Op weg naar andere zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar andere zorg"

Transcriptie

1 Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor gemeente Bernisse 1 juli januari juli 2012

2

3 Inhoud 1. Introductie Doel Over en volwassenen Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum Cijfers op verschillende geografische niveaus Individuele cliëntgegevens Cijferafronding in tabellen Gegevens over zorggebruik en eigen bijdrage Waar verkrijgbaar? Meer informatie Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI) Begripsbepaling CIZ-database, indicaties en cliënten Definities van kernbegrippen: cliëntkenmerken Definities van kernbegrippen: besluitkenmerken Aanspraak op AWBZ-zorg Leeftijd en dominante grondslag Leeftijd op peildatum Dominante grondslag op peildatum Functiecategorieën Functiecategorieën op peildatum Functiecategorieën naar grondslag e zorgomvang per functie Persoonlijke Verzorging Begeleiding individueel Begeleiding groep Kortdurend Verblijf Behandeling groep Vervoer bij Begeleiding groep en Behandeling groep...23 Bijlage A: Kinderen met intramurale zorg...24 A.1. Sector Verpleging en Verzorging...24 A.2. Sector Gehandicaptenzorg...25 Bijlage B: indicaties per jaar...28 B.1 indicaties afgegeven per jaar...28 B.2 dat een indicatie kreeg per jaar...28

4 1. Introductie In het Regeerakkoord van oktober 2012 kondigde het kabinet hervormingen in de langdurige zorg aan. In april 2013 werden in een brief aan de Tweede Kamer (Kamerbrief LZ) deze hervormingen gespecificeerd. De extramurale zorg, nu onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), wordt vanaf 1 januari 2015 ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Voor gemeenten betekent dit, dat zij met betrekking tot de Wmo voor inwoners van achttien jaar en ouder de zorg gaan organiseren die nu valt onder de AWBZ-functies Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Kortdurend Verblijf. Daarnaast worden gemeenten in verband met de Jeugdwet verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor. De decentralisatie van de AWBZ is een grote operatie. Om de gemeenten op weg te helpen naar andere zorg, is goede informatievoorziening van groot belang. Het CIZ bracht daarom sinds 2011 de rapportage Begeleiding in beeld uit, waarin cliënten met Begeleiding en Kortdurend Verblijf uitgelicht worden. Aanleiding hiervoor was, dat het toentertijd het plan was alleen deze functies onder te brengen in de Wmo. Nu duidelijk is dat gemeenten meer taken krijgen, publiceert het CIZ vanaf heden de rapportage die voor u ligt: Op weg naar andere zorg. Hierin is ook informatie opgenomen over de functie Persoonlijke Verzorging en de intramurale zorgzwaartepakketten. Het CIZ vertrouwt er op hiermee te voorzien in de informatiebehoefte van gemeenten en andere betrokken partijen. Zodat zij zich gedegen kunnen voorbereiden op de belangrijke opdracht die zij in de nabije toekomst gaan vervullen. 1.1 Doel De rapportage Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor is primair bedoeld voor gemeenten. De rapportage geeft informatie over de AWBZ-cliënten onder de achttien jaar met aanspraak op extramurale AWBZ-functies in alle gemeenten in Nederland. Met deze informatie, die een globaal inzicht biedt in het type cliënten dat binnen de gemeentegrenzen woont, kunnen gemeenten zich voorbereiden op hun nieuwe taak. 1.2 Over en volwassenen Er zijn van deze rapportage twee versies beschikbaar. De versie die nu voor u ligt betreft alle cliënten onder de achttien 1 jaar met een indicatie voor één of meer extramurale AWBZ-functies. De andere versie gaat over alle volwassenen met een AWBZ-indicatie van het CIZ. Dit onderscheid is gemaakt, omdat de zorg voor wordt ondergebracht in de Jeugdwet en de Zvw, terwijl volwassenen te maken krijgen met de Wmo en Zvw. Dit onderscheid uit zich in de rapportages in een licht afwijkende informatievoorziening voor en volwassenen. 1.3 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum Deze voorliggende rapportage wordt gepubliceerd in het vierde kwartaal De rapportage verschijnt twee keer per jaar: in het tweede en vierde kwartaal. De volgende rapportage wordt verwacht in het voorjaar van In iedere Op weg naar andere zorg wordt gerapporteerd over de stand van zaken op drie peilmomenten. Hierbij worden 1 januari en 1 juli als vaste data aangehouden. De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1 januari Zoals gebruikelijk in de zorgketen wordt ook in deze rapportage gesproken over in plaats van cliënten onder de achttien jaar. 3

5 1.4 Cijfers op verschillende geografische niveaus Deze rapportage is beschikbaar voor iedere gemeente, provincie, zorgkantoor en GGD in Nederland. Ook is een exemplaar beschikbaar waarin alleen landelijke cijfers gepresenteerd worden. 2 Het laagste geografische niveau waarvoor de rapportage beschikbaar is, is het wijkniveau. Hierin wordt de indeling aangehouden zoals door het Centraal Bureau voor de Statistiek geformuleerd. Ook wat betreft de COROP-gebieden (COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma) houdt het CIZ de indeling aan van het CBS. Meer informatie hierover staat op bij Methoden/ Begrippen. Voor de zorgkantoorregio s wordt de indeling gehanteerd van Zorgverzekeraars Nederland. Welke gemeenten onder de verschillende regio s vallen, staat op De woonplaats van een cliënt wordt bepaald op basis van actuele gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) op het moment van indiceren. Mogelijk is een cliënt na het verkrijgen van een indicatie verhuisd en heeft hij zich elders ingeschreven. Het CIZ wordt daarover niet geïnformeerd en kan hier daarom geen rekening mee houden in rapportages. Op weg naar andere zorg wordt niet op postcodeniveau (PC-6) verstrekt omdat het een publiek toegankelijke rapportage is. Gegevens op postcodeniveau zijn dan mogelijk tot op de persoon herleidbaar. Zie ook de volgende paragraaf. 1.5 Individuele cliëntgegevens Deze rapportage schetst de contouren van het uitstaande recht op AWBZ-zorg binnen een bepaald gebiedsniveau. Om privacyoverwegingen worden len afgerond en lage len niet vermeld (zie volgende paragraaf). Daarom kan deze rapportage niet gebruikt worden om de zorg voor individuele burgers te organiseren. Het ministerie van VWS en het Transitiebureau zijn met de betrokken partijen bezig de overdracht van individuele cliëntgegevens vorm te geven. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit via de bekende kanalen gecommuniceerd. 1.6 Cijferafronding in tabellen De inhoud van de rapportage Op weg naar andere zorg is privacygevoelig. Om de privacy van cliënten te waarborgen zijn de volgende maatregelen genomen: 1) In een tabel worden per cel len vanaf de waarde vijf getoond. Bij de waardes nul tot en met vier staan er kruisjes. Als in een tabel over zorgomvang het geldige cliënten is weggekruist, wordt het gemiddelde uren of dagdelen zorg voor die categorie niet getoond; 2) Alle len in deze rapportage zijn afgerond op vijftallen. Deze twee maatregelen kunnen ertoe leiden, dat de som van het cliënten in een tabel niet overeenkomt met de randtotalen van die tabel. 1.7 Gegevens over zorggebruik en eigen bijdrage Het CIZ heeft informatie over het cliënten met een geldig indicatiebesluit. Bij ons is echter niet bekend of cliënten het recht op zorg verzilveren. Die informatie is te verkrijgen via Vektis en het CAK. Vektis levert informatie over de zorgconsumptie en het persoonsgebonden budgetten (Pgb s) in Het CAK heeft informatie beschikbaar gesteld over het cliënten dat AWBZ- en/of Wmozorg afneemt en daarvoor een eigen bijdrage betaalt. Beide organisaties stellen hun informatie voor alle gemeenten beschikbaar via hun websites. 2 Meer informatie over de landelijke indicatiestelling staat in de Trendrapportage van het CIZ. Deze is te downloaden via ciz.nl: Voor professionals/ Downloads/ Jaarverslagen en rapportages. 4

6 1.8 Waar verkrijgbaar? De rapportage Op weg naar andere zorg wordt online door het CIZ gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen de rapportages downloaden via ciz.nl. Dit geldt ook voor de landelijke rapportage. Er worden geen papieren versies verstrekt. 1.9 Meer informatie Aanvullende informatie over de publicatie Op weg naar andere zorg en de decentralisatie van de AWBZ-functies, staat op Onder Vraag en Antwoord vindt u direct antwoorden op de meest gestelde vragen. Informatie over de decentralisatie van de AWBZ-zorg voor vindt u op Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave Het CIZ verbetert doorlopend het databestand waarop deze rapportage is gebaseerd. Het cliënten per peildatum kan telkens nauwkeuriger worden vastgesteld dan voorheen. Dit heeft gevolgen voor informatie op alle beschikbare peildata. De cijfers in deze rapportage kunnen daardoor afwijken van cijfers die eerder zijn gepubliceerd. Wij adviseren daarom altijd de laatste versie van dit rapport te downloaden op ciz.databank.nl. Daarin zijn altijd de meest recente gegevens opgenomen. Een wijziging ten opzichte van de vorige uitgave is dat cliënten met een indicatie voor een zorgzwaartepakket VV09 of VV09a (geriatrische revalidatie) niet meer vermeld worden op peildatum 1 januari Met ingang van 1 januari 2013 is de financiering van de geriatrische revalidatie overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Daardoor geven indicaties voor de ZZP s VV 09 en 09a niet langer recht op AWBZ-zorg. Het gaat om ongeveer cliënten die nu niet meer worden meegeteld bij het cliënten met een indicatie voor intramurale zorg Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI) Het ministerie van VWS stelt, dat personeel in de verpleging en verzorging minder tijd moet besteden aan papierwerk. Op die manier blijft meer tijd over voor de zorg voor de cliënt. Daarom is het Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI) gestart. Aan zorgaanbieders is gevraagd welke regels hen belemmeren om hun kerntaken uit te voeren. Hierna heeft het ministerie 25 voorstellen (experimenten) opgenomen binnen het project ERAI. Op 1 januari 2013 zijn deze experimenten van start gegaan. Ook het CIZ heeft te maken met deze experimenten. Een zorgaanbieders heeft de ruimte gekregen zelf indicatiebesluiten af te geven. Andere zorgaanbieders doen nog wel aanvragen voor indicaties, maar hoeven daarvoor minder vragenlijsten in te vullen. De experimenten hebben ook consequenties voor de informatie over aanspraak op AWBZ-zorg die in deze rapportage staat. Er zijn experimenten waarvan de gevolgen duidelijk zichtbaar zijn in deze rapportage. Binnen deze experimenten schatten de zorgverleners zelf in hoeveel uur zorg de cliënt nodig heeft. In het indicatiebesluit hoeft geen onderscheid gemaakt te worden in welke zorg dat is; Persoonlijke Verzorging, Verpleging of Begeleiding. Alle indicaties die de zorgverleners binnen het experiment afgeven, bevatten alleen de functie Verpleging. In de huidige rapportage worden cliënten ingedeeld op basis van de functies in hun indicatiebesluit. Dit betekent, dat de cliënten van deze zorgaanbieders genoemd worden in de functiecategorie VP-sec. Het is belangrijk te weten dat deze cliënten in de praktijk ook andere zorg kunnen ontvangen. Omdat de zorgaanbieders in deze experimenten een groot cliëntenbestand hebben, is vanaf peildatum 1 april 2013 een flinke stijging van het cliënten met VP-sec te zien, in ieder geval op landelijk niveau. Ook in gemeenten en regio s waar deze zorgaanbieders actief zijn moet hiermee rekening worden gehouden. Dit experiment heeft bovendien gevolgen voor de totale gemiddelde zorgomvang van de functie Verpleging. De benodigde uren Persoonlijke Verzorging, Begeleiding en Verpleging worden 5

7 onder de noemer Verpleging geïndiceerd. Hierdoor is de (gemiddelde) zorgomvang van de functie Verpleging van alle cliënten samen (ERAI en niet-erai) hoger dan voorheen 3. Ook andere experimenten kunnen gevolgen hebben voor de gerapporteerde aanspraak op AWBZ-zorg. Vooral als een zorgaanbieder in een specifiek gebied actief is, kan dit het geval zijn. Op vindt u onder Praktijkvoorbeelden een overzicht van de deelnemende zorgaanbieders. 3 Er treedt geen verlaging van de gemiddelde zorgomvang van de andere functies op. Dit komt doordat het gemiddelde van een functie alleen wordt berekend over cliënten die deze functie in het besluit hebben. Het cliënten met de functies PV en BG neemt af, het totale uren PV en BG (niet in deze rapportage vermeld) neemt af, maar het gemiddelde uren PV en BG (wel vermeld in hoofdstuk 6) wordt niet beïnvloed. 6

8 2. Begripsbepaling In dit hoofdstuk worden kernbegrippen uitgelegd. Eerst wordt toegelicht op welke informatie deze rapportage is gebaseerd. 2.1 CIZ-database, indicaties en cliënten De database van het CIZ bevat alle AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven sinds de oprichting in Deze rapportage is gebaseerd op die database. Hierin wordt gerapporteerd over len cliënten die op een vastgesteld moment een geldige aanspraak hebben op AWBZ-zorg. Een cliënt kan op een moment maar één geldig besluit hebben. Opvolgend in tijd kan een cliënt wel meerdere besluiten hebben gekregen. Belangrijk is, dat ook de Bureaus Jeugdzorg indicaties afgeven voor AWBZ-zorg. Zij indiceren met een psychiatrische aandoening. Omdat het CIZ niet over de gegevens van de Bureaus Jeugdzorg beschikt, kan hierover niet worden gerapporteerd. Daarnaast is een deel van de AWBZ-zorg indicatievrij en die komt daardoor ook niet voor in deze rapportage. Behandeling voor zintuiglijk gehandicapten en advies, instructie en voorlichting door de thuiszorg zijn voorbeelden van AWBZ-zorg die indicatievrij is. Tweede aandachtspunt is, dat het cliënten met aanspraak op AWBZ-zorg in een gemeente niet overeen hoeft te komen met het dat daar daadwerkelijk zorg consumeert. Geïndiceerde zorg wordt mogelijk niet geconsumeerd. Een cliënt kan een indicatie hebben zonder die te verzilveren bij een zorgaanbieder. Daarnaast kan een verschil optreden als cliënten in een andere gemeente dan waar zij wonen de zorg consumeren. Voorbeeld: een kind dat in een gemeente woont wordt naar de dagbesteding gebracht in een buurgemeente. Dit kind telt dan mee in de gemeente waar het woont; niet in de gemeente waar het zorg ontvangt. Het CIZ publiceert cijfers over het cliënten met een geldige indicatie van het CIZ. Dit verschilt van de cijfers waarover het CAK en zorgkantoren beschikken. Het CAK rapporteert over het huishoudens (dus niet het cliënten) dat een eigen bijdrage betaalt voor AWBZ-zorg. Kinderen en jongeren onder de achttien jaar hoeven geen eigen bijdrage voor de AWBZ te betalen. De zorgkantoren hebben cijfers over zorginkoop. In deze rapportage wordt alleen over de met een extramurale indicatie van het CIZ bericht. In hoofdstuk 3 en Bijlage A staan ook gegevens over met een CIZ-indicatie voor intramurale AWBZ-zorg. Informatie over volwassenen met een CIZ-indicatie staat in de rapportage Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen en in de CIZ Basisrapportage AWBZ. Deze zijn te downloaden via ciz.nl. 2.2 Definities van kernbegrippen: cliëntkenmerken Het cliëntenbestand wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de volgende kenmerken: Cliënt Onder cliënt wordt verstaan: een persoon die op een vastgesteld moment een geldig AWBZindicatiebesluit heeft dat is afgegeven door het CIZ en die op de peildatum in leven is 4. Deze rapportage gaat over cliënten onder de achttien jaar. Het is gebruikelijk om het dan niet over cliënten, maar over te hebben. 4 Het CIZ heeft voor iedere peildatum onderzocht welke cliënten in leven waren en welke zijn overleden in het voorafgaande halfjaar. De peildatum is echter niet de publicatiedatum van deze rapportage. Het is mogelijk dat cliënten zijn overleden in de periode tussen de peildatum en het moment van verschijnen van de rapportage. 7

9 2.2.2 Leeftijd in categorieën De leeftijd van cliënten is opgedeeld in twee categorieën: jaar; jaar. De leeftijd van cliënten wordt vastgesteld op de peildatum Grondslag Een cliënt kan alleen aanspraak maken op AWBZ-zorg als voor hem een grondslag kan worden vastgesteld. Dit is een aandoening, beperking of handicap waardoor de cliënt kan zijn aangewezen op zorg. Er zijn zes grondslagen: - Somatische aandoening/beperking (SOM); - Psychogeriatrische aandoening/ beperking (PG); - Psychiatrische aandoening/ beperking (PSY); - Lichamelijke handicap (LG); - Verstandelijke handicap (VG); - Zintuiglijke handicap (ZG) Dominante grondslag Voor iedere cliënt kunnen meerdere grondslagen worden geregistreerd, bijvoorbeeld als iemand zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen heeft. Eén hiervan wordt aangewezen als de dominante grondslag. Deze wordt vastgesteld op grond van de zwaarst wegende beperkingen. Als het vooral de lichamelijke handicap is die tot aanspraak op AWBZ-zorg leidt, dan is LG de dominante grondslag. Verstandelijk handicap ( VG ) is in dit geval de secundaire grondslag. Cliënten onder de achttien jaar met dominante grondslag Psychiatrische aandoening worden niet door het CIZ geïndiceerd, maar door Bureau Jeugdzorg. Deze cliënten komen niet voor in de registratie van het CIZ en over hen kan hier dan ook niet worden gerapporteerd. De grondslag PG komt bij niet voor. 2.3 Definities van kernbegrippen: besluitkenmerken Cliënten worden niet alleen ingedeeld in categorieën op basis van hun persoonlijke kenmerken. Dit kan ook op basis van het type zorg dat zij geïndiceerd kregen, of hoe zij hun zorg willen ontvangen. Bij de zorgvorm wordt onderscheid gemaakt in extramurale (zorg zonder verblijf) en intramurale zorg (zorg met verblijf). Extramurale zorg is aan de orde, als de cliënt maximaal drie etmalen per week in een zorginstelling verblijft. Is dit meer dan drie etmalen per week, dan is het intramurale zorg. Extramurale zorg wordt geïndiceerd in functies en klassen, intramurale zorg in zorgzwaartepakketten. 'Op weg naar andere zorg' gaat vooral over extramurale cliënten Extramurale zorgfuncties De extramurale AWBZ-zorg is ingedeeld in vijf zorgfuncties: Persoonlijke Verzorging (PV); Verpleging (VP); Begeleiding (BG); Behandeling (BH); Kortdurend Verblijf (KVB). 8

10 De functies Begeleiding en Behandeling kennen twee vormen: Individueel en Groep. Dit leidt tot de functies Behandeling individueel (BHI) en Behandeling groep (BHG), Begeleiding individueel (BGI) en Begeleiding groep (BGG). De functie Kortdurend Verblijf is van kracht sinds 1 januari Tot die datum werden indicaties afgegeven voor de functie Verblijf Tijdelijk (VBT). Indicaties voor VBT met een looptijd tot na 1 januari 2011 bleven geldig. Nieuwe indicaties worden gesteld met Kortdurend Verblijf; de toegangsvoorwaarden voor deze functie zijn anders dan voor de oude functie VBT. In deze rapportage worden indicaties met VBT gerangschikt onder KVB Zorgomvang In een indicatiebesluit wordt niet alleen aangegeven op welke AWBZ-functie(s) een cliënt aanspraak kan maken, maar ook op hoeveel zorg binnen elke functie. Dit heet de zorgomvang, die wordt weergegeven in functieklassen. De klassen lopen van klasse 0 tot en met maximaal klasse 9. De maximumklasse verschilt per functie. Afhankelijk van de functie worden de klassen gedefinieerd in bandbreedtes in uren, dagdelen per week of etmalen per week. Tabel 2.1 Overzicht van de minimum- en maximumklassen van zorgomvang van de extramurale functies. Functie Minimumklasse Maximumklasse Persoonlijke verzorging (PV) Klasse 1 0 1,9 uur per week Klasse ,9 uur per week Verpleging (VP) Klasse 0 0 0,9 uur per week Klasse ,9 uur per week Begeleiding individueel (BGI) Klasse 1 0 1,9 uur per week Klasse ,9 uur per week Begeleiding groep (BGG) Klasse 1 Één dagdeel per week Klasse 9 Negen dagdelen per week Behandeling (BH) en Behandeling individueel (BHI) Het CIZ indiceert geen omvang voor de functies BH en BHI. Behandeling groep (BHG) Klasse 1 Één dagdeel per week Klasse 9 Negen dagdelen per week Kortdurend Verblijf (KVB) Klasse 1 Één etmaal per week Klasse 3 Drie etmalen per week Als in uitzonderingsgevallen de zorgbehoefte van de cliënt uitgaat boven de hoogste klasse, kan additionele zorg in uren en/of dagdelen gemotiveerd worden geïndiceerd. Dit betreft bijvoorbeeld cliënten met een indicatie voor palliatief terminale zorg, die additionele uren Begeleiding individueel krijgen. Voor alle extramurale functies (behalve Behandeling individueel) kunnen additionele uren worden geïndiceerd. Bij functies die in uren per week worden geïndiceerd, wordt het gemiddelde van de klasse aangehouden bij de berekening van het uren zorg per week Functiecategorieën Sommige cliënten hebben een indicatie voor een enkele functie. Vaak echter hebben cliënten meer functies geïndiceerd gekregen. Omdat combinaties van functies veel voorkomen, kunnen verschillende functiecategorieën worden geformuleerd. De categorieën lopen op in zorgzwaarte. Bovendien sluiten de categorieën elkaar uit. Dit betekent, dat iedere cliënt in slechts één van de categorieën kan worden ingedeeld. De functiecategorieën die in deze rapportage worden gehanteerd, staan in tabel

11 Tabel 2.2 Overzicht van de functiecategorieën. Functiecategorie Functies in het indicatiebesluit 1 PV-sec Alleen Persoonlijke Verzorging 2 VP-sec Alleen Verpleging 3 PV + VP 5 Persoonlijke Verzorging en Verpleging, geen andere functies 4 BH-sec (+VP) Behandeling, alleen of in combinatie met VP 5 PV + BH (+VP) Behandeling in combinatie met Persoonlijke Verzorging, eventueel in combinatie met VP 6 BGI-sec Alleen Begeleiding individueel 7 BGI + PV Begeleiding individueel in combinatie met Persoonlijke Verzorging 8 BGG-sec Alleen Begeleiding groep 9 BGG + PV Begeleiding groep in combinatie met Persoonlijke Verzorging 10 BGI + BGG (sec) 11 BGI + BGG + PV 12 BG + VP/BH (+PV) 13 KVB (+BGI/BGG/PV/VP/BH) 14 PTZ Begeleiding individueel en Begeleiding groep, geen andere functies Begeleiding individueel, Begeleiding groep en Persoonlijke Verzorging Begeleiding individueel en/of Begeleiding groep in combinatie met Verpleging en/of Behandeling, eventueel met Persoonlijke verzorging Kortdurend Verblijf 6 (maximaal drie etmalen per week) eventueel in combinatie met een of meer andere functies (Begeleiding individueel, Begeleiding groep, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Behandeling) Palliatief Terminale Zorg (zonder Verblijf), Begeleiding, eventueel in combinatie met andere functies, meestal gekenmerkt door additionele uren Begeleiding individueel Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Behandeling groep en Behandeling individueel, omdat daardoor te veel categorieën nodig zijn. Deze categorieën omvatten bovendien op lagere geografische niveaus veelal te weinig cliënten Bepalen functiecategorie Tot welke functiecategorie een cliënt op een peildatum wordt gerekend, wordt bepaald op basis van de functies die op het peilmoment geldig zijn. Figuur 2.1 geeft hiervan een schematische weergave. 5 Er kan daarnaast ook sprake zijn van verpleging vanuit de Zvw. Hierover heeft het CIZ geen informatie. 6 De functie Kortdurend Verblijf is van kracht vanaf 1 januari Tot deze datum werden indicaties afgegeven voor de functie Verblijf Tijdelijk (VBT). Indicaties voor VBT met een geldigheidsduur tot na 1 januari 2011, behielden hun geldigheid. Nieuwe indicaties worden gesteld in termen van Kortdurend Verblijf (de toegangsvoorwaarden voor deze functie zijn anders dan voor de oude functie VBT). In deze rapportage worden indicaties met VBT ondergebracht in categorie

12 Peildatum: 1 januari januari januari januari 2012 Persoonlijke verzorging Verpleging Besluit(en) van cliënt X: Begeleiding Individueel Besluit(en) van cliënt Y: Resultaat van peiling: 1 besluit geldig 1 cliënt 3 functies 2 besluiten geldig 2 cliënten 3 functies 2 besluiten geldig 2 cliënten 3 functies 1 besluiten geldig 1 cliënt 2 functies Figuur 2.1 Schematische weergave peilmethodiek. Cliënt X in de figuur behoorde, op basis van hetzelfde indicatiebesluit, op 1 januari 2009 tot de functiecategorie BGI + PV/VP/BH (Begeleiding individueel met één of meer van de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Behandeling), en op 1 januari 2011 in de categorie PV-sec (alleen Persoonlijke Verzorging). Door het wisselende geldige functies, kan de totale zorgomvang van het besluit in de tijd veranderen. Daarom wordt de zorgomvang op ieder peilmoment opnieuw vastgesteld Intramurale zorgzwaartepakketten Intramurale indicaties zijn geformuleerd in zorgzwaartepakketten (ZZP s). Intramurale zorg wordt geïndiceerd als de zorgvraag noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een beschermende woonomgeving, therapeutisch leefklimaat of permanent toezicht. Intramurale besluiten kunnen worden onderverdeeld in drie sectoren: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); Gehandicaptenzorg (GZ); Verpleging en Verzorging (VV) Leveringsvorm van voorkeur Een cliënt kan in het indicatiebesluit aangeven of hij de geïndiceerde zorg het liefst in natura (zorg in natura, ZIN) of als persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt. In deze rapportage wordt over deze leveringsvorm van voorkeur geen informatie verstrekt. De leveringsvorm van voorkeur die het CIZ registreert hoeft namelijk niet overeen te komen met de uiteindelijke leveringsvorm. Die wordt in afstemming tussen de cliënt en het zorgkantoor bepaald en kan afwijken van de leveringsvorm van voorkeur. Daarnaast bestond de Pgbregeling in 2012 niet. Bij de toekenning van de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg, die de Pgb-regeling verving, had het CIZ geen betrokkenheid. Daardoor is er een hiaat in de registratie van het CIZ en is de beschikbare informatie op dit punt niet betrouwbaar. Gegevens over het cliënten met een Pgb is via Vektis beschikbaar. Zie de informatie die Vektis beschikbaar stelt via haar Portal. 11

13 3. Aanspraak op AWBZ-zorg Op 1 juli 2013 hadden 20 in gemeente Bernisse een geldige indicatie voor AWBZ-zorg (door het CIZ geïndiceerd) (tabel 3.1). In heel Nederland waren er op 1 juli met een geldige indicatie voor AWBZ-zorg (tabel 3.2). In de tabellen is het totaal uitgesplitst naar met een extramurale en die met een intramurale indicatie. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de met een extramurale indicatie met of zonder de functie Begeleiding (BG), Persoonlijke Verzorging (PV) en/of Kortdurend Verblijf (KVB). In gemeente Bernisse hadden op 1 juli een indicatie voor extramurale zorg inclusief Begeleiding, Persoonlijke Verzorging en/of Kortdurend Verblijf. Dat was 33 procent van het totaal met een extramurale indicatie. In heel Nederland betrof dat 79 procent ( ). Tabel 3.1 met een geldige indicatie voor extramurale en intramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. 1 juli januari juli 2013 Extramuraal met BG, PV en/of KVB Extramuraal zonder BG, PV en/of KVB Intramuraal x 10 x Totaal Tabel 3.2 met een geldige indicatie voor extramurale en intramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in Nederland. 1 juli januari juli 2013 Extramuraal met BG, PV en/of KVB Extramuraal zonder BG, PV en/of KVB Intramuraal Totaal In de overige hoofdstukken wordt alleen gerapporteerd over met een extramuraal besluit. Gedetailleerde informatie over het met een intramurale indicatie staat in Bijlage A. 12

14 4. Leeftijd en dominante grondslag 4.1 Leeftijd op peildatum In tabellen en staat een overzicht van het met een indicatie voor extramurale zorg met uitstaand recht op AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013, verdeeld over twee leeftijdscategorieën. Tabel met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse naar leeftijd. Leeftijd 1 juli januari juli jaar jaar Totaal Tabel Relatief met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse naar leeftijd. Leeftijd 1 juli januari juli jaar 60% 65% 55% jaar 40% 35% 45% Totaal 100% 100% 100% 13

15 4.2 Dominante grondslag op peildatum Tabellen en geven de verdeling weer van met een indicatie voor extramurale zorg, ingedeeld naar dominante grondslag. Uit de tabel blijkt dat in gemeente Bernisse de groep met de dominante grondslag Verstandelijke handicap (VG) op 1 juli 2013 het grootst was. Tabel met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse naar dominante grondslag. Dominante grondslag 1 juli januari juli 2013 Somatische aandoening/ziekte (SOM) x x x Lichamelijke handicap (LG) x x x Verstandelijke handicap (VG) Zintuiglijke handicap (ZG) x x x Onbekend x x x Totaal Tabel Relatief met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse naar dominante grondslag. Dominante grondslag 1 juli januari juli 2013 Somatische aandoening/ziekte (SOM) 20% 20% 20% Lichamelijke handicap (LG) 0% 0% 0% Verstandelijke handicap (VG) 75% 75% 80% Zintuiglijke handicap (ZG) 5% 5% 0% Onbekend 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 100% 14

16 In tabel is de dominante grondslag afgezet tegen de secundaire grondslag van alle met een extramurale indicatie op 1 juli Er waren 10 met slechts één grondslag. De meest voorkomende combinatie van grondslagen in gemeente Bernisse was SOM - PSY. Dit betrof x. Tabel Dominante en secundaire grondslag van met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. Secundaire grondslag Dominante grondslag Geen SOM PSY LG VG ZG Totaal SOM x - x x x x x LG x x x - x x x VG 5 x x x - x 10 ZG x x x x x - x Onbekend x Totaal 10 x x x x x 15

17 5. Functiecategorieën 5.1 Functiecategorieën op peildatum Indicatiebesluiten kunnen verschillende (combinaties van) functies omvatten (zie tabel 2.2 in paragraaf 2.3.2). Tabellen en geven weer hoeveel in iedere functiecategorie vallen. Op 1 juli 2013 was de functiecategorie PV-sec het grootst. Tabel met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per functiecategorie. Functiecategorie 1 juli januari juli PV-sec x x x 2 VP-sec x x x 3 PV + VP x x x 4 BH-sec (+VP) 5 x x 5 PV + BH (+VP) x x x 6 BGI-sec x x x 7 BGI + PV x x x 8 BGG-sec x x x 9 BGG + PV x x x 10 BGI + BGG (sec) x x x 11 BGI + BGG + PV x x x 12 BG + VP/BH (+PV) x x x 13 KVB (+BGI/BGG/PV/VP/BH) 5 x x 14 PTZ x x x Totaal

18 Tabel Relatief met een geldige indicatie voor extramurale AWBZ-zorg op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per functiecategorie. Functiecategorie 1 juli januari juli PV-sec 0% 5% 0% 2 VP-sec 20% 20% 20% 3 PV + VP 0% 0% 0% 4 BH-sec (+VP) 30% 25% 30% 5 PV + BH (+VP) 0% 0% 0% 6 BGI-sec 5% 5% 0% 7 BGI + PV 0% 0% 15% 8 BGG-sec 0% 0% 0% 9 BGG + PV 5% 0% 0% 10 BGI + BGG (sec) 5% 5% 5% 11 BGI + BGG + PV 5% 5% 0% 12 BG + VP/BH (+PV) 0% 0% 0% 13 KVB (+BGI/BGG/PV/VP/BH) 30% 25% 30% 14 PTZ 0% 0% 0% Totaal 100% 100% 100% Het met een intramurale indicatie staat in Bijlage A. Daar wordt het per zorgzwaartepakket vermeld. 17

19 5.2 Functiecategorieën naar grondslag Tabel 5.2 toont de verdeling van de in de functiecategorieën over de dominante grondslagen op 1 juli Zo kan uit de tabel worden afgeleid dat op 1 juli 2013 in gemeente Bernisse 0 procent van de met een dominante grondslag Verstandelijke Handicap (VG) een indicatie hadden voor de functie Begeleiding groep in combinatie met Persoonlijke Verzorging (BGG + PV). Tabel Verdeling per dominante grondslag van met een indicatie voor extramurale zorg over de functiecategorieën op 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. Functiecategorie SOM LG VG ZG 1 PV-sec x% -% 0% -% 2 VP-sec x% -% 0% -% 3 PV + VP x% -% 0% -% 4 BH-sec (+VP) x% -% 35% -% 5 PV + BH (+VP) x% -% 0% -% 6 BGI-sec x% -% 0% -% 7 BGI + PV x% -% 20% -% 8 BGG-sec x% -% 0% -% 9 BGG + PV x% -% 0% -% 10 BGI + BGG (sec) x% -% 10% -% 11 BGI + BGG + PV x% -% 0% -% 12 BG + VP/BH (+PV) x% -% 0% -% 13 KVB (+BGI/BGG/PV/VP/BH) x% -% 35% -% 14 PTZ x% -% 0% -% Totaal 100% 100% 100% 100% 18

20 6. e zorgomvang per functie In de tabellen tot en met staat voor de functies Persoonlijke Verzorging, Begeleiding individueel, Begeleiding groep, Kortdurend Verblijf en Behandeling groep de gemiddelde zorgomvang vermeld per grondslag. Hierbij moet worden aangetekend, dat het gemiddelde binnen iedere dominante grondslag is berekend op basis van de die een indicatie voor de desbetreffende functie hebben. Immers, niet iedereen met een bepaalde dominante grondslag heeft per definitie dezelfde zorg geïndiceerd gekregen. Voorbeeld: het kan dat slechts tien procent van de met een verstandelijke handicap een indicatie voor Kortdurend Verblijf heeft, tachtig procent een indicatie voor Begeleiding groep en alle met deze dominante grondslag een indicatie voor Begeleiding individueel. In deze situatie zou de gemiddelde zorgomvang per functie berekend worden over respectievelijk tien, tachtig en honderd procent van de met een verstandelijke handicap. In iedere tabel wordt daarom voor elke dominante grondslag vermeld, hoeveel een indicatie voor de desbetreffende functie hadden. De zorgomvang van met een indicatie voor palliatief terminale zorg staat in aparte tabellen. Hiervoor is gekozen omdat de bovengemiddelde, grote zorgomvang van deze de gemiddelde zorgomvang van alle samen vertekent. 6.1 Persoonlijke Verzorging Tabel met een indicatie met Persoonlijke Verzorging en het gemiddelde uren Persoonlijke Verzorging per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per dominante grondslag. 1 juli januari juli 2013 Dominante grondslag met PV uren PV met PV uren PV met PV uren PV SOM x - x - x - LG x - x - x - VG x x x x x x ZG x x x x x - Onbekend x - x - x - Totaal x x x x x x Tabel met een indicatie voor palliatief terminale zorg met een indicatie met Persoonlijke Verzorging en het gemiddelde uren Persoonlijke Verzorging per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. 1 juli januari juli 2013 met PV uren PV met PV uren PV met PV uren PV Kinderen met indicatie palliatief terminale zorg x - x - x - 19

21 6.2 Begeleiding individueel Tabel met een indicatie met Begeleiding individueel en het gemiddelde uren Begeleiding individueel per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per dominante grondslag. 1 juli januari juli 2013 Dominante grondslag met BGI uren BGI met BGI uren BGI met BGI uren BGI SOM x - x - x - LG x x x x x x VG ZG x x x x x - Onbekend x - x - x - Totaal 10 3,9 5 4,4 5 5,4 Tabel met een indicatie voor palliatief terminale zorg met een indicatie met Begeleiding individueel en het gemiddelde uren Begeleiding individueel per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. 1 juli januari juli 2013 met BGI uren BGI met BGI uren BGI met BGI uren BGI Kinderen met indicatie palliatief terminale zorg x - x - x - 20

22 6.3 Begeleiding groep Tabel met Begeleiding groep en het gemiddelde dagdelen Begeleiding groep per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per dominante grondslag. 1 juli januari juli 2013 Dominante grondslag met BGG dagdelen BGG met BGG dagdelen BGG met BGG dagdelen BGG SOM x - x - x - LG x x x x x x VG 5 - x - x - ZG x x x x x - Onbekend x - x - x - Totaal 5 2,0 x x x x Tabel met een indicatie voor palliatief terminale zorg met en indicatie met Begeleiding groep en het gemiddelde dagdelen Begeleiding groep per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. 1 juli januari juli 2013 met BGG dagdelen BGG met BGG dagdelen BGG met BGG dagdelen BGG Kinderen met indicatie palliatief terminale zorg x - x - x - 21

23 6.4 Kortdurend Verblijf Tabel met Kortdurend Verblijf en het gemiddelde etmalen Kortdurend Verblijf per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per dominante grondslag. 1 juli januari juli 2013 Dominante grondslag met KVB etmalen KVB met KVB etmalen KVB met KVB etmalen KVB SOM x - x - x - LG x - x - x - VG 5 1,0 x x x x ZG x - x - x - Onbekend x - x - x - Totaal 5 1,0 x x x x Tabel met een indicatie voor palliatief terminale zorg met een indicatie met Kortdurend Verblijf en het gemiddelde etmalen Kortdurend Verblijf per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. 1 juli januari juli 2013 met KVB etmalen KVB met KVB etmalen KVB met KVB etmalen KVB Kinderen met indicatie palliatief terminale zorg x - x - x - 22

24 6.5 Behandeling groep Tabel met een indicatie met Behandeling groep en het gemiddelde dagdelen Behandeling groep per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per dominante grondslag. 1 juli januari juli 2013 Dominante grondslag met BHG etmalen BHG met BHG etmalen BHG met BHG etmalen BHG SOM x - x - x - LG x - x - x - VG x x x x x x ZG x - x - x - Onbekend x - x - x - Totaal x x x x x x Tabel met een indicatie voor palliatief terminale zorg met een indicatie met Behandeling groep en het gemiddelde dagdelen Behandeling groep per week op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. 1 juli januari juli 2013 met BHG etmalen BHG met BHG etmalen BHG met BHG etmalen BHG Kinderen met indicatie palliatief terminale zorg x - x - x - 23

25 7. Vervoer bij Begeleiding groep en Behandeling groep In tabel 7.1 is per dominante grondslag vermeld, hoeveel een indicatie hebben voor vervoer bij de functie Begeleiding groep. Dit waren op 1 juli 2013 x. Tabel 7.2 toont het dat een indicatie heeft voor vervoer bij de functie Behandeling groep. Dat waren er x op 1 juli Tabel 7.1 met en zonder een geldige extramurale indicatie voor vervoer in het kader van de functie Begeleiding groep op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per dominante grondslag. 1 juli januari juli 2013 Dominante grondslag Geen vervoer Wel vervoer Geen vervoer Wel vervoer Geen vervoer Wel vervoer SOM x x x x x x LG x x x x x x VG x x x x x x ZG x x x x x x Onbekend x x x x x x Totaal x 5 x x x x Noot: de met een indicatie voor palliatief terminale zorg zijn buiten deze tabel gehouden. Tabel 7.2 met en zonder een geldige extramurale indicatie voor vervoer in het kader van de functie Behandeling groep op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per dominante grondslag. 1 juli januari juli 2013 Dominante grondslag Geen vervoer Wel vervoer Geen vervoer Wel vervoer Geen vervoer Wel vervoer SOM x x x x x x LG x x x x x x VG x x x x x x ZG x x x x x x Onbekend x x x x x x Totaal x x x x x x Noot: de met een indicatie voor palliatief terminale zorg zijn buiten deze tabel gehouden. 24

26 Bijlage A: Kinderen met intramurale zorg Intramurale indicaties zijn geformuleerd in zorgzwaartepakketten (ZZP s) 7, waarbij drie sectoren worden onderscheiden op basis van de dominante grondslag: Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg. In aanvulling op deze sectoren kennen de ZZP s verbijzonderingen naar specifieke settings. Er bestaan ZZP-sets voor: 1. Verpleging en Verzorging (V&V); 2. Verstandelijke handicap (VG); 3. Licht Verstandelijke Gehandicapt (LVG); 4. Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG); 5. Lichamelijke handicap (LG); 6. Zintuiglijke handicap Auditief (ZG aud) en Visueel (ZG vis); 7. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Iedere set zorgzwaartepakketten bestaat uit één of meer uitvoeringen. Zo is er bijvoorbeeld slechts één ZZP-SGLVG, kent het ZZP-LG zeven categorieën en zijn er tien verschillende ZZP s binnen de set V&V. Ieder ZZP is toegesneden op een groep cliënten met een vooraf vastgesteld cliëntprofiel. Van elk ZZP is bovendien vastgelegd welke soort zorg binnen het ZZP valt, wat de omvang van de totale zorg in uren is, in welke setting zorg kan worden ingezet (bijvoorbeeld beschermd wonen) en onder welke leveringsvoorwaarde 8 dit kan. Van ieder zorgzwaartepakket is een beschrijving beschikbaar via Onderwerp zorgzwaartebekostiging, zorgpakket: beschrijving van de zorg. Er worden doorgaans drie sectoren van intramurale zorg onderscheiden: Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke gehandicaptenzorg. Laatstgenoemde sector wordt niet vermeld in deze rapportage, omdat het CIZ geen indiceert met de dominante grondslag Psychiatrische aandoening. Deze grondslag is nodig om toegang te krijgen tot een ZZP in de sector GGZ. A.1. Sector Verpleging en Verzorging De zorgzwaartepakketten in de sector Verpleging en Verzorging zijn bedoeld voor cliënten met de dominante grondslag Somatiek of Psychogeriatrie. Dominante grondslag SOM geeft toegang tot de pakketten VV01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 en 10; dominante grondslag PG geeft toegang tot de pakketten VV01, 02, 03, 05, 07, 09 en 10. De hulpvraag van cliënten met de dominante grondslag SOM of PG is vaak gerelateerd aan ouderdom. Omdat deze rapportage over gaat, zijn de meeste categorieën in tabel A.1 niet gevuld. 7 Cliënten die vóór juli 2007 zijn geïndiceerd, hebben geen indicatiebesluit met ZZP s, maar met Verblijf (VB). Deze indicaties zijn onder te verdelen naar drie sectoren: GGZ, GZ en V&V. Zie ook paragraaf De leveringsvoorwaarde is het advies dat het CIZ tot 1 januari 2013 gaf aan het zorgkantoor in casu de zorgaanbieder, inzake de zorgverlening waar het gaat om de (on)planbaarheid van de zorg (kan de zorg op afspraak geleverd worden, of is die voortdurend of op onplanbare tijden nodig?) en/of de nabijheid van de zorgverlener ten opzichte van de verzekerde (is het noodzakelijk dat de zorgverlener direct in de buurt is, of volstaat het de zorgverlener op te roepen). Vanaf die datum geeft het CIZ het gewenste leefklimaat bij het ZZP op in het indicatiebesluit. Dit is de leefomgeving waarop de verzkerde is aangewezen in verband met noodzakelijk samenhangende zorg. 25

27 Tabel A.1 met een geldige indicatie voor intramurale AWBZ-zorg in de sector V&V op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per ZZP. ZZP 1 juli januari juli 2013 VV01 x x x VV02 x x x VV03 x x x VV04 x x x VV05 x x x VV06 x x x VV07 x x x VV08 x x x VV09* x x x VV09a* x x x VV09b* x x x VV10 x x x VB V&V x x x Totaal VV x x x * Tot 2012 kregen cliënten die aanspraak maakten op een vorm van revalidatiezorg een zorgzwaartepakket VV09. Per 1 januari 2012 wordt er in de indicatiestelling onderscheid gemaakt tussen VV09a en VV09b. VV09a is bedoeld voor cliënten die voorafgaand aan revalidatiezorg geen Behandeling in combinatie met Verblijf ontvingen. VV09b wordt geïndiceerd als er wel reeds sprake is van een indicatie met Behandeling in combinatie met Verblijf. Indicaties voor een ZZP VV09 bleven geldig gedurende Vanaf 1 januari 2013 is de zorg die onder ZZP VV09a viel niet langer AWBZ-zorg, maar wordt deze vergoed vanuit de Zvw. Vanaf die datum zijn besluiten met een ZZP VV09 of VV09a ambtshalve komen te vervallen. A.2. Sector Gehandicaptenzorg Tabel A.2.a met een geldige indicatie voor intramurale AWBZ-zorg in de sector GZ, in het bijzonder VG, op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per ZZP. ZZP 1 juli januari juli 2013 VG01 x x x VG02 x x x VG03 x x x VG04 x x x VG05 x x x VG06 x 5 x VG07 x x x VG08 x x x Totaal VG x 10 x 26

28 Tabel A.2.b met een geldige indicatie voor intramurale AWBZ-zorg in de sector GZ, in het bijzonder LVG, op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per ZZP. ZZP 1 juli januari juli 2013 LVG01 x x x LVG02 x x x LVG03 x x x LVG04 x x x LVG05 x x x Totaal LVG x x x Tabel A.2.c met een geldige indicatie voor intramurale AWBZ-zorg in de sector GZ, in het bijzonder SGLVG, op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per ZZP. ZZP 1 juli januari juli 2013 SGLVG01 x x x Tabel A.2.d met een geldige indicatie voor intramurale AWBZ-zorg in de sector GZ, in het bijzonder LG, op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per ZZP. ZZP 1 juli januari juli 2013 LG01 x x x LG02 x x x LG03 x x x LG04 x x x LG05 x x x LG06 x x x LG07 x x x Totaal LG x x x 27

29 Tabel A.2.e met een geldige indicatie voor intramurale AWBZ-zorg in de sector GZ, in het bijzonder ZG, op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse per ZZP. ZZP 1 juli januari juli 2013 ZG01 aud x x x ZG02 aud x x x ZG03 aud x x x ZG04 aud x x x Subtotaal ZG aud x x x ZG01 vis x x x ZG02 vis x x x ZG03 vis x x x ZG04 vis x x x ZG05 vis x x x Subtotaal ZG vis x x x Totaal ZG x x x Tabel A.2.f met een geldige indicatie voor intramurale AWBZ-zorg in de sector GZ met een indicatie in termen van Verblijf (VB), op 1 juli 2012, 1 januari 2013 en 1 juli 2013 in gemeente Bernisse. GZ VB - 1 juli januari juli

30 Bijlage B: indicaties per jaar B.1 indicaties afgegeven per jaar In Tabel B.1 staat het extramurale indicaties dat het CIZ in 2010, 2011 en 2012 heeft afgegeven aan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de indicaties die zijn afgegeven aan die voor het eerst een CIZ-indicatie voor AWBZ-zorg kregen ( eerste indicatie ) en de indicaties voor die al eerder een indicatie van het CIZ hebben gehad ( herindicatie ). Bij de interpretatie van deze tabel is het volgende van belang. Het gaat hier om besluiten per jaar en niet om cliënten op peildatum, zoals in de rest van deze rapportage het geval is. Het indicaties per jaar hoeft niet overeen te komen met het cliënten op een peildatum. Het kan immers zijn dat een besluit geldig is van februari tot en met mei, waardoor de cliënt van wie dit besluit is op geen enkele peildatum meetelt (aangezien de hier gebruikte peildata vastliggen op 1 januari en 1 juli). Andersom zijn er besluiten met een looptijd langer dan een jaar, bijvoorbeeld van september 2011 tot september De cliënt in kwestie wordt meegeteld op de peildata in 2012, maar het besluit wordt alleen geteld in Het is dus belangrijk dat het besluiten en het cliënten niet met elkaar wordt verwisseld. In 2012 gaf het CIZ 10 indicaties voor extramurale zorg af aan. Daarvan waren er x voor die niet eerder een AWBZ-indicatie van het CIZ hadden. Tabel B.1 indicatiebesluiten voor afgegeven in 2010, 2011 en 2012 voor extramurale AWBZ-zorg in gemeente Bernisse verdeeld naar eerste indicatie en herindicatie. indicaties Eerste indicatie x x x Herindicatie Totaal indicaties B.2 dat een indicatie kreeg per jaar Iemand kan gedurende het jaar meer dan één indicatie krijgen, waardoor het (her)indicaties zoals vermeld in tabel B.1 hoger kan zijn dan het dat gedurende het jaar een besluit heeft gekregen. Tabel B.2 toont het dat gedurende 2010, 2011 en 2012 is geïndiceerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het dat eenmaal een indicatiebesluit heeft gekregen en het dat twee of meer keer is geïndiceerd. In 2012 kregen in totaal 10 in gemeente Bernisse een indicatie voor extramurale zorg. Tabel B.2 dat in 2010, 2011 en 2012 een extramurale indicatie voor extramurale AWBZ-zorg kreeg in gemeente Bernisse verdeeld naar het indicaties dat zij in dat jaar kregen. indicaties of meer x x x Totaal

31 Dit is een uitgave van het CIZ. Versie 2.1 november 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie berust bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het gebruik van cijfers en/of teksten uit deze publicatie als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verder gebruik van cijfers en/of teksten is zonder toestemming van het CIZ niet toegestaan. Het CIZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. Voortschrijdend inzicht en informatiewensen vanuit het ministerie van VWS en de AWBZ- ketenpartners kunnen leiden tot aanpassing van vorm en inhoud van deze publicatie.

Op weg naar andere zorg

Op weg naar andere zorg Op weg naar andere zorg CIZ-rapportage voor gemeenten over AWBZ-zorg voor volwassenen gemeente Bernisse 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Over kinderen

Nadere informatie

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012

Begeleiding in beeld. Nederland. 1 januari 2013. Feiten en cijfers over cliënten met een indicatie van het CIZ. 1 juli 2012 Begeleiding in beeld Feiten en cijfers over met een indicatie van het CIZ. Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Purmerend 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente De Ronde Venen 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Brunssum 1 januari 2014 1 juli 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste drie kwartalen 2013 Langer Thuis 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2012 Voorwoord In april 2012 heeft het CIZ de eerste kwartaalmonitor uitgebracht van de pilot indicatiemelding voor 80-plus-cliënten voor intramurale zorg.

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Tweede kwartaal 2013 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 2.1 Achtergrond: de invoering van indicatiemelding voor ZZP s 80+... 5 2.2 Doel van de kwartaalmonitor...

Nadere informatie

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg

Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Feiten en cijfers over de overheveling van AWBZ zorg Binnen de huidige AWBZ is een aantal partijen betrokken bij de zorg rondom een burger. Het systeem is als een keten vormgegeven waarbij de output van

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013

Trendrapportage 2013. Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 Trendrapportage 2013 Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 2010-2013 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met indicaties voor

Documentatierapport Personen met indicaties voor Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met indicaties voor AWBZ gefinancierde zorg (INDICAWBZTAB) Datum: 15 december 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING...

Transitie AWBZ. Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe. Plan van Aanpak. Mei 2013 INHOUD...1 1 INLEIDING... Transitie AWBZ Hervorming langdurige ondersteuning en zorg Gemeente Midden-Drenthe Plan van Aanpak Mei 2013 Inhoud INHOUD...1 1 INLEIDING...2 2 BETEKENIS VOOR BURGERS EN GEMEENTE...4 3 ACTIEPUNTEN VOOR

Nadere informatie

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data Notitie Aan: Ministerie VWS, ZN, CIZ, Zorgkantoren C.c: Projectteam GO Van: Lisette Gusdorf Betreft: 1. Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een gedeelte van de huidige

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

Langer thuis. Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Jaarrapportage 2013 Extramuralisering lage ZZP s CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2014 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 2.1 2.2 Achtergrond: de invoering van indicatiemelding voor ZZP s 80+... 5 Doel van de kwartaalmonitor...

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 - Q3 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht hebben

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten

Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten Rapportage decentralisatie monitor Gemeente Eijsden-Margraten 2013 2 Hoofdstuk 1: Totaaloverzichten (Begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Totaaloverzichten (begeleiding + Persoonlijke Verzorging) Begeleiding

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud

Wmo- en AWBZ-voorzieningen Een nulmeting. Ab van der Torre. Lisa Putman BIJLAGEN. Inhoud Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012 Een nulmeting Ab van der Torre Lisa Putman BIJLAGEN Inhoud Bijlage A Gebruikte data... 2 Bijlage B Zorgzwaartepakketten... 3 Bijlage C Aanvullende resultaten AWBZ-voorzieningen...

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q1 Q2. Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ Q1 Q2 Indicatiestelling Wlz CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun nieuwe taken op

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Grondslagen bij ZZP Het betreft hier een geschil over meerdere grondslagen bij een verblijfsindicatie. Op grond van de beleidsregels kiest het CIZ een dominante grondslag op basis

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q2 t/m 2016 Q1 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q2 t/m 2016 Q1 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2015 Q2 t/m 2016 Q1 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Concept kwartaalrapportage CIZ 2015 Q3 t/m 2016 Q2 Indicatiestelling Wlz

Concept kwartaalrapportage CIZ 2015 Q3 t/m 2016 Q2 Indicatiestelling Wlz Concept kwartaalrapportage CIZ 2015 Q3 t/m 2016 Q2 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q1 t/m 2016 Q4 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q1 t/m 2016 Q4 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q1 t/m 2016 Q4 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

info Belangrijke wijzigingen CIZ-systemen aangepast CIZ info verschijnt eerder AF tijdelijk uit de lucht nr. 40, 22-12-2011 WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI

info Belangrijke wijzigingen CIZ-systemen aangepast CIZ info verschijnt eerder AF tijdelijk uit de lucht nr. 40, 22-12-2011 WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI nr. 40, 22-12-2011 info verschijnt eerder 1 Belangrijke wijzigingen 1 Nieuwe CIZ Indicatiewijzer 4 Technische update website 4 Aanspraak op AWBZ-zorg 4 Handige informatie 5 Colofon 5 COMMUNICATIE verschijnt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Trendrapportage Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg

Trendrapportage Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg Trendrapportage 211 Ontwikkelingen in de aanspraak op AWBZ-zorg 28-211 CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te ondersteunen bij

Nadere informatie

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 #2010084698v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 12-12-2006 CVZ 1.0 Definitieve versie 04-04-2007

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie

Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Wat gaan we doen en voor wie? Cliënten, Transitie en Innovatie Uitgangspunten Begeleiding Individueel, Groep Volwassenen Thuisbegeleiding Welzijnsvoorzieningen die hiermee samenhangen We verwachten samenwerking,

Nadere informatie

Jaarrapportage Indicatiemelding ZZP 80-plus

Jaarrapportage Indicatiemelding ZZP 80-plus Jaarrapportage Indicatiemelding ZZP 80-plus 1 oktober 2011-1 oktober 2012 Jaarrapportage IM 80+ Versie 0.4 03-04-2013 2/50 Inhoud Samenvatting... 5 1. Inleiding... 7 1.1 Jaarrapportage en kwartaalmonitors...

Nadere informatie

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 1. Inleiding Uit de CIZ jaarcijfers komt naar voren dat in de laatste maanden van 2014 er meer indicatiebesluiten zijn afgegeven

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

juni 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ Geüpdate versie juni 2014 TransitieBureau Wmo

juni 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ Geüpdate versie juni 2014 TransitieBureau Wmo juni 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ Geüpdate versie juni 2014 TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is met zorgvuldigheid en met medewerking

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak.

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Indicatiestelling voor verblijf Sinds 1 januari 2011 heeft de verzekerde, die is aangewezen op verblijf, aanspraak op zorg die is opgenomen in het ZZP, behorend bij het cliëntprofiel

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar

Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Cijfers over zorg in Mook en Middelaar Tijdens de behandeling van de visienotitie in de Commissie Samenleving op 11 februari jl. is toegezegd cijfers te verstrekken over de omvang van zorggebruikers in

Nadere informatie

april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo

april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo april 2014 Zicht op cijfers Toelichting op de AWBZ beleidsinformatie van CAK en CIZ TransitieBureau Wmo Colofon Disclaimer: Deze rapportage is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz

Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz Kwartaalrapportage CIZ 2016 Q3 t/m 2017 Q2 Indicatiestelling Wlz De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie