FNV Bondgenoten Utrecht, november 2003 Tekst: Hans Hubregtse Oplage: 1000

2 Privacy in Call Centers Meeluisteren, opnemen en cijfermatig registreren van telefoongesprekken vindt veel plaats in Call Centers. Door de moderne techniek in de telefooncentrales gaat dat ook moeiteloos. Het zijn echter inbreuken op de privacy van de medewerker, tenminste als dit herleidbaar is tot het individu. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft aan dat zo n privacy-inbreuk alleen bij een gerechtvaardigd belang is toegestaan. Kwaliteitsverbetering in het Call Center is zo n gerechtvaardigd belang, dat wel. Maar dan gelden wel diverse voorwaarden. Juridisch gelden hierbij twee criteria: 1. Kan zo n gerechtvaardigd belang als kwaliteitsverbetering ook anders gediend worden zonder privacy-inbreuk? Een goede training en een klanttevredenheidsonderzoek zijn logische methoden die hetzelfde doel dienen. Mystery calls zijn mogelijk, althans bij Inbound Call Centerwerk (inkomende telefoongesprekken). 2. De omvang van de privacy-inbreuk moet in redelijke verhouding staan tot dat gerechtvaardigd belang. Het meeluisteren en opnemen moet dus afgegrensd zijn en passen bij de methode van kwaliteitsverbetering. Daarnaast moet de medewerker het gewoon weten als er opgenomen of meegeluisterd wordt, via een zichtbaar signaal in het beeldscherm bijvoorbeeld. Coachen en beoordelen zijn bekende methodieken bij die kwaliteitsverbetering. Geloofwaardig zal wel moeten zijn dat zo n methodiek ook effectief bijdraagt aan die kwaliteitsverbetering, anders is de privacy-inbreuk onzinnig en dus onterecht. Dit alles stelt dus eisen aan het personeelsbeleid van een Call Center: - opleidingen van zowel de agents (Call Centermedewerker) als de supervisors; - een doordacht, vastgelegd systeem van coachen en beoordelen waarbij de medewerker daadwerkelijk komt tot verbeteringen; - fatsoenlijke arbeidsverhoudingen zijn nodig; anders ontaardt meeluisteren al gauw in spioneren. Verschillen in Call Centers FNV Bondgenoten heeft deze uitgangspunten uitgewerkt in een Protocoltekst. In dit Privacy Protocol Call Centers zijn de grenzen zo evenwichtig mogelijk aangegeven. Een rondgang langs Inhouse Call Centers (onderdeel van een bedrijf) en faciliterende Call Centers (verricht Call Centerwerk voor externe opdrachtgevers) leert dat er grote verschillen zijn hoe met de privacy van medewerkers wordt omgegaan. Dat heeft verschillende oorzaken. Bij de telefonische intake van opdrachten is grote zelfstandigheid van belang en wordt de privacy zeer gerespecteerd door altijd per individu toestemming te vragen bij het meeluisteren en opnemen. Wij zien ook Call Centerwerk van veel lager functieniveau vaak aan de hand van een script (vraag/antwoord-routines). Vooral bij de combinatie met slechte arbeidsverhoudingen treedt veelvuldig meeluisteren en/of opnemen op. Soms is het meeluisteren/opnemen sterk verbonden met de gegroeide bedrijfscultuur waarbij alles ten dienste staat van de geleverde kwaliteit. Privacy is dan volledig ondergeschikt. Het type medewerkers varieert ook sterk: vaste krachten als fulltimer, veel deeltijdwerk, studenten die bijverdienen, mensen (veel vrouwen) die van huis uit werken op tariefbasis. Meestal zijn het alleen de leidinggevenden ( supervisors ) die meeluisteren/opnemen, maar soms zien we een veel ruimere kring. De externe opdrachtgever krijgt soms ook de ruimte om mee te luisteren. De achterliggende reden is lang niet altijd de kwaliteitsverbetering bij de medewerker. Kwaliteitscontrole Kwaliteitscontrole van de geleverde diensten komt steeds meer voor. Met als gevolg dat onaangekondigde steekproeven in hoge frequentie plaatsvinden met voorbijgaan aan de privacy van de medewerkers. Dat betekent dat er bij voorkeur niets wordt aangekondigd. Het is ook de

3 vraag of kwaliteitscontrole ( quality monitoring ) zich op de medewerker richt. Kwaliteit van de dienstverlening is dan vooral het doel, en eigenlijk behoeft niet duidelijk te zijn om welke medewerker het gaat. Technisch kan dit. Ook als dan een kwaliteitsprobleem opduikt, behoren eerst normale, andere methodes toegepast te worden voor verbeteringen: terugkoppeling, voorlichting, werkoverleg. De privacy-inbreuk ten behoeve van kwaliteitscontrole is dus onnodig en ongewenst. Vastleggen van het Privacy Protocol Het Privacy Protocol Call Centers is vanwege deze verschillende praktijken als een norm geformuleerd. Het is niet de bedoeling dit naar believen aan te passen of onderdelen weg te laten. Wel mag uiteraard ten gunste van de medewerker worden afgeweken. FNV Bondgenoten zal op basis van dit document het gesprek met werkgevers en werkgeversverenigingen aangaan. Want het is wenselijk dat dit Protocol onderdeel wordt van CAO s of dat Ondernemingsraden het als bedrijfsafspraak vastleggen, zodat de medewerkers er beroep op kunnen doen. Overigens zal de inspanning van de Ondernemingsraad ook dringend nodig zijn voor de goede toepassing van dit Protocol. Beoordeling is ook nodig voor welke medewerkers de privacy-inbreuk mag plaatsvinden, wie geautoriseerd zijn om mee te luisteren en op te nemen, en of alternatieve methodes voldoende zijn toegepast. De OR kan hiertoe nadere afspraken maken bij het hanteren van zijn instemmingsrecht. Privacy van klanten Voor alle helderheid: dit document behandelt niet de privacy van klanten ('die gebeld wordt of zelf belt'). Gezien het vele geklaag over telemarketing is zo'n document waarschijnlijk wel gewenst. Betrokkenheid van consumentenorganisaties is dan zeker ook nodig. Dit Protocol richt zich op de privacy van de medewerkers van Call Centers. Invoeren van het Protocol 1. Verzamel en analyseer de huidige formele en informele regels in het bedrijf ten aanzien van meeluisteren, opnemen en registreren van telefoontjes van medewerkers. Informeer ook bij de medewerkers wat de ervaringen en eventuele knelpunten zijn. 2. Stel vast om welke functies het gaat, perk dat zonodig af. Stel ook vast wie thans geautoriseerd zijn om 'mee te luisteren en op te nemen' en hoe dat bevalt. 3. Informeer bij de bedrijfsleiding welke bedrijfsdoelen precies gediend moeten worden. Vraag met name in hoeverre thans training wordt geboden, en klanttevredenheidsmetingen en mystery calls worden toegepast. Check tevens of de aspecten van coachen en beoordeling goed zijn vastgelegd en adequaat zijn. 4. Bespreek met de bedrijfsleiding in hoeverre dit Protocol afwijkt van de praktijk, en hoe aanpassingen in het bedrijf doorgevoerd kunnen worden. 5. Pas het Protocol in positieve zin zonodig aan, of vul het aan met specifieke bedrijfsinformatie. 6. Zorg voor een goede verspreiding en voorlichting naar de medewerkers en management van het Call Center. 7. Evalueer jaarlijks of het Protocol nog up-to-date is, en of uitbreiding nodig is gezien de technologische ontwikkelingen. Positie Ondernemingsraad Artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden stelt: "1. De ondernemer behoeft de instemming van de Ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van: k. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen; l. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen;

4 een en ander betrekking hebbende op alle of een groep van in de onderneming werkzame personen." Ongeacht of dit Privacy Protocol in een CAO is vastgelegd, heeft de OR nu al een stevige positie. Dit instemmingsrecht kan gezien de wetstekst al worden toegepast zodra een telefooncentrale wordt aangeschaft door het bedrijf dat de functionaliteit bezit waarmee wordt opgenomen of meegeluisterd. FNV Bondgenoten raadt de Ondernemingsraad aan om dit Privacy Protocol Call Centers zonder meer overeen te komen met de werkgever als voorwaarde voor de gevraagde instemming. Regelingen in CAO's over de privacy van Call Centermedewerkers hebben voorrang, afgezien van aspecten die daarin niet geregeld zijn. Wenselijk is wel dat de Ondernemingsraad enkele aspecten specifiek benoemt c.q. natrekt: - voor welke functies geldt dit Privacy Protocol precies? - wat zijn de beoordelingscriteria of aandachtspunten bij coachen? - zijn andere methoden voor kwaliteitsverbetering voldoende toegepast? - staan slechte arbeidsverhoudingen wellicht goede coaching in de weg? De Sociaal Beleidstest van FNV Bondgenoten kan de kwaliteit van arbeidsverhoudingen in beeld brengen en de noodzakelijke verbeteringen. Zie Verstandig is voorts dat de Ondernemingsraad slechts instemming afgeeft voor de duur van 1 jaar en tussentijds informatie ontvangt. Aan het einde van dat jaar kan evaluatie plaatsvinden samen met de medewerkers. De ervaringen kunnen gebruikt worden bij het nieuwe instemmingverzoek dat dan voorgelegd behoort te worden. Instemmingsrecht is niet aan de orde indien bezwaren rijzen ten aanzien van een bestaande regeling of werkwijze. Wel kan de Ondernemingsraad of de individu wel toepassing verlangen van de Wet Persoonsregistratie of andere relevante wetgeving. Positie individu Bij invoering van dit Privacy Protocol is de individuele Call Centermedewerker gevrijwaard van onredelijke inbreuken op de privacy. Hij of zij kan zich althans daartegen verzetten. De individuele medewerker kan overigens wel meer meeluisteren toestaan of dat zelfs vragen, zolang dit niet onder druk van het management gebeurt. Die toestemming moet dan wel heel ondubbelzinnig zijn gegeven. In wezen is dan geen sprake van inbreuk op de privacy.

5 Privacy Protocol Call Centers Artikel 1. Toepassing Protocol per bedrijf 1. Het bedrijf past dit 'Privacy Protocol Call Centers' onverkort toe, en bespreekt dit nader met OR of PVT ten aanzien van de nadere toepassing. 2. Het bedrijf stelt alleen een eigen Privacy Protocol op indien dit in gunstige zin afwijkt van dit Protocol wat betreft het privacybelang van de betrokken medewerkers. Deze nadere afspraken behoeven de instemming van de OR of PVT. 3. De Call Centermedewerkers van het bedrijf ontvangen ieder een exemplaar van het overeengekomen Privacy Protocol. Dit document wordt tevens uitgereikt bij aanname van nieuw personeel en aan tijdelijk en ingeleend personeel voor het Call Center. 4. Jaarlijks zal de directie de toepassing van het Protocol bespreken met de OR of PVT. Daartoe zal de directie tussentijds informatie verstrekken over de praktische toepassing van dit Protocol. Artikel 2. Doel van de afspraken Het registreren, meeluisteren of opnemen van individuele telefoongesprekken vormen een inbreuk op de privacy van de betrokken medewerkers. Het bedrijf kan een gerechtvaardigd belang hebben om telefoongesprekken van medewerkers in een Call Center zodanig te registreren, mee te luisteren of op te nemen dat dit tot de individu herleidbaar is. Dit Protocol beoogt aan te geven wanneer en onder welke condities een inbreuk op de privacy van die medewerkers gerechtvaardigd is. Kwaliteitsverbetering c.q. beter functioneren van Call Centermedewerkers kan een acceptabel doel zijn hierbij. Ten behoeve van het coachen of de beoordeling kan het bedrijf onder voorwaarden daartoe gesprekken van die betrokken Call Centermedewerkers laten registreren, meeluisteren of opnemen. Bekendheid vooraf bij de medewerker met de aspecten van coachen of beoordelen is zo'n voorwaarde. Kwaliteitscontrole of managementinformatie eventueel aan een klant zijn hierbij geen geaccepteerd doelen als daarbij op persoonsniveau gegevens van werknemers worden gegenereerd. Voor andere doelen kunnen apart afspraken worden gemaakt met FNV Bondgenoten waarbij de weging gemaakt wordt of dit een gerechtvaardigde belang vormt om inbreuk te maken op de privacy van de medewerkers. Artikel 3. Algemene uitgangspunten 1. Anders dan in dit Protocol is opgenomen zullen geen telefoongesprekken worden geregistreerd, meegeluisterd of opgenomen, waarvan de gegevens tot een persoon herleidbaar zijn. 2. Tot de persoon herleidbare gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 3. Andere middelen zonder de privacy-inbreuk die tot hetzelfde doel leiden (kwaliteitsverbetering c.q. beter functioneren medewerkers) zullen eerst aangewend worden. 4. Het waarnemen, vastleggen of registreren van telefoongesprekken die tot de persoon herleidbaar zijn, wordt tot het noodzakelijke beperkt. 5. Externe opdrachtgevers zullen nooit toegang hebben tot telefoongesprekken om daarbij mee te luisteren, op te nemen dan wel tot andere gegevens of registraties te maken die tot de individuele werknemer te herleiden zijn. 6. De afspraken in dit Protocol gelden alleen voor de groep medewerkers die daadwerkelijk de dagelijkse Call Centerwerkzaamheden naar buiten toe verrichten. In overleg met de Ondernemingsraad of PVT zal deze groep in het bedrijf nader vastgesteld worden. 7. Waar in dit Protocol staat 'meeluisteren en opnemen', wordt steeds bedoeld het afluisteren van een eerder gemaakte bandopname. Bij coaching- of beoordelingsgesprekken bevordert zo'n opname de waarneming van hetgeen precies gebeurd is. 8. Indien de Call Centermedewerker ('agent') vanuit de thuissituatie werkt, dient de werkgever te zorgen dat 100% scheiding tussen de zakelijke en privé-gesprekken

6 gegarandeerd is, naast de andere voorwaarden die in dit Protocol genoemd staan. Met de huidige stand der techniek is dit te bereiken met een ISDN-installatie bij de medewerker thuis. De werkgever heeft de zorgplicht hierbij. Artikel 4. Meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken ten behoeve van coachen 1. Ten behoeve van coachen of het bespreken van het functioneren kan maximaal driemaal per jaar meegeluisterd en opgenomen worden door de direct leidinggevende of senior. 2. Het bedrijf hanteert ook andere methoden om de kwaliteit van het Call Center te bewaken, zoals metingen van de klanttevredenheid of mystery calls. 3. Coachen door meeluisteren en opnemen zal pas dan plaatsvinden, indien andere vormen van leren voldoende zijn toegepast, zoals instructie of simulatie/oefenen. 4. Meeluisteren en opnemen t.b.v. coachen geschiedt onder de volgende voorwaarden: - dit meeluisteren geschiedt aan de hand van een bandopname van maximaal 15 minuten; - het moment van meeluisteren en opname is bekend bij de medewerker; - de medewerker kan de band zelf ook beluisteren; - een checklist met specifieke aspecten wordt daarbij gehanteerd (voorbeeld in bijlage); - de band wordt na het coachgesprek gewist; - indien de medewerker dit dringend aangeeft, zal een ander persoon als coach optreden. 5. In de inwerkperiode van een Call Centermedewerker kan veel frequenter meegeluisterd worden t.b.v. coachen. Dit duurt maximaal 1 maand. Medewerker en leidinggevende stellen samen vast wanneer de medewerker geheel zelfstandig het werk verricht (binnen 1 maand). Artikel 5. Meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken ten behoeve van beoordeling 1. Meeluisteren en opnemen ten behoeve van beoordeling kan eenmaal per jaar plaatsvinden. 2. Het bedrijf hanteert ook andere indicatoren dan de telefoongesprekkwaliteit om de kwaliteit van functioneren van een medewerker vast te stellen. 3. In het voorafgaande jaar heeft minimaal 1 functioneringsgesprek plaatsgevonden. 4. Meeluisteren en opnemen ten behoeve van beoordeling vindt plaats onder de volgende voorwaarden: - beoordeling geschiedt a.d.h.v. een bandopname van maximaal 15 minuten; - op verzoek van de medewerker kunnen nog enkele momenten voor beoordeling opgenomen worden; - het moment van meeluisteren en van een bandopname is vooraf bekend en zichtbaar voor de medewerker; - er is een schriftelijk vastgelegd beoordelingssysteem; - de medewerker heeft vooraf een lijst met beoordelingsaspecten ontvangen; - de leidinggevende deelt de score van de medewerker op de diverse aspecten zo snel mogelijk schriftelijk mee; - de medewerker kan de band zelf ook beluisteren; - de band wordt na 4 weken (na beoordeling bekend is gemaakt) gewist. Alleen ten behoeve van eventueel beroep zal de tape langer bewaard worden. Artikel 6. Cijfermatige registratie van gegevens telefoongesprekken 1. Het cijfermatig registreren van gegevens van telefoongesprekken die herleidbaar zijn naar de individuele medewerker maakt inbreuk op de privacy van die medewerkers. Het doorlopend registreren en of bewerken van deze gegevens is daarom niet toegestaan. 2. Alleen indien een gerechtvaardigd belang aanwezig is, kan cijfermatige registratie onder voorwaarden plaatsvinden. Bovendien zullen andere middelen waarmee ook dit doel

7 bereikt wordt, eerst worden aangewend. Meeluisteren en opnemen van een telefoongesprek heeft dan voorrang boven cijfermatige registratie, aangezien inhoudelijke terugkoppeling dan veeleer mogelijk is. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing zoals in de andere artikelen van dit Protocol genoemd zijn. 3. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening c.q. beter functioneren van de Call Centermedewerker kan in deze zin zo'n gerechtvaardigd doel zijn. Kwaliteitscontrole is dat niet. 4. Coachen en beoordeling zijn dan acceptabele doelen onder de voorwaarden zoals vermeld onder Artikel 4 en 5, met de volgende aanpassingen: - de cijfermatige registratieperiode is maximaal 1 werkdag; - op verzoek van de betrokken medewerker dan wel met zijn/haar instemming wordt (nog) een andere werkdag geregistreerd; - moment van registratie is vooraf bekend bij betrokken medewerker; - de betrokken medewerker heeft zelf toegang tot die registratie; - er moet een goede functieomschrijving en een beoordelingssysteem zijn waaraan getoetst kan worden. Meer frequente registraties van de individuele medewerker kunnen alleen voor die medewerker zelf beschikbaar zijn ter wille van feedback. 5. Persoonsgebonden gegevens zullen alleen ten behoeve van dit belang (coachen en beoordelen) gebruikt worden, en wel alleen door daartoe geautoriseerde werknemers. De directie maakt de autorisaties binnen de organisatie bekend. 6. De registraties zullen niet langer dan nodig bewaard worden, en wel maximaal 4 weken. Alleen ten behoeve van beroep zullen de gegevens langer bewaard worden. Artikel 7. Opnemen en meeluisteren ten behoeve van verificatie 1. Bij sommige bedrijven nemen de Call Centermedewerkers externe opdrachten op van een aanzienlijke financiële waarde, waarvoor het enig mogelijke bewijs geleverd wordt door de opname van dat gesprek, en andere methoden onmogelijk zijn. Concreet voorbeeld hiervoor is de telefonische aandelenhandel. In dit geval is behoefte aan verificatie d.m.v. de opname. 2. Opname en later afluisteren zoals onder lid 1 genoemd, kan slechts plaatsvinden onder navolgende condities: - de Call Centermedewerker start zelf steeds de bandopname, zodat alleen het voor verificatie relevante deel van het gesprek wordt vastgelegd; - deze bandopname is alleen toegankelijk voor de betrokken Call Centermedewerker en de functionaris die met de verificatie belast is; - de bandopname wordt niet voor andere doeleinden gebruikt; - de bandopname wordt gewist na 2 maanden. Artikel 8. Opnemen en meeluisteren ten behoeve van Marketing 1. De opdrachtgever van het Call Center kan een reële behoefte hebben om directe klantreacties te vernemen ten behoeve van marketing. 2. Hiertoe kan deze opdrachtgever een bandopname maken of direct meeluisteren als hiervoor de expliciete toestemming van een Call Centermedewerker is verkregen. Het is de taak van de werkgever om deze toestemming te vragen. 3. De duur van het meeluisteren of de bandopname daartoe zal niet langer zijn dan 2 uur en dit zal maximaal viermaal per jaar plaatsvinden. 4. Het meeluisteren of de bandopname zal alleen voor het doel zoals onder artikel 8.1 genoemd, worden gebruikt. Artikel 9. Vermoeden fraude Ingeval van zwaarwichtige redenen, zoals bij het vermoeden van fraude, kan toch genoemde registratie c.q. opname incidenteel plaatsvinden. Dit kan plaatsvinden indien er duidelijke aanwijzingen hiertoe bestaan. Het verzamelen hierbij van gegevens wordt terstond gemeld bij

8 de Ondernemingsraad: zowel de naam van betrokkene, de duur van de observatie als de zwaarwichtige redenen. Artikel 10. Rechten werknemers 1. Inzagerecht: Werknemers hebben het recht de over hem of haar geregistreerde data in te zien c.q. opgenomen gesprekken te beluisteren. Verzoeken om inzage worden binnen 1 maand ingewilligd. 2. Verzoek tot correctie: werknemers kunnen verzoeken het om feitelijk onjuiste gegevens uit de geregistreerde data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken tot correctie of aanvulling wordt binnen 1 maand beargumenteerd beslist en bij inwilliging wordt dit terstond uitgevoerd. 3. Verzoek tot verwijdering: werknemers kunnen een verzoek indienen tot verwijdering of wissen van geregistreerde gegevens die tot de persoon herleidbaar zijn en opnames die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met dit Protocol of een wettelijk voorschrift. Over een verzoek tot verwijdering c.q. wissen wordt binnen 1 maand beargumenteerd beslist, en bij inwilliging wordt dit terstond uitgevoerd. 4. De directie biedt aan de medewerkers de faciliteit buiten de werkplek om privé te bellen zonder dat registratie c.q. opname plaatsvindt. Artikel 11. Klachtprocedure 1. De medewerker kan een klacht indienen voor de toepassing van dit Privacy Protocol. 2. De directie stelt daartoe een Klachtcommissie in. De Ondernemingsraad kan evenveel leden hierin benoemen als de directie. 3. Een klacht wordt schriftelijk ingediend. 4. De Klachtcommissie biedt de medewerker de gelegenheid de klacht toe te lichten 5. Binnen 1 maand na indiening zal de Klachtcommissie beargumenteerd een schriftelijk advies aan de directie uitbrengen. Gehoord dit advies zal de directie binnen 2 weken de medewerker schriftelijk in kennis stellen van zijn oordeel. De gang naar de rechter blijft open voor betrokkene.

9 Toelichtingen Wetgeving De Wet Bescherming Persoonsgegevens richt zich met name op privacybescherming bij geautomatiseerde opslag en verwerking van persoonsgegevens; daar valt dus het opnemen van telefoongesprekken onder. Het meeluisteren ten behoeve van coachen of beoordelen raakt de individuele ruimte om in het werk relaties met anderen aan te gaan zonder inmenging van de werkgever. Wettelijke basis hiervoor ligt in het Burgerlijk Wetboek ( goed werkgeverschap ) en Europese wetgeving en jurisprudentie. Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar de publicatie Als de telefoon wordt opgenomen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Hierin wordt de volgende jurisprudentie genoemd: - Werknemers hebben een gerechtvaardigd belang om in het werk relaties met anderen aan te gaan. Zonder inmenging door de werkgever communiceren is dan onontbeerlijk. (EHRM 16 december 1992, NJ 1993, 400). - Er dient ruimte te zijn om het werk naar eigen inzicht uit te voeren. De jurisprudentie hanteert het begrip kenbaarheid gebaseerd op artikel 8 EVRM. Voortdurend meeluisteren of opnemen of onaangekondigd meeluisteren is daarmee in strijd. - Het meeluisteren door derden (bijvoorbeeld opdrachtgever) zonder dat dit bekend is bij de Call Centermedewerker valt onder het Wetboek van Strafrecht (art. 139a-e). Deze strafrechtbepaling geldt met name als mensen in de thuissituatie afgeluisterd worden. Sommige Call Centers werken met medewerkers die van huis uit werken en waar meeluisteren van de werkgever ook betekent dat privégesprekken gehoord worden. Dit moet voor 100% voorkomen worden. Een ISDN-installatie verzorgt een technische scheiding van de telefoonlijnen. - Bij de beoordeling van medewerkers moet de werkgever zorgvuldig handelen. Goed werkgeverschap (BW artikel 7:611) verlangt dat een werknemer weet op grond van welke feiten en omstandigheden hij of zij beoordeeld wordt. - Ook voor privé-contacten dient enige ruimte te zijn, zo blijkt uit een uitspraak van de Kantonrechter uit Haarlem (2000). En daarbij hoort waarborging van de privacy door de werkgever. Bovendien vallen dit soort regelingen onder het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad. De wetgever hanteert de begrippen proportionaliteit (middel in verhouding tot doel) en subsidiariteit (kan het op andere wijze). Deze begrippen hebben wij toegepast binnen het Privacy Protocol Call Centers. Coachen en beoordeling Coachen en beoordeling kunnen leiden tot een betere kwaliteit van functioneren. Bij inbreuk op de privacy van werknemers behoren hiertoe dan wel dit doel alsmede de omvang te worden vastgesteld. Dit vergt niet allen duidelijkheid, voor zowel coachen als beoordeling dient tevens een behoorlijk systeem aanwezig te zijn: - een lijst met aspecten (voorbeeld bijlage); - de verplichting om het vast te leggen; - een duidelijke frequentie; - een termijn voor het wissen van de opnames. De persoon die coacht kan in het geding zijn. Als de medewerker geen goede verhouding heeft met de leidinggevende, belemmert dat het leren. En dat is toch het doel bij coachen. In dat geval is een andere coach verstandig. Voor een goed beoordelingssysteem is het ook nodig om met regelmaat een functioneringsgesprek (jaarlijks) te voeren. Naast het eigen functioneren kunnen dan ook ander factoren besproken worden: - verhouding met collega s en leiding; - kwaliteit van scripts; - de werkverdeling;

10 - ontwikkelingsmogelijkheden; - de apparatuur en software; - arbeidsomstandigheden. Meeluisteren en opnemen Binnen een Call Center bestaat een eigen cultuur wat betreft meeluisteren. Als iemand nieuw binnenkomt, zien we een geleidelijke overgang van meekijken, samen doen, en onder begeleiding de calls beantwoorden. Bij een moeilijke call wordt zelf om meeluisteren gevraagd. Als intimidatie over de telefoon plaatsvindt, is dit het middel om je te verweren. Meeluisteren (vanaf de tape) wordt door de medewerker vaak geprefereerd boven cijfermatige metingen (aantal calls/uur), omdat dit veel meer van de kwaliteit van het werk laat zien. Beoordeling (en soms een bonus) die afhankelijk is van aantallen calls plaatst de kwaliteit van het eigen functioneren onder druk. Meeluisteren wordt dus regelmatig ook als een belang van werknemers gezien. Als het om coachen of beoordelen gaat, is het noodzakelijk dat de medewerker het gesprek ook kan terugluisteren. Om zo te voorkomen tegen eenzijdige beweringen geen verweer of beroep mogelijk is. Acceptatie blijft dan ook achterwege wat nodig is bij coachen. Om die reden is het essentieel dat het meeluisteren plaatsvindt aan de hand van een bandopname. Moderne centrales bieden die faciliteit. Cultuurverschillen zijn zichtbaar tussen Inhouse Call Centers die vanuit een bestaand bedrijf opgebouwd zijn enerzijds, en de faciliterende Call Centers anderzijds. Inbreuk op de privacy kan verschillend beleefd worden. Meeluisteren komt daardoor veel voor. Er kan er ook een formele reden zijn dat anderen meeluisteren of dat het gesprek wordt opgenomen, het tapen : het kunnen verifiëren van afspraken zoals voor beursorders. Call Centers vormen zo een eigen cultuur waarin veel kan. De techniek is daarbij wel het minste probleem. De geavanceerde koppeling van telefoon en PC in een netwerk met speciale software maakt het mogelijk om te signaleren, vast te leggen, te sturen of daadwerkelijk te beluisteren (Computer Integrated Technology) of te tapen. Overigens kan ook automatisch gewist worden. Mogelijk is ook om van een call later niet alleen de band te beluisteren maar tevens alle muisclick s te tonen waardoor precies te zien is hoe de medewerker met het voorgeschreven script is omgegaan. Niet ieder Call Center heeft overigens al die opties, en gebruikt niet alle mogelijkheden. Meeluisteren en opnemen gebeurt zowel voor coachen als voor beoordelen. Soms is het verschil daartussen nauwelijks waar te nemen. Dan houdt het coachen ook een beoordeling in ( Je hebt het script niet goed gevolgd ). Of worden waarnemingen bij de coaching bij de beoordeling gebruikt: Ik heb je dit toch al drie keer gezegd het anders te doen. De veelgenoemde frequentie voor het meeluisteren voor coachen en beoordelen is maximaal viermaal per jaar. Dat lijkt ons een redelijke norm onder enkele voorwaarden: - ook andere vormen van leren als instructie krijgen voldoende aandacht; - de medewerker heeft zelf een goede zeggenschap hoe dit meeluisteren vorm krijgt; - het meeluisteren is altijd aangekondigd en zichtbaar; - de beoordeling is onderdeel van een goed systeem waarbij ruim vooraf de doelstellingen bekend zijn, en ook mogelijkheden van beroep aanwezig zijn bij onredelijke toepassing. Kwaliteitscontrole Een hogere frequentie dan viermaal per jaar meeluisteren en opnemen is niets anders dan kwaliteitscontrole, tenzij een medewerker zelf aangeeft extra begeleiding te willen. Kwaliteitscontrole via het meeluisteren en opnemen zal ook teweegbrengen dat het onaangekondigd plaatsvindt zonder signaal en zonder enige zeggenschap van de medewerker. Met name bij faciliterende Call Centers kan dit zelfs contractueel overeen gekomen zijn met de

11 externe opdrachtgever. In het verlengde hiervan is meeluisteren van gesprekken door die externe opdrachtgever een kleine stap. FNV Bondgenoten is van mening dat meeluisteren en opnemen t.b.v. kwaliteitscontrole een onterechte inbreuk op de privacy van de medewerkers maakt. De kwaliteit van een Call Center kan immers op diverse methodes worden geborgd: - vormen van opleiding en coachen behoren al tot voldoende functioneren van de medewerkers te leiden; - daarnaast zijn er de uitvoerige scripts; - klanttevredenheidsonderzoeken en eventueel mystery calls bieden voorts controlemogelijkheden. De privacy van medewerkers dient niet zomaar opgeofferd te worden om de klantwensen van de externe opdrachtgevers te bevredigen. Faciliterende Call Centers kunnen ook op andere wijze hun kwaliteit aantonen. Wat qua wetgeving natuurlijk wel kan, is om op een groepsniveau (niet herleidbaar tot individu) de kwaliteit te volgen. Gebruikte bronnen Het materiaal dat het College voor Bescherming Persoonsgegevens op hun site beschikbaar stelt, is gebruikt (www.cbpweb.nl). Een zekere analogie is gehanteerd met de eerdere uitgave van FNV Bondgenoten Voorbeeldprotocol privacy bij internet- en gebruik. Voorts zijn de inzichten en ervaringen gebruikt van enkele Inhouse Call Centers en van een groot faciliterend Call Centerbedrijf.

12 Bijlage. Voorbeeld van een Lijst Aspecten Coachen/Beoordeling 1. Komt de medewerker tijdens het gesprek verstaanbaar over? 2. Klinkt de medewerker vriendelijk en enthousiast? 3. Houdt de medewerker een gepast spreektempo aan? 4. Gebruikt de medewerker begrijpelijke zinnen en woorden? 5. Zet de medewerker de klant op het juiste moment en op de juiste manier indien nodig in/uit de wacht? 6. Kan de medewerker de klant antwoord geven op de vragen passend bij haar/zijn 'skill en level'? 7. Hoe is haar/zijn kennis van het software systeem c.q. toepassing van het script? 8. Is de medewerker loyaal t.o.v. ander bedrijfsmedewerkers (één lijn)? 9. Stelt medewerker 'open vragen' om zo een goed beeld te vormen van de vraag/het probleem? 10. Luistert de medewerker 'actief' naar wat verteld wordt? 11. Hoe is het oplossend vermogen van de medewerker? 12. Onderbreekt de medewerker de klant op een correcte manier? 13. Kan de medewerker een goede samenvatting maken van wat de klant verteld heeft? 14. Toont de medewerker begrip? 15. Blijft de medewerker beleefd en beheerst tijdens het gesprek? 16. Kan de medewerker binnen redelijke tijd een gesprek afronden? Document: Privacy ProtocolCC.3nov2003

CONCERNKADER KWALITEITSMONITORING KLANTCONTACTEN DEN HAAG I. Vast te stellen het Concernkader kwaliteitsmonitoring klantcontacten Den Haag 2016.

CONCERNKADER KWALITEITSMONITORING KLANTCONTACTEN DEN HAAG I. Vast te stellen het Concernkader kwaliteitsmonitoring klantcontacten Den Haag 2016. Ons kenmerk BSD/2015.987 RIS 294124 CONCERNKADER KWALITEITSMONITORING KLANTCONTACTEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op de instemming van de centrale ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek

Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek Juridische aspecten opnemen telefoongesprekken op de werkplek Het CBP heeft informatiebladen ontwikkeld om concrete antwoorden te geven op specifieke vragen over het gebruik van persoonsgegevens en over

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Juridisch kader De belangrijkste juridische wetgeving die van belang is in het kader van de geschilpunten is de volgende: FNV Bondgenoten HH/561

Juridisch kader De belangrijkste juridische wetgeving die van belang is in het kader van de geschilpunten is de volgende: FNV Bondgenoten HH/561 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN FNV Bondgenoten DATUM 6 juli 2005 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Richtlijn met betrekking tot kwaliteitsmonitoring in contactcenters Versie 2.0, 22 JUNI 2015 herzien door mr. Alexander J.J.T.

Richtlijn met betrekking tot kwaliteitsmonitoring in contactcenters Versie 2.0, 22 JUNI 2015 herzien door mr. Alexander J.J.T. Richtlijn met betrekking tot kwaliteitsmonitoring in contactcenters Versie 2.0, 22 JUNI 2015 herzien door mr. Alexander J.J.T. Singewald Vooraf Voor u ligt de herziene (juni 2015) Richtlijn met betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht Privacyreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht 1 Inhoudopgave Inhoudopgave..2 1. Begripsbepalingen.3 1.1 Persoonsgegevens...3 1.2 Persoonsregistratie..3 1.3 Geregistreerde.3

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Bijlage 1.C Januari 2004 Deze gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en is bestemd voor verzekeraars, lid van het Verbond, onderzoeksbureaus die werken

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Versie 1.1 juni 2015 Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen over het verstrekken

Nadere informatie

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26

Quality Coaching Postbus 9436 9703 LP Groningen 050-549 49 26 Privacyreglement Quality Coaching. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Quality Coaching het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Albeda College

Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College Privacyreglement EVC Albeda College november 2 2009 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Reikwijdte reglement 3 Artikel 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 3 Algemene bepalingen 4 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Praktijkhandleiding Privacygedragscode. voor. particulier onderzoekers

Praktijkhandleiding Privacygedragscode. voor. particulier onderzoekers Praktijkhandleiding Privacygedragscode voor particulier onderzoekers April 2004 1 1 Doel praktijkhandleiding Deze praktijkhandleiding heeft tot doel om particulier onderzoekers een praktisch kader te bieden

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Dé andere manier van dienstverlening!

Dé andere manier van dienstverlening! Dé andere manier van dienstverlening! PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 Pagina 1 van 10 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you:

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA

KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA KWALITEITSHANDBOEK F.3.08 PRIVACYREGLEMENT Versie 1.1, 01-02-2013 PRO-CURA INLEIDING Dit reglement beschrijft het doel van privacybescherming, de registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO Reglement cameratoezicht CITAVERDE College en SWGO Instemming OR verkregen d.d. 14-03-2017 volgens artikel 27, lid 1, k WOR Instemming DR verkregen d.d. 06-03-2017 volgens artikel 8a.2.2, lid 3, k WEB

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Het Privacyreglement Coaching Monitor

Het Privacyreglement Coaching Monitor Het Privacyreglement Coaching Monitor Doel Dit privacyreglement heeft tot doel om gebruikers van de Coaching Monitor, een initiatief van de Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), te informeren

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Preambule 2 Definities 2 Algemene bepalingen 3 Bepaling betreffende minderjarigen 3 Bepaling betreffende vertegenwoordiging 3 Bepaling betreffende doel

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement Meneer Regezma B.V.

Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Privacyreglement Meneer Regezma B.V. Op basis van de Wet Persoonsregistraties hanteert Meneer Regezma B.V. het Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming

Nadere informatie

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G

J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N K WA L I T E I T S M O N I T O R I N G J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N 1 J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N J U R I D I S C H E A S P E C T E N VA N I N H O U D S O P G AV E I n h o u

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden PRIVACY REGLEMENT Welzijn Rijnwaarden 3. Privacy Reglement Welzijn Rijnwaarden gelet op het bepaalde in Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), besluit vast te stellen het reglement van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

CHECKLIST TELEWERKEN Werkzaamheden Voorwaarden en faciliteiten Telewerkovereenkomst Nota Bene

CHECKLIST TELEWERKEN Werkzaamheden Voorwaarden en faciliteiten Telewerkovereenkomst Nota Bene CHECKLIST TELEWERKEN Deze checklist biedt een aantal die behulpzaam zijn bij de invoering van telewerken binnen de arbeidsorganisatie. Werkzaamheden er zijn werkzaamheden die geschikt zijn voor telewerk:

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1

Privacyreglement. Begripsbepaling Artikel 1 Privacyreglement Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens; b. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen; c. Wet SUWI: Wet Structuur

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de Privacyreglement 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiermee wordt de privacy van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en (ouders 1 van) cliënten

Nadere informatie

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading 1 Inleiding Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading (hierna

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Work-Sjop

Privacyreglement Work-Sjop Privacyreglement Work-Sjop Work-Sjop is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten. persoonsgegevens zijn in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en dat deze gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Stichting Conexus september 2017 Doel van dit document Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van Stichting Conexus waar toezicht door middel van camerasystemen

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Versie maart 2016

Privacyreglement Versie maart 2016 Privacyreglement Versie 1.0 01 maart 2016 Privacyreglement 1HSPO zorgpunt versie 1.0 vastgesteld op 01-03-2016 1 Privacyreglement Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Persoonsgegevens Alle gegevens, betreffende

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588.

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. PRIVACYREGLEMENT Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Edith

Nadere informatie

Afdeling Werk en Inkomen Gemeente Enschede

Afdeling Werk en Inkomen Gemeente Enschede NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT BIJ HEIMELIJKE WAARNEMING DOOR SOCIALE DIENSTEN Onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar de naleving van de informatieplicht bij heimelijke waarneming

Nadere informatie

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Privacyreglement CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegevens: een gegeven

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO Vastgesteld door de directie: 01 februari 2016 Ingangsdatum: 01 februari 2016 Versie Opgesteld Beschrijving Gecontroleerd 1.0 U. Samipersad Originele versie J. Petronella Indien

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie