M U LTICHAN NEL M I UOEN EN BEDRIJ F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M U LTICHAN NEL M I UOEN EN BEDRIJ F"

Transcriptie

1 M U LTCHAN NEL M UOEN EN BEDRJ F GROOTSTE VERKOPER OP EBAY STERK N KLANTCONTACT. FACLTARE MARKT OVER TRENDS, SPECALSMEN EN FOCUSGEBEDEN. NNOVATES OP NTERACTONS S U CC ESVO LLE DATASÏRATEG E. N EUWE CO LU M N ST E N.

2 /4ry. l'.1, :' { il"4':

3 Van armlastige studenten op een zolderkamer tot eigenaars van een miljoenenbedrijf, in slechts zeyen jaar tijd. Een droomverhaal, slechts voor een enkeling realiteit. Zoals voor Wouter Ba.kker en Gerjan den Hartog van Vida XL, het vroegere Woger Trading. Maar een miljoenenbedrijf worden is één, een miljoenenbedrijf behouden is twee. Om een echt volwassen bedrijf te zijn, moest het klantcontact flink worden aangepakt, gemoderniseerd en geprofessionalis e erd.! Ï', r it b l ls ; tt t ia lírl :. B " t ii i : J t'l et warehouse van Vida XL in het Limburgse Venray bestaat uit werkelijk een enórme bedrijfshal. Enkele middelgrote vliegtuigen passen er met gemak in. Keurig gesorteerd staan overal metershoog dozen opgestapeld. Dozen en nog eens dozen, zo ver het oog reikt. Met parasols, barbecues, sneeuwschuivers, trampolines, de reflecterende veiligheidsvestjes waar heel Europa nu mee rondrijdt. Bijna alles Made in China. Hier wordt gehandeld, en veel ook. Heel Europa, maar vooral Nederland, Duitsland, Oostenrijk, talië, Frankrijk, Zweden zrjn afzetgebi.ed, allemaal bedlend vanuit dit warehouse. Hoog bovenin het warehouse plakt het klantcontactcenter van Vida XL tegen het dak. Vanafde balustrade hebben de agents een schitterend uitzicht over de gigantische bedrijfshal. n één laar tijd heeft head customer service Raymond van Bergen, samen met zijn team, het klantcontact van Vida XL volwassen gemaakt. En dat was nodig, vertelt hij. "n de onstuimige groei die Vida XL heeft doorgemaakt, was a1le aandacht gericht op productontwikkeling, inkoop, verkoop en ogistiek. Klantcontact bleef daarin onderbelicht; qua klantenserr.ice moesten we ons nog ontwikkelenl' Brij aan applicaties Toen Raymond van Bergen in 2011 bij Vida XL aan de slag ging als head of customer service trof hij een bescheiden klantenserviceafdeling aan van zo'n dertig medewerkers. De agents beantwoorden vooral ; telefonisch contact met de shop was nauwelijks mogelijk. Op zich niet raar, omdat a1le producten via internet worden verkocht en daarbij het voornaamste kanaal is. Een ultdaging vormde het aantal verschillende applicaties dat in gebruik lvas. Er werden twee crm-systemen gebruikt, waaronder de uitsluitend Duitstalige applicatie AfterBuy van ebay, waar vier separate, verschillende accounts aan hingen. Het warehouse bezat weer eigen systemen én dan was er nog de online-omgeving van webshops. "We hadden geen mogelijkheid om rnet één druk op de knop te zien hoeveel s er op een dag in en uit waren gegaan en wat de prestaties waren van de individuele medewerkers", becommentarieert hij. "Dit gecombineerd met de wetenschap dat we ln de toekomst nog verder rvilden groeien in klantinteractie, leidde tot de noodzaak om op zoek te gaan naar een oplossing die dit wel zou kunnen bieden. Dit werd egainl' eigen contactcenter /e oouwen Raymond van Bergen raakte vertrouwd met klantcontact bij ABN AMRO, waar hij van 2000 tot 200ó werkte. Aansluitend ontwikkelde hij voor het NCO trainingen voor in- en outboundmedewerkers, mede gebaseerd op zijn praktijkervaring. Gepokt en gemazeld werd hij echter bij facilitair contactcenter HECC Alliance, dat zich richt op technical inbound support. Een kleine organisatie met internationale klanten waar hij uiteenlopende functies vervulde, variërend van crm-implementatie tot operationele verantwoordelijkheid als accountmanagement. ln de zomer van begon het bij hem te kriebelen. Hij wilde weer iets nieuws opbouwen. Hierop koos hij voor Vida XL. "Mijn eerste indruk was een middelgrote webshop, maar ik kwam er al snel achter dat Vida XL wereldwijd de grootste verkoper op ebay is. Een fascinerende wereldl Het nieuwe warehouse in Venray stond er nog alleen als skelet en ik mocht daarin mijn eigen contactcenter bouwen. Echt uniek. lk genoot groot vertrouwen en probeer dat in elke laag van de organisatie waar ik verantwoordelijk voor ben terug te geven aan anderen. Zo heeft elke agent al naar gelang van ervaríng een bepaald mandaat om zelfstandig problemen voor klanten op te kunnen oplossen, zonder tussenkomst van teamleider of manager." telrcovvrncroezot: 13

4 ln Nederland en China Direct na zljr.r kon.rst cleelcle hij cle werkvloer opnier.nr in, mixte r,vaar rnogelijk de verscl-riller.rde teams, stelde teanrleiders met goede leidinggevende kwaliteiten aan en breidde de ploeg met extra agents Llit. Van\,vege de verclubbelirrg van cle sirles bleek clat hard noclig. "Nog stcecls is onz.e basis rlat onze ilgents per lancl zijn ingcdeeld, nraar nll zijn clc tearns grotcr cn l'rcbbcn zc ccr nndcr proíicl." Hct ouclc proficl lvas r«rornl gcricht op e-nriril; claar nrocstcr.r tclcíirnicskills aan rvorclcn tocgcvocgcl. Van llcrgcn invcstecrclc in training crt berieieicling. ")it hwarn tcn goctlc aan clc hwalitcit cn clc rnecler'verkertevrecleuheicl. n totaal l'rebben u,e nu rrlinr 90 mcdeu,crkcrs klantenscrvicc' bij Vida Xl., verclceld over locii tics in Nederland en China. Daarnaast werden ooli op andere afdelingen vernieur'vingen en vcr:betcrin gen doorgcr.oercl. mmers een klantenservice is slechts één onderdeel van de klantbelevir.rg die een hlant heett. Multichannel interactiehubs \'laar herindeling van de l erkr'locr lrrn het conlilct.!'nter t.as niet voldoende. Vida XL moest ook optirnaal functioneren op het gebiecl van klantcontact en zich klaar rnaken voor een verdere optimalisatie van het klantcontact. Samen nret applicatieuranagcr crnr & telccont Dirlitri van Dun ging {ayrnoncl varr l}crgcn aan clc slag. Zi.j l<regen contiict mct Cccs Zr,vczcrijn van Custonrcr XS, cc softr,r,arclcvcrancicr van c(lain. c(lain biec'lt ccn applicatie clie worclt ingczet cloor gr()tc nauren als VoclaÍirnc (9.0(X) ageltts), irancc'l'clccortr (7.000 agcnts) cri.i\\ro11 lltcrnirtionale ( í'r-ancl'riscncnrers als gebluilier). De soíirvlrc hclpt beclrijr.en bij cle triinslirnratic van hur.r traclitioncle callcenters tot tnultichan r-re1 interactiehubs. Gedrieën besloten zij dat een nieurv in te richten ker-rnisbanl< het nieur.r,e hlantcontact eer-r goecle basls zou geven. ppay bepaalt kwaliteit Klantcontact l J i Groot was de verbazrng bij ebay toerr ajle verschillende accounts van Vida XL bij elkaar werden opgeteld. Het Neder andse online verzendbedrjf bleek wereid wild de grootste verkoper op ebayl Toch had Vida XL niet hun hoogstc kwaliteitspredicaat van ebay Top Rated Seller (ETRS). Geen wenseiijkc srtuatie: wél dc grootste op hun p atíorm, rlaar niet de hoogste kwa liteit. Top rated sellers moeten hun klant consequent een positieve verkoopbelevirrg bieden narnelijk. n ruil daarvoor krijgerr deze sellers een hogere vindbaarheid, gunstiger tarieven err een mooi herkenbaar logo bij elke adverlent e dat de koper vertrouwen geeft rn de verkoper op het ebay-platforrl. De rnternationale handelsplaats op internet neemt daarom contact op met V da XL. "En dat was nret leuk, verlelt Raymond van Bergen. 'ln elke meeting met ebay kregen we om de oren dat we moesten verbeteren en er noq steeds n et waren. Want a s meer dan O,ó procent van de k anten ontevreden feedback geeft, voldoe je niet aan de ETRS-norm. Daarnaast hadden de uitdagrngen brnnen het k antcontact nega tieve invloed op de verkoop. Dit rrroest arrders." Nu is de situatie verbeterd. Voor alle belangrijl<e ac-,& &- 'Ll.':,:.; /:\h.::tw #ï! it '#"ÍÉffi counts heeít Vida XL de ETRS status verkregerr en rs ebay ze fs geinteresseerd geraakt in de oplossingen die egarn biedt. De koppeling van de ebay-systernen rxet de oplossingen van cgain zoals Vida XL die heeft gerealrseerd, rs zowel lnteressant voor andere ebayverkopers als voor dc multichanne ontwikkelingen op hr-rn eiqen salesp atíorm. tr.*l 1 4 rr,lecouvrncr oe zot:

5 Een soott KEA online Vida XL is van één pallet met goederen uit China per drie maanden (situatie 200ó) gegroeid naar tientallen volle zeecontainers per week in het hoogseizoen. Niet minder dan 400 Chinese fabrieken leveren aan Vida XL. ln 200ó zagen Wouter en Gerjan als studenten wel iets in handel met China. Zij legden hun spaargeld bi.l elkaar en gingen naar het verre oosten om producten te kopen, die in Europa zouden worden verkocht. Vooral via ebay, later ook via Amazon en webshops. Hun eerste Dynamische kennisbank De kennisbank zou worden opgebouwd vanuit het perspectief van de klant, met egain. Ook de medewerkers van de twee contactcenters werken nu vanuit de kennisbank. Die is zo opge- bouwd dat de agent vanuit één scherm realtime alle belangrijke informatie kan opvragen: naam, productaankoop en mogelijk eerder gestuurde mails door de klant. Het systeem herkent vragen van klanten ook automatisch en geeft de agent direct mogelijke antwoorden aan waaruit hij kan kiezen' "Daarnaast kan de Vida Xl-klant zelf informatie halen uit de kennisbank, bijvoorbeeld over duur van levering, gebruiksaanwijzingen of het beleid rondom retourzendingen," vertelt Zwezerljn. "Dat is wezenlijk anders dan een paginaatje Frequently Asked Questions. Een kennisbank is dynamischer. De inkoop in 200ó was meteen een grote hit en bestond uit... pokerfiches, toen een opkomend hot item. En van daar ging het verder. Vuistregel bij Vida XL is dat alles binnen de randvoorwaarden van gewone pakketpost moet kunnen worden verstuurd, flink passen en meten dus bij tuinsets en trampolines. Vida XL is dan ook slim en creatief in het ontwikkelen en verpakken van producten. En geheel naar Zweeds model is het aan de klant zelf om alles in elkaar te zetten. Vida XL heeft daarnaast een fijne neus voor welke producten de klanten op de saleskanalen wil zien. agent kan tijdens het contact de klant aan de hand nemen en bijvoorbeeld foto's laten uploaden van een beschadigd product. De agent bevestigt dan de ontvangst, beoordeelt de foto's en kan vervolgens onderhandelen over kortingen en reserveonderdelen." egain biedt dus zowel de kennisbank als de verschillende communicatiekanalen in één scherm, zeifs inclusief social media. Zwezerijn: "De integratie met sociale media vinden we belangrijk. n 90 procent van de Nederlandse contactcenters wordt een oplossing daarvoor gezocht in een aparte social media-oplossing, waarover zich doorgaans een andere afdeling buigt. Agents weten daardoor vaak niet eens wat er speelt op diverse sociale media, omdat veelgestelde vragen worden beantwoord door marketing, niet door de werkelijkheid. Dat moet anders." r

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Efficiency in klantenbeheer in korte tijd op niveau gebracht met gehoste CRM-oplossing

Efficiency in klantenbeheer in korte tijd op niveau gebracht met gehoste CRM-oplossing Efficiency in klantenbeheer in korte tijd op niveau gebracht met gehoste CRM-oplossing Er is veel interesse voor relatiebeheeroplossingen zoals Microsoft Dynamics CRM, maar organisaties zien op tegen lange

Nadere informatie

Lees meer over hun ervaringen

Lees meer over hun ervaringen Vakantiehuizen verhuren IN DE PRAKTIJK Résidence Château Cazalères Vakantiepark Buiten Bergen Bungalowpark Prins Hendrik Ferienpark Arber MEER DAN 175 RECREATIE ONDERNEMERS GEBRUIKEN HET REFLEX ONLINE

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Utrecht voert DOORGELICHT

Utrecht voert DOORGELICHT Provincie Utrecht voert Vier stakeholders aan het woord DOORGELICHT self service in Net als in het bedrijfsleven heeft ook de Nederlandse overheid de afgelopen jaren flink moeten reorganiseren. Zo ook

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel

Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen. Vast Mobiel VastMobiel Ruim 25 jaar service gerichte telecomoplossingen Intercity Zakelijk levert persoonlijke service met een vast aanspreekpunt Monique, customer care: Ik help graag klanten met vragen over producten en diensten

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC

Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC Uw verborgen kosten ontdekken zo makkelijk als het ABC Herinnert u zich activity based costing nog, oftewel ABC? Als dit onderwerp nieuw voor u is: ABC is een manier om de kosten van een product of dienst

Nadere informatie

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Speciaal voor MKB zakelijke dienstverlening en groothandels! In deze whitepaper wordt op een heel praktische wijze een aantal tips gegeven hoe ook kleine en middelgrote

Nadere informatie

Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken. Gebruikers aan het woord

Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken. Gebruikers aan het woord Exact e-synergy geïntegreerd samenwerken Gebruikers aan het woord Voorwoord Eind 1999 introduceerde Exact Software een compleet nieuw informatiesysteem: Exact e-synergy, een oplossing voor on-line samenwerken.

Nadere informatie

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY

E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 1 / Juni 13 E-COMMERCE & CUSTOMER LOYALTY E-COMMERCE DE ONTWIKKELING VAN

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Van ontslagen student tot full time internet ondernemer. Hoe ik ben begonnen

Van ontslagen student tot full time internet ondernemer. Hoe ik ben begonnen Hoe ik ben begonnen Het verhaal van een ontslagen student die fulltime internet ondernemer is geworden. Kees van Dijk Laatste update: Oktober 2012 Kees van Dijk www.webwinkelsucces.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2!

Nadere informatie

All In One Cursus Nick Jenneboer. Maak je startende onderneming. tot een succesvolle onderneming. 2013 Nick Jenneboer enjee.nl 2

All In One Cursus Nick Jenneboer. Maak je startende onderneming. tot een succesvolle onderneming. 2013 Nick Jenneboer enjee.nl 2 Maak je startende onderneming tot een succesvolle onderneming 2013 enjee.nl 2 Voorwoord Even voorstellen Van hobby naar eigen bedrijf Mijn naam is, oprichter en eigenaar van adviesbureau enjee. Ik adviseer

Nadere informatie

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Organisatie Tellus heeft als missie om klanten en bedrijven

Nadere informatie

Onze klanten willen zorgeloos genieten

Onze klanten willen zorgeloos genieten Onze klanten willen zorgeloos genieten met o.a. aan het woord: Jaap van Daalen, Algemeen Directeur ROI groep BV Dries van der Vossen, CEO Bilderberg Heerke Witteveen, Head of benefits ABN AMRO Netty van

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Odigo. Optimale dienstverlening vanuit de cloud. Ready2Series

Odigo. Optimale dienstverlening vanuit de cloud. Ready2Series Ready2Series Odigo Optimale dienstverlening vanuit de cloud Unieke cloud-oplossing zorgt voor betere klantervaring, lagere kosten en grotere efficiëntie. Een optimale klantervaring in alle kanalen Een

Nadere informatie

Beursgang Alibaba. Thomas Stelling Aandelenkopen.nl 19-9-2014

Beursgang Alibaba. Thomas Stelling Aandelenkopen.nl 19-9-2014 2014 Beursgang Alibaba Dit rapport verstrekt diverse inzichten over Alibaba. Kom erachter of het verstandig is om Alibaba aandelen te kopen en of het winstgevend kan zijn om mee te doen met de Alibaba

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Helpt de reisprofessional verder

Helpt de reisprofessional verder Helpt de reisprofessional verder Inhoud Voel je thuis in de reiswereld 3 Reiswerk binnen handbereik 4 Weet jij dat...? 5 De reiswereld 6 Waar werk je in de reisbranche? 8 En dan de functies 10 Verkoper

Nadere informatie

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties

Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Best Practice Teleperformance stuurt op TOPprestaties Maart 2014 Teleperformance stuurt op TOPprestaties Klantcontact heeft een directe impact op zowel commerciële resultaten als customer experience. Het

Nadere informatie

s lu it h et s ys teem a a n o p d e b eh oefte telefoon tjes en e-m a ils a u to m a tis ch o p kla n ten ka a rt

s lu it h et s ys teem a a n o p d e b eh oefte telefoon tjes en e-m a ils a u to m a tis ch o p kla n ten ka a rt Succesvoller ondernemen met geïntegreerd CRM-systeem Tik de afkorting CRM op Google in en je krijgt maar liefst 167.000.000 resultaten. Customer Relationship Management lijkt het vleugelwoord voor hedendaags

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging

Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging Organisatie Het woord kinderopvang dekt bij Korein al lang de lading niet meer. Daarom

Nadere informatie