BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSPROCESSEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op."

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen Correctiemodel BEDRIJFSPROCESSEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de volgende regels: Meerkeuzevraag waarbij één antwoord juist is: per vraag. Een fout antwoord levert 0 punten op. Multiple select vraag waarbij meerdere antwoorden juist zijn: maximaal per vraag of een deel daarvan. Als de kandidaat alle goede antwoorden heeft aangegeven, wordt toegekend. Is een deel van de antwoorden goed, dan wordt een deel van toegekend. Hotspotvraag waarbij de kandidaat een afbeelding aan moet wijzen: per vraag. Sleepvraag waarbij de kandidaat de juiste antwoorden op de goede plek moet zetten: 1 punt per vraag en per vraag wanneer deze half goed is. Rangschikvraag waarbij de kandidaat de juiste volgorde aan moet geven: per vraag en een per vraag wanneer deze half goed is. Invulvraag waarbij de kandidaat een woord of getal moet invullen: per vraag. De scoringswijze staat per vraag aangegeven. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 1 / 26

2 Vraag 1 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Er zijn diverse soorten projecten. Welke soort project past bij het gewenste eindresultaat? Sleep de passende projectsoort naar het bijbehorende gewenste eindresultaat. Let op, er kunnen meerdere projectsoorten bij het eindresultaat passen Juiste antwoord: Eindresultaat Het bouwen van een nieuwe fabriek voor de productie van hardware in Korea. Het inrichten van een nieuw CRM systeem voor een grote overheidsinstelling. Project a objectgericht b marktgericht c informatiesysteem d technologie Geheel goed Half goed Vraag 2 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Keten- en netwerken hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld. Zet de onderstaande toepassingen in de juiste chronologische volgorde. a Personal computer b Cloud computing c Mainframe/minicomputer d Bedrijfsinternet Juiste antwoord: c - a - d b Geheel goed Half goed c Mainframe/minicomputer (1959) a Personal computer (1981) d Bedrijfsinternet (1992) b Cloud computing (2000) Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 2 / 26

3 Vraag 3 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is het kenmerk van de onderstaande besluitvormingsmethoden? Sleep het juiste kenmerk onder de methode. Juiste antwoord: Methode Kenmerk Coalitievorming door managers Incrementele besluitvorming Stapsgewijs besluitvormings proces Operationele researchbenadering Kwantitatieve Gegevensanalyse Carnegiemodel Vuilnisbakmodel Pro-actieve probleemoplossing Geheel goed Half goed Vraag 4 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Door bezuinigingen moet een manager een keuze maken tussen efficiencyverbetering of omzetverhoging. Wat zijn de achtereenvolgende stappen die hij moet nemen om het probleem op te lossen? Zet de onderstaande stappen in de juiste volgorde. 1 kiezen en implementeren van de beste oplossing 2 oplossingen ontwikkelen en alle alternatieven beoordelen op doelmatigheid en kans op succes 3 verzamelen van interne en externe informatie en details over de bezuiniging 4 doel bepalen en oorzaak van het probleem achterhalen Juiste antwoord: Geheel goed Half goed Vraag 5 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat kwam uit de Hawthorne-studies als belangrijkste kenmerk naar voren? a Condities en structuur van een organisatie zijn afhankelijk van hun externe omgeving. b Een positieve behandeling van medewerkers leidt tot meer motivatie en productiviteit. c Door betrokkenheid te stimuleren kan een organisatie zijn mogelijkheden verruimen. Juiste antwoord: b a onjuist b juist c onjuist Geheel goed Half goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 3 / 26

4 Vraag 6 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een ICT medewerker wil graag meewerken aan een project binnen de organisatie. Tijdens het intakegesprek met de projectleider legt hij uit wat zijn toegevoegde waarde kan zijn. Van welk communicatieaspect maakt hij gebruik? a het appelerende aspect b het expressieve aspect c het referentiële aspect d het relationele aspect Juiste antwoord: b a onjuist b juist c onjuist d onjuist Vraag 7 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Het L_PASO model ordent het ICT werkterrein langs drie dimensies. Systeemsoort is er daar een van. Tot welke systeemsoort behoort de IT Infrastructuur? a B-systeem b I-systeem c D-systeem Juiste antwoord: c a onjuist b onjuist c juist Vraag 8 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Projecten komen in vele soorten en vormen voor. De indeling naar soort kan op meerdere manieren gemaakt worden. Een van de manieren is het indelen naar projectresultaat. Bij een harde projectsoort kost het minder moeite het resultaat hard (zichtbaar en stabiel) te maken. Zet de volgende 3 projectsoorten in volgorde van toenemende hardheid. 1 structuurgericht project 2 visiegericht project 3 objectgericht project Juiste antwoord: Geheel goed Half goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 4 / 26

5 De hardheid van een projectresultaat neemt af als het meer moeite kost het gewenste projectresultaat zichtbaar en stabiel te maken. Een visiegericht project, bijvoorbeeld het schrijven van een strategisch plan, is minder planbaar en beheersbaar dan de overige genoemde projectsoorten. (projectsoort = zacht) Bij een structuurgericht project, bijvoorbeeld het veranderen van een organisatiestructuur, is het resultaat beter te definiëren. (projectsoort = minder zacht) Bij een objectgericht project, bijvoorbeeld het bouwen van een pand, is het projectresultaat het best te definiëren waardoor het minder moeite kost het project te beheersen. (projectsoort = hard) Vraag 9 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Bij het uitvoeren van een project wordt gewerkt in gedefinieerde projectfasen. In elke fase vinden gestructureerd specifieke werkzaamheden plaats. In welke van de volgende projectfasen worden de oplossingen bepaald voor de eisen en wensen die de initiator of opdrachtgever van het project heeft aangegeven? a in de initiatieffase b in de definitiefase c in de ontwerpfase d in de realisatiefase Juiste antwoord: c a onjuist, in de initiatieffase wordt de haalbaarheid bepaald en vindt de afbakening van het projectresultaat plaats. b onjuist, in de definitiefase wordt het projectresultaat zo concreet mogelijk gedefinieerd en worden de werkzaamheden die moeten plaatsvinden in de ontwerpfase zo nauwkeurig mogelijk beschreven. c juist, in de ontwerpfase is alle creativiteit nodig om aan de wensen en eisen tegemoet te komen die in de definitiefase zijn vastgesteld. Dus het vinden van oplossingen. d onjuist, in de realisatiefase worden alle activiteiten uitgevoerd die tot het gewenste projectresultaat moeten leiden. Vraag 10 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een projectaudit kan in bepaalde gevallen worden ingezet om de gang van zaken door te lichten en zwakke punten aan te geven, waardoor bijsturing mogelijk is. Welke activiteiten horen bij een projectaudit? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a opstellen van een conceptrapportage met aanbevelingen b interviewen van alle projectdeelnemers c bepalen van het analysekader van de audit d het werven van een aantal projectteamleden voor het auditteam Juiste antwoord: a en c Eén goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 5 / 26

6 a juist, de bevindingen van het auditteam worden in concept voorgelegd aan de project/programmaorganisatie en de conclusies worden getoetst met de opdrachtgever. Na bijstelling kan het definitieve auditrapport opgesteld worden. b onjuist, bij het vaststellen van het analysekader wordt een lijst van te interviewen personen opgesteld. Het is niet nodig alle projectdeelnemers te interviewen. c juist, het vaststellen van het analysekader geeft het auditteam de afbakening van inhoud en aansturing van het project/programma. d onjuist, in het auditteam horen onafhankelijke deelnemers te zitten die niet verantwoordelijk zijn voor enig projectresultaat. Vraag 11 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Voor een project worden door de projectleider activiteiten gegroepeerd en gestructureerd in diverse fasen. Sleep de volgende 3 activiteiten naar de juiste projectfase. Juiste antwoord: Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Onderzoeken haalbaarheid project Maak detailoverzicht activiteiten voorbereidingsfase Uitwerken detailontwerpen Bepalen functionele eisen Zoeken van oplossingen deelprojecten Contact met derden (toeleveranciers) Maak detailoverzicht activiteiten ontwerpfase Detailleren projectprogramma Maak detailoverzicht activiteiten realisatiefase Opstellen projectprogramma Onderzoek make or buy mogelijkheden Maken draaiboek Geheel goed Half goed De detailuitwerking van de activiteiten in een fase gebeurt in de daaraan voorafgaande fase. In de definitiefase maakt de projectleider een detailoverzicht van de activiteiten in de ontwerpfase. In de ontwerpfase onderzoekt de projectleider make or buy mogelijkheden. In de voorbereidingsfase maakt de projectleider een detailoverzicht van de activiteiten in de volgende fase: de realisatiefase. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 6 / 26

7 Vraag 12 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke van de volgende contracten is een voorbeeld van een dienstverleningsovereenkomst? a het contract dat de afspraken regelt tussen het bedrijf en de ICT-leverancier, voor het werkplekbeheer van het bedrijf b het arbeidscontract van een medewerker van het ingeschakelde ICT-servicebedrijf c het contract voor de aanschaf van een softwaresysteem dat het bedrijf gaat gebruiken d de specificatie van de dienstverlening die een hostingpartij heeft gemaakt als resultaat van de onderhandeling met de klant Juiste antwoord: a a juist, in een dienstverleningsovereenkomst worden de diensten van de leverancier aan de afnemer contractueel vastgelegd. b onjuist, een arbeidscontract regelt niet de totale ICT dienstverlening. c onjuist, een contract voor de aanschaf van software is geen dienstverleningsovereenkomst, maar een koopovereenkomst. De ondersteuning voor de software zou wel in een dienstverleningsovereenkomst kunnen worden vastgelegd. d onjuist, een specificatie is nog geen contractuele afspraak. Het formele contract bepaalt de wederzijdse verplichtingen. Vraag 13 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Directie en management van Flow International besluiten het personeelsbeloningssysteem te wijzigen. Welk type verandering voeren zij hiermee door? a technologische verandering b product- en dienstverandering c strategische en structurele verandering Juiste antwoord: C a onjuist b onjuist c juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 7 / 26

8 Vraag 14 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Onderzoeksbureaus signaleren geregeld ontwikkelingen in de IT. Ontwikkelingen die gedurende langere tijd in toenemende mate gezien worden en een nieuwe richting op gaan, worden trends genoemd. Geef aan welke trends op dit moment actueel zijn. Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a bring your own device b client server c lean IT d relational databases e transaction processing Juiste antwoord: a en c Eén goed a juist b onjuist c juist d onjuist e onjuist Vraag 15 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een organisatie heeft verschillende toepassingsgebieden van IT met elk een eigen doelstelling. Onderstaande tekst gaat over de systemen die gebruikt worden binnen de organisatie. Sleep de 4 ontbrekende woorden op de juiste plaats. Juiste antwoord: Betere besluitvorming moet het gevolg zijn van het gebruik van Business Intelligence systemen (1). Als je bestellingen op maat wilt kunnen maken, zijn productiesystemen (2) nodig, wil je minder onnodige voorraad hebben dan zijn logistieke systemen (3) belangrijk. Met het gebruik van klantrelatiesystemen (4) kun je de wensen van een koper beter vastleggen. Geheel goed Half goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 8 / 26

9 Vraag 16 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor het managen van een project zijn beheersmatige activiteiten noodzakelijk. Welk aandachtspunt komt in alle vijf de beheersmatige activiteiten voor? a risico b tijd c geld d kwaliteit Juiste antwoord: a a juist b onjuist c onjuist d onjuist Vraag 17 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Voor het beheersen of managen van een project worden 5 beheersmatige activiteiten benoemd. Welke activiteiten zijn dit? a tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie b tijd, informatie, resources, organisatie, methode c tijd, kwaliteit, informatie, methode, resources Juiste antwoord: a a juist b onjuist c onjuist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 9 / 26

10 Vraag 18 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Mintzberg onderscheidt tien scholen van organisatiestrategie. Welke van de onderstaande scholen valt volgens Mintzberg onder Voorschrijvende scholen? a configuratieschool b machtschool c ontwerpschool d omgevingsschool Juist antwoord: c a onjuist b onjuist c juist d onjuist Vraag 19 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welk van onderstaande omschrijvingen sluit het beste aan bij de term projectmatig werken? a zo snel mogelijk aan de slag gaan, nadat een doel of probleem is geconstateerd, zodat flexibiliteit eenvoudiger is na te streven b over langere periode gelijke prestaties leveren met (relatief) constante eigenschappen, zodat efficiëntie eenvoudiger is na te streven c eenmalig een maximale prestatie leveren met een beperkte hoeveelheid middelen, zodat effectiviteit eenvoudiger is na te streven Juiste antwoord: c a onjuist b onjuist c juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 10 / 26

11 Vraag 20 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Bij het bepalen van de financiële waarde van softwareproducten wordt gebruik gemaakt van de softwarewaarderingspiramide. Welke van onderstaande beweringen zijn juist? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a De softwarewaarderingspiramide bestaat uit drie lagen. b De reparatielast is gelijk aan de technische schuld c De onderdelen kwaliteit en onderhoudslast bevinden zich in dezelfde laag. Juiste antwoord: a en b Eén goed a juist b juist c onjuist Vraag 21 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Professor Mintzberg onderscheidt drie rollen die managers vervullen. Welke subrollen horen volgens Mintzberg bij de Informatierol? a onderhandelaar en middelentoewijzer b boegbeeld en leider c probleemoplosser en initiator d waarnemer en woordvoerder Juiste antwoord: d a onjuist b onjuist c onjuist d juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 11 / 26

12 Vraag 22 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een informatieplan ondersteunt de bedrijfsplannen. Welk aspect is essentieel voor het opstellen van een goed informatieplan? a de projectaanpak die moet worden gebruikt b tijdige oplevering van het plan c inventarisatie van de huidige situatie d bepalen van het kennisniveau van de medewerkers Juiste antwoord: c a onjuist b onjuist c juist d onjuist Vraag 23 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Bij het plannen en definiëren van werkzaamheden en projectresultaat horen onder andere schattingen van en aannames over doorlooptijden en kosten. De start van de werkzaamheden van een project is een week te laat omdat de benodigde handtekeningen onder beslisdocumenten niet op tijd verkregen werden. Daarnaast loopt het project mogelijk vertraging op wegens ziekte van een medewerker. Welke van onderstaande uitspraken zijn een risico voor het project waar de projectleider door het toepassen van risicomanagement rekening mee had moet houden? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a De projectleider verwacht de goedkeuring op het projectplan op tijd te krijgen. b Een projectmedewerker heeft bij de projectleider aangegeven dat hij/zij in de projectperiode een vakantie van twee weken heeft gepland. c De projectleider heeft aangenomen dat iedere projectmedewerker volledig beschikbaar is voor de in het projectplan beschreven activiteiten. d De projectleider heeft voor dit project in de planning en het budget voldoende extra middelen opgenomen (tijd en geld) om zieke medewerkers te kunnen vervangen. Juiste antwoord: a en c Eén goed a juist, de goedkeuring is hier cruciaal voor de planning. Het niet tijdig verkrijgen is een risico waarmee rekening gehouden moet worden. b onjuist, omdat bekend is wanneer een teammedewerker vakantie neemt, is het geen risico maar een vaststaand feit, waar in de planning al rekening mee wordt gehouden. c juist, de aanname leidt tot een risico, namelijk dat er door ziekte of vakantieplannen onvoldoende capaciteit is om de activiteiten tijdig uit te voeren. d onjuist, deze actie is een voorbeeld van het wegnemen of verminderen van een risico door het treffen van de juiste maatregelen. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 12 / 26

13 Vraag 24 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Nadat risico s binnen een project geïdentificeerd zijn, bepaalt de projectleider de kans dat een risico mogelijk gaat optreden. Vervolgens stelt de projectleider de impact van die risico s op het projectresultaat vast. Wat kan de projectleider doen om risico s te verminderen of weg te nemen? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a De projectleider kan het risico negeren, dus niets doen. b De projectleider deelt de zorgen die hij heeft over de risico s met de stuurgroep. c De projectleider stelt een contingency planning op met daarin per risico de wat-als overwegingen. d De projectleider definieert voldoende marges voor activiteiten zowel in tijd /doorlooptijd, als in geld en kwaliteit. e De projectleider probeert alle risico s in het project op te lossen. Juiste antwoord: c en d Eén goed a onjuist, negeren is een mogelijkheid om te reageren op een risico, maar daardoor vermindert het risico niet. Het betekent alleen dat de projectleider het bestaan van het risico accepteert. b onjuist, het delen van de zorgen zal het begrip voor de situatie wellicht verhogen, maar het is geen maatregel die de risico s vermindert. c juist, met het opstellen van de mogelijke acties die genomen kunnen worden bij het optreden van risico s vermindert de projectleider de effecten van dat risico of neemt hij het risico zelfs geheel weg. d juist, het aanbrengen van en rekenen met voldoende marges (plus en min) bij het plannen van de projectactiviteiten zorgt voor de nodige ruimte voor afwijkingen en vermindert de bestaande risico s. e onjuist, het is te duur, te tijdrovend en ook niet nodig om alle risico s op te lossen. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 13 / 26

14 Vraag 25 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Projectleider Van der Molen gaat op weg naar de geplande maandelijkse stuurgroepvergadering om de status van zijn project te verantwoorden en zicht te geven op zijn voorgenomen acties. Gisteren is hij door zijn projectteam voorzien van alle benodigde informatie. De resultaten van de testteams zijn uitstekend. Tot nu toe vallen de afwijkingen ten opzichte van de productspecificaties erg mee. Een bouwteam meldt dat diverse ontwikkelaars ziek zijn. De verwachting is dat ze nog een paar dagen niet kunnen deelnemen aan het ontwikkelen van producten. Gelukkig heeft de projectleider bij het plannen van het budget rekening gehouden met het kunnen inhuren van extra ontwikkelaars indien nodig. Welk beheersingsproces krijgt de komende tijd de meeste aandacht van de projectleider om het projectresultaat zeker te stellen? a tijdsbeheersing b geldbeheersing c informatiebeheersing Juiste antwoord: a a juist, de meeste energie zal liggen bij het op tijd inzetten van projectmedewerkers (eventueel inhuren) binnen het beschikbare budget zodat het werk volgens planning gaat lukken. b onjuist, met extra budget is rekening gehouden. Er is dus geen financiële druk op het project. c onjuist, de projectinformatie is voldoende om de sturing op het project uit te voeren. Vraag 26 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 In ICT contracten staan de afspraken die partijen onderling maken. Welke wettelijke bepaling is ook van toepassing op deze contracten zonder dat ernaar verwezen hoeft te worden? a Aangeboden werkzaamheden moeten door gecertificeerde ICT professionals worden uitgevoerd. b Een leverancier van ICT diensten moet ISO-gecertificeerd zijn. c ICT medewerkers moeten zich aan de Arbeidstijdenwet houden. Juiste antwoord: c a onjuist, door ICT leverancier gecontracteerde werkzaamheden hoeven niet door gecertificeerde ICT ers worden uitgevoerd. b onjuist, een leverancier van ICT-diensten hoeft niet ISO-gecertificeerd zijn. c juist, de ICT-medewerkers van een dienstverlener moeten zich aan de arbeidstijdenwet houden. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 14 / 26

15 Vraag 27 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke concurrerende waarden uit het managementmodel van Quinn horen bij welk model? Zet de juiste concurrerende waarden achter het goede model. Juiste antwoord: Managementmodel Human relationsmodel Intern-procesmodel Open-systeemmodel Rationeel doelmodel Concurrerende waarde gericht op ontwikkeling van human resources gericht op consolidatie, continuïteit gericht op expansie, verandering gericht op maximale output Geheel goed Half goed Vraag 28 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welk van de onderstaande criteria horen volgens het model van Quinn bij het opensysteemmodel? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a stabiliteit en controle b innovatie en aanpassing c groei en middelen verwerven d richting en doelverduidelijking e participatie en openheid f inzet en moreel Juiste antwoord: b en c Eén goed a onjuist, hoort bij intern procesmodel b juist c juist d onjuist, hoort bij rationeel-doelmodel e onjuist, hoort bij human-relationsmodel f onjuist, hoort bij human-relationsmodel Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 15 / 26

16 Vraag 29 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Het model van Quinn onderkent vier oriëntaties van managers. Zet de 4 oriëntaties op de juiste plaats in het model. 1 beheersing 2 extern 3 flexibiliteit 4 intern Juiste antwoord: Geheel goed Half goed Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 16 / 26

17 Vraag 30 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Projectfasering is onder andere nodig om projecten te structureren en beheersbaar te maken. In alle projectfasen wordt met behulp van principes gewerkt. Welke van de volgende principes is van toepassing op projectfasering? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a volgordelijk en gelijktijdig werken b elke fase duurt exact even lang c resultaat georiënteerd d elke fase beschrijft gedetailleerd het totale projectresultaat Juiste antwoord: a en c Eén goed a juist, een netwerkplanning kan inzicht geven in het verloop van activiteiten. Deels zijn deze van elkaar afhankelijk en zullen ze volgordelijk plaats moeten vinden. Deels kunnen activiteiten gelijktijdig worden uitgevoerd. b onjuist, lengte van de fase gelijk houden is geen principe. Zorgen dat fasering beheersbare delen oplevert is wel belangrijk. c Juist, elke projectfase is resultaat georiënteerd. Diverse resultaat- en/beslisdocumenten worden opgeleverd aan het eind van elke fase. d onjuist, alleen de invulling van die onderdelen die in de eerstvolgende fase nodig zijn, worden gedetailleerd uitgewerkt. Hoe verder in het project, hoe nauwkeuriger het projectresultaat wordt vastgelegd. Vraag 31 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een project bestaat uit projectfasen. Alle fasen starten en eindigen met een goedgekeurd document. Sleep de juiste documenten naar de juiste blokken: (NB: Blokjes mogen meerdere keren gebruikt worden.) Juiste antwoord: Goedgekeurde Definitiefase projectopdracht Goedgekeurd projectprogramma Ontwerpfase Goedgekeurd projectontwerp Goedgekeurd projectprogramma Goedgekeurd projectontwerp Voorbereidingsfase Goedgekeurd realisatieprogramma Geheel goed Half goed Resultaat van de definitiefase is een uitgewerkt en goedgekeurd projectprogramma. Dit resultaat is het startpunt voor de volgende fase, de ontwerpfase. In de ontwerpfase komt men tot een projectontwerp, dat na acceptatie als goedgekeurd projectontwerp weer nodig is om de voorbereidingsfase te kunnen starten. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 17 / 26

18 Vraag 32 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Sourcing komt in vele varianten voor. Bij welke van onderstaande vormen besteedt de klant haar gehele IT afdeling uit aan de dienstverlener? Let op, er is 1 antwoord juist. a horizontale uitbesteding b global outsourcing c uitbesteding van infrastructuur Juiste antwoord: b a onjuist, verticale uitbesteding is wel een bestaand sourcing model. Hierbij wordt een verticaal deel van de technologie die verantwoordelijk is voor één bepaalde activiteit bij de klant ondergebracht bij een dienstverlener. b juist, bij global outsourcing (het meest brede uitbestedingsmodel), besteedt de klant haar gehele it-afdeling uit aan de dienstverlener. c onjuist, bij dit model kiezen klanten ervoor om alleen de it-infrastructuur bij de dienstverlener onder te brengen. Vraag 33 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welk type rapportage levert een Decision Support System op? a een ad hoc rapportage b een regelmatige rapportage c een simulatierapportage Juiste antwoord: c a onjuist, Executive Information Systems (EIS): gericht op ad hoc rapportage b onjuist, Management Information Systems (MIS): gericht op regelmatige rapportage c juist, Decision Support Systems (DSS): gericht op simulatie Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 18 / 26

19 Vraag 34 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Zet de onderstaande begrippen op volgorde van eenvoudig tot complex. 1 gegeven 2 informatie 3 kennis 4 wijsheid Juiste antwoord: Geheel goed Half goed Wijsheid wordt gezien in een reeks van toenemende intelligentie, waarbij in toenemende mate context nodig is om een zinvolle betekenis aan iets (een voorval, een gebeurtenis) te geven of een situatie te kunnen inschatten. De reeks is als volgt weergegeven: data, of een gegeven is een constructieve bijzonderheid: het is een vastgelegde uitdrukking van een (objectief vastgesteld) feit. informatie is de door een gebruiker toegekende waarde aan het feitelijke gegeven (of de data) kennis is het toepassen van de beschikbare informatie wijsheid is de vaardigheid om in alle relevante situaties juist te oordelen en te handelen. Vraag 35 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Zet de onderstaande activiteiten van het kennismanagementsysteem in de juiste volgorde. a kennisopslag b kennistoepassing c kennisverspreiding d kennisverwerving Juiste antwoord: d - a - c b Geheel goed Half goed Vraag 36 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Welke organisatiestructuur is hier afgebeeld? a functionele structuur b divisiestructuur c geografische structuur d matrixstructuur Juiste antwoord: d a onjuist b onjuist c onjuist d juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 19 / 26

20 Vraag 37 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Welke cultuurtypen onderkent de organisatietypologie van Handy? Let op, er zijn 4 antwoorden juist. a rolcultuur b personencultuur c organisatiecultuur d machtscultuur e taakcultuur f missiecultuur Juiste antwoord: a, b, d en e Vier goed Drie goed Een goed 0,75 punt 0,50 punt 0,25 punt a juist b juist c onjuist d juist e juist f onjuist Vraag 38 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Een organisatie heeft een consultant ingehuurd om de overstap naar het nieuwe werken te begeleiden. Van welk soort management is hier sprake? a kwaliteitsmanagement b personeelsmanagement c risicomanagement d verandermanagement Juiste antwoord: d a onjuist b onjuist c onjuist d juist Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 20 / 26

21 Vraag 39 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 Een groeiend bedrijf wil projectmatig gaan werken en met behulp van het Project Management Maturity Model een methode kiezen. Welke methodes passen bij dit model? Let op, er zijn 2 antwoorden juist. a amerikaanse versie PM Bok b britse versie PM Bok c prince 2 Juiste antwoord: a en b Eén goed 0,33 punt a juist b juist c onjuist Vraag 40 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Een bedrijf heeft de informatie over haar klanten in een spreadsheet vastgelegd. Na een overname is het bedrijf gegroeid en willen de accountmanagers overstappen op een nieuw CRM systeem. Wat wordt bij de invoering van dit CRM systeem door het informatiebeleid bepaalt? a op welke informatiearchitectuur het CRM systeem moet aansluiten. b hoe wordt omgegaan met bedrijfsgegevens. c welke leveranciers worden aangeschreven om een offerte uit te brengen. d wanneer het project als succesvol kan worden afgesloten. Juiste antwoord: b a onjuist, informatiearchitectuur is mede bepalend voor het informatiebeleid. informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, Informatiesystemen, Informatietechnologie, de werkorganisatie rond de informatievoorziening en de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening. b juist, informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, Informatiesystemen, Informatietechnologie, de werkorganisatie rond de informatievoorziening en de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening. c onjuist, informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, Informatiesystemen, Informatietechnologie, de werkorganisatie rond de informatievoorziening en de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening. d onjuist, informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, Informatiesystemen, Informatietechnologie, de werkorganisatie rond de informatievoorziening en de inzet van middelen t.a.v. de informatievoorziening. Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 21 / 26

22 Vraag 41 Toetsterm Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 1 De directeur van een bedrijf dat cloud oplossingen aanbiedt, merkt op dat de marktgegevens snel verouderen. Hij staat nu op het punt om een investering te doen om de capaciteit in het eigen rekencentrum uit te breiden. Met welke best practice voor besluitvorming kan de directeur snel tot een beslissing komen? a door te werken aan een alternatief tijdens het besluitvormingsproces. b door iedereen te betrekken bij de besluitvorming waardoor algemene consensus wordt bereikt. c door sterk te focussen op toekomstgerichte planning en informatie. d door advies in te winnen bij ervaren medewerkers in wie hij veel vertrouwen stelt. Juiste antwoord: d a onjuist, de best practice is te werken aan verschillende alternatieven tijdens het besluitvormingsproces. b onjuist, het bereiken van algemene consensus vertraagt de besluitvorming. De topmanager neemt een besluit als algemene consensus te lang op zich laat wachten. c onjuist, falende bedrijven maken zich drukker om op de toekomst gericht planning en informatie. Op de directe gebeurtenissen hebben ze weinig greep. d Juist, snelle, succesvolle beslissers vroegen iedereen om advies en leunen zwaar op enkele ervaren collega s in wie ze veel vertrouwen stellen. Vraag 42 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is een voorbeeld van een constructie oriëntatie van een bedrijfsproces? a inkopen grondstoffen b vaststellen omvang ijzeren voorraad per grondstof c inkoopsysteem grondstoffen d automatische inkoop grondstoffen bij bereiken ijzeren voorraad Juiste antwoord: b a onjuist, dit is een voorbeeld van een functionele oriëntatie van een bedrijfsproces b juist, dit is een voorbeeld van een constructie oriëntatie van een bedrijfsproces c onjuist, dit is een voorbeeld van een functionele oriëntatie van een informatiesysteem d onjuist, dit is een voorbeeld van een constructie oriëntatie van een informatiesysteem Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 22 / 26

23 Vraag 43 Toetsterm Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 In een organisatie met onderstaand organogram klagen de medewerkers over te veel papierwerk en trage besluitvorming. Wat is een mogelijke verklaring voor deze situatie? a Er is sprake van een dubbele gezagslijn in deze organisatie. b Er is te weinig interactie tussen de werknemers uit de verschillende afdelingen. c De interne processen binnen de verschillende afdelingen zijn niet ingericht. d Er wordt voortdurend te snel gereageerd op veranderingen in de omgeving. Juiste antwoord: b a onjuist, er is in een deze functionele structuur geen sprake van een dubbele gezagslijn b juist, dit is een mogelijke verklaring binnen een functionele structuur c onjuist, te veel papierwerk en moeizame besluitvorming suggereren juist dat de interne processen wel zijn ingericht, maar afstemming tussen de afdeling onvoldoende is d onjuist, een organisatie met een functionele structuur kenmerkt zich door trage reactie op omgevingsveranderingen Vraag 44 Toetsterm Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Waar zijn de volgende begrippen voorbeelden van? winstgevendheid groei sociale verantwoordelijkheid het welzijn van de medewerkers a organisatiedoelen b prestatiecriteria c organisatiestructuren Juiste antwoord: a a juist, dit zijn voorbeelden van organisatiedoelen b onjuist, prestatiecriteria geven aan waneer deze organisatiedoelen bereikt zijn c onjuist, dit zijn voorbeelden van organisatiedoelen Voorbeeldexamen Bedrijfsprocessen 23 / 26

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Samenvatting project management

Samenvatting project management Samenvatting project management Hoofdstuk 1: wat is projectmatig werken? 1.1 projectmatig werken tussen routinematig en improviserend werken. Een van de eisen die men aan een project dient te stellen is

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

De rol van een stuurgroep binnen een project

De rol van een stuurgroep binnen een project 3 De rol van een stuurgroep binnen een project Ir. K.M. Lof RE en mw. ir. M.W. van Vliet Een project wordt veelal groots opgetuigd. Projectteam, werkgroepen, klankbordgroep, stuurgroep, het hoort er allemaal

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie.

Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Project Matig Werken De Hoofdlijnen Wanneer de investeringsbeslissing door de onderneming is genomen, kan het project worden ingericht dat moet leiden tot een functionerende installatie. Voor investeringsprojecten

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie