Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V."

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: CAPTER Hilversum B.V met de handelsnamen DeFine Campaigns en CAPTER, statutair gevestigd te Hilversum; Opdrachtgever: degene, natuurlijke of rechtspersoon, met wie door CAPTER Hilversum B.V. een overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot de Dienst, dan wel die van de Dienst of de daarbij behorende Software gebruik maakt; Dienst: de door CAPTER Hilversum B.V. te exploiteren dienst waarbij CAPTER Hilversum B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever callcenterservices aanbiedt en op grond daarvan inkomende en uitgaande telefoongesprekken voert, callcenters van derden exploiteert, callcenter-consultancy aanbiedt,; Software: de afhankelijk van de door de Opdrachtgever afgenomen Dienst, voor het gebruik van die Dienst benodigde en/of door of namens CAPTER Hilversum B.V. geleverde software; 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen CAPTER Hilversum B.V. en de Opdrachtgever, uit welke hoofde of onder welke benaming dan ook, tenzij CAPTER Hilversum B.V. en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen; 2.2 CAPTER Hilversum B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen zullen via de geëigende media aan de Opdrachtgever bekend gemaakt worden en treden in werking dertig dagen na bekendmaking of op een latere in de bekendmaking vermelde datum; 2.3 Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door CAPTER Hilversum B.V. zijn aanvaard; 2.4 Eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover CAPTER Hilversum B.V. de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aanvaard. 3. Totstandkoming van de overeenkomst 3.1 Voor zover een door CAPTER Hilversum B.V. gedane aanbieding met betrekking tot de Dienst kan worden beschouwd als een aanbod, is elk door CAPTER Hilversum B.V. gedaan aanbod een vrijblijvend aanbod; 3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever zich (1) door middel van een ondertekend, door of namens CAPTER Hilversum B.V. ter beschikking gesteld document of; (2) mondeling via de telefoon of; Gebruik door derden (alsmede dupliceren of verstrekken aan derden) voor andere doeleinden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. anno 2011, kvk

2 (3) via een homepage van CAPTER Hilversum B.V. of anderszins on-line; aanmeldt voor een of meer Diensten van CAPTER Hilversum B.V. en CAPTER Hilversum B.V. deze aanmelding aanvaardt; 3.3 CAPTER Hilversum B.V. heeft het recht om een Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren. 4. Vergoedingen en Prijzen voor Inbound- en Outbound activiteiten 4.1 Tenzij anders is overeengekomen en afhankelijk van de door de Opdrachtgever bij CAPTER Hilversum B.V. afgenomen Dienst, zal CAPTER Hilversum B.V. de te berekenen vergoedingen, baseren op een door CAPTER Hilversum B.V. aan de Opdrachtgever gedaan voorstel. Een dergelijk Overeenkomst wordt op schrift gesteld en bevat in ieder geval een campagneomschrijving, hetwelk ondermeer doch niet uitputtend kan bevatten de uurprijs van de diverse campagnemedewerkers, ofwel afhankelijk van het soort campagne de prijs per verrichting, waaronder kunnen worden verstaan telefoongesprek, , - administratieve- vastlegging; het campagnedoel; een mogelijk verwerkingsdoel van de ontvangen gegevens; het aantal te bellen adressen; de inhoud van het gesprek; de benodigde respons; een vragenlijst; een analysemethode; de wijze van rapportage en overige door de Opdrachtgever aan te geven specificaties. Daarnaast verstrekt CAPTER Hilversum B.V. een schatting van de benodigde tijdseenheden; 4.2. CAPTER Hilversum B.V. zal de kosten per verrichting of per uur, zulks afhankelijk van hetgeen in de campagne omschrijving daaromtrent is bepaald, alsmede de kosten van telecommunicatie en overige vaste kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever; 4.3. Voornoemde prijs is exclusief: BTW, heffingen van overheidswege en bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, kosten verbandhoudende met presentaties en niet te voorziene kosten; 4.4. Ingeval de Opdrachtgever de door CAPTER Hilversum B.V. gedane campagnevoorstel niet bevestigd en CAPTER Hilversum B.V. heeft reeds een aanvang genomen met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de opdracht conform het bepaalde in het campagnevoorstel; 4.5 CAPTER Hilversum B.V. behoudt zich het recht voor de vergoedingen en prijzen eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging vindt eerst toepassing een maand nadat Opdrachtgever hiermee bekend is gemaakt De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst tot de ingangsdatum van de verhoging schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de tussen partijen geldende opzegtermijn; 4.6. De aan het opstellen van een campagneovereenkomst cq -plan verbonden en samenhangende kosten kunnen door CAPTER Hilversum B.V. in rekening worden gebracht, ingeval de overeenkomst niet leidt tot een opdracht. 5. Diensten 5.1 CAPTER Hilversum B.V. biedt diensten aan met betrekking tot het voeren van inbound- en outbound telefoongesprekken, het exploiteren van callcenters van derden, callcenter-consultancy; 2

3 5.2 Ingeval van het voeren van inkomende telefoongesprekken zal DeFine Campaigns: Het totale voor de Opdrachtgever bedoelde inkomende telefoonverkeer waarop de overeenkomst betrekking heeft afhandelen; Ter bewaking van de kwaliteit van het telefoonverkeer zal CAPTER Hilversum B.V. in overleg met de Opdrachtgever en protocol opstellen waarin de beschikbaarheid van infrastructuur, het volume van het aantal contacten, de training van personeel, de wijze van informatieoverdracht aan de Opdrachtgever, de taal, de beschikbaarheid, probleemverwerking en performance zullen worden geregeld. 5.3 Ingeval door CAPTER Hilversum B.V. uitgaande telefoongesprekken dienen te worden gevoerd zal DeFine Campaigns: a. desgewenst een aantal door de Opdrachtgever aan te reiken adressen bij wijze van proef benaderen om zodoende een schatting te kunnen doen van het aantal in totaal te bellen adressen om te kunnen voldoen aan het door de Opdrachtgever gewenste doel; b. de door Opdrachtgever aangeleverde adressen telefonisch benaderen op naam van de Opdrachtgever om zodoende te bemiddelen in de totstandkoming van overeenkomsten of ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de telefonisch benaderde; c. ter bewaking van de kwaliteit van het telefoonverkeer in overleg met de Opdrachtgever een protocol opstellen waarin de beschikbaarheid van infrastructuur, het volume van het aantal contacten, de training van personeel, de wijze van informatieoverdracht aan de Opdrachtgever, de taal, de beschikbaarheid, probleemverwerking en performance zullen worden geregeld 6. Uitvoering van de overeenkomst 6.1 CAPTER Hilversum B.V. zal zich steeds inspannen om de opdracht naar beste vermogen en inzicht uit te voeren, zulks overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures; 6.2 Mocht zijn overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst gefaseerd plaatsvindt, dan is CAPTER Hilversum B.V. gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden welke behoren tot de volgende fase op te schorten, totdat de Opdrachtgever zijn schriftelijke goedkeuring heeft verstrekt aan de voorafgaande fase; 6.3 Aanwijzingen of instructies van de Opdrachtgever behoeven slechts door CAPTER Hilversum B.V. te worden opgevolgd ingeval zij tijdig zijn verstrekt en leiden tot verantwoorde gevolgen. Mocht deze aanwijzingen leiden tot extra, niet overeengekomen, werkzaamheden, zal daarover een aanvullende vergoeding dienen te worden voldaan; 6.4 CAPTER Hilversum B.V. behoudt zich voor om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 3

4 7. Betaling 7.1 Betaling van de door de Opdrachtgever aan CAPTER Hilversum B.V. ter zake de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedragen, geschiedt bij aanvang van het campagne of bij verrekenbare vooruitbetaling per de 1 e van iedere maand op basis van de door CAPTER Hilversum B.V. op grond van artikel 4.1. geschatte aantal tijdseenheden; 7.2 Klachten over het bedrag van de factuur dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk door de Opdrachtgever aan CAPTER Hilversum B.V. te worden gemeld. Klachten omtrent de factuur die CAPTER Hilversum B.V. later bereiken zijn niet ontvankelijk; 7.3 Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, zijnde al hetgeen uitgaat boven de reeds voldane voorschotnota s, binnen 14 dagen na de in de factuur vermelde datum te worden voldaan. CAPTER Hilversum B.V. verzendt gespecificeerde nota s. Indien Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is; 7.4 Als de hoogte van de betaalde voorschotnota de werkelijke kosten overschrijdt, dient CAPTER Hilversum B.V. het verschil binnen 30 dagen na de in de factuur vermelde datum te voldoen op een door Opdrachtgever aan te geven rekeningnummer. CAPTER Hilversum B.V. is in geen geval rente over dit verschil verschuldigd; 7.5 In geval van niet tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf de datum van verzuim tot en met de dag van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, alsmede de door CAPTER Hilversum B.V. gemaakte redelijke administratiekosten; 7.6 Alle door CAPTER Hilversum B.V. gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in geval van niet of niet tijdige betaling door de Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtgever, conform het tarief gehanteerd door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders zijnde 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van 500,--; 7.7 Naast voornoemde buitengerechtelijke kosten zijn alle te maken kosten, zoals gerechtelijke kosten en executiekosten, verbandhoudende met de incasso van een openstaande vordering voor rekening van Opdrachtgever. 8. Verplichtingen van de Opdrachtgever 8.1 Indien noodzakelijk zal de Opdrachtgever alle medewerking aan CAPTER Hilversum B.V. of een door haar ingeschakelde derde verlenen en alle benodigde informatie te verschaffen. De Opdrachtgever zal zonodig zelf zorgdragen voor eventuele vergunningen, ontheffingen of machtigingen die voor het gebruik van de Dienst noodzakelijk zijn; 8.2 De Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de Overeenkomst of de wet. In het bijzonder zal de Opdrachtgever zich onthouden van het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en/of van DeFine Campaigns; 8.3. De Opdrachtgever verplicht zich ertoe om zich gedurende de uitvoering van de opdracht alsook gedurende een tijdvak van een jaar daarna te onthouden van het al dan niet indirect aantrekken, indienstnemen als mede het werven van personeel 4

5 van DeFine Campaigns, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van een viervoud van het laatst verdiende maandloon van de betreffende medewerker van DeFine Campaigns, alsmede de door CAPTER Hilversum B.V. ten behoeve van die medewerker gemaakte opleidingskosten gedurende de laatste 365 dagen dat het dienstverband heeft voortgeduurd. 9. Intellectuele en industriële eigendom 9.1 CAPTER Hilversum B.V. beschikt over de noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten om de Dienst aan de Opdrachtgever te leveren; 9.2 CAPTER Hilversum B.V. vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken of vorderingen van derden met betrekking tot (beweerdelijke) schending van enig intellectueel eigendomsrecht van deze derde ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de Dienst en/of Software door de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever CAPTER Hilversum B.V. onverwijld op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of vordering; CAPTER Hilversum B.V. exclusief toestaat en in staat stelt de verdediging tegen de aanspraak of vordering te voeren; CAPTER Hilversum B.V. de nodige informatie en bijstand verschaft om CAPTER Hilversum B.V. in staat te stellen adequaat de verdediging tegen de vordering of aanspraak te voeren en CAPTER Hilversum B.V. de exclusieve zeggenschap verleent in de verdediging tegen de vordering, daaronder begrepen het treffen van een regeling in der minne. CAPTER Hilversum B.V. vrijwaart de Opdrachtgever niet indien de (beweerdelijke) schending is ontstaan door, in verband met of als gevolg van toedoen van de Opdrachtgever; 9.3 De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de door CAPTER Hilversum B.V. beschikbaar gestelde Software en daarbijbehorende gebruikersdocumentatie voor de duur van de Overeenkomst; 9.4 De Opdrachtgever mag de Software en de daarbijbehorende gebruikersdocumentatie niet kopiëren, tenzij dit is toegestaan op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen, waaronder mede valt het kopiëren voor normaal gebruik en ten behoeve van back-up doeleinden. De Opdrachtgever zal de op de Hard- en Software en de daarbijbehorende gebruikersdocumentatie vermelde gegevens met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en herkomst ongewijzigd intact laten; 9.5 Voorzover de Opdrachtgever gerechtigd is tot het auteursrecht over de zijnerzijds aan te leveren bestanden, geeft hij dit bij de totstandkoming van de overeenkomst met CAPTER Hilversum B.V. ten behoeve van CAPTER Hilversum B.V. prijs. 10. Overmacht 10.1 CAPTER Hilversum B.V. wordt niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn jegens de Opdrachtgever wegens een tekortkoming in de nakoming of wegens niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van DeFine Campaigns, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van CAPTER Hilversum B.V. komt. 5

6 10.2 Van dergelijke omstandigheid is onder meer sprake in geval van slechte weersomstandigheden, brand, explosies, stroomstoringen, storingen in netwerken, overstromingen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, arbeidsconflicten, beëindiging van dienstverband of overeenkomst van opdracht; 10.3 Van dergelijke omstandigheid is voorts sprake bij vertraging of tekortkoming door toeleveranciers en bij overige aan de wil van CAPTER Hilversum B.V. onafhankelijke omstandigheden, waaronder te verstaan onjuiste, onvolledige of ontijdige informatieverstrekking en/of medewerking door opdrachtgever, waardoor de nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van CAPTER Hilversum B.V. kan worden verlangd Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan CAPTER Hilversum B.V. de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. CAPTER Hilversum B.V. behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die CAPTER Hilversum B.V. voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding. 11. Aansprakelijkheid(sbeperkingen) 11.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van CAPTER Hilversum B.V., waaronder begrepen het verloren gaan van data, beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, met een maximum van ,- (honderdduizend euro) waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. In het geval van een duurovereenkomst is het bedrag beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever de twee maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan CAPTER Hilversum B.V. heeft betaald met een maximum van ,- (honderdduizend euro). Aansprakelijkheid van CAPTER Hilversum B.V. voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten CAPTER Hilversum B.V. heeft ter zake van schade meerdere verzekeringen afgesloten. CAPTER Hilversum B.V. is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade uit hoofde van de met CAPTER Hilversum B.V. gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden mocht lijden, niet vergoeden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed, vermeerderd met CAPTER Hilversum B.V. s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 6

7 11.3 Buiten het in artikel 11.1 genoemde geval rust op CAPTER Hilversum B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij er onmiskenbaar sprake is van wettelijke aansprakelijkheid ten gevolge van opzet of grove schuld van CAPTER Hilversum B.V. ; 11.4 Het belang van CAPTER Hilversum B.V. om zich redelijkerwijs tegen een vordering tot schadevergoeding te kunnen verweren brengt mee dat voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding vereist is dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade CAPTER Hilversum B.V. daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten en daarnaast een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming voor CAPTER Hilversum B.V De Opdrachtgever is aansprakelijk voor elke schade of nadeel, waaronder begrepen gemaakte kosten, zoals de gemaakte en nog te maken loonkosten van CAPTER Hilversum B.V., en de gederfde winst tengevolge van ICT- of andersoortige storingen in de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever, die door hem wordt toegebracht aan DeFine Campaigns. Deze aansprakelijkheid van de Opdrachtgever geldt ook ten aanzien van schade veroorzaakt door derden wiens handelingen en gedragingen aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend In geval van schade aan een derde zal het handelen van de Opdrachtgever geacht worden een toerekenbare tekortkoming jegens CAPTER Hilversum B.V. te zijn, indien de schade het directe of indirecte gevolg is van het verstrekken van onjuiste, onvolledige of ontijdige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan CAPTER Hilversum B.V. ; 11.6 De Opdrachtgever vrijwaart CAPTER Hilversum B.V. voor alle aanspraken van derden welke verband houden met het gebruik van de Dienst(en) door de Opdrachtgever of door derden wiens gedragingen aan de Opdrachtgever kunnen worden toegerekend. De Opdrachtgever zal aan CAPTER Hilversum B.V. alle schade en kosten vergoeden die uit dergelijke aanspraken van derden ontstaan; 11.7 CAPTER Hilversum B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van de Opdrachtgever door handelen of nalaten van derden waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien het overeenkomsten betreft die voor het gebruik van de Dienst bevorderlijk, wenselijk of noodzakelijk zijn, waaronder maar niet uitsluitend begrepen overeenkomsten met telefoonmaatschappijen en hard- of softwareleveranciers. 12. Duur en opzegging van de overeenkomst 12.1 Een Overeenkomst wordt ofwel voor bepaalde ofwel voor onbepaalde tijd aangegaan en vangt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aan op het moment van Levering van de Dienst, zulks met uitzondering van die overeenkomsten die een einde nemen door de enkele voltooiing daarvan; 12.2.i Indien de Overeenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor deze is aangegaan, niet door CAPTER Hilversum B.V. of de Opdrachtgever wordt opgezegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.3, wordt de Overeenkomst van rechtswege voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen; 7

8 12.3 Na het verstrijken van de bepaalde duur waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, wordt de Overeenkomst voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd tenzij door CAPTER Hilversum B.V. en of door de Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand. Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan door CAPTER Hilversum B.V. en de Opdrachtgever te allen tijde worden opgezegd met in achtneming van een termijn van drie maanden. Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van een kalendermaand; 12.4 CAPTER Hilversum B.V. heeft het recht de Overeenkomst tussentijds en eenzijdig te wijzigen, mits de voorgenomen wijziging niet van ingrijpende aard is. CAPTER Hilversum B.V. stelt de Opdrachtgever ten minste één maand voor de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte van de voorgenomen wijziging. De Opdrachtgever heeft het recht binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van CAPTER Hilversum B.V. de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen behalve indien het gaat om een prijswijziging waarvoor op grond van artikel 4.3 geen ontbinding mogelijk is. 13. Opschorting en beëindiging 13.1 CAPTER Hilversum B.V. heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Dienst, alsmede de verstrekking of afgifte van data verkregen gedurende de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder aansprakelijk of anderszins schadeplichtig te zijn jegens de Opdrachtgever, indien: de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de wet, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis opschorting of beëindiging niet rechtvaardigt; de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of hij onder curatele wordt gesteld, of hij (onderdelen) van de onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt Opschorting of beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 12.1 laat de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst onverlet. Ingeval van ontbinding of opschorting zijn de vorderingen van CAPTER Hilversum B.V. op opdrachtgever inclusief haar eventuele vorderingen tot schadevergoeding en/of kosten terstond en geheel opeisbaar De Opdrachtgever zal terstond na beëindiging van de Overeenkomst alle door CAPTER Hilversum B.V. ter beschikking gestelde Software en alle eventuele kopieën daarvan terstond aan CAPTER Hilversum B.V. te retourneren. 14. Informatie 14.1 De Opdrachtgever verschaft CAPTER Hilversum B.V. alle informatie waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs weet of kan weten dat deze van belang is voor de goede uitvoering van de opdracht door DeFine Campaigns, alsmede de informatie die door CAPTER Hilversum B.V. nodig wordt geacht en waarom door CAPTER 8

9 Hilversum B.V. wordt verzocht ten behoeve van de levering en afgifte van de Dienst door DeFine Campaigns. De Opdrachtgever zal CAPTER Hilversum B.V. terstond op de hoogte stellen van een wijziging in de door hem aan CAPTER Hilversum B.V. verschafte gegevens; 14.2 De Opdrachtgever geeft toestemming om zijn bedrijfsgegevens, alsmede de door hem aangeleverde bedrijfsgegevens op te nemen in de Klantenregistratie van DeFine Campaigns. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen hun toestemming hebben verleend aan de verstrekking van hun gegevens aan derden, zoals DeFine Campaigns, voor het doel zoals dat door CAPTER Hilversum B.V. in het campagneovereenkomst is omschreven. Deze Klantenregistratie is enkel toegankelijk voor CAPTER Hilversum B.V. en dient slechts voor administratieve doeleinden of specifieke marketing activiteiten te verrichten door DeFine Campaigns; 14.3 CAPTER Hilversum B.V. en Opdrachtgever garanderen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Als vertrouwelijk geldt informatie indien deze door partijen uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid; 14.4 De Opdrachtgever verstrekt CAPTER Hilversum B.V. de opdracht om de gegevens van personen in het door de Opdrachtgever aan te leveren bestand conform de aanwijzingen van Opdrachtgever te gebruiken voor het uitvoeren van telemarketing voor de doelstelling zoals deze omschreven is in de bevestiging of samenwerkingsovereenkomst. CAPTER Hilversum B.V. aanvaardt deze opdracht. (Indien het bestand bij een derde wordt aangekocht verdient het -ten einde te voorkomen dat de opdrachtnemer voor het naleven van verzetsrechten verantwoordelijk is- aanbeveling dat de Opdrachtgever hiertoe rechtstreeks met de leverancier van het Bestand contracteert en het Bestand vervolgens aan CAPTER Hilversum B.V. ter beschikking stelt). De uitvoering van de opdracht, waaronder het vaststellen van het telemarketingscript en een eventuele selectie van de te bellen personen, dient te geschieden conform de aanwijzingen van Opdrachtgever. Het is de CAPTER Hilversum B.V. niet toegestaan de gegevens uit het Bestand buiten het kader van de opdracht en aanwijzingen van de Opdrachtgever te verwerken. CAPTER Hilversum B.V. dient afdoende technischeen organisatorische maatregelen te treffen om het Bestand te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen dienen, rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te garanderen, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich brengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. CAPTER Hilversum B.V. dient de Opdrachtgever desgevraagd aan te tonen dat CAPTER Hilversum B.V. aan deze beveiligingseisen voldoet. CAPTER Hilversum B.V. is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens in het Bestand en draagt ervoor zorg dat op personen in zijn dienst of anderen die de opdracht ten behoeve van hem uitvoeren een gelijke plicht tot geheimhouding rust. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het Bestand in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en vrijwaart de DeFine Campaigns tegen iedere aanspraak van derden. 9

10 De Opdrachtnemer zal het Bestand na het uitvoeren van de opdracht retourneren aan de Opdrachtgever en de Opdrachtgever opgave doen van de personen die aan CAPTER Hilversum B.V. hebben meegedeeld bezwaar te hebben tegen benadering voor direct marketing doeleinden door of namens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal de maatregelen nemen die nodig zijn om te voorkomen dat die personen in de toekomst voor direct marketing door of namens de Opdrachtgever worden benaderd. 15. Overdracht van rechten en verplichtingen 15.1 CAPTER Hilversum B.V. is gerechtigd het geheel van rechten en verplichtingen dat voortvloeit uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. CAPTER Hilversum B.V. zal de Opdrachtgever van een dergelijke overdracht op de hoogte stellen. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te beëindigen in geval van een dergelijke overdracht, tenzij de overdracht van de Overeenkomst plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst behoren; 15.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeFine Campaigns. 16. Telecommunicatie Bij gebruik van telecommunicatie is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en beschikbaarheid daarvan. CAPTER Hilversum B.V. zal daarbij desgewenst ondersteuning verschaffen. 17. Slotbepalingen 17.1 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. CAPTER Hilversum B.V. en de Opdrachtgever zullen in dat geval in onderling overleg de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling in acht zullen worden genomen; 17.2 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, dient een aanvulling of wijziging van een tussen CAPTER Hilversum B.V. en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst altijd schriftelijk te worden overeengekomen; Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies en zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op alle reeds bestaande overeenkomsten. 10

11 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 18.1 Deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht; 18.2 Onverminderd het recht van CAPTER Hilversum B.V. een geschil voor te leggen aan een andere rechter, die op grond van wettelijke bepalingen bevoegd is te oordelen, komen partijen overeen geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met deze Overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter te Utrecht. Indien Opdrachtgever, natuurlijke persoon, door CAPTER Hilversum B.V. in rechte wordt betrokken dan kan hij door middel van een schriftelijke verklaring binnen een maand na dagvaarding opteren voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. 11

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv

Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv Art. 1 Begripsbepalingen 1. ALGEMENE VOORWAARDEN: onder algemene voorwaarden wordt verstaan; deze algemene voorwaarden; 2. CRAFT: CRAFT Lean Management B.V.;

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie