Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing"

Transcriptie

1 Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing Inleiding In het college van B&W van een willekeurige gemeente is besloten om akkoord te gaan met het voorstel van de wethouder voor het bouwen van een nieuwe school. Op basis van de onderbouwing krijgt de wethouder de opdracht van het College om e.e.a. in gang te zetten. Hij voert daartoe overleg met het ambtelijk apparaat om afspraken te maken over de realisatie. In dat stadium krijgt het verloop van het verdere project een eigenaardige wending en gaat de wethouder zelf de rol van opdrachtgever of bouwheer op zich nemen. De belangrijkste reden is waarschijnlijk het feit dat de wethouder geen vertrouwen heeft in het ambtelijk apparaat dat deze het project op tijd en binnen budget kan afronden. Een duidelijk signaal waar blijkbaar niets mee wordt gedaan... Theorie De kritische beschouwing wordt gemaakt met behulp van het borgingsmodel 1 zoals is weergegeven in de figuur hiernaast. Met dit model wordt het ontstaan van een project vanuit hiërarchische organisatie weergegeven hoe een project, als onderdeel van een investeringstraject, feitelijk ontstaat. Doelstellingen doelstellingen Bestuursniveau directie Maar ook wordt weergegeven hoe dit project bepalend niveau van de organisatie verankerd of geborgd is in de organisatie. In business vraag deze context gaat het om de nieuwbouw van case een school binnen een gemeentelijke organisatie. Een korte beschrijving van het model Lijnmanagement opdrachtgever Bijdrage bijdrage aan leverend niveau de doelstellingen waarin drie niveau s onderkend worden: opdracht project primaire het doelstellingen bepalend niveau: interface plan dit is het niveau waarop de doelstellingen van een organisatie worden geformuleerd. Resultaat interne afdeling of resultaat van projectmanager leverend niveau externe leverancier het project Dit kan het bestuur van een organisatie Borgingsmodel Kremer zijn, maar evengoed een business unit of afdeling binnen een organisatie het bijdrage leverend niveau: als de doelstelling is vastgelegd, wordt nagegaan welk organisatieonderdeel een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstelling. Vervolgens wordt bepaald welke investering gedaan moet worden om deze bijdrage te kunnen leveren, vastgelegd in een investeringsvoorstel of businesscase. Dit is het niveau waar de rol van opdrachtgever wordt belegd. het resultaat leverend niveau: op basis van de businesscase wordt de opdracht verstrekt tot het leveren van het gewenste 1 zie de kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? - Wortmann en Kremer

2 prestatie of resultaat, nodig om de bijdrage aan het bereiken van de doelstelling te leveren. Dit is het niveau van het project. Het gebruik en de verdere invulling hangt af van een diverse factoren die per geval aanzienlijk kunnen verschillen. Het model is echter breed toepasbaar binnen een bedrijf, business unit, afdeling of gemeentelijke organisatie. Beschouwing Als we kijken naar de nieuwbouw van de school, zijn er een aantal actoren of stakeholders die een belangrijke rol spelen of kunnen gaan spelen: de wethouder: hij of zij is degene die het initiatief heeft genomen en zich sterk maakt voor de nieuwbouw; de gemeentesecretaris of algemeen directeur van het ambtelijk apparaat; de directeur gemeente gebouwen; de directeur van de school; de opdrachtnemer of aannemer; de projectmanager realisatie. Om te kunnen bepalen waar het opdrachtgeverschap (of bouwheer) idealiter komt te liggen, kan gebruik gemaakt worden van het borgingsmodel. Hierbij wordt even voorbij gegaan aan de interne politieke perikelen. Deze kunnen in een later stadium worden meegenomen. De eerste vraag die gesteld kan worden is de nieuwbouw van een school : aan welke doelstelling binnen het college of het ambtelijk apparaat levert de nieuwbouw een bijdrage? Belangrijk is om de reden van deze nieuwbouw te achterhalen. Gaat het om de persoonlijke ambitie van de wethouder? Is het onderdeel van de basisfaciliteiten van een nieuwbouwwijk (uitbreiding capaciteit) of gaat het om de vervanging van een huidig gebouw om redenen van efficiency en kostenbesparing? Stel dat we in deze context uitgaan van de behoefte aan uitbreiding van de capaciteit, met in het achterhoofd de persoonlijke ambitie van de wethouder. Dat betekent dat daarmee het doelstellingen bepalend niveau is gedefinieerd: namelijk een vertegenwoordiger van het College van B&W, in de persoon van de wethouder. Een tweede vraag die gesteld kan worden betreft de onderbouwing op basis waarvan besloten is het traject te starten: wie heeft deze studie (verder te noemen businesscase) opgesteld? En wie zijn er bij betrokken geweest. Het antwoord op deze vraag is in zoverre belangrijk omdat het bij het opstellen van een businesscase niet alleen om het resultaat gaat, maar ook om het proces er naar toe. Het is een eerste stap in het committen van betrokkenen aan de nieuwbouw van de school. In het borgingsmodel wordt de businesscase gepositioneerd als een afspraak tussen de directeur of manager die de rol van opdrachtgever heeft en de vertegenwoordiger van het doelstellingen bepalend niveau: de wethouder. Als de businesscase een initiatief is geweest van de wethouder en vervolgens belegd is bij een externe partij, is dit een gemiste kans. Maar ook het begin van de weg die vervolgens is ingeslagen. Belangrijk uitgangspunt in het borgingsmodel is het eigenaarschap van de businesscase: deze behoort te liggen bij de opdrachtgever. In dit geval ligt het eigenaarschap van de businesscase blijkbaar bij de wethouder.

3 Interessant in deze context is ook de rol van de gemeentesecretaris of algemeen directeur. In deze beschouwing ga ik er van uit dat de portefeuille bouw niet bij de algemeen directeur ligt, maar bij de directeur gemeentelijke bouw of gemeentewerken. In grotere gemeenten is dat vaak het geval. In feite is de rol van de algemeen directeur de liaison tussen het College van B&W, waar over het algemeen de doelstellingen worden gedefinieerd, en het ambtelijk apparaat waar de bijdrage aan het halen van de doelstellingen wordt geleverd. Hij of zij kan worden gezien als degene die het College van B&W vertegenwoordigt naar het ambtelijk apparaat. En omgekeerd. In het borgingsmodel wordt de algemeen directeur dan ook gezien als degene die de eigenaar wordt van de doelstellingen zoals deze zijn gedefinieerd door het College. Als zodanig zit hij of zij eveneens op het doelstellingen bepalend niveau in het model. De algemeen directeur is, in deze context, vooral degene die binnen zijn ambtelijk apparaat nagaat wie van het management de juiste bijdrage kan leveren om één of meerdere van de doelstellingen te bereiken. Vanuit deze positie is hij of zij degene die dan ook verantwoordelijk is voor bij zijn eigen management. In de context van de nieuwbouw van een school zal dat de directeur gemeente gebouwen worden. Afhankelijk van de grootte van de gemeente en het bijbehorend apparaat, kan worden overwogen om het opdrachtgeverschap nog een echelon lager te leggen. Namelijk bij een manager binnen de afdeling gemeente gebouwen. In het borgingsmodel wordt er vanuit gegaan dat het opdrachtgeverschap in principe zo laag mogelijk in de organisatie belegd dient te worden. Maar wel op een dusdanig niveau dat de betreffende manager, in de rol van opdrachtgever, over voldoende mandaat beschikt om deze rol goed te kunnen vervullen. De businesscase, als afspraak tussen de manager in de rol van opdrachtgever en zijn of haar leidinggevende, vormt hiervoor de basis. In deze context houden we het erop dat de directeur gemeente gebouwen de eigenaar van de businesscase en dus de opdrachtgever voor het te realiseren schoolgebouw wordt. Dit mede vanwege het voldoen aan de ambities van de wethouder. Overigens dient opgemerkt te worden dat er, naast de nieuwbouw van de school, sprake kan zijn van meerdere projecten. Weliswaar niet van de omvang van de nieuwbouw, maar wel projecten die de bouw van de school of het gebruik ervan kunnen beïnvloeden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een school wordt gebouwd die qua inrichting is afgestemd op een nieuwe manier van onderwijs geven. In dat geval zal het eigen schoolteam voorbereid moeten worden op hun veranderende manier van lesgeven, passend bij het nieuwe gebouw. Helaas zijn er recente voorbeelden waarin het op dit punt is misgegaan. Het onderkennen van deze aandachtsgebieden ligt op het niveau van de businesscase. Van hieruit zullen dergelijke projecten eveneens gestart moeten worden door de opdrachtgever. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de aannemer. Indien op deze manier wordt benaderd, kan worden voorkomen dat er sprake is van duaal opdrachtgeverschap: namelijk een bestuurlijk opdrachtgever én een ambtelijk opdrachtgever. In onze visie (Wortmann en Kremer, 2010) is het duaal opdrachtgeverschap een zeer ongewenste situatie. Als projectmanager zou je dit ook niet moeten willen. Want met wie maak je in dat geval de afspraken en aan wie leg je verantwoording af. Echter, als projectmanager zit je vaak niet in de positie om dit te veranderen. Het is de algemeen directeur die er op moet toezien dat duaal opdrachtgeverschap wordt voorkomen.

4 Er van uitgaande dat je taken kan delegeren maar verantwoordelijkheden niet, hanteren wij in onze visie evenmin het begrip gedelegeerd opdrachtgever. De opdrachtgever blijft, in deze context, de directeur gemeente gebouwen. Een reden om taken te delegeren is bijvoorbeeld het opstellen van een ontwerp en een bijbehorend bestek op basis van het Programma van Eisen. Of, als het bestek er ligt, de fase van aanbesteden. In geen van deze gevallen kan er sprake zijn van een gedelegeerd opdrachtgever. Verstandiger is het om een interne projectmanager te benoemen, verantwoordelijk voor één of meerdere van deze taken. Nogmaals de businesscase, als basis voor het leveren van de bijdrage, is een afspraak tussen de opdrachtgever en zijn leidinggevende. Als blijkt dat er tijdens de ontwerpfase sprake is van gewenste of noodzakelijke wijzigingen in de businesscase, is dit een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om hierover tot overeenstemming te komen. Met de algemeen directeur c.q. wethouder. Primair de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en zeker niet van de projectmanager of aannemer. Als laatste gaat het om het aanbesteden van het nieuwbouw project op basis van het ontwerp en het bestek. Als opdrachtgever wil je maximale zekerheid over de haalbaarheid van het nieuwe schoolgebouw wat betreft budget, kwaliteit en tijd. Een gedegen projectplan vormt hiervoor de basis. Met een dergelijk plan is de opdrachtgever in staat om de algemeen directeur en wethouder gerust te stellen wat betreft een tijdige en goede oplevering van de school. Uiteraard valt er nog veel meer te zeggen over het op de juiste manier beleggen van de rol van opdrachtgever. Ik realiseer mij dat het afhangt van vele factoren. Factoren die in dit toneelstuk niet bekend zijn of onvoldoende bekend. Het zou te ver voeren om al deze variabelen te benoemen en daarvoor mogelijke scenario s te bedenken. Dat is niet de opzet van deze kritische beschouwing. Het gaat om het inzicht hoe een dergelijk assignment process verloopt en wat de overwegingen hierbij kunnen zijn. Ideale situatie De ideale situatie is dat de algemeen directeur in staat is geweest het opdrachtgeverschap op de juiste manier te beleggen bij de directeur gemeente gebouwen, Op een manier waarin de belangrijkste actoren zich kunnen vinden en vertrouwen hebben in de goede afloop van het gehele investeringstraject waar het nieuwbouwproject een onderdeel van is. Om deze tijdelijke structuur inzichtelijk te maken en de centrale rol van opdrachtgever als regisseur te benadrukken, maak ik gebruik van het i-governance model 2. De linker- en rechterkolom vertegenwoordigen de staande organisatie van respectievelijk de gemeentelijke organisatie en die van de aannemer. De middelste kolom is het tijdelijke investerings- Doelstellingen bepalend niveau Bijdrage leverend niveau Resultaat leverend niveau gemeente domein Algemeen directeur Business Management Business deskundigen Wortmann en Kremer het i-governance model duaal management investerings domein Stuurgroep Bouwheer Project Manager Realisatie regievoering bouw domein Directeur Bedrijfsleider Bouw specialisten 2 het i-governance model van Wortmann en Kremer is een besturingsmodel voor investeringstrajecten en primair bedoeld voor opdrachtgevers. Voor meer achtergrond informatie zie opdrachtgever.eestum.eu

5 traject met daarin de opdrachtgever centraal. Van hieruit voert hij of zij de regie over de verschillende (primaire) actoren zoals deze in het model zijn aangegeven. Even in het kort: zowel de directeur gemeente gebouwen als de schooldirecteur zijn in dit model geplaatst in het gemeentedomein onder business management. Ervan uitgaande dat de directeur van de school niet is ondergebracht onder een apart bestuur. De deskundigen zoals opzichters, financiële experts, onderwijzers, etc worden gezien als de business deskundigen. Zij worden gedurende de uitvoering van het project hierbij betrokken. Benodigde kennis en capaciteit voor het project wordt van hieruit geleverd. Het business management kan hierop invloed uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de bouwspecialisten: constructeurs, uitvoerders, onderaannemers, etc worden genoemd als bouw deskundigen. Met dit model wordt de centrale regierol van de opdrachtgever of bouwheer duidelijk. Op deze manier zijn de belangrijkste actoren in kaart gebracht en kan hij invloed uitoefenen op deze actoren met als doel een soepel verloop van het project. De rol van regisseren ligt primair bij de opdrachtgever en niet bij de projectmanager. Deze laatste zal zich primair richten op het neerzetten van het resultaat op een zo efficiënt mogelijke manier. In dit model is bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat het voor de projectmanager moeilijk is rechtstreeks invloed uit te oefenen op de wethouder of algemeen directeur. Beide laatsten maken deel uit van de stuurgroep die als ondersteuning dient voor de opdrachtgever. Ook hier geldt dat over de invulling en toepasbaarheid van het model veel te zeggen valt. Weer afhankelijk van meerdere factoren die nu niet of nauwelijks bekend zijn. Aanbevelingen Zoals al in de inleiding gesteld is het zeer aannemelijk dat er sprake is van een gebrek aan vertrouwen in het succesvol afronden van een nieuwbouwproject door de ambtelijke organisatie. De verantwoordelijke personen hadden het nooit zo ver mogen laten komen dat de wethouder voor een eigen oplossing heeft gekozen. De oplossing die vervolgens door de wethouder is gekozen, namelijk zelf de kar te trekken samen met een projectmanager, is een bij voorbaat mislukte route. Betrokkenen hadden dit moeten zien of gaven er de voorkeur aan hun hoofd in het zand te steken. Op basis van bovenstaande kunnen een aantal aanbevelingen worden gegeven: meest belangrijke is het vertrouwen terug te winnen: niet met behulp van methoden 3 maar door elkaar het vertrouwen te gunnen. Belangrijke rol voor gemeentesecretaris of algemeen directeur om dit te bereiken. Niet alleen voor dit project, maar ook voor toekomstige projecten; een ervaren (externe) projectmanager had het risico van het verkeerd beleggen van het opdrachtgeverschap ook moeten herkennen en daar vervolgens naar handelen: in feite zou hij of zij, vanuit de eigen professionaliteit, de opdracht moeten weigeren. Het dilemma is echter dat bij een weigering de wethouder niet de fout bij zichzelf zal zoeken, maar vindt dat de projectmanager niet professioneel is. Voor hem tien anderen. Deze houding bracht ons tot de stelling het 3 Veel organisaties zijn methodemoe - Cannegieter en Zandhuis - Informatie, september 2010

6 opportunisme van een opdrachtnemer wordt in de hand gewerkt door een opdrachtgever (Wortmann en Kremer, 2010); in eerste instantie is het belangrijk uit te gaan van de ideale situatie als het gaat om het beleggen van het opdrachtgeverschap. Wie is de meest geschikte bestuurder of manager om de bijdrage aan de doelstelling van de organisatie te leveren en hiervoor verantwoordelijk te worden in de rol van eigenaar van de businesscase en opdrachtgever van het project. In deze discussie kunnen bovengenoemde modellen worden gebruikt ter ondersteuning. In tweede instantie kan de politiek hierin worden meegenomen en kan nagegaan worden in hoeverre de ideale situatie haalbaar is; de wethouder voelt bij het nieuwbouw project als geen ander het ownership en vindt het moeilijk om dit uit handen te geven. Het is dan ook belangrijk dat de te benoemen opdrachtgever dit ownership deelt met de wethouder. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Dit laatste is vaak het lastigste en is een kwestie van tijd om dit te kunnen aantonen. En dus van vertrouwen; laat helderheid bestaan over de stappen die genomen moeten worden in hetinvesteringstraject en de rol die de verschillende actoren daarin spelen: maar vooral ook de invloed en controle die door de wethouder kan worden uitgeoefend door zitting te nemen in de stuurgroep. Geef hem daarnaast een duidelijke rol in de communicatie naar de buitenwereld toe als er belangrijke mijlpalen zijn behaald. Bespreek dit vooraf. Voor hem alle credits is het credo; als de wethouder dan toch een eigen projectmanager benoemt, geef deze dan de rol van procesbegeleider en duvelstoejager om er op toe te zien dat het gehele investeringstraject succesvol wordt doorlopen met duidelijk afgebakende mijlpalen. In dit traject kan de projectmanager de belangen behartigen van de wethouder. Maar tijd en aandacht voor de eerste aanbeveling verdient sterk de voorkeur. Auteur: Ir. Derk K. Kremer goed opdrachtgeverschap onderzoeker publicist spreker klankbord

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie