BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Correctiemodel BEDRIJFSPROCESSEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de volgende regels: Meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is: per vraag. Een fout antwoord levert 0 punten op. Multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn: maximaal per vraag of een deel daarvan. Als de kandidaat alle goede antwoorden heeft aangegeven, wordt toegekend. Is een deel van de antwoorden goed, dan wordt een deel van toegekend. Hotspotvraag waarbij de kandidaat een afbeelding aan moet wijzen: per vraag. Sleepvraag waarbij de kandidaat de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten: 1 punt per vraag en per vraag wanneer deze half goed is. Rangschikvraag waarbij de kandidaat de juiste volgorde aan moet geven: per vraag en een per vraag wanneer deze half goed is. Invulvraag waarbij de kandidaat een woord of getal moet invullen: per vraag. De scoringswijze staat per vraag aangegeven. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 1 / 26

2 Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Er zijn diverse soorten projecten. Welke soort project past bij het gewenste eindresultaat? Sleep de passende projectsoort naar het bijbehorende gewenste eindresultaat. Let op, er kunnen meerdere projectsoorten bij het eindresultaat passen Juiste antwoord: Eindresultaat Het bouwen van een nieuwe fabriek voor de productie van hardware in Korea. Het inrichten van een nieuw CRM systeem voor een grote overheidsinstelling. Project a objectgericht b marktgericht c informatiesysteem d technologie Geheel goed Half goed Vraag 2 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Keten- en netwerken hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld. Zet de onderstaande toepassingen in de juiste chronologische volgorde. a Personal computer b Cloud computing c Mainframe/minicomputer d Bedrijfsinternet Juiste antwoord: c - a - d b Geheel goed Half goed c Mainframe/minicomputer (1959) a Personal computer (1981) d Bedrijfsinternet (1992) b Cloud computing (2000) Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 2 / 26

3 Vraag 3 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is het kenmerk van de onderstaande besluitvormingsmethoden? Sleep het juiste kenmerk onder de methode. Juiste antwoord: Methode Kenmerk Coalitievorming door managers Incrementele besluitvorming Stapsgewijs besluitvormings proces Operationele researchbenadering Kwantitatieve Gegevensanalyse Carnegiemodel Vuilnisbakmodel Pro-actieve probleemoplossing Geheel goed Half goed Vraag 4 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Door bezuinigingen moet een manager een keuze maken tussen efficiencyverbetering of omzetverhoging. Wat zijn de achtereenvolgende stappen die hij moet nemen om het probleem op te lossen? Zet de onderstaande stappen in de juiste volgorde. 1 kiezen en implementeren van de beste oplossing 2 oplossingen ontwikkelen en alle alternatieven beoordelen op doelmatigheid en kans op succes 3 verzamelen van interne en externe informatie en details over de bezuiniging 4 doel bepalen en oorzaak van het probleem achterhalen Juiste antwoord: Geheel goed Half goed Vraag 5 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat kwam uit de Hawthorne-studies als belangrijkste kenmerk naar voren? a Condities en structuur van een organisatie zijn afhankelijk van hun externe omgeving. b Een positieve behandeling van medewerkers leidt tot meer motivatie en productiviteit. c Door betrokkenheid te stimuleren kan een organisatie zijn mogelijkheden verruimen. Juiste antwoord: b a onjuist b juist c onjuist Geheel goed Half goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 3 / 26

4 Vraag 6 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een ICT medewerker wil graag meewerken aan een project binnen de organisatie. Tijdens het intakegesprek met de projectleider legt hij uit wat zijn toegevoegde waarde kan zijn. Van welk communicatieaspect maakt hij gebruik? a het appelerende aspect b het expressieve aspect c het referentiële aspect d het relationele aspect Juiste antwoord: b a onjuist b juist c onjuist d onjuist Vraag 7 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Het L_PASO model ordent het ICT werkterrein langs drie dimensies. Systeemsoort is er daar een van. Tot welke systeemsoort behoort de IT Infrastructuur? a B-systeem b I-systeem c D-systeem Juiste antwoord: c a onjuist b onjuist c juist Vraag 8 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Projecten komen in vele soorten en vormen voor. De indeling naar soort kan op meerdere manieren gemaakt worden. Een van de manieren is het indelen naar projectresultaat. Bij een harde projectsoort kost het minder moeite het resultaat hard (zichtbaar en stabiel) te maken. Zet de volgende 3 projectsoorten in volgorde van toenemende hardheid. 1 structuurgericht project 2 visiegericht project 3 objectgericht project Juiste antwoord: Geheel goed Half goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 4 / 26

5 De hardheid van een projectresultaat neemt af als het meer moeite kost het gewenste projectresultaat zichtbaar en stabiel te maken. Een visiegericht project, bijvoorbeeld het schrijven van een strategisch plan, is minder planbaar en beheersbaar dan de overige genoemde projectsoorten. (projectsoort = zacht) Bij een structuurgericht project, bijvoorbeeld het veranderen van een organisatiestructuur, is het resultaat beter te definiëren. (projectsoort = minder zacht) Bij een objectgericht project, bijvoorbeeld het bouwen van een pand, is het projectresultaat het best te definiëren waardoor het minder moeite kost het project te beheersen. (projectsoort = hard) Vraag 9 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Bij het uitvoeren van een project wordt gewerkt in gedefinieerde projectfasen. In elke fase vinden gestructureerd specifieke werkzaamheden plaats. In welke van de volgende projectfasen worden de oplossingen bepaald voor de eisen en wensen die de initiator of opdrachtgever van het project heeft aangegeven? a in de initiatieffase b in de definitiefase c in de ontwerpfase d in de realisatiefase Juiste antwoord: c a onjuist, in de initiatieffase wordt de haalbaarheid bepaald en vindt de afbakening van het projectresultaat plaats. b onjuist, in de definitiefase wordt het projectresultaat zo concreet mogelijk gedefinieerd en worden de werkzaamheden die moeten plaatsvinden in de ontwerpfase zo nauwkeurig mogelijk beschreven. c juist, in de ontwerpfase is alle creativiteit nodig om aan de wensen en eisen tegemoet te komen die in de definitiefase zijn vastgesteld. Dus het vinden van oplossingen. d onjuist, in de realisatiefase worden alle activiteiten uitgevoerd die tot het gewenste projectresultaat moeten leiden. Vraag 10 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een projectaudit kan in bepaalde gevallen worden ingezet om de gang van zaken door te lichten en zwakke punten aan te geven, waardoor bijsturing mogelijk is. Welke activiteiten horen bij een projectaudit? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a opstellen van een conceptrapportage met aanbevelingen b interviewen van alle projectdeelnemers c bepalen van het analysekader van de audit d het werven van een aantal projectteamleden voor het auditteam Juiste antwoord: a en c Eén goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 5 / 26

6 a juist, de bevindingen van het auditteam worden in concept voorgelegd aan de project/programmaorganisatie en de conclusies worden getoetst met de opdrachtgever. Na bijstelling kan het definitieve auditrapport opgesteld worden. b onjuist, bij het vaststellen van het analysekader wordt een lijst van te interviewen personen opgesteld. Het is niet nodig alle projectdeelnemers te interviewen. c juist, het vaststellen van het analysekader geeft het auditteam de afbakening van inhoud en aansturing van het project/programma. d onjuist, in het auditteam horen onafhankelijke deelnemers te zitten die niet verantwoordelijk zijn voor enig projectresultaat. Vraag 11 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Voor een project worden door de projectleider activiteiten gegroepeerd en gestructureerd in diverse fasen. Sleep de volgende 3 activiteiten naar de juiste projectfase. Juiste antwoord: Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Onderzoeken haalbaarheid project Maak detailoverzicht activiteiten voorbereidingsfase Uitwerken detailontwerpen Bepalen functionele eisen Zoeken van oplossingen deelprojecten Contact met derden (toeleveranciers) Maak detailoverzicht activiteiten ontwerpfase Detailleren projectprogramma Maak detailoverzicht activiteiten realisatiefase Opstellen projectprogramma Onderzoek make or buy mogelijkheden Maken draaiboek Geheel goed Half goed De detailuitwerking van de activiteiten in een fase gebeurt in de daaraan voorafgaande fase. In de definitiefase maakt de projectleider een detailoverzicht van de activiteiten in de ontwerpfase. In de ontwerpfase onderzoekt de projectleider make or buy mogelijkheden. In de voorbereidingsfase maakt de projectleider een detailoverzicht van de activiteiten in de volgende fase: de realisatiefase. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 6 / 26

7 Vraag 12 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke van de volgende contracten is een voorbeeld van een dienstverleningsovereenkomst? a het contract dat de afspraken regelt tussen het bedrijf en de ICT-leverancier, voor het werkplekbeheer van het bedrijf b het arbeidscontract van een medewerker van het ingeschakelde ICT-servicebedrijf c het contract voor de aanschaf van een softwaresysteem dat het bedrijf gaat gebruiken d de specificatie van de dienstverlening die een hostingpartij heeft gemaakt als resultaat van de onderhandeling met de klant Juiste antwoord: a a juist, in een dienstverleningsovereenkomst worden de diensten van de leverancier aan de afnemer contractueel vastgelegd. b onjuist, een arbeidscontract regelt niet de totale ICT dienstverlening. c onjuist, een contract voor de aanschaf van software is geen dienstverleningsovereenkomst, maar een koopovereenkomst. De ondersteuning voor de software zou wel in een dienstverleningsovereenkomst kunnen worden vastgelegd. d onjuist, een specificatie is nog geen contractuele afspraak. Het formele contract bepaalt de wederzijdse verplichtingen. Vraag 13 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Directie en management van Flow International besluiten het personeelsbeloningssysteem te wijzigen. Welk type verandering voeren zij hiermee door? a technologische verandering b product- en dienstverandering c strategische en structurele verandering Juiste antwoord: C a onjuist b onjuist c juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 7 / 26

8 Vraag 14 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Onderzoeksbureaus signaleren geregeld ontwikkelingen in de IT. Ontwikkelingen die gedurende langere tijd in toenemende mate gezien worden en een nieuwe richting op gaan, worden trends genoemd. Geef aan welke trends op dit moment actueel zijn. Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a bring your own device b client server c lean IT d relational databases e transaction processing Juiste antwoord: a en c Eén goed a juist b onjuist c juist d onjuist e onjuist Vraag 15 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een organisatie heeft verschillende toepassingsgebieden van IT met elk een eigen doelstelling. Onderstaande tekst gaat over de systemen die gebruikt worden binnen de organisatie. Sleep de 4 ontbrekende woorden op de juiste plaats. Juiste antwoord: Betere besluitvorming moet het gevolg zijn van het gebruik van Business Intelligence systemen (1). Als je bestellingen op maat wilt kunnen maken, zijn productiesystemen (2) nodig, wil je minder onnodige voorraad hebben dan zijn logistieke systemen (3) belangrijk. Met het gebruik van klantrelatiesystemen (4) kun je de wensen van een koper beter vastleggen. Geheel goed Half goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 8 / 26

9 Vraag 16 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor het managen van een project zijn beheersmatige activiteiten noodzakelijk. Welk aandachtspunt komt in alle vijf de beheersmatige activiteiten voor? a risico b tijd c geld d kwaliteit Juiste antwoord: a a juist b onjuist c onjuist d onjuist Vraag 17 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Voor het beheersen of managen van een project worden 5 beheersmatige activiteiten benoemd. Welke activiteiten zijn dit? a tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie b tijd, informatie, resources, organisatie, methode c tijd, kwaliteit, informatie, methode, resources Juiste antwoord: a a juist b onjuist c onjuist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 9 / 26

10 Vraag 18 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Mintzberg onderscheidt tien scholen van organisatiestrategie. Welke van de onderstaande scholen valt volgens Mintzberg onder Voorschrijvende scholen? a configuratieschool b machtschool c ontwerpschool d omgevingsschool Juist antwoord: c a onjuist b onjuist c juist d onjuist Vraag 19 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welk van onderstaande omschrijvingen sluit het beste aan bij de term projectmatig werken? a zo snel mogelijk aan de slag gaan, nadat een doel of probleem is geconstateerd, zodat flexibiliteit eenvoudiger is na te streven b over langere periode gelijke prestaties leveren met (relatief) constante eigenschappen, zodat efficiëntie eenvoudiger is na te streven c eenmalig een maximale prestatie leveren met een beperkte hoeveelheid middelen, zodat effectiviteit eenvoudiger is na te streven Juiste antwoord: c a onjuist b onjuist c juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 10 / 26

11 Vraag 20 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Bij het bepalen van de financiële waarde van softwareproducten wordt gebruik gemaakt van de softwarewaarderingspiramide. Welke van onderstaande beweringen zijn juist? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a De softwarewaarderingspiramide bestaat uit drie lagen. b De reparatielast is gelijk aan de technische schuld c De onderdelen kwaliteit en onderhoudslast bevinden zich in dezelfde laag. Juiste antwoord: a en b Eén goed a juist b juist c onjuist Vraag 21 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Professor Mintzberg onderscheidt drie rollen die managers vervullen. Welke subrollen horen volgens Mintzberg bij de Informatierol? a onderhandelaar en middelentoewijzer b boegbeeld en leider c probleemoplosser en initiator d waarnemer en woordvoerder Juiste antwoord: d a onjuist b onjuist c onjuist d juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 11 / 26

12 Vraag 22 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een informatieplan ondersteunt de bedrijfsplannen. Welk aspect is essentieel voor het opstellen van een goed informatieplan? a de projectaanpak die moet worden gebruikt b tijdige oplevering van het plan c inventarisatie van de huidige situatie d bepalen van het kennisniveau van de medewerkers Juiste antwoord: c a onjuist b onjuist c juist d onjuist Vraag 23 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Bij het plannen en definiëren van werkzaamheden en projectresultaat horen onder andere schattingen van en aannames over doorlooptijden en kosten. De start van de werkzaamheden van een project is een week te laat omdat de benodigde handtekeningen onder beslisdocumenten niet op tijd verkregen werden. Daarnaast loopt het project mogelijk vertraging op wegens ziekte van een medewerker. Welke van onderstaande uitspraken zijn een risico voor het project waar de projectleider door het toepassen van risicomanagement rekening mee had moet houden? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a De projectleider verwacht de goedkeuring op het projectplan op tijd te krijgen. b Een projectmedewerker heeft bij de projectleider aangegeven dat hij/zij in de projectperiode een vakantie van twee weken heeft gepland. c De projectleider heeft aangenomen dat iedere projectmedewerker volledig beschikbaar is voor de in het projectplan beschreven activiteiten. d De projectleider heeft voor dit project in de planning en het budget voldoende extra middelen opgenomen (tijd en geld) om zieke medewerkers te kunnen vervangen. Juiste antwoord: a en c Eén goed a juist, de goedkeuring is hier cruciaal voor de planning. Het niet tijdig verkrijgen is een risico waarmee rekening gehouden moet worden. b onjuist, omdat bekend is wanneer een teammedewerker vakantie neemt, is het geen risico maar een vaststaand feit, waar in de planning al rekening mee wordt gehouden. c juist, de aanname leidt tot een risico, namelijk dat er door ziekte of vakantieplannen onvoldoende capaciteit is om de activiteiten tijdig uit te voeren. d onjuist, deze actie is een voorbeeld van het wegnemen of verminderen van een risico door het treffen van de juiste maatregelen. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 12 / 26

13 Vraag 24 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Nadat risico s binnen een project geïdentificeerd zijn, bepaalt de projectleider de kans dat een risico mogelijk gaat optreden. Vervolgens stelt de projectleider de impact van die risico s op het projectresultaat vast. Wat kan de projectleider doen om risico s te verminderen of weg te nemen? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a De projectleider kan het risico negeren, dus niets doen. b De projectleider deelt de zorgen die hij heeft over de risico s met de stuurgroep. c De projectleider stelt een contingency planning op met daarin per risico de wat-als overwegingen. d De projectleider definieert voldoende marges voor activiteiten zowel in tijd /doorlooptijd, als in geld en kwaliteit. e De projectleider probeert alle risico s in het project op te lossen. Juiste antwoord: c en d Eén goed a onjuist, negeren is een mogelijkheid om te reageren op een risico, maar daardoor vermindert het risico niet. Het betekent alleen dat de projectleider het bestaan van het risico accepteert. b onjuist, het delen van de zorgen zal het begrip voor de situatie wellicht verhogen, maar het is geen maatregel die de risico s vermindert. c juist, met het opstellen van de mogelijke acties die genomen kunnen worden bij het optreden van risico s vermindert de projectleider de effecten van dat risico of neemt hij het risico zelfs geheel weg. d juist, het aanbrengen van en rekenen met voldoende marges (plus en min) bij het plannen van de projectactiviteiten zorgt voor de nodige ruimte voor afwijkingen en vermindert de bestaande risico s. e onjuist, het is te duur, te tijdrovend en ook niet nodig om alle risico s op te lossen. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 13 / 26

14 Vraag 25 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Projectleider Van der Molen gaat op weg naar de geplande maandelijkse stuurgroepvergadering om de status van zijn project te verantwoorden en zicht te geven op zijn voorgenomen acties. Gisteren is hij door zijn projectteam voorzien van alle benodigde informatie. De resultaten van de testteams zijn uitstekend. Tot nu toe vallen de afwijkingen ten opzichte van de productspecificaties erg mee. Een bouwteam meldt dat diverse ontwikkelaars ziek zijn. De verwachting is dat ze nog een paar dagen niet kunnen deelnemen aan het ontwikkelen van producten. Gelukkig heeft de projectleider bij het plannen van het budget rekening gehouden met het kunnen inhuren van extra ontwikkelaars indien nodig. Welk beheersingsproces krijgt de komende tijd de meeste aandacht van de projectleider om het projectresultaat zeker te stellen? a tijdsbeheersing b geldbeheersing c informatiebeheersing Juiste antwoord: a a juist, de meeste energie zal liggen bij het op tijd inzetten van projectmedewerkers (eventueel inhuren) binnen het beschikbare budget zodat het werk volgens planning gaat lukken. b onjuist, met extra budget is rekening gehouden. Er is dus geen financiële druk op het project. c onjuist, de projectinformatie is voldoende om de sturing op het project uit te voeren. Vraag 26 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 In ICT contracten staan de afspraken die partijen onderling maken. Welke wettelijke bepaling is ook van toepassing op deze contracten zonder dat ernaar verwezen hoeft te worden? a Aangeboden werkzaamheden moeten door gecertificeerde ICT professionals worden uitgevoerd. b Een leverancier van ICT diensten moet ISO-gecertificeerd zijn. c ICT medewerkers moeten zich aan de Arbeidstijdenwet houden. Juiste antwoord: c a onjuist, door ICT leverancier gecontracteerde werkzaamheden hoeven niet door gecertificeerde ICT ers worden uitgevoerd. b onjuist, een leverancier van ICT-diensten hoeft niet ISO-gecertificeerd zijn. c juist, de ICT-medewerkers van een dienstverlener moeten zich aan de arbeidstijdenwet houden. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 14 / 26

15 Vraag 27 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke concurrerende waarden uit het managementmodel van Quinn horen bij welk model? Zet de juiste concurrerende waarden achter het goede model. Juiste antwoord: Managementmodel Human relationsmodel Intern-procesmodel Open-systeemmodel Rationeel doelmodel Concurrerende waarde gericht op ontwikkeling van human resources gericht op consolidatie, continuïteit gericht op expansie, verandering gericht op maximale output Geheel goed Half goed Vraag 28 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welk van de onderstaande criteria horen volgens het model van Quinn bij het opensysteemmodel? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a stabiliteit en controle b innovatie en aanpassing c groei en middelen verwerven d richting en doelverduidelijking e participatie en openheid f inzet en moreel Juiste antwoord: b en c Eén goed a onjuist, hoort bij intern procesmodel b juist c juist d onjuist, hoort bij rationeel-doelmodel e onjuist, hoort bij human-relationsmodel f onjuist, hoort bij human-relationsmodel Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 15 / 26

16 Vraag 29 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Het model van Quinn onderkent vier oriëntaties van managers. Zet de 4 oriëntaties op de juiste plaats in het model. 1 beheersing 2 extern 3 flexibiliteit 4 intern Juiste antwoord: Geheel goed Half goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 16 / 26

17 Vraag 30 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Projectfasering is onder andere nodig om projecten te structureren en beheersbaar te maken. In alle projectfasen wordt met behulp van principes gewerkt. Welke van de volgende principes is van toepassing op projectfasering? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a volgordelijk en gelijktijdig werken b elke fase duurt exact even lang c resultaat georiënteerd d elke fase beschrijft gedetailleerd het totale projectresultaat Juiste antwoord: a en c Eén goed a juist, een netwerkplanning kan inzicht geven in het verloop van activiteiten. Deels zijn deze van elkaar afhankelijk en zullen ze volgordelijk plaats moeten vinden. Deels kunnen activiteiten gelijktijdig worden uitgevoerd. b onjuist, lengte van de fase gelijk houden is geen principe. Zorgen dat fasering beheersbare delen oplevert is wel belangrijk. c Juist, elke projectfase is resultaat georiënteerd. Diverse resultaat- en/beslisdocumenten worden opgeleverd aan het eind van elke fase. d onjuist, alleen de invulling van die onderdelen die in de eerstvolgende fase nodig zijn, worden gedetailleerd uitgewerkt. Hoe verder in het project, hoe nauwkeuriger het projectresultaat wordt vastgelegd. Vraag 31 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een project bestaat uit projectfasen. Alle fasen starten en eindigen met een goedgekeurd document. Sleep de juiste documenten naar de juiste blokken: (NB: Blokjes mogen meerdere keren gebruikt worden.) Juiste antwoord: Goedgekeurde Definitiefase projectopdracht Goedgekeurd projectprogramma Ontwerpfase Goedgekeurd projectontwerp Goedgekeurd projectprogramma Goedgekeurd projectontwerp Voorbereidingsfase Goedgekeurd realisatieprogramma Geheel goed Half goed Resultaat van de definitiefase is een uitgewerkt en goedgekeurd projectprogramma. Dit resultaat is het startpunt voor de volgende fase, de ontwerpfase. In de ontwerpfase komt men tot een projectontwerp, dat na acceptatie als goedgekeurd projectontwerp weer nodig is om de voorbereidingsfase te kunnen starten. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 17 / 26

18 Vraag 32 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Sourcing komt in vele varianten voor. Bij welke van onderstaande vormen besteedt de klant haar gehele IT afdeling uit aan de dienstverlener? Let op, er is 1 antwoord juist. a horizontale uitbesteding b global outsourcing c uitbesteding van infrastructuur Juiste antwoord: b a onjuist, verticale uitbesteding is wel een bestaand sourcing model. Hierbij wordt een verticaal deel van de technologie die verantwoordelijk is voor één bepaalde activiteit bij de klant ondergebracht bij een dienstverlener. b juist, bij global outsourcing (het meest brede uitbestedingsmodel), besteedt de klant haar gehele it-afdeling uit aan de dienstverlener. c onjuist, bij dit model kiezen klanten ervoor om alleen de it-infrastructuur bij de dienstverlener onder te brengen. Vraag 33 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welk type rapportage levert een Decision Support System op? a een ad hoc rapportage b een regelmatige rapportage c een simulatierapportage Juiste antwoord: c a onjuist, Executive Information Systems (EIS): gericht op ad hoc rapportage b onjuist, Management Information Systems (MIS): gericht op regelmatige rapportage c juist, Decision Support Systems (DSS): gericht op simulatie Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 18 / 26

19 Vraag 34 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Zet de onderstaande begrippen op volgorde van eenvoudig tot complex. 1 gegeven 2 informatie 3 kennis 4 wijsheid Juiste antwoord: Geheel goed Half goed Wijsheid wordt gezien in een reeks van toenemende intelligentie, waarbij in toenemende mate context nodig is om een zinvolle betekenis aan iets (een voorval, een gebeurtenis) te geven of een situatie te kunnen inschatten. De reeks is als volgt weergegeven: data, of een gegeven is een constructieve bijzonderheid: het is een vastgelegde uitdrukking van een (objectief vastgesteld) feit. informatie is de door een gebruiker toegekende waarde aan het feitelijke gegeven (of de data) kennis is het toepassen van de beschikbare informatie wijsheid is de vaardigheid om in alle relevante situaties juist te oordelen en te handelen. Vraag 35 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Zet de onderstaande activiteiten van het kennismanagementsysteem in de juiste volgorde. a kennisopslag b kennistoepassing c kennisverspreiding d kennisverwerving Juiste antwoord: d - a - c b Geheel goed Half goed Vraag 36 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Welke organisatiestructuur is hier afgebeeld? a functionele structuur b divisiestructuur c geografische structuur d matrixstructuur Juiste antwoord: d a onjuist b onjuist c onjuist d juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 19 / 26

20 Vraag 37 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke cultuurtypen onderkent de organisatietypologie van Handy? Let op, er zijn 4 antwoorden juist. a rolcultuur b personencultuur c organisatiecultuur d machtscultuur e taakcultuur f missiecultuur Juiste antwoord: a, b, d en e Vier goed Drie goed Een goed 0,75 punt 0,50 punt 0,25 punt a juist b juist c onjuist d juist e juist f onjuist Vraag 38 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een organisatie heeft een consultant ingehuurd om de overstap naar het nieuwe werken te begeleiden. Van welk soort management is hier sprake? a kwaliteitsmanagement b personeelsmanagement c risicomanagement d verandermanagement Juiste antwoord: d a onjuist b onjuist c onjuist d juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 20 / 26

21 Vraag 39 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een groeiend bedrijf wil projectmatig gaan werken en met behulp van het Project Management Maturity Model een methode kiezen. Welke methodes passen bij dit model? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a amerikaanse versie PM Bok b britse versie PM Bok c prince 2 Juiste antwoord: a en b Eén goed 0,33 punt a juist b juist c onjuist Vraag 40 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Een bedrijf heeft de informatie over haar klanten in een spreadsheet vastgelegd. Na een overname is het bedrijf gegroeid en willen de accountmanagers overstappen op een nieuw CRM systeem. Wat wordt bij de invoering van dit CRM systeem door het informatiebeleid bepaalt? a op welke informatiearchitectuur het CRM systeem moet aansluiten. b hoe wordt omgegaan met bedrijfsgegevens. c welke leveranciers worden aangeschreven om een offerte uit te brengen. d wanneer het project als succesvol kan worden afgesloten. Juiste antwoord: b a onjuist, informatiearchitectuur is mede bepalend voor het informatiebeleid. informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, Informatiesystemen, Informatietechnologie, de werkorganisatie rond de informatievoorziening en de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening. b juist, informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, Informatiesystemen, Informatietechnologie, de werkorganisatie rond de informatievoorziening en de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening. c onjuist, informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, Informatiesystemen, Informatietechnologie, de werkorganisatie rond de informatievoorziening en de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening. d onjuist, informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, Informatiesystemen, Informatietechnologie, de werkorganisatie rond de informatievoorziening en de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 21 / 26

22 Vraag 41 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 De directeur van een bedrijf dat cloud oplossingen aanbiedt, merkt op dat de marktgegevens snel verouderen. Hij staat nu op het punt om een investering te doen om de capaciteit in het eigen rekencentrum uit te breiden. Met welke best practice voor besluitvorming kan de directeur snel tot een beslissing komen? a door te werken aan een alternatief tijdens het besluitvormingsproces. b door iedereen te betrekken bij de besluitvorming waardoor algemene consensus wordt bereikt. c door sterk te focussen op toekomstgerichte planning en informatie. d door advies in te winnen bij ervaren medewerkers in wie hij veel vertrouwen stelt. Juiste antwoord: d a onjuist, de best practice is te werken aan verschillende alternatieven tijdens het besluitvormingsproces. b onjuist, het bereiken van algemene consensus vertraagt de besluitvorming. De topmanager neemt een besluit als algemene consensus te lang op zich laat wachten. c onjuist, falende bedrijven maken zich drukker om op de toekomst gericht planning en informatie. Op de directe gebeurtenissen hebben ze weinig greep. d Juist, snelle, succesvolle beslissers vroegen iedereen om advies en leunen zwaar op enkele ervaren collega s in wie ze veel vertrouwen stellen. Vraag 42 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is een voorbeeld van een constructie oriëntatie van een bedrijfsproces? a inkopen grondstoffen b vaststellen omvang ijzeren voorraad per grondstof c inkoopsysteem grondstoffen d automatische inkoop grondstoffen bij bereiken ijzeren voorraad Juiste antwoord: b a onjuist, dit is een voorbeeld van een functionele oriëntatie van een bedrijfsproces b juist, dit is een voorbeeld van een constructie oriëntatie van een bedrijfsproces c onjuist, dit is een voorbeeld van een functionele oriëntatie van een informatiesysteem d onjuist, dit is een voorbeeld van een constructie oriëntatie van een informatiesysteem Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 22 / 26

23 Vraag 43 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In een organisatie met onderstaand organogram klagen de medewerkers over te veel papierwerk en trage besluitvorming. Wat is een mogelijke verklaring voor deze situatie? a Er is sprake van een dubbele gezagslijn in deze organisatie. b Er is te weinig interactie tussen de werknemers uit de verschillende afdelingen. c De interne processen binnen de verschillende afdelingen zijn niet ingericht. d Er wordt voortdurend te snel gereageerd op veranderingen in de omgeving. Juiste antwoord: b a onjuist, er is in een deze functionele structuur geen sprake van een dubbele gezagslijn b juist, dit is een mogelijke verklaring binnen een functionele structuur c onjuist, te veel papierwerk en moeizame besluitvorming suggereren juist dat de interne processen wel zijn ingericht, maar afstemming tussen de afdeling onvoldoende is d onjuist, een organisatie met een functionele structuur kenmerkt zich door trage reactie op omgevingsveranderingen Vraag 44 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Waar zijn de volgende begrippen voorbeelden van? winstgevendheid groei sociale verantwoordelijkheid het welzijn van de medewerkers a organisatiedoelen b prestatiecriteria c organisatiestructuren Juiste antwoord: a a juist, dit zijn voorbeelden van organisatiedoelen b onjuist, prestatiecriteria geven aan waneer deze organisatiedoelen bereikt zijn c onjuist, dit zijn voorbeelden van organisatiedoelen Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 23 / 26

Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Voorbeeldexamen Examenopgaven BEDRIJFSPROCESSEN Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 17 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode?

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode? Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement 2de geheel herziene druk Fritjof Brave.; Erwin Baardman; Ariane Moussault, 2011 5.1 A4 projectmanagement Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago Anago Project Portfolio Management Whitepaper Copyright 1999-2015 Anago Project portfolio management is essentieel in het efficiënt bereiken van de organisatiedoelen. De ondersteuning van de planning moet

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN

MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN Trefwoorden: leidinggeven, managementvaardigheden, model van Quinn MANAGER, EEN VEELEISENDE BAAN Veelgehoorde uitspraken van managers zijn Ik kom niet meer toe aan mijn eigen werk! en Ik ben de hele dag

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

CORAM International Het management van gedistribueerde ICT-projecten Auteur: Datum:

CORAM International Het management van gedistribueerde ICT-projecten  Auteur: Datum: CORAM International Het management van gedistribueerde ICT-projecten. Onderzoek Auteur: ing. E.M.M. Boerboom Datum: 31-08-2007 De aanleiding van het onderzoek Door de toenemende globalisering en mogelijkheden

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Servicedocument. Basisexamen Bedrijfsprocessen

Servicedocument. Basisexamen Bedrijfsprocessen Servicedocument Basisexamen Bedrijfsprocessen Versie 2-0 Datum: april 2015 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012 Projectmatig werken De weg naar een succesvol evenement Versie: 1 juli 2012 Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem Projectmatig werken De weg naar een

Nadere informatie

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health Expert Groep Toetsing Summatieve toetsing HO Februari 2016 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam pagina 1 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 11

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 11 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 11 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R Doelen van deze module M Deze module gaat over: G het verband kunnen leggen tussen effectiviteit, creativiteit

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016.

Indien uw project geselecteerd wordt, krijgt u ongeveer 6 sessies coaching verspreid over de periode januari 2016 december 2016. VERZOEK COACHING IN MANAGEMENT UW PROJECTVOORSTEL MAN-378 Elke groep die de ondersteuning van een coach wenst te genieten voor zijn project dient in het gedetailleerde beschrijving van het project op te

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Personeel, Organisatie & Organisatie niveau 4 1 / 5

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Personeel, Organisatie & Organisatie niveau 4 1 / 5 Personeel, Organisatie & Organisatie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Personeel, Organisatie & Organisatie niveau 4 1 / 5 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau:

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV.1 Inleiding Zoals reeds besproken onderkent het in Nederland veel gebruikte SDM II (System Development Methodology, versie II), bij de bouw van informatiesystemen de volgende

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1

Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Bart van Reeken Voorzitter PON 12-3-12013 1 Seminar: Rapport Elias 1/29/2015 2 Woord vooraf van de commissie Als slechts enkele aanbevelingen worden uitgevoerd en de resterende niet, voorziet de commissie

Nadere informatie