BeleidsPlan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BeleidsPlan 2007-2010"

Transcriptie

1 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan Voorjaar 2007

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1 2. DE KERNZIN 2 3. OMGEVINGSANALYSE EN POSITIEBEPALING KERK POSITIEBEPALING; STERKTEN EN ZWAKTEN OMGEVING; KANSEN EN BEDREIGINGEN THEMA S VAN PRIORITEIT 5 4. SIGNAALWAARDEN 7

3 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor de periode van de Gereformeerde Kerk van Lopik. In dit beleidsplan is de geloofkoers van onze kerk geformuleerd. De kerkenraad heeft op 25 februari 2006 een kerkenraadsdag gehouden onder leiding van mevr. Nynke Dijkstra-Algra, Gemeenteadviseur Protestants Dienstencentrum Utrecht. De kerkenraad heeft stilgestaan bij de volgende vier vragen: 1. Wat is de Gereformeerde Kerk van Lopik voor gemeente? 2. Wat is voor ons de kern/het wezen van gemeentezijn? 3. Wat zijn de sterke punten, wat zijn de zwakke punten van de gemeente? 4. Wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen van de gemeente? Met het opstellen van dit beleidsplan is vanuit de uitkomsten van bovenstaande vragen een doorvertaling gemaakt naar meer concrete aangrijpingspunten voor de toekomst. Het plan is dus richtinggevend voor de ontwikkeling van onze kerk in de komende drie jaar en is onder meer een basis voor de op te stellen actie plannen door de verschillende commissies etc. binnen onze kerk. Bij het opstellen van de actieplannen worden de commissies direct betrokken. Het voorliggende plan bevat de volgende elementen: De kernzin zoals we ons als gemeente herkennen en willen uitdragen naar onze omgeving; een beeld van de belangrijkste externe kansen en bedreigingen en de interne sterkten en zwakten, vertaald naar een aantal thema s voor de komende jaren; De inhoud van dit beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en zonodig zal bijsturing plaatsvinden. Zonodig wordt gebruik gemaakt van de kennis van het Protestants Dienstencentrum Utrecht en de geformuleerde beleidsdoelstelling door PKN. Eenmaal per 3 jaar zal het beleidsplan fundamenteel worden herzien. (op basis van een uitgebreide kerkenraadsdag) Beleidsplan

4 2. De kernzin De kernzin geeft uiting aan hoe we als gemeente willen zijn, zowel herkenbaar binnen onze gemeente als buiten onze gemeente. De kernzin formuleert waarom we kerk zijn en welke doelen/waarden wij belangrijk vinden. De Gereformeerde Kerk van Lopik wil als onderdeel van de Protestantse Kerk van Nederland enthousiast en gastvrij het Woord van God centraal stellen: - Zingend, vierend en luisterend in de Erediensten - biddend - in onderlinge verbondenheid en omziend naar elkaar om zo alle dagen van de week als toegeruste Gemeente van Christus te leven en getuige te zijn in woord en daad. Beleidsplan

5 3. Omgevingsanalyse en positiebepaling kerk Op de kerkenraadsdag is nagedacht over: - Wat zijn de sterke en zwakke punten van onze kerk? - Waar liggen onze kansen en bedreigingen? - Wat moet er gebeuren om: - sterke punten uit te buiten, - zwakke punten op te lossen, - kansen te benutten en - bedreigingen het hoofd te bieden? - Wat zijn de prioriteiten voor onze kerk? De uitkomsten hiervan zijn teruggebracht tot de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Sterke punten Zwakke- / verbeterpunten 1. Opzet jeugdwerk binnen de kerk 2. Veel doeners, rommelmarkt 3. Ruimte binnen de kerk voor behoudende stroming en vernieuwende stroming in goede harmonie en respect voor elkaar 4. Draagkracht en inzet gemeenteleden 5. Aanbieden pastoraat 6. Erediensten 1. Slagvaardigheid kerkenraad en duidelijkheid rondom eindverantwoordelijkheid 2. Communicatie van de mensen van de diverse geledingen 3. Aandacht voor vorming en toerusting en bijbellezen 4. Aandacht voor ouderen 5. Visie op ontwikkeling kerk geloof Kansen 1. Groep bijzondere diensten bezoekers 2. Evangelisatie, tentdagen, PR 3. Jeugdactiviteiten breder inzetten 4. Contacten met scholen verstevigen Bedreigingen 1. Individualisering, consumentisme 2. Afnemende belangstelling kerkbezoek door o.a. concurrentie andere netwerken zoals sport 3. Afnemende behoefte aan huisbezoek 3.1. Positiebepaling; sterkten en zwakten Sterke Punten Kernwoord bij de genoemde sterkten is Betrokkenheid. 1. Opzet jeugdwerk binnen de kerk De kerk voert een actief jeugdwerk waarbinnen de jeugd op haar eigen niveau kennis krijgt aangereikt over de bijbel, het geloof en de vragen wat betekent het voor mij. 2. Veel doeners, rommelmarkt De kerk is mede bekend om haar rommelmarkt en de samenwerking van de gemeenteleden tijdens de voorbereiding en de dag zelf. Er kan altijd een beroep gedaan worden op de gemeenteleden als er een activiteit o.i.d. georganiseerd wordt. 3. Ruimte binnen de kerk voor behoudende stroming en vernieuwende stroming in goede harmonie en respect voor elkaar De stromingen respecteren ieders keuzen waardoor een breed spectrum aan kerkgangers zich thuis voelt bij onze kerk. 4. Draagkracht en inzet gemeenteleden Door bovengemiddelde draagkracht en onaflatende inzet zijn plannen keer op keer gerealiseerd. 5. Aanbieden pastoraat De kerk biedt (actief) de mogelijkheid aan van huisbezoek, ziekenbezoek, aandacht voor ouderen, aandacht voor alleenstaande. Deze groepen voelen zich erkend en kunnen hun dagelijkse zorgen delen en hun geloof hierdoor versterken. Beleidsplan

6 6. Erediensten Twee diensten op een zondag, kindernevendiensten, tienerdiensten en diverse speciale diensten zodat voor iedereen aanbod is. Bij de diensten wordt gebruik gemaakt van diverse uitingen zoals bloemstukken, hulpmiddelen kindernevendienst, etc Zwakke Punten Kernwoord bij de genoemde zwakten is Communicatie. 1. Slagvaardigheid kerkenraad en duidelijkheid rondom eindverantwoordelijkheid De organisatie binnen de kerk duidelijker maken door per commissie procedures vast te stellen waarin taken, verantwoordelijkheden, rapportagelijnen en controle duidelijk zijn vastgelegd. De kerkenraad wordt tijdig en juist geïnformeerd waardoor bij besluitvorming slagvaardig geopereerd kan worden. 2. Communicatie tussen de geledingen Tijdigheid van informeren en afstemmen is een verbeterpunt, dit kan opgelost worden door communicatielijnen duidelijk te maken en afspraken over te maken. 3. Aandacht voor vorming en toerusting en bijbellezen De verkregen informatie uit de enquête, groot en individueel huisbezoek etc. heeft opgeleverd dat het bijbellezen bij grote groepen van de gemeenteleden minimaal is. 4. Aandacht voor ouderen De ouderen, 60+, ervaren in mindere mate dat er een activiteit voor hen georganiseerd wordt, de aandacht vanuit de gemeente voor hun beleving. Voor de jeugd wordt zoveel gedaan, waar staan wij? 5. Visie op ontwikkeling kerk geloof Door een visie te ontwikkelingen kan de kerk meer herkenbaar worden als een kerk die uitstraling heeft en ergens voor staat Omgeving; kansen en bedreigingen Kansen Kernwoord bij de genoemde kansen is Actief Dienend. 1. Groep bijzondere diensten bezoekers Met zekere regelmaat de avonddiensten inruimen als bijzondere diensten om daarmee het contact met de leden die de kerk minder frequent bezoeken vast te houden. Ook valt hieronder de zogenaamde leerdiensten voor de belangstellende leden die hun geloof op deze wijze willen verdiepen. 2. Evangelisatie, tentdagen, PR Door samenwerking met buurkerken het geloof in Jezus Christus naar buiten brengt. 3. Jeugdactiviteiten breder inzetten Is het mogelijk om onze jeugdactiviteiten ook buiten onze kerk in te zetten om daarmee niet en/of randkerkelijke jongeren te benaderen en inspireren tot 4. Contacten met scholen verstevigen Het onderwijs in Jezus Christus begint thuis en daarnaast kerk en school. De ontwikkelingen op de Christelijke basisscholen, onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen, maken dat de focus steeds meer komt op de onderwijskundige aspecten en minder op onderwijs in geloof. Beleidsplan

7 Bedreigingen Kernwoord bij de genoemde bedreigingen is Concurrentie. 1. Individualisering, consumentisme Ook binnen onze kerk neemt de deelname aan een brede geloofsgemeenschap af. De plaats van de kerk waar gelovigen elkaar bemoedigen in de onderlinge omgang en elkaar bevragen en versterken in hun persoonlijk geloof neemt door de individualisering een steeds minder vanzelfsprekende plaats in bij de leden. 2. Afnemende belangstelling kerkbezoek door o.a. concurrentie andere netwerken zoals sport. De leden van onze kerk nemen in het huidige maatschappelijke verkeer deel aan diverse netwerken waardoor gekozen moet worden tussen kerkbezoek of. 3. Afnemende behoefte aan huisbezoek Huisbezoek associeert meer en meer aan een oubollig instrument vanuit de kerk om de leden te spreken. Door de mondigheid van de mensen lijkt huisbezoek te veranderen van een jaarlijks bezoek naar aandacht vanuit de kerk op momenten waarop dit nodig is zoals bij ziekten, overlijden etc. Als kerk dienen we deze mogelijkheid van aandacht/begeleiding continue onder de aandacht te brengen bij de leden en pro actief aan te bieden Thema s van prioriteit Wij hebben de sterke, zwakke punten, de kansen en bedreigingen bezien op belangrijkheid en op basis hiervan een 5-tal onderwerpen tot thema s van prioriteit benoemd voor de komende drie jaren. Dus waar gaat onze kerk zich de komende drie jaar voornamelijk op richten, dat wil zeggen: waar zet zij haar mensen en middelen op in om de uitgezette thema s van prioriteit te realiseren? - Afstemming opzet jeugdwerk Minimaal vasthouden wat we binnen onze kerk hebben opgebouwd en daar waar mogelijk verbeteren. Verbetering zal zitten in een meer doordachte opzet van kindernevendienst tot en met belijdenis doen Zo mogelijk ons jeugdwerk inzetten in en rond de gemeente Lopik en daarmee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. - Werken aan betrokkenheid van de leden Vanaf zegmaar einde leeftijd jeugdwerk onze leden betrokken laten blijven bij de geloofsgemeenschap door het organiseren van eigentijdse diensten, doelgroepbijeenkomsten, bijbeluitleg, etc. Speerpunt de leeftijdsgroep jaar. - Samenwerking met buurkerken Het organiseren van samenwerking bij open activiteiten binnen de kernen. Voorbeeld de jaarlijkse tentdagen voor de jeugd, de openluchtdienst, kerstliederen zingen op het dorp, etc. Maar ook gezamenlijke kerkdiensten zoals eenheid van kerken, evangelisatiediensten behoren hierbij. Zo mogelijk kan op het juiste moment op beleidsmatig niveau samengewerkt worden. - Aansturing, communicatie en verantwoordelijkheden De maatschappij verandert, zo ook de plaats van de kerk en haar werk voor de leden. Het is goed om als kerk mee te gaan in deze verandering en in te blijven spelen op de behoefte en dan met name het pastorale werk. Dit vraagt om duidelijkheid van de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheden van de diverse geledingen. Duidelijkheid draagt bij tot een betere communicatie van de mensen van de diverse geledingen waardoor de kerk nog actiever wordt in haar activiteiten en dus het uitdragen van Gods woord. Beleidsplan

8 - Vorming en toerusting Bevorderen van gebed en de bijbel als bron van ons geloof. De doelstellingen van de commissie Vorming en Toerusting zijn: 1. De gemeente ervan bewust te maken een lerende en biddende gemeente te zijn. 2. Het bevorderen van zelfstandig geloven d.m.v. het aanbieden van een programma van gespreksbijeenkomsten, leerhuizen e.d. 3. Zoeken naar nieuwe vormen van leren, bijv. kunst, excursies e.d. 4. Het creëren van ruimte binnen de gemeente waarbinnen het geloofsgesprek kan plaatsvinden. 5. Het voorbereiden van een jaarthema. - Contact met scholen Bevorderen van de samenwerking tussen kerk en school. Zo mogelijk aanbieden van Godsdienstonderwijs, gezamenlijke projecten, startzondag, etc. Beleidsplan

9 4. Signaalwaarden Naast dat we beleid hebben op het kerk-zijn is het ook goed om signaalwaarden in te bouwen teneinde de ontwikkeling binnen de kerk te kunnen meten en zonodig bij te sturen. Hieronder een overzicht van signaalwaarden: omschrijving Sig.w. Doopleden Belijdende leden Aantal actieve commissies Aantal leden kerkenraad: - ouderlingen - pastoraal medewerkers - ouderling-kerkrentmeesters - diaken Opbrengst kerkbalans (vvb) , , ,-- Collectes voor de kerk , , ,-- Exploitatiesaldo , ,-- 0,-- Beleidsplan

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente Katern Grotere rol voor geestelijk leiderschap Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven Lelystad denkt goed na over beleid In Sint Pancras

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Handvest voor de pastorale eenheid

Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Bisdom Brugge Voorwoord Met Kerstmis 2011 heb ik een pastorale brief geschreven onder de titel: Kerk zijn vandaag en de toekomst

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie