Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 135 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 april 2004 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft op 7 april 2004 overleg gevoerd met minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: de brief d.d. 5 maart 2004 naar aanleiding van de uitspraken van de heer Meijer in het dagblad Trouw (26 448, nr. 118); de brief d.d. 12 maart 2004 over de vervolgacties huisvesting UWV (26 448, nr. 119); de brief d.d. 15 maart 2004 over de benoeming van de tijdelijke voorzitter raad van bestuur UWV (26 448, nr. 120); de brief d.d. 19 maart 2004 houdende de reactie op de brief van de heer Joustra d.d. 5 maart 2004 (26 448, nr. 121); de brief d.d. 30 maart 2004 inzake versterking sturing en toezicht voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op de huisvestingskosten UWV sec (26 448, nr. 126). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. 1 Samenstelling: Leden:Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Bibi de Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GroenLinks), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), voorzitter, Bussemaker (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), De Ruiter (SP), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Bruls (CDA), Varela (LPF), Eski (CDA), Koomen (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD). Plv. leden:depla (PvdA), Dittrich (D66), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GroenLinks), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Tonkens (GroenLinks), Omtzigt (CDA), Adelmund (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), Lazrak (Groep Lazrak), Vietsch (CDA), Van der Vlies (SGP), Hessels (CDA), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Van Dijk (CDA), Van Egerschot (VVD), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Van As (LPF) en Schippers (VVD). Vragen en opmerkingen uit de commissie Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA) prijst de minister voor het nakomen van zijn belofte dat de heer Joustra per 1 april zou vertrekken als voorzitter van de raad van bestuur van UWV. Dit is een passende afronding van een betreurenswaardige affaire. De heer Joustra gaat er in zijn brief van 5 maart 2004 van uit dat hij in het vervolg als adviseur van UWV kan optreden. Voor mevrouw Noorman-den Uyl is dit echter uitgesloten. Hoe wordt verder invulling gegeven aan de positie van de heer Joustra? De nieuwe voorzitter van de raad van bestuur moet bij voorkeur extern worden geworven en binnen een jaar worden aangesteld. Vice-voorzitter Cloo van de raad van bestuur van UWV mag geen verantwoordelijkheid meer dragen voor het huisvestingbeleid van UWV. Bovendien moet de aanbeveling worden gevolgd uit het rapport-annink om de verantwoordelijkheid voor huisvesting transparanter neer te leggen in de organisatie. In het rapport-annink wordt voorgesteld om het centraal paviljoen, dat zou worden ingericht als vergadercentrum, te laten vervallen. Naar aanleiding van schriftelijke vragen heeft de minister eerder ontkend dat dit paviljoen tijdelijke functies zou herbergen. Heeft de KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 minister hiervoor een verklaring? Welke kosten zijn gemoeid met het afstoten van het centraal paviljoen? Mevrouw Noorman-den Uyl vindt het verontrustend dat nog steeds onduidelijkheid bestaat over de makelaarscourtage. De Kamer moet hierover op korte termijn worden geïnformeerd. Staat de bijdrage van de projectontwikkelaar aan de nadere inrichtingskosten in relatie tot het al dan niet betalen van courtage? Is dit bedrag gewijzigd na het tekenen van het contract? De minister heeft de Kamer nog niet gerapporteerd over de koppeling van UWV aan de bedrijfsverzamelgebouwen. Er is slechts op twee locaties een begin gemaakt met deze koppeling. Mevrouw Noorman-den Uyl heeft niet de indruk dat er voornemens bestaan om het aantal koppelingen uit te breiden. Wat is de stand van zaken? In het rapport-annink wordt terecht gesteld dat er veel goed gaat binnen UWV. Hierbij moet alleen worden aangetekend dat nog steeds veel te veel mis gaat in de omgang met cliënten. Zij moeten soms maanden op hun geld wachten en worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. De organisatie moet alles op alles zetten om fatsoenlijk met haar cliënten om te gaan. Mevrouw Verburg (CDA) merkt op dat zij de verwikkelingen rond UWV van de afgelopen maanden «scharrig» vindt. De discussies hebben te lang geduurd, waren hoekig en werkten misverstanden in de hand. De minister verdient echter een compliment voor de afwikkeling. Enerzijds blijven de capaciteiten, talenten en ervaring van de heer Joustra in dienst van de publieke zaak en anderzijds kost dit de belasting- en premiebetaler geen extra geld. Mevrouw Verburg vindt het niet wenselijk dat de heer Joustra kantoor blijft houden bij UWV. Wat wordt zijn nieuwe uitvalsbasis en waarmee gaat hij zich bezig houden? Het voorzitterschap van de raad van bestuur van UWV wordt momenteel waargenomen. Wanneer zal de top van UWV weer op volle sterkte zijn? UWV moet de komende jaren in topvorm zijn om alle beleidsvoornemens uit te voeren. Wordt de kwestie met de dubbele makelaarscourtage in handen gesteld van het openbaar ministerie? Is een dergelijke gang van zaken gebruikelijk bij onroerendgoedtransacties in de publieke sector? Het is een goede zaak dat de minister de aansturing van en het toezicht op SUWI-zbo s wil versterken. Wanneer zal dit voornemen gerealiseerd zijn? Heeft dit ook gevolgen voor zbo s die niet onder SZW vallen? Mevrouw Van Gent (GroenLinks) is van mening dat de minister in deze zaak grove fouten heeft gemaakt die nog niet hersteld zijn. Onderschrijft de minister de reconstructie van de UWV-affaire die op 27 maart 2004 in het Algemeen Dagblad is verschenen? Klopt het dat zijn collega s Veerman en Rutte moesten ingrijpen om het vertrek van de heer Joustra bij UWV te bewerkstelligen? Mevrouw Van Gent betreurt het dat de minister het niet heeft aangedurfd om de heer Joustra te ontslaan. De door de minister gekozen oplossing wekt de indruk dat alleen UWV, SZW en de Rijksgebouwendienst hebben geknoeid. De minister heeft in een eerder debat gesteld dat hij zo snel en sober mogelijk van de heer Joustra af wilde. Een adviseurschap in het publieke domein kwalificeert mevrouw Van Gent echter niet als een definitief afscheid. Wat houdt deze nieuwe functie precies in? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? De heer Joustra zal te zijner tijd een passende functie worden aangeboden. Wie bepaalt wat «passend» is? Het kan niet de bedoeling zijn dat de heer Joustra een jaar lang niets doet tegen een riant salaris. Mevrouw Van Gent is van mening dat de huisvestingskwestie een uiting is van een veel breder probleem binnen UWV, waar de cultuur verziekt lijkt te zijn door reorganisatiemoeheid en een verkeerde managementcultuur. Bovendien is de uitvoering van de WAO nog lang niet op orde, terwijl er nieuwe en fundamentele wetswijzigingen aankomen. Daar komt nog bij Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 dat de verhoudingen tussen UWV en de minister verstoord zijn. Uitkeringsgerechtigden dreigen hiervan de dupe te worden. Wil de minister de Algemene Rekenkamer vragen een onderzoek in te stellen naar de interne cultuur bij UWV, de huisvestingskwestie en de voortgang van de reorganisatie? De heer Aptroot (VVD) vindt dat de minister de verstandigste oplossing heeft gekozen in de kwestie-joustra. Hij gaat ervan uit dat het lukt binnen een jaar een nieuwe functie voor de heer Joustra te vinden en hij hoopt dat deze in de tussentijd zo veel mogelijk aan het werk wordt gehouden. Het had veel geld gekost als de minister naar de rechter was gestapt om ontslag aan te vragen. De heer Aptroot heeft zich geërgerd aan het media-optreden van de heren Joustra en Cloo. De minister wijkt terecht niet af van de conclusies van het rapport-meijer. Achteraf kan worden geconcludeerd dat een deel van de uitgaven voor huisvesting onnodig was en blijk gaf van gebrek aan soberheid en kostenbewustzijn. Bovendien heeft de UWV-top de minister verkeerde informatie verstrekt. Het zou de voormalige voorzitter en vicevoorzitter van UWV daarom sieren als zij hun excuses aanboden. De kwestie van de dubbele makelaarscourtage moet nog worden opgehelderd. De heer Aptroot kan zich vinden in de rapportage van de heer Annink over de sturing van zbo s binnen SUWI. Het spanningsveld dat de heer Annink ziet tussen «bedrijfsmatigheid/efficiency en gangbaarheden binnen het publieke domein», baart de heer Aptroot zorgen. Er moet strak toezicht worden gehouden. Mogelijk kan er een «raad van commissarissen» worden ingesteld die toezicht houdt en aanspreekbaar is op de besluiten die hij goedkeurt. Voorts dienen bepaalde besluiten eerst aan de minister te worden voorgelegd. Wil de minister deze constructie, die geschikt zou kunnen zijn voor alle zbo s, aan het kabinet voorleggen? De heer Bakker (D66) constateert dat de minister de beste oplossing voor de kwestie-joustra heeft gekozen door een andere baan voor hem te zoeken. De politieke verontwaardiging over het smijten met belastingen premiegeld in combinatie met de vertrouwensbreuk met de minister, maakte de positie van de heer Joustra onhoudbaar. Aangezien de heer Joustra formeel bevoegd was om geld uit te geven aan huisvesting valt echter te betwijfelen of de rechter ontslag op staande voet redelijk en billijk had gevonden. Een oplossing in de arbeidsrechtelijke sfeer had daardoor waarschijnlijk niet voldaan aan de voorwaarden van de Kamer: sober, snel en zo goedkoop mogelijk. Met zijn adequate optreden heeft de minister de schade tot het minimum weten te beperken. Wat gaat de heer Joustra doen als adviseur in het publieke domein? Uit de brief van de heer Joustra van 5 maart 2004 kan worden opgemaakt dat hij bereid is adviezen te verstrekken aan de raad van bestuur van UWV. Wat vindt de minister hiervan? Bijna dagelijks krijgt de heer Bakker klachten van mensen die bij UWV met hun hoofd tegen de muur lopen. De nieuwe top van UWV zal dan ook in de toekomst worden afgerekend op de vooruitgang die hij weet te boeken inzake de dienstverlening aan cliënten. De minister heeft goede voorstellen gedaan om in de omgang met zbo s te komen tot meer toezicht en transparantie. Het zou goed zijn om kabinetsbreed te komen tot een betere aansturing van zbo s. Het antwoord van de minister De minister is blij met de waarderende woorden over de gekozen aanpak van de UWV-huisvestingsaffaire. Hij betreurt echter dat mevrouw Van Gent zich daarin niet kan vinden. Verbetering van de dienstverlening van UWV heeft prioriteit en hierbij wordt goede voortgang geboekt. De Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 menselijke maat staat centraal. Als de Kamer in dit kader zaken aan de minister heeft te melden, is hij gaarne bereid hiervan tijdens een vertrouwelijk overleg kennis te nemen. Op dit moment bekleedt de heer Joustra geen functie. Hem zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een jaar, een passende functie worden aangeboden. In de tussentijd vervult hij adviesdiensten in het publieke domein, bijvoorbeeld bij een van de departementen of een ander instituut in het publieke domein. Advisering van UWV is zeker niet aan de orde. Aangezien de heer Joustra bij UWV op de loonlijst staat, wordt in overleg met de raad van bestuur van UWV bepaald in welke beleidsvelden hij adviesdiensten gaat vervullen. De uitvalsbasis van de heer Joustra hangt af van de plaats waar hij zijn adviesrol gaat vervullen. Voor dit adviseurschap in het publieke domein is geen functieomschrijving beschikbaar omdat er geen sprake is van een benoeming. Als de heer Joustra een nieuwe functie gaat bekleden, hoort daar uiteraard een functieomschrijving bij. Er zal in onderling overleg worden bepaald wanneer sprake is van een «passende functie». De primaire arbeidsvoorwaarden van de heer Joustra blijven vooralsnog ongewijzigd, maar de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aangepast aan de situatie. De heer Cloo heeft zijn huisvestingsportefeuille bij brief van 17 februari 2004 tijdelijk neergelegd. Er wordt overleg gevoerd over zijn positie. Over de mogelijke uitkomsten van dat overleg kan de minister nog geen mededelingen doen. De Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd als er nieuws te melden valt. De nieuwe raad van bestuur van UWV wordt extern geworven, maar interne kandidaten worden niet uitgesloten. Hoewel de interim-voorzitter, mevrouw Dümig, UWV adequaat bestuurt, wordt gestreefd naar een volledige herbezetting van de raad van bestuur vóór 1 juli De minister heeft nog geen uitsluitsel over de mogelijk dubbel betaalde makelaarscourtage. Het dubbel betalen van één makelaar is echter dusdanig ongebruikelijk dat er een nader onderzoek is ingesteld. Blijkens het rapport-meijer is er euro door UWV en euro door de projectontwikkelaar betaald aan de makelaar. De verklaringen van betrokkenen over de redenen van deze betalingen stemmen volgens het rapport- Meijer niet overeen. Bovendien is niet duidelijk welke tegenprestaties ten behoeve van UWV zijn geleverd in relatie tot het bouwproject. De minister heeft de heer Annink gevraagd zo snel mogelijk zekerheid te verschaffen over de vraag of de door de ontwikkelaar betaalde courtagekosten deel uitmaken van de investerings- of huurkosten van UWV en dus terugslaan op het publieke domein. Naar aanleiding van een door de heer Annink uitgevoerd feitenonderzoek, is in opdracht van UWV nader onderzoek ingesteld door een extern bureau. Bij dit onderzoek stond de vraag centraal of de aanhuurcourtage is gefactureerd aan UWV en of terecht btw-schade in rekening is gebracht voor betaalde makelaarskosten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en door UWV aan het openbaar ministerie voorgelegd. Het OM onderzoekt of er sprake is van mogelijke strafbare feiten. Op basis van de reactie van het OM zal UWV beslissen of al dan niet wordt overgegaan tot aangifte. De minister verwacht dat hij de Kamer nog vóór eind april 2004 kan informeren over het besluit van UWV. In zijn oordeel over dit besluit zal de minister ook de vraag van mevrouw Noorman-den Uyl meenemen over de relatie tussen de courtage en de bijdrage van de projectontwikkelaar aan de inrichtingskosten. Het centraal paviljoen zou gaan dienen als opleidings- en vergadercentrum, aanvullend op de vergaderzalen in gebouw B. Momenteel wordt met externe partijen onderhandeld over een overeenkomst voor de afstoting van het centraal paviljoen. Hierbij ligt de nadruk op de kostenbatenanalyse. Zodra er resultaat is geboekt, zal de minister de Kamer informeren. Om de onderhandelingspositie van de raad van bestuur van UWV niet te verzwakken, noemt hij echter geen termijn. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 De minister herkent zich niet in de reconstructie van de affaire in het Algemeen Dagblad. Er was geen sprake van een complot, zoals in dit artikel wordt gesuggereerd. Voorts slaat het artikel de plank mis met de suggestie dat de relatie tussen de minister en de heer Joustra vanaf het begin slecht was. Het vertrouwen tussen de minister en de heer Joustra is pas geknakt toen bleek dat eerder gegeven informatie over de huisvesting rammelde en op meerdere onderdelen apert onjuist was. Er zijn verschillende personen betrokken geweest bij het overleg met de heer Joustra. De minister is echter politiek verantwoordelijk voor hetgeen tot stand is gebracht. Hij vindt het daarom niet verstandig om de rol van verschillende betrokkenen toe te lichten. Waarderende woorden beschouwt de minister als een politiek statement. Hij zal deze doorgeven aan allen die onder zijn politieke verantwoordelijkheid hebben bijgedragen aan het resultaat. De bewindslieden van SZW streven naar de aanwezigheid van UWV in bedrijfsverzamelgebouwen om werkzoekenden zo goed mogelijk terug te leiden naar de arbeidsmarkt. De minister zegt toe dat de belofte dat de zaak zal worden uitgezocht, gestand wordt gedaan. De minister ziet geen aanleiding om de Algemene Rekenkamer te vragen een onderzoek in te stellen. Afgezien van de makelaarscourtage is de huisvestingsaffaire volledig in beeld gebracht. Inmiddels zijn er verbeteracties ingezet en de minister denkt niet dat de publieke zaak gediend is met nóg een onderzoek. De conclusies in de brief van 30 maart 2004 betreffen niet alleen UWV, maar ook de andere twee zbo s die onder SZW ressorteren:de Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (CWI) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Aangezien de minister één lijn wil trekken in het SUWI-domein heeft hij afzonderlijk overleg gevoerd met de raden van bestuur en advies van de drie SUWI-zbo s. Tijdens deze overleggen is overeenstemming bereikt over de conclusies. Op grond van de huidige wetgeving is het niet mogelijk om een toezichthoudend orgaan in het leven te roepen voor zbo s dat overeenkomsten vertoont met de raad van commissarissen bij vennootschappen. Op dit moment zijn er twee evaluatiemomenten gepland waarbij het strengere toezicht op de SUWI-zbo s nader bekeken kan worden. Er staat sowieso een evaluatie van SUWI gepland. De minister hoopt echter al eerder op het onderwerp terug te komen in het kader van het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Verzelfstandigde organisaties op rijksniveau en het kabinetsstandpunt dat naar aanleiding daarvan wordt uitgebracht. Naar verwachting zal het IBO-rapport eind mei gereed zijn. Het kabinetsstandpunt volgt waarschijnlijk in het najaar. Het IBO-onderzoek richt zich op een evaluatie van het huidige verzelfstandigingskader. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de toepassing van het bestaande normenkader voor de zbo s. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hamer Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Esmeijer Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 255 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 862 Premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers Nr. 42 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 258 Wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 223 Wijziging van enige socialezekerheidswetten in verband met de beëindiging van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 061 Meerjarennota emancipatiebeleid Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2004 De vaste commissie voor Sociale Zaken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 850 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 978 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 oktober 2003 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 89 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 6 VERSLAG VAN

Nadere informatie

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004

29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 29200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 176 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 2 februari 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005 Nr. 5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2004 Nr. 70 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 629 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 44 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 december 2005 Ter voorbereiding van een algemeen overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 november 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 295 Positionering algemene ziekenhuizen Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 april 2004 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 950 Dementerenden en de Wet BOPZ Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), ondervoorzitter, Crone (PvdA), Rouvoet (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 139 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 april 2004 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 420 Wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2004 Nr. 106 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 804 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 9 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2004 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 785 Armoedebestrijding: de financiële ondersteuning Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juni 2003 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 870 Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 760 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller (GroenLinks), Jorritsma- Lebbink (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Nr. 131 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 januari 2003 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 93 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 284 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 juli 2006 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 785 Armoedebestrijding: de financiële ondersteuning 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XV Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2003 Nr. 110 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

vastgesteld 21 september 2004

vastgesteld 21 september 2004 29 677 Wijziging van de werknemersverzekeringenwetten, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met uitbreiding van de rechtsgevolgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 211 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 610 Personeelsbrief 2003 Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 november 2003 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 837 Jaarnota Integratiebeleid 2004 Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries (PvdA), Vos (Groen- Links), Hofstra (VVD), Lambrechts (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 239 Ongeval Amercentrale Nr. 2 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 december 2003 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 333 WAO-stelsel Nr. 34 1 Samenstelling: Leden:Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Bibi de Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GroenLinks),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 412 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 287 Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Uitvoering Inkomensafhankelijke Regelingen Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 22

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 461 Arbeidsgehandicapten en reïntegratie Nr. 11 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Cornielje (VVD), voorzitter, Lambrechts (D66), Hamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 68 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 april 2003 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 199 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 130 Premie-inning werknemersverzekeringen Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Crone (PvdA), Bakker (D66), ondervoorzitter, Rouvoet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 126 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2004 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 870 Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 245 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 23 235 Thuiszorg Nr. 75 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 086 Garanties, leningen en deelnemingen van het Rijk Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juli 2005 De commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 februari 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 769 Arbeid en zorg 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 december 2004 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 475 Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 163 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 497 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 061 Meerjarennota emancipatiebeleid 27 099 Gelijke beloning Nr. 23 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Bibi de Vries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 333 WAO-stelsel Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 november 2003 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 23 972 Bestrijding (langdurige) werkloosheid 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 67 1 Samenstelling: Leden: Noorman-den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 827 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 223 Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000 2003 Nr. 52 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 januari 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 815 Jeugdzorg 2005 2008 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2005 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 206 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 029 Flexibilisering schooltijden primair onderwijs Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 november 2003 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 674 Evaluatie Wet Werk en Bijstand 28 870 Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 799 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van bepalingen voor de financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie