Is duurzaamheid voor u reeds een successtory?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is duurzaamheid voor u reeds een successtory?"

Transcriptie

1 Is duurzaamheid voor u reeds een successtory?... We zijn met een aantal bedrijven uit de THM-industrie, onder begeleiding van experts van Studio Spark en Futureproofed, op zoek gegaan naar de gemeenschappelijke hinderpalen en inzichten die ons allen kunnen een stapje verder helpen tot de succesvolle valorisatie van onze duurzame inspanningen. We zaten aan tafel met deze bedrijven rond 3 centrale vragen: 1. Hoe krijg en hou ik duurzaamheid op de agenda intern in mijn bedrijf? 2. Hoe breng ik duurzaamheid naar buiten (naar mijn klanten)? 3. Hoe ver moet ik in dit hele duurzaamheidsverhaal gaan? In dit document hebben we hun ervaringen, inzichten en de lessons learned vervat. 1. Hoe krijg en hou ik duurzaamheid op de agenda INTERN in mijn bedrijf? We zijn overtuigd dat duurzaamheid vandaag, maar ook in de toekomst, een belangrijk thema zal zijn voor onze onderneming, maar het blijft moeilijk om al onze medewerkers mee te krijgen in de duurzame gedachtengang. Voornaamste redenen waarom aan duurzaamheid wordt gedaan Risico-inperking: problemen tijdig onderkennen en zien (vb. grondstoffenproblematiek), voorbereid en vooruitziend zijn Vraag/noodzaak vanuit de markt: een nieuwe klanten/marktvraag, marktaandeel veilig stellen, nieuwe omzet zoeken, in context van aanbestedingsdossiers, Externe druk: vanuit concurrentie, regelgeving, Imagebuilding: profileren, laten zien als bedrijf dat je "het gezien hebt", imago en reputatie, voortrekkersrol opnemen, Besparingsmaatregelen: minder grondstoffen/afval/energie/ zijn ook minder kosten Innovatie: als driver voor duurzame proces- en productinnovatie Lange termijn strategie: veilig stellen van de onderneming Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid DMI/ oktober /7

2 Voornaamste moeilijkheden om er dan toch INTERN focus op te houden Weerstand tegen verandering in het bedrijf (eigen medewerkers): gaat soms over drastische veranderingen, belangrijke beslissingen, cultuurverandering noodzakelijk => dit vraagt tijd Onvoldoende support vanuit de top: top-down support is noodzakelijk, beslissingsnemers moeten betrokken zijn! Lange termijn visie zonder directe korte termijn opbrengsten=> moelijk te verantwoorden naar achterban (management, Raad van bestuur, ) (R&D en ontwikkelings)tijd en -kost... zonder onmiddellijke return Systemische problemen: overstijgt de bedrijfsgrenzen, nood aan gedegen partners/samenwerking, => openheid noodzakelijk Moeilijk economisch te onderbouwen: te kleine marktvraag, geen bereidheid meer te betalen, niet gevaloriseerd door klant Duurzaamheid impacteert de hele bedrijfsstrategie => wordt er gekozen voor korte termijn tactische keuzes (zoals bv. het redesignen van een product naar duurzame kwaliteiten) of lange termijn strategie (het effectief gaan herdenken van het business model)? Men heeft geen goed inzicht op welke duurzame aspecten men als bedrijf echt impact heeft, waar men als bedrijf de focus legt Verschillen in ambitieniveau: geen eensgezindheid over het ambitieniveau van de onderneming Lessons learned : hoe lukt het dan wel om het intern op de agenda te houden? Onderbouw: tracht te identificeren hoeveel de duurzame piste zal vertalen in omzet op lange termijn => marge/winst tonen, nieuwe marktvraag aantonen, Ga ook uit van het scenario wat als wij het niet doen: zal de concurrentie het doen? Kunnen we dan aan de marktvraag blijven voldoen? Neem het ruimere kostenplaatje ook in beschouwing: hoe zal de prijs van energie, water, grondstoffen, in de toekomst evolueren bij schaarste (wat is de verhouding (%) van deze grond/hulpstoffen tav uw totale productkost) Breng voorstanders doorheen de organisatie samen in een projectteam Maak de ambities concreet: bepaal het ambitieniveau samen met de beslissingnemers (top-down), maar betrek ook andere medewerkers (buttom-up) Consolideer de met succes genomen acties Ga op zoek naar de low hanging fruit, quick wins : USPs/features aan bestaande producten bijvoegen en dan verkoopsresultaten volgen => niet prioritaire verhaal van maken maar in parallel, maak hierbij het klantenvoordeel concreet! Ketenbinding: zoek naar medestanders binnen de keten, opportuniteit om keten aan je te binden DMI/ oktober /7

3 Focus op R&D Aan de hand van volgend denkkader kan men de ambities en ideeën die binnen het bedrijf leven samenbrengen en prioritiseren. 2 centrale vragen: 1. Hoe gaat duurzaamheid mijn bedrijf significant impacteren (zowel op people/profit/planet)? 2. Hoe kan mijn bedrijf duurzaamheid significant impacteren (wat doen we goed? Wat doen we niet goed? Welke ambities stellen wij ons voorop) BEDRIJF Good Bad Firm intentions LEVERANCIERS/KETEN (wat doen we op (waar liggen de (ambities die we willen KLANTEN vandaag goed) verbeterpunten) waarmaken) Profit ( ) People (de mens) Planet (milieu) Deze oefening wordt gedaan op 3 niveaus: - Op het niveau van het bedrijf - Op het niveau van de leveranciers/keten - Op het niveau van de klanten Voor meer info rond dit denkkader kan men terecht bij Katrien Barrat (Futureproofed) 2. Hoe breng ik duurzaamheid naar buiten (naar mijn klanten)? Het communiceren over de duurzame eigenschappen van ons product wordt een complex verhaal dat door onze klanten niet begrepen wordt Lessons learned Stap 1 = zorg dat de interne communicatie en business rond duurzaamheid goed zitten (voordat men een case gaat opzetten rond externe communicatie!) Vragen die men zich hierbij dient te stellen: Welke impact heeft duurzaamheid op uw business? => inzicht noodzakelijk Hoeveel tijd heeft men vandaag nodig om uw duurzame case op te zetten? >versus< hoeveel tijd krijgen we als de concrete vraag/verplichting zicht stelt? DMI/ oktober /7

4 Heeft men een duidelijk beeld op risicoperspectief (wat is het risico van kannibalisatie van eigen producten, risico grondstofproblematiek...)? Heeft men iedereen binnen het bedrijf mee (of toch zeker het management), zijn de ambities voor iedereen duidelijk en haalbaar? Stap 2 = aandachtspunten bij de externe communicatie Bepaal het communicatieniveau: waar zal men in de communicatie op focussen => bedrijf - merk - product niveau (=>afhankelijk van ambitie en strategie bedrijf) Aan wie zal men communiceren => pas uw boodschap hierop aan (vb. boodschap aan de consument zal verschillen dan die aan aankoper). Het is niet noodzakelijk het volledig onderbouwde verhaal te brengen in een communicatieboodschap. De onderbouwing moet er evenwel wel zijn! Zorg voor een evenwicht bij het communiceren tussen "wat doen we reeds" + toekomstvisie en "wat gaan we doen" Zorg voor een voldoende inzicht in de WHY? WHAT? HOW? Aan de hand van volgend denkkader kan men de WHY?/WHAT/HOW? scherp stellen: WHY (waarom doen we het) WHAT (wat gaan we doen) HOW (hoe gaan we het doen) Bedrijf Klant Partners Let op voor gaten in de communicatiecase: - Men heeft vaak onvoldoende inzicht in de waarom op bedrijfsniveau, dit terwijl wat en hoe meer dan gedocumenteerd worden - Verlies ook de waarom, wat en hoe van partnerships niet uit het oog. Wat is het belang van de partnerships die men aangaat en de brug die men slaat met open/co-innovatie. - Sommige dogma s zijn moeilijk te doorbreken (bv. PVC.) Aangewezen is dan om eerder de aandacht af te wenden in het sales verhaal, maar het blijft zeker noodzakelijk om ook terug te kunnen vallen op wetenschappelijke onderbouwing indien de vraag wordt gesteld - why op klantenniveau is zeer belangrijk: zorg dat het klantenvoordeel (d.i. duurzaam voordeel/ de sweet spot) voldoende naar de voorgrond gebracht wordt in de communicatiecase. Voor meer info rond dit denkkader kan men terecht bij Bart Jansen (Studio Spark) DMI/ oktober /7

5 3. Hoe ver moet men in dit hele duurzaamheidsverhaal gaan? Ons bedrijf formuleerde een duurzame visie voor de toekomst en ontwikkelde reeds diverse duurzame producten/processen, maar in welke mate is het nodig dit te onderbouwen met labels, milieumanagementsystemen,? Waarom opteert men al dan niet te werken met labels/milieumanagementsystemen/ Tijdsinvestering: vraagt een grote tijdsinvestering => zal deze wel voldoende opbrengen? Kostprijs: elk label/systeem heeft zijn kostprijs, de kostprijs voor certificering is ook afhankelijk van de locatie (vb. kosten certificering in China liggen lager) Regelgeving: in bepaalde context/markt zijn labels een verplichting vanuit regelgeving Marktvraag: vandaag reeds noodzakelijk om nog concurrentieel te zijn vb. in bouwtoepassingen, hoofdzakelijk commerciële labels (zijn zeer vrijblijvend, variabel en afhankelijk van geografische ligging) Beheersbaarheid van diversiteit aan labels: wordt vandaag steeds moeilijker Integrale benadering: een milieumagagementsysteem zorgt voor een integrale benadering, betere opvolging Welke labels/miliemanagementsystemen/ worden vandaag door de markt gevraagd: ISO 14000, ISO EPD s, LEED, Nordic Swan, NF Environnement label, EU ecolabel, Code of Conduct Green Guard C2C LCA analyses Fair Trade Keuze van labels/milieumanagementsystemen is afhankelijk van: Type markt: bouw, projectinrichting, Geografische ligging: Scaninavische landen, Europa, Amerika, Het aanbod van de concurrentie DMI/ oktober /7

6 Kan men beter pro-actief de markt benaderen of opteert men om re-actief op vragen uit de markt in te gaan Ervaringen bij een pro-actieve benadering: Desinteresse van de klant/consument: klant/consument ligt er niet van wakker Klant/consument is onvoldoende geïnformeerd: heeft onvoldoende kennis omtrent labels/milieumanagementsystemen => noodzaak om te informeren Ervaringen bij een re-actieve benadering: Grote diversiteit van labels die gevraagd worden: bovendien vraagt de klant naar bepaalde labels, maar is hij onvoldoende op de hoogte van de concrete inhoud ervan Relevantie: soms is de relevantie moeilijk in te schatten Controle over de keten: voldoen ook toeleveranciers aan vereisten? Lessons-learned Een pro-actieve benadering is vandaag een must! Vanuit een risico perspectief is het noodzakelijk. Het is als bedrijf belangrijk inzicht te krijgen in waar men met het bedrijf/product concreet impact heeft => heeft impact op de keuze van labels/milieumanagementsysteem/ Inzicht in de inhoud van de labels is cruciaal: waarvoor staan de labels die men in overweging neemt/ die de klant vraagt => labels die gebaseerd zijn op normen worden beschouwd als meest waardevol Durf de vraag naar een label van de klant ook in vraag te stellen: weet de klant wel voldoende wat dit label omvat? Wat wil hij hiermee bereiken? Kies voor een bewust gebruik van labels in de communicatie naar de klant/consument => zorg voor een vertaling naar de markt (link naar klantenvoordeel!). Hanteer de labels als onderbouwing. Metingen en analyses (carbon footprint, LCA, ) kunnen zorgen voor de nodige onderbouwing en inzicht in de impact van uw bedrijf/product maar zijn daarom niet altijd implementeerbaar/valoriseerbaar Er is nood aan opvolging van de evolutie van lables/milieumanagementsystemen via technische centra Een milieumanagementsysteem wordt beschouwt als integraler Duurzaamheidsrapport: brengt structuur, zorgt voor onderbouwing/structuur, maar is wel een aanzienlijke tijdsinvestering Er ligt potentieel om met de sector (subsector) structuur/vorm te geven in dit domein, inzicht te krijgen waar onze impact ligt. Er ligt ook potentieel in ketensamenwerking: het doormaken van dit leerproces met de keten wordt beschouwd als zeer waardevol Is het steeds noodzakelijk om de first mover te zijn? => Best follower blijkt ook goede optie: verschil maken door onderbouwing en innovatie DMI/ oktober /7

7 Algemene bemerking: De sense of urgency én de sense of opportunity zijn beide belangrijk in dit verhaal! Inzicht in de fundamentele "why" ( Sense of urgency voor onze planeet) is belangrijk: wanneer me onvoldoende inzicht heeft in datgene waarop men als bedrijf werkelijk impact wil gaan uitoefenen (onvoldoende kan definiëren wat duurzaamheid betekent voor uw bedrijf), is het moeilijk om intern de violen gelijk te stemmen en focus te leggen, een coherent verhaal naar buiten te brengen en te bepalen in welke mate men kan inspelen op vragen uit de markt. De sense of opportunity, de manier waarop men door in te spelen op duurzame opportuniteiten er als onderneming ook financieel voordeel kan uithalen, moet gekaderd worden binnen het volledige business model van de onderneming en wordt onderbouwd door de sense of urgency. Andere nuttige tools: - Labelgids die werd opgemaakt ikv het SUSPRO³ project - Business Model Canvas: Format Studio Spark (www.studiospark.be) Format Play It Forward (www.playitforward.be) - De OVAM SIS TOOLKIT (www.ecodesignlink.be/nl/sis-toolkit) - IPSA methodiek: SUSPRO³ Praktijkgids: De IPSA-methodiek als leiddraad voor het succesvol valoriseren van uw duurzame productinspanningen (www.suspro³.be) - 'light footprint' analyses, light marktinsights (www.futureproofed.be) DMI/ oktober /7

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 ROIT return on investment in talent WHITEPAPER 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 2 De methodiek, ontwikkeld door Acerta, kent zijn gelijke op de huidige HR-consultancymarkt niet. Tijd, ervaring

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv

Account Management. Alphonse Degryse, ADC commv ACCOUNT MANAGEMENT Alphonse Degryse, ADC commv 1314 ACCOUNT MANAGEMENT ADC commv VEWA 2013 Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs.

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Een initiatief van PUB magazine en Greenhouse BBC Ltd.

Een initiatief van PUB magazine en Greenhouse BBC Ltd. Een initiatief van PUB magazine en Greenhouse BBC Ltd. September 2009 Executive Summary Oppervlakkigheid troef! De doelstelling van het AAROME onderzoek is om de invulling van de voorwaarden voor een optimale

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter

NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars. Een collectieve management letter NIV~Ä) Signalen voor verzekeraars Een collectieve management letter Koninklijk Nederlands I nstituut van Registeraccountants, juni 2010 2 !"#$ %&'!' () *+) $, $) $,$) -)../0#% $$$))) ))) $ )-$ $ )--./0#%1-)-$

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Oktober 2014 2 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Inhoud Voorwoord 5 Sturen op cultuur en gedrag in de

Nadere informatie