! Bijlagenboek!!!! !!!!! !!!!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Bijlagenboek!!!! !!!!! !!!!!!!"

Transcriptie

1 Bijlagenboek Student: KallayavanKessel Studentennummer: Inhoudsdeskundige: JanDerickx Opdrachtgever: GemeenteVianen Bedrijfsmentor: Drs.IlsePonsen Inleverdatum: 10Juni2014 Onderzoekvorm: Afstudeerscriptie 1

2 Inhoudsopgave Bijlage1:Onderzoeksopzet 3 1.1Deelvragenenonderzoeksopzet 3 1.2Desk:enfieldresearch 6 1.3Kwalitatiefenkwantitatiefonderzoek 6 1.4Populatie 7 1.5Verrichtonderzoek 8 Bijlage2:Beeldvorming 9 2.1Devijfwinkelgebieden 9 2.2Devijfretailtrends 10 Bijlage3:Watmaakteenbinnenstadaantrekkelijk Onderzoekrapportages Bestebinnenstadverkiezing Leukstewinkelstraatverkiezing CorMolenaar 14 Bijlage4:Mogelijkhedenaanpakleegstand 15 Bijlage5:DESTEP 18 Bijlage6:Enquêteuitslag 20 Bijlage7:Trendtrechter 30 Bijlage8:Beoordelingsschema 31 Bijlage9:Concurrentieanalyse 33 Bijlage10:InterviewStakeholders 36 Bijlage11:Communicatiemiddelen 40 Bijlage12:Interviewsstadsmanager/Locatus 41 Bijlage13:Onderbouwingfinanciëleplanning 44 2

3 Bijlage1:Onderzoeksopzet IndeonderzoeksopzetwordthetonderzoekingedeeldopdeskOenfieldresearch,kwalitatiefenkwantitatief onderzoekenvervolgenswordtdebenodigdepopulatieberekendomeenbetrouwbaaronderzoektekunnen uitvoeren. 1.1Deelvragenenonderzoeksopzet Dethema svandedeelvragenzieteralsvolgtuit:stakeholders,devoorstraat,gemeentevianen,de concurrentieendetrendsenontwikkelingen Thema1:Stakeholders Deelvragen 1 Welkestakeholderszijnerenwatishunbelangenrolinhetproces? 2 Zijndestakeholdersbereidtotsamenwerking? 3 WattrektdeconsumentaandeuitstralingVoorstraatenwatmistdeconsumentaande uitstralingvandevoorstraat? 4 Watverwachtdeconsumentinwonersenbezoekers)alswinkelaanbodopdeVoorstraat? 5 WatzijndesterkekantenvandeVoorstraatenwatzijndezwakkepuntenvanuitdestakeholders gezien? 6 WatzijndebijdragenvandestakeholdersomdeVoorstraatalswinkelstraatteverbeteren? 7 Watisernodigomdestakeholderstelatensamenwerken? Te#gebruiken#bronnen# Decijfersvoordeonderzoekengevenaanwelkedeelvraagbeantwoordwordt. Deskresearch : 3,4,5,Recreatienota2012 : 1,2,3,4,5,6Toekomstvisie2025GemeenteVianen : 3,4Bestemmingplan:>opvragenbijAlbertBoel : 1,2,3,4,5,IdeeënbusinwonersVianen:>zi FennaLuiting11:2:2014) Internebronnen : 1,2,3,4,5,6KamielGullikers,beleidsmedewerkerEconomischezakenGemeenteVianen : 2,3,4,5,Interndesk:MennoVenderbos:>SWOTanalyseVianen/concepteconomischeambitie gemeentevianen Fieldresearch Enquête:kwantitatiefonderzoek : 1,2,3,4,5,InwonersVianen Diepteinterview:kwalitatief stakeholders : 1,2,3,4,5,8GerritLeeuwis,bestuurslidOndernemersvereniging : 1,2,3,4,5,6,7,8LeendertWijnmalen,WethouderEconomischeZaken : 1,2,3,4,5,8Robvandewiel,bestuurslidVVVVianen : 1,2,3,4,5,8RuudKooijmans,vastgoedeigenaaropdeVoorstraat 3

4 Thema2:DeVoorstraatinterneanalyse) Deelvragen 1 WatishethuidigewinkelbeeldvandebinnenstadvanVianen? 2 Hoeheeftdeleegstandindebinnenstadzichontwikkeldindeafgelopen3jaar? 3 WelkepandenopdeVoorstraatstaanleeg? 4 WatisdebelangrijkstefunctievandeVoorstraat? 5 WatzijndeobstakelsdieafbreukdoenaanhetimagoopdeVoorstraat? 6 Watisderegel:enwetgevingmetbetrekkingtotherontwikkelenvandeVoorstraat 7 WatisdepositioneringvandeVoorstraat? 8 WelkeinrichtingenwinkelformulespassenhetbestebijdeVoorstraat Te#gebruiken#bronnen# Deskresearch : 1,2,3,4,5,6,7OnderzoekvandeOndernemersVerenigingVianen,BIZVianenBedrijven investeringszone) : 1,2,3,5,7,8SociaalEconomischevisie : 2,3,FormatkwaliteitsmonitorwinkelcentraLocatus : 1,2,3,4,5,6,7Koopstromenonderzoek2011Vianen : 1,5,6,Toekomstvisie2025GemeenteVianen Fieldresearch Kwalitatiefonderzoek : 2,3,4,5,6,8Vastgoedeigenaar,:>RuudKooijmans : 1,2,3,4,5,6,7,8Bedrijfsinvesteringzone : 1,2,3,4,5,6,PietJansen,gemeenteVianen, : 1,2,3,4,5,6,7,8AlbertBoel,gemeenteVianen, : 1,2,3,4,5,6,MarkBon,gemeenteVianen Thema3:Trendsenontwikkeling Deelvragen 1 Watzijndetrendsophetgebiedvanwinkelbezoekenconsumentengedrag? 2 Watzijndetrendsophetgebiedvanontwikkelingvanbinnensteden? 3 Watzijndesucces:enfaalfactorenbijdeverbeteringenvanbinnenstedenalswinkel: verblijfsgebied? 4 Hoezijndeontwikkelingeninhetwinkellandschapindetoekomst? 5 Watbepaaltdekeuzevooreenbezoekvaneenwinkelgebied? Te#gebruiken#bronnen# Deskresearch : 1,2,3,4,5,6,www.citymarketingonline.nl : 1,2,3,4,5,6,www.stedelijkeeconomie.nl# : 1,2,3,4,5,6,www.frankwatching.nl# : 1,2,3,4,5,6,www.nationaalcongrescitymarketing.nl : 1,2,3,4,5,6,www.retail2020.nl : 1,2,3,4,5,6,www.hbd.nl : 1,2,3,4,5,6,www.neprom.nl literatuur : 1,2,3,4,6,CorMolenaar,reddewinkel : 1,2,3,4,6,Nietsgaatbovencitymarketing 4

5 Onderzoekrapportage : 1,2,3,4,6,Rapportagenationalecitymarketingmonitor2010 : 1,2,3,4,6,BVDeNieuweAanpak,adviesbureauophetgebiedvancitymarketing : 1,2,3,4,6,NRWDenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuur. : 1,2,3,5,6,RandstadKoopstromenonderzoek2011 : 1,2,3,4,5,6,Retail2020 : 1,2,3,4,6,Neprom,vanplacetobuynaarplacetobe : 1,6,MonitorvrijetijdseconomieRivierenland Internebronnen : 1,2,3,4,6,BeleidsnotitieRecreatieentoerisme2010 : 1,2,4,Toekomstvisie2025GemeenteVianen # Fieldresearch : 1,2,3,4,6,Roadtripsnaaranderegemeenten:Nieuwegein,Leerdam,enCulemborg : 1,2,3,4,6,Seminar:>vestigingsvoorkeurenvanwebwinkels,27maart2014,Hogeschoolvan Amsterdam Diepteinterview,kwalitatief Citymarketeers/deskundigen : 1,2,3,4,6,VenloPartners,MarianneDankers,Stadsmanager : 1,2,3,4,6,Locatus,ArjanKluin Enquête,kwantitatiefonderzoek : 1,2,3,4,6,onderbezoekersanderegemeenten:Nieuwegein,LeerdamenCulemborg Vakbladen/boeken : 1,2,3,4,6,BinnenlandsBestuur,belevingredtdewinkel : 1,2,3,4,6,Heteindevandewinkels?CorMolenaar Thema4:GemeenteVianenInterneanalyse) Deelvragen 1 WatisdeaanleidingvoordegemeenteVianenomeenToekomstvisieoptestellen? 2 WelkedoelstellingenkentdeToekomstvisie? 3 Watisderol/bijdragevandegemeentemetbetrekkingtotdeToekomstvisie? 4 Welkerolspeeltdegemeentebijdeveranderingvanhetwinkel:/verblijfsgebiedVoorstraat? Deskresearch Internebronnen : 1,2,3,4,Toekomstvisie2025,opgesteldinopdrachtvandeGemeenteVianen : 3,4,Vianen,Ataleoftwocities,onderzoekvandeRabobankinsamenwerkingmetdeGemeente Vianen Interneinterviews,kwalitatiefonderzoek : 1,2,3,4,ProjectleiderToekomstvisie,TheoTuenter : 1,2,3,4,WethouderEconomischeZaken,LeendertWijnmaalen : 1,2,3,4,BurgemeestergemeenteVianen,WimGroeneweg 5

6 Thema5:Concurrent Deelvragen 1. Wiezijndedirecteconcurrenten? 2. Wiezijndeindirecteconcurrenten? 3. Opwelkeonderwerpen/puntenzijndeconcurrentenonderscheidendvanVianen? 4. WatisdepositioneringvandeVoorstraattenopzichtevandeconcurrentie? 5. HoekandeVoorstraatzichonderscheidenvandeconcurrentie? Fieldresearch : 1,2,3,4,5Winkelstraatobservatie Observatiemetbetrekkingtotwinkelbeeldvananderegemeenten.Debevindingendierelevant zijnvoorvianenmeenemenenverwerkenindeaanbevelingen. : 1,2,3,4,ObservatieindeBinnenstadVianenaandehandvanhetobservatieschemavanLocatus) omeenbeeldtekrijgenvandeonderstaandeaspecten: Deskresearch : 5,Platform31,Winkelgebiedvandetoekomst2014) : 5,Taskforce,NRW,Denoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuur2014) 1.2DeskJenfieldresearch Deskresearchheeftbetrekkingophetonderzoekvanbestaandeinformatieenfieldresearchheeft betrekkingoponderzoekvanniettevindeninformatie.omfieldresearchtekunnenuitvoerenmoeter kwantitatiefenkwantitatiefonderzoekverrichtworden. Deskresearch Dedeskresearchwordtvooralgebruiktomtrendsenontwikkelingenrondomdewinkellandschapinkaart tebrengenwaarvianenopinkanspelen.daarnaastwordtookdeskresearchgedaannaarsuccesfactoren vananderegemeentenofwinkelstratendiewelinstaatzijnophunwinkelstraataantrekkelijktemaken endeleegstandwetenterugtedringen.debronnendiegebruiktwordenbijdeskresearchzijn:hbd, Rabobankcijfers&trends,CBS,DrooghTrommelenenPartners,Retailnews,INretail,Shopping2020en Koopstroomonderzoek.Daarnaastwordenookveelgebruikgemaaktvanliteratuurwaaronderdeboeken vancormolenaar. Fieldresearch Defieldresearchbestaatvoornamelijkuitverschillendeonderzoekenteonderscheidenin: : Onderzoek1)InterviewsmetdeVVVVianen,OndernemersverenigingVianen,vastgoedeigenaar endewethoudervaneconomischezaken. : Onderzoek2)EnquêteonderbezoekersvandeVoorstraat : Onderzoek3)ConcurrentieanalyseUtrecht,IJsselsteinenNieuwegein) : Onderzoek4)OmgevingsscanvandeVoorstraat 1.3Kwalitatiefenkwantitatiefonderzoek Debovengenoemdeonderzoekenkunnenverdeeldwordeninkwalitatiefenkwantitatiefonderzoek.Bij kwalitatiefgaathetomdiepgaandeinformatieombijvoorbeeldachterliggendemotivaties,meningen, wensenenbehoeftenvandedoelgroepteachterhalen 1 Ditisgedaandoormiddelvandiepteinterviews. Kwantitatiefonderzoekbiedtcijfermatiginzichtwaarbijvooreensteekproefwordtberekendhet minimaleaantalbenodigderespondentenis,omjeonderzoekbetrouwbaartemaken 2. Hieronderwordendevieronderzoekennadertoegelicht Onderzoek1)InterviewsmetdeVVVVianen,OndernemersverenigingVianen,vastgoedeigenaarende wethoudervaneconomischezaken. Ditonderzoekiseenkwalitatiefonderzoekdoormiddelvandiepteinterviews.Doelvandediepte interviewsisomdiepgaandeinformatieteverkrijgenoverderol/belangen/bijdrageen toekomstverwachtingvandebetrokkenenpartijenmetbetrekkingtotdevoorstraat.deinterviews wordenuitgewerktendemeestopvallendepuntenwordenmeegenomeninhethoofdverslagenhet uitvoerigeverslagvandeinterviewswordtweergegeveninbijlage10. 1http://www.rightmarktonderzoek.nl/methoden:onderzoek/kwalitatief:onderzoek 2http://www.rightmarktonderzoek.nl/methoden:onderzoek/kwantitatief:onderzoek 6

7 Onderzoek2)EnquêtebezoekersvandeVoorstraat Ditonderzoekiseenkwantitatiefonderzoek.Deenquêteisbedoeldominformatieteverkrijgenoverde bezoekersenwordtverspreidonderdeinwonersvanvianen,ditzijnimmersdebezoekersdienaarde Voorstraatkomen.DeenquêtezaluitgevoerdviahetprogrammaThesistoolsenuitgewerktwordenvia hetprogrammaspss.bijhetuitzettenvandeenquêteisgebruikgemaaktvanfacebook/twitteren websitevandegemeente.daarnaastisookeenartikeltjegeplaatsinhetadendeplaatselijkekranthet Kontakt.Tenslottewordtdoormiddelvanflyers,deenquêteonderdeaandachtgebracht. Onderzoek3)ConcurrentieanalyseUtrecht,IJsselsteinenNieuwegein) Deconcurrentieanalyseiseenkwalitatiefonderzoekenwordtuitgevoerdmiddelshetobservatieschema omdeconcurrentengoedmetelkaartekunnenvergelijken.ditobservatieschemaisgebaseerdopde onderzoeksmethodeomwinkelcentrametelkaartekunnenvergelijkenengebruiktwordtdoorcyber, LocatusenCBRE. Onderzoek4)OmgevingsscanvandeVoorstraat Deomgevingsscanbestaatvooreendeeluitkwalitatiefonderzoek,waarbijgesprekkenwordengevoerd metbeleidsmedewerkersoverdeveranderingenopdevoorstraatdiedeafgelopenjaarhebben plaatsgevonden. Verderzaldeomgevingsscanvoornamelijkbestaatuitinformatieuitbestaandebronnen. 1.4Populatie DepopulatievoordeenquêtebestaatuitdeinwonersvandegemeenteVianenenhaarwoonkernen namelijkvianen,everdingen,hagesteinenzijderveld.detotalepopulatiebedraagt19.690inwonersin Voordezeenquêteisgekozenvooreensteekproefgroottemeteenbetrouwbaarheidsniveauvan95%. Volgensdesteekproefcalculatorzietdeberekeningalsvolguit:bijeenpopulatievan19.670inwonersmet eenmargevan5%eneenuitkomstverwachtingvan50%,zijnerminimaal377respondentennodigom eenbetrouwbaarheidvan95%tehalen. 7

8 1.5Verrichtonderzoek Dezeparagraafbeschrijftwelkvormenvanonderzoekverrichtzijn,metwieergesprokenisenwanneer, hetaantalrespondentenenopwelkemanierhetonderzoekisafgenomen/uitgevoerd. Onderzoek1:Interviews Deeerstevormvanonderzoekishetafnemenvandiepteinterviewsmetdedirectestakeholdersomhun visieentoekomstbeeldoverdevoorstraatteachterhalen.dezepartijenzijnvanbelangomdeleegstand opdevoorstraatterugtedringen.dediepteinterviewsmetdedriepartijenwerdenafgenomenmet dezelfdevragenlijst.hieronderindetabelisweergevenmetwieikdeinterviewsgehoudenheb,wanneer hetisafgenomenenwatdefunctieisvandegeïnterviewde. Persoon Functie Datum RobvandeWiel BestuursvoorzitterVVVVianen 9:4:2014 GertLeeuwis BestuursvoorzitterOndernemersvereniging 10:4:2012 Vianen LeendertWijnmaalen WethouderEconomischeZaken 14:4:2014 RuudKooijmans Vastgoedeigenaar,heefteenpandopde 28:5:2014 Voorstraat Onderzoek2:Enquêteonderbezoekers DetweedevormvanonderzoekiseenenquêteonderzoekonderdeinwonersvandegemeenteVianenen haarwoonkernen.deenquêtewasonlinegegaanop28maart2014enheeftvierwekenonlinegestaan.de enquêteisuitgevoerdviahetprogrammathesistoolsenisuitgewerktviahetprogrammaspss.bijhet uitzettenvandeenquêteisgebruikgemaaktvanfacebook/twitterenwebsitevandegemeente. DaarnaastheeftookeenartikeltjegestaaninhetADeninderegionalekrantvanVianen HetKontakt. Verderisookeenmailinguithetadressenbestandvandegemeenteuitgestuurdnaarverenigingenen inwonersvandezevierwoonkernen.tenslotteisdoormiddelvanflyersdeenquêteonderdeaandacht gebracht.volgensdesteekproefcalculatordiebeschrevenisinparagraaf1.4,zijn377respondentennodig vooreenbetrouwbareuitslagvandeenquête.hetaantalrespondentenisuitgekomenop252.omdatde enquêtevooralbedoeldisomeenmeningtepeilen,wordthetaantalvan252tochvoldoendegeachtom diemeningteachterhalen. Onderzoek3:Observatieconcurrenten Hieronderindetabelisweergegevenwelkewinkelgebiedisgeobserveerdenwanneerdezeobservatie heeftplaatsgevonden. Winkelgebieden Datumobservatie DeVoorstraat 4:2:2014 IJsselstein 15:3:2014 Nieuwegein 15:3:2014 Utrecht 18:3:2014 Overigeverrichtteonderzoeken Naastdegeplandevormenvanonderzoekzijnernogextraonderzoekenverrichtomzoveelmogelijk informatieenkennisteverkrijgen. Wat BijeenkomstenToekomstvisie2025 Geheleperiodeikmaakdeeluitvanhet projectteam) Seminar Fysiekevestigingsvoorkeurenvan 27:3:2014 webwinkels GastcollegebinnenstadmanagerVeenendaal 6:5:2014 8

9 9 Bijlage2:Beeldvorming 2.1Devijfwinkelgebieden 1)Surprise&shop Ditzijnaantrekkelijkebinnen)stedendieconsumentenwetenteverrassenmetbijzonderewinkels, horeca,cultuurenevenementenenwaardeconsumentgraagblijftkomen.diversiteitinwinkelaanbodis heelessentieelmaardebinnenstad)alsgeheelmoeteenaantrekkelijkgebiedzijn.juistanderefuncties zijnvanbelangomhetgebiedvoordeconsumentaantrekkelijktelatenzijn.brandstoreszorgenvoor meerbelevingdoormiddelvaninteractieveproductpresentaties.desuper)speciaalzakenvormende krentenindepapenbiedendemonstraties,clinicsenworkshops. Dezesurprisebinnen)stedentrekkenconsumentenomdatzeeenperfectdagjeuitbieden.Naastretail zijnerrust:enzitplekken.ookeenservicepakketisvanessentieelbelang,zoalsgratistoilet,baby: verschoonruimte,shoppingguides,kinderopvangenvaletparking. 2)Travel&shop Opdezehightrafficlocaties,denkaantrein:entankstations,afritsnelwegkomenveelconsumenten,die graagooksnelboodschappendoen.deuitdagingisomdeconsumentsnelenefficiënttebedienenmaar ooklangertelatenverblijven.ditkanbijvoorbeelddoormiddelvanonverwachteoptredens,digitale schermenmetnieuwsuitzendingen,productpresentaties,popupstoresomkennistemakenmetnieuwe merkenofproducten.delocatieswordengebruiktalskortezakelijke)ontmoetingsplekenbiedenook kansenvoorretailondernemersomeencombinatietemakenmethorecaenvergaderplekken.ookishet eenideaalknooppuntenomafhaal:enterugbrengpuntenvooronlinewinkelenaanteverbinden. 3)Story&shop Ditzijnpermanenteplekkendieopgebouwdzijnrondeenthema.Maarookeentijdelijkelocatiemeteen evenement.depermanentelocatieshebbenretailalsbasis,denkaanwoonboulevardenfactoryoutletof eenthemazoalsattractieparkenenmusea.bijtijdelijkeventskangedachtwordenaanfestivals,concerten endelibellezomerweek.bijzoweleenpermanenteoftijdelijkelocatie,staatcentraalhetverhaalvande plekofhetevent.retailisvaakondersteunendhierinmaardeinkomstenzijnsignificant.eengoed retailconceptwatgoedaansluitbijdezelocatie,zijndepop:upstores. 4)Work&shop Ditzijnwerkplekkenwaarvraagenaanbodelkaargaanvinden,denkdaarbijaankantorenlocaties, universiteitscomplexenenziekenhuizen.deontmoetingendieopdezeplekplaatsvindenzijnvaak vakgerelateerd,geplandenspecialistischwaarbijserviceenmaatwerkaanbodleidendis.een retailconceptdatgoedaansluitbijdezeplekisdievandemicro:markten,ditzijnonbemande,opeen netwerkaangeslotengemakwinkelsenbestaanuiteenverzamelingvanopenschappen,koelersvoor drankenversartikelenendiepvriezers. 5)Service&shop Ditzijnwinkelcentraindewijkwaarbijservicedichtbijhuiseenbelangrijkonderscheidendkenmerkis. Deconsumentenindezewinkelcentragaandoelgerichtoppadvoordedagelijkseboodschappen,waarbij ontmoetingenmetbuurtgenotenbelangrijkzijn.hetwinkelcentrumheefteensocialefunctieenzorgt voorsocialecohesieonderdeinwoners.naastfoodaanbodzijneraanvullenderetailconceptenzoals kappers,horeca,kinderopvang,gezondheidscentrumofeenbio:marktookvanbelang.functiesdiede socialecohesieversterkenzijnookdag:enavondhorecaenafhaal:enterugbrengpuntenvooronline winkelen.

10 2.2Devijfretailtrends 1) Hetnieuwewinkelen# Deconsumentwilaltijdenoveralkunnenkopen # Consumentenwillendeproductenopelkmomentvandedagenviaelkkanaalkunnenkopen.Hethebben vanalleeneenfysiekewinkelisnietmeergenoegomindebehoeftevandeconsumenttevoorzien. Daarnaastzijndeconsumentendoorsocialmedia,fora,reviews:envergelijkingbetergeïnformeerddan voorheen.ditisookwaariedereshoppingtripmeebegintnamelijkonlineinformatieverzamelen.ook veranderingvanopeningstijdenkaneengroterolspeleninhetvoorzienvandesteedsmeereisende consument.consumentenwillenookaltijdfysiekkunnenwinkelenwanneerhethenuitkomtwaarbijhet vanbelangisomdetijdenaantesluitenbijdebehoeftenvandedoelgroep 3. 2) Denieuweconsument# Persoonlijkeaandachtwordtsteedsbelangrijker ## Deretailkrijgttemakenmeteenanderebevolkingsopbouw.Consumentenwordennietalleenouder, maardenieuweouderenzijnactiever,jongervangeestenhebbeneenhogerebestedingsbedragenzijn koopkrachtig.ookdegezinssamenstellingkrijgteenandervorm,wekrijgentemakenmetkleine huishoudens.dezeontwikkelingenhebbeneffectophoewelevenendusookopretail.hierdoorontstaan nieuwedienstenenservicesenkrijgenwinkelseenvermengingvanproductenendiensten.persoonlijke aandachtwordtsteedsbelangrijkerendeinvloedophetproductvandeklantwordtsteedsgroter 4. 3) Denieuwewinkelstraat Wemoetenhetsamenregelen WinkelcentraenwinkelstratenmoetenzichonderscheidenvandeconcurrentieeneensterkeigenDNA gaanontwikkelen.omeensterkdnatekunnenontwikkelenishethebbenomeengezamenlijkevisieen eencollectievefinancieringvangrootbelang.ermoetnaarsynergiegezochtwordenendesamenwerking tussendepartijenmoetduurzaamblijven.partijenzullensamenmoetwerkenomsameneensterkdna voorhunwinkelcentraofwinkelstratentekunnenontwikkelen 5. 4) Denieuwebeleving Emotiedoetkopen Nietalleenhetwinkelcentraofwinkelstraten,maarookwinkelsmoetenonderscheidendzijn.Hethebben vaneenduidelijkewinkelmeteenduidelijkeenstrakkefocusopdoelgroepeniseenmust.hierbijmoetde winkelierszichzelfdevolgendevragenstellen:waarinbenjegoed?watmaaktjouwwinkelzouniek? Waaromkomendeconsumentenbijjouterecht?Waaromzoudenzejouaanbevelenaanhunvrienden? Hetenigeantwoordhieropishetcreërenvanbelevingindewinkel.Belevingzorgtvoorpositieveemotie bijdeconsumentenpositieveemotiedoetconsumentenkopen 6. 5) Denieuweondernemer Kenjeklantdoorendoor Alleveranderingenenontwikkelingeninhetretaillandschapenconsumentengedragvragenomeen nieuwsoortondernemerschap.vanafwachtendnaarondernemenenexperimenteren.deeigenaarvande winkelmoetweerhetboegbeeldvandezaakwordenwantalleenhijkanzijnmedewerkersnaareen hogerniveautillendoorzijnpassieenbezielingvoordeklant,deproductendeomgeving.hetis essentieelomjeklantdoorendoortekennenendezewetenteboeienentebindenmetgastvrijheiden servicealsrandvoorwaarden 7. 3http://www.retail2020.nl/pages/402/Trends:in:Retail/Het:Nieuwe:Winkelen.html 4http://www.retail2020.nl/pages/399/Trends:in:Retail/De:nieuwe:consument.html 5http://www.retail2020.nl/pages/400/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Winkelstraat.html 6http://www.retail2020.nl/pages/401/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Beleving.html 7http://www.retail2020.nl/pages/403/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Ondernemer.html 10

11 Bijlage3:Watmaakteenbinnenstadaantrekkelijk Doordesnelletechnologischeenmaatschappelijkeontwikkelingenwordthetsteedsmoeilijkeromhet consumentengedragtevoorspellenenintespelenophetveranderendeconsumentengedrag. Deconsumentheeftsteedsmeermogelijkhedenominzijnconsumptievebehoeftentevoorzien.Doorde komstvanonlinewinkelenhebbendefysiekewinkelshetzwaar. Omtothetantwoordtekomenwateenwinkelgebiedaantrekkelijkmaaktwordtgebruikgemaaktvan verschillendeonderzoekrapportagesvanbrancheverenigingen.daarnaastwordtgekekennaar succesverhalenvananderegemeentendieuitgeroepenzijntotmeestaantrekkelijkebinnenstaden/ofde leukstewinkelstratenhebben Onderzoekrapportages Beleving,gemakenvermaak 9 UithetonderzoekvanTaskforceDynamischeRetailontwikkeling2014isnaarvorengekomendat consumentenwaardehechtenaanbelevingenwillenzeverrastwordenbijhetbezoekenvan winkels/winkelgebieden. Winkelenstaatvrijwelaltijdindetopdrievanmeestgewaardeerdetijdsbestedingen.Doordejarenheen echterveranderthetconsumentengedragwaardoorconsumentensteedsveeleisenderwordenenhet consumentengedragwordtsteedsmoeilijkertevoorspellen. Voorderetailersbetekentditdatnietalleenhetproductofdedienstcentraalstaat,maardehele entourage.denkdaarbijaanwinkel:enmerkbeleving.daarnaastzoektdeconsumentnietalleenbeleving indewinkelzelf,maarookinhetwinkelgebied.debelevingswaardebepaaltofeenconsumentaldanniet eenbezoekwilbrengenaaneenwinkelcentrum/binnenstadenofeenwinkelgebiedinstaatis consumentenaanzichtebinden. Naastbelevingwildeconsumentmeergemakenvermaak.Metgemakwordtbedoeldbereikbaarheiden parkeren,maarookdeafstandtussenhetwinkelaanbodendeparkeergelegenheidmoetteoverzienzijn. Vaakkiestdeconsumenteenstaduitopbasisvanbereikbaarheidenparkeergelegenheid.Daarnaastis eengoedeov:infrastructuureennoodzaakomdeconsumentnaarjestadtetrekken. Vermaakwilzeggendatconsumententijdenshetwinkelenverrastwillenwordendoorhetontdekkenvan eenbijzonderaanbodinhoreca,evenementenenretailformules.denkaaneengoedemixvanretailketens enspeciaalzakendiedestadbijzondermaakt. Gezelligheidensfeerbeleving 10 Debelangrijksteredenvooreenbezoekaaneenbinnenstadissteedsmeergezelligheidensfeer. Bezoekersaaneenstadcombinerendiverseactiviteiten.Winkelaanbodblijftbelangrijk,maarcultuur, historischeaantrekkingskrachtenhorecaspeleneengrotererolinhetvoorzieninde consumentbehoeften. Eenaantrekkelijkebinnenstadbevateenmixvanhoreca,terrassen,aankledingenacties/evenementen. Destadmoetdeconsumenteneengezelligedagkunnenbieden.Desfeerbelevingeninhet winkelgebied/binnenstadspeelteengroterolindebelevingswaardevandeconsumentenenderedenvan hetbezoek. Meergroeninhetcentrummoetvoormeersfeerengezelligheidzorgen,denkaanfonteinen,bankjes bloemenensfeerverlichtingomhiermeeeenontmoetingsplektecreëren 11. Dynamiek,belevingenattractiviteit 12 BrancheverenigingNepromconcludeertdatwinkeliersenwinkelgebiedenhetzwaarhebbendoorde toenemendeconcurrentiemetandereverkoopkanalenenmoetendeconsumentenmeerbiedenomdie naarzichtoetetrekkenenaanzichtebinden.deconsumentwilgraaganderenkunnenontmoeten, vermaaktworden,endingenbelevenenervaren.ookdediversiteitvanhoreca,cultuur,uitgaanen historiekandebetekenisvanwinkelgebiedenvergroten.nepromadviseertdatgemeentenmeermoeten doenaandeaanwezigheidvaneendiversaanboddatertoekanbijdragendateenwinkelgebied aantrekkelijkisenblijft.deconsumentiscontinuopzoeknaareengoedemixtussenherkenbare, voorspelbarefiliaalbedrijvenenverrassendespeciaalzaken. 8http://www.neprom.nl/publicaties/DownloadsPublicaties/neprom:retailvisie:2012:van:places:to:buy:naar:places:to:be.pdf 9Taskforce,NRWdenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuurblz.6 10Taskforce,NRWdenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuurblz.8 11http://culemborgnieuws.blogspot.nl/2013/08/meer:winkels:meer:gezelligheid.html#/2013/08/meer:winkels:meer: gezelligheid.html 12Neprom,Retailvisie2012,Vanplacetobuynaarplacetobe,blz.7 11

12 Verrassingenherkenning 13 Deconsumentwilverrastwordenmaarwelineenherkenbareomgeving.Ditgedragverklaartook waaromdeconsumentlieverwinkeltineenhistorischebinnenstad.deaanwezigheidvanbekende formuleszoalshema,blokker,kruidvatdraagtbijaandedoorconsumentengewensteherkenbaarheid. Maardeconsumentwilookverrastwordendoorspeciaalzakendienietaanwezigzijninalle binnensteden/winkelgebieden.eenaantrekkelijkwinkelgebiedmoetzichrichtenopeenbreedpubliek metdiversiteitinwinkelaanbodomaanallebehoeftenvandeconsumenttevoldoen.consumenten vindennudathetaanbodinwinkelgebiedenteveelopelkaarlijkt. 3.2Bestebinnenstadverkiezing DeverkiezingBesteBinnenstadwordtiederetweejaargeorganiseerddoorhetPlatform BinnenstadmanagementinsamenwerkingmetondermeerdeNederlandseRaadvan Winkelcentra,VastnedenLocatus.Dejuryledenlettenopdevolgendecategorieën: toekomstbestendigheid,verblijfsklimaat,voorzieningenaanbodenleegstandbestrijding. Dewinnaarvandeverkiezingmagzichtweejaarlangdebestebinnenstadnoemen.Dit levertlandelijkerkenningopendatisnietalleenfijnvoordegemeente,maarvooralvoorde ondernemers,debezoekersrecreantenentoeristen)ennatuurlijkdeeigeninwoners 14. Deprijzenzijnverdeeldindriecategorieën:Grotebinnenstad,middelgrootendorpskernen Alsgrotebinnenstadgeldteenbinnenstadmetmeerdan325winkels.Middelgrootiseenbinnenstadmet 200tot325winkels. Verkiezing2013\2015 GemeenteVenlo VenloisuitgeroepentotdebestemiddelgrotebinnenstadvanNederlandenmagzichtot2015dewinnaar noemen.dejuryledenheeftvenlototdewinnaaruitgeroepenvoordevoortvarendeeninnovatieve aanpakvandestadindezeeconomischmoeilijketijd.vooraldegoedesamenwerkingtussen ondernemers,vastgoedeigenarenendegemeentewerdendoordejuryledengeprezen. 15 Tenslotteheeft Venlovolgensdejuryledeneengrotediversiteitinwinkelaanbodenisdebinnenstadeenmooie combinatietussenlandelijkeketensennieuwelokaleondernemers. 16 BijlageVerkiezing2011\2013 Eindhoven 17 Eindhovenistotwinnaaruitgeroepenindecategoriegrotestedendoordecombinatievandedriec s namelijk: compact;allewinkelszijnoploopafstand; compleet:winkel:enhorecaaanbodeneenhoogcultureelaanbod; comfortabel:centrumwordtgoedonderhouden. Daarnaastheeftdestaddeprijsvooraldedankenaandegrootschaligeruimtelijkontwikkelingeninde afgelopenjarenendeeenheiddiehetcentrumdaardooruitstraalt.devernieuwingvandestadkomtniet alleentotuitinginruimtelijkingrepen.ookdeherinvullingvanhetindustriëleerfgoedendeaanpakvan citymarketingenmobiliteitzijnprachtigevoorbeeldenvaninnovatie. Dejuryprijstdehelderepositioneringvandestadendevastberadenheidvanpubliekeenprivate partnersomdestadverderteontwikkelen.dekenwaardenkennis,innovatie,technologieencreativiteit biedenvoortdurendhouvastengevenrichtingaandepositioneringvandestad. 13Neprom,Retailvisie2012,Vanplacetobuynaarplacetobe,blz.8 14http://www.locatus.com/nederland/nieuws:en:informatie/nieuws:en:pers/beste:binnenstad:van:nederland 15http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/ /2013/11/21/Den:Haag:en:Venlo:hebben:de:beste: binnenstad.dhtml 16http://www.venlo.nl/actueel/berichten/Pages/verkiezing:beste:binnenstad.aspx 17http://www.debestebinnenstad.nl/media/juryrapporten/Juryrapport2011.pdf 12

13 Hoogeveen 18 Hoogeveenmagzich2jaarlangdebestemiddelgrotebinnenstadnoemen.Opvallendisweldat Hoogeveengeenhistorischebinnenstadheeft.Destadheefttochdeverkiezinggewonnenopbasisvande krachtvangebiedsmarketingcampagne HoogeveenmeteenhoofdletterH : 1) Decommunicatieisconsequent.Allecommunicatieuitingenhebbendezelfdelook:and:feelen dezelfdeachterliggendekernboodschappen; 2) Eenvoudigecommunicatie.DehoofdletterH:stijlblinktuitdoorzijneenvoud.Daardoorisde campagneherkenbaarengemakkelijkteonthouden; 3) Decommunicatieheeftkwaliteit.Erisheelgoedovernagedacht,ookdooreenselectegroep gewone Hoogevenersniet:marketingmensen); 4) Decommunicatieisondersteunendaandeinhoud.Depromotieisgeengebakkenluchtofmooi praatjemaarverwijstnaarhetgoedeenuniciteitvanhoogeveen;deevenementen,de binnenstad,hetondernemersklimaatetc. GemeenteVenray 19 Venraywondeverkiezingindecategoriedorpskerntot30.000inwoners). Desamenwerkingvanhetproject Centrumopdeschop endesamenwerkingvandegemeentemetde centrumondernemershebbeneengrotebijdragegeleverdaandenominatie.hetcentrumisafgelopenjaar flinkverbouwdenheefteenflinkemetamorfoseondergaan.hetcentrumkreegdaardooreengeheel eigentijdseuitstraling.dejurywaardeertdeuniformeuitstralingmetbehoudvanheteigenkaraktervan stratenenpleineninhetcentrum.ditzorgtvooreensfeervoldecorvoordeveleevenementendievenray rijkisendatversterktdebruisendekaraktervandestad.ookdeprofessioneleaanpakwaarbijde belevingvandegastcentraalstaat,iseenbelangrijkpunt.daarnaastwerdookveelaandachtbesteedaan hethistorischekarakter,waarbijalleelementenindeopenbareruimteintegraalzijnaangepakt.denkaan bestrating,verlichting,groen,kunstenverkeerszaken.bovendienzorgende pandeigenarenvoorpassendegevelsdieaansluitenbijhetstraatbeeld.deze metamorfosewordtzoweldoordebezoekersuitdewijdeomgevingalsook develetoeristenzeergewaardeerd. 3.3Leukstewinkelstraatverkiezing SteedsmeerconsumentenhunkerennaarauthenticiteitomdatdeNederlandsewinkelstratensteedsmeer opelkaarlijken.nlstreetsorganiseertelkejaareenverkiezingvoordebestewinkelstraatvannederland, waarvoordebezoekershunstemkunnenuitbrengenopruim65winkelstraten.deverkiezingisbedoeld ommeeraandachttevragenvoordepositievanzelfstandigeondernemers.aandestemmingdedenmeer dan30.000bezoekersmee. Omtekunnenwordenuitgeroepentotdeleukstewinkelstraatwordtnaardevolgendecriteriagekeken: diversiteitvanhetwinkelaanbod,sfeerenuitstralingvandestraat,maarvooralookdeaanwezigheidvan veelzelfstandigeondernemers. 20 Winnaar2012 DeHaarlemmerstraatendeHaarlemmerdijkwerddoorNLstreetsin2012uitgeroepentotdeleukste winkelstraatvannederland. Dewinkelstraatwordtgeroemdalseendrukke,hippe,eigenzinnigeenlevendigeslenterstraatom urenlangslenterend,dinerendenbar:hoppenddoortebrengen 21. Hetuniekeaandezestratenisdatjegroteverscheidenheidaanwinkeltjesvindt,vanonafhankelijke boetiekjes,gespecialiseerdewinkelsenkleinesalonstottrendymaarbetaalbarerestaurantsenbars.de bezoekersgavenalsredenvoorhunstemdatdehaarlemmerstraatenhaarlemmerdijkniethetzelfde winkelaanbodhebbenalsdewinkelstrateninanderegrotesteden. 18http://www.brandpartnerssittardgeleen.nl/homepage/nieuws/hoogeveen:beste:binnenstad:het:geheim:van: marketingcommunicatie 19 dorpskernen winkelstraat.dhtml 13

14 Winnaar DeRaadhuisstraat&BinnenwegvanHeemstedeistotdeleukstewinkelstraatvanNederland2013 gekozen.debezoekersvindendatheemstedeeenplekiswaarjeheerlijkopjegemakkuntwinkelen.de groteretailketenshebbenhunplekeldersinhetcentrumgezochtwaardoorervoorveelzelfstandige ondernemerseenplekisontstaanvoorpersoonlijkeservice,klasseenoriginelespeciaalzaken.het centrumdoetnostalgischaanenerhangteensfeervandorpsegezelligheid. 3.4CorMolenaar Waarhetomgaatindebinnenstadisomhetvoordemensenaantrekkelijkmakenomnaardebinnenstad tekomen.wanneermensennaardebinnenstadvanveghelkomen,moethetgezelligenleukzijn,de zintuigenvandemensenmoetengeactiveerdwordenendemensenmoetenhetgevoelhebbendatheteen feestjeisomrondtelopen.hetisvoorbinnenstedenheelbelangrijkdatzintuigengeactiveerdwordenen ditdoejedoormiddelvanlicht,geluidenkleur.ditmoetertoeleidendatbinnenstedenleukblijvenvoor debezoekers.doelisdatdecombinatievanlicht,geluidenkleurmensenopbepaaldemanierendoorhet centrumheensturenenbegeleiden.ookbeplantinghelptomdestadgezelligertemaken http://www.nlstreets.nl/NL/award/2013/informatie/ 23https://www.youtube.com/watch?v=FGFywU:Uk7c&feature=youtube_gdata 14

Retailvisie. aanloopstraten in beeld

Retailvisie. aanloopstraten in beeld Retailvisie aanloopstraten in beeld September 2012 Samenstelling drs. G. Raven en drs. C.Rindertsma Vormgeving Proof Studio, Amsterdam Fotografie omslag Piet den Blanken, Hollandse Hoogte NVM Business

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Achtergronddocument. behorend bij. Nota van Uitgangspunten. Scheveningen-kust

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Achtergronddocument. behorend bij. Nota van Uitgangspunten. Scheveningen-kust Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Achtergronddocument behorend bij Nota van Uitgangspunten Scheveningen-kust Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Achtergronddocument behorend

Nadere informatie

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP Een analyse naar het functioneren van ondernemingen in het winkelgebied Noorderboulevard-Zwaanshals In opdracht van Rabobank Rotterdam Deelgemeente

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie Projectbureau OHWL, Postbus 2074, 3440 DB Woerden Tel. 0348-483474; contact@groenehart.info; www.groenehart.info Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor 2015 Utrecht Monitor 2015 Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving & groen Economie & inkomen Sociale leefomgeving & ondersteuning Utrecht.nl/onderzoek 1 2 Voorwoord Hoe gaat het met Utrecht? Hoe gaat het

Nadere informatie

Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum

Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum HET VERVOLG Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum Gespreksleiding: Peter van Dulst, voorzitter Hilversumse architectuurprijs

Nadere informatie

AUTHENTICITEIT IS TE KOOP

AUTHENTICITEIT IS TE KOOP AUTHENTICITEIT IS TE KOOP Een onderzoek naar de mogelijke rol van modebloggers in de marketingcommunicatiestrategie van MKB-moderetailers afstudeerscriptie Maaike Driessen Bedrijfscommunicatie Hogeschool

Nadere informatie

Visie op Drachten (centrum) 2.0 Winkelen doe je in... Drachten

Visie op Drachten (centrum) 2.0 Winkelen doe je in... Drachten Visie op Drachten (centrum) 2.0 Bron: justbeyoy.nl Winkelen doe je in... Drachten Inhoud Toelichting Visie Drachten (centrum) 2.0 Bijlage 1: Visie Drachten (centrum) 2.0 Bijlage 2: Visie Noorderpoort Bijlage

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden

Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden Detailhandelsmonitor Den Haag 2013: de kracht van de Haagse winkelgebieden Hoofdrapport 31 januari 2014 Eindrapport (definitief) Status: Eindrapport (definitief) Datum: 31 januari 2014 Een product van:

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Inhoudsopgave 1. Waarom visie op Heksenwiel nodig?

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Visie op Drachten. Beleving en inspiratie. exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580

Visie op Drachten. Beleving en inspiratie. exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Visie op Drachten Beleving en inspiratie exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Prof Dr C.N.A. Molenaar cor@cormolenaar.nl 1 juli 2014 1 Inhoud Inhoud pagina Achtergrond 3

Nadere informatie

Visie op Boxtel. Beleving en inspiratie. exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580

Visie op Boxtel. Beleving en inspiratie. exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Visie op Boxtel Beleving en inspiratie exquo Consultancy Wolfhezerweg 6AA 6861AB Oosterbeek tel 06-53357580 Prof Dr C.N.A. Molenaar cor@cormolenaar.nl 1 december 2014 1 Inhoud Inhoud pagina Achtergrond

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013 De detailhandel Sectorbeschrijving 18 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures in de detailhandel 11

Nadere informatie

OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG

OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG OPTIEKTRENDS 2020: ONTWIKKELINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG 2011 Optiektrends 2020: Ontwikkelingen in consumentengedrag Colofon Het rapport Optiektrends 2020, ontwikkelingen in consumentengedrag is een uitgave

Nadere informatie

Actieplan. Detailhandel

Actieplan. Detailhandel Actieplan Detailhandel 00.000 medewerkers omzet 83 miljard 110.000 winkelier rs omzet 83 miljard 110.000 winkeliers 700.000 medewe rd 110.000 winkeliers 700.000 medewerkers omzet 83 mi rs 700.000 medewerkers

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer.

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer. De kracht van de ondernemer 2014 in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014 Thema: Perspectieven op de winkelvloer In opdracht van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Je staat er niet iedere dag bij stil, want wonen lijkt zo gewoon. Als je een handicap hebt is een fijne woonplek de basis. Daarnaast heb je ook voor andere

Nadere informatie