! Bijlagenboek!!!! !!!!! !!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Bijlagenboek!!!! !!!!! !!!!!!!"

Transcriptie

1 Bijlagenboek Student: KallayavanKessel Studentennummer: Inhoudsdeskundige: JanDerickx Opdrachtgever: GemeenteVianen Bedrijfsmentor: Drs.IlsePonsen Inleverdatum: 10Juni2014 Onderzoekvorm: Afstudeerscriptie 1

2 Inhoudsopgave Bijlage1:Onderzoeksopzet 3 1.1Deelvragenenonderzoeksopzet 3 1.2Desk:enfieldresearch 6 1.3Kwalitatiefenkwantitatiefonderzoek 6 1.4Populatie 7 1.5Verrichtonderzoek 8 Bijlage2:Beeldvorming 9 2.1Devijfwinkelgebieden 9 2.2Devijfretailtrends 10 Bijlage3:Watmaakteenbinnenstadaantrekkelijk Onderzoekrapportages Bestebinnenstadverkiezing Leukstewinkelstraatverkiezing CorMolenaar 14 Bijlage4:Mogelijkhedenaanpakleegstand 15 Bijlage5:DESTEP 18 Bijlage6:Enquêteuitslag 20 Bijlage7:Trendtrechter 30 Bijlage8:Beoordelingsschema 31 Bijlage9:Concurrentieanalyse 33 Bijlage10:InterviewStakeholders 36 Bijlage11:Communicatiemiddelen 40 Bijlage12:Interviewsstadsmanager/Locatus 41 Bijlage13:Onderbouwingfinanciëleplanning 44 2

3 Bijlage1:Onderzoeksopzet IndeonderzoeksopzetwordthetonderzoekingedeeldopdeskOenfieldresearch,kwalitatiefenkwantitatief onderzoekenvervolgenswordtdebenodigdepopulatieberekendomeenbetrouwbaaronderzoektekunnen uitvoeren. 1.1Deelvragenenonderzoeksopzet Dethema svandedeelvragenzieteralsvolgtuit:stakeholders,devoorstraat,gemeentevianen,de concurrentieendetrendsenontwikkelingen Thema1:Stakeholders Deelvragen 1 Welkestakeholderszijnerenwatishunbelangenrolinhetproces? 2 Zijndestakeholdersbereidtotsamenwerking? 3 WattrektdeconsumentaandeuitstralingVoorstraatenwatmistdeconsumentaande uitstralingvandevoorstraat? 4 Watverwachtdeconsumentinwonersenbezoekers)alswinkelaanbodopdeVoorstraat? 5 WatzijndesterkekantenvandeVoorstraatenwatzijndezwakkepuntenvanuitdestakeholders gezien? 6 WatzijndebijdragenvandestakeholdersomdeVoorstraatalswinkelstraatteverbeteren? 7 Watisernodigomdestakeholderstelatensamenwerken? Te#gebruiken#bronnen# Decijfersvoordeonderzoekengevenaanwelkedeelvraagbeantwoordwordt. Deskresearch : 3,4,5,Recreatienota2012 : 1,2,3,4,5,6Toekomstvisie2025GemeenteVianen : 3,4Bestemmingplan:>opvragenbijAlbertBoel : 1,2,3,4,5,IdeeënbusinwonersVianen:>zi FennaLuiting11:2:2014) Internebronnen : 1,2,3,4,5,6KamielGullikers,beleidsmedewerkerEconomischezakenGemeenteVianen : 2,3,4,5,Interndesk:MennoVenderbos:>SWOTanalyseVianen/concepteconomischeambitie gemeentevianen Fieldresearch Enquête:kwantitatiefonderzoek : 1,2,3,4,5,InwonersVianen Diepteinterview:kwalitatief stakeholders : 1,2,3,4,5,8GerritLeeuwis,bestuurslidOndernemersvereniging : 1,2,3,4,5,6,7,8LeendertWijnmalen,WethouderEconomischeZaken : 1,2,3,4,5,8Robvandewiel,bestuurslidVVVVianen : 1,2,3,4,5,8RuudKooijmans,vastgoedeigenaaropdeVoorstraat 3

4 Thema2:DeVoorstraatinterneanalyse) Deelvragen 1 WatishethuidigewinkelbeeldvandebinnenstadvanVianen? 2 Hoeheeftdeleegstandindebinnenstadzichontwikkeldindeafgelopen3jaar? 3 WelkepandenopdeVoorstraatstaanleeg? 4 WatisdebelangrijkstefunctievandeVoorstraat? 5 WatzijndeobstakelsdieafbreukdoenaanhetimagoopdeVoorstraat? 6 Watisderegel:enwetgevingmetbetrekkingtotherontwikkelenvandeVoorstraat 7 WatisdepositioneringvandeVoorstraat? 8 WelkeinrichtingenwinkelformulespassenhetbestebijdeVoorstraat Te#gebruiken#bronnen# Deskresearch : 1,2,3,4,5,6,7OnderzoekvandeOndernemersVerenigingVianen,BIZVianenBedrijven investeringszone) : 1,2,3,5,7,8SociaalEconomischevisie : 2,3,FormatkwaliteitsmonitorwinkelcentraLocatus : 1,2,3,4,5,6,7Koopstromenonderzoek2011Vianen : 1,5,6,Toekomstvisie2025GemeenteVianen Fieldresearch Kwalitatiefonderzoek : 2,3,4,5,6,8Vastgoedeigenaar,:>RuudKooijmans : 1,2,3,4,5,6,7,8Bedrijfsinvesteringzone : 1,2,3,4,5,6,PietJansen,gemeenteVianen, : 1,2,3,4,5,6,7,8AlbertBoel,gemeenteVianen, : 1,2,3,4,5,6,MarkBon,gemeenteVianen Thema3:Trendsenontwikkeling Deelvragen 1 Watzijndetrendsophetgebiedvanwinkelbezoekenconsumentengedrag? 2 Watzijndetrendsophetgebiedvanontwikkelingvanbinnensteden? 3 Watzijndesucces:enfaalfactorenbijdeverbeteringenvanbinnenstedenalswinkel: verblijfsgebied? 4 Hoezijndeontwikkelingeninhetwinkellandschapindetoekomst? 5 Watbepaaltdekeuzevooreenbezoekvaneenwinkelgebied? Te#gebruiken#bronnen# Deskresearch : 1,2,3,4,5,6,www.citymarketingonline.nl : 1,2,3,4,5,6,www.stedelijkeeconomie.nl# : 1,2,3,4,5,6,www.frankwatching.nl# : 1,2,3,4,5,6,www.nationaalcongrescitymarketing.nl : 1,2,3,4,5,6,www.retail2020.nl : 1,2,3,4,5,6,www.hbd.nl : 1,2,3,4,5,6,www.neprom.nl literatuur : 1,2,3,4,6,CorMolenaar,reddewinkel : 1,2,3,4,6,Nietsgaatbovencitymarketing 4

5 Onderzoekrapportage : 1,2,3,4,6,Rapportagenationalecitymarketingmonitor2010 : 1,2,3,4,6,BVDeNieuweAanpak,adviesbureauophetgebiedvancitymarketing : 1,2,3,4,6,NRWDenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuur. : 1,2,3,5,6,RandstadKoopstromenonderzoek2011 : 1,2,3,4,5,6,Retail2020 : 1,2,3,4,6,Neprom,vanplacetobuynaarplacetobe : 1,6,MonitorvrijetijdseconomieRivierenland Internebronnen : 1,2,3,4,6,BeleidsnotitieRecreatieentoerisme2010 : 1,2,4,Toekomstvisie2025GemeenteVianen # Fieldresearch : 1,2,3,4,6,Roadtripsnaaranderegemeenten:Nieuwegein,Leerdam,enCulemborg : 1,2,3,4,6,Seminar:>vestigingsvoorkeurenvanwebwinkels,27maart2014,Hogeschoolvan Amsterdam Diepteinterview,kwalitatief Citymarketeers/deskundigen : 1,2,3,4,6,VenloPartners,MarianneDankers,Stadsmanager : 1,2,3,4,6,Locatus,ArjanKluin Enquête,kwantitatiefonderzoek : 1,2,3,4,6,onderbezoekersanderegemeenten:Nieuwegein,LeerdamenCulemborg Vakbladen/boeken : 1,2,3,4,6,BinnenlandsBestuur,belevingredtdewinkel : 1,2,3,4,6,Heteindevandewinkels?CorMolenaar Thema4:GemeenteVianenInterneanalyse) Deelvragen 1 WatisdeaanleidingvoordegemeenteVianenomeenToekomstvisieoptestellen? 2 WelkedoelstellingenkentdeToekomstvisie? 3 Watisderol/bijdragevandegemeentemetbetrekkingtotdeToekomstvisie? 4 Welkerolspeeltdegemeentebijdeveranderingvanhetwinkel:/verblijfsgebiedVoorstraat? Deskresearch Internebronnen : 1,2,3,4,Toekomstvisie2025,opgesteldinopdrachtvandeGemeenteVianen : 3,4,Vianen,Ataleoftwocities,onderzoekvandeRabobankinsamenwerkingmetdeGemeente Vianen Interneinterviews,kwalitatiefonderzoek : 1,2,3,4,ProjectleiderToekomstvisie,TheoTuenter : 1,2,3,4,WethouderEconomischeZaken,LeendertWijnmaalen : 1,2,3,4,BurgemeestergemeenteVianen,WimGroeneweg 5

6 Thema5:Concurrent Deelvragen 1. Wiezijndedirecteconcurrenten? 2. Wiezijndeindirecteconcurrenten? 3. Opwelkeonderwerpen/puntenzijndeconcurrentenonderscheidendvanVianen? 4. WatisdepositioneringvandeVoorstraattenopzichtevandeconcurrentie? 5. HoekandeVoorstraatzichonderscheidenvandeconcurrentie? Fieldresearch : 1,2,3,4,5Winkelstraatobservatie Observatiemetbetrekkingtotwinkelbeeldvananderegemeenten.Debevindingendierelevant zijnvoorvianenmeenemenenverwerkenindeaanbevelingen. : 1,2,3,4,ObservatieindeBinnenstadVianenaandehandvanhetobservatieschemavanLocatus) omeenbeeldtekrijgenvandeonderstaandeaspecten: Deskresearch : 5,Platform31,Winkelgebiedvandetoekomst2014) : 5,Taskforce,NRW,Denoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuur2014) 1.2DeskJenfieldresearch Deskresearchheeftbetrekkingophetonderzoekvanbestaandeinformatieenfieldresearchheeft betrekkingoponderzoekvanniettevindeninformatie.omfieldresearchtekunnenuitvoerenmoeter kwantitatiefenkwantitatiefonderzoekverrichtworden. Deskresearch Dedeskresearchwordtvooralgebruiktomtrendsenontwikkelingenrondomdewinkellandschapinkaart tebrengenwaarvianenopinkanspelen.daarnaastwordtookdeskresearchgedaannaarsuccesfactoren vananderegemeentenofwinkelstratendiewelinstaatzijnophunwinkelstraataantrekkelijktemaken endeleegstandwetenterugtedringen.debronnendiegebruiktwordenbijdeskresearchzijn:hbd, Rabobankcijfers&trends,CBS,DrooghTrommelenenPartners,Retailnews,INretail,Shopping2020en Koopstroomonderzoek.Daarnaastwordenookveelgebruikgemaaktvanliteratuurwaaronderdeboeken vancormolenaar. Fieldresearch Defieldresearchbestaatvoornamelijkuitverschillendeonderzoekenteonderscheidenin: : Onderzoek1)InterviewsmetdeVVVVianen,OndernemersverenigingVianen,vastgoedeigenaar endewethoudervaneconomischezaken. : Onderzoek2)EnquêteonderbezoekersvandeVoorstraat : Onderzoek3)ConcurrentieanalyseUtrecht,IJsselsteinenNieuwegein) : Onderzoek4)OmgevingsscanvandeVoorstraat 1.3Kwalitatiefenkwantitatiefonderzoek Debovengenoemdeonderzoekenkunnenverdeeldwordeninkwalitatiefenkwantitatiefonderzoek.Bij kwalitatiefgaathetomdiepgaandeinformatieombijvoorbeeldachterliggendemotivaties,meningen, wensenenbehoeftenvandedoelgroepteachterhalen 1 Ditisgedaandoormiddelvandiepteinterviews. Kwantitatiefonderzoekbiedtcijfermatiginzichtwaarbijvooreensteekproefwordtberekendhet minimaleaantalbenodigderespondentenis,omjeonderzoekbetrouwbaartemaken 2. Hieronderwordendevieronderzoekennadertoegelicht Onderzoek1)InterviewsmetdeVVVVianen,OndernemersverenigingVianen,vastgoedeigenaarende wethoudervaneconomischezaken. Ditonderzoekiseenkwalitatiefonderzoekdoormiddelvandiepteinterviews.Doelvandediepte interviewsisomdiepgaandeinformatieteverkrijgenoverderol/belangen/bijdrageen toekomstverwachtingvandebetrokkenenpartijenmetbetrekkingtotdevoorstraat.deinterviews wordenuitgewerktendemeestopvallendepuntenwordenmeegenomeninhethoofdverslagenhet uitvoerigeverslagvandeinterviewswordtweergegeveninbijlage10. 1http://www.rightmarktonderzoek.nl/methoden:onderzoek/kwalitatief:onderzoek 2http://www.rightmarktonderzoek.nl/methoden:onderzoek/kwantitatief:onderzoek 6

7 Onderzoek2)EnquêtebezoekersvandeVoorstraat Ditonderzoekiseenkwantitatiefonderzoek.Deenquêteisbedoeldominformatieteverkrijgenoverde bezoekersenwordtverspreidonderdeinwonersvanvianen,ditzijnimmersdebezoekersdienaarde Voorstraatkomen.DeenquêtezaluitgevoerdviahetprogrammaThesistoolsenuitgewerktwordenvia hetprogrammaspss.bijhetuitzettenvandeenquêteisgebruikgemaaktvanfacebook/twitteren websitevandegemeente.daarnaastisookeenartikeltjegeplaatsinhetadendeplaatselijkekranthet Kontakt.Tenslottewordtdoormiddelvanflyers,deenquêteonderdeaandachtgebracht. Onderzoek3)ConcurrentieanalyseUtrecht,IJsselsteinenNieuwegein) Deconcurrentieanalyseiseenkwalitatiefonderzoekenwordtuitgevoerdmiddelshetobservatieschema omdeconcurrentengoedmetelkaartekunnenvergelijken.ditobservatieschemaisgebaseerdopde onderzoeksmethodeomwinkelcentrametelkaartekunnenvergelijkenengebruiktwordtdoorcyber, LocatusenCBRE. Onderzoek4)OmgevingsscanvandeVoorstraat Deomgevingsscanbestaatvooreendeeluitkwalitatiefonderzoek,waarbijgesprekkenwordengevoerd metbeleidsmedewerkersoverdeveranderingenopdevoorstraatdiedeafgelopenjaarhebben plaatsgevonden. Verderzaldeomgevingsscanvoornamelijkbestaatuitinformatieuitbestaandebronnen. 1.4Populatie DepopulatievoordeenquêtebestaatuitdeinwonersvandegemeenteVianenenhaarwoonkernen namelijkvianen,everdingen,hagesteinenzijderveld.detotalepopulatiebedraagt19.690inwonersin Voordezeenquêteisgekozenvooreensteekproefgroottemeteenbetrouwbaarheidsniveauvan95%. Volgensdesteekproefcalculatorzietdeberekeningalsvolguit:bijeenpopulatievan19.670inwonersmet eenmargevan5%eneenuitkomstverwachtingvan50%,zijnerminimaal377respondentennodigom eenbetrouwbaarheidvan95%tehalen. 7

8 1.5Verrichtonderzoek Dezeparagraafbeschrijftwelkvormenvanonderzoekverrichtzijn,metwieergesprokenisenwanneer, hetaantalrespondentenenopwelkemanierhetonderzoekisafgenomen/uitgevoerd. Onderzoek1:Interviews Deeerstevormvanonderzoekishetafnemenvandiepteinterviewsmetdedirectestakeholdersomhun visieentoekomstbeeldoverdevoorstraatteachterhalen.dezepartijenzijnvanbelangomdeleegstand opdevoorstraatterugtedringen.dediepteinterviewsmetdedriepartijenwerdenafgenomenmet dezelfdevragenlijst.hieronderindetabelisweergevenmetwieikdeinterviewsgehoudenheb,wanneer hetisafgenomenenwatdefunctieisvandegeïnterviewde. Persoon Functie Datum RobvandeWiel BestuursvoorzitterVVVVianen 9:4:2014 GertLeeuwis BestuursvoorzitterOndernemersvereniging 10:4:2012 Vianen LeendertWijnmaalen WethouderEconomischeZaken 14:4:2014 RuudKooijmans Vastgoedeigenaar,heefteenpandopde 28:5:2014 Voorstraat Onderzoek2:Enquêteonderbezoekers DetweedevormvanonderzoekiseenenquêteonderzoekonderdeinwonersvandegemeenteVianenen haarwoonkernen.deenquêtewasonlinegegaanop28maart2014enheeftvierwekenonlinegestaan.de enquêteisuitgevoerdviahetprogrammathesistoolsenisuitgewerktviahetprogrammaspss.bijhet uitzettenvandeenquêteisgebruikgemaaktvanfacebook/twitterenwebsitevandegemeente. DaarnaastheeftookeenartikeltjegestaaninhetADeninderegionalekrantvanVianen HetKontakt. Verderisookeenmailinguithetadressenbestandvandegemeenteuitgestuurdnaarverenigingenen inwonersvandezevierwoonkernen.tenslotteisdoormiddelvanflyersdeenquêteonderdeaandacht gebracht.volgensdesteekproefcalculatordiebeschrevenisinparagraaf1.4,zijn377respondentennodig vooreenbetrouwbareuitslagvandeenquête.hetaantalrespondentenisuitgekomenop252.omdatde enquêtevooralbedoeldisomeenmeningtepeilen,wordthetaantalvan252tochvoldoendegeachtom diemeningteachterhalen. Onderzoek3:Observatieconcurrenten Hieronderindetabelisweergegevenwelkewinkelgebiedisgeobserveerdenwanneerdezeobservatie heeftplaatsgevonden. Winkelgebieden Datumobservatie DeVoorstraat 4:2:2014 IJsselstein 15:3:2014 Nieuwegein 15:3:2014 Utrecht 18:3:2014 Overigeverrichtteonderzoeken Naastdegeplandevormenvanonderzoekzijnernogextraonderzoekenverrichtomzoveelmogelijk informatieenkennisteverkrijgen. Wat BijeenkomstenToekomstvisie2025 Geheleperiodeikmaakdeeluitvanhet projectteam) Seminar Fysiekevestigingsvoorkeurenvan 27:3:2014 webwinkels GastcollegebinnenstadmanagerVeenendaal 6:5:2014 8

9 9 Bijlage2:Beeldvorming 2.1Devijfwinkelgebieden 1)Surprise&shop Ditzijnaantrekkelijkebinnen)stedendieconsumentenwetenteverrassenmetbijzonderewinkels, horeca,cultuurenevenementenenwaardeconsumentgraagblijftkomen.diversiteitinwinkelaanbodis heelessentieelmaardebinnenstad)alsgeheelmoeteenaantrekkelijkgebiedzijn.juistanderefuncties zijnvanbelangomhetgebiedvoordeconsumentaantrekkelijktelatenzijn.brandstoreszorgenvoor meerbelevingdoormiddelvaninteractieveproductpresentaties.desuper)speciaalzakenvormende krentenindepapenbiedendemonstraties,clinicsenworkshops. Dezesurprisebinnen)stedentrekkenconsumentenomdatzeeenperfectdagjeuitbieden.Naastretail zijnerrust:enzitplekken.ookeenservicepakketisvanessentieelbelang,zoalsgratistoilet,baby: verschoonruimte,shoppingguides,kinderopvangenvaletparking. 2)Travel&shop Opdezehightrafficlocaties,denkaantrein:entankstations,afritsnelwegkomenveelconsumenten,die graagooksnelboodschappendoen.deuitdagingisomdeconsumentsnelenefficiënttebedienenmaar ooklangertelatenverblijven.ditkanbijvoorbeelddoormiddelvanonverwachteoptredens,digitale schermenmetnieuwsuitzendingen,productpresentaties,popupstoresomkennistemakenmetnieuwe merkenofproducten.delocatieswordengebruiktalskortezakelijke)ontmoetingsplekenbiedenook kansenvoorretailondernemersomeencombinatietemakenmethorecaenvergaderplekken.ookishet eenideaalknooppuntenomafhaal:enterugbrengpuntenvooronlinewinkelenaanteverbinden. 3)Story&shop Ditzijnpermanenteplekkendieopgebouwdzijnrondeenthema.Maarookeentijdelijkelocatiemeteen evenement.depermanentelocatieshebbenretailalsbasis,denkaanwoonboulevardenfactoryoutletof eenthemazoalsattractieparkenenmusea.bijtijdelijkeventskangedachtwordenaanfestivals,concerten endelibellezomerweek.bijzoweleenpermanenteoftijdelijkelocatie,staatcentraalhetverhaalvande plekofhetevent.retailisvaakondersteunendhierinmaardeinkomstenzijnsignificant.eengoed retailconceptwatgoedaansluitbijdezelocatie,zijndepop:upstores. 4)Work&shop Ditzijnwerkplekkenwaarvraagenaanbodelkaargaanvinden,denkdaarbijaankantorenlocaties, universiteitscomplexenenziekenhuizen.deontmoetingendieopdezeplekplaatsvindenzijnvaak vakgerelateerd,geplandenspecialistischwaarbijserviceenmaatwerkaanbodleidendis.een retailconceptdatgoedaansluitbijdezeplekisdievandemicro:markten,ditzijnonbemande,opeen netwerkaangeslotengemakwinkelsenbestaanuiteenverzamelingvanopenschappen,koelersvoor drankenversartikelenendiepvriezers. 5)Service&shop Ditzijnwinkelcentraindewijkwaarbijservicedichtbijhuiseenbelangrijkonderscheidendkenmerkis. Deconsumentenindezewinkelcentragaandoelgerichtoppadvoordedagelijkseboodschappen,waarbij ontmoetingenmetbuurtgenotenbelangrijkzijn.hetwinkelcentrumheefteensocialefunctieenzorgt voorsocialecohesieonderdeinwoners.naastfoodaanbodzijneraanvullenderetailconceptenzoals kappers,horeca,kinderopvang,gezondheidscentrumofeenbio:marktookvanbelang.functiesdiede socialecohesieversterkenzijnookdag:enavondhorecaenafhaal:enterugbrengpuntenvooronline winkelen.

10 2.2Devijfretailtrends 1) Hetnieuwewinkelen# Deconsumentwilaltijdenoveralkunnenkopen # Consumentenwillendeproductenopelkmomentvandedagenviaelkkanaalkunnenkopen.Hethebben vanalleeneenfysiekewinkelisnietmeergenoegomindebehoeftevandeconsumenttevoorzien. Daarnaastzijndeconsumentendoorsocialmedia,fora,reviews:envergelijkingbetergeïnformeerddan voorheen.ditisookwaariedereshoppingtripmeebegintnamelijkonlineinformatieverzamelen.ook veranderingvanopeningstijdenkaneengroterolspeleninhetvoorzienvandesteedsmeereisende consument.consumentenwillenookaltijdfysiekkunnenwinkelenwanneerhethenuitkomtwaarbijhet vanbelangisomdetijdenaantesluitenbijdebehoeftenvandedoelgroep 3. 2) Denieuweconsument# Persoonlijkeaandachtwordtsteedsbelangrijker ## Deretailkrijgttemakenmeteenanderebevolkingsopbouw.Consumentenwordennietalleenouder, maardenieuweouderenzijnactiever,jongervangeestenhebbeneenhogerebestedingsbedragenzijn koopkrachtig.ookdegezinssamenstellingkrijgteenandervorm,wekrijgentemakenmetkleine huishoudens.dezeontwikkelingenhebbeneffectophoewelevenendusookopretail.hierdoorontstaan nieuwedienstenenservicesenkrijgenwinkelseenvermengingvanproductenendiensten.persoonlijke aandachtwordtsteedsbelangrijkerendeinvloedophetproductvandeklantwordtsteedsgroter 4. 3) Denieuwewinkelstraat Wemoetenhetsamenregelen WinkelcentraenwinkelstratenmoetenzichonderscheidenvandeconcurrentieeneensterkeigenDNA gaanontwikkelen.omeensterkdnatekunnenontwikkelenishethebbenomeengezamenlijkevisieen eencollectievefinancieringvangrootbelang.ermoetnaarsynergiegezochtwordenendesamenwerking tussendepartijenmoetduurzaamblijven.partijenzullensamenmoetwerkenomsameneensterkdna voorhunwinkelcentraofwinkelstratentekunnenontwikkelen 5. 4) Denieuwebeleving Emotiedoetkopen Nietalleenhetwinkelcentraofwinkelstraten,maarookwinkelsmoetenonderscheidendzijn.Hethebben vaneenduidelijkewinkelmeteenduidelijkeenstrakkefocusopdoelgroepeniseenmust.hierbijmoetde winkelierszichzelfdevolgendevragenstellen:waarinbenjegoed?watmaaktjouwwinkelzouniek? Waaromkomendeconsumentenbijjouterecht?Waaromzoudenzejouaanbevelenaanhunvrienden? Hetenigeantwoordhieropishetcreërenvanbelevingindewinkel.Belevingzorgtvoorpositieveemotie bijdeconsumentenpositieveemotiedoetconsumentenkopen 6. 5) Denieuweondernemer Kenjeklantdoorendoor Alleveranderingenenontwikkelingeninhetretaillandschapenconsumentengedragvragenomeen nieuwsoortondernemerschap.vanafwachtendnaarondernemenenexperimenteren.deeigenaarvande winkelmoetweerhetboegbeeldvandezaakwordenwantalleenhijkanzijnmedewerkersnaareen hogerniveautillendoorzijnpassieenbezielingvoordeklant,deproductendeomgeving.hetis essentieelomjeklantdoorendoortekennenendezewetenteboeienentebindenmetgastvrijheiden servicealsrandvoorwaarden 7. 3http://www.retail2020.nl/pages/402/Trends:in:Retail/Het:Nieuwe:Winkelen.html 4http://www.retail2020.nl/pages/399/Trends:in:Retail/De:nieuwe:consument.html 5http://www.retail2020.nl/pages/400/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Winkelstraat.html 6http://www.retail2020.nl/pages/401/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Beleving.html 7http://www.retail2020.nl/pages/403/Trends:in:Retail/De:Nieuwe:Ondernemer.html 10

11 Bijlage3:Watmaakteenbinnenstadaantrekkelijk Doordesnelletechnologischeenmaatschappelijkeontwikkelingenwordthetsteedsmoeilijkeromhet consumentengedragtevoorspellenenintespelenophetveranderendeconsumentengedrag. Deconsumentheeftsteedsmeermogelijkhedenominzijnconsumptievebehoeftentevoorzien.Doorde komstvanonlinewinkelenhebbendefysiekewinkelshetzwaar. Omtothetantwoordtekomenwateenwinkelgebiedaantrekkelijkmaaktwordtgebruikgemaaktvan verschillendeonderzoekrapportagesvanbrancheverenigingen.daarnaastwordtgekekennaar succesverhalenvananderegemeentendieuitgeroepenzijntotmeestaantrekkelijkebinnenstaden/ofde leukstewinkelstratenhebben Onderzoekrapportages Beleving,gemakenvermaak 9 UithetonderzoekvanTaskforceDynamischeRetailontwikkeling2014isnaarvorengekomendat consumentenwaardehechtenaanbelevingenwillenzeverrastwordenbijhetbezoekenvan winkels/winkelgebieden. Winkelenstaatvrijwelaltijdindetopdrievanmeestgewaardeerdetijdsbestedingen.Doordejarenheen echterveranderthetconsumentengedragwaardoorconsumentensteedsveeleisenderwordenenhet consumentengedragwordtsteedsmoeilijkertevoorspellen. Voorderetailersbetekentditdatnietalleenhetproductofdedienstcentraalstaat,maardehele entourage.denkdaarbijaanwinkel:enmerkbeleving.daarnaastzoektdeconsumentnietalleenbeleving indewinkelzelf,maarookinhetwinkelgebied.debelevingswaardebepaaltofeenconsumentaldanniet eenbezoekwilbrengenaaneenwinkelcentrum/binnenstadenofeenwinkelgebiedinstaatis consumentenaanzichtebinden. Naastbelevingwildeconsumentmeergemakenvermaak.Metgemakwordtbedoeldbereikbaarheiden parkeren,maarookdeafstandtussenhetwinkelaanbodendeparkeergelegenheidmoetteoverzienzijn. Vaakkiestdeconsumenteenstaduitopbasisvanbereikbaarheidenparkeergelegenheid.Daarnaastis eengoedeov:infrastructuureennoodzaakomdeconsumentnaarjestadtetrekken. Vermaakwilzeggendatconsumententijdenshetwinkelenverrastwillenwordendoorhetontdekkenvan eenbijzonderaanbodinhoreca,evenementenenretailformules.denkaaneengoedemixvanretailketens enspeciaalzakendiedestadbijzondermaakt. Gezelligheidensfeerbeleving 10 Debelangrijksteredenvooreenbezoekaaneenbinnenstadissteedsmeergezelligheidensfeer. Bezoekersaaneenstadcombinerendiverseactiviteiten.Winkelaanbodblijftbelangrijk,maarcultuur, historischeaantrekkingskrachtenhorecaspeleneengrotererolinhetvoorzieninde consumentbehoeften. Eenaantrekkelijkebinnenstadbevateenmixvanhoreca,terrassen,aankledingenacties/evenementen. Destadmoetdeconsumenteneengezelligedagkunnenbieden.Desfeerbelevingeninhet winkelgebied/binnenstadspeelteengroterolindebelevingswaardevandeconsumentenenderedenvan hetbezoek. Meergroeninhetcentrummoetvoormeersfeerengezelligheidzorgen,denkaanfonteinen,bankjes bloemenensfeerverlichtingomhiermeeeenontmoetingsplektecreëren 11. Dynamiek,belevingenattractiviteit 12 BrancheverenigingNepromconcludeertdatwinkeliersenwinkelgebiedenhetzwaarhebbendoorde toenemendeconcurrentiemetandereverkoopkanalenenmoetendeconsumentenmeerbiedenomdie naarzichtoetetrekkenenaanzichtebinden.deconsumentwilgraaganderenkunnenontmoeten, vermaaktworden,endingenbelevenenervaren.ookdediversiteitvanhoreca,cultuur,uitgaanen historiekandebetekenisvanwinkelgebiedenvergroten.nepromadviseertdatgemeentenmeermoeten doenaandeaanwezigheidvaneendiversaanboddatertoekanbijdragendateenwinkelgebied aantrekkelijkisenblijft.deconsumentiscontinuopzoeknaareengoedemixtussenherkenbare, voorspelbarefiliaalbedrijvenenverrassendespeciaalzaken. 8http://www.neprom.nl/publicaties/DownloadsPublicaties/neprom:retailvisie:2012:van:places:to:buy:naar:places:to:be.pdf 9Taskforce,NRWdenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuurblz.6 10Taskforce,NRWdenoodzaakvanstructurelevernieuwingvandewinkelstructuurblz.8 11http://culemborgnieuws.blogspot.nl/2013/08/meer:winkels:meer:gezelligheid.html#/2013/08/meer:winkels:meer: gezelligheid.html 12Neprom,Retailvisie2012,Vanplacetobuynaarplacetobe,blz.7 11

12 Verrassingenherkenning 13 Deconsumentwilverrastwordenmaarwelineenherkenbareomgeving.Ditgedragverklaartook waaromdeconsumentlieverwinkeltineenhistorischebinnenstad.deaanwezigheidvanbekende formuleszoalshema,blokker,kruidvatdraagtbijaandedoorconsumentengewensteherkenbaarheid. Maardeconsumentwilookverrastwordendoorspeciaalzakendienietaanwezigzijninalle binnensteden/winkelgebieden.eenaantrekkelijkwinkelgebiedmoetzichrichtenopeenbreedpubliek metdiversiteitinwinkelaanbodomaanallebehoeftenvandeconsumenttevoldoen.consumenten vindennudathetaanbodinwinkelgebiedenteveelopelkaarlijkt. 3.2Bestebinnenstadverkiezing DeverkiezingBesteBinnenstadwordtiederetweejaargeorganiseerddoorhetPlatform BinnenstadmanagementinsamenwerkingmetondermeerdeNederlandseRaadvan Winkelcentra,VastnedenLocatus.Dejuryledenlettenopdevolgendecategorieën: toekomstbestendigheid,verblijfsklimaat,voorzieningenaanbodenleegstandbestrijding. Dewinnaarvandeverkiezingmagzichtweejaarlangdebestebinnenstadnoemen.Dit levertlandelijkerkenningopendatisnietalleenfijnvoordegemeente,maarvooralvoorde ondernemers,debezoekersrecreantenentoeristen)ennatuurlijkdeeigeninwoners 14. Deprijzenzijnverdeeldindriecategorieën:Grotebinnenstad,middelgrootendorpskernen Alsgrotebinnenstadgeldteenbinnenstadmetmeerdan325winkels.Middelgrootiseenbinnenstadmet 200tot325winkels. Verkiezing2013\2015 GemeenteVenlo VenloisuitgeroepentotdebestemiddelgrotebinnenstadvanNederlandenmagzichtot2015dewinnaar noemen.dejuryledenheeftvenlototdewinnaaruitgeroepenvoordevoortvarendeeninnovatieve aanpakvandestadindezeeconomischmoeilijketijd.vooraldegoedesamenwerkingtussen ondernemers,vastgoedeigenarenendegemeentewerdendoordejuryledengeprezen. 15 Tenslotteheeft Venlovolgensdejuryledeneengrotediversiteitinwinkelaanbodenisdebinnenstadeenmooie combinatietussenlandelijkeketensennieuwelokaleondernemers. 16 BijlageVerkiezing2011\2013 Eindhoven 17 Eindhovenistotwinnaaruitgeroepenindecategoriegrotestedendoordecombinatievandedriec s namelijk: compact;allewinkelszijnoploopafstand; compleet:winkel:enhorecaaanbodeneenhoogcultureelaanbod; comfortabel:centrumwordtgoedonderhouden. Daarnaastheeftdestaddeprijsvooraldedankenaandegrootschaligeruimtelijkontwikkelingeninde afgelopenjarenendeeenheiddiehetcentrumdaardooruitstraalt.devernieuwingvandestadkomtniet alleentotuitinginruimtelijkingrepen.ookdeherinvullingvanhetindustriëleerfgoedendeaanpakvan citymarketingenmobiliteitzijnprachtigevoorbeeldenvaninnovatie. Dejuryprijstdehelderepositioneringvandestadendevastberadenheidvanpubliekeenprivate partnersomdestadverderteontwikkelen.dekenwaardenkennis,innovatie,technologieencreativiteit biedenvoortdurendhouvastengevenrichtingaandepositioneringvandestad. 13Neprom,Retailvisie2012,Vanplacetobuynaarplacetobe,blz.8 14http://www.locatus.com/nederland/nieuws:en:informatie/nieuws:en:pers/beste:binnenstad:van:nederland 15http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/ /2013/11/21/Den:Haag:en:Venlo:hebben:de:beste: binnenstad.dhtml 16http://www.venlo.nl/actueel/berichten/Pages/verkiezing:beste:binnenstad.aspx 17http://www.debestebinnenstad.nl/media/juryrapporten/Juryrapport2011.pdf 12

13 Hoogeveen 18 Hoogeveenmagzich2jaarlangdebestemiddelgrotebinnenstadnoemen.Opvallendisweldat Hoogeveengeenhistorischebinnenstadheeft.Destadheefttochdeverkiezinggewonnenopbasisvande krachtvangebiedsmarketingcampagne HoogeveenmeteenhoofdletterH : 1) Decommunicatieisconsequent.Allecommunicatieuitingenhebbendezelfdelook:and:feelen dezelfdeachterliggendekernboodschappen; 2) Eenvoudigecommunicatie.DehoofdletterH:stijlblinktuitdoorzijneenvoud.Daardoorisde campagneherkenbaarengemakkelijkteonthouden; 3) Decommunicatieheeftkwaliteit.Erisheelgoedovernagedacht,ookdooreenselectegroep gewone Hoogevenersniet:marketingmensen); 4) Decommunicatieisondersteunendaandeinhoud.Depromotieisgeengebakkenluchtofmooi praatjemaarverwijstnaarhetgoedeenuniciteitvanhoogeveen;deevenementen,de binnenstad,hetondernemersklimaatetc. GemeenteVenray 19 Venraywondeverkiezingindecategoriedorpskerntot30.000inwoners). Desamenwerkingvanhetproject Centrumopdeschop endesamenwerkingvandegemeentemetde centrumondernemershebbeneengrotebijdragegeleverdaandenominatie.hetcentrumisafgelopenjaar flinkverbouwdenheefteenflinkemetamorfoseondergaan.hetcentrumkreegdaardooreengeheel eigentijdseuitstraling.dejurywaardeertdeuniformeuitstralingmetbehoudvanheteigenkaraktervan stratenenpleineninhetcentrum.ditzorgtvooreensfeervoldecorvoordeveleevenementendievenray rijkisendatversterktdebruisendekaraktervandestad.ookdeprofessioneleaanpakwaarbijde belevingvandegastcentraalstaat,iseenbelangrijkpunt.daarnaastwerdookveelaandachtbesteedaan hethistorischekarakter,waarbijalleelementenindeopenbareruimteintegraalzijnaangepakt.denkaan bestrating,verlichting,groen,kunstenverkeerszaken.bovendienzorgende pandeigenarenvoorpassendegevelsdieaansluitenbijhetstraatbeeld.deze metamorfosewordtzoweldoordebezoekersuitdewijdeomgevingalsook develetoeristenzeergewaardeerd. 3.3Leukstewinkelstraatverkiezing SteedsmeerconsumentenhunkerennaarauthenticiteitomdatdeNederlandsewinkelstratensteedsmeer opelkaarlijken.nlstreetsorganiseertelkejaareenverkiezingvoordebestewinkelstraatvannederland, waarvoordebezoekershunstemkunnenuitbrengenopruim65winkelstraten.deverkiezingisbedoeld ommeeraandachttevragenvoordepositievanzelfstandigeondernemers.aandestemmingdedenmeer dan30.000bezoekersmee. Omtekunnenwordenuitgeroepentotdeleukstewinkelstraatwordtnaardevolgendecriteriagekeken: diversiteitvanhetwinkelaanbod,sfeerenuitstralingvandestraat,maarvooralookdeaanwezigheidvan veelzelfstandigeondernemers. 20 Winnaar2012 DeHaarlemmerstraatendeHaarlemmerdijkwerddoorNLstreetsin2012uitgeroepentotdeleukste winkelstraatvannederland. Dewinkelstraatwordtgeroemdalseendrukke,hippe,eigenzinnigeenlevendigeslenterstraatom urenlangslenterend,dinerendenbar:hoppenddoortebrengen 21. Hetuniekeaandezestratenisdatjegroteverscheidenheidaanwinkeltjesvindt,vanonafhankelijke boetiekjes,gespecialiseerdewinkelsenkleinesalonstottrendymaarbetaalbarerestaurantsenbars.de bezoekersgavenalsredenvoorhunstemdatdehaarlemmerstraatenhaarlemmerdijkniethetzelfde winkelaanbodhebbenalsdewinkelstrateninanderegrotesteden. 18http://www.brandpartnerssittardgeleen.nl/homepage/nieuws/hoogeveen:beste:binnenstad:het:geheim:van: marketingcommunicatie 19 dorpskernen winkelstraat.dhtml 13

14 Winnaar DeRaadhuisstraat&BinnenwegvanHeemstedeistotdeleukstewinkelstraatvanNederland2013 gekozen.debezoekersvindendatheemstedeeenplekiswaarjeheerlijkopjegemakkuntwinkelen.de groteretailketenshebbenhunplekeldersinhetcentrumgezochtwaardoorervoorveelzelfstandige ondernemerseenplekisontstaanvoorpersoonlijkeservice,klasseenoriginelespeciaalzaken.het centrumdoetnostalgischaanenerhangteensfeervandorpsegezelligheid. 3.4CorMolenaar Waarhetomgaatindebinnenstadisomhetvoordemensenaantrekkelijkmakenomnaardebinnenstad tekomen.wanneermensennaardebinnenstadvanveghelkomen,moethetgezelligenleukzijn,de zintuigenvandemensenmoetengeactiveerdwordenendemensenmoetenhetgevoelhebbendatheteen feestjeisomrondtelopen.hetisvoorbinnenstedenheelbelangrijkdatzintuigengeactiveerdwordenen ditdoejedoormiddelvanlicht,geluidenkleur.ditmoetertoeleidendatbinnenstedenleukblijvenvoor debezoekers.doelisdatdecombinatievanlicht,geluidenkleurmensenopbepaaldemanierendoorhet centrumheensturenenbegeleiden.ookbeplantinghelptomdestadgezelligertemaken http://www.nlstreets.nl/NL/award/2013/informatie/ 23https://www.youtube.com/watch?v=FGFywU:Uk7c&feature=youtube_gdata 14

Voorstraat:!De!weg!naar!een!nieuwe!toekomst!!

Voorstraat:!De!weg!naar!een!nieuwe!toekomst!! Voorstraat:Dewegnaareennieuwetoekomst Student: KallayavanKessel Studentennummer: 2053528 Inhoudsdeskundige: JanDerickx Opdrachtgever: GemeenteVianen Bedrijfsmentor: Drs.IlsePonsen Inleverdatum: 10Juni2014

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar?

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Project: 15070161 Datum: 28 oktober 2015 Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 Conclusie en aanbevelingen 7 1: Oordeel centrum 14 2: Verbeterpunten 18

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie!

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Even voorstellen Even voorstellen Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens, beleggers en gemeenten Bereikbaarheid

Nadere informatie

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus Geldermalsen Visievorming op het winkellandschap Gerard Zandbergen Locatus Locatus Congres 2011 6 BIG RETAIL TRENDS Schaalvergroting en Ketenvorming Clustering Internet Vergrijzing Crisis Leegstand? Winkels

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

BELEVING BINNENSTAD EMMEN

BELEVING BINNENSTAD EMMEN Rapport BELEVING BINNENSTAD EMMEN Gemeente Emmen November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/192 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

INRETAIL. Retail in beweging. Emmen themasessie retail 22 maart 2016

INRETAIL. Retail in beweging. Emmen themasessie retail 22 maart 2016 INRETAIL Retail in beweging Emmen themasessie retail 22 maart 2016 INRETAIL 2016 Marc Majolée INRETAIL RETAILTRENDS Welkom in de nieuwe retailwereld! INRETAIL 2016 INRETAIL PROGNOSE ON-LINE KOPEN INRETAIL

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar ergens in Nederland op zondag een winkel bezocht en/of boodschappen

Nadere informatie

Presentatie data-analyse Herindeling Vijfheerenlanden Gerlof Rienstra, 20 oktober 2016

Presentatie data-analyse Herindeling Vijfheerenlanden Gerlof Rienstra, 20 oktober 2016 Presentatie data-analyse Herindeling Vijfheerenlanden Gerlof Rienstra, 20 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Economische sectorstructuur 3 Ruimtelijk-economische ontwikkeling en prognoses 5 Economische concentraties

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie

Nadere informatie

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Toekomst detailhandel Deventer

Toekomst detailhandel Deventer Toekomst detailhandel Deventer Binnenstadsavond 10 december Theo van Raaij, adviseur economie Gemeente Deventer Winnaars en verliezers Wanneer is de detailhandel kwetsbaar? Wanneer heeft de detailhandel

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Bedrijven Investeringszone

Meerjarenbeleidplan Bedrijven Investeringszone Meerjarenbeleidplan Bedrijven Investeringszone Stichting BIZ Centrum Zuidlaren 2017-2021 Focus MKB - Leo Hoksbergen Verenigd Ondernemend Zuidlaren Bestuur: Inge van der Broek Hans Hendrikse Erwin Akkerman

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Centrumvisie Wassenaar. Huib Lubbers 10 maart 2016

Centrumvisie Wassenaar. Huib Lubbers 10 maart 2016 Centrumvisie Wassenaar Huib Lubbers 10 maart 2016 1 Agenda Trends in retail Opdracht aan RMC Werkateliers Consumentenonderzoek DNA Aanbod data-onderzoek Bezoekersstromen CentrumVisie Wassenaar 11-3-2016

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd)

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Geslacht Geslacht Man 24 Vrouw 18 Onbekend 16 Leeftijd

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Rapportage Ondernemersenquête Lichtenvoorde

Rapportage Ondernemersenquête Lichtenvoorde Rapportage Ondernemersenquête Lichtenvoorde Centrumcommissie December 2015 1 Inleiding Op initiatief van de centrumcommissie is er een enquête gehouden onder de centrumondernemers van Lichtenvoorde. Het

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

Programma 10 april 2012

Programma 10 april 2012 Programma 10 april 2012 19.30 Welkom, Jos Roewen 19.35 Wat gaan we vanavond doen? toelichting Benjamin Brest 19.45 Wat is uw beeld van Nieuw-Amsterdam-Veenoord? 20.00 Presentatie zwart-witfoto, Benjamin

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad 1 Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad Samenvatting In de meeste steden, zoals ook in Montfoort, heeft het centrum van de stad vooral een functie voor boodschappen, horeca en wonen. Dit verandert

Nadere informatie

Kerncijfers KvK Midden-Nederland

Kerncijfers KvK Midden-Nederland Kerncijfers KvK Midden-Nederland 12 1 Nicole Braams, Kai Gidding, Noortje Pouwels-Urlings, Ralph Wijnen Publicatiedatum CBS-website: 16-01-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden

Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden Huurmogelijkheden winkelcentrum Kooiplein te Leiden PLAnUItLeG Het PLeIn Het centraal in Leiden-Noord gelegen winkelcentrum Kooiplein wordt uitgebreid tot ca. 7.000 m 2. Het nieuwe winkelcentrum Kooiplein

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Seminar de toekomst van stadsdeelen wijkcentra

Seminar de toekomst van stadsdeelen wijkcentra Seminar de toekomst van stadsdeelen wijkcentra Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 19 mei 2016 Programma 14:00 14:30 Opening en inleiding op het thema door dagvoorzitter

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen. Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen.  Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur De afdeling DAD/HBD Even voorstellen 1 www.hbd.nl Werkveld Adviseren en begeleiden van ondernemers- verenigingen bij ruimtelijke processen 9 adviseurs met eigen adviesrayon 2 www.hbd.nl Werkveld Herinrichting

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V.

Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Winkelcentra weer toekomstproof John Patrick Jansen, MVGM Bedrijfshuisvesting B.V. Datum: 12-05-2015 John Patrick Jansen - 18 jaar werkzaam in het vastgoed - 15 jaar bedrijfsmakelaar - Retailspecialist

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015 Amersfoort voor Delft Jos van Winkel, 4 september 2015 EERST de CIJFERS: quizz! 1. Inwonertal, aantal bedrijven 2. Hoe oud is de stad? 3. Hoeveel studenten? 4. Hoeveel raadsleden, hoeveel ambtenaren? kenmerken

Nadere informatie

MAANDELIJKSE OPGAVE EX ARTIKEL 50 LID 2 BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN. 28 februari 2014

MAANDELIJKSE OPGAVE EX ARTIKEL 50 LID 2 BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIËLE ONDERNEMINGEN. 28 februari 2014 Op de inhoud van dit overzicht is geen accountantscontrole toegepast. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. Datum overzicht: 28 februari 2014 A. Totale waarde van de beleggingen De in dit overzicht gepubliceerde

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein

Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein Op 29 en 30 maart en 4 april 2016 vonden er werksessies op diverse locaties in de stad plaats over de Nieuwegeinse winkelcentra van de toekomst. Bewoners,

Nadere informatie

Marktsituatie. Ontwikkelingen in stad en regio. Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel. Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013

Marktsituatie. Ontwikkelingen in stad en regio. Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel. Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013 Expertmeeting leegstand vastgoed Detailhandel Raadscommissie Stad en Ruimte 5 februari 2013 Position Paper de heer M. Overtoom (Corio Nederland BV) Marktsituatie In Nederland staat volgens Locatus 6,3%

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2011

Meest Gastvrije Stad 2011 Meest Gastvrije 2011 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen Partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 071-5418867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod Rapportage Onderzoek Winkelaanbod In opdracht van: Contactpersoon: GEMEENTE IJSSELSTEIN mevrouw H. Martens Utrecht, mei 2012 DUO MARKET RESEARCH drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015

steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015 AH steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015 Een plan B De plannen van Albert Heijn om in Boxmeer een nieuwe supermarkt te bouwen inclusief sportvoorzieningen lijken

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Passantenenquête 2015

Passantenenquête 2015 Passantenenquête 2015 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Herkomst p. 4 2. Bezoekersgedrag p. 6 2.1 Bezoekreden p. 6 2.2 Aantal bezoekredenen p. 7 2.3 Overige bezoekredenen p. 7 2.4 Bezoekfrequentie p. 8 2.5

Nadere informatie

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag Rapportage Onderzoek zwembad en koopzondag In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Marleen Kalden en Djoko Draaisma Utrecht, april 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs.

Nadere informatie

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Triple P Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Piet Hoogendoorn, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de sociale, economische en ecologische sterkten

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Samenvatting van de bijeenkomst Bogaard en omgeving - 26 oktober 2016, Stadhuis Rijswijk

Samenvatting van de bijeenkomst Bogaard en omgeving - 26 oktober 2016, Stadhuis Rijswijk Samenvatting van de bijeenkomst Bogaard en omgeving - 26 oktober 2016, Stadhuis Rijswijk Ruim 130 belangstellenden waren naar het stadhuis gekomen om zich te laten informeren en om mee te praten over de

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 Reacties uit de zaal: Een aantal mensen gaf aan dat het winkelaanbod in de Hoeksche Waard teveel van hetzelfde biedt. Echter, gezien de vergrijzing en wellicht afnemende mobiliteit van

Nadere informatie

Centrumperspectief Helmond. Positie, ideeën & opgave April 2016

Centrumperspectief Helmond. Positie, ideeën & opgave April 2016 Centrumperspectief Helmond Positie, ideeën & opgave April 2016 Inhoud 1. De rapporten en geleerden: positie van het centrum 2. In gesprek met de raadsfracties 3. In gesprek met de stad 4. Opgave 5. Vervolg

Nadere informatie

Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype

Lelie 63 m 2 Roos 87 m 2. 3 e verdieping nr. 120 t/m 130. Woningtype 63 m 2 87 m 2 3 e verdieping nr. 120 t/m 130 agnerplein 126 128 130 124 122 120 63 m 2 87 m 2 4 e verdieping nr. 132 t/m 142 agnerplein 138 140 142 136 134 132 63 m 2 87 m 2 5 e verdieping nr. 144 t/m

Nadere informatie

RAPPORTAGE. Passanten onderzoek. In opdracht van de Branche Advies Commissie

RAPPORTAGE. Passanten onderzoek. In opdracht van de Branche Advies Commissie RAPPORTAGE Passanten onderzoek In opdracht van de Branche Advies Commissie Marleen Kalden Gemeente IJsselstein Patrick Kemps Artica Vastgoedontwikkeling Koen Vermeer Hogeschool Utrecht Amersfoort Alissa

Nadere informatie

Agenda. 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!!

Agenda. 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!! Agenda 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!! Peter Nieland 1 Blogger 2 Winkelman 3 Vader 4 Echtgenoot 5 Mountainbiker 6 Voorzitter 7 Penningmeester

Nadere informatie

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Consumentenenquête Venray centrum Woonmax De Brier Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Aanpak enquête Resultaten consumentenenquête Venray 2015 2 www.seinpost.com/enquetevenray Digitaal: thuis, onderweg,

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

EN DIT ALLEMAAL DEZELFDE DAG IN HUIS! WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN: 1 WINKELMAND. WAT IS INVENLO.NL? WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN

EN DIT ALLEMAAL DEZELFDE DAG IN HUIS! WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN: 1 WINKELMAND. WAT IS INVENLO.NL? WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN 100% LOKAAL WAT IS INVENLO.NL? WINKELEN ETEN BOODSCHAPPEN: 1 WINKELMAND. Op InVenlo.nl vind je het uitgebreide winkel-, horeca- en versaanbod van Venlo. Onbeperkt shoppen voor de beste deals én tegelijk

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/20 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar? Case-study Zonder parkeren geen winkelomzet drs. Hans P. van Tellingen

Nadere informatie

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Historie Oktober 2010: Beleidsregels vastgesteld door B&W Juli 2014: Gewijzigd vastgestelde

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2006-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2006-II LET OP: Je kunt dit examen maken met de 52e druk of met de 51e druk van de atlas. Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de 52e of de 51e. Elke opgave bestaat uit enkele

Nadere informatie

Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98

Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98 Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98 MDR1509003 - Instroom R553B in de gemeente Utrecht Pleegperiode: 1 mei 2015 tem 31 augustus 2015; Peildatum : 13 september 2015 Week pleging Woonplaats betrokkene

Nadere informatie

Hoe ziet u de toekomst van Emmen Centrum? Samen aan de slag!

Hoe ziet u de toekomst van Emmen Centrum? Samen aan de slag! Hoe ziet u de toekomst van Emmen Centrum? Samen aan de slag! Stedelijke voorzieningen Trots van Emmen De basis voor de toekomst Variatie Trots van Emmen De basis voor de toekomst Openbare ruimte Trots

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie