Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Uitvoeringsprogramma 2014"

Transcriptie

1 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014

2 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB Gecoördineerde werkgeversbenadering Gezamenlijk CRM systeem Regionale Deskundigheidsbevordering 8 3 Voldoende gekwalificeerde instroom Plaatsing Gouden Lijst Beroepennavigatie Regionaal Leerwerkloket 22 4 Nieuwe arrangementen arbeidsmobiliteit Ace 25 5 Iedereen doet mee/ social inclusive Gouden Lijst Scholingsfonds 28 6 Arbeidsmigratie Arbeidsmigratie 29 7 Overzicht activiteiten Overzicht activiteiten 30 8 Bijlagen Overzicht deskundigheidsbevordering sectorgroepen Aangepaste Gouden Lijst 35 Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 2

3 1. Algemeen In West-Brabant zijn vijf regionale sectorgroepen actief: groen, zorg, zakelijke dienstverlening, techniek en topsectoren. De stuurders van de sectorgroepen zorgen ervoor dat de afgesproken resultaten in gezamenlijkheid worden behaald met de drie O s De stuurders zijn: Zorg : kenniscentrum Calibris Groen: ROC Prinsentuin Techniek: Kenniscentrum Kenteq Zakelijke dienstverlening: Kenniscentrum Ecabo Topsectoren: TuneTechniek De stuurder van de sectorgroep zakelijke dienstverlening vertegenwoordigt de sectorgroepen in het rpa West-Brabant. De partners in de sectorgroepen zijn onderwijs (ROC West-Brabant), ondernemers, overheid ( UWV, gemeenten, leerwerkadviseurs) en overige partijen. Er moet een evenredige verdeling zijn van deze partijen in de sectorgroepen. De stuurders zijn voor de samenstelling van de sectorgroepen eindverantwoordelijk. Activiteiten De vijf sectorgroepen zijn samengesteld met partners die zorg dragen voor het uitvoeringsprogramma. Hier zitten in alle sectorgroepen afgevaardigden van de drie O s. De gemeenten, UWV, leerwerkadviseurs, werkgevers en ROC West-Brabant nemen deel aan deze sectorgroepen. Voor de sectorgroep Topsectoren neemt ook Avans Hogeschool deel. Zij hebben de volgende taken: Informatiedeling over de sector. Plaatsing van kandidaten op de Gouden Lijst Afstemmen van werkgeversbenadering met behulp van een crm systeem Arbeidsmarktgegevens over de sector aanleveren Netwerkfunctie De sectorgroepen komen bij elkaar voor overleg, maar buiten deze overleggen weten de diverse partners elkaar door deze sectorgroep beter te vinden. De sectorgroepen hebben een grote rol gespeeld bij het aanvragen van de rijks- en provinciale subsidies die ter beschikking zijn gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Voordeel is dat in de sectorgroepen alle expertise aanwezig is over de diverse sectoren en dat dezen over een groot netwerk beschikken om de juiste kennis snel te vergaren. De drie O s zijn stevig vertegenwoordigd in de sectorgroepen: UWV, Leerwerkadviseurs, gemeenten (Ateagroep Breda en Etten-Leur in alle sectorgroepen en Roosendaal in de sectorgroep Zorg en Bergen op Zoom in de sectorgroep Techniek), werkgevers (in sectorgroep Zorg zitten 12 VVT werkgevers ), ROC West-Brabant, Avans Hogeschool en de kenniscentra. Bovendien zijn in diverse sectorgroepen aangesloten: uitzendbureaus, O&O fondsen, detacheringbureaus. Uit de rapportages blijkt dat de partners de meerwaarde vooral zien in het directe contact dat zij hebben met de overige deelnemers en dat hierdoor hun netwerk versterkt wordt. Buiten de overleggen om, weten zij elkaar sneller te vinden. De kennis over de sector wordt hierdoor vergroot door o.a. de deskundigheidsbijeenkomsten, maar ook kennis en begrip over de diverse organisaties zien zij als een voordeel. Ook wordt de kennis over de verschillende subsidiemogelijkheden genoemd als motivatie. Iedere partner werkt mee aan het realiseren van de plaatsingen op de Gouden Lijst en ook aan het tot stand brengen van een gezamenlijke werkgeversbenadering. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 3

4 2. Ontzorgen MKB 2.1 Gecoördineerde Werkgeversbenadering 2.2 Gezamenlijk CRM systeem 2.3 Regionale Deskundigheidsbevordering 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering : Door invoering van de participatiewet ligt er voor gemeenten en UWV een gezamenlijke wettelijke opdracht om in de arbeidsmarktregio s te komen tot een vorm van gecoördineerde werkgeversdienstverlening en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt. Er is onder meer vastgelegd dat er één aanspreekpunt komt voor werkgevers in een arbeidsmarktregio, er één registratiesysteem is van vacatures en werkzoekenden. Ook moet er per regio een arbeidsmarktagenda en samenwerkingsafspraken worden gemaakt. De actieve betrokkenheid van de werkgevers in de regio West-Brabant is van groot belang. Afgevaardigden van de BZW hebben via een gezamenlijk brief aan de Wethouders Sociale Zaken van alle gemeenten laten weten mee willen te denken hoe het voor werkgevers mogelijk wordt een baan te bieden aan mensen die onder de Participatiewet vallen. In de brief hebben zij een aantal voorwaarden geformuleerd die tevens aansluiten bij de voorwaarden geformuleerd in de participatiewet. In de arbeidsmarktregio West-Brabant wordt aan bovenstaande uitvoering gegeven via het rpa-project Gecoördineerde Werkgeversbenadering. De 19 gemeenten, SWbedrijven, UWV, ROC West-Brabant, BZW (Brabant-Zeeuwse werkgevers) en de kenniscentra hebben 5 ambities geformuleerd en zich tot doel gesteld deze ambities in 2014 te verwezenlijken in 5 deelprojecten onder projectleiding van Regio West-Brabant. De ambities van West-Brabant: Meer uitstroom en een tevreden klant (deelprojectleiding: UWV) Opstellen van 1 regionaal marktbewerkingsplan (deelprojectleiding: SBB) Komen tot 1 aanspreekpunt voor werkgevers ( deelprojectleiding: WVS) Realiseren van 1 registratiesysteem (deelprojectleiding: GO!) Opstellen van een regionale menukaart. (deelprojectleiding: gemeente Breda Projectorganisatie: De bouwploeg (bestaande uit projectleiding, deelprojectleiders, directeur WVS, regiomanager UWV, hoofd sociale zaken Oosterhout) komt 1 x per maand bij elkaar. De deelprojecten hebben ieder een eigen team die door de deelprojectleiders is samengesteld. Daarnaast wordt met de hoofden sociale zaken van de 5 grootste gemeenten 1 x per maand de vorderingen en inzetten afgestemd. Een groep van 5 werkgevers vormen de klankbordgroep. Op 20 juni is een werkgeversontbijt georganiseerd om bij de werkgevers de activiteiten ten aanzien van dit onderwerp te toetsen. Activiteiten: Opstellen van een projectplan met tijdspad, verantwoordelijkheden en doelstellingen Werkgeversontbijt ( 20 juni 2014) Samenstelling van de deelprojectteams De deelprojectteams zijn bezig om de ambities nader uit te werken. Zij doen dit in gezamenlijkheid met de genoemde partners. Op dit moment zijn deze deelprojecten volop bezig om de doelstellingen te behalen, zodat op 1 januari een regionaal punt is voor regionale inzetten. 2.2 Gezamenlijk CRM systeem: Het CRM systeem van het leerwerkloket is samengevoegd met dat van de sectorgroepen: hiermee is een begin gemaakt met een gezamenlijk systeem voor alle partners. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 4

5 De stuurders van de sectorale werkgroepen zorgen ervoor dat er conform het reeds opgestelde marktbewerkingsplan van 2014 werkgevers in gezamenlijkheid benaderd worden. De partners registreren volgens afspraak in dit CRM systeem. Dit systeem wordt momenteel ook gebruikt door het leerwerkloket. Alle partijen en personen die aangesloten zijn bij de sectorgroepen en leerwerkloket kunnen gebruik maken van dit systeem. Op dit moment hebben ongeveer 50 personen toegang tot dit systeem. Resultaat werkgeversbezoeken van de sectorgroepen: Sectorgroep Zorg Onderwerpen: - Mobiliteit aan de onderkant van de niveaus - Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Social Return on Investment (SROI) - Wijkgericht werken - Zorg en Techniek - Diversiteit Activiteiten: Opzet marktbewerkingsplan maken met werkgroep Uitnodigen en uitvoering deskundigeheidsbevordering (17-6) Presentatie WijkLeerBedrijven gegeven in overleg van Overleg over CRM Systeem met Selwin/Astrid (26-6) Werven van leerbanen voor WelSlagen 2015 Regelen inlogcodes nieuwe leden van werkgroep Check accounthouders en zorgorganisaties Gemeenten benaderen voor participatie in werkgroep (Oosterhout en Roosendaal) Resultaten: Leerwerkadvies heeft advies gekregen over haar advies aan verpleegkundige sollicitatant Info over loopbaanportal (talentenscan en portfolio) van Transvorm Ruitersbos en SDW nemen dit jaar nog leerlingen aan. Selectieprocedure is wel strenger omdat het aanbod groot is. Transvorm en Calibris hebben sectroplannen ingediend Doorplaatsingen van vacatures op Brabantzorgnet naar het UWV is geregeld Gemeente Etten-Leur en UWV gaan samen op werkbezoek bij zorgwerkgever. Tijdelijke vacatures van het Amphia worden eerst gemeld bij de gemeente Breda (Mila) Toezegging voor 2 leerbanen WelSlagen 2015 bij Stichting Groenhuijsen. Gemeente Breda en Nuevo BV zijn in gesprek over het opzetten van een entree opleiding voor schoonmakers Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening Activiteiten: De rapportage over het eerste kwartaal 2014 is opgemaakt en aangeleverd. HRM/CRM is geagendeerd tijdens de sectorgroep bijeenkomst op 17 april en 12 juni Van de bijeenkomsten is verslag gemaakt. Er is overleg geweest met de projectleider en de trekkers van de sectorgroepen over het gezamenlijke CRM op 16 juni en actiepunten uitgezet. Er is deelgenomen aan de Bouwgroep Gecoordineerde Werkgeversbenadering op 4 en 25 april, 2 mei, 12 en 20 juni. Er is op 20 juni een terugkoppeling verzorgd aan werkgevers uit de Klankbordgroep. Er is HRM/CRM overleg gevoerd met de stuurders van de sectorgroepen via mail. Er zijn voor de werkgroep regionaal marktbewerkingsplan bijeenkomsten georganiseerd, voorbereid en voorgezeten op 15 april, 3 en 20 juni. Er is overleg geweest met de projectleider een Menukaart inzake de regelingen van de kenniscentra. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 5

6 Op 30 april is er overleg geweest met UWV t.a.v. arbeidsmarktinformatie t.b.v. het regionaal Marktbewerkingsplan. Er is een input geleverd voor de HRM Deskundigheidsbevordering op 17 juni. Knelpunten: Door de nieuwe leden en wijzigingen van de sectorgroep zijn er zo n 40 inlogcodes in omloop, wat de transparatie niet bevordert. Er wordt kritisch gekeken naar wie werkelijk een code nodig heeft, nu er één CRM-systeem is. Met de overige trekkers zijn ook afspraken gemaakt over ontdubbelingen en sectoren/beroepen. De gemeenten hebben een beperkte bezetting voor werkgeversbenadering, de leden van de sectorgroep hebben daarom vaak zitting in meedere sectorgroepen, met elk hun eigen CRM. Gemeenten werken bij voorkeur lokaal of subregionaal ipv sectoraal. Er is een scenario ontwikkeld voor gecoördineerde werkgeversbenadering. Dit gaat uit van een subregionale aanpak. Er zijn werkgroepen één Loket en één CRM samengesteld die op 1 september met een voorstel komen. Zij zullen de rol van de sectorgroepen daarin moeten meenemen. Partnerorganisatie kennen elkaar en er wordt naar elkaar verwezen, maar er wordt niet of nauwelijks in het CRM geregistreerd; alleen de leerwerkadviseur vult de contacten goed doordat het CRM voor LWA het enige systeem is. Binnen de sectorgroep is dit probleem benoemd in het jaarplan met een concrete oplossing, gekoppeld aan de instroomprojecten. Resultaten: De sectorgoep is tijdens de periode waarover verslag wordt gedaan bijeenkomen op 17 april - deze bijeenkomst was in het teken van Commerciële beroepen- en 11 juni, in het teken van de ICT beroepen). Hier werd de vaste agenda gevolgd waarin HRM thema s, HRM-casuïstiek, bedrijfscontacten, opgehaalde HRM vragen en registratie in het CRM besproken worden. De partners leveren een actieve bijdrage bij de uitvoering van jaarplan: - doordat er wordt gewerkt met concrete projecten hebben de partners een actieve bijdrage bij de uitvoering. Per project is een projecteigenaar benoemd en partners. - er vindt kennisoverdracht, desk. bevordering, kruisbestuiving, verdieping plaats; elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaalde sector/branche/beroepsgroep of thema uit het plan. - de deelnemers bereiden elk een casus voor. De partners hebben hierdoor een actieve bijdrage aan de bijeenkomsten en derhalve het jaarplan. - bedrijfsbezoeken, op locatie van partners ; de bijeenkomsten rouleren over de partners (partnerorganisatie of leerbedrijf uit de sector) en zijn relevant voor het thema van de bijeenkomst. - frequent overleg, 1x per 6 weken: de bijeenkomsten zijn voor heel 2014 gepland Sectorgroep Techniek Activiteiten: Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van het servicepunt Techniek worden alle bedrijfsbezoeken besproken en kansen met elkaar gedeeld. Er is de afspraak gemaakt dat gemaakt dat die bedrijven in het CRM systeem opgenomen worden waar gezamenlijk activiteiten op worden uitgevoerd. Het systeem wordt alleen door de deelnemers van de gemeenten en UWV gebruikt (de partijen die de prestatieovereenkomsten getekend hebben) en niet door partijen als Installatiewerk, SVM, SPB, PMLF en Metaalunie. Momenteel worden de systemen van de vier sectorgroepen samengevoegd. Knelpunten: Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 6

7 Het invullen van het systeem blijft een heikel punt. Het systeem wordt niet gebruikt om bedrijfsinfo te delen. Dit gebeurt voornamelijk 1-op-1 via de mail of telefoon. Het systeem wordt wel gebruikt om successen te delen. Na iedere vergadering van het servicepunt wordt iedereen weer aan het systeem herinnerd en worden relevante zaken alsnog geregistreerd. Omdat op dit moment de systemen zijn samengevoegd kunnen de partners nu niet inloggen. De stuurder geeft aan dat dit op korte termijn wel kan. Er zal dan wat inhaalwerk gedaan moeten worden om het weer up-to-date te krijgen. Afgesproken is dat ná de zomerstop het systeem weer actief wordt bijgewerkt en gevuld. Vooral de 1-op-1 contacten tussen partijen zijn succesvol, deze worden nu niet geregistreerd en vaak ook niet bij de bijeenkomsten besproken. De beleving van de deelnemers is dat het gewoon hun werk is en daarom staan ze er niet bij stil dat dit nu net het succes van de samenwerking binnen de sectorgroep is. Verder wordt opgemerkt dat de diverse werkpleinen ook met eigen systemen bezig zijn waardoor er niet heel veel draagvlak is voor dit systeem. Het zou wenselijk zijn dat er echt één leidend systeem zou komen waar zowel UWV als gemeenten mee moeten werken i.p.v. eigen systemen. Resultaten: - Bijeenkomsten van servicepunt Techniek: Dinsdag 1 april Dinsdag 6 mei Dinsdag 3 juni - Deelnemende partners aan dit overleg: UWV (CRM) Metaalunie Installatiewerk Leerwerkadviseur (CRM) Gemeente Breda/Atea groep (CRM) Werkplein Etten-Leur (CRM) ISD Brabantse Wal (CRM) PMLF Kenteq (CRM) SPB Aantal geregistreerde bedrijven: 155 in systeem Alle genoemde deelnemers nemen actief mee aan dit servicepunt. Sectorgroep Groen Activiteiten: De sectorgoep komt regelmatig bijeen, tijdens Hierover wordt verslag gedaan Er is een vaste agendapunt waarin HRM thema s, het aantal plaatsingen en bedrijfscontacten besproken worden. In de regio Strijbeek gewerkt aan een netwerk van (groene) bedrijven die zich continue open gaan stellen om bezoekers een reëel beroepsbeeld te schetsen waardoor deskundig advies kan worden geboden en betere keuzes kunnen worden gemaakt. Op de bijeenkomst van 17 juni in de nieuwe Nobelaar is aandacht besteed aan de kansrijke beroepen in de sector maar ook is de beroepsdiversiteit in de sector belicht. Op de bijeenkomst van 5 juni is geprobeerd het wederzijdse begrip tussen aanbieder, onderwijs en vrager ( ondernemers) te verhogen. Ondernemers geven aan open te staan om gezamenlijk op te willen trekken om gericht vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De samenstelling van de sectorgroep is stabiel, zonder wijzigingen. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 7

8 Knelpunten: Er wordt snel en gericht naar elkaar doorverwezen, maar er wordt niet of nauwelijks in het CRM geregistreerd. Er is nog steeds geen oplossing hoe de sectorgroep dit kan verbetern ( het gevoel van noodzaakt lijkt te ontbreken) Binnen de sectorgroep is dit probleem geagendeerd en besproken. Vraag binnen deze sectorgroep: hoe brengen we de sector op de juiste manier in beeld zodat gericht beleid kan worden gemaakt op basis van sectordeskundigheid? 2.3 Regionale Deskundigheidsbevordering: Informeren van de partners tijdens 6 themabijeenkomsten over arbeidsmarktontwikkelingen, stimuleringsregelingen, brancheopleidingen, opleidingsfondsen e.d. over de speersectoren zorg, zakelijke dienstverlening, groen en techniek. Activiteiten: Bovensectorale bijeenkomst op 17 juni 2014 Vanuit UWV en gemeenten is het verzoek gekomen om deskundigheidsbevordering voor de werkcoaches. Hiervoor is door de coördinatoren van de sectorgroepen een intersectoraal programma uitgewerkt, samen met de leerwerkadviseurs. Daarnaast is een aansprekend programma ontwikkeld voor de werkgeversadviseurs. Tijdens de bovensectorale bijeenkomst op 17 juni waren ca 85 deelnemers vanuit alle partnerorganisaties aanwezig. Er was een Arbeidsmarktcarrousel en 5 workshops in 2 rondes, waarin o.a. intersectorale beroepenoriëntatie, een verdieping van de Technische beroepen, de Wet werk en zekerheid en Modernisering Ziektewet. De workshopleiders/sprekers werden geleverd door de partnerorganisaties UWV, de kenniscentra Calibris, ECABO, Kenteq, Savantis, Leerwerkadvies, S-BB en Ace. Bijeenkomsten Sectorgroepen, doorlopend, 6 wekelijks per sectorgroep Door de partnerorganisaties is de wens uitgesproken voor meer kennisoverdracht, kruisbestuiving, verdieping tijdens de bijeenkomsten van de sectorgroepen in 2014; De sectorgroepen geven hier zelf en op eigen wijze invulling aan, passend bij de sector. Deskundigheid wordt geagendeerd tijdens de bijeenkomsten, hiervan wordt verslag gemaakt. Zo vond bv tijdens de sectorgroep ZD deskundigheidsbevordering plaats over de producten en diensten van SW-bedrijven (16 maart), de Commerciële beroepen (17 april) en de ontwikkelingen in de ICT (12 juni), steeds op en samen met een bedrijf uit die sector. Door de 4 sectorgroepen is elk samen met de Leerwerkadviseurs - inhoudelijk het programma van de Arbeidsmarktcarrousel op 17 juni voorbereid. Door de sectorgroep Groen is op 5 juni een leerzame bijeenkomst georganiseerd waarin partners van elkaar konden leren. Vragen als Wat vindt de ondernemer van ons (onderwijs en overheid) en wat vinden wij van de ondernemer. Hoe stemmen we met elkaar af? Waardoor ontstaat (nieuw) vertrouwen in elkaar? stonden hierbij centraal. Door de sectorgroep Techniek is er binnen het Servicepunt Techniek een toelichting geweest aan de partners over het project Techniek Doet (7/1), diverse subsidiemogelijkheden en het KMU Banenplan (4/2 en 11/3) en bedrijfsbezoeken voorbereid en uitgevoerd bij VDL Steelweld (1/4) en BOZ Groep (3/6). Tevens zijn de personele gevolgen van de sluiting van Philip Morris geagendeerd tijdens de bijeenkomst van het Servicepunt techniek op 6 mei jl. Voorlichtingsbijeenkomsten, per sector, doorlopend Per instroomproject worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om potentiële deelnemers en partners vanuit de aanbodzijde o.a. te informeren over de instroomeisen voor de sector/branche, competenties etc. Deze was er bv voor Schoonmaak (22 mei), een voorlichtingsbijeenkomst over de Commerciële beroepen is in voorbereiding. Bijeenkomst sectorale ontwikkelingen Sectorplannen Er is op 17 juni een algemene workshop verzorgd over de verbinding tussen de landelijke sectorplannen en de kans- en topsectoren in de Regio WB. In de werkgroep Topsectoren wordt op strategisch/tactisch niveau afgestemd, in de sectorgroepen op uitvoeringsniveau. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 8

9 3. Voldoende gekwalificeerde instroom 3.1 Plaatsing Gouden Lijst 3.2 Intersectorale Beroepenoriëntatie 3.3 Regionaal Leerwerkloket 3.1 Plaatsing Gouden Lijst Plaatsen van 210 werkzoekenden op de Gouden Lijst Gemeenten, overheid, kenniscentra plaatsen in totaal 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst. Op deze lijst staan alle beroepen waarvan verwacht wordt dat hier de tekorten de komende jaren het grootst zullen zijn. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat er vanuit een samenwerking met de sectorgroepen of (sub) regionaal wordt ingezet op bij voorkeur innovatieve trajecten om te komen tot deze plaatsing. Hiermee willen we niet alleen bereiken dat onbenut arbeidspotentieel geplaatst wordt, maar vooral inzicht krijgen in de manieren waarop dit bereikt wordt. Deze actie is dus vooral gericht op het ontdekken van nieuwe schakels tussen vraag en aanbod. Met de diverse gemeenten en partners worden aan de hand van prestatieovereenkomsten nadere afspraken gemaakt over de verschillende inzetten. Aan eind van het project wordt een regionale rapportage opgesteld waarbij de bevindingen als good practices kunnen dienen voor alle partners van de regio en ter voorbeeld voor de gehele provincie. Resultaat: 15 juli 2014: 256 plaatsingen Atea Groep, gemeente Breda: Product: XXL Vacature- café Drie tot vier keer per jaar een evenement organiseren waar werkgevers en uitkeringsgerechtigden elkaar ontmoeten en waar matching plaatsvindt op vacatures. Het organiseren van een evenement, waarbij zo n 30 werkgevers (met ieder zo n 3 tot 4 vacatures) een stand bemensen en op zoek zijn naar nieuw personeel. Daarvoor wordt warme en koude acquisitie gepleegd bij werkgevers, eventueel arrangementen georganiseerd rondom vakopleiding onder voorwaarden dat mensen direct in dienst treden bij de werkgevers. In de acquisitie wordt logischerwijs rekening gehouden met de kansrijke sectoren en vacatures op de Gouden Lijst. Op het evenement worden (afhankelijk van het thema) zo n 300 tot 500 uitkeringsgerechtigden uitgenodigd. Zij nemen hun cv s mee en lopen langs de stands. De werkgevers noteren de namen van mensen die zij interessant vinden. Ook de werkzoekenden noteren welke vacatures zij interessant vinden. Na het evenement worden speedmeets of anderszins gesprekken georganiseerd om de finale matching tot stand te brengen. Activiteiten: 5 x vacaturecafé xxl georganiseerd: hieruit ongeveer 150 plaatsingen gerealiseerd in 2013, na eindejaars evaluatie blijkt wel dat het grootste percentage niet duurzaam geplaatst is. Bezoekersaantallen per evenement waren rond de per keer. Per evenement gemiddeld 23 werkgeversaanwezig met gemiddeld 50 vacatures per evenement. 2 x met werkgeversadviseur belmiddag georganiseerd: met 7 werkgeversadviseur sper belmiddag ongeveer 160 ondernemers gebeld. De 1 e keer 14 bezoeken af kunnen leggen en 4 werkgevers info toegestuurd. De 2 e middag 12 bezoeken en 7 werkgevers info toegestuurd. Aantal plaatsingen hieruit zijn niet bekend. Resultaat : 22 plaatsingen op de Gouden Lijst Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 9

10 Gemeente Bergen op Zoom: Product: Competentiecentrum Realiseren van kwalitatief goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Inzet van het competentietestcentrum maakt zo veel als mogelijk ( 75 %) standaard deel uit van het traject naar werk. Binnen het competentietestcentrum worden de volgende testen afgenomen: - leerbaarheid - competentie - beroepskeuze - capaciteiten - motivatie Eigen personeel wordt opgeleid om deze testen te kunnen afnemen en direct te kunnen koppelen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Activiteiten: Het doel om te komen tot een competentietestcentrum is in 2013 bijgesteld naar het gebruiken van testen in de bestaande workshop en te komen tot verdere professionalisering van de workshop. De beschrijving van bovenstaand doel voor 2013 is nog steeds het doel voor Eind 2013 was de inhoud van de 4 e dag workshop duidelijk, bekend bij de medewerkers en gebruiksklaar. In 2014 is BoZ daar verder mee aan de slag gegaan en heeft hier verder invulling aan gegeven. Zij hebben getracht ook de 4e workshop dag te professionaliseren. De inhoud bleek succesvol. Klanten werden beter en zelfverzekerder voorbereid op de arbeidsmarkt en er kon gemakkelijker (lees eenvoudig bereikbaar) gematcht worden op vacatures. Hoewel de inhoud succesvol was, ontstond in de loop van de eerste helft van 2014 al snel de behoefte aan nog meer instrumenten om de klanten te versterken richting arbeidsmarkt. Als organisatie heeft BoZ in 2013 ervaring opgedaan met basis traject. Een instrument dat, gedurende de 4 weken zoektijd, in ingezet werd om jongeren de mogelijkheid te geven om hun zoekgedrag richting te geven. Nadat ook de leverancier van het instrument zijn product had verfijnd, is onderzocht of ook dit instrument een goede en zinvolle aanvulling zou zijn voor de 4 e workshopdag. Reeds snel bleek, al proberend, ook basis traject een waardevol onderdeel van de 4e workshopdag. Om er zeker van te zijn dat basis traject in de volle breedte ingezet kon worden, zijn, voorafgaand aan de definitieve inzet van basistraject, alle klantmanagers, en dan met name de klantmanagers werkgevers, die workshop 4 geven, extra opgeleid voor het inzetten van basistraject. Planning: In de loop van 2014 zullen de resultaten van basis traject zichtbaar moeten worden maar de eerste geluiden zijn erg optimistisch. In de 2 e helft van 2014 staat het opzetten van een 5 e workshop gepland. Resultaat: 26 plaatsingen Gemeente Roosendaal Product: Zorgdag en Samenwerking met SW bedrijf Doel is om 5 extra plaatsingen in de zorg te realiseren in De plaatsingen worden gerealiseerd door de werkmakelaren van de gemeente Roosendaal. Tevens zal de gemeente Roosendaal in samenwerking met de WVS-Groep 7 leerwerktrajecten opzetten met baangarantie. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 10

11 Activiteiten: Inzet Baanbrekend Roosendaal, account manager Werk en diverse re-integratietrajecten voor de realisatie van plaatsingen op de Gouden Lijst. Planning: Organisatie van een werktop met werkgevers. Een vacaturecafé XL in Roosendaal met als hoofddoel realisatie van plaatsingen. Resultaat: 8 plaatsingen op de Gouden Lijst Gemeente Etten-Leur Product: Werkgeversservicepunt De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert werken binnen het Werkplein regio Etten-Leur samen op het terrein van re-integratie en werkgeversbenadering. Vanuit deze samenwerking hebben vertegenwoordigers van deze gemeenten in de afgelopen jaren geparticipeerd in de sectorwerkgroepen Zakelijke dienstverlening, Zorg en Techniek, met als doel het afstemmen van vraag en aanbod van arbeidskrachten en het bevorderen van plaatsing van werkzoekenden op vacatures in deze sectoren. In het kader van het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! zijn de samenwerkende gemeenten voornemens in 2014 extra in te zetten op plaatsing in de kansrijke sectoren. Dit zal worden ingevuld door extra formatie in te zetten binnen eht Werkgeversservicepunt regio Etten-Leur. Activiteiten: Om tot de plaatsingen binnen de Gouden Lijst te komen wordt gebruik gemaakt van de reguliere werkwijze van het Werkplein Regio Etten-Leur. Deze methode werkt effectief en heeft tot en met de eerste helft van het jaar naar verwachting reeds 30 plaatsingen binnen de Gouden Lijst opgeleverd. (zie bijlage) Alle kandidaten volgen een workshops cyclus (10) welke door de eigen werkcoaches gegeven worden. Op deze manier kan een eerste screening gemaakt worden welke klanten direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt en welke klanten in aanmerking komen voor plaatsingen binnen de Gouden Lijst. Het Werkgeversservicepunt (de werkgeversadviseurs) geven sollicitatietrainingen en doen een cv-check met alle kandidaten als onderdeel van de workshop cyclus. Op deze manier kan er een goed beeld gevormd worden van de potentie en kansen voor de kandidaat. De Werkgeversadviseur leggen vervolgens bedrijfsbezoeken af om kandidaten aan te bieden en in gesprek te gaan voor mogelijkheden tot bijvoorbeeld scholing. Tijdens werkoverleggen worden de kansen en belemmeringen met werkcoaches en Werkgeversadviseurs besproken en worden, indien mogelijk, specifieke acties uitgezet. Hier worden ook de sectorgroepen voor ingezet zodat er breed naar kansen gekeken kan worden. Knelpunten: Nog steeds is het lastig om de doelgroep van de gemeenten (WWB-klanten) direct te plaatsen binnen het niveau van beroepen/ gevraagde instroomniveau van de Gouden Lijst. Dit maakt dat in veel gevallen een match vanuit het uitkeringsbestand niet haalbaar is. Indien het niveau aanwezig is maar niet de opleidingsrichting blijkt het vaak lastig om klanten te motiveren een andere richting te kiezen. Vanuit de werkcoaches is ook de behoefte geuit om hier meer tools en ondersteuning in te krijgen. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 11

12 Ook het opleidingsbudget is niet altijd direct inzetbaar. Klanten met bv nivo 1 waarbij de Gouden Lijst vanaf nivo 3 van toepassing is zouden ook opgeleid kunnen worden tot nivo 2 en vervolgens 3. Deze mogelijkheid is er op dit moment niet. Als laatste wordt door werkgevers aangegeven dat de Gouden Lijst niet altijd klopt met de praktijk, de arbeidsmarkt verandert immers. Het is wenselijk om de lijst wederom te toesten aan de werkelijkheid zodat het een werkbaar en praktisch instrument blijft. Resultaat: In de eerste kwartalen van 2014 zijn (naar schatting) 30 plaatsingen gerealiseerd op vacatures behorende tot de Gouden Lijst Gemeente Oosterhout Product: In de huidige economische omstandigheden is het een uitdaging om zoveel mogelijk personen vanuit een uitkering naar werk toe te leiden. Vanwege de situatie op de arbeidsmarkt is het hierbij van groot belang om extra te investeren in werkgevers, zodat deze bereid zijn personen vanuit een uitkering een kans te geven op een dienstverband. WerkLink richt zich op alle werkgevers. Vanuit de speerpunten die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma West=Brabant werkt en pakt door! zal WerkLink meer focus gaan leggen op werkgevers die behoren tot de Gouden Lijst van West- Brabant. Dit betekent dus dat er extra focus komt op Techniek, Zorg, Zakelijke dienstverlening en Groen. Activiteiten: In het eerste half jaar van 2014 zijn er naast de gebruikelijke werkgeversbezoeken een tweetal vacaturecafés georganiseerd. De resultaten van deze evenementen zijn beter dan die van De eerstvolgende staat gepland voor 9 oktober aanstaande. In week 12 is er tevens een speedmeet georganiseerd voor een grote werkgever. Dit heeft goede resultaten opgeleverd. Het aantal gerealiseerde plaatsingen (>3 mnd) in de eerste helft van het jaar is 140. In het 1 e halfjaar zijn er ook twee cupcake acties uitgevoerd (naamsbekendheid), in totaal zijn ongeveer 200 bedrijven bezocht. Knelpunten: In het eerste halfjaar is WerkLink erg actief geweest met het verhogen van de naamsbekendheid door veel koude acquisitie te verrichten. WerkLink heeft tevens nog een grote rol in het matchingsproces binnen de 8 deelnemende organisaties. Dit omdat het vinden van passende kandidaten voor binnengehaalde vraag naar arbeid vaak nog een arbeidsintensief traject is. Het wekelijks regionaal matchingsoverleg bij WerkLink met de diverse gemeenten en!go geeft hen een platform om een aantal vacatures in de schijnwerper te zetten. Het aantal voorgestelde kandidaten neemt n.a.v. dit overleg ook toe. Tot op heden neemt alleen het UWV niet deel aan dit matchingoverleg maar mogelijk komt daar op (korte) termijn verandering in. Resultaat: 140 plaatsingen Sectorgroep Zorg Product: WelSlagen Instroom in de Zorg voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werving en selectie, voortraject en instroom in de zorg op BBL niveau 2 en 3. Extra ondersteuning via personal coaching en extra taalcoaching Activiteiten: 1) De arbeidsmarkt in de Zorgsector is compleet veranderd waarbij, op de korte termijn, een overschot is te zien op niveau 1 en 2. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 12

13 De vraag in meerdere regio s binnen de Zorgsector ligt op de hogere niveaus. In het kader van de crisisaanpak van de provincie Noord-Brabant zijn 18 jongeren in West- Brabant gestart met uitstroom op niveau 3. Het concept wordt verder ontwikkeld naar verbreding van de doelgroep en verdieping naar de hogere niveaus (3 en 4). Er zijn 21 leerbanen geworven voor WelSlagen In totaal zijn er 110 jongeren onder de 27 jaar geworven en later gesproken door Leerwerkadvies. Er zijn 3 voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Twee voor potentiële kandidaten en 1 voor de werkcoaches van de gemeenten. Daarvan zijn er 57 potentiële kandidaten getest op taal- en rekenniveau, bekwaamheid en leerbaarheid. De personal coach en accountmanager van het Vitalis College hebben de potentiële kandidaten gesproken in groepsbijeenkomsten. Uit de testen zijn 33 geschikte potentiële kandidaten gekomen. Daarvan zijn er uiteindelijk 30 op sollicitatiegesprek geweest bij de 8 deelnemende zorginstellingen. (Volckaert, Elisabeth, Raffy, TWB. S&L Zorg, SDW, TLV en Breedonk) De deelnemende zorginstellingen hebben van die 30 kandidaten 18 deelnemers aangenomen voor het WelSlagen traject met leerbaangarantie. 1 juli 2014 kregen 16 deelnemers hun startbewijs en zullen in september 2014 instromen in de BBL opleiding niveau 3. (MMZ of IG of MMZ/IG) 2) In het kader van de portefeuille Jeugdwerkeloosheid is er subsidie aangevraagd ( ministerie SZW) voor de ontwikkeling van Beroepennavigatie, intersectoraal op weg. Deze is toegekend voor West-Brabant. Er heeft ondertussen een eerste pilot van plaatsgevonden. Binnen dit project gaat het om de relevante sectoren ( Zorg Groen Zakelijke Dienstverlening en Techniek) en vraagberoepen van de regio West-Brabant en het inzetten van oriënterende, intersectorale programma s in de beroepspraktijk binnen die sectoren voor: - vroegtijdig schoolverlaters, - mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, - jeugdwerklozen, 50+, - met werkeloosheid bedreigden, - nuggers, - mensen van werk naar werk. 3) Er zijn oriënterende gesprekken met gemeentelijke overheden, werkgevers en onderwijs m.b.t. het concept Wijkleerbedrijf, een concept wat volgens de sectorgroep goed aansluit bij ontwikkelingen in de Zorg, decentralisatie en transities. Het is een concept voor en door wijkbewoners en geeft mogelijkheden jongeren te kwalificeren, ze te laten oriënteren of ze arbeidsfit te houden (participatieladder). Het geeft daarnaast mogelijkheden informele zorg te verlenen, vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen en biedt mogelijkheden wat te doen aan mogelijke stagetekorten. Het concept is (zoals WelSlagen) een samenwerking tussen overheid, ondernemers (zorg/welzijn en evt. andere sectoren) en onderwijs. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met Roosendaal, Etten Leur, Breda en Bergen op Zoom. Ook voor dit concept ( inmiddels zijn er een 20tal opgestart in Nederland) is de sectorgroep Zorg in gesprek met ministeries voor een mogelijke subsidiebijdrage. Er is een presentatie gegeven door een van de werkgevers over het wijkgericht werken en daarover met betrokken gesproken. De gelden uit de sectorplannen en Aschergelden kwamen daarbij ter sprake envenals ook de transitie in jeugdzorg, participatie en informele zorg. Vervolg: middels gegadigden denktank onderzoek doen naar regionale initiatieven zoals het WIJKleerbedijf. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 13

14 Planning: Thema van het Zorgcafé wordt waarschijnlijk Wijkgerichtheid Zorg en Techniek in november SROI afspraken zijn gemaakt, contacten aangeleverd. Oplevering LOB rapportage in september. Denktank n.a. v. Brainstorm in oktober. Resultaat: 16 plaatsingen op de Gouden Lijst Sectorgroep Zakelijke Dienstverlening Product: Instroom Zakelijke Dienstverlening behoeften van ondernemers peilen om het traject te bepalen - werving en selectie van kandidaten; voorlichting kandidaten - intake kandidaten Maatwerk traject, waarbij kan worden ingezet: - simulatieomgeving; - begeleide stage en/of - detachering Doel is duurzaam plaatsen op contract voor minimaal 12 uur p.wk.- begeleide stage en/of detachering. Activiteiten: Gedurende de periode waarover gerapporteerd wordt zijn de volgende projectinitiatieven ontplooid t.a.v. de beroepen op de Gouden Lijst : - Projectvoorbereiding voor het initieren van project in de Commerciële sector: FunSellers, concept projectplan en begroting zijn opgesteld; er is overleg gevoerd met de initierende ondernemers, UWV, Leerwerkadvies, ECABO en Florijn College. De start van het project staat gepland na de zomer. - Project in de Horeca sector: Passie voor de gast, het project is voortijdig beeindigd, partnerorganisaties Kenwerk, UWV en Poortgroep, in West-Brabant bleek geen levensvatbaarheid. Kenniscentrum Kenwerk levert wel bedrijven met vacatures aan voor het Vacaturecafé in Etten-Leur. - Projectvoorbereiding voor het initiëren van project in de Schoonmaak sector: er is doorlopend overleg tussen Kenniscentrum Savantis, UWV en LWA; conceptprojectplan en begroting zijn opgesteld. Er is op 22 mei een voorlichtingsbijeenkomst voor 9 kandidaten geweest en een bijeenkomst voor ondernemers in de sector. Momenteel worden vacatures geworven. - project in de sector Beveiliging: SecuTax, er is nog geen sprake van een 2 e project. - voorbereiding voor het initiëren van instroom in de ICT: - het sectorplan ICT is op 6 april 2014 goedgekeurd. Kenniscentrum ECABO is projectleider van de maatregel 500 extra BBL. Hiervoor is een projectteam benoemd. Er wordt een flyer ontwikkeld. Er zal geen project worden gestart, maar individuele vacatures worden ingevuld. - Projectvoorbereiding voor het initiëren van project in de Groothandel: met UWV is een eerste oriënterend gesprek gevoerd over een project in de groothandel. Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 14

15 - Stage- en leerbanenoffensief kenniscentra: - voor de individuele vragen wordt het Stage- en leerbanenoffensief van de kenniscentra ingezet, binnen 2 weken worden 2 kansrijke leads aangeleverd voor een leerbaan. - het instrument Meldpunt Stagetekorten kan tevens als mechanisme worden ingezet voor de verbinding tussen de landelijke sectorplannen en de regio: maatregel instroom jongeren koppelen aan BBL-ers zonder leerbaan. Tijdens de overleggen van de sectorgroep Zakelijke Dienstverlening zijn de projectideen steeds gepresenteerd aan de partners, om ze te toetsen en draagvlak te creeren bij de prtners van de aanbodzijde. (op 17 april Commerciële beroepen, op 12 juni ICT) De voortgang van de projecten wordt tevens geagendeerd tijdens de bijeenkomsten van de sectorgroepen. Bevindingen: Ondanks door de regio beschikbare middelen blijkt het lastig om het financieel arrangement voor projecten te bouwen. Publieke partijen hebben hier weinig ervaring mee. Bovendien is niet 1 uniform bedrage om mee te rekenen. Deelnemers uit verschillende doelgroepen nemen immers diverse rugzakjes mee. Er zijn bovendien veel vragen over rijks- en provinciale subsidies die beschikbaar zijn gesteld ter bestrijding van de crisis. Voor twee sectoren zijn Werkgeverstafels georganiseerd om de behoefte en draagvlak te peilen. Hoewel werkgevers het nut en belang inzagen, meldden zij zich niet aan waardoor de bijeenkomsten geannuleerd werden. Er is nu gekozen voor individuele benadering van de werkgevers. Sectoroverstijgende projecten zoals BIM dreigen weg te zakken zodra de coördinatie of aansturing minder wordt, partijen gaan dan over tot de eigen core business. Er is regelmatig een mismatch tussen kandidaten en vacatures. De wil om op de lange termijn te denken, lijkt bij de partnerorganisaties niet altijd aanwezig te zijn. Veelal wordt gezocht naar een snel scorend succes = plaatsing. Knelpunten: - Ondanks de vanuit de Regio en/of sectoren beschikbare middelen is het lastig het financieel arrangement voor projecten te bouwen; partijen hebben hier weinig ervaring mee en er is niet 1 uniform bedrag om mee te rekenen. Deelnemers uit diverse doelgroepen en/of gemeenten nemen immers diverse rugzakjes mee. Private partijen en/of ondernemers dreigen daardoor af te haken. Door goede afspraken over ieders inzet, aannames te doen t.a.v. deelname van bepaalde doelgroepen of vooraf het maximaal aantal WWB-ers vast te leggen kan toch voortgang geboekt worden. Ook is het belangrijk te leren van projecten in andere sectoren. Vanuit het project FunSellers is bv contact gelegd met de projectleider van het project Welslagen. - Projecten hebben een lange aanloopperiode nodig, doordat projecten ook maximaal van instrumenten als proefplaatsing etc gebruik willen maken en er rekening gehouden moet worden met de zomervakantie is het lastig om de plaatsing in 2014 te realiseren. Oplossing is een contract op 31 december Voor de sector Schoonmaak is een Werkgeverstafel georganiseerd om de behoefte en draagvlak te peilen. Hoewel werkgevers het nut en belang inzien, meldden zij zich maar mondjesmaat aan. Er is gekozen voor verdere individuele benadering van werkgevers. Resultaten: Schoonmaak- 9 intake, 0 plaatsingen Passie voor de gast - 0 plaatsingen FunSellers 0 plaatsingen ICT - 0 plaatsingen Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 15

16 Planning: In de 2 e helft van 2014 zullen de projectinitiatieven verder wordt uitgewerkt en worden uitgevoerd. Tijdens het overleg van de sectorgroep op 18 september staat de sector Orde en Veiligheid op de agenda Sectorgroep Techniek Project : Door samenwerking plaatsingen in de techniek Kenteq brengt de uitvoering van deze overeenkomst onder bij organisaties waarmee de sectorgroep Techiek / Servicepunt Techniek samenwerken. Dit zijn: - SWA - Installatiewerk - SVM/Metaalunie - Werk & Vakmanschap De genoemde partijen hebben concrete (om)scholingstrajecten liggen en zijn voornemens dit in 2014 uit te gaan voeren. In 2014 is het doel om 20 personen te plaatsen in functies op de Gouden Lijst. Iedere organisatie kan 5 plaatsingen doen. Indien blijkt dat één organisatie er meer kan realiseren en de anderen het aangegeven aantal niet halen, dan kan hier in overleg onderling geschoven worden. Het gaat over een viertal beroepen van de Gouden Lijst : - Elektromonteur - Installatiemonteur - Verspaner - Onderhoudstechnicus (Maintenance) Doelgroep: 2e kans onderwijs: (oudere) jongeren zonder diploma (startkwalificatie) of met startkwalificatie die zich om willen scholen. Geen harde leeftijdseis. Geschiktheid, ontwikkelbaarheid en huidige beroep/opleiding tellen mee. Het merendeel zal naar verwachting onder de 30 zijn. Werving: De werving zal op verschillende manieren plaatsvinden. Via een melding bij het UWV en de werkpleinen maar ook via eigen kanalen (advertentie, inloop, bestand werkenden) Instrumenten: De partijen die dit gaan uitvoeren beschikken ieder over een aantal instrumenten die ze in kunnen zetten. (o.a. ANM test of andere competentietesten) Per kandidaat wordt gekeken wat voor traject er ingezet moet worden. Omdat het over een relatief klein aantal kandidaten gaat is voor deze opzet gekozen. Er wordt wel nadrukkelijk gedacht aan o.a. proefplaatsing en stage met behoud van uitkering. De genoemde organisaties gaan deelnemen in de bijeenkomsten van het servicepunt Techniek. Hiermee bereiken we dat de partijen ondersteund worden met hun instroom en/of omschoolactiviteiten door onze partners UWV, leerwerkadviseurs en gemeenten. Hierdoor weten we maandelijks wat de stand van zaken rond deze projecten is. Activiteiten: Kenteq is als kenniscentrum geen werkgever of arbeidsbemiddelaar. Daarom hebben we onderzocht of we partners kunnen vinden die de plaatsingen op de Gouden Lijst zouden kunnen realiseren, in samenwerking met het servicepunt Techniek / Sectorgroep Techniek. De participanten binnen de sectorgroep die werkzoekenden plaatsen zijn o.a. het UWV en de gemeenten. Zij hebben eigen prestatiecontracten. Binnen het servicepunt worden deze plaatsingen Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 16

17 vaak in samenwerking gerealiseerd, maar deze plaatsingen tellen voor de partij onder welke doelgroep de geplaatste valt. Partijen die wel plaatsen maar geen prestatiecontracten hebben met de regio West-Brabant zijn o.a. Stichting Vakopleiding Metaal, Installatiewerk en SPB. Aan hun is de vraag gesteld of zij deze plaatsingen kunnen realiseren. Gelet de marktomstandigheden en binnen de installatietechniek en metaal een grote instroom van regulieren leerlingen, durven zij hierover geen bindende afspraken te maken. Een betrouwbare partij die dit wel zou kunnen realiseren is Werk en vakmanschap. Met hen zijn bindende afspraken gemaakt en vastgelegd in twee overeenkomsten: 10 mensen plaatsen op maintenance beroepen en 10 op andere technische beroepen van de Gouden Lijst. Om dit te realiseren zijn de volgende activiteiten ondernomen: Promotie techniek: deelname banenbeurzen, open dagen regionale opleidingscentra, VMBO scholen; Adviseren van bedrijven omtrent personele vraagstukken op het gebied van in-, door- en uitstroom van (leerling) technici; Oplossingen bieden voor personele vraagstukken omtrent in-, door, en uitstroom van (leerling) technici middels: uitvoering geven aan leer-/ werktrajecten, invulling geven aan vacatures; Werving en selectie (leerling) technici; Talentontwikkeling; Invulling geven aan verantwoord werkgeverschap; Zij-instroom creëren middels voor de procesindustrie (topsector Maintenance) middels project aankomend operator ; Zij instroom creëren voor TMS Industrial services (topsector Maintenance) middels project: aankomend monteur industrie ; Bijeenkomst samenwerking bedrijven Maintenance. Knelpunten: Vraag vanuit bedrijven omtrent instroom van (leerling) technici match niet met het aanbod vanuit de arbeidsmarkt; Steeds minder jongeren kiezen voor techniek; daar waar jongeren wel voor techniek hebben gekozen staan leer-werkplaatsten in bepaalde branches nog steeds onder druk bijvoorbeeld installatietechniek en motorvoertuigentechniek; Gevraagd opleidingsniveau vanuit bedrijven verschuift van niveau 2 naar niveau 3-4; Geen flexibele instroom mogelijkheden bij regionale opleidingscentra waardoor opleidingsvraag wordt uitgesteld door bedrijven. Onduidelijkheid bij bedrijven omtrent subsidies en/ of belastingmaatregelen bij opleiden van (flex)medewerkers. Diverse werkgevers in de regio kampen met instroom problematiek die zij zelfstandig trachten op te lossen; weinig samenwerking tussen diverse werkgevers in de regio. Sectorplannen: inhoud en mogelijkheid tot aansluiten niet in alle gevallen duidelijk / praktische uitvoering techniekpact nog onvoldoende aansluiting in regionale werkwijzen. Veel bedrijven nog steeds bezig met korte termijn planning overleven, dit leidt er tot dat de arbeidsmarkt nog steeds onder druk staat. Project aankomend operator (zij-instroom) In februari 2014 is Werk en Vakmanschap opnieuw gestart met het project aankomend operator in samenwerking met het Markiezaat College. Middels dit traject krijgen zij-instromers de kans om middels een versneld opleidingstraject de opleiding MBO Operator A (niveau 2) of B (niveau 3) te volgen (1 lesjaar in 18 weken), na het doorlopen van een stageperiode gedurende 8 weken zal de leerling doorstromen naar lesjaar 2 middels een bbl-constructie (bij een praktijkbiedende organisatie). Momenteel bevinden zich 12 deelnemers in opleiding. Het opleidingstraject wordt Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 17

18 gefinancierd door Coöperatie Werk en Vakmanschap; aansluiting maatregel 2 sectorplan OVP is niet mogelijk wegens gestelde voorwaarden. Project aankomend monteur industrie zij-instroom) Medio september zal er gestart worden met het project aankomend monteur industrie voor werkgever TMS Industrial services. Kandidaten gaan via Werk en Vakmanschap middels een leer/werkovereenkomst aan de slag bij TMS Inustrial services. Naast het werken in de praktijk gaan deze leerlingen de eerste 18 weken 2 dagen in de week naar het Markiezaat College om theoretische kennis op te doen, na deze periode zullen zij vervolgens 2,5 jaar 1 dag in de week naar school gaan en 4 dagen werken bij TMS Industrial Services met als doel om na 3 jaar het MBO diploma servicemonteur niveau 3 te behalen. Doel is om 10 deelnemers in te laten stomen, momenteel bevindt dit traject zich in de werving & selectie fase. Diverse financieringsbronnen worden nog onderzocht. Planning: Genoemde activiteiten onder punt 2 zullen gecontinueerd worden; tevens zal vanaf 15 september door Werk en Vakmanschap uitvoering gegeven gaan worden aan het project Aankomend monteur in samenwerking met het Markiezaat College en TMS Industrial Services. Resultaat: 8 plaatsingen op de Gouden Lijst Sectorgroep Groen Project: 20 plaatsingen in de sector Groen De werkgroep Groen wil komend jaar bij UWV en gemeenten een dertigtal mensen werven waarmee ze in twee groepen voor een periode van drie weken onderbegeleiding van een coach en docent/trainer. Naast een aantal beroepsoriënterende excursies, vakvoorbereidende workshops een aantal praktijkdagen op bedrijven worden aangeboden. Hierdoor ontstaat bij de werkzoekenden een goed beeld of de Groene sector een sector waarin zij een passende baan zouden willen aanvaarden. Uitgaande van een ongeveer een 30% uitval na de deze drie weken zullen er een twintigtal kandidaten overblijven waarmee het vervolgtraject gestart zal worden. De twintig kandidaten worden in een BBL traject op een voor hen passend niveau geplaatst en gaan in eerste instantie een twee of drietal maanden naar school waar ze worden voorbereid op hun baan. Voor deze kandidaten worden reguliere bedrijven gezocht zodat het BBL traject kan worden voorgezet. Het voornemen is dat een aantal van bij AB Brabant aan de slag gaat. AB Brabant is een van onze werkgroep partners. De werkzoekenden die over voldoende intrinsieke motivatie beschikken zal een baan worden aangeboden die tenminste tijdens de duur van hun opleiding loopt. Activiteiten: Bijeenkomsten organiseren waarin we ideeën en afspraken met elkaar afstemmen om de vooraf bepaalde doelen te realiseren Het opstellen van een plan van aanpak en een strategische planning Het concretiseren ( scherp krijgen ) van de vraag vanuit de werknemers in de sector (Gouden Lijst ) Hierbij moet gedacht worden aan het goed in kaart brengen van de verschillende kandidaat profielen waarnaar we opzoek moeten binnen het onbenut arbeidspotentieel Het uitvoeren van het plan van aanpak en de strategische planning Het onderhouden van netwerkrelaties om plaatsingen naar de toekomst verder uit te kunnen breiden. Knelpunten: Beelden en verwachtingen blijken nog steeds niet te matchen. De werkgevers spreken uit weinig vertrouwen te hebben in de mensen die langer vallen onder het onbenut Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 18

19 arbeidspotentieel. De contactpersonen van het onbenut arbeidspotentieel ( jobcoaches etc.) hebben nog te vaak een onjuist beeld van de sector en haar arbeidsperspectief (hoe ziet het beroep er werkelijk uit en welke over competenties moet een kandidaat beschikken om te slagen in de beroepen in deze sector. Resultaat: 6 plaatsingen Sectorgroep Topsectoren Activiteiten: Na een wat teleurstellende eerste ronde van inventarisatie ten behoeve van aansluiten bij landelijke sectorplannen, is in overleg met de regio West-Brabant besloten te bekijken welke andere mogelijkheden er zijn. Mogelijkheden om te komen tot concrete acties in West-Brabant rondom het domein van opleiden en de arbeidsmarkt voor technisch personeel (meer specifiek gericht op de West-Brabantse Topsectoren). Er is besloten om hiervoor een Ontbijtbijeenkomst te organiseren om per Topsector inzicht te krijgen wat de mogelijkheden zijn. Knelpunten: Het is niet mogelijk gebleken om voor de West-Brabantse Topsectoren aansluiting te vinden bij de landelijke plannen, op een manier die de regio voor ogen had: komen tot planvorming, opzetten van samenwerking en organiseren van funding om te komen tot uitvoering. Voor dit laatste werd vooral gekeken naar de middelen die beschikbaar zouden komen vanuit de landelijke sectorplannen. Nu is gebleken dat voor extra beschikbare middelen niet naar de sectorplannen moet worden gekeken, is besloten (kleinschalige) initiatieven te identificeren binnen de drie West-Brabantse Topsectoren en deze verder te brengen/ te concretiseren in uitvoerbare en financierbare plannen. Verbindingen leggen met de Strategic Board in West-Brabant ten behoeve van afstemming van initiatieven heeft een lagere prioriteit gekregen en vindt waarschijnlijk (ook) plaats op andere momenten. Resultaten: Deze periode heeft in het teken gestaan van het organiseren van de Ontbijtbijeenkomst Topsectoren in West-Brabant. Deze bijeenkomst heeft op 2 juli jongstleden plaatsgevonden. Er is besloten om een gezamenlijke bijeenkomst voor de drie Topsectoren op te zetten. Tijdens de bijeenkomst hebben 21 partners vanuit onderwijs (Avans Hogeschool, MEC, ROC), bedrijfsleven uit de Topsectoren (TMS Industries, Mepavex, Cosun, Tiat), Metaalunie, overheid (Regio West- Brabant, gemeente Breda, gemeente Roosendaal, gemeente Etten-Leur), UWV, Defensie, Kenteq, S-BB, Werkgeversservicepunt, Wise Up en Tune Techniek, zich gebogen over de vraag welke initiatieven er zijn en hoe deze te concretiseren in uitvoerbare en financierbare plannen. De belangrijkste resultaten die uit de Ontbijtbijeenkomst zijn opgetekend zijn: Maintenance: - behoefte aan een coördinatiepunt speciaal voor de technische sector, waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden, inclusief een meldpunt voor zij-instroom (een dergelijk meldpunt is ook gewenst voor andere sectoren als zorg en welzijn) - er is bij bedrijven een concrete scholingsvraag. Bedrijven zijn daarvoor vaak op zoek naar financiële middelen - idee van het opzetten van een proeftuin # ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe technieken (onderhoud van composieten) # verbinden verschillende beleidsprogramma s in de regio # krachtig promotie instrument om kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor de werelden van de West-Brabantse techniek # opzetten van flexibele arbeidspool Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 19

20 - in september 2014 start op initiatief van TMS Industries in samenwerking met het Markiezaat College en met ondersteuning van Werk en Vakmanschap een opleiding onderhoudsmonteur niveau 3. Biobased: - West-Brabant is een unieke regio, tegelijkertijd is er nog veel onbekendheid met de sector - er is een instroom probleem op HBO niveau - ontwikkelen van scholingsprogramma s en masterclasses - stimuleren toegepast onderzoek Logistiek: - behoefte aan meer logistieke leerbedrijven; - grootste instroombehoefte bij bedrijven zit op MBO-plus niveau - triple helix bij voorkeur uitgangspunt voor opzetten samenwerking - betrokkenheid MKB bedrijfsleven gewenst - behoefte aan meer regionale overlegstructuur (met betrokkenheid 3O s) tbv ontwikkelen logistieke sector - beeldvorming logistieke sector (voor nieuwe instroom in de sector, maar ook zij instromers en mensen vanuit een uitkeringssituatie) Voor de Topsector Maintenance is op initiatief van Emmy Bakker (directeur Maintenance Education Consortium) meteen doorgepakt en wordt gesproken met bureaus om de planvorming en het zoeken naar middelen te ondersteunen. Op het moment van schrijven wordt er door de coördinator topsectoren gewerkt aan een richtinggevend document ter ondersteuning aan de te nemen vervolgstappen. 3.2 Intersectorale Beroepenoriëntatie. Nieuwe naam : Beroepennavigatie. Beroepenoriëntatie is een instrument om de beroepen van de Gouden Lijst onder de aandacht te brengen van jongeren en werkzoekenden. In 2013 is gestart met een analyse om de personele instroom in de Gouden Lijst te vergroten met als doel een intersectoraal project gericht op beroepenoriëntatie voor Zorg, Groen, Zakelijke Dienstverlening en Techniek onder regie van kenniscentrum Calibris (stuurder sectorgroep Zorg). In het 2 e kwartaal van 2014 is de eerste groep gestart Activiteiten : Werkgevers: Benaderen, kennismaken en later afspraken maken met deelnemende organisaties. (in totaal 11 organisaties benaderd en 4 nemen deel) Ontwikkelen, maken en bijstellen van opdracht en in overleg met de deelnemende werkgevers Informatie over het project maken voor de werkgevers Ontwikkelen van een werkrooster per deelnemende instelling Werkgevers informeren over datum, tijden een aantal deelnemers die gaan komen Organisaties bezoeken met definitieve lijst van namen en coaches regelen dat coaches kennismaken met de organisatie Voorprogramma: Kennismaking en afspraken maken met Your Choice! voor het voorprogramma Ruimte regelen voor uitvoering programma Your Choice! op ROC Inhoud van voorprogramma checken en goedkeuren Tussenrapportage West-Brabant werkt en pakt door Q Pagina 20

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie