! Bijlagenboek!!!! !!!!! !!!!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Bijlagenboek!!!! !!!!! !!!!!!!"

Transcriptie

1 Bijlagenboek Student: KallayavanKessel Studentennummer: Inhoudsdeskundige: JanDerickx Opdrachtgever: GemeenteVianen Bedrijfsmentor: Drs.IlsePonsen Inleverdatum: 10Juni2014 Onderzoekvorm: Afstudeerscriptie 1

2 Inhoudsopgave Bijlage1:Onderzoeksopzet 3 1.1Deelvragenenonderzoeksopzet 3 1.2Desk:enfieldresearch 6 1.3Kwalitatiefenkwantitatiefonderzoek 6 1.4Populatie 7 1.5Verrichtonderzoek 8 Bijlage2:Beeldvorming 9 2.1Devijfwinkelgebieden 9 2.2Devijfretailtrends 10 Bijlage3:Watmaakteenbinnenstadaantrekkelijk Onderzoekrapportages Bestebinnenstadverkiezing Leukstewinkelstraatverkiezing CorMolenaar 14 Bijlage4:Mogelijkhedenaanpakleegstand 15 Bijlage5:DESTEP 18 Bijlage6:Enquêteuitslag 20 Bijlage7:Trendtrechter 30 Bijlage8:Beoordelingsschema 31 Bijlage9:Concurrentieanalyse 33 Bijlage10:InterviewStakeholders 36 Bijlage11:Communicatiemiddelen 40 Bijlage12:Interviewsstadsmanager/Locatus 41 Bijlage13:Onderbouwingfinanciëleplanning 44 2

3 Bijlage1:Onderzoeksopzet IndeonderzoeksopzetwordthetonderzoekingedeeldopdeskOenfieldresearch,kwalitatiefenkwantitatief onderzoekenvervolgenswordtdebenodigdepopulatieberekendomeenbetrouwbaaronderzoektekunnen uitvoeren. 1.1Deelvragenenonderzoeksopzet Dethema svandedeelvragenzieteralsvolgtuit:stakeholders,devoorstraat,gemeentevianen,de concurrentieendetrendsenontwikkelingen Thema1:Stakeholders Deelvragen 1 Welkestakeholderszijnerenwatishunbelangenrolinhetproces? 2 Zijndestakeholdersbereidtotsamenwerking? 3 WattrektdeconsumentaandeuitstralingVoorstraatenwatmistdeconsumentaande uitstralingvandevoorstraat? 4 Watverwachtdeconsumentinwonersenbezoekers)alswinkelaanbodopdeVoorstraat? 5 WatzijndesterkekantenvandeVoorstraatenwatzijndezwakkepuntenvanuitdestakeholders gezien? 6 WatzijndebijdragenvandestakeholdersomdeVoorstraatalswinkelstraatteverbeteren? 7 Watisernodigomdestakeholderstelatensamenwerken? Te#gebruiken#bronnen# Decijfersvoordeonderzoekengevenaanwelkedeelvraagbeantwoordwordt. Deskresearch : 3,4,5,Recreatienota2012 : 1,2,3,4,5,6Toekomstvisie2025GemeenteVianen : 3,4Bestemmingplan:>opvragenbijAlbertBoel : 1,2,3,4,5,IdeeënbusinwonersVianen:>zi FennaLuiting11:2:2014) Internebronnen : 1,2,3,4,5,6KamielGullikers,beleidsmedewerkerEconomischezakenGemeenteVianen : 2,3,4,5,Interndesk:MennoVenderbos:>SWOTanalyseVianen/concepteconomischeambitie gemeentevianen Fieldresearch Enquête:kwantitatiefonderzoek : 1,2,3,4,5,InwonersVianen Diepteinterview:kwalitatief stakeholders : 1,2,3,4,5,8GerritLeeuwis,bestuurslidOndernemersvereniging : 1,2,3,4,5,6,7,8LeendertWijnmalen,WethouderEconomischeZaken : 1,2,3,4,5,8Robvandewiel,bestuurslidVVVVianen : 1,2,3,4,5,8RuudKooijmans,vastgoedeigenaaropdeVoorstraat 3

4 Thema2:DeVoorstraatinterneanalyse) Deelvragen 1 WatishethuidigewinkelbeeldvandebinnenstadvanVianen? 2 Hoeheeftdeleegstandindebinnenstadzichontwikkeldindeafgelopen3jaar? 3 WelkepandenopdeVoorstraatstaanleeg? 4 WatisdebelangrijkstefunctievandeVoorstraat? 5 WatzijndeobstakelsdieafbreukdoenaanhetimagoopdeVoorstraat? 6 Watisderegel:enwetgevingmetbetrekkingtotherontwikkelenvandeVoorstraat 7 WatisdepositioneringvandeVoorstraat? 8 WelkeinrichtingenwinkelformulespassenhetbestebijdeVoorstraat Te#gebruiken#bronnen# Deskresearch : 1,2,3,4,5,6,7OnderzoekvandeOndernemersVerenigingVianen,BIZVianenBedrijven investeringszone) : 1,2,3,5,7,8SociaalEconomischevisie : 2,3,FormatkwaliteitsmonitorwinkelcentraLocatus : 1,2,3,4,5,6,7Koopstromenonderzoek2011Vianen : 1,5,6,Toekomstvisie2025GemeenteVianen Fieldresearch Kwalitatiefonderzoek : 2,3,4,5,6,8Vastgoedeigenaar,:>RuudKooijmans : 1,2,3,4,5,6,7,8Bedrijfsinvesteringzone : 1,2,3,4,5,6,PietJansen,gemeenteVianen, : 1,2,3,4,5,6,7,8AlbertBoel,gemeenteVianen, : 1,2,3,4,5,6,MarkBon,gemeenteVianen Thema3:Trendsenontwikkeling Deelvragen 1 Watzijndetrendsophetgebiedvanwinkelbezoekenconsumentengedrag? 2 Watzijndetrendsophetgebiedvanontwikkelingvanbinnensteden? 3 Watzijndesucces:enfaalfactorenbijdeverbeteringenvanbinnenstedenalswinkel: verblijfsgebied? 4 Hoezijndeontwikkelingeninhetwinkellandschapindetoekomst? 5 Watbepaaltdekeuzevooreenbezoekvaneenwinkelgebied? Te#gebruiken#bronnen# Deskresearch : 1,2,3,4,5,6,www.citymarketingonline.nl : 1,2,3,4,5,6,www.stedelijkeeconomie.nl# : 1,2,3,4,5,6,www.frankwatching.nl# : 1,2,3,4,5,6,www.nationaalcongrescitymarketing.nl : 1,2,3,4,5,6,www.retail2020.nl : 1,2,3,4,5,6,www.hbd.nl : 1,2,3,4,5,6,www.neprom.nl literatuur : 1,2,3,4,6,CorMolenaar,reddewinkel : 1,2,3,4,6,Nietsgaatbovencitymarketing 4

5 Onderzoekrapportage : 1,2,3,4,6,Rapportagenationalecitymarketingmonitor2010 : 1,2,3,4,6,BVDeNieuweAanpak,adviesbureauophetgebiedvancitymarketing : 1,2,3,4,6,NRWDenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuur. : 1,2,3,5,6,RandstadKoopstromenonderzoek2011 : 1,2,3,4,5,6,Retail2020 : 1,2,3,4,6,Neprom,vanplacetobuynaarplacetobe : 1,6,MonitorvrijetijdseconomieRivierenland Internebronnen : 1,2,3,4,6,BeleidsnotitieRecreatieentoerisme2010 : 1,2,4,Toekomstvisie2025GemeenteVianen # Fieldresearch : 1,2,3,4,6,Roadtripsnaaranderegemeenten:Nieuwegein,Leerdam,enCulemborg : 1,2,3,4,6,Seminar:>vestigingsvoorkeurenvanwebwinkels,27maart2014,Hogeschoolvan Amsterdam Diepteinterview,kwalitatief Citymarketeers/deskundigen : 1,2,3,4,6,VenloPartners,MarianneDankers,Stadsmanager : 1,2,3,4,6,Locatus,ArjanKluin Enquête,kwantitatiefonderzoek : 1,2,3,4,6,onderbezoekersanderegemeenten:Nieuwegein,LeerdamenCulemborg Vakbladen/boeken : 1,2,3,4,6,BinnenlandsBestuur,belevingredtdewinkel : 1,2,3,4,6,Heteindevandewinkels?CorMolenaar Thema4:GemeenteVianenInterneanalyse) Deelvragen 1 WatisdeaanleidingvoordegemeenteVianenomeenToekomstvisieoptestellen? 2 WelkedoelstellingenkentdeToekomstvisie? 3 Watisderol/bijdragevandegemeentemetbetrekkingtotdeToekomstvisie? 4 Welkerolspeeltdegemeentebijdeveranderingvanhetwinkel:/verblijfsgebiedVoorstraat? Deskresearch Internebronnen : 1,2,3,4,Toekomstvisie2025,opgesteldinopdrachtvandeGemeenteVianen : 3,4,Vianen,Ataleoftwocities,onderzoekvandeRabobankinsamenwerkingmetdeGemeente Vianen Interneinterviews,kwalitatiefonderzoek : 1,2,3,4,ProjectleiderToekomstvisie,TheoTuenter : 1,2,3,4,WethouderEconomischeZaken,LeendertWijnmaalen : 1,2,3,4,BurgemeestergemeenteVianen,WimGroeneweg 5

6 Thema5:Concurrent Deelvragen 1. Wiezijndedirecteconcurrenten? 2. Wiezijndeindirecteconcurrenten? 3. Opwelkeonderwerpen/puntenzijndeconcurrentenonderscheidendvanVianen? 4. WatisdepositioneringvandeVoorstraattenopzichtevandeconcurrentie? 5. HoekandeVoorstraatzichonderscheidenvandeconcurrentie? Fieldresearch : 1,2,3,4,5Winkelstraatobservatie Observatiemetbetrekkingtotwinkelbeeldvananderegemeenten.Debevindingendierelevant zijnvoorvianenmeenemenenverwerkenindeaanbevelingen. : 1,2,3,4,ObservatieindeBinnenstadVianenaandehandvanhetobservatieschemavanLocatus) omeenbeeldtekrijgenvandeonderstaandeaspecten: Deskresearch : 5,Platform31,Winkelgebiedvandetoekomst2014) : 5,Taskforce,NRW,Denoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuur2014) 1.2DeskJenfieldresearch Deskresearchheeftbetrekkingophetonderzoekvanbestaandeinformatieenfieldresearchheeft betrekkingoponderzoekvanniettevindeninformatie.omfieldresearchtekunnenuitvoerenmoeter kwantitatiefenkwantitatiefonderzoekverrichtworden. Deskresearch Dedeskresearchwordtvooralgebruiktomtrendsenontwikkelingenrondomdewinkellandschapinkaart tebrengenwaarvianenopinkanspelen.daarnaastwordtookdeskresearchgedaannaarsuccesfactoren vananderegemeentenofwinkelstratendiewelinstaatzijnophunwinkelstraataantrekkelijktemaken endeleegstandwetenterugtedringen.debronnendiegebruiktwordenbijdeskresearchzijn:hbd, Rabobankcijfers&trends,CBS,DrooghTrommelenenPartners,Retailnews,INretail,Shopping2020en Koopstroomonderzoek.Daarnaastwordenookveelgebruikgemaaktvanliteratuurwaaronderdeboeken vancormolenaar. Fieldresearch Defieldresearchbestaatvoornamelijkuitverschillendeonderzoekenteonderscheidenin: : Onderzoek1)InterviewsmetdeVVVVianen,OndernemersverenigingVianen,vastgoedeigenaar endewethoudervaneconomischezaken. : Onderzoek2)EnquêteonderbezoekersvandeVoorstraat : Onderzoek3)ConcurrentieanalyseUtrecht,IJsselsteinenNieuwegein) : Onderzoek4)OmgevingsscanvandeVoorstraat 1.3Kwalitatiefenkwantitatiefonderzoek Debovengenoemdeonderzoekenkunnenverdeeldwordeninkwalitatiefenkwantitatiefonderzoek.Bij kwalitatiefgaathetomdiepgaandeinformatieombijvoorbeeldachterliggendemotivaties,meningen, wensenenbehoeftenvandedoelgroepteachterhalen 1 Ditisgedaandoormiddelvandiepteinterviews. Kwantitatiefonderzoekbiedtcijfermatiginzichtwaarbijvooreensteekproefwordtberekendhet minimaleaantalbenodigderespondentenis,omjeonderzoekbetrouwbaartemaken 2. Hieronderwordendevieronderzoekennadertoegelicht Onderzoek1)InterviewsmetdeVVVVianen,OndernemersverenigingVianen,vastgoedeigenaarende wethoudervaneconomischezaken. Ditonderzoekiseenkwalitatiefonderzoekdoormiddelvandiepteinterviews.Doelvandediepte interviewsisomdiepgaandeinformatieteverkrijgenoverderol/belangen/bijdrageen toekomstverwachtingvandebetrokkenenpartijenmetbetrekkingtotdevoorstraat.deinterviews wordenuitgewerktendemeestopvallendepuntenwordenmeegenomeninhethoofdverslagenhet uitvoerigeverslagvandeinterviewswordtweergegeveninbijlage10. 1http://www.rightmarktonderzoek.nl/methoden:onderzoek/kwalitatief:onderzoek 2http://www.rightmarktonderzoek.nl/methoden:onderzoek/kwantitatief:onderzoek 6

7 Onderzoek2)EnquêtebezoekersvandeVoorstraat Ditonderzoekiseenkwantitatiefonderzoek.Deenquêteisbedoeldominformatieteverkrijgenoverde bezoekersenwordtverspreidonderdeinwonersvanvianen,ditzijnimmersdebezoekersdienaarde Voorstraatkomen.DeenquêtezaluitgevoerdviahetprogrammaThesistoolsenuitgewerktwordenvia hetprogrammaspss.bijhetuitzettenvandeenquêteisgebruikgemaaktvanfacebook/twitteren websitevandegemeente.daarnaastisookeenartikeltjegeplaatsinhetadendeplaatselijkekranthet Kontakt.Tenslottewordtdoormiddelvanflyers,deenquêteonderdeaandachtgebracht. Onderzoek3)ConcurrentieanalyseUtrecht,IJsselsteinenNieuwegein) Deconcurrentieanalyseiseenkwalitatiefonderzoekenwordtuitgevoerdmiddelshetobservatieschema omdeconcurrentengoedmetelkaartekunnenvergelijken.ditobservatieschemaisgebaseerdopde onderzoeksmethodeomwinkelcentrametelkaartekunnenvergelijkenengebruiktwordtdoorcyber, LocatusenCBRE. Onderzoek4)OmgevingsscanvandeVoorstraat Deomgevingsscanbestaatvooreendeeluitkwalitatiefonderzoek,waarbijgesprekkenwordengevoerd metbeleidsmedewerkersoverdeveranderingenopdevoorstraatdiedeafgelopenjaarhebben plaatsgevonden. Verderzaldeomgevingsscanvoornamelijkbestaatuitinformatieuitbestaandebronnen. 1.4Populatie DepopulatievoordeenquêtebestaatuitdeinwonersvandegemeenteVianenenhaarwoonkernen namelijkvianen,everdingen,hagesteinenzijderveld.detotalepopulatiebedraagt19.690inwonersin Voordezeenquêteisgekozenvooreensteekproefgroottemeteenbetrouwbaarheidsniveauvan95%. Volgensdesteekproefcalculatorzietdeberekeningalsvolguit:bijeenpopulatievan19.670inwonersmet eenmargevan5%eneenuitkomstverwachtingvan50%,zijnerminimaal377respondentennodigom eenbetrouwbaarheidvan95%tehalen. 7

8 1.5Verrichtonderzoek Dezeparagraafbeschrijftwelkvormenvanonderzoekverrichtzijn,metwieergesprokenisenwanneer, hetaantalrespondentenenopwelkemanierhetonderzoekisafgenomen/uitgevoerd. Onderzoek1:Interviews Deeerstevormvanonderzoekishetafnemenvandiepteinterviewsmetdedirectestakeholdersomhun visieentoekomstbeeldoverdevoorstraatteachterhalen.dezepartijenzijnvanbelangomdeleegstand opdevoorstraatterugtedringen.dediepteinterviewsmetdedriepartijenwerdenafgenomenmet dezelfdevragenlijst.hieronderindetabelisweergevenmetwieikdeinterviewsgehoudenheb,wanneer hetisafgenomenenwatdefunctieisvandegeïnterviewde. Persoon Functie Datum RobvandeWiel BestuursvoorzitterVVVVianen 9:4:2014 GertLeeuwis BestuursvoorzitterOndernemersvereniging 10:4:2012 Vianen LeendertWijnmaalen WethouderEconomischeZaken 14:4:2014 RuudKooijmans Vastgoedeigenaar,heefteenpandopde 28:5:2014 Voorstraat Onderzoek2:Enquêteonderbezoekers DetweedevormvanonderzoekiseenenquêteonderzoekonderdeinwonersvandegemeenteVianenen haarwoonkernen.deenquêtewasonlinegegaanop28maart2014enheeftvierwekenonlinegestaan.de enquêteisuitgevoerdviahetprogrammathesistoolsenisuitgewerktviahetprogrammaspss.bijhet uitzettenvandeenquêteisgebruikgemaaktvanfacebook/twitterenwebsitevandegemeente. DaarnaastheeftookeenartikeltjegestaaninhetADeninderegionalekrantvanVianen HetKontakt. Verderisookeenmailinguithetadressenbestandvandegemeenteuitgestuurdnaarverenigingenen inwonersvandezevierwoonkernen.tenslotteisdoormiddelvanflyersdeenquêteonderdeaandacht gebracht.volgensdesteekproefcalculatordiebeschrevenisinparagraaf1.4,zijn377respondentennodig vooreenbetrouwbareuitslagvandeenquête.hetaantalrespondentenisuitgekomenop252.omdatde enquêtevooralbedoeldisomeenmeningtepeilen,wordthetaantalvan252tochvoldoendegeachtom diemeningteachterhalen. Onderzoek3:Observatieconcurrenten Hieronderindetabelisweergegevenwelkewinkelgebiedisgeobserveerdenwanneerdezeobservatie heeftplaatsgevonden. Winkelgebieden Datumobservatie DeVoorstraat 4:2:2014 IJsselstein 15:3:2014 Nieuwegein 15:3:2014 Utrecht 18:3:2014 Overigeverrichtteonderzoeken Naastdegeplandevormenvanonderzoekzijnernogextraonderzoekenverrichtomzoveelmogelijk informatieenkennisteverkrijgen. Wat BijeenkomstenToekomstvisie2025 Geheleperiodeikmaakdeeluitvanhet projectteam) Seminar Fysiekevestigingsvoorkeurenvan 27:3:2014 webwinkels GastcollegebinnenstadmanagerVeenendaal 6:5:2014 8

9 9 Bijlage2:Beeldvorming 2.1Devijfwinkelgebieden 1)Surprise&shop Ditzijnaantrekkelijkebinnen)stedendieconsumentenwetenteverrassenmetbijzonderewinkels, horeca,cultuurenevenementenenwaardeconsumentgraagblijftkomen.diversiteitinwinkelaanbodis heelessentieelmaardebinnenstad)alsgeheelmoeteenaantrekkelijkgebiedzijn.juistanderefuncties zijnvanbelangomhetgebiedvoordeconsumentaantrekkelijktelatenzijn.brandstoreszorgenvoor meerbelevingdoormiddelvaninteractieveproductpresentaties.desuper)speciaalzakenvormende krentenindepapenbiedendemonstraties,clinicsenworkshops. Dezesurprisebinnen)stedentrekkenconsumentenomdatzeeenperfectdagjeuitbieden.Naastretail zijnerrust:enzitplekken.ookeenservicepakketisvanessentieelbelang,zoalsgratistoilet,baby: verschoonruimte,shoppingguides,kinderopvangenvaletparking. 2)Travel&shop Opdezehightrafficlocaties,denkaantrein:entankstations,afritsnelwegkomenveelconsumenten,die graagooksnelboodschappendoen.deuitdagingisomdeconsumentsnelenefficiënttebedienenmaar ooklangertelatenverblijven.ditkanbijvoorbeelddoormiddelvanonverwachteoptredens,digitale schermenmetnieuwsuitzendingen,productpresentaties,popupstoresomkennistemakenmetnieuwe merkenofproducten.delocatieswordengebruiktalskortezakelijke)ontmoetingsplekenbiedenook kansenvoorretailondernemersomeencombinatietemakenmethorecaenvergaderplekken.ookishet eenideaalknooppuntenomafhaal:enterugbrengpuntenvooronlinewinkelenaanteverbinden. 3)Story&shop Ditzijnpermanenteplekkendieopgebouwdzijnrondeenthema.Maarookeentijdelijkelocatiemeteen evenement.depermanentelocatieshebbenretailalsbasis,denkaanwoonboulevardenfactoryoutletof eenthemazoalsattractieparkenenmusea.bijtijdelijkeventskangedachtwordenaanfestivals,concerten endelibellezomerweek.bijzoweleenpermanenteoftijdelijkelocatie,staatcentraalhetverhaalvande plekofhetevent.retailisvaakondersteunendhierinmaardeinkomstenzijnsignificant.eengoed retailconceptwatgoedaansluitbijdezelocatie,zijndepop:upstores. 4)Work&shop Ditzijnwerkplekkenwaarvraagenaanbodelkaargaanvinden,denkdaarbijaankantorenlocaties, universiteitscomplexenenziekenhuizen.deontmoetingendieopdezeplekplaatsvindenzijnvaak vakgerelateerd,geplandenspecialistischwaarbijserviceenmaatwerkaanbodleidendis.een retailconceptdatgoedaansluitbijdezeplekisdievandemicro:markten,ditzijnonbemande,opeen netwerkaangeslotengemakwinkelsenbestaanuiteenverzamelingvanopenschappen,koelersvoor drankenversartikelenendiepvriezers. 5)Service&shop Ditzijnwinkelcentraindewijkwaarbijservicedichtbijhuiseenbelangrijkonderscheidendkenmerkis. Deconsumentenindezewinkelcentragaandoelgerichtoppadvoordedagelijkseboodschappen,waarbij ontmoetingenmetbuurtgenotenbelangrijkzijn.hetwinkelcentrumheefteensocialefunctieenzorgt voorsocialecohesieonderdeinwoners.naastfoodaanbodzijneraanvullenderetailconceptenzoals kappers,horeca,kinderopvang,gezondheidscentrumofeenbio:marktookvanbelang.functiesdiede socialecohesieversterkenzijnookdag:enavondhorecaenafhaal:enterugbrengpuntenvooronline winkelen.

10 2.2Devijfretailtrends 1) Hetnieuwewinkelen# Deconsumentwilaltijdenoveralkunnenkopen # Consumentenwillendeproductenopelkmomentvandedagenviaelkkanaalkunnenkopen.Hethebben vanalleeneenfysiekewinkelisnietmeergenoegomindebehoeftevandeconsumenttevoorzien. Daarnaastzijndeconsumentendoorsocialmedia,fora,reviews:envergelijkingbetergeïnformeerddan voorheen.ditisookwaariedereshoppingtripmeebegintnamelijkonlineinformatieverzamelen.ook veranderingvanopeningstijdenkaneengroterolspeleninhetvoorzienvandesteedsmeereisende consument.consumentenwillenookaltijdfysiekkunnenwinkelenwanneerhethenuitkomtwaarbijhet vanbelangisomdetijdenaantesluitenbijdebehoeftenvandedoelgroep 3. 2) Denieuweconsument# Persoonlijkeaandachtwordtsteedsbelangrijker ## Deretailkrijgttemakenmeteenanderebevolkingsopbouw.Consumentenwordennietalleenouder, maardenieuweouderenzijnactiever,jongervangeestenhebbeneenhogerebestedingsbedragenzijn koopkrachtig.ookdegezinssamenstellingkrijgteenandervorm,wekrijgentemakenmetkleine huishoudens.dezeontwikkelingenhebbeneffectophoewelevenendusookopretail.hierdoorontstaan nieuwedienstenenservicesenkrijgenwinkelseenvermengingvanproductenendiensten.persoonlijke aandachtwordtsteedsbelangrijkerendeinvloedophetproductvandeklantwordtsteedsgroter 4. 3) Denieuwewinkelstraat Wemoetenhetsamenregelen WinkelcentraenwinkelstratenmoetenzichonderscheidenvandeconcurrentieeneensterkeigenDNA gaanontwikkelen.omeensterkdnatekunnenontwikkelenishethebbenomeengezamenlijkevisieen eencollectievefinancieringvangrootbelang.ermoetnaarsynergiegezochtwordenendesamenwerking tussendepartijenmoetduurzaamblijven.partijenzullensamenmoetwerkenomsameneensterkdna voorhunwinkelcentraofwinkelstratentekunnenontwikkelen 5. 4) Denieuwebeleving Emotiedoetkopen Nietalleenhetwinkelcentraofwinkelstraten,maarookwinkelsmoetenonderscheidendzijn.Hethebben vaneenduidelijkewinkelmeteenduidelijkeenstrakkefocusopdoelgroepeniseenmust.hierbijmoetde winkelierszichzelfdevolgendevragenstellen:waarinbenjegoed?watmaaktjouwwinkelzouniek? Waaromkomendeconsumentenbijjouterecht?Waaromzoudenzejouaanbevelenaanhunvrienden? Hetenigeantwoordhieropishetcreërenvanbelevingindewinkel.Belevingzorgtvoorpositieveemotie bijdeconsumentenpositieveemotiedoetconsumentenkopen 6. 5) Denieuweondernemer Kenjeklantdoorendoor Alleveranderingenenontwikkelingeninhetretaillandschapenconsumentengedragvragenomeen nieuwsoortondernemerschap.vanafwachtendnaarondernemenenexperimenteren.deeigenaarvande winkelmoetweerhetboegbeeldvandezaakwordenwantalleenhijkanzijnmedewerkersnaareen hogerniveautillendoorzijnpassieenbezielingvoordeklant,deproductendeomgeving.hetis essentieelomjeklantdoorendoortekennenendezewetenteboeienentebindenmetgastvrijheiden servicealsrandvoorwaarden 7. 3http://www.retail2020.nl/pages/402/Trends:in:Retail/Het:Nieuwe:Winkelen.html 4http://www.retail2020.nl/pages/399/Trends:in:Retail/De:nieuwe:consument.html 5http://www.retail2020.nl/pages/400/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Winkelstraat.html 6http://www.retail2020.nl/pages/401/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Beleving.html 7http://www.retail2020.nl/pages/403/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Ondernemer.html 10

11 Bijlage3:Watmaakteenbinnenstadaantrekkelijk Doordesnelletechnologischeenmaatschappelijkeontwikkelingenwordthetsteedsmoeilijkeromhet consumentengedragtevoorspellenenintespelenophetveranderendeconsumentengedrag. Deconsumentheeftsteedsmeermogelijkhedenominzijnconsumptievebehoeftentevoorzien.Doorde komstvanonlinewinkelenhebbendefysiekewinkelshetzwaar. Omtothetantwoordtekomenwateenwinkelgebiedaantrekkelijkmaaktwordtgebruikgemaaktvan verschillendeonderzoekrapportagesvanbrancheverenigingen.daarnaastwordtgekekennaar succesverhalenvananderegemeentendieuitgeroepenzijntotmeestaantrekkelijkebinnenstaden/ofde leukstewinkelstratenhebben Onderzoekrapportages Beleving,gemakenvermaak 9 UithetonderzoekvanTaskforceDynamischeRetailontwikkeling2014isnaarvorengekomendat consumentenwaardehechtenaanbelevingenwillenzeverrastwordenbijhetbezoekenvan winkels/winkelgebieden. Winkelenstaatvrijwelaltijdindetopdrievanmeestgewaardeerdetijdsbestedingen.Doordejarenheen echterveranderthetconsumentengedragwaardoorconsumentensteedsveeleisenderwordenenhet consumentengedragwordtsteedsmoeilijkertevoorspellen. Voorderetailersbetekentditdatnietalleenhetproductofdedienstcentraalstaat,maardehele entourage.denkdaarbijaanwinkel:enmerkbeleving.daarnaastzoektdeconsumentnietalleenbeleving indewinkelzelf,maarookinhetwinkelgebied.debelevingswaardebepaaltofeenconsumentaldanniet eenbezoekwilbrengenaaneenwinkelcentrum/binnenstadenofeenwinkelgebiedinstaatis consumentenaanzichtebinden. Naastbelevingwildeconsumentmeergemakenvermaak.Metgemakwordtbedoeldbereikbaarheiden parkeren,maarookdeafstandtussenhetwinkelaanbodendeparkeergelegenheidmoetteoverzienzijn. Vaakkiestdeconsumenteenstaduitopbasisvanbereikbaarheidenparkeergelegenheid.Daarnaastis eengoedeov:infrastructuureennoodzaakomdeconsumentnaarjestadtetrekken. Vermaakwilzeggendatconsumententijdenshetwinkelenverrastwillenwordendoorhetontdekkenvan eenbijzonderaanbodinhoreca,evenementenenretailformules.denkaaneengoedemixvanretailketens enspeciaalzakendiedestadbijzondermaakt. Gezelligheidensfeerbeleving 10 Debelangrijksteredenvooreenbezoekaaneenbinnenstadissteedsmeergezelligheidensfeer. Bezoekersaaneenstadcombinerendiverseactiviteiten.Winkelaanbodblijftbelangrijk,maarcultuur, historischeaantrekkingskrachtenhorecaspeleneengrotererolinhetvoorzieninde consumentbehoeften. Eenaantrekkelijkebinnenstadbevateenmixvanhoreca,terrassen,aankledingenacties/evenementen. Destadmoetdeconsumenteneengezelligedagkunnenbieden.Desfeerbelevingeninhet winkelgebied/binnenstadspeelteengroterolindebelevingswaardevandeconsumentenenderedenvan hetbezoek. Meergroeninhetcentrummoetvoormeersfeerengezelligheidzorgen,denkaanfonteinen,bankjes bloemenensfeerverlichtingomhiermeeeenontmoetingsplektecreëren 11. Dynamiek,belevingenattractiviteit 12 BrancheverenigingNepromconcludeertdatwinkeliersenwinkelgebiedenhetzwaarhebbendoorde toenemendeconcurrentiemetandereverkoopkanalenenmoetendeconsumentenmeerbiedenomdie naarzichtoetetrekkenenaanzichtebinden.deconsumentwilgraaganderenkunnenontmoeten, vermaaktworden,endingenbelevenenervaren.ookdediversiteitvanhoreca,cultuur,uitgaanen historiekandebetekenisvanwinkelgebiedenvergroten.nepromadviseertdatgemeentenmeermoeten doenaandeaanwezigheidvaneendiversaanboddatertoekanbijdragendateenwinkelgebied aantrekkelijkisenblijft.deconsumentiscontinuopzoeknaareengoedemixtussenherkenbare, voorspelbarefiliaalbedrijvenenverrassendespeciaalzaken. 8http://www.neprom.nl/publicaties/DownloadsPublicaties/neprom:retailvisie:2012:van:places:to:buy:naar:places:to:be.pdf 9Taskforce,NRWdenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuurblz.6 10Taskforce,NRWdenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuurblz.8 11http://culemborgnieuws.blogspot.nl/2013/08/meer:winkels:meer:gezelligheid.html#/2013/08/meer:winkels:meer: gezelligheid.html 12Neprom,Retailvisie2012,Vanplacetobuynaarplacetobe,blz.7 11

12 Verrassingenherkenning 13 Deconsumentwilverrastwordenmaarwelineenherkenbareomgeving.Ditgedragverklaartook waaromdeconsumentlieverwinkeltineenhistorischebinnenstad.deaanwezigheidvanbekende formuleszoalshema,blokker,kruidvatdraagtbijaandedoorconsumentengewensteherkenbaarheid. Maardeconsumentwilookverrastwordendoorspeciaalzakendienietaanwezigzijninalle binnensteden/winkelgebieden.eenaantrekkelijkwinkelgebiedmoetzichrichtenopeenbreedpubliek metdiversiteitinwinkelaanbodomaanallebehoeftenvandeconsumenttevoldoen.consumenten vindennudathetaanbodinwinkelgebiedenteveelopelkaarlijkt. 3.2Bestebinnenstadverkiezing DeverkiezingBesteBinnenstadwordtiederetweejaargeorganiseerddoorhetPlatform BinnenstadmanagementinsamenwerkingmetondermeerdeNederlandseRaadvan Winkelcentra,VastnedenLocatus.Dejuryledenlettenopdevolgendecategorieën: toekomstbestendigheid,verblijfsklimaat,voorzieningenaanbodenleegstandbestrijding. Dewinnaarvandeverkiezingmagzichtweejaarlangdebestebinnenstadnoemen.Dit levertlandelijkerkenningopendatisnietalleenfijnvoordegemeente,maarvooralvoorde ondernemers,debezoekersrecreantenentoeristen)ennatuurlijkdeeigeninwoners 14. Deprijzenzijnverdeeldindriecategorieën:Grotebinnenstad,middelgrootendorpskernen Alsgrotebinnenstadgeldteenbinnenstadmetmeerdan325winkels.Middelgrootiseenbinnenstadmet 200tot325winkels. Verkiezing2013\2015 GemeenteVenlo VenloisuitgeroepentotdebestemiddelgrotebinnenstadvanNederlandenmagzichtot2015dewinnaar noemen.dejuryledenheeftvenlototdewinnaaruitgeroepenvoordevoortvarendeeninnovatieve aanpakvandestadindezeeconomischmoeilijketijd.vooraldegoedesamenwerkingtussen ondernemers,vastgoedeigenarenendegemeentewerdendoordejuryledengeprezen. 15 Tenslotteheeft Venlovolgensdejuryledeneengrotediversiteitinwinkelaanbodenisdebinnenstadeenmooie combinatietussenlandelijkeketensennieuwelokaleondernemers. 16 BijlageVerkiezing2011\2013 Eindhoven 17 Eindhovenistotwinnaaruitgeroepenindecategoriegrotestedendoordecombinatievandedriec s namelijk: compact;allewinkelszijnoploopafstand; compleet:winkel:enhorecaaanbodeneenhoogcultureelaanbod; comfortabel:centrumwordtgoedonderhouden. Daarnaastheeftdestaddeprijsvooraldedankenaandegrootschaligeruimtelijkontwikkelingeninde afgelopenjarenendeeenheiddiehetcentrumdaardooruitstraalt.devernieuwingvandestadkomtniet alleentotuitinginruimtelijkingrepen.ookdeherinvullingvanhetindustriëleerfgoedendeaanpakvan citymarketingenmobiliteitzijnprachtigevoorbeeldenvaninnovatie. Dejuryprijstdehelderepositioneringvandestadendevastberadenheidvanpubliekeenprivate partnersomdestadverderteontwikkelen.dekenwaardenkennis,innovatie,technologieencreativiteit biedenvoortdurendhouvastengevenrichtingaandepositioneringvandestad. 13Neprom,Retailvisie2012,Vanplacetobuynaarplacetobe,blz.8 14http://www.locatus.com/nederland/nieuws:en:informatie/nieuws:en:pers/beste:binnenstad:van:nederland 15http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/ /2013/11/21/Den:Haag:en:Venlo:hebben:de:beste: binnenstad.dhtml 16http://www.venlo.nl/actueel/berichten/Pages/verkiezing:beste:binnenstad.aspx 17http://www.debestebinnenstad.nl/media/juryrapporten/Juryrapport2011.pdf 12

13 Hoogeveen 18 Hoogeveenmagzich2jaarlangdebestemiddelgrotebinnenstadnoemen.Opvallendisweldat Hoogeveengeenhistorischebinnenstadheeft.Destadheefttochdeverkiezinggewonnenopbasisvande krachtvangebiedsmarketingcampagne HoogeveenmeteenhoofdletterH : 1) Decommunicatieisconsequent.Allecommunicatieuitingenhebbendezelfdelook:and:feelen dezelfdeachterliggendekernboodschappen; 2) Eenvoudigecommunicatie.DehoofdletterH:stijlblinktuitdoorzijneenvoud.Daardoorisde campagneherkenbaarengemakkelijkteonthouden; 3) Decommunicatieheeftkwaliteit.Erisheelgoedovernagedacht,ookdooreenselectegroep gewone Hoogevenersniet:marketingmensen); 4) Decommunicatieisondersteunendaandeinhoud.Depromotieisgeengebakkenluchtofmooi praatjemaarverwijstnaarhetgoedeenuniciteitvanhoogeveen;deevenementen,de binnenstad,hetondernemersklimaatetc. GemeenteVenray 19 Venraywondeverkiezingindecategoriedorpskerntot30.000inwoners). Desamenwerkingvanhetproject Centrumopdeschop endesamenwerkingvandegemeentemetde centrumondernemershebbeneengrotebijdragegeleverdaandenominatie.hetcentrumisafgelopenjaar flinkverbouwdenheefteenflinkemetamorfoseondergaan.hetcentrumkreegdaardooreengeheel eigentijdseuitstraling.dejurywaardeertdeuniformeuitstralingmetbehoudvanheteigenkaraktervan stratenenpleineninhetcentrum.ditzorgtvooreensfeervoldecorvoordeveleevenementendievenray rijkisendatversterktdebruisendekaraktervandestad.ookdeprofessioneleaanpakwaarbijde belevingvandegastcentraalstaat,iseenbelangrijkpunt.daarnaastwerdookveelaandachtbesteedaan hethistorischekarakter,waarbijalleelementenindeopenbareruimteintegraalzijnaangepakt.denkaan bestrating,verlichting,groen,kunstenverkeerszaken.bovendienzorgende pandeigenarenvoorpassendegevelsdieaansluitenbijhetstraatbeeld.deze metamorfosewordtzoweldoordebezoekersuitdewijdeomgevingalsook develetoeristenzeergewaardeerd. 3.3Leukstewinkelstraatverkiezing SteedsmeerconsumentenhunkerennaarauthenticiteitomdatdeNederlandsewinkelstratensteedsmeer opelkaarlijken.nlstreetsorganiseertelkejaareenverkiezingvoordebestewinkelstraatvannederland, waarvoordebezoekershunstemkunnenuitbrengenopruim65winkelstraten.deverkiezingisbedoeld ommeeraandachttevragenvoordepositievanzelfstandigeondernemers.aandestemmingdedenmeer dan30.000bezoekersmee. Omtekunnenwordenuitgeroepentotdeleukstewinkelstraatwordtnaardevolgendecriteriagekeken: diversiteitvanhetwinkelaanbod,sfeerenuitstralingvandestraat,maarvooralookdeaanwezigheidvan veelzelfstandigeondernemers. 20 Winnaar2012 DeHaarlemmerstraatendeHaarlemmerdijkwerddoorNLstreetsin2012uitgeroepentotdeleukste winkelstraatvannederland. Dewinkelstraatwordtgeroemdalseendrukke,hippe,eigenzinnigeenlevendigeslenterstraatom urenlangslenterend,dinerendenbar:hoppenddoortebrengen 21. Hetuniekeaandezestratenisdatjegroteverscheidenheidaanwinkeltjesvindt,vanonafhankelijke boetiekjes,gespecialiseerdewinkelsenkleinesalonstottrendymaarbetaalbarerestaurantsenbars.de bezoekersgavenalsredenvoorhunstemdatdehaarlemmerstraatenhaarlemmerdijkniethetzelfde winkelaanbodhebbenalsdewinkelstrateninanderegrotesteden. 18http://www.brandpartnerssittardgeleen.nl/homepage/nieuws/hoogeveen:beste:binnenstad:het:geheim:van: marketingcommunicatie 19 dorpskernen winkelstraat.dhtml 13

14 Winnaar DeRaadhuisstraat&BinnenwegvanHeemstedeistotdeleukstewinkelstraatvanNederland2013 gekozen.debezoekersvindendatheemstedeeenplekiswaarjeheerlijkopjegemakkuntwinkelen.de groteretailketenshebbenhunplekeldersinhetcentrumgezochtwaardoorervoorveelzelfstandige ondernemerseenplekisontstaanvoorpersoonlijkeservice,klasseenoriginelespeciaalzaken.het centrumdoetnostalgischaanenerhangteensfeervandorpsegezelligheid. 3.4CorMolenaar Waarhetomgaatindebinnenstadisomhetvoordemensenaantrekkelijkmakenomnaardebinnenstad tekomen.wanneermensennaardebinnenstadvanveghelkomen,moethetgezelligenleukzijn,de zintuigenvandemensenmoetengeactiveerdwordenendemensenmoetenhetgevoelhebbendatheteen feestjeisomrondtelopen.hetisvoorbinnenstedenheelbelangrijkdatzintuigengeactiveerdwordenen ditdoejedoormiddelvanlicht,geluidenkleur.ditmoetertoeleidendatbinnenstedenleukblijvenvoor debezoekers.doelisdatdecombinatievanlicht,geluidenkleurmensenopbepaaldemanierendoorhet centrumheensturenenbegeleiden.ookbeplantinghelptomdestadgezelligertemaken http://www.nlstreets.nl/NL/award/2013/informatie/ 23https://www.youtube.com/watch?v=FGFywU:Uk7c&feature=youtube_gdata 14

Voorstraat:!De!weg!naar!een!nieuwe!toekomst!!

Voorstraat:!De!weg!naar!een!nieuwe!toekomst!! Voorstraat:Dewegnaareennieuwetoekomst Student: KallayavanKessel Studentennummer: 2053528 Inhoudsdeskundige: JanDerickx Opdrachtgever: GemeenteVianen Bedrijfsmentor: Drs.IlsePonsen Inleverdatum: 10Juni2014

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus Geldermalsen Visievorming op het winkellandschap Gerard Zandbergen Locatus Locatus Congres 2011 6 BIG RETAIL TRENDS Schaalvergroting en Ketenvorming Clustering Internet Vergrijzing Crisis Leegstand? Winkels

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Centrumvisie Wassenaar. Huib Lubbers 10 maart 2016

Centrumvisie Wassenaar. Huib Lubbers 10 maart 2016 Centrumvisie Wassenaar Huib Lubbers 10 maart 2016 1 Agenda Trends in retail Opdracht aan RMC Werkateliers Consumentenonderzoek DNA Aanbod data-onderzoek Bezoekersstromen CentrumVisie Wassenaar 11-3-2016

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Programma 10 april 2012

Programma 10 april 2012 Programma 10 april 2012 19.30 Welkom, Jos Roewen 19.35 Wat gaan we vanavond doen? toelichting Benjamin Brest 19.45 Wat is uw beeld van Nieuw-Amsterdam-Veenoord? 20.00 Presentatie zwart-witfoto, Benjamin

Nadere informatie

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad 1 Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad Samenvatting In de meeste steden, zoals ook in Montfoort, heeft het centrum van de stad vooral een functie voor boodschappen, horeca en wonen. Dit verandert

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Centrumperspectief Helmond. Positie, ideeën & opgave April 2016

Centrumperspectief Helmond. Positie, ideeën & opgave April 2016 Centrumperspectief Helmond Positie, ideeën & opgave April 2016 Inhoud 1. De rapporten en geleerden: positie van het centrum 2. In gesprek met de raadsfracties 3. In gesprek met de stad 4. Opgave 5. Vervolg

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015 Amersfoort voor Delft Jos van Winkel, 4 september 2015 EERST de CIJFERS: quizz! 1. Inwonertal, aantal bedrijven 2. Hoe oud is de stad? 3. Hoeveel studenten? 4. Hoeveel raadsleden, hoeveel ambtenaren? kenmerken

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Passantenenquête 2015

Passantenenquête 2015 Passantenenquête 2015 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Herkomst p. 4 2. Bezoekersgedrag p. 6 2.1 Bezoekreden p. 6 2.2 Aantal bezoekredenen p. 7 2.3 Overige bezoekredenen p. 7 2.4 Bezoekfrequentie p. 8 2.5

Nadere informatie

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V.

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Datum: 12-05-2015 John Patrick Jansen - 18 jaar werkzaam in het vastgoed - 15 jaar bedrijfsmakelaar - Retailspecialist

Nadere informatie

Marktsituatie. Ontwikkelingen in stad en regio. Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel. Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013

Marktsituatie. Ontwikkelingen in stad en regio. Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel. Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013 Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013 Position Paper de heer M. Overtoom (Corio Nederland BV) Marktsituatie In Nederland staat volgens Locatus 6,3%

Nadere informatie

MAANDELIJKSE OPGAVE EX ARTIKEL 50 LID 2 BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN. 28 februari 2014

MAANDELIJKSE OPGAVE EX ARTIKEL 50 LID 2 BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN. 28 februari 2014 Op de inhoud van dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. Datum overzicht: 28 februari 2014 A. Totale waarde van de beleggingen De in dit overzicht gepubliceerde

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de sociale, economische en ecologische sterkten

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/20 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar? Case-study Zonder parkeren geen winkelomzet drs. Hans P. van Tellingen

Nadere informatie

Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype

Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype 63 m 2 87 m 2 3 e verdieping nr. 120 t/m 130 agnerplein 126 128 130 124 122 120 63 m 2 87 m 2 4 e verdieping nr. 132 t/m 142 agnerplein 138 140 142 136 134 132 63 m 2 87 m 2 5 e verdieping nr. 144 t/m

Nadere informatie

Retail en Mobiliteit in de binnenstad

Retail en Mobiliteit in de binnenstad Retail en Mobiliteit in de binnenstad Fietsstad 2016 Symposium Bikenomics - 13 Oktober 2015 Giuliano Mingardo Erasmus Universiteit Rotterdam mingardo@ese.eur.nl 1 Inhoudsopgave De ontwikkeling van mobiliteit;

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

!!! Fractievoorzitters!Politieke!Partijen!Noordwijk! P/a!Griffie!Gemeente!Noordwijk! Postbus!298! 2200!AG!!Noordwijk!

!!! Fractievoorzitters!Politieke!Partijen!Noordwijk! P/a!Griffie!Gemeente!Noordwijk! Postbus!298! 2200!AG!!Noordwijk! FractievoorzittersPolitiekePartijenNoordwijk P/aGriffieGemeenteNoordwijk Postbus298 2200AGNoordwijk Betreft:inputNOVcoalitievorming2014 Noordwijk,25maart2014 Geachtefractievoorzitter, Degemeenteraadsverkiezingenvan2014liggenachteru.Uwbesprekingenoverdetevormen

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur

Provincie Utrecht. Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur Provincie Utrecht Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur Inhoudsopgave Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 8 1.1 Aanleiding 9 1.2 Onze aanpak - een gezamenlijk traject 11 1.2.1 Vraagzijde

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht IVVU bijeenkomst 3 maart 2015 WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht Caroline Mulderij, Albert Taaij, Ilse Zuurhout, Anne-Marie Schoonhoven, Marloes Kemper 1 De weg naar duurzaam onderscheid in zorginkoop 2

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss

Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss datum: 21-9-2015 projectnummer: 1638.0915 Quickscan beoordeling verplaatsing bibliotheek Oss AANLEIDING De wereld van de bibliotheken is in korte tijd sterk aan het veranderen. Technologische ontwikkelen

Nadere informatie

Tijdens onze reis door het leven..

Tijdens onze reis door het leven.. Tijdens onze reis door het leven.. maken we allemaal een kaart.. Onze kaarten zijn als bomen.. The bladeren zijn de mensen die we kennen, gebouwen, gebeurtenissen,.., En nu zijn we hier, Iedereen heeft

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

2014, peiling 3 oktober 2014

2014, peiling 3 oktober 2014 resultaten 2014, peiling 3 oktober 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag Rapportage Onderzoek zwembad en koopzondag In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Marleen Kalden en Djoko Draaisma Utrecht, april 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs.

Nadere informatie

Juryrapport Beste Binnenstad 2011-2013

Juryrapport Beste Binnenstad 2011-2013 Juryrapport Beste Binnenstad 2011-2013 Algemeen Ontwikkeling binnensteden staat centraal Detailhandel Nederland vraagt met de verkiezing Beste Binnenstad aandacht voor de kwaliteiten van onze binnensteden.

Nadere informatie

3 dagen voordeel 79,- 18, 19 & 20 April. De AnnaCircle collectie is ook verkrijgbaar in de webshop vanaf donderdag 18 april 07:00 uur

3 dagen voordeel 79,- 18, 19 & 20 April. De AnnaCircle collectie is ook verkrijgbaar in de webshop vanaf donderdag 18 april 07:00 uur Stretch blazer 99.95 Jurk 119.95 3 dagen voordeel 18, 19 & 20 April De AnnaCircle collectie is ook verkrijgbaar in de webshop vanaf donderdag 18 april 07:00 uur Paris dress 99.95 69,- { annacircle 2013

Nadere informatie

Retail Gemeente Atlas 2015

Retail Gemeente Atlas 2015 Retail Gemeente Atlas 2015 Introductie Introductie Wat zijn de toekomstbestendige winkelgemeenten van Nederland? Waar wil je als retailer of vastgoedpartij juist wel of niet zitten? Op welke aspecten kun

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

Welkom. Bloeiende Binnensteden Toekomst van het Nederlandse winkellandschap. Donderdag 30 juni 2011

Welkom. Bloeiende Binnensteden Toekomst van het Nederlandse winkellandschap. Donderdag 30 juni 2011 Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland Welkom Bloeiende Binnensteden Toekomst van het Nederlandse winkellandschap Donderdag 30 juni 2011 PROGRAMMA Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Mix & Match Monday #KvKmix. 15 juni 2015

Mix & Match Monday #KvKmix. 15 juni 2015 Mix & Match Monday #KvKmix 15 juni 2015 Programma Mix & Match 15 juni 2015 14:00-14:35 uur Inloop en ontvangst 14:35-15.05 uur 3 inspirerende presentaties INretail, Anna Hutten St. Retailplatform Brabant,

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Op basis van de SWOT analyse zijn de actiepunten verder uitgewerkt in de HBD Kansenkaart:

Op basis van de SWOT analyse zijn de actiepunten verder uitgewerkt in de HBD Kansenkaart: SWOT analyse Leek De SWOT analyse is een beoordeling van de sterke en zwakke kanten, alsmede de bedreigingen en de kansen die kunnen optreden. De sterke en zwakke kanten zijn deels een gegeven, maar door

Nadere informatie

Hasselt shoppingstad Kernversterkend beleid COMEOS. 18 juni 2014

Hasselt shoppingstad Kernversterkend beleid COMEOS. 18 juni 2014 Hasselt shoppingstad Kernversterkend beleid COMEOS 18 juni 2014 Agenda Welkom Nieuwe ontwikkelingen Kernversterkend winkelbeleid - cijfers Retailplatform wat? Planning - events Kernversterkend beleid Troeven

Nadere informatie

Evaluatie 10- puntenplan Zakelijk Heuvelrug: Waardevol ontwikkelen (juni 2015)

Evaluatie 10- puntenplan Zakelijk Heuvelrug: Waardevol ontwikkelen (juni 2015) Doel van dit document is een evaluatie van het 10- puntenplan door ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug. Het Proces In maart 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden in de gemeente Utrechtse

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015. Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1

Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015. Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1 Almere rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 201 Foto: hipproductions / Shutterstock.com 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente.

Nadere informatie

Heilige Geeststraat 1, Roermond

Heilige Geeststraat 1, Roermond Heilige Geeststraat 1, Roermond Algemene informatie Straat: Heilige Geeststraat 1 Postcode: 6041GB Stad: Roermond Perceeloppervlakte: 116 m² Woonoppervlakte: 234 m² Volume: 632 m³ Bouwjaar: 1881 Type:

Nadere informatie

Het nieuwe fysieke winkelen Beleving versus functionaliteit

Het nieuwe fysieke winkelen Beleving versus functionaliteit Het nieuwe fysieke winkelen Beleving versus functionaliteit dr.ir.ing. Ingrid Janssen VOGON studiemiddag, 23 mei 2013 2 Beleving: het toverwoord!? Demografie Technologie Economie 3 Wat is beleving(swaarde)?

Nadere informatie

DE ECONOMIE VAN HOORN IN CIJFERS

DE ECONOMIE VAN HOORN IN CIJFERS DE ECONOME VAN HOORN N CJFERS Weten hoe de economie van in elkaar zit, weten hoe de ontwikkelingen zijn en weten welke sectoren belangrijk zijn. Dat is belangrijk om goede uitspraken te doen over onze

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015

Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 75782 17 december 2014 Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

Groningen op het juiste pad

Groningen op het juiste pad OPA GRONINGEN- RAPPORT [Kies de datum] Onafhankelijke Planologische Adviesgroep 7 april 2015 Groningen Groningen op het juiste pad Passantenstromen en knelpunten van de Groninger binnenstad Adviesrapport

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG

ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG AANNEMERSBEDRIJF januari 2013 Nieuwbouw 11 erfwoningen Doetse Hoeve te Giessenburg. Plaatsen prefab kappen blok 2. Opdrachtgever: Van Daalen Projectontwikkeling BV. Architect: Architecten Loor en Verkuil

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: De bezoekers en de beleving van Leiden

Onderzoeksrapport: De bezoekers en de beleving van Leiden Onderzoeksrapport: De bezoekers en de beleving van Leiden Gerben Schoneveld Roy Zitman Jim van den Helder Introductie De snel groeiende markt van online verkoop biedt een grote concurrentie voor de winkels

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV)

Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 Vervoer naar retail: gaan we uit van argumenten of emotie? Hans Voerknecht (KpVV) 1 2 1 Start van de discussie Winkeliers denken, dat hun omzet afhangt van autobereikbaarheid en gratis/goedkoop parkeren

Nadere informatie

Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten. Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Algemene punten 0

Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten. Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Algemene punten 0 Thema voorzieningen Totaal 109 92 Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Bankjes buitengebied 1 2 Bankjes buitengebied 1

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Historie Oktober 2010: Beleidsregels vastgesteld door B&W Juli 2014: Gewijzigd vastgestelde

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aanleiding p. 3. 2. Gebiedsafbakening en kaart p. 4. 3. Doelstellingen en activiteiten p.5. 4. Heffingsplichtigen en afspraken p.

Inhoudsopgave. 1. Aanleiding p. 3. 2. Gebiedsafbakening en kaart p. 4. 3. Doelstellingen en activiteiten p.5. 4. Heffingsplichtigen en afspraken p. 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding p. 3 2. Gebiedsafbakening en kaart p. 4 3. Doelstellingen en activiteiten p.5 4. Heffingsplichtigen en afspraken p.7 5. Differentiatiemethode p.7 6. Organisatiestructuur en

Nadere informatie

AFDELING 7 STAND VITESSE VER. NAAM PLAATS --ONAANGEWEZEN-- VER. NAAM PLAATS --AANGEWEZEN--

AFDELING 7 STAND VITESSE VER. NAAM PLAATS --ONAANGEWEZEN-- VER. NAAM PLAATS --AANGEWEZEN-- STAND VITESSE 1009 A. den Hartog Culemborg 1-6821.1 1109 John Ruttenberg Baarn 1-5764.2 1009 J. den Hartog en Zn. Culemborg 2-6787.5 0763 Comb. Verbree Putten 2-5721.2 1047 B. Pouw Utrecht 3-6757.3 1009

Nadere informatie

Haarlem rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015. Foto: bellena / Shutterstock.com 1

Haarlem rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015. Foto: bellena / Shutterstock.com 1 Haarlem rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 Foto: bellena / Shutterstock.com 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01OE Wellantcollege Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Wellantcollege. De tabellen

Nadere informatie