Werkveldspecifiek certificatieschema voor het productcertificaat Periodieke keuring hijskranen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkveldspecifiek certificatieschema voor het productcertificaat Periodieke keuring hijskranen"

Transcriptie

1 BIJLAGE 17, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 19 JULI 2012, NR. G&VW/GW/2012/10964, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WARENWETREGELING IN VERBAND MET DE GEFASEERDE INVOERING VAN HET HERZIENE STELSEL VAN CERTIFICATIE Bijlag 3 bhornd bij artikl 26, Warnwtrgling Machins Wrkvldspcifik crtificatischma voor ht productcrtificaat Priodik kuring hijskrann Documnt: WSCS-VT Priodik Kuring Hijskrann: 2012, vrsi 1 Ondr bhr van: CCvD-TCVT p/a Stichting TCVT Postbus DD Houtn INHOUD DEEL I liding Dfinitis wrkvldspcifik knmrkn Bschrijving schma Activ partijn Risicoanalys CERTIFICATIEREGLEMENT Dolstlling Crtificatiprocdur Procdurs Bslissing inzak ht crtificaat of d vrklaring (bij topassing van d iso/ic 17020) Gldighid crtificaat (bij topassing van d iso/ic 17020) Afhandling bij tkortkomingopassing van d iso/ic 17020) Klachtnrgling Bzwaarprocdur Normintrprtatis Tozicht Togang Frqunti van ht tozicht D wijz van uitvoring van tozicht Vrslag van bvindingn Maatrgln 315 DEEL II Ondrwrp van vrklaring of crtificati EISEN Eisn Bolingsformulir HET CERTIFICAAT 347 Dl I Dl 1 van dit crtificatischma bvat algmn uitgangspuntn n bpalingn voor crtificati door CKI s n voorwaardn waar ondr d afgift van crtificatn dint t gburn. Bschrvn wt achtrnvolgns: ht wrkvld waarop dit crtificatischma btrkking hft (1); dfinitis (2); n bschrijving van d spcifik knmrkn van ht wrkvld waarondr n risico-analys (3); ht crtificatirglmnt (4); bpalingn mt btrkking tot tozicht (5). 1. liding Dit wrkvldspcifik crtificatischma voor productn is door BHST TCVT opgstld. Ht btrft crtificati op ht gbid van d priodik kuring van hijskrann. Door ht Ministri van SZW is ht schma op vastgstld. Dit vastgstld schma vrvangt daarm rdr vrsis. Hijskrann waarop n vrklaring of crtificaat wt afggvn btrft mobil krann, (mobil) tornkrann, grondvrztmachins ingzt als 1 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

2 hijs, autolaad nit zijnd ladnd of lossnd van d ign lading n vrrikrs ingzt als hijs. D vrrikr valt voor dit schma ondr d mobil. Zi vrdr hoofdstuk Dfinitis Bgrip of afkorting : Btknis Aanvragr van n crtificaat : D (rchts-)prsoon di bij d crtificati-instlling n aanvraag dot voor ht afgvn van n crtificaat. Aanwijzing : Aanwijzing van n instlling bij of krachtns wttlijk voorschrift door d ministr van SZW. Boling : Boling (initiël, of hr-) door d national accrditati-instanti van instllingn op basis van ht door d ministr van SZW vastgstld WDA&T, op grond waarvan d national accrditatiinstanti schriftlijk rapportrt of d instlling comptnt is om wttlijk vrplicht crtificatn af t gvn. Bij ht vaststlln van ht WDA&T door d ministr van SZW wt zovl moglijk aangslotn bij intrnational systmatik n normn. BHST : Stichting di n wttlijk crtificatirgling bhrt: TCVT. Cntraal Collg van Dskundign (CCvD) : Ht collg, ondrdl van n/gfacilitrd door BHST, dat blanghbbnd partijn in n bpaald sctor of branch d moglijkhid bidt tot dlnam bij ht opstlln n ondrhoudn van wrkvldspcifik documntn op zodanig wijz dat sprak is van n vnwichtig n rprsntativ vrtgnwoiging van dz partijn. Crtificaat : En crtificaa d zin van artikl 20 Arbowt rsp art. 7 Warnwt. Daarnaast mot n crtificaat bschouwd wn als n vrklaring van ovrnstmming (conformititsvrklaring) zoals bdold in d machinrichtlijn. Crtificaathoudr : (Rchts)prsoon di in ht bzit is van n gldig wttlijk vrplicht crtificaat. Crtificatiprocs : All activititn via wlk n CKI bolt n bsluit of n prsoon, product of systm voldot n blijft voldon aan d normn, zoals opgnomn in ht wrkvldspcifik crtificatischma. Crtificatirglmnt : Bpalingn voor d uitvoring van ht crtificatiprocs n d rlatis tussn rchtsprsoon n CKI. Crtificatisystm : St van procdurs n middln bnodigd om ht crtificatiprocs uit t vorn pr crtificatischma, dat lidt tot d uitgift van n crtificaat van godkuring. Crtificrings n Kurings-instlling (CKI) : Kalibrati- of conformititsbolingsinstllingn zoals crtificati-instllingn, kuringsdinstn van gbruikrs, laboratoria, inspcti-instllingn n tstinstitutn. Control : Priodik boling door d national accrditati-instanti van CKI s tgn d voor boling gldnd rgls van d ministr (WDA&T). Kuringsdatum : Dag waarop d fitlijk kuring is afgrond. Kurmstr : Mdwrkr van n aangwzn instlling di kurt volgns dit schma. Kraan typn : Soortn krann van topassing ondr dit schma. Autolaad Grondvrztmachin Mobil Kraan Torn Mobil Torn Op vortuig bvstigd hijswrktuig bstmd voor ht hijsn van vrijhangnd lastn, mt n bdrijfslastmomnt van van tnminst 10 tonmtr nit zijnd n autolaad uitsluitnd bstmd voor ht ladn n lossn vanuit d laadbak van ht vortuig. Grondvrztmachin ingzt als hijs voor haakbdrijf op rupsn of bandn mt n bdrijfslastmomnt van tnminst 10 tonmtr, nit zijnd n grondvrztmachin di ontgraaft n daarop aansluitnd lidingwrk in di ontgraving lgt of tn bhov van ht uitvorn van grondvrztwrkzaamhdn ondrstuningsschottn plaatst. En vrrijdbar hijs voor haakbdrijf op rupsn of bandn (nit aan n vast baan gbondn) mt n bdrijfslastmomnt van tnminst 10 tonmtr, nit zijnd n autolaad of n grondvrztmachin. Voor dit schma valt ook d vrrikr ingzt als hijs hir ondr. Tornvormig hijs di vast is opgstld of di vrrijdbaar is op rails, mt n bdrijfslastmomnt van tnminst 10 tonmtr. Tornvormig hijs voor haakbdrijf op rupsn of bandn mt n bdrijfslastmomnt van tnminst 10 tonmtr. Lastmomnt : Ht product van d last n d horizontal afstand tussn d vrtical projcti van d hartlijn van d hijshaak n ht hart van d draaikrans of ht punt of d lijn glgn middn tussn d gunstig kantllijn aan d lastzijd n d ondrstuning van d ondrwagn di zich tijdns bdrijf ht vrst van di kantllijn vandaan bvindt. Opdrachtgvr : D (rchts)prsoon di d aangwzn instlling opdracht vrlnd tot ht uitvorn van n priodik kuring hijs. Risicoanalys : Analys waaruit motivati, voor t makn kuzs in wrkvldspcifik problmgbid, blijkt, op t nmn in ht boogd crtificatischma. Tkortkoming mt dirct gvaar voor d vilighid (Cat A) Tkortkoming zondr dirct gvaar voor d vilighid (Cat B) : Dirct gvaar voor prsonn w lk gval gacht aanwzig t zijn: als d lastbgrnzr, d lastmomntbgrnzr of d gikstandbgrnzr ontrcht ontbrkt of nit vilig functionrt; of als dirct gvaar voor lktrocuti bstaat; of als dirct gvaar bstaat voor ht omvalln van d, ht bzwijkn van dln of ht ongwild omlaag komn van d last. : En tkortkoming di in d nabij tokomst nit zal lidn tot dirct gvaar voor d vilighid. Tozicht : Ht vrzamln van d informati ovr d vraag of n handling of zaak voldot aan d daaraan gstld isn, ht zich daarna vormn van n ol daarovr n ht vntul naar aanliding daarvan intrvniërn. 2 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

3 Bgrip of afkorting : Btknis TSJ : TCVT Schma Journaal. Hirin wt n nadr uitlg ggvn ovr d intrprtati van n is uit ht schma. Via publicati op d wbsit wt dz uitlg bknd gmaakt. Vrklaring : D EG-vrklaring van typondrzok of EG-vrklaring ovrnstmming als bdold in ht bij of krachtns d Machinrichtlijn of nig andr EU-produkt-richtlijn bpaald. Wrkvldspcifik crtificatischma : Trm gbruikt door SZW voor n crtificatischma dat door d ministr van SZW is gaccptrd t gbruikn binnn n spcifik aanwijzing als CKI voor prsonn, productn of systmn. WDAT-VT-Prsonn : Wrkvldspcifik documnt voor aanwijzing n tozicht (WDA&T) op d crtificati- n kuringsinstllingn di prsonn crtificrn in ht kadr van vrticaal transport. Documnt: WDAT-VT-Prsonn: 2012, vrsi 1. WDAT-VT-Productn : Wrkvldspcifik documnt voor aanwijzing n tozicht (WDA&T) op d crtificati- n mobil krann, tornkrann n/of hijs- n hfwrktuign voor bropsmatig prsonnvrvor n/of tijdlijk prsonn(bouw)liftn priodik kurn in ht kadr van vrticaal transport. Documnt: WDAT-VT-Productn: 2012, vrsi wrkvldspcifik knmrkn Om ht maatschapplijk blang -vilighid van ht product- t waarborgn, is door d ovrhid gkozn voor n wttlijk vrplicht crtificatirgling voor d borging van d vilighid van hijskrann. 3.1 Bschrijving schma Ht wrkvldspcifik crtificatischma TCVT priodik kuring hijskrann ( vrsi 6) is op 1 maart 2012 door d BHST voorgstld n door ht ministri van SZW -inclusif vntul aanpassingnvastgstld. D ministr van SZW kan ook op ign initiatif wijzigingn aanbrngn in d vastgstld documntn. Dit vastgstld schma vrvangt rdr vrsis. 3.2 Activ partijn Binnn ht kadr van dit WSCS-VT Priodik Kuring Hijskrann zijn bij d opstlling btrokkn gwst: BHST TCVT, hirna TCVT; CCvD TCVT, hirna CCvD; Wrkkamr 3 TCVT kuring hijskrann; CKI s. 3.3 Risicoanalys Hijskrann zijn complx installatis n hun aandl in rnstig n dodlijk ongvalln is rlatif gzin groot. D oorzaak van dz onvilighid kan wn ondrvrdld in n aantal subgropn: 5. Nit adquaat opbouwn n afbouwn van 6. Tchnisch gbrkn van d Ad Tchnisch staat van d c.q. nit adquaat op/afbouwn van d Krann wn intnsif gbruikt n zijn ondrhvig aan slijtag. Ook d opstlling n d afbouw van d hft dirct gvolgn voor ht gbruik. Rglmatig kurn van d is d oplossing. 4. Crtificatirglmnt 4.1 Dolstlling Dit rglmnt omschrijft d procdurs di rlvant zijn voor ht juist topassn van ht spcifik schma. Hirbij mot gdacht wn aan ondr mr procdur van aanvraag, d conditis mt btrkking tot d crtificati, d afgift van crtificatn/vrklaringn, procdurs bij ht uitvorn van kuringn, klachtnafhandling n hdinn van bzwaarschriftn. 4.2 Crtificatiprocdur D opdrachtgvr dint bij n CKI, in ovrnstmming mt dit crtificatirglmnt, n aanvraag in tot ht uitvorn van d crtificatiprocdur. Vrvolgns vrstrkt d CKI informati ovr d gang van zakn bij d afhandling van d aanvraag. 3 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

4 4.3 Procdurs D CKI is door ht ministri SZW aangwzn voor ht uitvorn van d btrffnd priodik kuring hijskrann n hft hirto n ovrnkomst mt TCVT gslotn. D CKI is vrplicht d aanvragr schriftlijk formrn ovr d rgls, voorwaardn n procdurs di vrband houdn mt ht afgvn, intrkkn, tc. van ht crtificaat Aanvraag Door d aanvragr wt voor n spcifik hijs d kuring bij d CKI aangvraagd. D CKI rgistrrt d aanvraag n vort dz in d kuringsplanning in Vaststlling tijdstip van Kuring D CKI bvstigt d aanvraag (schriftlijk) n informrt d opdrachtgvr ovr plaats n tijd van d kuring, mt daarbij d volgnd uitgangspuntn: * m.b.t. d uitvoring: datum tijdstip aanvang/ind locati ggvns aanvragr * m.b.t. d t kurn hijs: typ * m.b.t. door d aanvragr t vrstrkkn zakn: hijs staat kuringsklaar op n gschikt trrin d bnodigd bprovingsgwichtn zijn ondr brik dskundig hulp di assistrt bij d kuring n grchtigd is d t bdinn * m.b.t. d procdur: d kuring wt uitgv volgns ht bolingsformulir (zi 8.3) d kuring wt uitgv volgns d instructi bij ht bolingsformulir Uitvoring n rapportag van d kuring Bij d uitvoring van d kuring vindn d volgnd handlingn plaats door d kurmstr: control op juist aanbiding van d door d opdrachtgvr; control of ht product aan vristn hft voldaan op basis van: * ht bolingsformulir; * d instructi bij ht bolingsformulir; * d aangbodn hijstablln/gbruiksaanwijzing. (hijstablln kunnn ook lktronisch zijn) conclusi n omvang kuring (configurati) notrn in bok als zijnd d TCVT kuring; crtificaatvrlning afhanklijk van d gconstatrd tkortkomingn; rgistrati kuring tr archivring voor CKI. Tolichting D bvindingn n d kuringsomvang van d kurmstr wn dirct na d kuring in ht bok grgistrrd. Ht crtificaat wt bij godkuring aansluitnd opgnomn in ht bok. D kurmstr is bvogd namns d CKI ht crtificaat t vrstrkkn, machtnming van d voorwaardn zoals vrmld in 4.4. d situatis bnomd in 4.4.C wt ht crtificaa combinati mt d TCVT Godkuringstickr tr plaats vrstrkt. d situati bnomd in 4.4.A n B wt ht crtificaa combinati mt d TCVT Godkuringstickr nit dirct vrstrkt. Nadat administratif of door middl van n na control is vastgstld dat aan d isn van dit schma wt voldaan, wt alsnog ht crtificaa combinati mt d TCVT Godkuringstickr vrstrkt. 4.4 Bslissing inzak ht crtificaat of d vrklaring (bij topassing van d iso/ic 17020) D bslissing inzak d afgift van ht crtificaat wt gnomn door n functionaris van d CKI di is gkwalificrd n aangstld conform ht kwalititssystm van d CKI n d procdurs conform 4.3. Aan d hand van d uitkomst van zijn kuringn zal d kurmstr binnn n tussn partijn ovrngkomn trmijn n rapport opmakn n n advis opstlln btrffnd ht al dan nit afgvn van ht crtificaat. Dit advis wt binnn n tussn partijn ovrngkomn trmijn samn mt d 4 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

5 vastgstld rsultatn van d kuring voorglgd aan d crtificatibslissr. Er hoft gn sparat crtificatibslissing gnomn t wn als d CKI ht tozicht op d kwalitit van ht ol van d kurmstr op n andr wijz aantoonbaar hft gborgd. Crtificaatvrlning D kurmstr is gmachtigd ht TCVT Crtificaat van Godkuring t vrlnn n in combinati daarm d TCVT Godkuringsstickr op d aan t brngn, mits aan d voorwaardn is voldaan. A. Tkortkoming(n) mt dirct gvaar voor d vilighid (cat A): bsprking van d tkortkoming mt d opdrachtgvr; vrmlding kuringsomvang in ht bok; mlding van d tkortkoming in ht bok van ht dirct gvaar. D opdrachtgvr mot pr brif r op gwzn wn dat d dirct buitn gbruik gstld mot wn; rparati ; aantkning van rparati(s) door opdrachtgvr in ht bok; afmlding door d opdrachtgvr ( is klaar); uitvoring van na control. D vrvolgprocdur kan zijn conform B of C. B. Tkortkoming(n) zondr dirct gvaar voor d vilighid (cat B): bsprking van d tkortkoming mt d opdrachtgvr; vrmlding kuringsomvang in ht bok mlding in ht bok dat r gn dirct gvaar is; rparati ; schriftlijk mlding van d gtroffn voorziningn door opdrachtgvr aan d CKI + d opdrachtgvr tknt dit af in ht bok; afgift TCVT Crtificaat van Godkuring mt d TCVT Godkuringsstickr, gdatrd op d kuringsdatum. C. Gn tkortkomingn vallnd ondr catgori A n/of B: Afgift TCVT Crtificaat van Godkuring mt d TCVT Godkuringsstickr, gdatrd op d kuringsdatum. Vrmlding kuringsomvang in bok 4.5 Gldighid crtificaat (bij topassing van d iso/ic 17020) Op ht crtificaat wt d uitrst datum van d volgnd kuring vrmld (bij topassing van d ISO/IEC 17020). D maximal gldighid is 24 maandn. En tussntijds kuring kan op glijk wijz wn uitgv. 4.6 Afhandling bij tkortkomingopassing van d iso/ic 17020) Mt btrkking tot d gldighidsduur van ht crtificaat wn condititis gstld. din nit mr voldaan wt aan dz conditis, dint dit dit consquntis t hbbn voor ht crtificaat (bij topassing van d ISO 17020) Afhandling bij tkortkomingn (cat A) Als d tkortkoming(n) dirct gvaar voor d vilighid inhoudt, zijn dirct voorziningn aan d noodzaklijk. Vanwg d wttlijk vrplichtingn van d opdrachtgvr wijst d CKI dirct na d kuring, in ht rapport n pr brif d opdrachtgvr (of d door d opdrachtgvr aangwzn bglidr) r schriftlijk op dat d buitn bdrijf gstld dint t wn. D CKI gft daarbij aan dat d opdrachtgvr wil hij d blijvn gbruikn, vrplicht is dirct d nodig voorziningn t trffn tr ophffing van d tkortkomingn D opdrachtgvr gft d CKI di d kuring hft uitgv opdracht voor n nacontrol op d uitgv rparatis. D CKI vort d nacontrol uit, tnzij d aard van d tkortkoming naar ht ol van d CKI n schriftlijk afhandling rchtvaardigt. din d rparatis als adquaat wn gkwalificrd, vrstrkt d CKI aan d opdrachtgvr ht TCVT Crtificaat van Godkuring in combinati mt d TCVT Godkuringsstickr. din d rparati nit als adquaat wt gkwalificrd, vrstrkt d CKI aan d opdrachtgvr gn TCVT crtificaat van Godkuring n mldt ht gbrk n d onthouding van d godkuring schriftlijk aan d spcti SZW binnn 2 maandn na d 1 kuring. 5 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

6 4.6.2 Afhandling bij tkortkomingn (cat B) Als d tkortkoming(n) gn dirct gvaar voor d vilighid inhoudt, vrzokt d CKI d opdrachtgvr d dsbtrffnd tkortkomingn zo spodig moglijk, uitrlijk binnn 2 maandn na d kuringsdatum, op t hffn n daaromtrnt aan d instlling schriftlijk t rapportrn. Na ontvangst van d rapportag van d opdrachtgvr n d positiv boling van d uitgv rparatis vrstrkt d CKI d opdrachtgvr ht TCVT Crtificaat van Godkuring in combinati mt d TCVT Godkuringsstickr. Waar nodig wt n nacontrol uitgv. En n andr nadr in t vulln door d CKI. din d afmlding nit binnn d gstld trmijn is afgwrkt dan wt gn crtificaat afggvn voat d kuring opniuw volldig is uitgv. 4.7 Klachtnrgling Klachtn ovr d CKI En adquat bhandling van klachtn is blangrijk voor ht crërn van vrtrouwn in crtificati n blangrijk voor d bschrming van zowl d crtificaathoudrs als d gbruikrs van crtificatn. Aan n CKI wn ondr mr d volgnd isn gstld: En opnbaar toganklijk klachtnprocdur dint aanwzig t zijn. d klachtnprocdur bvat minimaal ht volgnd: n bschrijving van ht procs van ontvangn, ondrzokn n boln van d klacht; d wijz van volgn van d klacht n actis als vrvolg daarop; n d wijz waarop wt vrzkrd dat corrctiv actis wn uitgv. D bslissing ovr d racti op d klacht dint t wn gnomn door prsonn di nit btrokkn zijn bij ht ondrwrp van d klacht. dinrs van klachtn dinn, indin moglijk, op d hoogt t wn ghoudn van d ontvangst van d klacht, d voortgang van bhandling n d uitkomst. Klachtn ovr ht bdrijf of d prsoon din d CKI klachtn van drdn, zoals n opdrachtgvr, ontvangt ovr ht voldon aan dit schma door ht bdrijf of d prsoon di n aanvraag voor ht crtificaat hfgdind of crtificaathoudr is, dint d CKI d klagr t vrwijzn naar ht bdrijf of d prsoon. D CKI dint d klacht t btrkkn bij d rstvolgnd boling bij ht btrffnd bdrijf of d btrffnd prsoon. Echtr, indin ht naar d mning van d CKI n rnstig klacht btrft, dint d CKI, naast d bhandling door ht bdrijf of d prsoon, zlf ook dirct t boln of d klacht gvolgn dint t hbbn voor d bslissing m.b.t. crtificati. dat gval dint d CKI af t wgn of ht gwnst is n xtra boling uit t vorn. D kostn van dz xtra boling komn in bginsl voor rkning van d crtificaathoudr. Klachtnrgling liding dz wrkinstructi wt d afhandling van n klacht bsprokn. Voor idr afzondrlijk klacht wt n apart klachtnformulir ingvuld. Wrkwijz Wannr imand probrt n klacht tlfonisch of mondling t mldn, wt aan hm/haar gvraagd dz schriftlijk t vrwon. Als n klacht schriftlijk binnnkomt wt dz mtn naar d kwalititsmanagr gbracht n indin d klachtafhandlaar duidlijk is krijgt hij/zij mtn n kopi van d klacht. D kwalititsmanagr rgistrrt d klacht op n klachtnformulir n stlt d dirctur CKI op d hoogt van d klacht. D dirctur van d CKI wijst d klachtafhandlaar aan. D kwalititsmanagr vrmldt d klachtafhandlaar op ht klachtnformulir n brngt d klachtafhandlaar schriftlijk op d hoogt van d klacht. D klachtafhandlaar informrt d indinr van d klacht schriftlijk ovr d ontvangst van d klacht. Envoudig zakn Klachtafhandlaar stuurt klacht door naar btrokkn bdrijf/prsoon; stldinr op d hoogt lgt dossir aan tbv voortgangsbwaking n mnmn afhandling klacht door bdrijf/prsoon bij rstvolgnd boling. 6 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

7 Ernstig klachtn Klachtafhandlaar bolt d klacht n stlt vast of d klacht n incidnt btrft of dat d klacht mot lidn tot n aanpassing in d wrkwijz. din ht n incidnt btrft, wt d indinr daarvan op d hoogt gstld. D klachtafhandlaar bdnkt samn mt d indinr binnn dri wkn na hdinn van d klacht n oplossing voor d afhandling n btrkt bdrijf/prsoon hirbij. D oplossing zoals di mt d indinr is bsprokn wt vastglgd op ht klachtnformulir. Hir wt tvns vrmld dat ht gaat om n incidnt. din d klacht n aanpassing van d wrkwijz vrgt bdnkt d klachtafhandlaar binnn 10 dagn n vrbtrvoorstl n bsprkt dit mt d kwalititsmanagr n btrkt bdrijf/prsoon hirbij. Ht vrbtrvoorstl mot n structurl vrbtring inhoudn van d wrkwijz. Ht vrbtrvoorstl wt ingvuld op ht klachtnformulir. D klachtafhandlaar stlt d indinr op d hoogt van d afhandling van d klacht. D kwalititsmanagr maakt d gwijzigd wrkwijz bknd. D kwalititsmanagr start, indin nodig, n vrvolgondrzok naar d invoring van ht vrbtrvoorstl. D bvindingn wn vastglgd op ht klachtnformulir. Ht klachtnformulir wt garchivrd. 4.8 Bzwaarprocdur liding Ondrstaand wn d stappn bschrvn di nodig zijn voor ht afhandln van n bzwaarschrift. En drglijk bzwaarschrift kan bijvoorbld ingdind wn tgn bsluitn van d CKI inzak ht nit (opniuw) vrlnn, schorsn of intrkkn van n crtificaat. Wrkwijz Algmn: En door of namns d CKI gnomn bsluit, dat is n dfinitiv uitslag of indol, wt schriftlijk tr knnis van d blanghbbnd gbracht. Ondr n bsluit wt tvns vrstaan ht wigrn t bslissn of ht nit tijdig nmn van n bslissing. D CKI stlt d blanghbbnd in haar corrspondnti in knnis van d moglijkhid van hdin van n bzwaarschrift door middl van d volgnd clausul: gvolg d CKI procdur bzwaarschriftprocdur kan door n blanghbbnd mt btrkking tot dit bsluit n bzwaarschrifgdind wn. Daarto mot binnn zs wkn na d datum van vrznding van ht bsluit n bzwaar wn ingdind bij d CKI. ht bzwaarschrift mot gmotivrd wn aanggvn waarom ht ggvn bsluit nit juist gvondn wt. Vrzocht wt bij ht bzwaarschrift n kopi van ht bstrdn bsluit to t vogn. Ht bzwaarschrift din idr gval d volgnd lmntn t bvattn: naam n adrs indinr dagtkning n omschrijving van ht bstrdn bsluit d grondn van ht bzwaar. Ht bzwaar wt nit-ontvanklijk vrklaard: indin nit aan d gstld trmijn van indinn wt voldaan. Dit gldt nit als d indinr aantoont dat hij rdlijkrwijs ni vrzuim is gwst in andr gvalln dan gnomd ondr a, als gn gbruik gmaakt wt van d door d CKI gbodn glgnhid tot vrzuimhrstl ht bzwaar wt vrdr nit-ontvanklijk vrklaard als ht, bij ht nit van topassing zijn van n trmijn, onrdlijk laat wgdind. Dit gldt uitsluitnd wannr ht bzwaar btrkking hft op ht nit tijdig nmn van n bsluit. Ht bzwaarschrift schort d wrking van ht bsluit nit op. Ht bzwaarschrift lidt tot hrovrwging van ht bsluit waartgn ht is gricht. Procdur D CKI nmt knnis van ht bzwaarschrift n bvstigt binnn tw wkn d ontvangst. D CKI bidt glgnhid tot ht horn van d indinr. Ht bzwaarschrift wt gmld bij d kwalititsmanagr di ht bzwaar rgistrrt. Ht horn btrft mt nam d vakinhoudlijk aspctn di glid hbbn tot ht bsluit n dint binnn in bginsl zs wkn na ht vaststlln dat n hoorprocdur aan d is, plaats t vindn. Ht horn kan gschidn door d CKI of door n of mr door d CKI bnomd tr zakn kundig. Ht horn gschidt door n prsoon of prsonn di nit btrokkn is/zijn gwst bij d voorbriding van ht bsluit, n gn binding hbbn mt d blanghbbnd. Ht horn gschidt op n door d CKI t bpaln tijdstip binnn d gangbar kantoorurn. 7 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

8 Rlvant stukkn kunnn tot 10 dagn voor d hoorzitting wn ingdind n liggn gdurnd n wk voor d zitting tr inzag. Van ht horn wt afgzin indin ht vrzok om hrzining knnlijk nit-ontvanklijk of knnlijk onggrond is, inmiddls aan ht vrzok is tgmotgkomn, of indin blanghbbnd vrklaart hirvan gn gbruik t makn. Van ht horn wt n vrslag gmaakt. Ht vrslag wt bij d bslissing op ht bzwaar om hrzining gvogd. D hoorcommissi brngt tvns advis aan d CKI. Bslissing op ht bzwaarschrift D CKI bslist aan d hand van d haar tr bschikking staand ggvns binnn zs wkn, grknd vanaf d dag na di waarop d trmijn voor hdinn van ht bzwaarschrift is vrstrkn. D bslistrmijn kan nmaal mt tn hoogst 6 wkn wn vrlngd. Daarna kan d trmijn slchts mt tostmming van d blanghbbnd wn vrlngd. D CKI zal, bij ht ggrond vrklarn van ht bzwaar, d bslissing hrropn n n niuw bslissing tr zak nmn. Van haar bslissing op ht bzwaar zal d CKI d ondrbouwing n motivring aan blanghbbnd mdln. Bstuursrchtr din d inhoud of strkking van d niuw bslissing d blanghbbnd hirto aanliding gft, dint hij zich in voorkomnd gval t wndn tot d bstuursrchtr. D CKI zal d blanghbbnd in haar bslissing op bzwaar wijzn op dz moglijkhid. 4.9 Normintrprtatis Ht CCvD dint t zorgn voor nduidig normintrprtati. Toch kan ht voorkomn dat r in d oprationl fas vrschillnd intrprtatis bstaan van één of mrdr in wrkvldspcifik crtificatischma s ghantrd bgrippn. Mocht ht gburn dat crtificaathoudrs, CKI s of andr blanghbbndn uitnlopnd dfinitis hantrn n hirovr mningsvrschilln bstaan, dan dinn afwijknd intrprtatis t wn voorglgd aan ht CCvD. 5. Tozicht D ignaar van ht product is ondr dit crtificatirgim wttlijk vrplicht priodik kuringn aan t vragn. Ht dol van d priodik control is om d blijvnd vilighid van ht product zovl moglijk t waarborgn. Ht CCvD bpaal dit hoofdstuk van ht crtificatischma ho ht tozicht door d CKI dint t wn ingricht 5.1 Togang din ht voor ht houdn van tozicht noodzaklijk is dat d CKI, d national accrditati-instanti n Tam Crtificati SZW zich togang vrschaffn tot ggvns ovr ht product n ht product zlf, w dz paragraaf d togang hirto grgld. Ht btrft hir d tchnisch ggvns van d hijs n d vntul documntati ovr modificatis. Togang tot d tchnisch ggvns n/of documntati wt vrkrgn: door raadplging van ht bok, tr bschikking t stlln door d ignaar; door raadplging van ht constructidossir van d producnt, tr bschikking t stlln door d fabrikant. 5.2 Frqunti van ht tozicht D CKI vort d priodik kuring één (1) maal in d 24 maandn uit. Stkprofsgwijz control door d CKI is nit van topassing. 5.3 D wijz van uitvoring van tozicht Zi Vrslag van bvindingn D vrslaglgging bvat tnminst d ondr 8.3 opgnomd puntn (voor zovr van topassing). 8 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

9 5.5 Maatrgln din d rparati van n A-tkortkoming (art ) nit als adquaat wt gkwalificrd, vrstrkt d CKI aan d opdrachtgvr gn TCVT crtificaat van Godkuring n mldt ht gbrk n d onthouding van d godkuring schriftlijk aan spcti SZW binnn 2 maandn na d 1 kuring. Dl II Dl 2 van dit crtificatischma bvat d normn di gldn voor n crtificaat of vrklaring voor productn in n wrkvld. Bschrvn wt achtrnvolgns: ht ondrwrp van crtificati(zi hoofdstuk 6); d inhoudlijk isn (inclusif d gldighidsconditis) di gldn voor ht crtificaat of d vrklaring (zi hoofdstuk 7); d wijz waarop ht voldon aan d isn wt bold n grapportrd (zi hoofdstuk 8); t stlln isn aan format van ht crtificaat (zi hoofdstuk 9). 6. Ondrwrp van vrklaring of crtificati Dit WSCS-VT Priodik Kuring van Hijskrann is door ht ministri van SZW inclusif vntul aanpassingn vastgstld. Dit vastgstld schma vrvangt daarm rdr vrsis. Ht t kurn product btrft hijskrann, zoals gnomd in artikl 2a van d Warnwtrgling machins.. 7. Eisn Dit hoofdstuk bvat d wrkvldspcifik normn waaraan n product mot voldon. 7.1 Eisn Productn wn alln in d handl gbracht n in gbruik gnomn wannr dz nit d vilighid of gzondhid van d gbruikr of andr in d Machinrichtlijn opgnomn algmn blangn in gvaar brngn, wannr zij op juist wijz n voor gëignd doln wn gfabricrd, gïnstallrd, gbruikt n ondrhoudn. Productn wn ondrworpn aan n priodik kuring indin t vrwachtn is dat dz productn tijdns gbruik ondrhvig zijn aan slijtag of andrszins wat vilighid btrft achtruit gaan. Hijskrann motn conform ht Warnwtbsluit machins wn gkurd door n CKI. Voor d rst maal dint dit t gschidn na vrloop van tn hoogst 24 maandn na d rsgbruiknming. Vrvolgns dint dit tlkns na vrloop van 24 maandn hrhaald t wn (Warnwtbsluit machins, artikl 6d). Voor d tussnliggnd jarn dint ovrnkomstig artikl 6d van ht Warnwtbsluit machins d hijs t wn gkurd door n dskundig Eisn voor priodik kuring Zi hoofdstuk Bolingsformulir 8.1 Priodik kuring voorblad kuringsrapport Opdracht-nummr: TCVT-nummr: Kuring Kuringsdatum : Uitgv door: dskundig Matril Hijs Ondrwagn Fabrikaat : Fabrikaat : Modl / typ : Modl/Typ : Srinummr : Idntificatinr : Bdrijfsnummr : Bdrijfsnummr : Bouwjaar : Uitvoring Uitvoring Ondrwagn: Uitvoring torn op bandn (zlfrijdnd) haakhoogt ( m) op truck wg- / ruwtrrin (kntkn) op rupsn op afztcontainr Opstlling: Gik: Uitvoring gik railstlln (spoorbrdt/wilbasis) tlscoopgik ( dln) giklngt(m) rijdnd opbouwgik ( m) topbaar (gr) stationair hulpgik ( m) mt loopkat 9 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

10 Mobi l Tor nkra an Eignaar Naam : Adrs : Postcod / Plaats : Tlfoonnummr : Opdrachtgvr Bdrijf : Functionaris : ingitfram knikgik vrstlbar gik vrijstaand (kruisfram ondrwagn zondr railstlln) monogik lplstl Stmpls: fly-jib ( dln) stmpls dozrblad Bvindingn Tkortkomingn A of B: Ja N din Ja, Afmlding voor: Dirct voorziningn noodzaklijk voat d wr in gbruik wt gstld, hirbij is n hrkuring vrist m.b.t. (nummrs uit chcklist)... tolichting Kuringsrapport Tolichting bij afkur (ni ) wt vrmld ondr 2300 Mobil Tornkr aan Mob.tor n Grondv rz.machi n Autola adkraa n 0100 ALGEMEEN 101 Kraanbok aanwzig n volldig ingvuld 102 Hijstablln aanwzig 105 Uitvoring hijs ovrnkomstig bok 106 Configurati van d ovrnkomstig spcificatis fabrikant n aanwzig documntati 107 Gbruiksaanwijzing aanwzig 108 Zijn ingrijpnd wijzigingn/rparatis dskundig uitgv 0109 Crtificatn n/of vrklaring van ovrnstmming staalkabls aanwzig n gnotrd in ht bok 0110 Crtificatn n/of vrklaring van ovrnstmming hijsblokkn n -hakn aanwzig 111 Crtificatn n/of vrklaring van ovrnstmming uitwisslbar uitrustingsstukkn aanwzig 200 TOEGANGEN 201 Opstappn 202 Bssn/loopvlakkn 203 Handgrpn 204 Laddrs/klimkooin Mobil tornkra an 0205 Lflijnn Grondv rztmac hin Autol aadkr aan 0300 BEDIENINGSPLAATSEN 301 Bdining (knoppn / hndls / pdaln) Cabin Nit in Stmplbdining Ni Afstandsbdining Nit in Ni Bdiningsplaats 302 strumntn 303 Aanduidingn bij bdiningsplaats 304 Hijstablln 305 Last- n vluchtaanduiding / gikbn 306 Contactslot / stopknop / hoofdschaklaar / noodstop Ni 10 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

11 Mobil Tornkr aan Mob.tor n Grondv rz.machi n Autola adkraa n 307 Kraanbwging nit mr moglijk 308 Aanstootbviliging hndls 309 Claxon 310 Ruitnwissrs 311 Spigls 312 Portirn / cabindur / cabinluik (vrgrndling) 313 Ruitn / vilighidsglas 314 Control horizontaal stand (watrpas) 315 Zitplaats 316 Bviliging machinist / gl 317 Vrwarming / vntilati / vrlichting 318 Windsnlhidsmtr 319 Waarschuwing dat bdining aan vilig zijd mot plaats vindn 320 Is bij mrdr bdiningsplaatsn gn glijktijdig bdining moglijk 321 Zonnklp / zonwring Mobi l Torn Mobi l Torn Mobil tornkraa n Grondvrz t machin Autol aadkr aan IN HOOGTE VERSTELBARE CABINE 326 Bs bij d dur, of 327 Automatisch sluitnd bviliging, of 328 Bwaking dat d bviliging mot wn gslotn voat d cabin omhoog kan, én Ni 329 Gluidssignaal als uitval-bviliging > 3 mtr wt gopnd 330 Wrking nooddaalinrichting 331 structi voor gbruik nooddaalinrichting bndn aanwzig 332 Afschrming voorruit / bviliging tgn uit valln 333 Wrking lidingbrukbviliging of smoring 334 Ondr d cabin afschrming of duidlijk waarschuwingn aanwzig m.b.t. knlgvaar Mobil torn Grondvrz t machin Autol aadkr aan Notr wlk gikn 0400 GIEKSYSTEEM A B C D 401 Constructi / lassn 402 Bvstiging giksystm (aan fram / ondrling) Nit in Nit in Nit in 403 Bout- / pnvrbinding / borging 0404 Gliding tlscoopdln 405 Tlscoprinrichting / kabl / ktting 406 Bvstiging / schijvn / wiln tolichting 407 spctitrmijn van d tlscoprinrichting volldig control volgns fabrikantvoorschrift 408 Snlwisslsystm 409 Ongwild ontgrndling voorkomn 410 Kablglidingsplatn / -rolln Nit in Ni 11 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

12 Mobil Tornkr aan Mob.tor n Grondv rz.machi n Autola adkraa n 411 Schijvn 412 Kabluitloopbviliging 0413 Mchanisch dln in uitrst stand tgn uitschuivn gborgd 414 Boomstops / vangkabls 415 Trkstangn / hangkabls 0416 Vrgrndling tlscoprbar n/of klapbar dln 0417 Vrgrndling tlsystm 0418 Waarschuwingsmarkringn Mobil Tornk raan Mob.to rnkra an Grond vrz.m achin Autola adkraa n A-FRAME / SPRENKEL 430 Constructi / lassn 431 Bvstiging aan fram 432 Pn- / boutvrbinding / borging 433 Ondrblok (schijvn / kabluitloopbviliging / bvstiging) 434 Bovnblok (schijvn / kabluitloopbviliging / bvstiging) LOOPKAT Ni 0436 Constructi / lassn 0437 Pn- / boutvrbinding / borging 0438 Loopwiln 0439 Wilbrukstunn 0440 Ontsporingsbviliging 0441 Kablschijvn 0442 Kabluitloopbviliging 0443 Katvangmchanism 0444 Tostand katgondl 0500 KRAANBASIS / KOLOM 501 Constructi / lassn 502 Bvstiging aan hulpchassis 503 Pn- / boutvrbindingn / borging 504 Kolom gborgd tgn opwaarts vrplaatsing TOREN / TORENSPITS 0510 Constructi / lassn 511 Bouwvolg / samnstlling volgns fabriksvoorschrift 512 Vrankring aan bouwwrk 0513 Pn- / boutvrbindingn / borging 0514 Gliding tlscoopdln 0515 Kablglidingsplatn / -rolln 0516 Schijvn 0517 Kabluitloopbviliging 0518 Trkstangn / hangkabls 0519 Vrgrndling tlscoprbar n/of klapbar dln 0600 ZWENKINRICHTING 601 Draaikrans / zwnkcilindrs / zwnkrolln/ vangrolln 602 Draaikransbvstiging 603 Bonklaar(s) / tandhugls 604 Aandrijving / lagring / koppling 605 Rm(mn) Nit in 12 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

13 Mobil Tornk raan Mobil Tornkr aan Mob.tor n Grondv rz.machi n Autola adkraa n 606 Lasthoudvntil 0607 Blokkrpn / zwnkpal 608 Bvstiging motorn 609 Vrijztinrichting Mobil tornkra an Grondv rztm achin Aut ola adk raa n Notr d vrschillnd lirn bok 0700 LIERWERK lirn A B C D 701 Hoofdkoppling 702 Blokkring bwging bij ontkoppling 703 Kopplomvormr / vloistofontkoppling 704 Aandrijving / lagring 705 Rm 706 Tromml / lagrs 707 Slapp kabl- / kabluitloopbviliging 708 Koppling (kabltromml) 709 Lidingbrukbviliging / frictis 0710 Borging schuifkoppling 711 Kablgliding 0712 Vrgrndling omschaklmchanism 713 Bvstiging motorn 0714 Rmvntil hydromotor Nit in Nit in Nit in 0800 STAALKABELS A B C D LOPENDE KABELS Notr dzlfd lirn als bij Kabl conform bok / crtificaat / EG vrklaring 802 Kabl visul in god tostand Zi chcklist na 0815 Ni 803 kablloop gn aanlopn / schaviln 804 Kabl dugdlijk bvstigd 805 Wigklmmn op juist wijz aangbracht 806 Borging achtr wigklm aanwzig 807 Ogn voorzin van kablkous 0808 Pn- of boutvrbinding bij ind-bvstiging gborgd STAANDE KABELS Kablmiddllijn van gbruikt kabls gmtn in mm. 810 Kabl conform bok / crtificaat / EG vrklaring 811 Kabl visul in god tostand Zi chcklist na Kabl dugdlijk bvstigd 813 Ogn voorzin van kablkous 814 Pn- of boutvrbinding bij indbvstiging gborgd 815 Ondrzok tuikabls uitgv Nit in 13 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

14 Mobi l Torn Mobi l tornk raan Grond vrzt machi n Autola adkra an 0900 HIJSHAKEN EN BLOKKEN Bnaming hijshaak / blok: Wrklast (WLL) op hijshaak / blok: Idntificatinummr op hijshaak/blok: A B C D 901 Tostand haak (vrvormingn / slijtag) y-maat (bkwijdt) nominaal (mm) y-maat (bkwijdt) gmtn (mm) 902 Borging mor 903 Druklagr 904 Travrs 905 Lagrs / schijf / tostand kablschijf n grof / uitloopbviliging Ni Ni Ni 906 Borging assn / boutn / morn 907 Vilighidsklp 908 Waarschuwingsmarkring 1000 GRIJPER Fabrikaat: Typ / modl: Aangbracht ggvns: Fabriksmrk / typ / bouwjaar Bdrijfslast / inhoud Eign massa Ni 14 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

15 Mobi l Torn Mobi l tornk raan Grond vrzt machi n Autola adkra an Alghl tostand constructi / lassn Bvstiging / bout- / pnvrbinding / borging Grijpr sluitnd Mobi l kraa n Tor nkra an Mob. torn kraa n Gron dvr z.ma chin Autol aadk raan 1100 OPSTELLINGSFRAME / FUNDATIE 1101 Constructi / lassn 1102 Pn- / boutvrbindingn / borging Bvstiging aan fundati Bvstiging aan fundatifram 1105 Bvstiging van d stmpls Tostand fundati Brkning fundati 1200 AFSTEMPELING Dozrblad (constructi / lassn) Pn- / boutvrbindingn / borging Uithoudrs / pnvrbindingn (constructi / lassn) Stmplplatn / -votn (constructi / lassn) 1205 Waarschuwingsmarkring uithoudrs / stmpls Markring uithoudrstandn 1300 RIJWERK (bandnprogramma) WIELEN Assn / ophanging / vring Wilboutn / -morn / vlgn Bandngstldhid / -spanning Asblokkring Nit in A B C D RUPSEN Links Rchts Bvstiging aan fram Bvstiging van sprockt / spanwiln Rupsktting (tostand/spanning) Rupsplatn (tostand/bvstiging) Mobil Tornk raan Mob.t ornkr aan Grond vrz.m achin Autola adkra an 1400 ONDERWAGEN Stuurspling Parkrrm Bdrijfsrm Rmvloistof Rmcilindrs Slangn / lidingn / kopplingn 1500 RAILRIJWERK / KRAANBAAN Rijwilstlln Rijwiln Aandrijving / lagring Bvstiging motor Koppling Bdrijfsrm / parkrrm Wilbrukstunn Ni Ni Ni Ni Nit in 15 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

16 Mobi l Torn Mobi l tornk raan Mobil Grond vrzt machi n Autola adkra an A B C D Ontsporingsbviliging Railklmmn / stormvrankring KRAANBAAN Lngt = mtr Tostand rails Tostand langsliggrs / railsloffn Tostand dwarsliggrs n afstandshoudrs Bvstiging rails Bvstiging langsliggrs Bvstiging dwarsliggrs n afstandhoudrs Eindbgrnzing / buffrs (incl. railstop) Rij-afslagn (schaatsn) Ligging n plaats (algmn) Vilig doorgang Gn matriaalopslag Watrpasligging Spoorbrdt Vrnd zakking Tornkr aan Mob.tor n Grondv rztma chin Autolaa d 1600 ELEKTRISCHE INSTALLATIE Schaklkast / -apparatuur: Bschrming tgn uitwndig invlodn Afschrming spanningvornd dln Staat lktrisch componntn Bvstiging bdrading Functionrn (vr)kablhaspls Staat (vr)kablhaspls Slpringlichaam Accu, bvstiging, afschrming n staat accuklmmn VOEDING 1611 Vodingskabl / aarding 1612 Hoofdschaklaar 1613 Elktrisch kabls / bdrading / aansluitingn Tostand kablhaspl Bvstiging motor Koppling 1700 MACHINISTENLIFT Ni Ni Ni Bdiningsinstructi, draagkablcrtificaat aanwzig Bdining (-organn, noodstop, nood-,-signaal) Gliding, nood-, bvstiging, buffrs Togangn, bssn, luningn Ondr-, bovnstation (constructi, afschrmingn, stuiting) Liftkooi (wandn, vlor, dak, togangn, vrgrndlingn) Elktrisch (voding, bviliging, trkontlasting) Aandrijving (machin, rm, koppling, lischijvn) Draag-, vangkabl, (conform voorschrift, tostand, bvstiging) Opschriftn (last, bdiningsvoorschrift, VTVO, noodprocdur, waarschuwingn) Alghl staat Bproving mt last Ni Nit in 16 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

17 Mobi l Torn Mobi l tornk raan Grond vrzt machi n Autola adkra an A B C D Bproving zondr last (vang, snlhidsbgrnzr) Bproving nooddaalvoorzining Bproving indschaklaar (ondr / bovn) Bproving noodindschaklaar (ondr / bovn) Bproving dur, grndlcontactn Bproving slapkablbwaking, spanwilcontact 1800 HYDRAULISCHE INSTALLATIE Slangn / lidingn / kopplingn Cilindr(s) Lidingbrukbviliging din lidingbrukbviliging kwtsbaar dugdlijk afgschrmd Ni Ni Ni Pompn, motorn n vntiln 1900 DIVERSEN CENTRALE BALLAST Staat n bvstiging Massa komt ovrn mt voorschriftn fabr. CONTRA BALLAST 1903 Staat n bvstiging 1904 Massa komt ovrn mt voorschriftn fabr Waarschuwingsmarkringn OPSCHRIFTEN Idntificati / typplaat 1908 Aanduiding m.b.t. afstandsbsturing C-markring aanwzig Mobil Tornkr aan Mob.tor n Grondv rz.mac hin Autolaa d 2000 AUTOMATISCHE BEGRENZERS / BEVEILIGINGEN / SIGNALERING Hijsn (hijsindbgrnzr) Virn (windingnbviliging) Optoppn (max. hok / min. vlucht) / inkattn Aftoppn (min. hok / max. vlucht / uitkattn Vrticaalstand knikarm 2006 Uittlscoprn (bandnprogramma; volg n/of synchroon) Hulpgik n mchanisch gikdl bviligd bij tlscoprn Ni Nit in Palbwaking Zwnkbgrnzr / -bviliging 2010 Stmplbviliging 2011 Contragwichtbviliging Max. transporthoogt signalring Stunpoo transportpositi signalring Hoog-sta bviliging Kraanrijdn (indafslagn) Gluidssignaal rijdn LASTMOMENTBEGRENZER (LMB) Uitschakling hijsn Uitschakling aftoppn 2020 Uitschakling uitkattn 2021 Uitschakln optoppn / hffn 2022 Uitschakling uittlscoprn Uitschakling knik / fly-jib op ondr horizontaal 17 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

18 Mobi l Torn Mobi l tornk raan Grond vrzt machi n Autola adkra an A B C D 2024 Uitschakling knik / fly-jib nr bovn horizontaal 2025 Uitschakling uitschuivn knik / fly-jib Uitschakling inschuivn fly-jib door vrticaal Waarschuwing (optisch, akostisch, 100%) Voorwaarschuwing (optisch, intrmittrnd akostisch, 90%) Ni Ni Ni Ovrbruggingsschaklaar 2030 Prmannt ovrbruggingsschaklaar LMB-signalring buitn op d hijs 2032 Programma-instlling LMB god zichtbaar 2033 structis LMB god zichtbaar Afstlling LMB (zi ook bprovingstabl) LASTBEGRENZER (LB) Uitschakling hijsn Waarschuwing optisch / akostisch) Rptrk-bgrnzing OVERIGE Signalring ingschakld afstandsbsturing Ni 2100 D tabl is topasbaar op all t kurn krann. Wrkinstructi: Bpaal (brkn of ls af uit d tabl) d tolaatbar hijslast, bhornd bij d gmtn vlucht. brkn vrvolgns d afwijking mt d volgnd formul: Tabl voor d hijs Ggvns volgns hijstabl Volg nr bpr ovi ng Opgstld op Giklngt Gik-hok Zwnkhok Bproving Akko Ban dn St mp ls Rup sn Hoo fdgi k Mc h. Sct i Hulp gik Tota l gikl ngt Hoo fdgi k Hulp gik Aant al part n hijsk abl R = 360 A= achtr- Z= zij- V= voorsctor Eign massa Ballast LMB cod tolaa tbar bdrijf slast bij kolom 15 LM B tr d wr king bij pro flast m m m m gr gr t m t Afwijking in % Kolom (16-14) / 14 *100% Formul van 17: Afwijking in % Kolom (16-14) / 14*100%) 2200 Configuratis bij uitgbrid systmn 2300 Ruimt voor samnvattnd tolichting TCVT kuring ja n A Afwijkingn: 2301 Tkortkomingn mt dirct gvaar voor d vilighid B Afwijkingn 18 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

19 2302 Tkortkomingn zondr dirct gvaar voor d vilighid Tkortkomingn di tijdns d kuring zijn vrholpn 2500 Zijn d ggvns van dz kuring zoals bij 2300 aanggvn door d inspctur in ht bok grgistrrd? Ja N Noot: andr tovogingn: (voorbldtkst vilighidskuring, kurmrk tc.) zijn uitdrukklijk nit togstaan. Dz nit wttlijk rgistratis mogn nit wn ghantrd in dtcvt kuring (bok / stickrs / crtificaat / kuringsrapport). 8.4 Tolichting op ALGEMEEN 0101 Kraanbok Ht bok bhoort volldig t zijn. ht bok is ingvuld wi d kuring n bproving hft uitgv n d waarmrking door d CKI. Controlburtn n blangrijk rparatis of uitbridingn motn zijn vrmld door dgn(n) di dz hft uitgv. Vrniuwing n inspctis van staalkabls motn op d bladzijdn voor d staalkablcontrols zijn vrmld. Kraanhakn motn in ht bok grgistrrd staan. Opmrking: Op d bladzijd van d staalkabls dint alln d conclusi in of afgkurd vrmld t wn. Andr opmrkingn (waardoln) zijn nit togstaan! 0102 Hijstablln Ht mot onomstotlijk vaststaan, dat d bij d aanwzig hijstablln wrklijk bij dz bhorn n op dz van topassing zijn. Gcontrolrd mot wn dat d hijstabl ovrnkomt mt d uitrustingstostand Uitvoring van d hijs ovrnkomstig bok Controlr of d hijs in dzlfd uitvoring tr control is aangbodn als bij d rst ondrzoking n bproving (zi bok n d gwaarmrkt hijstabl). Bij hijskrann mt n CE-markring dint gcontrolrd t wn of d aangbodn hijs d uitvoring hft zoals omschrvn in d vrklaring van ovrnstmming. din r ingrijpnd wijzigingn zijn aangbracht dint n aanvullnd vrklaring van ovrnstmming aanwzig t zijn Controlr of d configurati valt binnn d spcificatis van d fabrikant voor ht typ, lt op d ondrwagn/vast opstlling, tornhoogt, giklngt, lngt contragik, tc. Is documntati aanwzig waaruit blijkt dat d is opgbouwd volgns d fabriksggvns. Zijn documntn aanwzig waaruit blijkt dat ondrstuning / fundati / vrankring gschikt is voor Gbruiksaanwijzing D gbruiksaanwijzing dint aanwzig t zijn. Hirbij horn ook d volgnd schma s n voorschriftn t zittn: Bdinings- / ondrhouds- / montagvoorschriftn t zittn (dz motn in d Ndrlands taal zijn gstld n bij d aanwzig zijn) Afstl- / montagvoorschriftn Elktrisch schma Hydraulisch schma Pnumatisch schma Bprovingsvoorschriftn van d n inrichting Opmrking: Bij d oudr hijskrann kan dit n problm oplvrn omdat hir nit altijd d Ndrlands instructis aanwzig zijn. Volgns d wtgving mot d wrkgvr in lk gval voor zodanig instructis zorgdragn, dat d hijs vilig kan wn gbruikt n dugdlijk kan wn ondrhoudn Zijn ingrijpnd wijzigingn / rparatis dskundig uitgv (alln van topassing bij d rst wttlijk kuring na rparati). Zijn ingrijpnd wijzigingn / rparatis vrmld in ht bok. din r ingrijpnd wijzigingn zijn aangbracht, is n aanvullnd kuring door n dskundig instanti uitgv. Zijn d rparatis zorgvuldig uitgv conform fabriksspcificatis n is aangtoond dat d rparatis dugdlijk zijn (bijv. door n ondrzok van n dskundig instituut). Ondr ingrijpnd wijziging wt vrstaan: D hijs is zodanig gwijzigd dat d gbruiksmoglijkhdn wn uitgbrid buitn ht standaard lvringsprogramma van d fabrikant ( + all standaard fabriksoptis). 19 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

20 Ondr ingrijpnd rparatis wt vrstaan: Rparati aan rsp. vrvanging van (dln) van d dragnd constructi n/of (dln van) d bvstiging waarm d hijs in originl staat wt ghoudn of modificatis waardoor d gbruiksmoglijkhdn nit wijzign. structi bij kuring door CKI Volgns d wtgving op ht gbid van hijskrann gldt tn aanzin van rparatis aan hijskrann ondr mr: Rparatiwrkzaamhdn motn wn uitgv door dskundig n vakbkwam prsonn. Bij rparatis mogn alln dugdlijk n voor ht gbruiksdol gschikt matrialn n wrkmthodn wn gbzigd. En hijs mt n bdrijfslast di glijk is aan of hogr is dan tw ton, n di, na t zijn vrvaardigd of ingrijpnd t zijn hrstld, voor d rst maal in gbruik wt gnomn, wt ondrzocht op d dugdlijkhid van matriaal, constructi, inrichting n stabilitit. Bij dit ondrzok wt d dolmatig bprofd. Kuringn motn wn uitgv door n daarto aangwzn dskundig natuurlijk prsoon, rchtsprsoon of instlling. Blangrijk rparatis n d bvindingn van d dskundig, di d kuring hft vrricht, motn wn opgtknd in ht Kraanbok van d btrffnd hijs. Praktisch uitwrking 1. En grondig uitgv kuring na n blangrijk rparati gft gn zkrhid, indin r gn inzicht bstaat ovr d togpast matriaalsoortn, d gvolgd lasmthodik n d lasprocdur bij d rparati. 2. Vooral bij mobil krann wn vl hoogwaardig staalsoortn togpast. Mt dz bnaming wn in ht algmn staln aangduid, di strkr zijn dat ht normal C-staal F 510. Dz staalsoortn kunnn ondrling strk vrschilln in hun lasbaarhid mt btrkking tot hun strkt n andr mchanisch ignschappn (ondr andr vloigrns, rk, krfslagwaard, wrstand tgn bross bruk). Hoogwaardig staalsoortn (high strngth low alloy stls HSLA-stls) of wl staln mt hog rkgrns (stls with high yild) zijn t ondrschidn in: normaal ggloid staln (normalisd stls); vrdld staln (qunchd and tmprd stls); 2-phas staln (dual-phas stls). Door lassn, brandn, maar ook slijpn wt n hovlhid warmgbracht, di ondr andr d trkstrkt n d taaihid van ht togpast staal n vooral di van d gnomd HSLA-staln, ongunstig kan bïnvlodn. En gunstig boling achtraf van alln d lassn bhoft daarom gn waarborg t zijn dat n rparati vakkundig n dugdlijk is uitgv. 3. D CKI vrifirt drhalv, vóórdat d kuring wt uitgv tn aanzin van n blangrijk rparati aan n hoofddraagconstructi (gik/ torn/ uithoudr/ bovn- n ondrwagn) of n rparatirapport kan wn ovrlgd waarin is opgnomn: omschrijving van d rparati; rparatiinstructis van d fabrikant mt daarin ondr mr vrmld ht oorspronklijk matriaal van ht constructidl n d t volgn lasprocdur; d bij d rparati gbzigd matriaalsoortn n kwalititn; d togpast lasprocdur n warmtbhandling; d naam n d kwalificati van d lassr; waar nodig d rsultatn van d uitgv kuringn van d lassn (röntgnologisch of ultrasoon, afhanklijk van d vrist laskwalitit). 4. din d fabriksinstructis nit bschikbaar gstld kunnn wn, dan dint n dskundig op ht gbid van lassn n/of lasondrzok t wn ingschakld voor n rparatiadvis. Hirbij mot rkning wn ghoudn mt d grop (of vntul lmntgrop), d krfgrop(n) n d daaruit voortvloind tolaatbar spanningn in glast vrbindingn (zi bijvoorbld NEN 2018 n 2019). Bij ht aan d CKI ovr t lggn rparatirapport dint dan tvns n bvstiging van d dskundig t wn gvogd, dat d rparati ovrnkomstig ht ggvn advis is uitgv. Conclusi: D CKI zal, wannr bij ht kurn van n hijs n blangrijk rparati wt aangtroffn, nagaan of: dz rparati mt omschrijving is aangtknd in ht Kraanbok; n rparatirapport mt vntul rparatiadvis kan wn ovrglgd. Bij ht ontbrkn van bovngnomd bschidn zal d CKI gn bproving kunnn uitvorn. Handliding voor procdurs bij uitvorn van rparatis aan machins. Dz handliding is ontwikkld door d Wrkkamr 3 van d TCVT. D btrffnd procdurs wn door d CKI samn mt dit schma ghantrd. Als bij n kuring wt vastgstld, dat n rparati aan d machinconstructi nodig is, gft d kurmstr in zijn rapport aan wlk van d dri volgnd procdurs gvolgd mot wn. 1. Rparatis aan dln van n machin, di nit tot d hoofddraagconstructi bhorn, dinn uitraard dskundig t wn uitgv, n aantkning in ht machindocumnt is chtr nit nodig. 2. Klinr rparatis aan d hoofddraagconstructi in nit-kritisch zons, zowl voor gangbar constructistaln (tot n mt C staal FE 510) alsmd voor staalsoortn mt hog rkgrns, dinn t wn uitgv volgns d rparativoorschriftn van d fabrikant of van n onafhanklijk dskundig. Van d rparati dint aantkning in ht machindocumnt t wn gmaakt. 3. Rparatis aan d hoofddraagconstructi in kritisch zons motn wn uitgv door htzij: * d fabrikant, of * n dskundig mt gbruikmaking van rparativoorschriftn van d fabrikant n ondr control van n onafhanklijk, twd dskundig, of * n dskundig di zlf d rparatimthod vaststlt of laat vaststlln, ondr control van n onafhanklijk twd dskundig. dit gval dint d twd dskundig ook d rparatimthod god t kurn. Van d rparati dint n aantkning in ht machindocumnt t wn gmaakt. Bij dz catgori van rparatis is ht nodig dat nacontrol na rparati wt uitgv. Bij d nacontrol dint n bproving mt ovrlast t wn uitgv. Als n rparati aan d machinconstructi hft plaatsgvondn, dinn aan d inspctur bij d rstvolgnd kuring (of nacontrol), t wn ovrhandigd (afhanklijk van d procdur): d afschriftn van d rparativoorschriftn; ht controlrapport van d onafhanklijk dskundig; d bladzijd van ht machindocumnt waarop d rparatiaantkning is gmaakt. Machindocumntn kunnn zijn: Kraanbok; Hoogwrkrbok; Administratibok, rgistr, logbok.d. Bij d boling of n zon als kritisch wt bschouwd, wt afgwogn: 1. Ho is d schad ontstaan? 20 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

21 0109 t/m Ho hoog is tr plaats d matriaalspanning tijdns blasting van d machin? 3. Is r risico voor bzwijkn als d schur/dformati vrdr gaat? D crtificatn motn ovrnkomn mt d spcificatis in ht bok. Vrglijk d ggvns. Voor hijsblokkn n hakn zi Opmrking: Ht komt vlvuldig voor dat bij vrniuwing ht niuw crtificaat wt bijgvogd, trwijl ht oud nit wt vrwijdrd. D dskundig mot d ignaar rop wijzn dat dz oud, nit mr van topassing zijnd crtificatn vrnitigd kunnn wn, mits d spcificatis in ht bok juist n volldig zijn ingvuld. D dskundig mag dz nit zlf vrnitign TOEGANGEN 0201 t/m 0203 Control op wijzigingn n/of bschadigingn aan togangn, zoals op- n afstapinrichtingn, dursluitingn n handgrpn. Lt ook op aanwzighid van antislip voorziningn op d t btrdn opprvlakkn. Is d ondrwagn god t btrdn, ook togangn van n naar d torn vanaf d lift, togang tot d lift (opstappn laddrs trappn, hkwrk) Control op aansluiting laddrdln, klimkooin tc Control op tostand, originl bvstiging n ophanging van lflijnn. Diamtr lflijn is minimaal 8 mm BEDIENINGSPLAATSEN 0301 Bdining (knoppn / hndls / pdaln) Control op d bsturingsorgann, zoals trugkomn in nul-stand, nit blokkrn n sopl bdining. Er mot wn naggaan of d plaatsing n/of d bwgingsrichting van d bdiningshndls nog ovrnkomt mt d fabriksstandaard van di. Lt op: Als wt vastgstld dat d bdining is gwijzigd, dan mot vrvolgns wn naggaan of: hstructibok is aangpast (punt 0107 van ht formulir) n d opschriftn op n bij d hndls zijn aangpast (punt 0303 van ht formulir) d wijziging in ht bok is vastglgd (punt 0108 van ht formulir). Als aan één van d gnomd bolingspuntn nit is voldaan, mot ht punt als ni wn aanggvn strumntn Control op d wrking n aflsbaarhid Aanduidingn bij bdiningsplaats Control op aanwzighid (symboln n/of Ndrlands taal) n duidlijk aflsbaar Hijstablln (ovrnkomstig bok) Control op d aanwzighid in d cabin van n duidlijk aflsbar hijstabl op duurzaam matriaal (of via bldschrm) Last- / vluchtaanduiding Gft last-/vluchtaanduiding juist aan: d gikhok, d giklngt n/of d vlucht. TK/MTK: Zijn r voldond bn gplaatst (lastn bhornd bij aanggvn vluchtn mogn t.o.v. lkaar nit mr vrschilln dan factor 1,5). Bij toptornkrann; gikhok, vlucht n last. ALK: als op n andr wijz dan grafikn.d. n.v.t Control op functionalitit n vilighid. Ht mot moglijk zijn d motor voor n lastbwging dmv n slagknop t stoppn 0307 Ongwild ontgrndling voorkomn Nulstand bwaking van d hndls (contact vrbrokn hndl ni nul stand): kan nit wn ingschakld of bwging start nit. Gft ht ontgrndln van d noodstop d bwging nit vrij Claxon 0310 Ruitnwissrs 0311 Spigls; indin n vidosystm is gmontrd, mot dit op god wrking wn gcontrolrd Control van wrking vrgrndling in zowl opn als gslotn stand Zijn ruitn hl n voldond doorzichtig (lt op bij plxiglas!). Vilighidsglas indin van topassing! 0314 Control op god wrking Zitplaats Control op aanwzighid n wrking van gnomd dln/installati. Zijn r gn ontolaatbar bschadigingn? 0316 Bviliging machinist Is bviliging mt btrkking tot spanningvornd dln/lidingn, hydraulisch vloistof bij lidingbruk, dakruitroostr (pantsrglas), vlorruitroostr, uitvalbviliging voor ruitn tc. nog in? Bviliging tgn bknllingn (bijv. rchtr cabinraam) in? Wrkt gl naar bhorn? Hft d machinist n gl voor ht btrdn van d gik (TK/MTK). ALK: Kan bstuurdr op hoog-sta nit gtroffn wn door bwgnd dln? 0317 Control op aanwzighid n wrking van gnomd dln/installati. Er zijn gn ontolaatbar bschadigingn Windsnlhidsmtr 0319 Controlrn of waarschuwing duidlijk is aangbracht Nit van topassing voor mchanisch gkoppld bdining bij autolaad Aanwzig 0322 IN HOOGTE VERSTELBARE CABINE 0326 Control op aanwzighid n tchnisch staat van volldig bs, railing, handgrpn, toganklijkhid n antislip. 21 Staatscourant 2012 nr sptmbr 2012

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N 'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Brühl veiligheidshefdeuren voor machines. brühl veiligheidsdeuren voor machines. veiligheidsdeuren

Brühl veiligheidshefdeuren voor machines. brühl veiligheidsdeuren voor machines. veiligheidsdeuren 181 vilighidsdurn brühl vilighidsdurn voor machins Brühl vilighidshfdurn voor machins volgns d Machinrichtlijn 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100, DIN EN 12453 n DIN EN 12604 www.vilighidshkwrk.nl 182 brühl

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG

ISO-certificering specialistenopleidingen UMCG ISO-crtificring spcialistnoplidingn UMCG Prof. Lambrt d Bont Aanliding Brif RGS augustus 03: D RGS gaat pr 04 tozin op d implmntati van n kwalitits- cyclus (PDCA) door d oplidingsgrop. D RGS knt, glt op

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN KERST ANWBWATERSPORT.NL KLOKKEN INSIDE STORY 5 6 O V n p o n v l s Daglijk Maak ook d ovrstk Winnr 8 & Pointr 25 2 KLEINE, FRISSE BOTEN DOERAK KLASSIEKER VOOR IEDEREEN 391905 56662 WATERKAMPIOEN NO.12

Nadere informatie