Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014"

Transcriptie

1 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen September 2011

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH Inleiding Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie Inleiding Positie WVH Wat, wie en hoe; onze missie 5 4 Ontwikkelingen voor huurders en WVH Inleiding Europese staatssteunregeling en beleid overheid Woningmarkt, kwaliteit en doorstroming Vergrijzing en huishoudensverdunning Verschillen worden groter Verwachte verbinding naar tweede Maasvlakte Duurzaamheid en milieu Concurrentie 10 5 Visie en strategische doelen Inleiding Klanten en partners Beschikbaar en betaalbaar De klant centraal Duurzaam bouwen en verbouwen Een prettige buurt maken we samen Samen met partners Maatschappij Medewerkers Bestuur en financiers 16

3 Voorwoord Voor u ligt de nota Welkom bij WVH, missie, visie en strategische doelen. De nota meldt waar WVH de komende jaren voor gaat en staat, te beginnen met onze kernwaarden persoonlijk en dichtbij, kwaliteit en eigen verantwoordelijkheid. Ze geven aan wat onze uitgangspunten zijn in al ons handelen. Onze missie beschrijft wat we bieden, aan wie en hoe we dat doen. Onze missie samengevat in een kort en krachtig motto blijft: Wonen zonder zorgen. Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen waar we mee te maken hebben, beschrijven we onze visie en maatschappelijke doelen. WVH wijzigt de koers die zij tot nu gevaren heeft natuurlijk niet radicaal. Onze kernactiviteit blijft het bieden van goede en passende woningen in een prettige buurt, aan mensen die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Onze focus verandert wel. Ontwikkelingen om ons heen nopen ons daartoe. De meeste recente en een hele belangrijke is het vaststellen van de Gebiedsvisie Hoek van Holland door de deelgemeente. Uit dit stuk blijkt klip en klaar dat nieuwbouw in Hoek van Holland vooral bedoeld is om huishoudens met hogere inkomens vast te houden of aan te trekken. Dat is in lijn met het beleid van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Sociale nieuwbouw beperkt zich tot 2020 tot de bouw van ongeveer 200 huurwoningen voor senioren. Dit overigens zonder dat de totale voorraad sociale huurwoningen stijgt. In de uitbreidingsplannen (bijvoorbeeld L Avenue, Lemaireweg en Kaap de Goede Hoek) moet vooral in de koop en duurdere huursector gebouwd worden. Voor de doelgroep van WVH zijn de vooruitzichten dus niet zo rooskleurig. Er komen geen huurwoningen bij. In de sociale huursector is vooral vervanging aan de orde. WVH heeft zich jarenlang ingezet voor sociale nieuwbouw in Hoek van Holland. Maar de gemeente Rotterdam en deelgemeente Hoek van Holland hebben andere ideeën voor het wonen in Hoek van Holland. Wij hebben er alles aan gedaan, maar zonder medewerking van de lokale overheid lukt het niet. We leggen ons daarom- voorlopig - neer bij de wensen van de politiek en richten ons op zaken waarin we wel vooruitgang kunnen boeken. Zo investeren we in onze woningen vooral door het treffen van energiebesparende maatregelen. Voor een aantal van onze complexen kijken we naar herstructurering (Korrelbetonwoningen). We zetten ons - samen met onze partners - in voor realisatie van een woonservicegebied in Hoek van Holland (Bertus Bliekhuis) en we bekijken onze eigen mogelijkheden om te investeren in maatschappelijk vastgoed om dit voor elkaar te krijgen. We zetten onze klant centraal: wat kunnen we doen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Hoe we dit doen, werken we verder uit in ons nieuwe ondernemingsplan en de jaarplannen. We beginnen bij het begin. Daarom welkom bij WVH, wij presenteren u onze missie, visie en strategische doelen. Namens de medewerkers van WVH Bas Molenaar B l a d 1

4 1 Inleiding Deze strategische notitie is een uitwerking van de identiteit, missie, visie en strategische doelen van WVH in de periode De onderstaande figuur is hierbij de leidraad geweest. Identiteit/kernwaarden Wie is WVH? Missie Wat is de reden van bestaan van WVH? Visie Wat wil WVH betekenen voor haar werkgebied en klanten? Strategische doelen Welke keuzes maken we, welke route zetten we in? Beleid Wat, hoe en wanneer gaan we het doen? Operatie Wat doen we en hoe? We hebben bewust gekozen om het traject te doorlopen met het MT, regelmatig aangevuld met de teamleiders. Medewerkers, de raad van afgevaardigden en de raad van commissarissen zijn tussentijds betrokken geweest om de hoofdlijnen te toetsen en inbreng te geven voor het vervolg. Als input zijn gebruikt de verschillende documenten en onderzoeken die al beschikbaar waren, zoals het visitatierapport 2010, het Strategisch Voorraadbeleid 2009 en de verslagen van de verschillende overleggen met belanghebbenden. In de uitwerking is het INK-model leidend geweest, omdat dit aansluit bij de bestaande rapportagestructuur van WVH. In het visitatierapport is opgemerkt dat WVH brede doelstellingen en hoge ambities heeft. We hebben in de strategienota onze ambities en doelstellingen naar een realistisch niveau bijgesteld, vooral door niet meer zo de nadruk te leggen op het realiseren van sociale nieuwbouw op nieuwe locaties. In plaats daarvan ligt de focus meer op herstructurering (bijv. Korrelbeton) en energiebesparende maatregelen in de bestaande voorraad. De visitatiecommissie heeft aangegeven dat onze eigen brede doelstellingen en hoge ambities veel verwachtingen wekten in onze omgeving. Door communicatie over o.a. deze strategienota beogen we deze verwachtingen beter te managen. Ten tijde van de visitatie waren er geen prestatieafspraken met de gemeente / deelgemeente. Het ontbrak aan een gemeenschappelijke visie. Inmiddels zijn de woonafspraken met gemeente Rotterdam getekend, een uitwerking van die afspraken in de gebiedsafspraken voor Hoek van Holland volgt spoedig. Er is een gebiedsvisie voor Hoek van Holland opgesteld door de deelgemeente, er moet nog een gezamenlijke (woon)visie van deelgemeente en WVH volgen. In deze strategienota hebben we als strategisch doel geformuleerd dat we samen met bewoners en partners een prettige buurt willen stimuleren. We hebben vanuit de stakeholderbijeenkomst tijdens de visitatie begrepen dat WVH enkele stakeholders vinden dat we opgaven laten liggen. Dit pakken we op door op door zelf meer op zoek te gaan naar die opgaven. Ook werken we aan een prettige werkrelatie met gemeente en maatschappelijke partners. Een gemeenschappelijk (toekomst)beeld is daarbij van belang. B l a d 2

5 In het visitatierapport komt de verenigingsstructuur aan de orde. We stellen ons ten doel te onderzoeken of deze structuur toekomstbestendig is, samen met de raad van afgevaardigden en de raad van commissarissen. In ons nieuwe ondernemingsplan en de komende jaarplannen werken we de concrete activiteiten per jaar uit; wat hoe en wanneer gaan we het doen. Hieraan worden deadlines en verantwoordelijken gekoppeld, zodat we kunnen sturen op het realiseren van de gestelde doelen en ons hierover kunnen verantwoorden. Leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u een korte beschrijving van onze kernwaarden, gevolgd in hoofdstuk 3 door de keuze voor wie we zijn, wat we willen betekenen voor onze klanten en Hoek van Holland en hoe we dat aanbieden. Dit hoofdstuk eindigt met ons motto. Hoofdstuk 4 schetst de relevante ontwikkelingen die zijn geïnventariseerd door het managementteam, met de medewerkers en uit documentonderzoek. Hierbij hebben wij ook beschreven wat de betekenis en consequenties van deze ontwikkelingen zijn voor ons. Daaruit volgend hebben we in hoofdstuk 5 onze visie uitgewerkt in strategische doelen. Bij deze doelen hebben we tevens de speerpunten benoemd die concreet uitgewerkt worden voor de komende twee jaar. B l a d 3

6 2 Kernwaarden WVH 2.1 Inleiding Onze kernwaarden geven aan wat onze uitgangspunten zijn in al ons handelen. De drie kernwaarden bij elkaar maken WVH. We willen hierop herkend worden en we zijn er op aanspreekbaar. 2.2 Kernwaarden Onze kernwaarden zijn: Persoonlijk en dichtbij We zijn lokaal actief en fysiek dichtbij. We kennen onze klanten en zijn sociaal betrokken. Wat wij doen is belangrijk voor mensen en voor het wonen in Hoek van Holland. We zetten ons in om te realiseren wat nodig is voor onze klanten. We zijn een kleine professionele organisatie met korte lijnen. We kennen elkaar en hebben oog voor ieders persoonlijke ontwikkeling. Kwaliteit Degelijk en betrouwbaar dat is WVH. Wij bieden goede woningen en goede dienstverlening. Wat kwaliteit is bepalen we in samenspraak met onze klanten. We vinden het belangrijk dat we dingen goed en zorgvuldig aanpakken en tegelijkertijd vragen van klanten snel afhandelen. Eigen verantwoordelijkheid We hebben als medewerkers de verantwoordelijkheid om binnen kaders de eigen werkzaamheden zelf in te richten. Hierdoor ontstaat ruimte voor maatwerk en flexibiliteit richting klanten en collega s, waardoor snelle en adequate afhandeling mogelijk is. Klanten en organisaties hebben eigen verantwoordelijkheden. Die nemen wij niet over. We denken mee en pakken samen zaken op. B l a d 4

7 3 WVH: onze missie 3.1 Inleiding Naast de kernwaarden hebben wij onze reden van bestaan opnieuw bepaald. De missie is waar wij voor gaan en staan en waarbinnen al onze activiteiten moeten vallen. 3.2 Positie WVH Wij maken ons via onze kerntaken sterk voor mensen. Vastgoed is het middel dat wij inzetten. Wij beheren, verdelen, vervangen en bouwen vastgoed. Ons doel is niet het behalen van een zo groot mogelijk financieel rendement. Wij willen juist betekenis hebben voor mensen en een zo groot mogelijk positief maatschappelijk effect genereren. Wij beseffen dat daarvoor financieel rendement noodzakelijk is. Vanuit de individuele klant geven wij invulling aan wat wij breder betekenen in de samenleving. Daarbij staan wij open voor samenwerking met belanghebbenden om ook in de wijken/buurten aan de slag te gaan. Dit betekent voor ons een volgende stap zetten op de volgende routes: van woning centraal naar klant centraal van alleen woning naar woning in woonomgeving en samenleving. En daarbij bewaken we de balans tussen maatschappelijk effect en financieel rendement. 3.3 Wat, wie en hoe; onze missie Wat biedt WVH? WVH biedt haar klanten een goede passende woning in een prettige buurt. Daarbij is WVH in Hoek van Holland een partner voor het behouden van een aantrekkelijke (woon)gemeenschap. Welke doelgroepen onderscheiden we? Iedereen wil een goede passende en betaalbare woning, maar niet iedereen kan hier even goed zelf in voorzien. Wij richten ons op die doelgroepen die ons het hardst nodig hebben. Mensen die komen uit Hoek van Holland hebben bij ons een streepje voor. - Actief zetten we ons in voor de primaire doelgroep met een inkomen tot Deze groep kan in de huidige markt geen woning kopen en is aangewezen op de sociale huurmarkt. - Daarnaast zijn we actief voor personen en groepen die niet zelfstandig in een woning kunnen voorzien, omdat bijvoorbeeld specifieke zorg of een specifieke woonvorm nodig is, of psychosociale problemen een rol spelen. - Ook de inkomensgroep direct boven , ook wel de middeninkomens genoemd, is voor ons een aandachtsgroep. Zij kunnen in de huidige markt nauwelijks een woning kopen, maar komen ook niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. In Hoek van Holland is nauwelijks een particuliere huurmarkt. 1 Prijspeil Gebaseerd op de inkomensgrens gehanteerd in de Tijdelijke Regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van 10 november B l a d 5

8 Voor het behouden van een aantrekkelijke (woon)gemeenschap werken wij samen met maatschappelijke partners, bijvoorbeeld bij het beheren of realiseren van vastgoed met een maatschappelijke functie. Ons werkgebied is primair Hoek van Holland en waar nodig zijn wij bereid in de regio te investeren. Om dicht bij onze klanten te blijven, kiezen we voor behoud van onze zelfstandigheid. Op welke wijze bieden we onze producten en diensten aan? We maken een ontwikkeling door van klantgericht naar klantgedreven op langere termijn. Eerst richten we ons op volledig klantgericht worden. Dat wil zeggen dat we op alle vlakken aan onze klanten vragen met ons mee te denken. Wij weten immers niet altijd wat het beste voor onze klanten is. In onze omgeving stellen wij ons maatschappijvriendelijk op. We staan open voor signalen uit de omgeving en zetten ons - samen met partners - in voor de lokale samenleving. Dat betekent niet dat wij werken volgens het principe U vraagt en wij draaien. Ons eigen beleid en onze mogelijkheden zijn leidend. In ons werk geven wij actief invulling aan het begrip duurzaamheid. Wij zoeken en gebruiken duurzame systemen en producten. Missie WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. Wij bieden goede en passende woningen in een prettige buurt aan mensen die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Ook bieden wij diensten die gerelateerd zijn aan het wonen. Daarnaast zijn wij een partner voor het realiseren van een aantrekkelijke (woon)gemeenschap. De wensen van onze klanten zijn het vertrekpunt van ons werk. Motto Onze missie in een kort en krachtig statement: Wonen zonder zorgen B l a d 6

9 4 Ontwikkelingen voor huurders en WVH 4.1 Inleiding Onze kernwaarden en missie geven aan waar WVH voor gaat en staat op lange termijn. Het geeft onze bestaansreden weer en waar wij op aanspreekbaar zijn door onze huurders, woningzoekenden, belanghebbenden, medewerkers, raad van afgevaardigden en raad van commissarissen. Voordat wij kunnen aangeven wat onze ambities en doelen zijn voor de komende jaren, kijken we eerst naar de relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving voor de komende tien jaar. Vanuit een brede inventarisatie geven we in dit hoofdstuk kort de voor WVH relevante ontwikkelingen weer en de verwachte betekenis voor onze (toekomstige) huurders en WVH zelf. 4.2 Europese staatssteunregeling en beleid overheid Verschillende niveaus van politiek en openbaar bestuur hebben invloed en zullen van invloed zijn op onze werkzaamheden. Europese staatssteunregeling Vanaf 1 januari 2011 is de Tijdelijke Regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van kracht geworden. Deze regeling is gebaseerd op een Europese beschikking, die wil voorkomen dat er staatssteun 2 besteed wordt aan doelgroepen die het niet nodig hebben. Dit betekent dat WVH minstens 90% van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen moet toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen onder (prijspeil 2011) 3. Ook is in deze regeling bepaald welke vormen van maatschappelijk vastgoed de corporatie mag financieren met staatssteun. De verwachting is dat deze regeling in de loop van 2011 wordt vastgelegd in de Woningwet die op het moment van schrijven herzien wordt. Voor mensen die bij ons willen huren betekent het dat zij met een inkomen boven bijna geen sociale huurwoning meer bij WVH kunnen huren. Voor de komende jaren verwachten wij dat de groep woningzoekenden met een middeninkomen ( ) hierdoor moeilijk aan een woning komt in Hoek van Holland. Onderzoek laat zien dat in de koopmarkt de huizenprijzen voor deze groep te hoog zijn om een hypotheek te krijgen. De particuliere huurmarkt is in Nederland relatief beperkt (zeker in Hoek van Holland) en daarbij vaak gericht op het duurdere huursegment 4. Wij zien in deze ontwikkeling ook de beweging naar een kleinere corporatiesector die terug gaat naar de kerntaken. Dit heeft financiële gevolgen voor zowel onze inkomstenstroom als de borging van onze leningen. Nationale overheid De hierboven benoemde beweging wordt versterkt door overheidsmaatregelen van het kabinet Rutte. Zo hebben het inflatievolgend huurbeleid voor de sociale woningen en afroming van de Onder staatssteun wordt hier vooral bedoeld de borging van leningen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Gebaseerd op de inkomensgrens gehanteerd in de Europese beschikking en daaruit volgende Tijdelijke Regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van respectievelijk 15 december 2009 en 10 november Tussen wal en schip, Rigo, B l a d 7

10 financiële middelen door corporaties bij te laten dragen aan de huurtoeslag (in totaal wordt gesproken over een bijdrage van 750 miljoen), ook grote financiële consequenties voor ons. De beperking van onze financiële middelen kan op termijn betekenen dat wij minder kunnen investeren in nieuwbouw en mogelijk ook de kwaliteitsverhogende ingrepen van zowel woning als woonomgeving moeten beperken. Lokale overheid In Hoek van Holland zelf hebben wij direct te maken met de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Hoek van Holland. Wij zijn de enige algemene corporatie in Hoek van Holland en daarmee voor dit gebied een belangrijke gesprekspartner van de (deel)gemeente. Een ontwikkeling die wij nauwlettend volgen zijn de bezuinigingen bij de (deel)gemeente. Het verkleinen van het budget en de relatief hoge score van Hoek van Holland op de sociale en veiligheidsladder, kan betekenen dat er minder geïnvesteerd wordt in publieke ruimten en leefbaarheid, maar ook in bijvoorbeeld het welzijnswerk. Voor onze huurders kan dit betekenen dat de woonomgeving achteruit gaat of dat er minder faciliteiten zijn ter ondersteuning van het wonen en leven. Lokaal merken wij ook de effecten van het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat er buiten de herstructurering geen sociale nieuwbouw plaats mag vinden. Onze mogelijkheden om de sociale voorraad een kwaliteitsimpuls te geven zijn hierdoor beperkt tot ingrepen in de bestaande voorraad en herstructurering. In de in juni 2011 vastgestelde Gebiedsvisie Hoek van Holland wordt dit bevestigd (zie ook paragraaf 4.3). 4.3 Woningmarkt, kwaliteit en doorstroming In het kader van ons strategisch voorraadbeleid hebben wij de woningmarkt onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat de vraag naar sociale huurwoningen continu is en zelfs een stijging laat zien. Met name jonge gezinnen en 55+ ers willen graag in Hoek van Holland wonen vanwege het aantrekkelijke woonmilieu. Hierbij voldoet onze huidige woningvoorraad niet geheel aan de kwalitatieve behoefte die er is. Potentiële huurders worden hierdoor beperkt in hun keuzevrijheid en hebben in sommige gevallen een kwalitatief mindere woning dan in deze tijd verwacht wordt. In de Gebiedsvisie staan de volgende uitgangspunten ten aanzien van de woningmarkt: - Doorstroming stimuleren in de sociale huursector, om jonge huishoudens in de aandachtsgroep meer kansen te bieden. - Creëren van meer aanbod voor senioren, waarbij heel Hoek van Holland één woonservicegebied is. - Vergroten omvang koopsector, om meer midden- en hogere inkomensgroepen vast te houden en aan te trekken. Waarbij het tweede en derde punt tevens als mogelijk antwoord worden genoemd op het doorstromingsvraagstuk. Concrete genoemde opgaven voor WVH zijn de bouw van 200 levensloopbestendige woningen tot 2020 en de aanpassing van een aantal bestaande flatwoningen naar levensloopbestendige kwaliteit. De Europese staatssteunregeling heeft ook directe invloed op de doorstroming van de woningmarkt. Huidige huurders met een inkomen boven komen niet meer in aanmerking om binnen ons bezit te verhuizen en de alternatieven zijn beperkt in Hoek van Holland. Hierdoor blijven huurders die anders zouden verhuizen in woningen zitten. Wij verwachten dat dit voor de jonge starters met een laag inkomen het eerst tot langere wachttijden zal leiden. B l a d 8

11 4.4 Vergrijzing en huishoudensverdunning Een landelijke trend die ook hier steeds sterker zichtbaar wordt is de vergrijzing. Als we naar de bevolkingsopbouw kijken zien we dat de groep 25 tot 45-jarigen steeds kleiner wordt. Er is minder natuurlijke aangroei en jongeren trekken weg voor studie of omdat er geen geschikte woning beschikbaar is. Aan de andere kant worden mensen steeds ouder waardoor het aantal 75+ ers groeit. Zij blijven graag in Hoek van Holland wonen. Tegelijkertijd is een ontwikkeling van huishoudensverdunning gaande. Dit betekent dat er steeds minder personen in een huis wonen. De kwantitatieve woningbehoefte neemt hierdoor niet af, maar het totale bevolkingsaantal wel. Figuur 1: Leeftijdopbouw Hoek van Holland vergeleken met gemeenten Westland en Rotterdam en het totaalbeeld van Nederland per (bron: COS) Hoek van Holland 2011 projectie gemeente Rotterdam 95 eo jr 0-4 jr mannen vrouwen mannen vrouwen projectie gemeente Westland projectie Nederland 95 eo jr 0-4 jr mannen vrouwen mannen vrouwen Dit heeft betekenis voor de vitaliteit van de gemeenschap, de sociale samenhang en voorzieningen. Zo zijn er minder mogelijkheden voor mantelzorg door jongere familie en buren en verdwijnen op termijn mogelijk voorzieningen die gericht zijn op de jongere doelgroepen. Hierdoor wordt Hoek van Holland minder aantrekkelijk om te wonen. Ouderen willen graag zo lang B l a d 9

12 mogelijk thuis wonen of in de buurt van familie en bekenden. Hierdoor ontstaat een andere woonen zorgbehoefte dan nu het geval is en worden meer en/of andere vormen van dienstverlening gevraagd. 4.5 Verschillen worden groter Aan de ene kant worden mensen steeds mondiger en assertiever waardoor zij goed kunnen aangeven wat zij nodig hebben of willen. Aan de andere kant is er een groep mensen die veel minder zelfredzaam is, omdat zij een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking hebben. In toenemende mate gaan sociaal-zwakkeren, vanwege overheidsbeleid, zelfstandig wonen of in een kleine woonvorm, in plaats van in een instelling. Daar komt bij dat de tolerantie afneemt ten opzichte van mensen of groepen die anders zijn. Deze ontwikkelingen zetten op termijn druk op de sociale samenhang in buurten. Signalering, hulp en begrip van buren en naasten, en zeker ook van maatschappelijke organisaties zoals WVH, is belangrijk om Hoek van Holland leefbaar te houden voor iedereen. 4.6 Verwachte verbinding naar tweede Maasvlakte Met de verbinding die naar verwachting wordt aangelegd naar de tweede Maasvlakte - de Oranjetunnel - krijgt Hoek van Holland een gunstige woon-werkpositie in het Westland en ten opzichte van Den Haag. Met de aanleg van de tunnel en bijbehorende infrastructuur zal niet eerder dan 2015 gestart worden. De deelgemeente verwacht een toestroom van mensen die in Hoek van Holland willen wonen en op de tweede Maasvlakte werken. Mogelijk brengt dit ook afgeleide bedrijvigheid waardoor de woon-werkpositie verder versterkt wordt. Voor WVH kan dit betekenen dat er zowel een andere als grotere vraag naar huurwoningen in verschillende prijsklassen ontstaat. 4.7 Duurzaamheid en milieu Duurzaamheid en werken aan een beter milieu zijn een niet meer weg te denken opgave voor onze samenleving. Van individu tot overheid en internationaal bedrijf worden acties ondernomen en afspraken gemaakt. Dit leidt tot innovatie van materialen en toepassingen die duurzaam zijn en het milieu niet of weinig belasten. Inzet hiervan bij nieuwbouw en renovatie draagt bij aan een beter milieu, aan het energievraagstuk en daardoor ook aan een betere woonlastenquote van onze huurders. 4.8 Concurrentie Een ontwikkeling die steeds breder wordt, is concurrentie op de lokale woningmarkt. Daarbij hebben wij te maken met concurrentie van de ontwikkelaars. Zij hebben andere randvoorwaarden bij het uitbrengen van een grondbod dan WVH en daardoor een betere positie. Door de splitsing van corporaties in een sociaal en commercieel deel, ontstaat er mogelijk meer concurrentie op het commerciële deel. Hierbij zal het vooral gaan over het duurdere segment woningen. Zowel collega-corporaties, als ontwikkelaars als particulieren kunnen hierin kansen zien. Daartegenover staat dat wij fysiek dichtbij zijn, wij kennen Hoek van Holland, zijn hier gevestigd en bieden daarom voor de huurders en samenwerkingspartners meerwaarde. B l a d 10

13 5 Visie en strategische doelen 5.1 Inleiding Wat willen wij op lange termijn betekenen voor onze klanten en Hoek van Holland gezien de ontwikkelingen waar wij in een tijdshorizon van tien jaar mee te maken krijgen? In een visie op de toekomst zetten we onze beelden hierover uiteen. We hebben er voor gekozen dit te doen op de resultaatgebieden van het INK-model; klanten en partners, maatschappij, medewerkers, en bestuur en financiers. Op deze terreinen willen en moeten wij goede prestaties neerzetten. 5.2 Klanten en partners Beschikbaar en betaalbaar Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat Hoek van Holland een aantrekkelijke plek gevonden wordt om te wonen. De vraag naar woningen is er continu en laat onder een aantal specifieke groepen een lichte stijging zien; jonge gezinnen en 55+. Met de ontwikkeling van huishoudensverdunning die steeds duidelijker wordt, moet ook Hoek van Holland rekening houden. De vergrijzing heeft onder andere als effect dat een grotere behoefte ontstaat aan woningen waarin mensen met een diverse zorgbehoefte kunnen (blijven) wonen. Als dé sociale huisvester van Hoek van Holland willen wij de diverse doelgroepen goed bedienen. Strategisch doel: Wij bieden de primaire doelgroep, zorgbehoevenden en middeninkomens die zich verbonden voelen met Hoek van Holland hier een passende woning. Voldoende beschikbare woningen voor onze primaire doelgroep De primaire doelgroep bestaat uit huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens zoals vastgelegd in de Europese staatssteunregeling. In 2011 is dat een jaarinkomen van Als we alleen naar aantallen kijken, hebben we voldoende woningen om aan de autonome vraag uit Hoek van Holland te voldoen. Maar door onzekerheid op de koopmarkt en inkomensregels vanuit Europa blijven mensen wonen in hun huidige woning. De doorstroming stagneert met als gevolg dat het zogenoemde scheefwonen toeneemt. Hierdoor komen onvoldoende woningen vrij om te voldoen aan de vraag. B l a d 11

14 Indien de gemeente een groeiwens heeft met het oog op de gunstige positie door de verbinding met de tweede Maasvlakte, dan is uitbreiding van de sociale voorraad in kwantitatieve zin noodzakelijk. Vooralsnog gaat WVH uit van een stabiel aantal. Toevoegingen aan de voorraad worden gecompenseerd door de verkoop van woningen uit de bestaande voorraad. Speerpunten: doorstroming creëren door toevoeging nieuwe woningen en verkoop bestaande woningen. Zorgbehoevenden kunnen in Hoek van Holland blijven wonen Een andere doelgroep zijn zorgbehoevenden. Hierbij denken wij in eerste instantie aan mensen die met het ouder worden meer zorg nodig hebben. Wij willen bijdragen aan geschikte huisvesting én een initiërende rol richting onze partners vervullen zodat mensen zo lang mogelijk de regie hebben in wonen en leven. Bij elk plan voor nieuwbouw, herontwikkeling en/of renovatie kijken we eerst naar de mogelijkheden om woningen te realiseren of aan te passen voor senioren. Bij de initiërende rol richting onze partners denken wij aan het woonservicegebied, voorzieningen en dienstverlening. Als het niet langer mogelijk is voor mensen met een zorgbehoefte om in het eigen huis te blijven wonen, zetten wij ons actief in voor het bieden van alternatieve huisvesting. Ook gaan wij graag in gesprek met particulieren of organisaties die op zoek zijn naar huisvesting voor een specifieke doelgroep Speerpunten: woonservicegebied, Bertus Bliekhuis, aanpasbare levensloopbestendige woningen, W2ZV. Middeninkomens een passend alternatief bieden De omvang van de groep die tussen wal en schip valt, hebben wij op het moment van dit schrijven niet exact in beeld. Wel willen wij ons binnen Hoek van Holland hard maken voor deze doelgroep en in samenwerking met de gemeente bezien welke alternatieven wij kunnen bieden. Een mogelijkheid is dat wij commercieel woningen ontwikkelen, eventueel samen met een projectontwikkelaar. Zo is het mogelijk woningen in sociale koop of huurwoningen met een huurprijs tussen 650 en 850 neer te zetten in Hoek van Holland. Speerpunten: onderzoek middeninkomens, mogelijkheden in bestaande voorraad. Voor alle doelgroepen een passende woning, passend bij de gezinssituatie en leefstijl De beschikbaarheid en passendheid van woningen voor specifieke doelgroepen heeft ook te maken met de betaalbaarheid ervan. Niet alleen de huurprijs van de woning is van belang, maar het totaal pakket aan woonlasten. Door de stijgende energieprijzen worden de woonlasten steeds hoger. Daarom zetten wij met name in op energiebesparende maatregelen in zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw. Daarnaast is een passende woning ook een woning die past bij de gezinssituatie en de leefstijl. Op dit moment is ons bezit onvoldoende gedifferentieerd om hieraan te voldoen. Om dit te veranderen willen wij bij herstructurering meer divers terug bouwen en gebruikmaken van nieuwbouwlocaties om een ander aanbod neer te zetten. Om nieuwbouw financieel mogelijk te maken, moeten wij een ongeveer gelijk aantal woningen verkopen. Daardoor groeien we niet in B l a d 12

15 omvang. Door de woningen via Koopgarant te verkopen blijven ze behouden voor de maatschappelijke voorraad in Hoek van Holland. Speerpunten: woonlasten, divers woningaanbod o.a. door herstructurering (Korrelbeton), verkoop, Koopgarant De klant centraal Mensen zijn of kunnen steeds beter geïnformeerd zijn en verwachten een hoog niveau van dienstverlening. Aan de andere kant hebben het steeds ouder worden en langer zelfstandig wonen hun weerslag op de zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast is er een groep mensen die voorheen in een instelling werd gehuisvest en nu zelfstandig woont eventueel met beperkte begeleiding. De verschillen tussen (groepen) mensen worden steeds groter. Strategisch doel: De individuele klant staat centraal. Wat betekent wonen zonder zorgen voor onze klanten? Wij willen onze huurders en woningzoekenden goede service bieden. Nog te vaak doen wij dit vanuit ons eigen idee wat goed is. De komende jaren ontwikkelen wij onze dienstverlening verder vanuit de huurders en waar het kan vanuit de individuele huurder. Wat betekent wonen zonder zorgen voor hem of haar? En wat kan WVH daarin betekenen? Dit wil niet zeggen dat wij alles doen wat de huurder wil, maar wel dat wij samen met de huurder op zoek gaan naar mogelijkheden en alternatieven. Hierbij denken wij breed, van nieuwbouw tot onderhoud, tot specifieke diensten in samenwerking met (maatschappelijke) partners. Speerpunten: bieden van keuzemogelijkheden, samen met de huurder zoeken naar mogelijkheden en alternatieven Duurzaam bouwen en verbouwen Niet alleen in het kader van de woonlasten zijn energetische maatregelen van belang. Het terugbrengen van de CO 2 -uitstoot en natuurbehoud zijn ook ontwikkelingen die wij willen ondersteunen. Daarbij hebben Aedes, de Woonbond en de ministeries van VROM en WWI in de vorige kabinetsperiode het Convenant Energiebesparing corporatiesector afgesloten 5. De afspraken betekenen dat voor de bestaande bouw in een periode van tien jaar ten minste 20% bespaard dient te worden op het gasverbruik. Voor nieuwbouw is de doelstelling het energieverbruik per 1 januari 2011 te verlagen met 25%. Vanaf 1 januari 2015 moet dat 50% zijn. Specifiek voor de regio hebben we met de gemeente Rotterdam in de Samenwerkingsafspraken Gemeente Rotterdam-Woningcorporaties Rotterdam afspraken gemaakt over duurzaamheid. Strategisch doel: Wij hebben een duurzaam woningaanbod. Oog voor energie en milieu In alles wat wij doen zijn wij ons bewust van duurzaamheid. Duurzaam staat niet alleen voor energie en milieu, maar ook voor een lange levensduur en mogelijkheden voor hergebruik. Regelmatig brengen we nieuwe duurzame methoden, technieken en materialen in beeld die wij 5 Aedesnet.nl, Convenanten energie: 'Energiebesparing Corporatiesector', 14 september B l a d 13

16 kunnen toepassen in onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Daarnaast informeren wij onze huurders op verschillende manieren over wat zij zelf kunnen doen om energie te besparen. Speerpunten: milieubeleidsplan, energiebesparende maatregelen, lagere woonlasten voor huurders. Hoge kwaliteit van onze woningen en het onderhoud ervan Duurzaamheid komt ook tot uitdrukking in de hoge kwaliteit van onze woningen en het onderhoud daarvan. Een hoge basiskwaliteit draagt naar onze mening bij aan plezierig wonen. Hierbij gaat het om energiemaatstaven en over comfort. Bij comfortverbetering maken wij verschil tussen woningen om meer keuzevrijheid te bieden aan onze klanten. Zo waarborgen wij een goede prijs- / kwaliteitverhouding. Speerpunten: uitvoering geven aan ons strategisch voorraadbeleid, hoge basiskwaliteit, waarborgen goede prijs-/kwaliteitverhouding Een prettige buurt maken we samen Hoek van Holland wordt nu als een aantrekkelijke woonplek ervaren en dat willen wij graag zo houden. Daarom werken wij samen met de gemeente en maatschappelijke partners én bewoners aan prettige buurten. Onder prettig verstaan wij schoon, heel en veilig. Hierbij moet aandacht zijn voor de openbare ruimte, voor voorzieningen, architectuur en goede bereikbaarheid. Én het heeft te maken met emotie. Zijn buurtbewoners betrokken bij elkaar en voelen zij zich verantwoordelijk voor hun eigen buurt? Strategisch doel: Samen met bewoners en partners stimuleren wij een prettige buurt. Fysieke impuls aan de woonomgeving bij herstructurering of nieuwbouw Daar waar wij herstructureren of nieuwbouw realiseren hebben wij direct invloed op de (nieuwe) buurt. In een aantal situaties is herstructurering ook een middel om de leefbaarheid aan te pakken. Wij hebben dan een initiërende rol. In bestaande buurten werken wij met bewoners en partners samen om buurten in brede zin prettig te houden. We betrekken bewoner(s) en omwonenden bij het ontwikkelen en beheren van buurten (bijvoorbeeld bij het schouwen van woningen). Waar het niet onze eerste verantwoordelijkheid is, faciliteren wij individuele en groepen bewoners bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het realiseren van maatschappelijk vastgoed voor en met partners kan een extra bijdrage zijn aan het in stand houden of creëren van noodzakelijke voorzieningen. Speerpunten: leefbaarheid/buurtontwikkeling, participatie, maatschappelijk vastgoed Samen met partners Het behouden van de aantrekkelijke woongemeenschap die Hoek van Holland nu is, kunnen we niet alleen. Op veel terreinen kunnen wij alleen zaken signaleren omdat het niet ons vakgebied is, zoals zorg en welzijn. Wij zetten ons samen met partners in voor de huidige kwaliteiten van Hoek van Holland; een groene en dorpse woonomgeving waar mensen prettig samenleven. Strategisch doel: Werken aan een goede werkrelatie met gemeente en maatschappelijke partners. B l a d 14

17 Een gemeenschappelijk (toekomst)beeld Om goed en gericht te kunnen samenwerken, is een gemeenschappelijk toekomstbeeld van Hoek van Holland belangrijk. De (deel)gemeente heeft hierin een sleutelrol en wij leveren graag onze bijdrage aan het ontwikkelen van een dergelijk beeld. Van daaruit kunnen we de toekomstige opgave formuleren. Los van dit toekomstbeeld zetten wij in op (het behouden van) een goede wederzijdse relatie met alle partners. Hierbij denken wij als eerste aan de (deel)gemeente en de partners in de keten wonen zorg - welzijn. Speerpunt: relatiebeheer. 5.3 Maatschappij In de voorgaande paragrafen hebben we onze ambities op onze kerntaken beschreven. Naast de woning, directe woonomgeving en dienstverlening, zijn we als maatschappelijke organisatie ook onderdeel van de samenleving als geheel. Strategisch doel: Wij nemen verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en milieu en laten dat ook zien in onze bedrijfsvoering. Duurzame bedrijfsvoering Op maatschappelijk vlak buiten onze kerntaken zijn wij alert op de meerjareneffecten van ons handelen op het milieu. En we nemen onze verantwoordelijkheid door actief invulling te geven aan het begrip duurzaamheid. Dit betekent dat milieu en duurzaamheid integrale afwegingsaspecten zijn van onze bedrijfsvoering. Wij zoeken en gebruiken duurzame systemen en producten in ons dagelijks werk. Speerpunten: milieubeleidsplan en de uitvoering daarvan. 5.4 Medewerkers We hebben niet alleen ambities die horen bij de maatschappelijke opgave. We willen ook graag een organisatie zijn die gewaardeerd wordt door huurders, woningzoekenden, partners én medewerkers. In een personeelsbijeenkomst in de totstandkoming van deze nota gaven medewerkers aan wij zijn trots op WVH. Dit willen we graag zo houden. Strategisch doel: WVH; een goede werkgever waar medewerkers trots op zijn. Gericht op ontwikkeling van medewerkers en samenwerken We zijn een kleine efficiënte organisatie met korte lijnen. Dit heeft als voordeel dat we dicht bij onze huurders staan en snel kunnen reageren. Daarbij zijn medewerkers maatschappelijk gedreven en helpen huurders graag verder. Het verder ontwikkelen en faciliteren van een klantgerichte organisatie is een ambitie voor de komende jaren. Tegelijkertijd kennen we ook een zekere kwetsbaarheid. Ruimte voor specialisatie of doorgroeimogelijkheden is beperkt. Toch willen wij dit wel bieden, omdat wij zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden. Ook als dit betekent dat een collega op termijn vertrekt naar een andere organisatie. B l a d 15

18 Samenwerken is binnen en buiten de organisatie van belang als het gaat om optimaal gebruikmaken van kennis en ervaring. Buiten WVH zijn dit collega-corporaties en onze maatschappelijke en commerciële partners. Speerpunten: doorontwikkelen klantgerichtheid, persoonlijk en organisatieontwikkelingsplan. 5.5 Bestuur en financiers We leggen verantwoording af aan onze raad van commissarissen en raad van afgevaardigden en diverse externe toezichthouders over de bereikte eindresultaten. Hieronder verstaan wij het realiseren van onze maatschappelijke doelen en het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten, waarbij onze financiële continuïteit geborgd is. Dit laatste is de komende jaren een belangrijk aandachtspunt gezien de druk op onze financiële middelen door diverse beleidswijzigingen bij de overheid. Strategisch doel: We behalen maximale maatschappelijke effecten en borgen onze (financiële) continuïteit. Investeren in maatschappelijke effecten Bij maatschappelijke effecten richten wij ons op outcome, in andere woorden wat je bereikt met het realiseren van bijvoorbeeld een project. Dit vraagt van ons vooraf te formuleren wat we willen bereiken en goed af te wegen welk alternatief het grootste effect heeft. Een basisvoorwaarde is continuïteit in onze vastgoedportefeuille en daarmee verbonden de financiële continuïteit. Hiervoor gaan wij de komende tijd aan de slag met een investeringskader waarin zowel de maatschappelijke als financiële afwegingen worden benoemd. Voorwaarden voor de financiële continuïteit zijn: komende vijf jaar gemiddeld positieve kasstromen en borging van leningen bij WSW. Speerpunt: investeringskader. Verenigingsstructuur toekomstbestendig? WVH is één van de weinige corporaties in Nederland met een verenigingsvorm. Deze wordt ingevuld door een raad van afgevaardigden die een klankbordfunctie heeft en een aantal specifieke bevoegdheden. Daarnaast is er een intern toezichtorgaan de raad van commissarissen. De komende beleidsperiode willen we onderzoeken of de huidige juridische structuur de meest passende is bij de opgave en ambities van WVH. Speerpunt: samen met raad van afgevaardigden en raad van commissarissen nagaan of de huidige structuur en invulling nog passend en toekomstbestendig is. B l a d 16

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Welkom bij WVH, dit kunnen wij voor u doen!

Welkom bij WVH, dit kunnen wij voor u doen! Welkom bij WVH, dit kunnen wij voor u doen! Ondernemingsplan 2012-2014 September 2012 Inhoud Inhoud 1 Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Kernwaarden 4 3. Onze missie 4 4. Uitwerking strategische doelen 5 4.1

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we Waar staan we voor Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

wonen anno o n d e r n e m i n g s p l a n t o t e n m et nu - 1 -

wonen anno o n d e r n e m i n g s p l a n t o t e n m et nu - 1 - wonen anno nu ondernemingsplan 2016 tot en met 2019-1 - voorwoord - 2 - De wereld om ons heen is in beweging. Na zware jaren lijkt het dieptepunt van de economische crisis achter ons, maar het nieuwe evenwicht

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Functieprofiel. Directeur-bestuurder. bij WVH

Functieprofiel. Directeur-bestuurder. bij WVH Functieprofiel Directeur-bestuurder bij WVH De organisatie Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft in Hoek van Holland een goed onderhouden en aantrekkelijk woningbezit van ruim 2000 woningen.

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Activiteiten 2016 ontvouwd Dit hebben we gedaan in 2015 Wij zijn trots op wat wij in het tweede jaar van de nieuwe beleidsperiode met onze medewerkers en samenwerkingspartners bereikten.

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Visie maatschappelijk verantwoord ondernemen

Visie maatschappelijk verantwoord ondernemen Visie maatschappelijk verantwoord ondernemen WVH-nr: 2.9 Opsteller: Jeanette de Koning Proceseigenaar: Bas Molenaar Datum: februari 2013 Geautoriseerd door: Versie: 3.0 Datum vastgesteld: 01-04-2013 Status:

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Beleidsplan 2014 2017 Loopt u warm voor Barneveld? Wij ook. Hier liggen onze wortels en onze toekomst. Als het gaat om wonen en leefbaarheid, zetten we ons maatschappelijk vermogen

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Rotterdam, 24 november bb9555. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020

Rotterdam, 24 november bb9555. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Rotterdam, 24 november 2015. 15bb9555 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie