Status: Goedgekeurd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2005-2006 Status: Goedgekeurd"

Transcriptie

1 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven van het kenniscentrum ECABO. Het bestuur van het kenniscentrum ECABO heeft op 1 juli 2005 de goedkeuring van het ministerie van OCW ontvangen. De delen 1 en 2 (blz. 1 t/m 51) geven de kern en de nadere uitwerking van het kwalificatieprofiel weer evenals het bijbehorende verantwoordingsdocument, waarin de keuzes van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn toegelicht en verantwoord. In deel 3 (vanaf blz. 52) zijn de onderliggende brondocumenten opgenomen. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker

2 Inhoudsopgave DEEL 1 DE DOOR HET MINISTERIE VAN OCW/LNV VAST TE STELLEN KERN VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL ALGEMENE INFORMATIE SPECIFIEKE INFORMATIE KERNTAKEN KERNOPGAVEN COMPETENTIEMATRIX... 6 DEEL 2 DE DOOR HET BESTUUR VAN HET KENNISCENTRUM OP ADVIES VAN DE PARITAIRE COMMISSIE BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN VAST TE STELLEN NADERE UITWERKING VERRIJKTE KERNTAKEN VAN HET TOTALE KWALIFICATIEPROFIEL EVENTUELE KERNOPGAVEN BEHOREND BIJ EEN UITSTROOMDIFFERENTIATIE 12 8 BEROEPSCOMPETENTIES MET BEHEERSINGSCRITERIA OPBOUW KWALIFICATIEPROFIEL Kern Uitstroomdifferentiaties CERTIFICEERBARE EENHEDEN COMPETENTIEMATRIX VERANTWOORDINGSDOCUMENT De onderliggende beroepscompetentieprofielen Naam en structuur van het kwalificatieprofiel Van beroepscompetentieprofiel(en) naar kwalificatieprofiel Leer- en burgerschapscompetenties Borging van de kwaliteit van examinering Doorstroomrechten Het proces van totstandkoming van het kwalificatiedossier BIJLAGEN DEEL 3 BRONDOCUMENTEN Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker

3 DEEL 1 DE DOOR HET MINISTERIE VAN OCW/LNV VAST TE STELLEN KERN VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL Kwalificatieprofiel Boekhoudkundig medewerker (crebo-code: 90490) 1 ALGEMENE INFORMATIE datum: 1 juli 2005 versie: 2 Onder regie van Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO Ontwikkeld door ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie, in samenwerking met vertegenwoordigers van de branche en het middelbaar beroepsonderwijs Bron- en referentiedocumenten Beroepscompetentieprofiel: - Boekhoudkundig medewerker (13 januari 2004) Het door de Stuurgroep kwalificatiestructuur vastgestelde brondocument Leren en Burgerschap (juni 2004) Raamwerk moderne vreemde talen in het secundair beroepsonderwijs, gebaseerd op de standaard voor Europese taalniveaus (Common European Framework of Reference of Languages; Learning, teaching, assessment, Council of Europe, 2001) Verantwoording door/op Bestuur ECABO d.d. 15 december 2004 Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 1

4 2 SPECIFIEKE INFORMATIE Korte typering van het kwalificatieprofiel De boekhoudkundig medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf of bij een administratiekantoor. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel ook de boekhoudkundig medewerker steeds meer contacten heeft, is er doorgaans sprake van een back office functie. De boekhoudkundig medewerker werkt zelfstandig. Zijn taken zijn van een beperkte complexiteit. Ze zijn veelal gericht op het bijwerken van dagboeken en subadministraties en de daarmee verbonden taken. Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij kan coderen. De loopbaanmogelijkheden voor de boekhoudkundig medewerker: De boekhoudkundig medewerker kan doorgroeien naar hogere administratieve functies binnen en buiten de eigen organisatie. Voortgezette studie is hiervoor zeer wenselijk. Kwalificatiestructuur ECABO, zie bijlage 1 Typering en niveau van de kwalificatie 0 assistent 0 niveau 1 vakman/vakvrouw 0 niveau 2 niveau 3 0 niveau 4 0 middenkaderfunctionaris 0 niveau 4 Uitstroomdifferentiaties Geen Vrije ruimte De inhoud van de vrije ruimte wordt vastgesteld en onderhouden door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling. Examinering De onderwijsinstellingen bieden via de bedrijfstakgroepen (BTG s) van de Bve Raad de paritaire commissie inzicht in de wijze waarop de examinering van dit kwalificatieprofiel wordt vormgegeven. De paritaire commissie kan hierover haar mening geven, maar heeft geen bevoegdheden inzake examinering. Diploma Ten bewijze dat is voldaan aan de eisen uit dit kwalificatieprofiel wordt het diploma Boekhoudkundig medewerker toegekend, indien de examinering met een voldoende resultaat is afgerond. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 2

5 Certificeerbare eenheden Indien er certificeerbare eenheden zijn, zijn zij vastgesteld door het bestuur van het kenniscentrum ECABO op advies van de paritaire commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven behorend bij kenniscentrum ECABO op basis van het mandaat van het ministerie van OCW/LNV. De certificeerbare eenheden zijn daarmee integraal onderdeel van het door het ministerie van OCW/LNV vastgestelde kwalificatieprofiel. Wettelijke beroepsvereisten Niet van toepassing Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 3

6 3 KERNTAKEN De volgende kerntaken maken deel uit van de kern van het kwalificatieprofiel: 1. Verricht activiteiten voor de debiteurenadministratie 2. Verricht activiteiten voor de crediteurenadministratie 3. Verricht activiteiten voor de boekhoudkundige verwerking van het betalingsverkeer 4. Voert een urenadministratie 5. Voert een voorraadadministratie Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 4

7 4 KERNOPGAVEN De volgende kernopgaven maken deel uit van de kern van het kwalificatieprofiel: Kernopgave 1: Werkdruk en kwaliteit De boekhoudkundig medewerker staat voor de opgave om aan de kwaliteitseisen te voldoen ondanks eventuele tijdsdruk en minder goede werkomstandigheden. Hij moet foutloos werken, anders komt de kwaliteit van het werk in het gedrang. Fouten in het werk van de medewerker kunnen ernstige gevolgen hebben. De medewerker moet daarom een goede inschatting kunnen maken van de voor het werk benodigde tijd en zo nodig aangeven dat de werkdruk te hoog is. Kernopgave 2: Bewaken van integriteit versus voordelen op korte termijn en klanttevredenheid De boekhoudkundig medewerker staat voor de opgave om de gevolgen van niet toepaste regelgeving af te wegen tegen voordelen op korte termijn en klanttevredenheid. Voordelen op korte termijn en klanttevredenheid stroken niet altijd met de correcte toepassing van de regelgeving. Van de medewerker wordt verwacht dat hij altijd integer is en situaties goed beoordeelt. Het risico van het niet integer zijn is dat de normhandhaving in de organisatie geschaad kan worden. Het gevolg van het integer zijn is dat op korte termijn de klanttevredenheid en de werkomvang negatief beïnvloed kunnen worden. Kernopgave 3: Vertrouwelijkheid van privé-gegevens en bedrijfsinformatie bewaken versus schaden De boekhoudkundig medewerker staat voor de opgave altijd zorgvuldig om te gaan met gegevens. Hij werkt met zeer vertrouwelijke privé-gegevens en bedrijfsinformatie en kan op de hoogte zijn van maatregelen die genomen gaan worden in een bedrijf en de effecten daarvan op personen.van hem wordt verwacht dat hij op integere wijze omgaat met de aan hem toevertrouwde informatie. Het niet in acht nemen van de vertrouwelijkheid kan personen en bedrijfsbelang schaden. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 5

8 5 COMPETENTIEMATRIX In de competentiematrix zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid de competenties opgenomen die bij de kern van dit kwalificatieprofiel een rol spelen. De matrix is een hulpmiddel en brengt in beeld welke competenties nodig zijn bij welke kerntaken en kernopgaven. Voor de nadere detaillering wordt geadviseerd het betreffende onderdeel in deel 2 van het kwalificatieprofiel te bekijken. Kerntaak 1: 2: 3: 4: 5: Verricht activiteiten voor de debiteurenadministratie Verricht activiteiten voor de crediteurenadministratie Verricht activiteiten voor de boekhoudkundige verwerking van het betalingsverkeer Voert een urenadministratie Voert een voorraadadministratie Kernopgave 1: Werkdruk en kwaliteit 2: Bewaken van integriteit versus versus voordelen op korte termijn en klanttevredenheid 3: Vertrouwelijkheid van privé-gegevens en bedrijfsinformatie bewaken versus schaden Competenties Kerntaak Kernopgave De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de debiteurenadministratie uit te voeren X X 2. de boekhoudkundige verwerking van de X X debiteurenmutaties uit te voeren 3. de crediteurenadministratie uit te voeren X 4. de boekhoudkundige verwerking van de X X crediteurenmutaties uit te voeren 5. de boekhoudkundige verwerking van het girale X X betalingsverkeer uit te voeren 6. de boekhoudkundige verwerking van het chartale X X X betalingsverkeer uit te voeren 7. een urenregistratie te voeren X X X X 8. voorraadmutaties administratief te verwerken X X X 9. te handelen in overeenstemming met eigen X X X X X X X X verantwoordelijkheden en bevoegdheden 10. de eigen werkzaamheden voor te bereiden X X X X X X 11. zorg te dragen voor kwaliteit X X X X X X X 12. over werkzaamheden te rapporteren en communiceren X X X X X X X X 13. samen te werken X X X X X X X 14. beroepscompetenties te ontwikkelen X X X X X 15. om te gaan met problemen X X X X X X X X 16. veilig en milieubewust te werken X X X X X X X Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 6

9 DEEL 2 DE DOOR HET BESTUUR VAN HET KENNISCENTRUM OP ADVIES VAN DE PARITAIRE COMMISSIE BEROEPSONDERWIJS BEDRIJFSLEVEN VAST TE STELLEN NADERE UITWERKING 6 VERRIJKTE KERNTAKEN VAN HET TOTALE KWALIFICATIEPROFIEL Kerntaak 1: Verricht activiteiten voor de debiteurenadministratie Proces Voor de debiteurenadministratie voert de boekhoudkundig medewerker hoofdzakelijk invoerwerk uit. In voorkomende gevallen stelt hij ook een standaard verkoopfactuur op. Hij maakt nieuwe debiteuren aan of bewerkt de stamgegevens van bestaande debiteuren en registreert alle betalingen van de debiteuren. De boekhoudkundig medewerker bewaakt de betalingstermijnen en verstuurt, na overleg, standaard-betalingsherinneringen en standaard-aanmaningen. Rol/verantwoordelijkheden Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig en volgens vast omschreven regels. Complexiteit Het werken volgens regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. Speciale aandacht is nodig voor de (eenvoudige) externe contactmomenten, waar correctheid en tact worden gevraagd van de boekhoudkundig medewerker. Betrokkenen De boekhoudkundig medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling, maar heeft daarnaast ook te maken met collega s van andere afdelingen. Af en toe zijn er ook externe contacten. Hulpmiddelen De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software, en internet. Het kunnen gebruiken van een kopieerapparaat, scanner, fax, telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is een vereiste. Kwaliteit van proces en Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij resultaat producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn en conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Keuzes en dilemma s Dienstverlening versus organisatievoorschriften De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig een afweging maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 7

10 Kerntaak 2: Verricht activiteiten voor de crediteurenadministratie Proces Voor de crediteurenadministratie ordent de boekhoudkundig medewerker de binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze. De boekhoudkundig medewerker controleert de inkoopfacturen en biedt ze ook aan de budgethouders ter controle aan. Vervolgens voert hij de inkoopfacturen in, in de boekhouding. Rol/verantwoordelijkheden Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig en volgens vast omschreven regels. Complexiteit Het werken volgens regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. Speciale aandacht is nodig voor de (eenvoudige) externe contactmomenten, waar correctheid en tact worden gevraagd van de boekhoudkundig medewerker. Betrokkenen De boekhoudkundig medewerker werkt samen met collega's van zijn eigen afdeling, maar heeft daarnaast ook te maken met collega s van andere afdelingen. Af en toe zijn er ook externe contacten. Hulpmiddelen De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software, en internet. Het kunnen gebruiken van een kopieerapparaat, scanner, fax, telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is een vereiste. Kwaliteit van proces en Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij resultaat producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn en conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Keuzes en dilemma s Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 8

11 Kerntaak 3: Verricht activiteiten voor de boekhoudkundige verwerking van het betalingsverkeer Proces Voor het girale betalingsverkeer ordent de boekhoudkundig medewerker bankafschriften en vergelijkt de bedragen op de afschriften met de onderliggende boekingsstukken. Hij voert de bijen afschrijvingen in, in het dagboek. Hij verricht standaardboekingen in de subadministraties debiteuren en crediteuren. Voor het chartale betalingsverkeer codeert hij de kasstukken en verzorgt de invoer van de boekingsstukken in een dagboek. Rol/verantwoordelijkheden Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig en volgens vast omschreven regels. Complexiteit Het werken volgens regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels. Betrokkenen De boekhoudkundig medewerker werkt samen met collega s en heeft incidenteel contact met externe relaties. Hulpmiddelen De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software, en internet. Het kunnen gebruiken van een kopieerapparaat, scanner, fax, telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is een vereiste. Kwaliteit van proces en Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij resultaat producten aflevert die rekenkundig, inhoudelijk en boekhoudkundig correct zijn en conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Keuzes en dilemma s Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 9

12 Kerntaak 4: Voert een urenadministratie Proces De boekhoudkundig medewerker verzamelt en controleert urenoverzichten en voert uren in, in een geautomatiseerd systeem. Hij rappelleert collega's die hun tijdregistratieformulieren nog niet hebben ingeleverd. Hij legt het urenregistratiesysteem uit aan nieuwe medewerkers. Hij archiveert de relevante gegevens. Rol/verantwoordelijkheden Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig en volgens vast omschreven regels. Complexiteit Het werken volgens regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Bij het rappelleren wordt geduld en tact gevraagd van de boekhoudkundig medewerker. Voor de instructie van nieuwe medewerkers zijn explicatieve vaardigheden vereist. Betrokkenen De boekhoudkundig medewerker heeft naast de collega's van zijn eigen afdeling contact met alle medewerkers waarvoor hij de urenadministratie verricht. Hulpmiddelen De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem, en internet. Het kunnen gebruiken van een kopieerapparaat, scanner, fax, telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is een vereiste. Kwaliteit van proces en Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij resultaat producten aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn en conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Bij het rappelleren bereikt hij zijn doel zonder de relatie onnodig te schaden en bij zijn instructie aan nieuwe medewerkers brengt hij duidelijk over wat van de medewerkers wordt verwacht en wat het belang van de urenregistratie is. Keuzes en dilemma s Dienstverlening versus organisatievoorschriften De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig een afweging maken tussen het belang van de klant en het hanteren van de voorschriften. Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 10

13 Kerntaak 5: Voert een voorraadadministratie Proces De boekhoudkundig medewerker boekt artikelen bij en af op de voorraadlijsten. Hij controleert de juistheid van magazijnbonnen aan de hand van facturen, bestelbonnen, orderbevestigingen en dergelijke. Hij controleert ter voorkoming van fraude of alle magazijnbonnen aanwezig zijn. Hij vergelijkt de boekhoudkundige voorraad met de inventarislijst en signaleert verschillen. Rol/verantwoordelijkheden Het werk van de boekhoudkundig medewerker is uitvoerend van aard. Hij werkt zelfstandig en volgens vast omschreven regels. Complexiteit Het werken volgens regels en voorschriften vraagt kennis van deze regels en inzicht om de regels te kunnen toepassen in vergelijkbare, niet identieke, situaties. Betrokkenen De boekhoudkundig medewerker werkt samen met collega's. Hulpmiddelen De boekhoudkundig medewerker maakt gebruik van boekhoudkundige software, spreadsheets en speciale applicaties, e- mail en internet. Het kunnen gebruiken van een kopieerapparaat, scanner, fax, telefoon, archiefsystemen en traditionele kantoorbenodigdheden is een vereiste. Kwaliteit van proces en Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij resultaat producten aflevert die rekenkundig en inhoudelijk correct zijn en conform de voorschriften die het bedrijf hanteert. Keuzes en dilemma s Zelfstandigheid versus verantwoording De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij (te verwachten) problemen meldt aan zijn leidinggevende of niet. Delen van informatie met anderen of hen niet lastig vallen De boekhoudkundig medewerker moet dikwijls beoordelen of bepaalde informatie van belang is voor anderen in de organisatie, of niet. Zelfstandigheid versus deskundigheid De boekhoudkundig medewerker moet regelmatig bepalen of hij de aangewezen persoon is om een vraag te beantwoorden of dat hij de vraag aan een collega met de juiste expertise moet doorspelen. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 11

14 7 EVENTUELE KERNOPGAVEN BEHOREND BIJ EEN UITSTROOMDIFFERENTIATIE Niet van toepassing Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 12

15 8 BEROEPSCOMPETENTIES MET BEHEERSINGSCRITERIA Verklaring van de gebruikte coderingen: L E N S C O P leercompetentie economische burgerschapscompetentie normatieve burgerschapscompetentie sociale burgerschapscompetentie culturele burgerschapscompetentie organisatorische burgerschapscompetentie politieke burgerschapscompetentie Beroepscompetentie 1 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Beroepscompetentie 2 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Uitvoeren van debiteurenadministratie De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de debiteurenadministratie uit te voeren ten behoeve van de inning van vorderingen ter minimalisering van het debiteurenrisico en de vermogenskosten. Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Vergelijkt ter controle verschillende documenten met elkaar Stelt eenvoudige schriftelijke berichten op en gebruikt standaardberichten Overlegt in twijfelgevallen met de leidinggevende Registreert, distribueert en slaat relevante documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Staat debiteuren telefonisch correct te woord Facturen en creditfacturen zijn conform richtlijnen opgesteld Correct overzicht uitstaande posten Zorgvuldig opgestelde herinneringen en aanmaningen Correct vastgelegde afspraken met debiteuren Correct telefonisch contact met debiteuren Boekhoudkundige verwerking van de debiteurenmutaties De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van de debiteurenmutaties uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de rechten van de onderneming. Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de debiteurenadministratie Voert gegevens in, in een boekhoudkundig pakket Overlegt in twijfelgevallen met de leidinggevende Correcte boekingen in (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 13

16 Beroepscompetentie 3 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Beroepscompetentie 4 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Uitvoeren van de crediteurenadministratie De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de crediteurenadministratie uit te voeren ten behoeve van de optimale afwikkeling van de betalingsverplichtingen. Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Vergelijkt ter controle de factuur met andere documenten Registreert, distribueert en slaat relevante documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Rappelleert budgethouders over nog bij hen liggende facturen, die ter controle aan hen zijn gezonden Staat crediteuren telefonisch correct te woord Overlegt in twijfelgevallen met de leidinggevende Correct en overzichtelijk geregistreerde facturen Geordende goed te keuren facturen Betrouwbare lijst of bundel te verwerken facturen Betrouwbare rappellijst met intern uitstaande facturen Correct telefonisch contact met crediteuren Boekhoudkundige verwerking van de crediteurenmutaties De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van de crediteurenmutaties uit te voeren ten behoeve van een juiste weergave van de verplichtingen van de onderneming. Codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de crediteurenadministratie Voert gegevens in in een boekhoudkundig pakket Overlegt in twijfelgevallen met de leidinggevende Correcte boekingen in (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 14

17 Beroepscompetentie 5 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Beroepscompetentie 6 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Boekhoudkundige handelingen verrichten ten behoeve van het girale betalingsverkeer De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze het girale betalingsverkeer te controleren op juistheid en de benodigde boekingen te doen ten behoeve van een juiste weergave van de rechten en verplichtingen van de onderneming. Ordent bankafschriften en vergelijkt bedragen op afschriften met onderliggende boekingsstukken Codeert bankstukken Voert bij- en afschrijvingen in, in het dagboek Registreert en slaat relevante documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Verwerkingsverslag als resultaat van data-entry Debiteuren- en crediteurenadministratie zijn betrouwbaar bijgewerkt vanuit het bankboek Correct bijgewerkt bankboek en gearchiveerde bijbehorende stukken Volledig overzicht van opgemerkte verschillen Verwerking van het chartale betalingsverkeer De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de boekhoudkundige verwerking van het chartale betalingsverkeer uit te voeren ten behoeve van de controle van de kas en de verwerking van contante transacties in de boekhouding. Werkt de kasstaat handmatig bij of voert boekingsstukken in, in het geautomatiseerde kasboek Codeert boekingsstukken Meldt kasverschillen aan de leidinggevende Voert boekingsstukken in een dagboek in Overlegt in twijfelgevallen met de leidinggevende Betrouwbaar bijgewerkt geautomatiseerd kasboek of bijgewerkte kasstaat en/of kasboek Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 15

18 Beroepscompetentie 7 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Beroepscompetentie 8 (VM) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Voeren van een urenregistratie De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze een urenregistratie te voeren ter ondersteuning van de facturering en ten behoeve van managementinformatie. Voert met grote nauwkeurigheid gegevens in Rappelleert collega's die hun urenregistratie nog niet hebben ingeleverd Instrueert collega's over het gebruik van het urenregistratiesysteem Maakt standaard-urenoverzichten en distribueert deze naar de belanghebbenden Registreert en slaat relevante documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Overlegt in twijfelgevallen met de leidinggevende Volledige en betrouwbare urenlijsten per klant, medewerker, afdeling of project Tijdig gerappelleerde collega s Over het gebruik van het urenregistratiesysteem geïnstrueerde collega s Correct factureringsvoorstel in uren Overzichtelijke voortgangsbewaking van projecten in uren Verwerken van voorraadmutaties De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze de voorraadmutaties administratief te verwerken zodat de voorraad steeds voldoende en het vermogensbeslag zo beperkt mogelijk is. Vergelijkt bij ontvangst en uitgifte van magazijnartikelen ter controle relevante documenten met elkaar Voert bij- en afboekingen in, in het voorraadboek Meldt voorraadverschillen aan de leidinggevende Registreert en slaat relevante documenten op, zodat deze toegankelijk blijven Voert zo nodig periodiek inventarisaties uit Correcte boekingen in het (sub)grootboek Correct invoerverslag en verwerkingsverslag met bijbehorende magazijnbonnen Betrouwbare lijst met voorraadverschillen Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 16

19 Beroepscompetentie 9 (BOS) Beheersingscriteria gericht op het proces Resultaat Beroepscompetentie 10 (BOS) Beheersingscriteria gericht op het proces N N Resultaat Handelen in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze in overeenstemming met eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, te handelen, rekening houdend met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega's binnen de organisatie. Werkt zelfstandig Draagt verantwoordelijkheid voor de hem opgedragen taken Toont betrokkenheid door taken adequaat af te handelen Is niet altijd bevoegd en moet voor bepaalde zaken een collega inschakelen. Hij maakt zelfstandig de afweging of hij een zaak overdraagt of zelf afhandelt Weet zijn werkzaamheden te verrichten binnen de kaders die door zijn bedrijf aangegeven worden Taken en toezeggingen zijn nagekomen Taken waarvoor hij niet verantwoordelijk en bevoegd is, heeft hij tijdig overgedragen Voorbereiden eigen werkzaamheden De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze zijn werk voor te bereiden, zodat dit efficiënt kan worden uitgevoerd. Ontvangt de werkopdracht Verzamelt alle relevante informatie Interpreteert relevante informatie Bepaalt de optimale volgorde voor de uitvoering van de werkzaamheden Bepaalt de prioriteiten en stemt deze af met de leidinggevende Houdt rekening met mogelijke knelpunten Gaat efficiënt en zorgvuldig om met hulpmiddelen Handelt binnen het raamwerk van de wet- en regelgeving rondom veiligheid, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en milieu Een goed voorbereide werkopdracht Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 17

20 Beroepscompetentie 11 (BOS) Beheersingscriteria gericht op het proces N N N O Resultaat Zorgdragen voor kwaliteit De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze zorg te dragen voor een goede werkuitvoering en een goede kwaliteit van het af te leveren werk, zodat zowel aan de belangen van de klant als die van het eigen bedrijf tegemoet gekomen wordt. Werkt volgens het kwaliteitssysteem en de bedrijfsvoorschriften van de werkgever Komt gemaakte afspraken na Gaat efficiënt en kostenbewust om met hulpmiddelen, tijd en energie Doet voorstellen voor verbetering van de kwaliteit van het werk Werkt (gedurende een lange periode) nauwkeurig, geconcentreerd en met oog voor detail Registreert werkzaamheden Signaleert fouten in het eigen werk of dat van anderen en onderneemt actie binnen het eigen werk en dat van anderen Situeert het eigen handelen in het grotere geheel Controleert na afloop het resultaat van het eigen werk en dat van anderen Evalueert het eigen werkproces Werkt volgens vastgestelde procedures in checklists en bedrijfsregels Werkzaamheden worden tijdig, nauwgezet, in de juiste volgorde en volledig uitgevoerd Gebruikt vertrouwelijke informatie op gepaste wijze Bewaart vertrouwelijke informatie op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden De medewerker past de regels van het bedrijf zo toe dat nooit getwijfeld wordt aan zijn integriteit Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 18

21 Beroepscompetentie 12 (BOS/CN/ON) Beheersingscriteria gericht op het proces N N/C C N Resultaat Rapporteren over de werkzaamheden en communiceren tijdens de werkzaamheden De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren, zodat alle belanghebbenden doelmatig worden geïnformeerd. Tevens is hij in staat om op adequate wijze met alle betrokkenen in het werkproces te communiceren, zodat de werkzaamheden vlot verlopen. Bepaalt welke informatie wel en niet van belang is om vast te leggen Bepaalt welke informatie relevant is voor degene aan wie hij rapporteert en stemt taalgebruik daarop af Geeft duidelijke en complete informatie, volgens bedrijfsvoorschriften Controleert gegevens op juistheid en controleert indien nodig Vult alle vereiste formulieren volledig en duidelijk in Legt relevante gegevens vast Houdt het archief compleet en overzichtelijk Rapporteert over de voortgang van het project Schrijft duidelijk en foutloos Nederlands Hanteert correcte omgangsvormen Luistert aandachtig en toont geduld Spreekt helder en duidelijk (Nederlands en één moderne vreemde taal) Stelt gerichte vragen om relevante informatie te achterhalen Brengt een boodschap kort en duidelijk over Combineert informatie uit verschillende bronnen en brengt deze informatie kernachtig over Geeft na een ontvangen opdracht aan wat hij gaat doen Toont aan de boodschap van de ander begrepen te hebben Stemt relevante informatie waar nodig af met anderen Zorgt voor een goede overdracht van het werk Legt een probleem op duidelijke wijze voor aan de leidinggevende Alle belanghebbenden zijn tijdig en volledig geïnformeerd over het werk of het project Een positieve bijdrage aan het verloop van het werkproces Een positieve bijdrage aan onderlinge werkverhoudingen Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 19

22 Beroepscompetentie 13 (BOS/SC) Beheersingscriteria gericht op het proces N S S/O S/O O/N O N C/N Resultaat Samenwerken De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze samen te werken, zodat het werk zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Past zich aan de bedrijfscultuur aan Maakt werkafspraken met collega s Komt gemaakte werkafspraken na Luistert naar collega s en houdt rekening met wat door hen gezegd wordt Respecteert eigen grenzen en grenzen van anderen Houdt rekening met verschillen tussen mensen en hun manier van werken Vraagt om feedback van collega s Wijzigt werkwijze indien nodig naar aanleiding van gekregen feedback Vraagt collega s om hulp als hij er zelf niet uitkomt Stimuleert en helpt collega s als de situatie daarom vraagt en het werk het toelaat Geeft aan wanneer de werkdruk te hoog is Zoekt, als eigen taken afgerond zijn, naar een ander(e) klus/project of vraagt hiernaar bij zijn collega s of leidinggevende Neemt actief deel aan werkbesprekingen Stelt het gemeenschappelijke resultaat van het team centraal Toont inzicht in de werkzaamheden van collega s Gaat flexibel om met wisselende taken Gaat in goede harmonie om met collega s en leidinggevende Draagt bij aan een positieve werksfeer en toont interesse in het werk van anderen Staat zelf open voor kritiek Gaat respectvol om met mensen van andere disciplines, houdt rekening met de werkzaamheden van derden en overlegt bij eventuele problemen Zorgt voor een duidelijke werkoverdracht naar collega s De boekhoudkundig medewerker functioneert effectief en efficiënt binnen een team De boekhoudkundig medewerker levert in een prettige werksfeer met anderen een gezamenlijke prestatie om doelen te realiseren Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 20

23 Beroepscompetentie 14 (ON) Beheersingscriteria gericht op het proces L O S S O Resultaat Beroepscompetenties ontwikkelen De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze zijn beroepscompetenties gedurende de loopbaan te ontwikkelen om goed te blijven functioneren in zijn beroep. Reflecteert met de leidinggevende op het beroepsmatig handelen Brengt met de leidinggevende in kaart wat goed en nog niet goed gaat Bepaalt met de leidinggevende welke beroepscompetenties hij verder moet ontwikkelen Bepaalt met de leidinggevende welke activiteiten hij daartoe moet ondernemen Onderneemt de met de leidinggevende afgesproken activiteiten Houdt zich met hulp van anderen op de hoogte van ontwikkelingen in de branche Past in overleg nieuwe werkwijzen toe Leest regelmatig vakliteratuur Bezoekt vakbeurzen, trainingen, cursussen of seminars in opdracht van de werkgever Toont motivatie om bij te blijven in zijn vak om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen Toont besluitvaardigheid en verantwoordelijkheid binnen zijn eigen verantwoordingsgebied Maakt gebruik van personeelsvoorzieningen Onderzoekt alternatieven in de balans tussen werk en privé Deelt kennis en ervaring met anderen Heldere verbeterpunten voor het eigen functioneren Constante ontwikkeling en toepassing van de eigen beroepscompetenties Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 21

24 Beroepscompetentie 15 (BOS) Beheersingscriteria gericht op het proces N O Resultaat Beroepscompetentie 16 (BOS/SC) Beheersingscriteria gericht op het proces N Resultaat Omgaan met problemen De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze problemen om te gaan, zodat deze verholpen en indien mogelijk in de toekomst voorkomen worden. Signaleert het probleem Reageert alert bij problemen met het nakomen van de planning Onderzoekt mogelijke oorzaken Raadpleegt zo nodig collega s, leidinggevende(n) en/of deskundige(n) Verwijst zo nodig door naar collega( s), leidinggevende(n) en/of deskundige(n) Gebruikt protocollen en/of handboek kwaliteitszorg Situeert het eigen handelen in het grotere geheel Maakt de juiste overweging om het probleem zelf te verhelpen of het te melden bij leidinggevende en/of andere belanghebbenden Verhelpt indien mogelijk het probleem, met behulp van de gekozen oplossing Biedt hulp bij het verhelpen van het probleem Registreert gegevens over het probleem Stelt maatregelen voor ter voorkoming van het probleem Het probleem is verminderd, beheersbaar gemaakt of verholpen Indien mogelijk zijn maatregelen ter preventie van verdere problemen opgenomen Veilig en milieubewust werken De boekhoudkundig medewerker is in staat om op adequate wijze volgens voorschriften voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden te werken zodat het werk verantwoord wordt uitgevoerd. Handelt conform de richtlijnen/relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden Reageert alert en actief op (het ontstaan van) onveilige situaties Neemt preventieve maatregelen om problemen te voorkomen Wijst collega s op risico s van onveilige situaties Meldt/doet suggesties bij niet-milieubewust handelen Meldt onveilige situaties bij de verantwoordelijke persoon Brengt voorzieningen aan ter voorkoming van onveilige situaties op de werkplek Gebruikt apparatuur op de juiste wijze Richt zijn werkplek zo ergonomisch mogelijk in en laat zich hierbij zo mogelijk adviseren Het werk is conform de richtlijnen/voorschriften voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden uitgevoerd Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 22

25 9 OPBOUW KWALIFICATIEPROFIEL 9.1 KERN Voor het kwalificatieprofiel Boekhoudkundig medewerker is de volgende inhoud van de kern vastgesteld. Kern De volgende kerntaken, kernopgaven en competenties maken deel uit van de kern: Kerntaken 1, 2, 3, 4, 5 Kernopgaven 1, 2, 3 Competenties 1 t/m UITSTROOMDIFFERENTIATIES Geen Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 23

26 10 CERTIFICEERBARE EENHEDEN In het kwalificatieprofiel Boekhoudkundig medewerker zijn de volgende certificeerbare eenheden aangewezen. Certificeerbare eenheid 1 Crediteurenadministratie De volgende kerntaken, kernopgaven en competenties maken deel uit van deze certificeerbare eenheid: Kerntaken 2. Verricht activiteiten voor de crediteurenadministratie Kernopgaven 1. Werkdruk en kwaliteit Competenties 3, 4 en 9 t/m 16 Certificeerbare eenheid 2 Debiteurenadministratie De volgende kerntaken, kernopgaven en competenties maken deel uit van deze certificeerbare eenheid: Kerntaken 1. Verricht activiteiten voor de debiteurenadministratie Kernopgaven 1. Werkdruk en kwaliteit 2. Bewaken van integriteit versus voordelen op korte termijn en klanttevredenheid Competenties 1, 2 en 9 t/m 16 Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 24

27 11 COMPETENTIEMATRIX Zie competentiematrix, hoofdstuk 5 Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 25

28 12 VERANTWOORDINGSDOCUMENT De verantwoording bij het kwalificatieprofiel heeft tot doel de opbouw van het kwalificatieprofiel en de wijze van totstandkoming toe te lichten en te verantwoorden. Het Verantwoordingsdocument heeft twee functies: - het is een verantwoording van de stappen die zijn gezet bij het opstellen van het kwalificatieprofiel zodanig dat een toetsing door derden mogelijk is; - het is een toelichting op de keuzes die zijn gemaakt bij het opstellen van het kwalificatieprofiel zodanig dat voor gebruikers inzichtelijk wordt wat er wel en niet in het kwalificatieprofiel is opgenomen en waarom die keuzes zijn gemaakt. In de verantwoording worden zeven onderdelen behandeld: 12.1 De onderliggende beroepscompetentieprofielen 12.2 Naam en structuur van het kwalificatieprofiel 12.3 Van beroepscompetentieprofielen naar kwalificatieprofiel 12.4 Leer- en burgerschapscompetenties 12.5 Borging van de kwaliteit van examinering 12.6 Doorstroomrechten 12.7 Het proces van totstandkoming van het kwalificatiedossier. De zeven onderdelen worden in de navolgende paragrafen verder uitgewerkt. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 26

29 12.1 DE ONDERLIGGENDE BEROEPSCOMPETENTIEPROFIELEN Namen van de gebruikte beroepscompetentieprofielen De verwantschap tussen de gebruikte beroepscompetentieprofielen Afbakening ten opzichte van andere beroepscompetentieprofielen Consequenties verwantverklaring voor de beroepspraktijkvorming Beschikbaarheid BPV-plaatsen Beroepscompetentieprofielen Het kwalificatieprofiel Boekhoudkundig medewerker is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker. Verwantschap tussen de gebruikte beroepscompetentieprofielen Het kwalificatieprofiel is gebaseerd op één beroepscompetentieprofiel. De vraag naar de verwantschap van de beroepscompetentieprofielen is daarom niet van toepassing. Afbakening ten opzichte van andere beroepscompetentieprofielen Het beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker ligt op niveau 3. Het onderscheidt zich van het beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker op niveau 2, doordat op niveau 3 de werkzaamheden zelfstandig worden uitgevoerd en door de iets grotere variëteit aan werkzaamheden. Het beroepscompetentieprofiel is afgebakend van het beroepscompetentieprofiel Administrateur op niveau 4 doordat de werkzaamheden eenvoudiger zijn en minder inzicht vragen. Er zijn geen beroepscompetentieprofielen of kwalificatieprofielen bij andere kenniscentra aangetroffen die relevante verwantschap hebben met de boekhoudkundig medewerker. Consequenties voor de beroepspraktijkvorming Het kwalificatieprofiel Boekhoudkundig medewerker zal leiden tot opleidingsprogramma s die de huidige opleiding Boekhoudkundig medewerker zullen vervangen. Vooralsnog mag er van worden uitgegaan dat het aantal leerlingen ten opzichte van de bestaande opleiding niet sterk zal veranderen. Aangezien er nu voldoende BPV-plaatsen zijn, is er geen reden om aan te nemen dat het kwalificatieprofiel Boekhoudkundig medewerker zal leiden tot problemen voor de beroepspraktijkvorming. Beschikbaarheid BPV-plaatsen De beschikbaarheid van BPV-plaatsen heeft betrekking op zowel de kwantiteit als de kwaliteit. Sinds de invoering van de WEB zijn de activiteiten er vooral op gericht te zorgen voor voldoende BPV-plaatsen. Deze zijn opgenomen in het bedrijvenregister. Het bedrijvenregister is te raadplegen via Volgens het laatste arbeidsmarktonderzoek, Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs van 1 oktober 2004 zijn er in kwantitatieve zin voldoende bedrijven beschikbaar. Door de invoering van competentiegericht onderwijs zal in kwalitatieve zin meer van het bedrijfsleven verwacht worden. In de examenpraktijk zal de betrokkenheid van het bedrijfsleven toenemen bij de beoordeling van de deelnemer. Voor ECABO zal dan ook de komende jaren de kwaliteit centraal staan in de accreditatie en beoordeling van leerbedrijven. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 27

30 12.2 NAAM EN STRUCTUUR VAN HET KWALIFICATIEPROFIEL Korte omschrijving van het kwalificatieprofiel, naam van het diploma, typering en niveau van de kwalificatie Relatie tussen de competenties, de kerntaken, kernopgaven en beroepscontext Eventuele uitstroomdifferentiaties Eventuele certificeerbare eenheden Korte omschrijving van het kwalificatieprofiel, naam van het diploma, typering en niveau van de kwalificatie De boekhoudkundig medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf, of bij een administratiekantoor. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel ook de boekhoudkundig medewerker steeds meer externe contacten onderhoudt, is er doorgaans sprake van een back office functie. De boekhoudkundig medewerker werkt zelfstandig aan taken met een beperkte complexiteit. Zijn werkzaamheden zijn veelal gericht op het bijwerken van dagboeken en subadministraties en de daarmee verbonden taken. Van de boekhoudkundig medewerker wordt verwacht dat hij kan coderen. Het diploma Boekhoudkundig medewerker is een vakmankwalificatie op niveau 3. De naam van het diploma, Boekhoudkundig medewerker, wordt steeds meer in de markt (h)erkend. Het is daarom wenselijk deze naam te handhaven. Het is een smalle en beroepsgerichte opleiding die kwalificeert voor de zelfstandige uitvoering van administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden. Wat betreft het vereiste instroomniveau en de duur van de opleiding verwijzen wij naar dat wat hierover is vastgelegd in de WEB en in de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs. Indien een deelnemer over relevante werkervaring beschikt of een hogere vooropleiding heeft, zal hij de opleiding versneld kunnen doorlopen. Op basis van de inhoudelijke bespreking (en conclusies daarover) van de verschillende onderdelen van het kwalificatieprofiel in de expertmeetings en de Adviescommissie Bestuur Bedrijfsadministratie, is de Paritaire commissie van mening dat het kwalificatieprofiel binnen de voor het betreffende diplomaniveau nominale studieduur van 4 leerjaren in een onderwijsprogramma kan worden uitgevoerd. Relatie tussen de competenties, de kerntaken, kernopgaven en beroepscontext Het kwalificatieprofiel Boekhoudkundig medewerker is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker. De kerntaken en kernopgaven uit het beroepsprofiel zijn terug te vinden in het kwalificatieprofiel. De competenties hebben een directe relatie met de kerntaken. De kernopgaven zijn gebaseerd op de beroepscontext en de kerntaken. Als de boekhoudkundig medewerker de functie in zijn volle breedte uitoefent, heeft hij alle competenties nodig. Uitstroomdifferentiaties De kwalificatie kent geen uitstroomdifferentiaties. Certificeerbare eenheden Drie aspecten spelen een rol rondom certificeerbare eenheden: 1. herkenbaarheid in de branche en op de arbeidsmarkt 2. onderwijsorganisatorische en/ of bedrijfseconomische implicaties 3. het individuele loopbaanperspectief voor de student. Deze drie aspecten worden ook benoemd in de definitie op grond waarvan certificeerbare eenheden kunnen worden opgenomen. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 28

31 Certificeerbare eenheden zijn van belang om snel te kunnen inspelen op vragen van de arbeidsmarkt, ongekwalificeerde uitstroom te beperken door deelprestaties te belonen en verkorte vervolgstudies mogelijk te maken. Een certificaat is een bewijsstuk met (economische en) civiele waarde. Het aantal certificeerbare eenheden wordt gelimiteerd door de eis van arbeidsmarktrelevantie en de samenhang tussen (beroeps-)competenties en kerntaken/kernopgaven. Certificeerbare eenheden bieden de mogelijkheid om snel in te spelen op de marktvraag, daar toevoeging en wijziging van certificeerbare eenheden niet door de minister hoeven te worden goedgekeurd. Een certificeerbare eenheid kan betekenen dat een deelnemer bij vroegtijdige uitval een bewijs in handen krijgt van behaalde competenties voor het uitvoeren van een of meer kerntaken. De grondslag voor het aanwijzen van certificeerbare eenheden is echter niet de deelnemer die niet in staat is om het volledig diploma te behalen, maar de civiele waarde van delen van het diploma. De discussie over het wel of niet aanwijzen van certificeerbare eenheden is gevoerd in ACB s en Sectiebesturen op basis van genoemde criteria. In een kwalificatieprofiel zijn certificeerbare eenheden opgenomen wanneer de branchevertegenwoordigers van mening zijn dat delen van de kwalificatie (minimaal ter grootte van één kerntaak) een aantoonbare marktwaarde hebben. Aan vertegenwoordigers van het scholenveld is gevraagd of de genoemde certificeerbare eenheden uitgevoerd kunnen worden. De volgende certificeerbare eenheden kunnen worden onderscheiden: - Crediteurenadministratie - Debiteurenadministratie. Deze certificeerbare eenheden hebben arbeidsmarktrelevantie, zoals blijkt uit advertenties waarin medewerkers voor deze taken en op dit niveau worden gevraagd. De certificeerbare eenheden zijn in de expertmeetings (zowel t.b.v. de totstandkoming van het beroepscompetentieprofiel als het kwalificatieprofiel) aan de orde geweest en door de aanwezigen herkend. De Adviescommissie van Bestuur Bedrijfsadministratie heeft zich hierachter geschaard. Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 29

32 12.3 VAN BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL(EN) NAAR KWALIFICATIEPROFIEL Toelichting op de vertaling van de beroepsbeschrijving, (verrijkte) kerntaken, kernopgaven en beroepscompetenties Toelichting op de vertaling van de succescriteria Toelichting op de vertaling van de beroepsbeschrijving, (verrijkte) kerntaken, kernopgaven en beroepscompetenties In het beroepscompetentieprofiel zijn de volgende kerntaken opgenomen: 1. Verricht activiteiten t.b.v. de debiteurenadministratie 2. Verricht activiteiten t.b.v. de crediteurenadministratie 3. Beheert de kas en werkt het kasboek bij 4. Houdt het bankboek bij 5. Voert een voorraadadministratie 6. Voert een urenadministratie. Alle hier genoemde kerntaken komen terug in het KP. Wat in het KP is weggevallen is het beheer van de kas. Door de samenvoeging van de kerntaken 3 en 4 tot Verricht activiteiten voor de boekhoudkundige verwerking van het betalingsverkeer bleef het kasbeheer over. Deze activiteit is van te geringe omvang om als een kerntaak te kunnen blijven bestaan. De kerntaken 5 en 6 zijn uitgewerkte voorbeelden van een kwantiteitenregistratie. In de praktijk zullen veel meer kwantiteitenregistraties plaatsvinden, zoals kilometerregistratie en declaratieregistratie. De twee kernopgaven van het beroepscompetentieprofiel zijn overgenomen in het kwalificatieprofiel. De kernopgave over de vertrouwelijkheid van privé-gegevens en bedrijfsinformatie is toegevoegd ten behoeve van de kerntaak urenregistratie. De vakmatige competenties uit het beroepscompetentieprofiel zijn overgenomen in het kwalificatieprofiel, met uitzondering van het kasbeheer, omdat het kasbeheer ook bij de kerntaken is weggevallen. Toelichting op de vertaling van de succescriteria Bij verschillende competenties zijn de beheersingscriteria in het kwalificatieprofiel iets verlicht ten opzichte van de succescriteria in het beroepscompetentieprofiel. Het gaat bij het kwalificatieprofiel immers om een beginnend beroepsbeoefenaar. Hieronder treft u een overzicht aan van verschillen tussen beheersingscriteria en succescriteria: Competentie in KP Geschrapt 1. debiteurenadministratie Maakt nieuwe debiteuren aan en controleert de kredietwaardigheid Maakt rapportages van de uitstaande posten Benadert debiteuren bij betalingsachterstanden 3. crediteurenadministratie Stelt betalingsvoorstel op 5. giraal betalingsverkeer Bereidt betalingsopdrachten voor Signaleert ongebruikelijke saldistanden aan leidinggevende Kwalificatiedossier Boekhoudkundig medewerker 30

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Bedrijfsadministratief medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 13 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Bedrijfsadministratief medewerker (BA 002) Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Boekhoudkundig medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 16 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Boekhoudkundig medewerker (BA 002) Algemene informatie

Nadere informatie

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker

TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1. Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker TAALPROFIEL BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER VERSIE 1 Gebaseerd op: Beroepscompetentieprofiel 1 Bedrijfsadministratief medewerker Inleiding In dit Taalprofiel zijn de volgende paragrafen opgenomen: 1.

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ECABO 2007-2008 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 1 van 23 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 profiel Administrateur Regie: ECABO Datum wijzigen: 13-1-2004 Versie 1 Print: 13-januari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Administrateur (BA003) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Financieel administratief medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij

Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Kerntaak 1: Houdt de dagboeken bij Werkproces 1.1: Werkt het inkoopboek bij De financieel administratief medewerker codeert boekingsstukken die betrekking hebben op de inkopen, op basis van gecontroleerde

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV. Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL. Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren BPV. Financieel administratief medewerker (93200) niveau 3, BBL. Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Financieel administratief medewerker (93200) niveau

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2007-2008 Administrateur 2007-2008 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Status: Goedgekeurd

Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Inleiding De competentiegerichte kwalificatiestructuur brengt nieuwe begrippen, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen met

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Financiële beroepen Versie 2009-2010 Financiële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Kwalificatiedossier (10-5-2005)

Kwalificatiedossier (10-5-2005) Status: Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Werken aan de lijn Kerntaken Kernopgaven... Bedienen en bewaken apparatuur Controleren kwaliteit Verrichten onderhoud Ontvangst, opslag en transport Produceren / verpakken van voedingsmiddelen Reiniging

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministrateur mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker

Praktijkopdrachten Financiële beroepen. Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Praktijkopdrachten Financiële beroepen Kwalificatie: Financieel administratief medewerker Kwalificatiedossier Financiële beroepen 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel

Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel Financieel administratief medewerker Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV ROC Mondriaan Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL cohort 2013 Uitstroomrichtingen : 90471 Bedrijfsadministratief

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Salarisadministrateur

Salarisadministrateur Salarisadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

voor experimenteerregeling 2005-2006

voor experimenteerregeling 2005-2006 Versie voor experimenteerregeling 2005-2006 Status: concept Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001)

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001) profiel: Opsluiter Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Medewerker Beheer ICT ECABO 2007-2008 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 1 van 8 Vertaaldocument MBI, juni 2007 Pagina 2 van 8

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Autospuiter

Kwalificatiedossier. Autospuiter Kwalificatiedossier Autospuiter Status: Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen. Dossierstatus: Eindtoets Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 93200, 93210 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2010-2011 Dossierstatus: Eindtoets Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Applicatieontwikkelaar ECABO 2007-2008 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 1 van 10 Vertaaldocument AO, juni 2007 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker

Beoordelingsformulieren. Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL. Uitstroomrichting 90472 Secretarieel medewerker Beoordelingsformulieren ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Administratief medewerker (90470) niveau 2, BBL Uitstroomrichting 90472 Secretarieel

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

BPV. Financieel Administratief Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Financieel Administratief Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Financieel Administratief Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 KWALIFICATIEPROFIEL KAATSTRAINER 2 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 1 oktober 2007 Versie: 1 Regie KNKB i.s.m. NOC*NSF Ontwikkeling Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Status: VAPRO VAPRO (datum invullen)

Status: VAPRO VAPRO (datum invullen) Status: Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

* Naamswijziging heeft plaatsgevonden m.i.v Vertaaldocument PDR, juni 2007 Pagina 1 van 9

* Naamswijziging heeft plaatsgevonden m.i.v Vertaaldocument PDR, juni 2007 Pagina 1 van 9 Vertaaldocument huidig format (kwalificatiedossier Particulier digitaal rechercheur*) naar verbeterd format kwalificatiedossier Particulier digitaal onderzoeker* ECABO 2007-2008 * Naamswijziging heeft

Nadere informatie

Certificeerbare eenheid 2 en 3

Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 is de Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & leisure host) en certificeerbare eenheid 3 is de Lesgever Zwem-ABC (Water safety instructor).

Nadere informatie