Aan de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer. Den Haag, 17 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer. Den Haag, 17 oktober 2012"

Transcriptie

1 Aan de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer Den Haag, 17 oktober 2012 Betreft: vragen en opmerkingen bij Richtlijnvoorstel betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt ( het richtlijnvoorstel ) Geachte dames en heren, Naar aanleiding van uw onderzoek naar het Wetsvoorstel Toezicht collectief beheer heb ik u namens de vereniging van collectieve beheersorganisaties VOI E al aangegeven dat Nederland met dit wetsvoorstel vooruit is gelopen op de in ontwikkeling zijnde richtlijn en dat nu geconcludeerd kan worden dat de Europese Commissie een andere richting kiest dan het Nederlandse wetsvoorstel. Nederland stuurt aan op het in stand houden en waar mogelijk versterken van de monopoliepositie van collectieve beheersorganisatie ( CBO s ) ten behoeve van één loket voor de gebruiker, hetgeen de rechtvaardiging is voor verbreed en versterkt overheidstoezicht. Via ex ante toezicht op prijsverhogingen door het College van Toezicht en toetsing op billijkheid van tarieven achteraf via een bij wet aangewezen geschillencommissie wordt vanwege deze monopoliepositie ook ingrijpen in tarieven mogelijk. De Europese Commissie daarentegen stuurt aan op zoveel mogelijk concurrentie tussen binnen- en buitenlandse CBO s, met optimale vrijheid voor rechthebbenden hun rechten geheel of gedeeltelijk zelf of door andere partijen uit te (laten) oefenen, waarbij wat governance betreft de focus ligt op versterkt intern toezicht door de rechthebbenden zelf. Voor het overige dient de markt zijn werk te doen. Daar waar het Nederlandse wetsvoorstel meer beperkingen oplegt voor CBO s dan het richtlijnvoorstel doet voor overige Europese CBO s, kan dit de concurrentiepositie van Nederlandse CBO s negatief beïnvloeden, terwijl Nederlandse CBO s in het Europese krachtenveld vanwege het kleine taalgebied al een moeilijke positie hebben. Dit kan uiteindelijk ten koste gaan van een veelzijdig cultuuraanbod. Ten behoeve van uw inbreng voor het schriftelijk overleg over het richtlijnvoorstel breng ik u graag de opmerkingen en vragen bij dit voorstel van de leden van VOI E onder uw aandacht. Ons bureau en ik houden ons gereed om eventuele vragen te beantwoorden of nadere uitleg te geven. Met vriendelijke groet, Job Cohen voorzitter 1

2 Vragen en opmerkingen bij Richtlijnvoorstel betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt ( het richtlijnvoorstel ) ALGEMENE OPMERKINGEN/VRAGEN 1. Uitgangspunten: aanknopingspunten en vragen De doelstellingen van het richtlijnvoorstel bieden aanknopingspunten voor in Europa geharmoniseerde verbeteringen in collectief beheer, maar de uitwerking roept belangrijke vragen op. Met name het uitgangspunt dat het gebruikers makkelijk gemaakt moet worden om repertoire te mogen gebruiken wordt ondersteund. Ook is het goed dat er eenduidige eisen komen ten aanzien van een aantal beheersaspecten van CBO s. Dat kan het draagvlak voor CBO s versterken. 2. Wordt licensering wel makkelijker en efficiënter? Het richtlijnvoorstel heeft mede ten doel multiterritoriale licensering voor online repertoire te vergemakkelijken. Het voorstel schrijft daarom voor aan CBO's hoe repertoire beheerd moet worden. Tegelijkertijd biedt het richtlijnvoorstel auteurs de mogelijkheid werken (typen, categorieën en andere materie van hun keuze) te (laten) beheren zoals zij kiezen, door bijvoorbeeld repertoire uit te zonderen van collectief beheer. Dit kan versplintering van repertoire tot gevolg hebben. Een dergelijke versplintering van repertoire bevordert echter voor gebruikers de duidelijkheid niet en is contraproductief aan de doelstelling. Het gevaar bestaat dat voor bepaald repertoire, bijvoorbeeld met een beperktere doelgroep, of bepaalde CBO s met name in de kleinere landen de kosten relatief toenemen, waardoor zij op termijn uit de markt gedrukt worden. Dit is niet in het belang van de leden en aangeslotenen en kan uiteindelijk ten koste gaan van een veelzijdig cultuuraanbod 3. Onvoldoende waarborg voor uniformering in Europa Het richtlijnvoorstel gaat uit van minimumharmonisatie. Daardoor is er geen garantie dat de omzettingen in de lidstaten tot de beoogde uniformiteit leiden. Deze harmonisatie is belangrijk met name gelet op de te verwachten toename van gedetailleerde geld- en informatiestromen (compatibele gegevensverwerking) tussen CBO s onderling, tussen CBO s en rechthebbenden en tussen CBO s, toezichthouders en de EC. Het belangrijkste aandachtspunt voor de concurrentiepositie van de Nederlandse CBO s is dat een level playing field ontstaat. Het richtlijnvoorstel speelt in op aanzienlijke toename van grensoverschrijdende dienstverlening aan rechthebbenden en internationale concurrentie tussen de CBO s. Dat pleit voor de kleinst mogelijke onderlinge verschillen. Een minimumharmonisatie is wat VOI E betreft onvoldoende. 4. Meer doelregulering gewenst De mate van detail van de regelgeving is op sommige punten contraproductief aan de doelstellingen. Er zou een bepaalde flexibiliteit voor CBO s moeten worden ingebouwd door meer te werken met doelregulering. 5. Insteek richtlijnvoorstel anders dan Nederlandse aanpak Het richtlijnvoorstel stuurt met name op bevordering van concurrentie tussen CBO s, terwijl de Nederlandse insteek juist meer op samenwerking en samenvoeging is gericht. 2

3 Volgens de doelstelling van het richtlijnvoorstel reguleert marktwerking de CBO s. Wanneer een CBO zich niet zou houden aan bepaalde voorschriften zal de rechthebbende geheel of gedeeltelijk vertrekken en rechten bij een andere CBO in beheer geven of zelf of via andere marktpartijen exploiteren. Het Nederlandse wetsvoorstel toezicht daarentegen gaat niet uit van marktwerking maar van een monopolie, waarbij onafhankelijk toezicht een corrigerende werking kan hebben. Het wetsvoorstel toezicht is in een aantal opzichten strenger dan het richtlijnvoorstel, en heeft daardoor een negatieve invloed op de concurrentiepositie van de Nederlandse CBO s, zoals bijvoorbeeld de beperking van de beleggingsmogelijkheden voor CBO s in het Nederlandse wetsvoorstel. Het Nederlandse wetsvoorstel grijpt ook in op de tariefvorming via ex ante toezicht van het College van Toezicht op tariefsverhogingen en door een geschillencommissie bij wet aan te wijzen die achteraf de billijkheid van tarieven kan toetsen. Voor vanuit het buitenland opererende CBO s, of voor andere marktpartijen die rechten exploiteren, gelden deze mogelijke beperkingen van de mededinging niet. Het richtlijnvoorstel is juist gebaseerd op vrije mededinging. 6. Groter krachtenveld dan CBO s alleen Het richtlijnvoorstel gaat er aan voorbij dat niet alleen CBO s een rol spelen in collectief rechtenbeheer. Ook commerciële organisaties en uitgevers verlenen diensten in het kader van licensering. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de proportionaliteit van de voorschriften. Mogelijk is de definitie van CBO te eng. 7. Onduidelijkheid over de toezichtfunctie De governance structuur van CBO s, zoals die in het richtlijnvoorstel wordt voorgeschreven aangaande de toezichtfunctie is onduidelijk. Wordt er nu een bestuur bedoeld, een extra intern toezichthoudend college, of bijvoorbeeld een externe toezichthouder die alle in het richtlijnvoorstel genoemde taken op zich neemt? Deze vragen zijn tevens relevant in het kader van het Nederlandse wetsvoorstel toezicht en de daarmee samenhangende AMvB s. Onze begrippen directie, bestuur, raad van toezicht passen niet goed in de tekst van het richtlijnvoorstel. Met toezichthouder lijkt soms bestuur bedoeld. Maar er is ook sprake van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Hoe verhouden die twee zich? Deze bepalingen toepassen op Nederlandse stichtingen zal niet altijd eenvoudig zijn, en al helemaal niet op de Nederlandse stichtingen die de status hebben van een eigen rechten organisatie zonder individuele leden of aangeslotenen (de stichtingen Reprorecht, Leenrecht en Thuiskopie). Op sommige punten stelt het richtlijnvoorstel dat rechthebbenden en leden toegang hebben tot bepaalde procedures. Het is onduidelijk waarom rechthebbenden en leden beiden worden genoemd. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat in beginsel uit de overeenkomst tussen CBO en rechtstreeks aangeslotene de wederzijdse verplichtingen voortvloeien. ARTIKELSGEWIJS COMMENTAAR Artikel 3 - definities Een voorbeeld van de begripsproblematiek is de ruime definitie van directeur. Artikel 5 rechten van rechthebbenden Lid 2: Het laat zich raden dat wanneer door rechthebbenden royaal gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid om het repertoire veelvoudig te splitsen het beheer er niet gemakkelijker op wordt. Het is niet duidelijk wat hier wordt bedoeld met or other objects of their choice? 3

4 Lid 3: Het richtlijnvoorstel biedt in beginsel een grond voor rechthebbenden om gemakkelijk van de ene CBO naar de andere CBO te hoppen. Wanneer dit op grote schaal gebeurt, zou dat ernstige problemen veroorzaken voor CBO s. Voor een CBO kan koppeling van bepaalde rechten bestaansvoorwaarde zijn om efficiënt te kunnen opereren voor rechthebbenden en gebruikers. Een dergelijke versnippering staat ook haaks op de Nederlandse inzet op zo min mogelijk CBO s en in ieder geval één loket. Er ontstaat ook oneerlijke concurrentie door niet- CBO s (commerciële partijen) als de uitstap bij CBO s te makkelijk wordt gemaakt. Lid 6: Een uitdrukkelijk specifieke toestemming voor elk recht is niet goed werkbaar. Een volledige overdracht met uitzondering van genoemde rechten zou praktischer zijn. De vraag rijst hier ook of een CBO nog wel rechten kan verlenen waarvoor nog geen specifieke toestemming is. Collectieve licenties waarvoor een vrijwaring wordt verleend voor rechthebbenden die nog niet gelokaliseerd zijn moeten bijvoorbeeld wel mogelijk blijven om de problematiek van verweesde werken praktisch op te lossen. Artikel 6 lidmaatschapsregels voor CBO s Lid 2: Een lidmaatschapsaanvraag mag slechts worden afgewezen op grond van objectieve criteria. Hier zou gekeken kunnen worden of de Europese wetgever in staat is om preciezer aan te geven welke criteria wel, en welke niet gehanteerd mogen worden. Lid 5: Uiteraard dienen de CBO s hun ledenregisters actueel te houden. De betrokkene dient ook zelf te zorgen voor het opgeven van wijzigingen in de adresgegevens en dergelijke en het zou goed zijn te stipuleren dat een lid verplicht is om zelf actief mee te werken aan het actueel houden van zijn gegevens. Leden zijn immers verantwoordelijk voor de informatie omtrent hun eigen repertoire. Artikel 7 algemene ledenvergadering Dit voorgestelde artikel is een (te) ver gaande gedetailleerde regelgeving voor private organisaties. Misschien niet onlogisch in een opzet die primair gericht is op versterkt intern toezicht, maar in de combinatie met een versterkt extern toezicht, zoals in het Nederlandse wetsvoorstel toezicht voorgesteld, zou dit een overkill zijn. Lid 7: De auteur of andere rechthebbende lijkt twee stations te moeten passeren voordat hij invloed heeft in de algemene vergadering: - voldoen aan de lidmaatschapscriteria; - voldoen aan de criteria genoemd in deze bepaling. Zou hier niet moeten gelden dat indien men voldoet aan de criteria voor het lidmaatschap deelname aan de interne democratie onbelemmerd moet zijn, en niet nog eens afhankelijk moet zijn van aanvullende voorwaarden? Lid 8: De vertegenwoordiging van een lid door een ander persoon als gevolmachtigde lijkt onbeperkt geformuleerd en dat zou te ver voeren. Zeker nu het vereiste niet is opgenomen dat de ontvanger van de volmacht aangesloten moet zijn bij de CBO waarin wordt gestemd. Ook is niet duidelijk of deze bepaling mogelijk maakt dat de gevolmachtigde een volmacht krijgt van meerdere personen. Artikel 8 - toezichtfunctie Lid 1: De voorgestelde interne toezichtstructuur lijkt wel erg zwaar (zeker in combinatie met versterkt extern toezicht, zie commentaar op artikel 7). Lid 3: Moeten in dit verband de drempels niet worden opgehoogd? Het dagelijks toezicht op compliance met de Richtlijn wordt belegd binnen de CBO. De tekst van dit artikel is onduidelijk over de beoogde invulling van de toezichtfunctie. 4

5 Artikel 10 inning en gebruik van rechteninkomsten Lid 1: Het valt op dat in het richtlijnvoorstel voor dit artikel de formule wordt losgelaten dat de lidstaten er op toezien dat. Waarom is dat? Lid 4: De voorwaarden in het richtlijnvoorstel voor een democratisch, transparant en prudent beleggingsbeleid zijn geheel conform de desbetreffende criteria van het CBO-Keurmerk. Helaas wil de Nederlandse wetgever via het wetsvoorstel toezicht een veel beperkter beleid met betrekking tot beleggen (verbod op beleggen in risicodragend kapitaal), hetgeen de concurrentiepositie van Nederlandse CBO s nadelig kan beïnvloeden. Nederlandse CBO s mogen niet op achterstand komen te staan ten opzichte van buitenlandse CBO s voor wat betreft de mogelijkheden om het rendement uit beleggingen aan te wenden om de beheerskosten te reduceren. Voor Buma/Stemra geldt bijvoorbeeld dat de bij de aangesloten rechthebbenden in rekening gebrachte (netto)kosten in 2011 ongeveer 4 miljoen euro (29%) hoger zouden zijn uitgevallen als deze beperking op beleggen al van kracht was geweest. CBO s moeten in staat blijven om een prudent beleggingsbeleid te kunnen voeren met instemming van de leden of aangeslotenen. Artikel 11 - inhoudingen Lid 2: Wanneer een CBO sociale, culturele of educatieve diensten verleent die worden gefinancierd uit inhoudingen op rechteninkomsten, moeten de lidstaten er op toezien dat rechthebbenden bepaalde aanspraken hebben. Hier zou duidelijker moeten worden gespecificeerd welke rechthebbenden hier worden bedoeld. Een CBO zou bij de toewijzing van een subsidie moeten laten meewegen dat een rechthebbende diens rechten alleen voor een gedeelte bij die CBO heeft ondergebracht. Het is niet duidelijk hoe de CBO dat in de praktijk kan doen. Betekent wat de Commissie hier voorstelt dat een rechthebbende met maar een zeer bescheiden inkomen uit de collectieve exploitatie niet meer dan een zeer bescheiden bijdrage voor een project kan krijgen uit de culturele reservering? Artikel 12 verdeling aan rechthebbenden Verdeling binnen de voorgestelde termijn van twaalf maanden na incasso is in tal van situaties te kort. De Commissie onderkent dat en geeft daarna een groot aantal redenen waarom van de deadline mag worden afgeweken, waardoor de termijn vijf jaar kan zijn. Dit is weer rijkelijk lang. Het Nederlandse wetsvoorstel en het CBO-Keurmerk houden een termijn van 3 jaar na incasso aan, waarna de nog resterende gelden aan het dan te verdelen saldo worden toegevoegd voor verdeling, met een maximale termijn van twee jaar voor de reservering van claims. Het Nederlandse systeem heeft de voorkeur boven het richtlijnvoorstel. De bepaling in het richtlijnvoorstel onverminderd het recht van de rechthebbende om bedragen te vorderen dient nader te worden toegelicht of te worden beperkt, anders blijft een langdurige voorziening voor claims nodig. Artikel 14 inhoudingen in vertegenwoordigingsovereenkomsten Een expliciete instemming van buitenlandse CBO s met inhoudingen voor sociaalculturele doeleinden is onverstandig. Hierover zijn nu vaak binnen internationale verenigingen afspraken gemaakt, die geriskeerd worden met een dergelijke expliciete instemming van bijvoorbeeld rechtenorganisaties in de Verenigde Staten. Dan kan de schade dramatische vormen aannemen in typische importlanden. Dit zal negatieve impact hebben op de bijdrage die CBO s nu geven aan culturele diversiteit en promotie van (klein) repertoire. 5

6 Artikel 15 - licentieverlening Lid 1: Ook hier ontbreekt de clausule De lidstaten zien er op toe dat, terwijl het toch van groot belang is dat de lidstaten er op toe zien dat ook de gebruikers in goed vertrouwen onderhandelen met de CBO s. Wanneer aan gebruikerszijde onwil is om een regeling te treffen, zouden CBO s meer ruimte moeten hebben om het betalen van vergoedingen voor gebruik te realiseren. Artikel 17 informatieplicht aan buitenlandse zusterorganisaties Het gaat erg ver om op het niveau van individuele werken de gevraagde informatie te verstrekken aan zusterorganisaties. Artikel 18 informatieplicht aan gebruikers Lid 1: Legt een vergaande verplichting op aan CBO s, met name tegenover gebruikers. Uiteraard ziet deze bepaling vooral op online gebruikers, maar dat staat nergens. Wanneer een CBO een blanket licence afgeeft inclusief een vrijwaring, dan kan opgave van gedetailleerde informatie over de rechten die men vertegenwoordigt onnodig bezwarend zijn voor een CBO. Voldoende zou moeten zijn dat informatie over de rechten beschikbaar is gesteld, bijvoorbeeld via de website. Artikel 12, lid 3 is niet inzichtelijk. Artikel 20 - jaarverslag De opgave van de honorering en andere vergoedingen aan leidinggevenden is een opgave van het totaal dus niet per betrokken functionaris. Hier wordt rekening gehouden met de privacy in geval de salarisgegevens te herleiden zijn tot individuele personen. In het Nederlandse wetsvoorstel is aangehaakt bij artikel 383c, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dat wel individuele opgave voorschrijft. AD TITEL III OPMERKINGEN EN VRAGEN NB Titel III van het richtlijnvoorstel heeft alleen betrekking op online multiterritoriale verlening van muziekauteursrechten en zijn in de huidige sitatie voor Nederland alleen van belang voor Buma. Samenwerking en concurrentie tegelijk? CBO s kunnen met de zogenaamde tag on andere CBO's vragen hun repertoire te beheren voor wat betreft online multiterritoriale licensering, wat samenwerking op verschillende fronten impliceert. Tegelijkertijd moeten de CBO s gaan concurreren. De voorgestelde richtlijn lijkt op twee gedachten te hinken: samenwerken en concurreren tegelijk. Duidelijk moet worden gemaakt hoe de beoogde concurrentie dan wel samenwerking zich verhoudt tot de mogelijkheden voor rechthebbenden om repertoire te onttrekken aan CBO s. De consequenties van meer flexibiliteit Hoe ver gaat de flexibiliteit van rechtenbeheer? Wat is de scope van de mogelijkheden van beheer en terugtrekken van repertoire op basis van rechtencategorieën of soorten werk en andere materie van hun keuze? Het outcarven van een volledig repertoire zou zeer nadelig zijn voor de collectiviteit en dus voor de rechthebbenden en uiteindelijk voor de diversiteit van het online aanbod. Ook in het licht van de licenseringsmogelijkheden van omroepen is niet duidelijk wat nu in het pakket zit van diensten die zonder compliance aan titel III mogen worden gelicenseerd. 6

7 Non-exclusief en non-discriminatoir Non-exclusiviteit en niet-discriminatie gelden voor de overeenkomsten tussen CBO s. Wat betekent dit nu werkelijk voor het auteursrechtenbeheer? De vraag kan worden gesteld wat van een grote CBO, die het repertoire beheert van een andere CBO, kan worden verwacht. Carry in verplichting is geen carry out. Het houdt in ieder geval niet in dat niet gedifferentieerd zou kunnen worden in de behandeling van repertoire van een tag on CBO, zo lang dat maar op dezelfde manier gebeurt als met het eigen repertoire. Formeel onbedoeld kan zo toch discriminatie ontstaan. Dit is een reëel risico, omdat de markt weliswaar meer internationaal wordt, maar de bestuurlijke realiteit primair nationaal blijft. 7

18-10-2012, Buma/Stemra reactie op de Internetconsultatie Richtlijn collectieve beheersorganisaties

18-10-2012, Buma/Stemra reactie op de Internetconsultatie Richtlijn collectieve beheersorganisaties Reactie van Buma/Stemra: 1. Hoe kijkt u aan tegen het voorstel om op Europees niveau te voorzien in minimumregels voor transparantie en governance voor alle cbo s? Het is een goed voornemen van de Europese

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2014-2015

2 Vergaderjaar 2014-2015 TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2014-2015 34 243 Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014 Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013 Presentatie 3 december 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie van

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/26/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/26/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 84/72 Publicatieblad van de Europese Unie 20.3.2014 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/26/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0180(COD) 28.3.2013. van de Commissie cultuur en onderwijs. voor de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0180(COD) 28.3.2013. van de Commissie cultuur en onderwijs. voor de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie cultuur en onderwijs 28.3.2013 2012/0180(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs voor de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2014

Activiteitenprogramma 2014 Activiteitenprogramma 2014 1. Inleiding Naast het Jaarrapport over het jaar 2012 publiceert het CvTA een Activiteitenprogramma 2014. Voor het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs-

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties NOTITIE College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Onderwerp Sociaal cultureel beleid CBO s 3 december 2010 Hoofdstuk 1 Inleiding In zijn laatste Financieel Rapport

Nadere informatie

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014. Presentatie 23 november 2015

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014. Presentatie 23 november 2015 Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014 Presentatie 23 november 2015 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 24 095 Frequentiebeleid Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Zijne Excellentie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De weledelgestrenge heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam Bezoekadres: Herengracht

Nadere informatie

Gelet op artikel 22 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten,

Gelet op artikel 22 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, (Tekst geldend op: 14-12-2015) Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 juni 2013, nr. 398467, houdende aanwijzing van de geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 22 van de

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

CBO-Keurmerkcriteria VOI E, Den Haag, versie 5-2015

CBO-Keurmerkcriteria VOI E, Den Haag, versie 5-2015 CBO-Keurmerkcriteria VOI E, Den Haag, versie 5-2015 De CBO-Keurmerkcriteria met bijlagen zijn voor de eerste keer vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van VOI E d.d. 23 maart 2011. De Richtlijnen

Nadere informatie

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014

Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 RAPPORT Goed Bestuur en Integriteit a Collectieve Beheersorganisaties Stand van zaken 2014 College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Juni 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 775 Bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve

Nadere informatie

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1

5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 5. Auteursrecht op internet: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een pleidooi voor collectief beheer 1 Erwin Angad-Gaur E r worden, zowel nationaal als internationaal, veel discussies gevoerd over

Nadere informatie

Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen

Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen Toelichting op journalistieke auteursrechtvergoedingen Met de ondertekening van het aansluitingscontract draagt u aan Lira een gedeelte van de rechten op uw werk over. Dit klinkt misschien eng. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Reglement Uitkeringen

Reglement Uitkeringen Reglement Uitkeringen als bedoeld in artikel 14 der Statuten Zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Reprorecht van 1 december 2004, nader vastgesteld op 1 maart 2005

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015

Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten. 6 juli 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 6 juli 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Amsterdam, 9 april 2014

Aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Amsterdam, 9 april 2014 Aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Onderwijs Cultuur en Wetenschap Amsterdam, 9 april 2014 Betreft: consultatie filmauteurscontractenrecht Geachte heer/mevrouw, De partijen verenigd in het

Nadere informatie

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek. R e g i s t r a t i e k a m e r Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..'s-Gravenhage, 19 januari 1999.. Onderwerp AMvB informatieplicht banken Bij brief van 8 oktober 1998 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011,

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011, gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 College van Toezicht Collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

Jaarverslag 2004 College van Toezicht Collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Jaarverslag 2004 College van Toezicht Collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten College van Toezicht Auteursrecht Postbus 556 2501 CN s - Gravenhage 1. Inleiding 1.1. Algemeen Op 15

Nadere informatie

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011

Informatie en bekendmaking van beleid. Artikel 2 Coördinatiebesluit organisatie bedrijfsvoering rijksdienst 2011 Secretarissen-generaal Directeur-generaal Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Directie Faciliteiten, Huisvestings- en Inkoopbeleid Rijk Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

NPS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM. Onderwerp Toetsingsbesluit voorgenomen nevenactiviteit NPS

NPS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM. Onderwerp Toetsingsbesluit voorgenomen nevenactiviteit NPS NPS t.a.v. Directie en Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Onderwerp Toetsingsbesluit voorgenomen nevenactiviteit NPS Geachte Directie en Bestuur, Op 23 september jl. heeft u ingevolge artikel 2.133

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013

Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013 Informatiebijeenkomst SEKAM en SEKAM Video. December 2013 Datum: 13 december 2013 Locatie: West-Indisch Huis Herenmarkt 99, Amsterdam Notulen: Anneloes Vernooij Aanwezigen bestuur: Dhr. D. v.d. Graaf (secretaris

Nadere informatie

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur

TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink. Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur TOEZICHT FIDUCIAIR BEDRIJF NEDERLANDSE ANTILLEN Mr K. Frielink Donderdag 13 december 2001 / 17.00-17.30 uur Op 1 januari 2002 is het zover: dan treedt in de Nederlandse Antillen de landsverordening toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid & Justitie Directie Wetgeving; sector Privaatrecht. Den Haag, 31 augustus 2011

Ministerie van Veiligheid & Justitie Directie Wetgeving; sector Privaatrecht. Den Haag, 31 augustus 2011 Ministerie van Veiligheid & Justitie Directie Wetgeving; sector Privaatrecht Den Haag, 31 augustus 2011 Betreft: internetconsultatie over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN VERBETERING

SAMEN WERKEN AAN VERBETERING SAMEN WERKEN AAN VERBETERING INCASSO AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN SAMENVATTING VAN HET ADVIES WERKGROEP VERBETERING INCASSO AUTEURSRECHT Den Haag, 29 april 2009 COLOFON Projectnummer: 26101 Auteurs:

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Wet Werk en Bijstand Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Cuijk 2012

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE Stichting de Thuiskopie incasseert heffingen op blanco beelddragers ten behoeve van de billijke vergoeding die auteursrechthebbenden toekomt voor het kopiëren van hun filmwerken

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

In de versie voor de rapportage van de informatie over het jaar 2014, zijn ten opzichte van de voorgaande versie de volgende onderdelen gewijzigd:

In de versie voor de rapportage van de informatie over het jaar 2014, zijn ten opzichte van de voorgaande versie de volgende onderdelen gewijzigd: Instructie bij invullen Uniforme Informatie Rapportage aan CvTA Rapportage aan College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten Datum : juni 2015 1 Aanpassingen: In de

Nadere informatie

datum: 31 augustus 2011 betreft: internetconsultatie richtlijnvoorstel verweesde werken (COM (2011) 289)

datum: 31 augustus 2011 betreft: internetconsultatie richtlijnvoorstel verweesde werken (COM (2011) 289) Ministerie van Veiligheid & Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum: 31 augustus 2011 betreft: internetconsultatie richtlijnvoorstel verweesde werken (COM (2011) 289) Geachte heer, mevrouw, Portal

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb Akkoordstukken. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb Akkoordstukken. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST/PZ/KZ Iinkomstenvrijlating langdurigheidstoeslag WWB 1- Notagegevens Notanummer 2007.00896 Datum 24-1-2007 Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden

Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Gezamenlijke Verklaring Consumentenbond en Artiestenvakbonden Voorstel voor een nieuwe regeling De Consumentenbond, Ntb en FNV Kiem doen gezamenlijk een

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008 (Gemeenteblad 2008, nr. 367);

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008 (Gemeenteblad 2008, nr. 367); VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE VENRAY De raad van de gemeente Venray; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008 (Gemeenteblad 2008, nr. 367); Gelet op artikel

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Een nieuwe sociale Europese interne markt

Een nieuwe sociale Europese interne markt Een nieuwe sociale Europese interne markt Prof. mr. dr. E.R. Manunza Hanze Inkoopseminar 2013 On Moral Sentiments, people, profit & procurement Het thema van vandaag Solidariteit in ruime zin Bemoeilijken

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Veiligheid en Justitie, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken

Eerstverantwoordelijk ministerie Ministerie van Veiligheid en Justitie, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken Fiche 1: Richtlijn eenpersoonsvennootschappen 1. Algemene gegevens Titel voorstel Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn, De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2509 EJ DEN HAAG Datum 8 augustus 2013 Onderwerp Wetsvoorstel versterking eigen kracht Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. College van Toezicht collectieve beheersorganisaties. Auteurs- en naburige rechten

Jaarverslag 2010. College van Toezicht collectieve beheersorganisaties. Auteurs- en naburige rechten Jaarverslag 2010 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten College van Toezicht Auteursrecht Postbus 15072 1001 MB Amsterdam wwwcvtanl 1 In Memoriam Op 9 mei 2010

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers C MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Uitgegeven: 11 oktober 2013 2013, nr. 61 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014 Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15 Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085 Aan: De Gemeenteraad Vries, 16 juni 2014 Portefeuillehouder: mevr. N. Hofstra Behandelend ambtenaar: mevr.

Nadere informatie

Goed geregeld via uw boekingskantoor

Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Over Buma Buma vertegenwoordigt makers van muziek werken (componisten en tekst dichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld.

Nadere informatie

Position Paper DNB Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen 14 augustus 2015

Position Paper DNB Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen 14 augustus 2015 Position Paper DNB Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen 14 augustus 2015 Het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering (kortweg wetsvoorstel ) maakt voor deelnemers aan een premieovereenkomst

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Data Protection Impact Assessment (DPIA) Data Protection Impact Assessment (DPIA) van Theorie naar Praktijk [ 28 januari 2015 ] 2 Data Protection Impact Assessments: agenda 1. Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 2. Hoe productief

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Openbaar. Datum beslissing B & W B MT PB RE S. Akkoord Bespreken. Registratienummer

Openbaar. Datum beslissing B & W B MT PB RE S. Akkoord Bespreken. Registratienummer Datum beslissing B & W B MT PB RE S Akkoord Bespreken Openbaar Aan Status Registratienummer Onderwerp Programma/Speerpunt Portefeuillehouder Beslispunten Afdeling Retour afdeling Adviseur/telefoonnummer/e(mail

Nadere informatie

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Commissie juridische zaken

Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 21.2.2011 2010/0207(COD) AMENDEMENTEN 6-22 Ontwerpadvies Dimitar Stoyanov (PE456.696v01-00) over het voorstel voor een Richtlijn.../.../EU van het

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

ESB-congres 2007 Duurzame marktwerking in de pensioensector

ESB-congres 2007 Duurzame marktwerking in de pensioensector ESB-congres 2007 Duurzame marktwerking in de pensioensector Fieke van der Lecq EUR & NMa* * Disclaimer / persoonlijke titel etc. De pensioensector als markt Pensioenproductie: verschillende schakels in

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder. Zaaknummer: 2008/008 Rechter(s): mrs. Loeb, Lubberdink, Mollee Datum uitspraak: 20 juni 2008 Partijen: appellant tegen college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen

REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE van Vereniging Buma / Stichting Stemra statutair gevestigd te Amstelveen Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma en het bestuur van

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA

Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument onafhankelijkheid en VGBA Aan de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Drs. H. Wieleman RA, voorzitter Postbus 7984 1008 AD Amsterdam Den Haag, 30 augustus 2013 Ref: B13.32 Betreft: Eumedion-reactie op NBA Consultatiedocument

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 260 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

AANSLUITINGSREGLEMENT KLACHTENINSTITUUT FINANCIELE DIENSTVERLENING

AANSLUITINGSREGLEMENT KLACHTENINSTITUUT FINANCIELE DIENSTVERLENING model 09042008 AANSLUITINGSREGLEMENT KLACHTENINSTITUUT FINANCIELE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities Aangeslotene: in het Register ingeschreven rechtspersonen, vennootschappen onder firma, commanditaire

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten)

de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) de positie van de verzekerde/patiënt in Nederland en daarbuiten in het licht van de voorgenomen wijziging van art 13 Zvw (EU-aspecten) Jac Rinkes Workshop SKGZ 3-10-13 Zorgverzekeringswet Artikel 13 1.

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 184 d.d. 3 augustus 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO. Geachte Directie en Bestuur,

VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum. Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO. Geachte Directie en Bestuur, VPRO T.a.v. Directie en Bestuur Postbus 11 1200 JC Hilversum Onderwerp Beoordeling nevenactiviteit VPRO Geachte Directie en Bestuur, Op 30 augustus jl. heeft u ingevolge artikel 2.133 Mediawet de volgende

Nadere informatie