fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies"

Transcriptie

1 fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

2 FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009

3 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek Ontwerp Hollands Lof, Haarlem Druk Thieme Media Center, Rotterdam isbn

4 Voorwoord inhoud Zicht op zorg en functies is de titel van alle kennis en informatie die we hebben verzameld over de trends en ontwikkelingen in de zorg. We doen vanuit FWG doorlopend onderzoek naar de veranderingen in functies; u ziet de concrete veranderingen die zijn aangetroffen terug in het referentiemateriaal van het FWG 3.0. functiewaarderingssysteem. En tegelijkertijd onderzoeken we waar we het onderhoud en de ontwikkeling van het FWG-systeem op moeten richten. De kern is dat we benieuwd zijn naar de trends en ontwikkelingen die, misschien niet direct nu en misschien ook niet morgen, impact hebben op de manier waarop de zorgsector werkt en veranderingen doorvertaalt naar en in functies. Voor de opzet en inhoudelijke invulling van het landelijk functie onderzoek zouden we het hierbij kunnen laten. We hebben echter gemerkt dat kennis delen leidt tot kennis vermenigvuldigen. Juist en vooral om die reden bieden wij u, met gepaste trots en bescheidenheid, het eerste FWG Trendrapport Zicht op zorg en functies aan. FWG heeft als doel het functiewaarderingssysteem actueel en herkenbaar te houden en het daarmee direct aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in organisaties en in functies. We zetten ons in om de veranderingen snel op het spoor te komen. Daarbij hopen we ook op u te mogen steunen: graag worden we geattendeerd op nieuwe innovaties en (nog) niet gesignaleerde ontwikkelingen, zodat deze een plaats kunnen krijgen in het volgende FWG trendrapport. We wensen u veel leesplezier! Directie FWG voorwoord 3

5 4 fwg trendrapport 2009 inhoud

6 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 7 Onderzoeks verantwoording 9 Wijzigingen in het zorgstelsel 13 Visie op Financiering 15 1 Financiering 17 Visie op Marktwerking 25 2 Marktwerking 27 Visie op Rol verzekeraars 35 3 Rol verzekeraars 37 Visie op Consumentenrol 43 4 Consumentenrol 45 Visie op Van aanbod naar vraag 47 5 Van aanbod naar vraag 49 Druk op de arbeidsmarkt 53 Visie op Arbeidsmarkt 55 6 Arbeidsmarkt 57 Visie op HRM 65 7 HRM 67 Visie op Onderwijs 71 8 Onderwijs 73 9 Vergrijzing 77 Visie op Mantelzorg Mantelzorg 85 Efficiënter werken 91 Visie op Efficiency Efficiency 95 Visie op Ketenzorg Ketenzorg 101 Visie op Fusie/schaalvergroting Fusie/schaalvergroting Uitbesteden 113 inhoud 5

7 Visie op Digitalisering Digitalisering/automatisering 119 Visie op Veiligheid Veiligheid Taakherschikking 133 Veranderende werkomgeving 141 Visie op Extramuralisering Extramuralisering 145 Visie op Ambulantisering Ambulantisering 151 Visie op Kleinschalig wonen Kleinschalig wonen 155 Visie op Zorg op afstand Zorg op afstand 161 Visie op Bouw en vastgoed Bouw en vastgoed 171 Thema s voor de toekomst 175 Visie op Preventie Preventie 179 Visie op Duurzaamheid Duurzaamheid 187 Visie op Internationalisering Internationalisering 193 Bronnen 197 Expertgroep 217 Verklarende woordenlijst 219 Bijlage fwg trendrapport 2009

8 Inleiding Vijfentwintig thema s met daarbinnen de belangrijkste trends. Dat zijn de uitkomsten van de eerste ronde van het trend- en ontwikkelingenonderzoek van FWG. Zoals u weet doet FWG altijd al onderzoek naar ontwikkelingen in de zorg. De focus daarbij lag primair op functies met als doel het FWGsysteem actueel en herkenbaar te houden. Maar ontwikkelingen in functies blijken vaak een gevolg van ontwikkelingen die elders eerder waarneembaar zijn. Om die reden wilden we met het trend- en ontwikkelingenonderzoek de focus óók naar de toekomst verleggen. De resultaten van het onderzoek zijn onlosmakelijk verbonden met het functieonderzoek: ze vormen input voor de planning en het onderzoek. Maar met de resultaten van dit onderzoek hopen we u ook breder van dienst te zijn: wie kennis heeft van actuele en toekomstige trends en ontwikkelingen heeft de mogelijkheid op die ontwikkelingen te anticiperen. De vijfentwintig thema s die in deze publicatie beschreven worden, zijn niet los van elkaar te zien. We hebben er dan ook voor gekozen om steeds de sterk samenhangende thema s bij elkaar te nemen. Dat heeft geleid tot een indeling in de volgende categorieën: Wijzigingen in het zorgstelsel; Druk op de arbeidsmarkt; Efficiënter werken; Veranderende werkomgeving en Thema s voor de toekomst. Alle thema s zijn in afzonderlijke hoofdstukken uitgewerkt volgens hetzelfde stramien. Eerst wordt het thema op nationaal niveau en/of sectorniveau beschreven, daarna op brancheniveau en vervolgens op functieniveau. Bij de effecten op functies is ervoor gekozen met name die functies te beschrijven die directe invloed ondervinden van de ontwikkeling. Functies die wel raakvlakken hebben met de ontwikkeling maar die naar verwachting niet substantieel zullen veranderen, hebben we (om redenen van veelheid en omvang) niet benoemd. In de paragrafen effecten op functies hebben de verschillende processen die in de FWGsystematiek onderscheiden worden, een verschillende kleur meegekregen. In het overzicht op de volgende pagina vindt u de corresponderende kleuren en processen. inleiding 7

9 PP-functies Primair Proces Functies die zijn gericht op behandeling, begeleiding of verpleging/verzorging van patiënten, cliënten, bewoners. DOPP-functies Directe Ondersteuning Primair Proces Functies die zijn gericht op de directe ondersteuning van behandeling, begeleiding of verpleging/verzorging van patiënten, cliënten, bewoners. AAS-functies Administratie, Functies die zijn gericht op Automatisering en administratie, automatisering Staf en stafwerkzaamheden FB-functies Facilitair Bedrijf Functies die zijn gericht op het faciliteren zoals de bereiding en uitgifte van voeding, logistieke ondersteuning, onderhoud aan gebouwen, terreinen, apparatuur en dienstverlening. MGT-functies Management Functies die zijn gericht op het leidinggeven. Tabel A FWG-processen en -functies Zoals ook toegelicht in het hoofdstuk Onderzoeksverantwoording, hebben we veel input ontvangen van ons netwerk van deskundigen (in het rapport aangeduid als de experts ). Op de vraag of zij deze publicatie wilden verrijken met hun persoonlijke visie dan wel gedachten, kregen we drieëntwintig enthousiaste reacties. Deze visies vindt u steeds voorafgaand aan een nieuw thema. Een overzicht van de leden van het netwerk is achter in deze publicatie opgenomen. Het in kaart brengen van ontwikkelingen is een continu, doorlopend proces. Deze eerste publicatie is gebaseerd op alle research en verwerking die heeft plaatsgevonden tot en met juli Wij gaan verder met de tweede ronde van het onderzoek en hopen u volgend jaar opnieuw de belangrijkste thema s en ontwikkelingen te kunnen presenteren, met een analyse van de verschuivingen van aandachtspunten binnen de thema s, en uiteraard opnieuw een vertaling naar de effecten op functies. Rest ons veel dank te zeggen aan de leden van de netwerkgroep en, tot slot, u veel leesplezier te wensen! Peter Andriessen Astrid Westerbeek 8 fwg trendrapport 2009

10 Onderzoeksverantwoording Innovaties in kaart gebracht Om zicht te krijgen en te houden op actuele en toekomstige trends en ontwikkelingen, heeft MarktMonitor (onderzoeksbureau voor de technische sectoren) een methode ontwikkeld die de afgelopen jaren succesvol is toegepast in een aantal technische sectoren. Deze systematiek is geschikt gemaakt om ook buiten de technische sectoren te worden toegepast. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de systematiek is opgezet en hoe het onderzoek in de gezondheidszorg is uitgevoerd. Systematisch kijken naar innovaties De methode is in de eerste plaats ontwikkeld om op sectorniveau innovatiebeleid te kunnen ondersteunen met onderzoek dat op een heldere, eenduidige manier trends en ontwikkelingen benoemt en feiten boven tafel brengt. Een tweede belangrijke doelstelling is om bedrijven/ organisaties en werknemers te kunnen informeren over ontwikkelingen die de producten en diensten die zij nu leveren zullen veranderen, en waar kansen voor de toe komst liggen. Verandering gaat vaak gepaard met een behoefte of nood zaak om kennis en kunde verder te ontwikkelen, daarom wordt in het onderzoek ook altijd een directe relatie gelegd met onderwijs en kennisoverdracht. De methode leunt sterk op inbedding in de sector waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. Een belangrijke peiler van het onderzoek is het intensief gebruik maken van deskundigheid uit de sector. Dat wordt vormgegeven met het inrichten en onderhouden van een netwerk van deskundigen die het onderzoek inhoudelijk voeden en volgen, en die de resultaten van het onder zoek ook verder kunnen inbedden in activiteiten van de organisaties die zij vertegenwoordigen. Deze deskundigen worden regelmatig gevraagd ontwikkelingen te melden vanuit hun eigen expertise. Samen met deskresearch voor verdere onderbouwing en verbreding, levert dit in een vroeg stadium goed zicht op relevante ontwikkelingen. Verwerking van al het bronmateriaal naar thema s en trends, resulteert in een verslag dat samen met de deskundigen wordt besproken en geprioriteerd, en waarvan de belangrijkste effecten worden benoemd. Uiteindelijk is afstemming van activiteiten voortvloeiend uit de conclusies die deskundigen gezamenlijk trekken uit het onderzoek noodzakelijk om sectormiddelen efficiënt in te zetten om innovatie te ondersteunen. Met als doel een optimale verspreiding en adoptie van innovaties, en een beperking van het risico van het vertragen of falen van innovaties. Vijf innovatieniveaus Het in kaart brengen van belangrijke ontwikkelingen begint met het verzamelen van signalen. Signalen worden verzameld door het bevragen van de deskundigen uit het netwerk, het volgen van vakbladen, en het volgen van het nieuws. Dit levert een heel diverse verzameling signalen op die mensen soms in hun directe omgeving zien, in de vorm van nieuwe onderzoeksverantwoording 9

11 technieken, materialen, en producten of diensten. Maar het kunnen ook nieuwe inzichten zijn in het organiseren van werkprocessen of economische of arbeidsmarktontwikkelingen, en ook maatschappelijke vragen die aan de sector worden gesteld. De signalen kunnen verwijzen naar concrete, nieuwe producten en diensten die in zekere mate marktrijp zijn, maar het kunnen ook vragen om vernieuwing zijn, of onderwerpen die momenteel nog in een onderzoekstadium verkeren. In het onderzoek worden signalen eerst naar een van deze drie categorieën onderscheiden: echte innovaties, vragen ( issues ), en onderzoeksonderwerpen. Daarnaast bevinden signalen zich op verschillende aggregatieniveaus. Sommige signalen zijn heel kleinschalig en betreffen één of meer werkzaamheden van een bepaalde functiegroep, andere signalen zijn sectoroverstijgend of zelfs internationaal georiënteerd. In het onderzoek onderscheiden we vijf niveaus (zie figuur 1). nationaal sector branche organisatie functie Figuur 1 De vijf niveaus van innovatie Alle signalen worden in bovenstaande systematiek geclassificeerd. Daarna worden dwarsverbanden gelegd tussen signalen op hetzelfde niveau en, waar mogelijk, verticaal tussen niveaus. Hierdoor ontstaan clusters van signalen, die we thema s en trends noemen. Deze thema s en trends worden besproken met de deskundigen en in de discussie met hen geprioriteerd naar de mate waarin thema s belangrijk zijn voor de sector. Het belang wordt uitgedrukt in de mate waarin thema s effecten zullen hebben op de ontwikkelingsprogramma s van branches en branchepartijen, de werkwijzen en producten en diensten van organisaties, en de invulling van functies van de medewerkers daarbinnen. Nadat de mate van belang door de deskundigen is bepaald, worden de (potentiële) effecten uitgewerkt in een jaarlijkse rapportage. Dit rapport dient als leidraad voor de formulering en uitvoering van beleid op alle niveaus van de sector. Het onderzoek in de gezondheidszorg In 2009 is een begin gemaakt met de implementatie van het onderzoek in de zorgsector. Daarvoor is eerst een begin gemaakt met het inrichten van een netwerk van deskundigen. Hiervoor zijn op persoonlijke titel personen gevraagd deel te nemen aan het onderzoek in de rol van deskundige. In het vervolgtraject zijn circa signalen verzameld, enerzijds door middel van interviews met de deskundigen, anderzijds door deskresearch. Conform de onderzoeksopzet zijn alle signalen gestructureerd en geclusterd naar het innovatieniveau. Meerdere signalen betreffende dezelfde ontwikkeling zijn gecombineerd. Daarna zijn relaties gelegd tussen signalen, eerst tussen signalen op hetzelfde niveau, daarna tussen de verschillende niveaus. De hiërarchie tussen de niveaus is steeds gehandhaafd, verticale relaties zijn steeds gelegd naar het direct hogere of lagere niveau. Hieruit zijn fwg trendrapport 2009

12 thema s naar voren gekomen. Uit deze 25 thema s zijn de veronderstelde 10 belangrijkste thema s inhoudelijk voorgelegd aan het deskundigenpanel in een plenaire sessie. Na een inhoudelijke bespreking van de thema s, is door de deskundigen een prioritering aangebracht in de 10 geselecteerde thema s. In tabel B vindt u de volgorde (waarbij nummer 1 door deskundigen werd benoemd als meest van belang voor de toekomst). Totaal aantal thema s (alfabetische volgorde) Ambulantisering Arbeidsmarkt Bouw en vastgoed Consumentenrol Digitalisering/automatisering Duurzaamheid Efficiency Extramuralisering Financiering Fusies/schaalvergroting HRM Internationalisering Ketenzorg Kleinschalig wonen Mantelzorg Marktwerking Onderwijs Preventie Rol verzekeraar Taakherschikking Uitbesteden Van aanbod naar vraag Veiligheid Vergrijzing Zorg op afstand Geprioriteerde thema s 1. Duurzaamheid 2. Preventie 3. Efficiency 4. Marktwerking 5. Zorg op afstand 6. Ketenzorg 7. Arbeidsmarkt 8. Mantelzorg 9. Financiering 10. Uitbesteden Tabel B Totaal aantal thema s en netwerk-prioritering 10 thema s Niet alle innovatieniveaus zijn even relevant voor organisaties in de gezondheidszorg. Op nationaal niveau is de overheid bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd in de innovaties en issues die de maatschappij en de hele gezondheidszorg beïnvloeden, zoals de wens tot duurzaamheid of de vergrijzing in Nederland. Terwijl een ziekenhuis of verzorgingshuis bij voorkeur geïnformeerd wordt over de innovaties en thema s die daarmee samen hangen, zoals een andere manier van inkopen of oplossingen voor arbeidstekorten. Instellingen zijn dus vooral op microniveau bezig met innovatieve ontwikkelingen, werkproces- en functieontwikkeling. Brancheorganisaties zijn op mesoniveau bezig randvoorwaarden te creëren voor innovaties en overheden op het hoogste nationale en supranationale niveau (zie figuur 1). onderzoeksverantwoording 11

13 In dit rapport is de focus gelegd op een beschrijving van de 25 innovatiethema s, op het niveau van sector, branches, organisaties en functies. Hiermee verwachten we dat de sector inzicht wordt verschaft in de meest relevante ontwikkelingen die op dit moment of in de nabije toekomst gaan spelen. MarktMonitor, Maarten Sprengers 12 fwg trendrapport 2009

14 wijzigingen in het zorgstelsel 1. financiering 2. marktwerking 3. rol verzekeraars 4. consumentenrol 5. van aanbod naar vraag

15

16 1 Visie op Financiering door de heer drs. G. Wildeboer, AQ-raad, management en advies Goede balans tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit, daar gaat het om De bevolking vergrijst. Het beroep op de zorg zal daardoor gaan toenemen. De zorg wordt betaald door iedere inwoner in Nederland. Dat betekent dat iedereen dus meer moet gaan betalen. Of dat kan, hangt af van de koopkrachtontwikkeling maar ook van het percentage van het bruto nationaal product dat Nederland bereid is te besteden aan zorg. Nederland heeft inter nationaal gezien een gemiddeld bestedingspatroon als het gaat om de zorgconsumptie en als het gaat om de kosten van zorg. Bij een vergrijzende bevolking mag verondersteld worden dat de kosten per inwoner gaan toenemen. Omdat een groot deel van de kosten (m.n. AWBZ) moet worden opgebracht door de werkende bevolking, wordt de betaalbaarheid een probleem. Bezuinigingen zijn al in gang gezet en zullen de komende jaren worden voortgezet. Het niveau van de zorg in kwaliteitstermen neemt toe. Een hoog niveau van kwaliteit wordt zowel door de politiek als door de sector nagestreefd. 15

17 Als de kosten moeten dalen, zal dan ook gesleuteld worden aan de toegankelijkheid. In de zorgverzekeringswet wordt het pakket waarop een beroep kan worden gedaan verkleind. Een deel van deze zorg moet dan uit eigen middelen worden gefinancierd. Ook in de AWBZ worden er barrières opgeworpen waardoor het moeilijker wordt een beroep op de AWBZ-zorg te kunnen doen. De criteria die toegang geven tot de AWBZ-zorg worden steeds scherper gesteld. Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid zijn de containerbegrippen waarlangs steeds een politieke afweging wordt gemaakt om bezuinigingen te bewerkstelligen. En voor de zorgsector betekent dit dat er een groter beroep op ondernemerschap wordt gedaan. Termen als efficiency, productie en productiviteit zijn in de zorgsector inmiddels geen vreemde begrippen meer. De medewerkers worden ondernemers. Het sociale karakter van de gezondheidszorg verandert lang zamerhand naar een meer commerciële omgeving. Daar is niets mis mee. De solidariteit die het financieringsstelsel in de zorg kenmerkt, heeft gemaakt dat iedereen, arm of rijk, gebruik kan maken van een kwalitatief hoog ontwikkelde zorgsector in Nederland. Solidariteit van de mensen die de kosten moeten opbrengen voor de mensen die zorg consumeren, ligt aan de basis van het zorgstelsel in Nederland. Deze basis is een groot goed dat mogelijk wordt ondermijnd door de betaalbaarheid. De goede balans vinden tussen toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit is voor de komende jaren de grote opgave voor de politiek en voor de sector. 16

18 1 Financiering Trends: Stijgende zorgkosten: betaalbaarheid verder onder druk Wijzigingen in financiering van zorg Toenemende liberalisering Toename nieuwe aanbieders, nieuwe zorgvormen Cliënt meer centraal Mogelijkheid tot winstuitkering (voor ziekenhuizen) 1.1 Stijgende zorgkosten In de Nederlandse gezondheidszorg gaat per jaar ruim 50 miljard euro om. Dit bedrag wordt deels betaald uit zorgpremies, die voor alle inwoners van Nederland gelijk zijn. Daarnaast dragen burgers een percentage van hun inkomen bij. Voor ziekterisico s die niet te verzekeren zijn (zoals een handicap of opname in een verpleeghuis) is er de volksverzekering AWBZ. De AWBZpremie wordt ingehouden op het salaris. Een groot probleem met betrekking tot de financiering van de Nederlandse gezondheidszorg betreft de almaar stijgende kosten. Zo stegen alleen al de uitgaven in de AWBZ in minder dan tien jaar tijd van 15 naar 23 miljard euro per jaar. De uitgaven aan zorg zijn in 2008 met 6,2 procent gestegen, naar 79 miljard euro. Aan ziekenhuiszorg en specialistenpraktijken is 7,1 procent meer uitgegeven dan in 2007, terwijl de uitgaven aan via apotheken verstrekte geneesmiddelen met 1,4 procent zijn toegenomen. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bekendgemaakt. Uitgaven aan de zorg maakten vorig jaar 13,3 procent uit van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland, dit jaar 14,4 procent en in 2007 was dat nog 13,1 procent (zie tabel C) Uitgaven als percentage van het BBP 13,1 13,1 13,3 14,4 Tabel C Raming kerncijfers van de gezondheids- en welzijnszorg Bron: CBS Statline Door een toenemend aantal banen en de oplopende stijging van de lonen namen de loonkosten van de zorginstellingen in 2008 verder toe (zie ook figuur 2). Daarnaast was er sprake van uitbreidingen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (tandheelkundige zorg, geneesmiddelen, kraamzorg en ambulancevervoer). financiering 17

19 Figuur 2 Loonontwikkeling Zorg Cao-lonen Lonen in indexcijfers, waarbij 2000=100 voor het totaal van de Zorg Cao-sectoren Bron: AbvaKabo (2009) Uit Europese vergelijkingen komt naar voren dat Nederland een bovengemiddeld zorguitgavenniveau heeft. Met het oog op de vergrijzing en de stijgende zorgvraag die daarmee gepaard gaat, komt de betaalbaarheid van de zorg steeds verder onder druk te staan. De afgelopen jaren is daarom een rem gezet op de steeds verder stijgende kosten, zowel in de kortdurende als in de langdurende zorg. Zo is het verzekerde pakket ingeperkt en zijn de eigen bijdragen verhoogd. Ook is gezocht naar een andere manier van financieren. Deze wijzigingen in de financiering zijn, sinds hun invoering, veroorzaker/aanjager van allerlei ontwikkelingen in de zorg. Thema s als Marktwerking (met kostenvermindering als één van de doelen) en Efficiency (met eveneens het streven naar kostenvermindering) zijn hier niet los van te zien. 1.2 Financiering van zorg Met betrekking tot de financiering van de zorg kan grofweg onderscheid gemaakt worden in care en cure. Onder care verstaan we de zorg in verpleegen verzorgingshuizen, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg en het niet genees kundige deel van de geestelijke gezondheidszorg. Onder cure wordt alle ziekenhuiszorg verstaan en het geneeskundige deel van de geestelijke gezondheidszorg. De care wordt betaald vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de cure wordt betaald vanuit de Zorgverzekerings wet (Zvw). De veranderingen in de financieringsstructuur in de care en de cure zijn actueel en hebben veel invloed op allerlei functies binnen zorginstellingen. Om die reden kijken we eerst even terug en gaan we in op de belangrijkste wijzigingen. Daarna beschrijven we de (mogelijke) effecten op branche-, organisatie- en functieniveau. 1.3 Cure Het grootste deel van de ziekenhuiszorg is sinds 1988 bekostigd door middel van vaste tarieven. Bij deze functiegerichte bekostiging ontvingen ziekenhuizen een budget dat jaarlijks met de ziektekostenverzekeraars werd vastgesteld. Het budget was o.a. gebaseerd op het aantal verpleegdagen, polikliniekbezoeken en dagbehandelingen. De medische specialisten werden afzonderlijk betaald, veelal op basis van een lumpsum-regeling (een vaste vergoeding per medisch specialisme, ongeacht het aantal verrichtingen dat wordt uitgevoerd). Beide geldstromen waren niet direct afhankelijk 18 wijzigingen in het zorgstelsel

20 van geleverde prestaties. Dat is de afgelopen jaren veranderd: met de introductie van de marktwerking in de zorg is de financiering gekoppeld aan de prestaties, de zogenaamde prestatiebekostiging. Kern: ziekenhuizen verdienen met prestaties (medische behandelingen) de kosten terug. Hiervoor is het noodzakelijk dat de zorgprestatie vast omschreven is. Dit is gerealiseerd met het opstellen van DBC s: diagnose behandel combinaties. Een DBC is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode. Ziekenhuizen mogen alleen tarieven in rekening brengen voor DBC s. De zorgverzekeraars betalen per ziektegeval één prijs voor de totale zorg die wordt verleend aan een patiënt. Aan een groot deel van de DBC s is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een vast tarief toegekend (het zo genoemde A-segment). De rest van de DBC s heeft slechts ten dele een vast tarief, de rest is onderhandelbaar (het B-segment). Het aandeel onderhandelbare zorg zal de komende jaren gaan toenemen: er wordt gestreefd naar circa 70 procent in Hoewel hier minder aan de orde, willen we het toch even noemen omdat het de DBC s aangaat: het ministerie van VWS heeft gekozen voor een ingrijpende systeemwijziging in de financiering van zorgvastgoed. Instellingen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun investeringen en de kapitaallasten gaan onderdeel vormen van de productprijzen (integrale prestatiebekostiging). Deze systeemwijziging zal zowel voor de ziekenhuizen (in de DBC s), als voor de care-sectoren (in de zorgzwaartepakketten, zie volgende paragraaf) worden ingevoerd. Dit zal grote gevolgen hebben voor de wijze waarop instellingen met hun vastgoedbeleid omgaan. Het streven naar maximalisatie (van vierkante meters) zal plaatsmaken voor het zoeken naar optimalisatie (zie thema Bouw en vastgoed). 1.4 Care Zoals gezegd, wordt de care betaald vanuit de AWBZ. Vanaf 2009 zijn hierin zaken veranderd, voornamelijk omdat de AWBZ te duur werd. Zo is een deel van de AWBZ-zorg overgeheveld naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), waarmee de verantwoordelijkheid bij de gemeenten is komen te liggen (bijvoorbeeld mensen die vanwege psychosociale problemen recht hadden op ondersteunende begeleiding vanuit de AWBZ, moeten sinds 1 januari 2009 aankloppen bij de eigen gemeente). De Wmo is per januari 2007 van start gegaan en heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Ook op het gebied van de AWBZ-functies verpleging, verzorging en verblijf in een instelling zijn er veranderingen doorgevoerd. Er zijn twee maatregelen genomen waarmee de cliënt meer centraal is komen te staan: de eerste is de persoonvolgende bekostiging, waarmee het geld niet langer verdeeld wordt naar het aantal bedden van een instelling, maar waarbij het geld de cliënt volgt naar de instelling van zijn keuze. Anders gezegd: eerst kiest de cliënt, dan komt het geld. Goed presterende zorginstellingen krijgen zo meer kans om te groeien. De tweede maatregel moet nog worden doorgevoerd (per 2010) en betreft de zorg na ziekenhuisopname. Deze wordt van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De persoonsvolgende financiering heeft begin dit jaar (2009) zijn beslag gekregen in het systeem van zorgzwaartebekostiging. Het budget van financiering 19

21 een instelling is daarmee afhankelijk geworden van de zorgzwaarte van de cliënten die er verblijven. In dit meer prestatiegerichte systeem wordt de zorgbehoefte uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (ZZP) met daarin de omvang van de benodigde woonzorg, dagbesteding en behandeling. Een ZZP is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat nodig is. Het bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (cliëntprofiel), het aantal benodigde uren zorg en een beschrijving van die (verblijfs)zorg. Voor de drie sectoren zijn er 52 ZZP s ontwikkeld: 10 voor de sector Verpleging & Verzorging; 13 voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg; 29 voor de sector Gehandicaptenzorg. Het aantal benodigde (geïndiceerde) uren staat vast en de cliënt en/of vertegenwoordiger bespreekt de inzet van het geïndiceerde pakket met de zorg aanbieder. De zorgaanbieder legt dit vast in het zorgplan. Het geïndiceerde en te bekostigen zorgpakket is direct cliëntgebonden (persoonsvolgend) en niet meer instellingsgebonden. Dat betekent dat, als een cliënt in een andere instelling wordt opgenomen, het budget meeverhuist. Wat de DBC s zijn in de cure, zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) in de care. Met dit verschil dat een ZZP eenvoudiger is. Het gaat hierbij om een cliënt die op één afdeling ligt, waar een aantal handelingen bij horen, met een vaste dagprijs. Als een cliënt een indicatie van de zorgzwaarte heeft gekregen (een ZZP), kan deze besluiten hoe hij de AWBZ-zorg wil afnemen: de zorg kan in de vorm van zorg in natura (zin) geleverd vanuit een instelling of via een persoonsgebonden budget (PGB) worden ingekocht door de cliënt zelf. Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee de cliënt zelf zorg en begeleiding kan financieren. Als de cliënt een indicatie heeft voor langdurig verblijf en daarmee recht heeft op een bepaald ZZP en zelf de zorg wil regelen, dan kan deze een PGB aanvragen. Tot slot is nog van belang om in het kader van de care-financiering het VPT te noemen. Dit betreft het Volledig Pakket Thuis, waarmee een cliënt met een ZZP-indicatie voor verblijf, deze zorg onder voorwaarden ook thuis geleverd kan krijgen. Het VPT is een integraal pakket, waarin ook de verblijfs diensten zijn opgenomen. De NZa heeft hier speciale tarieven voor ontwikkeld. 1.5 Besparingen Naast deze grote ingrepen in de financiering van de zorg, zijn er andere initiatieven om de kosten van de zorg te beteugelen en instellingen te prikkelen tot betere zorg voor een lagere prijs. Een van de initiatieven betreft de mogelijkheid voor ziekenhuizen om winst te maken en uit te keren aan investeerders. Dit zou gerealiseerd moet worden per De NZa bereidt hiervoor een proef voor. De NZa ziet de winstuitkering als een mogelijke oplossing voor de financiële problemen waarmee ziekenhuizen te kampen hebben, de budgettaire problemen van de overheid en de wens van investeerders om te beleggen in de zorg. Minister Klink heeft onlangs de voorwaarde gesteld dat ziekenhuizen zich dan wel dienen om te vormen tot maatschappelijk onderneming. Of de mogelijkheid om winst te maken en private investeerders aan te trekken ook daadwerkelijk leidt tot kostenbesparing en of het een gunstige invloed heeft op de kwaliteit, zal moeten blijken. 20 wijzigingen in het zorgstelsel

22 Een voorzichtige ontwikkeling met een relatie tot kostenbesparing, is de aandacht voor duurzaamheid en bezuiniging op energiekosten. Ook de aandacht voor taakherschikking kan (deels) in dit licht worden gezien: regelmatig als middel ingezet vanuit efficiency- en besparingsoverwegingen. Helaas blijken niet alle besparingen effectief: zo blijkt bijvoorbeeld het inzetten van praktijkondersteuners niet te leiden tot kostenbesparing, iets waarvoor de functie aanvankelijk wel bedoeld was. Onder praktijkonder steuners vallen: bijgeschoolde praktijkassistenten, gespecialiseerde wijk verpleeg kundigen, praktijkverpleegkundigen en transmuraal verpleegkundigen. Of de nieuwe financieringsregelingen het beoogde effect gaan hebben is nu nog niet vast te stellen, maar in een rapport over ziekenhuisprestaties uit 2007 werd al wel geconcludeerd dat de kostendruk van ziekenhuizen op de maatschappij af is genomen als gevolg van (recente) regelgeving 1. Verschillende bronnen wijzen erop dat de huidige financiering professionals het gevoel kan geven de eigen autonomie op te geven. Wat betreft de ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in 2011, als de verzekeraars de rol van de zorgkantoren gaan overnemen en de AWBZ direct voor eigen verzekerden gaan uitvoeren, is de verwachting dat er een (harde) concurrentiestrijd zal gaan plaatsvinden (op prijs). Er zullen zich vergelijkbare taferelen voordoen als die we hebben kunnen waarnemen bij thuiszorginstellingen. Volgens enkelen betekent dit ook het einde van de gildestructuur ; het biedt ruimte voor specialisatie en zal nieuwe aanbieders brengen. 1.6 De branches De nieuwe financieringsmethoden beïnvloeden de gehele sector en daarmee alle zorgbranches. Te denken valt daarbij aan de toegenomen administratieve lasten (direct gevolg), en daarmee aan het ontstaan van geheel nieuwe functies zoals de DBC-medewerker (zie ook hieronder). In bredere zin betekent de nieuwe financiering vooral een omslag in denken en werken: marktgericht, concurrerend, commercieel. Onderscheidend zijn in prijs en kwaliteit en in productaanbod. De nieuwe manieren van financiering zijn nog in ontwikkeling en worden geëvalueerd. Ziekenhuizen en het geneeskundig deel van de GGZ zullen te maken krijgen met de vervanging van de huidige DBC s door zorgproducten die de DBC s beter medisch herkenbaar moeten maken 2. De kosten van de nieuwe zorgproducten zijn een betere weergave van de geboden zorg, en daarmee levert het systeem ook begrijpelijker facturen op. Bovendien, zo is de verwachting, wordt het administratieve proces beter controleerbaar. Het jaar 2010 geldt als overgangsjaar van het oude naar het nieuwe registratiesysteem. In 2011 moeten alle zorgaanbieders en verzeke raars declareren in het nieuwe registratiesysteem. Ziekenhuizen willen voor de toekomst ook graag een innovatiefonds gerealiseerd zien, om innovatieve DBC s te kunnen invoeren. 1 Trends in de Europese zorg (Roland Berger Strategy Consults, 2007). 2 Ministerie van VWS, brief van minister Klink aan de Tweede Kamer (9 april 2009). financiering 21

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Blijven wij van zorg verzekerd

Blijven wij van zorg verzekerd Blijven wij van zorg verzekerd Ledenvergadering ABVAKABO FNV Ogterop 27 april 2009 Henk Elzing Blijven wij van zorg verzekerd Zijn we nu van zorg verzekerd Willen we van zorg verzekerd blijven Moeten we

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Betaalbaarheid en knelpunten arbeidsmarkt Zorg

Betaalbaarheid en knelpunten arbeidsmarkt Zorg Betaalbaarheid en knelpunten arbeidsmarkt Zorg Reactie van het Actuarieel Genootschap op de door de Sociaal Economische Raad uitgezette consultatie 29 februari 2012 De Sociaal-Economische Raad (SER) organiseert

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Inleiding Dit document dient als ondersteuning van de presentatie van De Zorgontwikkelaar met als doel de deelnemers van ehealth: Opschalen in de praktijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

AMBULANCEZORG IN 2025:

AMBULANCEZORG IN 2025: AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie