Nieuwsmail Uitvoering Langdurige zorg Nr. 9, december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsmail Uitvoering Langdurige zorg Nr. 9, december 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsmail Uitvoering Langdurige zorg Nr. 9, december 2014 Aan: Zorgkantoren Actiz VGN GGZ-NL BTN Het Zorginstituut bevordert de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de langdurige zorg. Dit betekent dat we voorwaarden scheppen en soms ook regels stellen op het terrein van onder meer de financiering van de zorgverlening, registratie en gegevensuitwisseling in de keten en de uitvoering van de eigen bijdragen. Via deze nieuwsmail informeren we u een aantal malen per jaar over wat er speelt op dit terrein. We sturen deze mail aan (1) de zorgkantoren en (2) de koepelorganisaties van zorgaanbieders, zodat zij hun leden kunnen informeren door bijvoorbeeld de nieuwsmail op hun website te plaatsen. Wilt u ook op de verzendlijst? Een mail naar Marcel van der Lee is voldoende. In deze nieuwsmail behandelen we de volgende onderwerpen: Uitstroom AWBZ-cliënten Subsidieregelingen Brochure leveringsvormen Wlz-kompas FAQ overgangsrecht buitenland Overgangsrecht Uitstroom AWBZ-cliënten In de vorige nieuwsmails hebben we u geattendeerd op de uitstroomtabel. Een nieuwe versie staat inmiddels op Aan de hand van deze uitstroomtabel heeft het Zorginstituut inmiddels twee nieuwe toepassingen ontwikkeld: De module uitstroom. Hiermee krijgen aanbieders inzicht in welk zorgdomein hun cliënten na de invoering van de Wlz en de decentralisatie in 2015 vallen: Wlz, Zvw, Wmo, Jeugdwet, of een combinatie. Lees verder op De Uitstroom AWBZ-app. Deze app geeft professionals in de zorg een handvat om vragen van cliënten over de veranderingen in de zorg te beantwoorden. Zie verder Subsidieregelingen Per 1 januari 2015 worden de volgende drie subsidieregeling van kracht op basis van de Wlz: 1 Subsidieregeling eerstelijns verblijf Tijdelijke subsidieregeling behandeling 3 Subsidieregeling ADL-assistentie. De subsidieregelingen eerstelijnsverblijf en behandeling worden uitgevoerd door de zorgkantoren, de ADL-subsidie door het Zorginstituut. Voor meer informatie over de subsidieregelingen verwijzen we u naar onze webpagina.

2 Eerstelijnsverblijf 2015: Behandeling: De subsidieregelingen worden een dezer dagen gepubliceerd in de Staatscourant. Brochure leveringsvormen Het Zorginstituut heeft de brochure leveringsvormen samen met ketenpartijen opgesteld, om nieuwe cliënten te helpen bij het maken van een keuze tussen pgb, zorg thuis, of zorg met verblijf. Deze brochure zal op de site van het CIZ worden gepubliceerd, bij het aanvraagformulier voor de Wlz. Daarnaast wordt de tekst opgenomen bij het Wlz kompas (zie hieronder). In bijlage 1 treft u de tekst aan van de brochure. Wlz-kompas Het Zorginstituut zal het AWBZ-kompas (zie in de komende tijd aanpassen naar een Wlz-kompas. Dat zal in eerste instantie een groeidocument zijn, dat naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal van 2015 een meer definitieve vorm zal krijgen. FAQ overgangsrecht buitenland Er zijn naar aanleiding van de hervorming van de langdurige zorg een aantal gevolgen voor buitenlandgroepen. Zij krijgen per allen een vorm van overgangsrecht, daar zij dan geen recht meer hebben op de aanspraken die worden overgeheveld naar de gemeenten. Dit betreft: 1 AWBZ-verzekerden in het buitenland 2 Verdragsgerechtigden, die zorg afnemen in Nederland 3 De groep die recht heeft ingevolge de overgangsregeling De uitvoering van groepen 2 en 3 is in 2014 belegd bij Achmea, en zal in 2015 ook belegd worden bij één uitvoerende partij. De zorgafname van AWBZ verzekerden in het buitenland wordt geregeld door de zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Hiervoor is een traject in gang gezet om de zorgverzekeraars te mandateren voor uitvoering van het overgangsrecht. Hier zijn nog veel vragen over, vandaar dat er vanuit het Zorginstituut een lijst is opgesteld met veelgestelde vragen. Deze vragen treft u als bijlage 2 aan. Bevoorschotting Het Zorginstituut stelt beleidsregels vast over de bevoorschotting van en afrekening met AWBZ(/Wlz)-instellingen door de zorgkantoren. Op dit moment gelden hiervoor de volgende circulaires: 02/08 d.d. 20 februari 2002 Bevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ met ingang van 1 januari 2002 en afwikkeling oude jaren ; 04/70 d.d. 22 december 2004 Bevoorschotting instellingen AWBZ ; en 05/30 d.d. 19 oktober 2005 Bijstelling maandelijkse bevoorschotting 11/01 d.d. 26 oktober 2011 Wijziging bevoorschotting zorgaanbieders AWBZ in Deze circulaires kunt u vinden op: De voorschriften die gelden voor de AWBZ, gelden vanaf 1 januari 2015 voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Circulaire 02/08 bevat de volgende passage: Zolang in een nieuw jaar nog geen tariefbeschikking is afgegeven, zal de bevoorschotting over de eerste maanden van jaar t plaatshebben op basis van het laatste voorschotniveau t-1. Omdat er in 2015 in de Wlz ten opzichte van 2014 in de AWBZ sprake is van een smaller

3 aansprakenpakket, zou dit in een aantal situaties tot een te hoge bevoorschotting leiden. We hebben daarom de zorgkantoren ten overvloede gevraagd om deze circulairetekst niet letterlijk te nemen, maar de Wlz-voorschotten met ingang van 2015 in voorkomend geval te verlagen of stop te zetten in verband met overheveling van aanspraken naar respectievelijk Zvw, Jeugdwet en Wmo Het is immers niet de bedoeling dat via de Wlz bijvoorbeeld Wmo-voorzieningen worden bevoorschot. Overgangsrecht Het spreekt voor zich dat er veel vragen zijn over het overgangsrecht. Hieronder schetsen we een aantal veel voorkomende situaties. Cliënten met een indicatie voor een laag ZZP hebben zogenoemd laag overgangsrecht. Dat houdt in dat in 2015 bij een geldig indicatiebesluit alle leveringsvormen mogelijk zijn: mpt, vpt, pgb en verblijf. Als hun indicatie in 2015 afloopt, kunnen zij kiezen voor verblijf in de Wlz of zorg vanuit de Zvw en/of Wmo. Vanaf is het voor mensen met een indicatie voor een laag ZZP niet meer mogelijk hun Wlz-zorg thuis te ontvangen. Dan is verblijf de enige optie in de Wlz. Als zij kiezen voor zorg thuis na , dan krijgen zij zorg vanuit Zvw en/of Wmo. Op basis van het feit dat zij op een laag ZZP hadden, mogen deze mensen hun leven lang kiezen voor verblijf. Hier is geen nieuwe indicatie van het CIZ voor nodig. Ook na het aflopen van de indicatie, mogen zij dus verblijven. De lage ZZP s zijn: VV 01 t/m 03 VG 01 en 02 > 18 jaar LG1 en LG 3 ZGaud 1, ZGvis 1 Voor de lage ZZP's is per ingang van 2015 geen nieuwe instroom mogelijk, met uitzondering van de ZZP's LG 1, LG 3 en ZGvis 1 en ZGaud 1. Cliënten met een indicatie voor een hoog ZZP hebben zogenoemd hoog overgangsrecht en krijgen toegang tot de Wlz, ongeacht de vraag of zij verblijven in een instelling, of hun zorg in een andere vorm ontvangen. De hoge ZZP's zijn: VV 04 t/m 10 VG 03 t/m 08 ( 18 jaar) VG 04 t/m 08 (< 18 jaar) SGLVG 01 LG 02 en 04 t/m 07 ZG aud 02 t/m 04 ZG vis 02 t/m 05 LVG 01 t/m jaar Voor de hoge ZZP's is in 2015 en daarna nieuwe instroom mogelijk. Cliënten met een GGZ-B indicatie Cliënten van 18 jaar of ouder die in een instelling verblijven met een indicatie voor een GGZ-B pakket blijven in de Wlz. De einddatum van de indicatie wordt ambthalve gesteld op (artikel , eerste lid). De cliënten van 18 jaar en ouder met een indicatie voor een GGZ-B pakket en die een PGB hebben, blijven op grond van artikel , tweede lid in de Wlz. De overige cliënten met een GGZ-B indicatie (dus cliënten nog geen 18 zijn, cliënten die niet in zorg zijn of die zorg thuis ontvangen) stromen uit. Herstelzorg na ziekenhuisopname (ZZP VV3) In 2014 is ZZP VV3 opengesteld voor cliënten die na ziekenhuisopname kortdurend herstelzorg nodig hebben. Deze groep behoort tot de groep cliënten met laag overgangsrecht. Bij een geldig indicatiebesluit mogen ze in 2015 de zorg zowel in een instelling als thuis (vpt,

4 mpt of pgb) ontvangen. Ze houden levenslang recht om te verblijven. Indicaties met beperkte geldigheid De indicaties van de nieuwe instroom van de volgende indicaties zijn niet onbeperkt geldig: - LVG, SGLVG en GGZ-B: maximaal 3 jaar - VV9b: maximaal 6 maanden Voor de overgangscliënten krijgen de cliënten met de volgende indicaties een beperkte indicatieduur mee: - GGZ-B: einddatum indicatie wordt ambtshalve op gesteld - LVG indicaties behouden hun einddatum Bestaande AWBZ cliënten met indicatie SGLVG en VV9b hebben hoog overgangsrecht. Mailbox uitvoering Vragen over de uitvoering van de Wlz kunt u mailen aan: Deze mailbox is bedoeld voor: Uitleg van wet en regelgeving, circulaires Melding van lacunes in de uitvoering Arbitrage bij verschillen van inzicht tussen zorgaanbieders en zorgkantoren Indien een vraag niet tot het werkterrein van het Zorginstituut behoort, dan kunnen we u in de meeste gevallen de weg wijzen.

5 BIJLAGE 1 Hoe wilt u uw zorg in 2015 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg? Om een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) aan te vragen, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier van het CIZ. Bij vraag 10b van dit formulier staat: Hoe wilt u deze zorg geleverd hebben? U kunt hier één van de volgende mogelijke leveringsvormen aanvinken: 1. Ik wil de zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) 2. Ik wil dat het zorgkantoor mijn zorg regelt (Zorg In Natura) a. Door verblijf in een instelling (opname) b. Door de zorg thuis te ontvangen Als u blijvend wordt opgenomen in een zorginstelling, is het niet mogelijk om de zorg zelf met een pgb te regelen. In deze brochure krijgt u uitleg over de mogelijke leveringsvormen. We hopen dat u met deze informatie een goede keuze kunt maken. Het gaat hier niet om de subsidieregelingen ADL, behandeling en eerstelijnsverblijf. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, of u kunt nog geen keuze maken, dan kunt u contact opnemen met uw zorgkantoor. Als u meer wilt weten over de zorg die in de Wlz wordt geleverd, verwijzen wij u naar het Wlzkompas van Zorginstituut Nederland. U kunt dat vinden op klik op pakket en vervolgens op Wlz-kompas. 1 Ik wil de zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) Met een pgb kunt u zelf uw zorg inkopen. Dit kan bij een zorgaanbieder, een thuiszorgorganisatie of een kleinschalige woonvorm. U mag uw pgb ook gebruiken om mantelzorgers te betalen voor hun hulp en zorg. U kunt uw budget alleen besteden aan: verpleging; verzorging; begeleiding (individueel en/of dagbesteding) hulp bij het huishouden; logeeropvang (dat mag alleen bij een toegelaten zorginstelling); vervoer naar dagbesteding. Een pgb kan voor u de juiste keuze zijn wanneer u zelf wilt bepalen door wie, wanneer en waar de zorg verleend wordt. U kunt ook afspraken maken met meerdere zorgaanbieders. Het pgb biedt u de vrijheid om zelf uw zorg te regelen. Maar u moet ook zelf een aantal zaken regelen. Daarom is een pgb niet voor iedereen geschikt. Wanneer u kiest voor een pgb, bekijkt het zorgkantoor samen met u of dit de juiste keuze voor u is. Dit heet het bewust-keuzegesprek. Met een pgb moet u het volgende zelf regelen: U moet een budgetplan opstellen, waarin u de zorg beschrijft waarvan u gebruik wilt maken. U moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. In de zorgovereenkomst vermeldt u welke soort zorg u hebt afgesproken en het bedrag dat u daarvoor gaat betalen. Deze zorgovereenkomst moeten u én uw zorgverlener ondertekenen. U moet voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving opstellen. Hierin geeft u aan welke zorgbehoefte u hebt en welke zorg de zorgverlener geeft. Ook de zorgbeschrijving moet worden ondertekend door u en de zorgverlener. U moet tijdig de declaraties over de geleverde zorg indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

6 De vereniging Per Saldo kan u hierbij helpen. Per Saldo is een vereniging voor mensen met een pgb. U kunt bij Per Saldo terecht wanneer u meer informatie wilt over het pgb (zie Uw budget wordt gestort op rekening van de SVB. De SVB beheert uw budget. U moet de declaraties over de geleverde zorg naar de SVB toesturen. De SVB betaalt uw zorgverlener(s). In de 7-stappen folder van Zorginstituut Nederland vindt u meer informatie over de stappen die u moet nemen als u kiest voor het pgb. U kunt deze folder vinden op klik op pakket en vervolgens op Wlz-kompas. 2a. Ik wil dat het zorgkantoor mijn zorg regelt door verblijf in een instelling Soms kunt of wilt u niet meer thuis blijven wonen en moet u opgenomen worden in een zorginstelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicaptenzorg. U kunt aangeven welke instelling uw voorkeur heeft. Soms is er een wachtlijst voor de instelling van uw voorkeur. Het zorgkantoor helpt u dan bij het zoeken naar de meest passende oplossing. Wanneer u niet direct kunt worden opgenomen in de instelling van uw voorkeur, bekijkt het zorgkantoor of u in de tussentijd het beste naar een andere instelling kunt gaan of dat u nog even thuis kunt blijven wonen met zorg thuis. 2b. Ik wil dat het zorgkantoor mijn zorg regelt door de zorg thuis te ontvangen Het zorgkantoor regelt dat u thuis de zorg krijgt die past bij uw zorgbehoefte. U kunt zelf aangeven welke zorgaanbieder de zorg moet leveren. Uw wens wordt zoveel mogelijk nagekomen. Maar dit is niet altijd mogelijk. U kunt namelijk alleen gebruik maken van zorg van zorgaanbieders met wie het zorgkantoor een contract heeft. De zorgaanbieder komt bij u thuis om de zorg te bespreken. U bespreekt welke zorg de zorgaanbieder precies verleent, wie er komt, hoe laat, etcetera. Die afspraken legt de zorgaanbieder samen met u vast in een zorgplan. U kunt ook zelf een zorgplan maken. In het zorgplan staan afspraken over de eventuele hulp die uw mantelzorger(s) bieden en over wat u belangrijk vindt (bijvoorbeeld privacy, geloofsovertuiging). U bespreekt het zorgplan regelmatig met de zorgaanbieder. Indien u dat wenst, kan het zorgkantoor u ook ondersteunen bij de zorgplanbespreking. Het zorgkantoor kan de zorg thuis op twee manieren regelen: 4 als een volledig pakket thuis (vpt) 5 als een modulair pakket thuis (mpt) De zorgaanbieder bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn voor u. Uiteindelijk beoordeelt het zorgkantoor of het vpt of het mpt in uw situatie haalbaar is en neemt hierover een besluit. Het zorgkantoor stelt u hiervan op de hoogte. Het volledig pakket thuis (vpt) Het vpt bevat bijna alle zorg die u ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis. Dat houdt in: verpleging; persoonlijke verzorging; begeleiding (individueel en/of dagbesteding); Wlz-behandeling; vervoer naar behandeling en/of dagbesteding; maaltijden (eten en drinken); hulp bij het huishouden. Het modulair pakket thuis (mpt)

7 Het mpt kan de volgende zorg of delen ervan bevatten: verpleging; persoonlijke verzorging; begeleiding (individueel en/of dagbesteding); Wlz-behandeling; vervoer naar behandeling en/of dagbesteding. Het mpt is zonder maaltijden en zonder hulp bij het huishouden. Wanneer u ondersteuning wilt bij de maaltijdvoorziening of bij het huishouden, kunt u terecht bij de gemeente. Het mpt is voor u geschikt als: u wilt dat een deel van de benodigde zorg verleend wordt door de mantelzorger(s). Dat betekent dus dat de zorgaanbieders minder zorg hoeven te verlenen. Als u dit wilt, kiest u voor 2b. Door zorg thuis te ontvangen; u gebruik wilt maken van meerdere zorgaanbieders. Als u dit wilt, kiest u voor 2b. Door zorg thuis te ontvangen; u voor sommige Wlz-zorgonderdelen een pgb wilt en voor andere Wlz-zorgonderdelen wilt dat het zorgkantoor het regelt. Als u dit wilt, kiest u voor 1. Ik wil de zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor neemt dan contact met u op. De zorg die u met het pgb inkoopt, hoeft niet verleend te worden door zorgaanbieders waar het zorgkantoor een contract mee heeft. 3. Eigen bijdrage Als u zorg ontvangt uit de Wet langdurige zorg, moet u een eigen bijdrage betalen. U krijgt van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een rekening met het bedrag dat u als eigen bijdrage moet betalen. Op vindt u hierover alle uitleg. Hoeveel u zelf moet betalen, hangt af van uw inkomen, uw vermogen en de manier waarop uw zorg geleverd wordt. Als u nu alvast wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, kunt u op een proefberekening maken.

8 BIJLAGE 2 FAQ overgangsrecht buitenland Waarom is er voor Wlz verzekerden die wonen in het buitenland overgangsrecht? Wlz verzekerden wonend in het buitenland hebben in 2014 recht op de vergoeding van de kosten van zorg die valt onder de AWBZ en Zvw. Per 1 januari hebben zij geen recht meer op de vergoeding van kosten van de zorg die wordt overgeheveld naar de gemeenten (naar zowel Wmo als Jeugdwet). Deze groep heeft maximaal 1 jaar overgangsrecht (afhankelijk van geldigheidsduur indicatie). Voor de duidelijkheid, het gaat in het overgangsrecht om Wlz verzekerden wonend in het buitenland die op een geldende indicatie hadden voor zorg die wordt overgeheveld naar de Wmo of Jeugdwet. Het gaat hierbij om een zeer beperkte groep. De totale zorgkosten die hiermee gemoeid zijn, worden geschat op 2 miljoen euro. Op welke artikelen is dit overgangsrecht gebaseerd? Artikelen 10.1, 10.2, en 10.2a in de Jeugdwet. Via de invoeringswet Jeugdwet (kamerstuk 33983, nummer 7) wordt artikel 10.2a ingevoegd. Artikel 8.3 in de Wmo. Via de Invoeringswet Jeugdwet wordt artikel 8.3 gewijzigd en worden leden 8 en 9 toegevoegd. Wat gebeurt er met nieuwe instroom van Wlz verzekerden wonend in het buitenland die na vraag hebben naar zorg die per valt onder de Jeugdwet of Wmo? Als zij op geen geldende CIZ indicatie hiervoor hadden, hebben zij hier geen recht meer op en kan deze zorg niet vergoed worden. Wat gebeurt er als de indicatie van iemand met overgangsrecht eindigt in de loop van 2015? Het overgangsrecht eindigt als de geldigheid van de indicatie afloopt. Diegene kan dan nog wel beroep doen op het woonlandpakket, voor zover diegene in een verdragsland woont. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat diegene met het daarvoor bestemde verdragsformulier is aangemeld bij het ziekenfonds in het woonland. Gaat het erom dat de zorg wordt geleverd op of dat er een geldende indicatie was op ? Het gaat om de indicatie. Is een zorgverzekeraar verplicht om dit overgangsrecht uit te voeren? Een zorgverzekeraar is hiertoe niet verplicht. Er wordt gewerkt met een mandaatbesluit en een contract die een zorgverzekeraar niet hoeft te ondertekenen. Er zijn verschillende redenen waarom het wel wenselijk is dat de zorgverzekeraar dit uitvoert. De dossiers voor de mensen waarvan de verzekeraar de zorg vergoedt moeten anders worden overgedragen naar het Zorginstituut of naar een andere uitvoerende partij. De verzekeraar zal hierbij meer informatie moeten aandragen dan bij de eigen uitvoering. Bovendien zult de verzekeraar nog steeds de nota's van deze groep moeten restitueren voor de zorg die onder de Wlz en Zvw valt. Gaat het Zorginstituut tarieven afgeven voor deze zorg? In 2014 is de vergoeding gemaximeerd op de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden passend zijn te achten, net zoals bij de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar dient dat zelf te beoordelen. Dit geldt ook voor de zorg die valt onder het overgangsrecht voor Wlz verzekerden wonend in het buitenland. Dus hierin treedt geen verandering op ten opzichte van Het Zorginstituut geeft geen tarieven af. Moet er gebruik gemaakt worden van een aparte declaratiecode of een andere declaratiesystematiek? Voor de verantwoording is van ons alleen de invulling van de totale kosten en totale aantallen

9 in het exploitatieformulier van belang. Wij zullen daarvoor geen eisen stellen ten aanzien van declaratiecodes. Dat is aan de zorgverzekeraar zelf. Er worden vanuit het Zorginstituut geen eisen gesteld aan een administratief systeem, wij vragen alleen totale kosten en het totale aantal mensen dat zorg ontvangt. Wie informeert de verzekerden? In principe informeren de zorgverzekeraars de verzekerden. Mocht het handig zijn dat het Zorginstituut meewerkt aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal, zijn we daartoe uiteraard bereid. Ook zal er informatie beschikbaar komen op de website van Zorginstituut Nederland over het overgangsrecht, als u daar suggesties voor heeft horen wij dat graag zodat de zorgverzekeraar eventueel naar de website kan verwijzen.

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Wet langdurige zorg 2016 Deze brochure bevat algemene informatie over Wlz-zorg. Het geeft u een beeld hoe het werkt in de Wlz-zorg. U kunt de brochure doorlezen

Nadere informatie

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014

Notitie. Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting. Versie 11 maart 2014 Notitie Versie 11 maart 2014 Wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz): wijzigingen en samenvatting Inleiding Op 10 maart 2014 is het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze

Nadere informatie

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014

Wet Langdurige Zorg. A.L.V. 27 oktober 2014 Wet Langdurige Zorg A.L.V. 27 oktober 2014 Aanleiding: Rapport van de WRR, waarin geadviseerd wordt tot modernisering van de AWBZ (wordt kamerbreed onderschreven. Kosten van de AWBZ stegen van 16 miljard

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015 Achmea Zorgkantoor De weg naar zorg Wlz 2015 2 Inhoud 1. Ik heb zorg nodig. Waar moet ik zijn? 4 2. Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)? 6 3. Hoe vraag ik Wlz-zorg aan? 7 4. Welke organisaties kunnen mij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Uw wegwijzer in Wlz-zorg. Het zorgkantoor helpt u op weg

Uw wegwijzer in Wlz-zorg. Het zorgkantoor helpt u op weg Uw wegwijzer in Wlz-zorg Het zorgkantoor helpt u op weg 5 7 8 11 14 17 18 20 25 Algemeen Wat is de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Hoe komt u in aanmerking voor Wlz-zorg? Uw keuze Hoe kunt u Wlz-zorg ontvangen?

Nadere informatie

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Voorwoord In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw Wlz-zorg kunt regelen. Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen.

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 7 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 7 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 7 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 7 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2016

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2016 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2016 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2016 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor u als u een CIZ-indicatie hebt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebt gekozen voor

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg

Informatiebrochure. Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Informatiebrochure Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde Financiering met en zonder indicatie Wet langdurige zorg Colofon Dit is een uitgave van Verenso, vereniging van specialisten

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? U hebt een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u hebt gekozen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Veranderingen in de financiering van zorg

Veranderingen in de financiering van zorg Veranderingen in de financiering van zorg Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun wettelijk vertegenwoordigers. Waar gaat deze brochure

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Wet langdurige zorg 2017 Deze brochure bevat algemene informatie over Wlz-zorg. Het geeft u een beeld over hoe het werkt in de Wlz-zorg. U kunt de brochure doorlezen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie