Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen"

Transcriptie

1 Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007

2 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE MEDEDINGINGSWET? 3 4 WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN KLACHT/TIP/SIGNAAL EN EEN BESLUITAANVRAAG? KLACHT/TIP/SIGNAAL BESLUITAANVRAAG 5 5 KAN IEDEREEN EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE NMA? 5 6 KAN IK ANONIEM BLIJVEN ALS IK EEN KLACHT INDIEN? 5 7 WAT GEBEURT ER ALS IK HET KLACHTFORMULIER NIET VOLLEDIG INVUL? FORMULIER KLACHT/TIP/SIGNAAL FORMULIER BESLUITAANVRAAG 6 8 ALS IK HET KLACHTFORMULIER OPSTUUR, NA HOE LANG KRIJG IK DAN IETS TE HOREN VAN DE NMA? 6 9 ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIELIJN BROCHURES EN FORMULIEREN KLACHTEN OVER DE NMA 8 Bijlage 1 : Bijlage 2 : Hulpmiddel Klacht/Tip/Signaal Formulier Besluitaanvraag 2

3 1 Waarover kan ik klagen bij de NMa? De NMa (voluit: Nederlandse Mededingingsautoriteit) heeft tot taak de Mededingingswet te handhaven. Tevens heeft de NMa bevoegdheden om bepaalde bepalingen in het EG-Verdrag te handhaven. De Mededingingswet en de betreffende bepalingen in het EG-Verdrag hebben betrekking op bepaalde gedragingen van ondernemingen die de mededinging (= concurrentie) verhinderen, beperken of vervalsen. Het gaat hierbij met name om: 1 Het kartelverbod. Dit is neergelegd in artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 81 van het EG- Verdrag. Onder het kartelverbod vallen bijvoorbeeld afspraken tussen ondernemingen over prijzen of over het verdelen van markten. Misbruik van een economische machtspositie door een onderneming. Dit is neergelegd in artikel 24 van de Mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag. Het hebben van een economische machtspositie is niet verboden, maar het maken van misbruik ervan wel. Voorbeelden van misbruik zijn: het hanteren van onbillijke voorwaarden en koppelverkoop. De NMa heeft alleen mogelijkheden om op te treden tegen gedrag van ondernemingen. Dit betekent dat de NMa niet kan optreden tegen zuiver overheidshandelen. Klachten over bijvoorbeeld het niet verlenen van een vergunning of subsidie vallen zodoende buiten het takenpakket van de NMa. 2 Wat kan de NMa doen? Als de NMa na een onderzoek (al dan niet naar aanleiding van een klacht, tip of signaal) tot het oordeel komt dat een of meer ondernemingen de Mededingingswet hebben overtreden, dan kan de NMa een boete en/of last onder dwangsom opleggen. Een last onder dwangsom houdt in dat de NMa een maatregel oplegt aan de betrokken ondernemingen, en dat die ondernemingen een dwangsom moeten betalen indien zij aan die maatregel geen gevolg geven. 3 Doet de NMa onderzoek naar álle overtredingen van de Mededingingswet? De NMa handhaaft de Mededingingswet in het algemeen economisch belang. Dat wil zeggen dat de NMa er bijvoorbeeld is voor de belangen van consumenten in het algemeen, maar niet noodzakelijkerwijs voor de belangen van individuele consumenten (en evenmin voor de belangen van individuele ondernemingen). Indien een onderneming bijvoorbeeld een geschil heeft met een andere onderneming, dan is in principe niet de NMa maar de civiele rechter de aangewezen weg. Pas als het belang van de Nederlandse economie er in voldoende mate mee is gediend, zal de NMa onderzoek doen naar een mogelijke overtreding. Zelfs als het belang van de Nederlandse economie is gediend met een NMa-onderzoek, wil dat niet zeggen dat de NMa een onderzoek start. De reden daarvoor is dat de NMa over een beperkt aantal medewerkers en 1 Daarnaast houdt de NMa zich bezig met concentraties van ondernemingen (fusies, overnames en joint ventures). Daarop is het klachtformulier niet van toepassing. 3

4 middelen beschikt, en het aantal klachten en meldingen vele malen groter is dan de NMa kan onderzoeken. Daarom moet de NMa keuzes maken en voert zij een beleid van prioritering van onderzoeken. Hierbij weegt de NMa een aantal criteria bij de beslissing om een onderzoek te starten. Deze criteria zijn: 1. Wat is het economische belang? 2. Wat is het consumentenbelang? 3. Wat is de ernst van de overtreding? 4. Is optreden van de NMa doelmatig en doeltreffend? LET OP: Indien u een klacht indient, bent u er dus niet zeker van dat de NMa daadwerkelijk een onderzoek zal doen naar de overtreding waarover u klaagt. De NMa zal uw klacht afwegen tegenover de andere klachten en signalen waarover zij beschikt, om een weloverwogen keuze te maken tussen de onderzoeken die zij gaat doen. Dit geldt zowel voor klachten als voor besluitaanvragen. 4 Wat is het verschil tussen een klacht/tip/signaal en een besluitaanvraag? Voor de NMa zijn klachten net zo waardevol als besluitaanvragen. De waarde voor de NMa is namelijk niet afhankelijk van de vorm, maar van de inhoud. Hoe uitgebreider en concreter de informatie is die aan de NMa wordt verstrekt, des te groter de kans dat de NMa een onderzoek kan starten. Bij de keuze door de NMa om wel of geen onderzoek te starten maakt het geen verschil of het een klacht, tip, signaal of besluitaanvraag betreft. Het gaat om de inhoud. 4.1 Klacht/tip/signaal Iedereen kan gemakkelijk een klacht, tip of signaal bij de NMa indienen. Er zijn geen eisen waaraan een klacht, tip of signaal moet voldoen. Wel geldt: hoe meer en gedetailleerder de informatie is die u verstrekt, des te nuttiger uw klacht/tip/signaal voor de NMa is en des te groter de kans dat de NMa er iets mee zal kunnen doen. Als u een klacht/tip/signaal wilt indienen kunt u kiezen uit diverse manieren: - Internet: U kunt gebruik maken van het formulier op de NMa-website (www.nmanet.nl). U kiest in de linkerkolom uit Consumenten of, indien u namens een bedrijf een klacht indient, Bedrijven. Vervolgens klikt u op Melden van overtredingen. In de tekst ziet u een link naar het formulier Tip ons. - U kunt een sturen aan of, indien u namens een bedrijf een klacht indient, aan - Formulier klacht/tip/signaal/tip/signaal of brief: U kunt de NMa een brief sturen. Indien u als consument klaagt, kunt u uw brief richten aan ConsuWijzer, Postbus 21021, 3001 AA ROTTERDAM. Indien u namens een bedrijf een klacht indient, kunt u uw brief richten aan de NMa. Het postadres van de NMa vind u onderaan deze brief. - Telefoon: U kunt uw klacht telefonisch indienen bij ConsuWijzer, tel (van uur) of via het landelijk meldpunt M om misdaad anoniem te melden. Het nummer van meldpunt M is en zeven dagen per week bereikbaar. Indien u namens een bedrijf een klacht indient, kunt u ons bereiken via tel (vanuit het buitenland ). Indien u als consument klaagt, komt uw klacht terecht bij ConsuWijzer. Dit is het gezamenlijke loket van de NMa, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (dit heeft 4

5 voor u als voordeel dat als u met uw klacht eigenlijk beter terecht kunt bij de OPTA of de Consumentenautoriteit, uw klacht daar automatisch terechtkomt). 4.2 Besluitaanvraag Een besluitaanvraag kan in principe niet door consumenten worden ingediend. Voor het indienen van een besluitaanvraag is namelijk de juridische status van belanghebbende vereist, en consumenten hebben in de regel deze status niet. Ook ondernemingen hebben niet altijd de status van belanghebbende. Zie Kan iedereen een klacht indienen bij de NMa? verderop in deze brief. Ondernemingen die de status van belanghebbende hebben en die een besluitaanvraag willen indienen, dienen hiervoor gebruik te maken van het formulier besluitaanvraag. Voor de NMa maakt het in principe geen verschil of u een klacht/tip/signaal of een besluitaanvraag indient. Het enige verschil is dat de NMa verplicht is om naar aanleiding van een besluitaanvraag een besluit te nemen. Dat betekent overigens niet automatisch dat de NMa naar aanleiding van een besluitaanvraag een onderzoek zal starten. Zowel bij klachten, tips en signalen als bij besluitaanvragen kan de NMa besluiten om (vooralsnog) geen onderzoek te gaan doen (zie Doet de NMa onderzoek naar álle overtredingen van de Mededingingswet? eerder in deze brie.). 5 Kan iedereen een klacht indienen bij de NMa? Iedereen kan bij de NMa een klacht/tip/signaal indienen over een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet. Niet iedereen kan bij de NMa een besluitaanvraag (juridisch aangemerkt als een aanvraag tot het nemen van een besluit ) indienen. Alleen (rechts)personen die de juridische status van belanghebbende hebben, kunnen een besluitaanvraag indienen. Wanneer heeft iemand de juridische status van belanghebbende? In juridische zin is een belanghebbende iemand wiens belangen rechtstreeks bij het besluit betrokken zijn. Dit is vastgelegd in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt moet u volgens de rechtspraak een eigen, objectief bepaalbaar, actueel belang hebben dat rechtstreeks bij een besluit van de NMa is betrokken en dat zich onderscheidt van het belang van een willekeurige ander. Het is dus mogelijk dat u geen belanghebbende bent in de juridische betekenis van het woord ook al hebt u wel degelijk belang bij een besluit van de NMa. Consumenten worden in de regel niet aangemerkt als belanghebbenden. De reden daarvoor is dat een klager niet alleen belang moet hebben bij een besluit van de NMa, maar zich ook moet onderscheiden van (grote aantallen) anderen. Een consument onderscheidt zich in juridisch opzicht doorgaans niet van andere consumenten, en is daarom in het algemeen geen belanghebbende. Daarom is het formulier besluitaanvraag niet voor consumenten bedoeld. Consumenten kunnen wel gebruik maken van het formulier klacht/tip/signaal om een klacht/tip/signaal/ te geven aan de NMa. 6 Kan ik anoniem blijven als ik een klacht indien? 5

6 Voor de NMa kan ook anoniem verkregen informatie bruikbaar zijn. De NMa geeft echter de voorkeur aan niet-anonieme informatie. Anonieme informatie kan in de regel slechts gebruikt worden als aanleiding voor nader onderzoek. Een besluitaanvraag kan niet anoniem worden ingediend. Als u wilt uitsluiten dat uw identiteit bekend wordt, bijvoorbeeld bij de onderneming waarover u klaagt, dan dient u uw identiteit niet bekend te maken aan de NMa. U dient er wel rekening mee te houden dat de NMa dan minder aan uw tip heeft. Als uw identiteit wel bekend is bij de NMa, maar u wilt toch anoniem blijven, dan doet de NMa haar uiterste best om uw anonimiteit te bewaren, maar de NMa kan niet garanderen dat uw identiteit onbekend blijft bij de onderneming waarover u klaagt. Het is namelijk niet uit te sluiten dat de NMa zich tijdens een procedure bij de rechter gedwongen zal zien uw identiteit bekend te maken. 7 Wat gebeurt er als ik het klachtformulier niet volledig invul? 7.1 Formulier klacht/tip/signaal De NMa stelt het op prijs indien u het formulier klacht/tip/signaal zo volledig mogelijk invult, maar dat is niet verplicht. Wel geldt: hoe meer informatie u verstrekt, hoe groter de kans is dat de NMa er iets mee kan doen. 7.2 Formulier besluitaanvraag Voor het indienen van een besluitaanvraag is het gebruik van het formulier besluitaanvraag verplicht. U dient het formulier volledig in te vullen voorzover u redelijkerwijs de beschikking kunt krijgen over de gevraagde gegevens. Indien u bepaalde gegevens niet kunt geven, dient u dat in het formulier te vermelden. Een formulier besluitaanvraag dat niet volledig is ingevuld of dat onvoldoende gegevens bevat voor de beoordeling van de besluitaanvraag, wordt aan de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager krijgt de gelegenheid om het formulier binnen vier weken aan te vullen. Indien het formulier niet binnen die termijn is aangevuld, dan zal de NMa de aanvraag als een klacht/tip/signaal beschouwen. 8 Als ik het klachtformulier opstuur, na hoe lang krijg ik dan iets te horen van de NMa? Na het indienen van het klachtformulier ontvangt u over het algemeen binnen een week een ontvangstbevestiging van de NMa. Vervolgens zal de NMa beoordelen of u het klachtformulier volledig hebt ingevuld en of u als een belanghebbende in juridische zin kunt worden aangemerkt. Indien het klachtformulier niet volledig is ingevuld, kan de NMa u vragen om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Indien de NMa u niet als belanghebbende aanmerkt, ontvangt u bericht dat de NMa uw klacht zal aanmerken als een signaal. Indien uw klachtformulier volledig is ingevuld en de NMa van oordeel is dat u de status van belanghebbende hebt, dan zal de NMa uw klacht afwegen tegenover alle andere klachten en signalen waarover de NMa beschikt, teneinde te bepalen aan welke zaken de NMa prioriteit zal geven. De NMa beschikt namelijk over een beperkt aantal mensen en middelen en heeft niet de capaciteit om naar aanleiding 6

7 van alle klachten en signalen onderzoeken in te stellen (zie hierboven onder het kopje Doet de NMa onderzoek naar alle overtredingen van de Mededingingswet? ). Indien aan uw klacht geen prioriteit wordt gegeven, dan ontvangt u daarvan binnen enkele weken bericht. Soms stelt de NMa eerst nog vragen aan u, aan de onderneming(en) of ondernemersvereniging waartegen u klaagt, of aan anderen, alvorens te bepalen of aan uw klacht prioriteit zal worden gegeven. Het enkele feit dat de NMa vragen stelt, duidt er niet op dat de NMa aan uw klacht prioriteit zal geven en een (uitvoerig) onderzoek zal doen. Indien u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via ConsuWijzer (tel ) of, indien u namens een onderneming optreedt, via de NMa-infolijn (tel ). 7

8 9 Algemene informatie Deze brochure geeft een toelichting op het indienen van een klacht, tip, signaal of besluitaanvraag bij de NMa. Aan de brochure zelf kunnen geen rechten worden ontleend. 9.1 Informatielijn Voor algemene informatie over de Mededingingswet en de NMa kunt u contact opnemen met de Informatielijn: T (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur) Website: 9.2 Brochures en formulieren Brochures en formulieren kunt u bestellen via de Informatielijn en via de website van de NMa: U kunt brochures en formulieren ook downloaden van de website. 9.3 Klachten over de NMa Als u klachten heeft over de wijze waarop de NMa haar werk uitvoert, kunt u dit melden aan de klachtenfunctionaris. In het besluit Klachtenfunctionaris, dat gebaseerd is op de Algemene wet bestuursrecht, staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen. U vindt het besluit onder andere op de website van de NMa. Schriftelijk ingediende klachten kunt u richten aan: Klachtenfunctionaris Postbus BH Den Haag Vervoerkamer NMa Postbus BH Den Haag Bezoekadres: Wijnhaven GA Den Haag T (070) F (070) Informatielijn: Internet: 8

9 Bijlage 1 Hulpmiddel Klacht/Tip/Signaal 9

10 HULPMIDDEL KLACHT/TIP/SIGNAAL Uw gegevens Naam : m/v* Adres: Telefoonnummer: adres: * A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is. Indien u klaagt namens een onderneming: Naam onderneming: Wie overtreedt volgens u de Mededingingswet? Mijn klacht/tip/signaal is gericht tegen De vermoedelijke overtreding Op welke producten en/of diensten heeft het concurrentie-beperkende gedrag betrekking? Hieronder kunt u vermelden hoe de bovengenoemde onderneming(en) de concurrentie beperkt/beperken dan wel misbruik maken van hun economische machtspositie. Beschikt u over documenten die uw klacht/tip/signaal ondersteunen? (Bijvoorbeeld overeenkomsten, notulen, bedrijfsdocumenten, circulaires, brieven, s, verslagen van telefoongesprekken.) Ja Nee Zo ja, wat voor documenten en wat staat erin? Zijn er andere personen die uw tip kunnen staven? Ja Nee Zo ja, dan kunt u de namen en contactgegevens op de achterzijde van dit formulier vermelden. 10

11 Bijlage 2 Formulier Besluitaanvraag 11

12 FORMULIER BESLUITAANVRAAG Wilt u als consument een klacht indienen? Gebruikt u dan niet dit formulier maar het hulpmiddel klacht/tip/signaal I. Informatie over de klager en de onderneming(en) of ondernemersvereniging waartegen de klacht is gericht 1. Gelieve uw ondernemingsgegevens te verstrekken. Indien uw onderneming tot een groep/concern behoort, gelieve dan de naam daarvan te vermelden. Gelieve tevens een beknopt overzicht te geven van de aard en de reikwijdte van de activiteiten van uw onderneming. Gelieve een contactpersoon op te geven bij wie aanvullende inlichtingen kunnen worden verkregen. Naam aanvrager: m/v* Contactpersoon: Postadres: Telefoonnummer: adres: De onderneming behoort tot de volgende groep: Korte beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: * A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is. 2. Gelieve de onderneming(en) of ondernemersvereniging te vermelden waartegen de klacht is gericht, en in voorkomend geval alle beschikbare informatie te verstrekken over de ondernemingengroep waartoe deze onderneming(en) behoort/behoren en over de bedrijfsactiviteiten ervan. Gelieve uw positie ten opzichte van de onderneming(en) of ondernemersvereniging waartegen de klacht is gericht, te vermelden (bv. klant, concurrent). Indien de klacht is gericht tegen meerdere ondernemingen of ondernemersverenigingen, gelieve de gegevens van de andere ondernemingen/ondernemersverenigingen op een apart blad te vermelden en bij dit formulier te voegen. De klacht is gericht tegen: Naam onderneming/ondernemersvereniging: Postadres: De onderneming behoort tot de volgende groep: Korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten: 12

13 Positie van de klager t.o.v. bovenstaande onderneming/ondernemersvereniging: II. Gegevens over de vermeende overtreding en feitenmateriaal 3. Gelieve uitvoerig de feiten uiteen te zetten waaruit volgens u een overtreding blijkt van het kartelverbod 2 of het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie. 3 Vermeld met name de aard van de producten (goederen of diensten) die worden beïnvloed door de vermeende overtreding en geef zonodig uitleg over de producten en/of de marktomstandigheden. Vermeld tot welke productmarkt de producten naar uw oordeel behoren. 4 Gelieve alle beschikbare gegevens te verstrekken over de overeenkomsten of gedragingen van de ondernemingen of ondernemersverenigingen waarop deze klacht betrekking heeft. Vermeld, voorzover mogelijk, de relatieve marktpositie van de ondernemingen waartegen de klacht is gericht (bijvoorbeeld een schatting van de marktaandelen). 2 Het kartelverbod is opgenomen in artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 6 van de Mededingingswet. De exacte formulering in artikel 6 van de Mededingingswet is: Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 3 Het verbod voor ondernemingen om misbruik te maken van een economische machtspositie is opgenomen in artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 24 van de Mededingingswet. 4 De productmarkt omvat alle producten/diensten die concurreren met het product/de dienst waar uw klacht betrekking op heeft. 13

14 4. Gelieve alle relevante documentatie waarover u beschikt (zoals de tekst van overeenkomsten, notulen van onderhandelingen of vergaderingen, transactievoorwaarden, bedrijfsdocumenten, circulaires, brieven, s, verslagen van telefoongesprekken) bij te voegen. Vermeld de namen en adressen van de personen die de in de klacht uiteengezette feiten kunnen staven, en met name van personen die nadeel ondervinden van de vermeende overtreding. Gelieve relevante statistische of andere gegevens waarover u beschikt bij te voegen, in het bijzonder wanneer zij betrekking hebben op marktontwikkelingen (bv. informatie m.b.t. prijzen en prijsontwikkelingen, informatie m.b.t. belemmeringen voor de toegang van nieuwe leveranciers tot de markt). 5. Gelieve uw standpunt uiteen te zetten over de geografische reikwijdte van de vermeende overtreding (is de overtreding bijvoorbeeld lokaal, regionaal, nationaal of internationaal?). III. Belang van de vermeende overtreding De NMa beschikt over een beperkt aantal medewerkers en middelen. In de praktijk is het aantal klachten en meldingen vele malen groter dan de NMa kan onderzoeken. De NMa moet keuzes maken en voert een beleid van prioritering van onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar een aantal criteria die worden afgewogen bij de beslissing om een onderzoek te starten. Belangrijke criteria zijn het economische belang en het consumentenbelang. 6. Wat is naar uw mening het belang voor de nationale economie van het beëindigen van de overtreding waarover u klaagt? Vermeld, voorzover mogelijk, gegevens over de omvang van de markt (bv. de jaaromzet die met het product in kwestie is gemoeid). 14

15 7. Wat is naar uw mening het directe belang voor de consument van het beëindigen van de overtreding waarover u klaagt? IV. Met de klacht beoogde besluit door de NMa 8. Welk besluit door de NMa beoogt u met uw klacht te verkrijgen (Bijvoorbeeld het opleggen van een boete, een verbod op bepaalde gedragingen)? V. Belanghebbendheid 9. Gelieve uiteen te zetten waarom u meent belanghebbende te zijn in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (voor meer informatie zie onder het kopje Kan iedereen een klacht indienen bij de NMa? in de begeleidende brief bij dit formulier). Verklaar met name op welke wijze u nadeel ondervindt van het gedrag waarop de klacht betrekking heeft en leg uit hoe volgens u een optreden van de NMa de situatie zou kunnen verhelpen. Indien u meent dat u zich onderscheidt van andere ondernemingen die zich in dezelfde positie bevinden ten opzichte van de onderneming(en) of ondernemersvereniging waartegen u de klacht indient, gelieve dan de reden daarvan te vermelden (bv. indien u een afnemer bent: waardoor onderscheidt u zich van andere afnemers?). VI. Procedures bij andere instanties of bij de rechter 10. Heeft u, met betrekking tot dezelfde of nauw verwante onderwerpen, een andere instantie benaderd en/of een rechtszaak aanhangig gemaakt? Zo ja, gelieve volledige gegevens te verstrekken over de (gerechtelijke of andere) instantie waarmee contact is opgenomen en de stukken die aan deze instantie 15

16 zijn voorgelegd. Gelieve tevens te vermelden wat de uitkomst hiervan is geweest of, indien er nog geen uitkomst is, wat de huidige stand van zaken is. VII. Overig 11. Heeft u de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover u klaagt geïnformeerd over uw voornemen een klacht in te dienen bij de NMa of kunnen zij anderszins op de hoogte zijn van het feit dat u een klacht indient? Informeren van de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover u klaagt kan nadelige gevolgen hebben voor de uitkomst van een eventueel onderzoek door de NMa. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat ondernemingen bewijsmateriaal zouden zoekmaken. 12. De mogelijkheid bestaat dat de NMa een kopie van uw klacht zal sturen aan de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover u klaagt, of dat de NMa op andere wijze uw identiteit en de inhoud van uw klacht bekend maakt bij de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover u klaagt. Door indiening van dit formulier gaat u daarmee akkoord. (Indien u niet wilt dat uw identiteit bekend wordt, gelieve dan geen besluitaanvraag in te dienen maar een klacht zonder besluitaanvraag in te dienen, eventueel zonder vermelding van uw identiteit; indien u wenst kunt u daarbij gebruikmaken van het hulpmiddel klacht/tip/signaal). Gelieve te verklaren dat u dit zich realiseert door een vinkje of kruisje te plaatsen in het onderstaande vakje. Ik realiseer mij dat mijn klacht en identiteit bekend kunnen worden bij de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover ik klaag. 13. Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat de informatie die op dit formulier en in de door u geschreven bijlagen is verstrekt, te goeder trouw en naar waarheid is verstrekt. Datum Handtekening Naam Indien u zich met betrekking tot deze klacht laat bijstaan door een gemachtigde (bijvoorbeeld een advocaat of andere adviseur), gelieve hieronder de gegevens van de gemachtigde te vermelden. Gegevens gemachtigde: Naam gemachtigde: 16

17 Naam kantoor: Postadres: Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 17

18 18

Brochure. klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure. klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa oktober 2009 1 Inhoudsopgave 1. WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2. WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3. DOET DE

Nadere informatie

Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: concurrentiebeperkende afspraken; misbruik van een economische machtspositie; concentraties van ondernemingen. Deze brochure bevat een toelichting op het

Nadere informatie

Misbruik van een economische machtspositie

Misbruik van een economische machtspositie Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van:

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa Mededingingswet Oktober 2009

Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa Mededingingswet Oktober 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa Mededingingswet Oktober 2009 De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: kartels; misbruik van een economische machtspositie; concentraties van ondernemingen.

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nma Concentratietoezicht

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nma Concentratietoezicht Nederlandse Mededingingsautoriteit Nma Concentratietoezicht Oktober 2009 De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: kartels; misbruik van een economische machtspositie; concentraties van ondernemingen.

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

ENERGIE voor de zakelijke markt

ENERGIE voor de zakelijke markt VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2960/ 24 Betreft zaak: Abegg - CZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn

Nadere informatie

kan een gebruiker van een dergelijk systeem ook bij stroomuitval zijn dienstverlening voortzetten.

kan een gebruiker van een dergelijk systeem ook bij stroomuitval zijn dienstverlening voortzetten. Ons ACM/DM/2014/206276_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0487.53 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een aanvraag tot een beschikking in de zin van artikel 56, lid 1, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit naar aanleiding van een aanvraag tot beschikking in de zin van 56, lid 1, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Vervoermarkten laten werken

Vervoermarkten laten werken Vervoermarkten laten werken Vervoerkamer Vervoermarkten laten werken De missie van de Vervoerkamer is: vervoermarkten laten werken. De Vervoerkamer staat, als onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 17 december 2001 is TDN verzocht informatie te geven naar aanleiding van de klacht.

BESLUIT. 2. Bij brief van 17 december 2001 is TDN verzocht informatie te geven naar aanleiding van de klacht. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 2751/ 27 Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar tegen zijn besluit van 7

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Het Kartelverbod De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Waar gaat deze brochure over? In deze brochure kunt u lezen over het kartelverbod dat per 1 september

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een aanvraag om een besluit als bedoeld in artikel 56 van de Mededingingswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een aanvraag om een besluit als bedoeld in artikel 56 van de Mededingingswet. Besluit Besluit van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een aanvraag om een besluit als bedoeld in artikel 56 van de Mededingingswet. Verloop van de procedure 1. Op 19 mei 2017 ontving

Nadere informatie

BESLUIT. 6. Op 14 oktober 2004 heeft ten kantore van de NMa een hoorzitting plaatsgevonden. Hierop hebben Move en Stemra zich laten vertegenwoordigen.

BESLUIT. 6. Op 14 oktober 2004 heeft ten kantore van de NMa een hoorzitting plaatsgevonden. Hierop hebben Move en Stemra zich laten vertegenwoordigen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3720-31 Betreft zaak: Mosselman-Stemra Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Nummer 6486/62 Betreft zaak: Easyjet v. N.V. Luchthaven Schiphol 1. Inleiding 1. Op

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Bij brief van 4 augustus 2003 heeft Sakata voornoemde brief van de NMa beantwoord.

BESLUIT. 3. Bij brief van 4 augustus 2003 heeft Sakata voornoemde brief van de NMa beantwoord. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3576-55 Betreft zaak: Van Klink v. Sakata Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn

Nadere informatie

2. Onderhandelen met behulp van een zorgmakelaar in de praktijk

2. Onderhandelen met behulp van een zorgmakelaar in de praktijk Wijziging van paragraaf 3.4.2. van de Richtsnoeren voor de zorgsector met betrekking tot het onderhandelen van de zorgaanbieder met behulp van een zorgmakelaar 1. Considerans 1. In de op 14 oktober 2002

Nadere informatie

KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij besluit van 26 februari 2004 (hierna: het bestreden besluit) heeft de d-g NMa de klacht van de heer Mulder afgewezen.

BESLUIT. 2. Bij besluit van 26 februari 2004 (hierna: het bestreden besluit) heeft de d-g NMa de klacht van de heer Mulder afgewezen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3878-25 Betreft zaak: Waleweingaarde Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrond verklaring van het bezwaar

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5 Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor FSV Accountants + Adviseurs. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN

FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN FORMULIER VOOR DE INDIENING VAN KLACHTEN OVER BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE STAATSSTEUN In artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat de Commissie van elk voornemen tot invoering of wijziging

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 56, lid 1, en artikel 70c, lid 1, van de Mededingingswet

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 56, lid 1, en artikel 70c, lid 1, van de Mededingingswet Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 56, lid 1, en artikel 70c, lid 1, van de Mededingingswet Ons kenmerk: ACM/DM/2014/200545_OV Zaaknummer: 13.0349.53 Betreft: Filmclub

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV blad 1 Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Klachtmeldingsformulier patiënten SymforaMeander

Klachtmeldingsformulier patiënten SymforaMeander Klachtmeldingsformulier patiënten SymforaMeander Hebt u vragen over dit formulier? Bel de klachtencommissie Telefoonnummers: zie pagina 6 Datum klachtmelding: Datum ontvangst klachtmelding: Klachtnummer:

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Op 25 maart 2002 heeft Politheek tegen het bestreden besluit een bezwaarschrift ingediend.

BESLUIT. 3. Op 25 maart 2002 heeft Politheek tegen het bestreden besluit een bezwaarschrift ingediend. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2855-26 Betreft zaak: Politheek Explorer Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE Curaçao, 2 oktober 2017 1. UPDATE In oktober 2016 berichtten wij reeds over de Fair Trade Authority

Nadere informatie

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning accountants Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Contactpersoon

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3779-31 Betreft zaak: Van Winkel/KNGF Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers)

Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Aanvraagformulier Nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (Bedrijfsnummers) Algemene toelichting Wat kunt u doen met dit formulier? U kunt met dit formulier nummers voor toegang tot ondernemingen

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO BEVORDEREN VAN DE CONCURRENTIE EN TEGENGAAN VAN AFSPRAKEN DIE DEZE BEPERKEN Curaçao, oktober 2016 1. INTRODUCTIE Op 29 maart 2016 zag de Fair Trade Authority

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Netrebel gelooft in de rechten van vrijheid van informatie uitwisseling, vrije meningsuiting en het recht op privacy. Echter, netrebel wil geen vrijhaven zijn voor klanten die daar

Nadere informatie

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten van de SALUDE GROEP BV of één van haar medewerkers. Een

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband ter uitvoering van een project als bedoeld in

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Augustus 2016 Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Klachtenregeling. Regeling met betrekking tot externe klachten. - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs;

Klachtenregeling. Regeling met betrekking tot externe klachten. - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs; Klachtenregeling Regeling met betrekking tot externe klachten Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: - Bestuur: Het bestuur van Van der Zwet Accountants en Adviseurs; - Klachtenfunctionaris:

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier structurele subsidie

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking

Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking Als bedoeld in de Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006, en/of Huisvestingsverordening Aangewezen gebieden Rotterdam / Nadere regels kamerbewoning

Nadere informatie

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE NOTARIAAT VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015 De OP EFRO Tender Valorisatie 2015 is onderdeel van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020. Contact? Informatie kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad

Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Toelichting op het aanvragen van een briefadres (inclusief toestemmingsverklaring) in Lelystad Burgers worden ingeschreven daar waar ze wonen. Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie

Nadere informatie

http://www.ind.nl/nl/algemeen/contact/klachten/index.asp?subhome=&title=&origin=

http://www.ind.nl/nl/algemeen/contact/klachten/index.asp?subhome=&title=&origin= http://www.ind.nl/nl/algemeen/contact/klachten/index.asp?subhome=&title=&origin= http://indklantdienstwijzer.nl/klachten/ Ik wil een klacht indienen Op deze website kunt u in vijf stappen een formulier

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VERHUIZEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Bij besluit van 4 april 2003, kenmerk 3444/3, (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

BESLUIT. 3. Bij besluit van 4 april 2003, kenmerk 3444/3, (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3444/12 Betreft zaak: 3444/ Halbertsma Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkverklaring van het

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade, gemeente Simpelveld 2011 Als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Aanvraagformulier Tegemoetkoming in planschade, gemeente Simpelveld 2011 Als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) Toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en de Consumentenbond

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en de Consumentenbond STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44660 10 december 2015 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en de Consumentenbond Partijen, Autoriteit

Nadere informatie

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd.

[Aanvrager A] heeft ter onderbouwing van het handhavingsverzoek van 3 augustus 2016 een aantal documenten aan de NZa overlegd. Besluit Aanleiding Op 3 augustus 2016 ontving de NZa een handhavingsverzoek van [Aanvrager A]. [Aanvrager A] is een samenwerkingsverband van zeven aanbieders van orthopedisch schoeisel. 1 In haar schrijven

Nadere informatie

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/202118 Zaaknummer: 07.0137.22 Datum 17-10-2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op de aanvraag van het De Telefoongids B.V. tot

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding

BESLUIT. Zaaknummer: 77 Fiscaal up to Date/Kluwer. Inleiding BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit om geen toepassing te geven aan zijn bevoegdheid zoals beschreven in artikel 56, lid 1, van de Mededingingswet. Zaaknummer:

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachten- en geschillenreglement. Versie: 1 juli 2017

Klachten- en geschillenreglement. Versie: 1 juli 2017 Klachten- en geschillenreglement Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stroomschema werknemers... 4 Stroomschema werkgevers... 5 1. Klachtenregeling... 6 2. Geschillenregeling... 8 2.1. U bent

Nadere informatie

Klachtenafhandeling cliënten

Klachtenafhandeling cliënten Klachtenafhandeling cliënten Inleiding Onze medewerkers doen hun uiterste best om u de ondersteuning en zorg te geven die u nodig heeft. Maar binnen onze organisatie gaan dingen soms ook niet zoals u wenst.

Nadere informatie

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet.

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/201646_OV Zaaknummer: 14.0875.31.1.01 Datum: 7 april 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van RBN B.V. gericht tegen zijn besluit van 18 december 2014,

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Klachten- en geschillenreglement

Klachten- en geschillenreglement Klachten- en geschillenreglement Versie: 1 januari 2018 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stroomschema werknemers... 4 Stroomschema werkgevers... 5 1. Klachtenregeling... 6 2. Geschillenregeling...

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 071 Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 oktober 2005 Het voorstel

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN

ZELFSTANDIGE KLINIEKEN VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ZELFSTANDIGE KLINIEKEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 60/BNA vs. achitectenkeuze gemeente Oud-Beijerland

BESLUIT. Zaaknummer 60/BNA vs. achitectenkeuze gemeente Oud-Beijerland BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Beleidsregel Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg

Beleidsregel Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg Beleidsregel Aanmerkelijke Marktmacht in de Zorg 11 juni 2007 OV/8606683 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Beoordelingskader van de NZa 4 3. De relevante markt 5 3.1 De relevante productmarkt 5 3.2 De relevante

Nadere informatie

Naam : telefoonnummer : Postcode : Kamer van Koophandelnr. :

Naam : telefoonnummer : Postcode : Kamer van Koophandelnr. : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Bezwaarschrift rechtspersoon/ organisatie

Bezwaarschrift rechtspersoon/ organisatie Bezwaarschrift rechtspersoon/ organisatie Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen College van B&W Afdeling Jurap/31003 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl 1 Gegevens

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_348/86 Betreft zaak: B&U-sector / Bosch Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht tegen het

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken

Nadere informatie

1. Op 2 juli 1999 heeft Nellen Seeds bij de NMa een klacht ingediend tegen de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (hierna: NVZP).

1. Op 2 juli 1999 heeft Nellen Seeds bij de NMa een klacht ingediend tegen de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (hierna: NVZP). BESLUIT Zaaknummer 1400/Nellen Seeds vs NVZP Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot niet ontvankelijkverklaring van het bezwaarschrift gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

VERPLEGING VERZORGING EN THUISZORG

VERPLEGING VERZORGING EN THUISZORG VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VERPLEGING VERZORGING EN THUISZORG DOSSIERNUMMER: (wordt door de Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 RIG 2014

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 RIG 2014 Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 RIG 2014 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/rig2014. Neemt u voor vragen contact op met de provincie

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier incidentele subsidie

Nadere informatie

BESLUIT. Zaaknummer 992/ Buiteman vs. Leerdam II (architectenkeuze), klacht.

BESLUIT. Zaaknummer 992/ Buiteman vs. Leerdam II (architectenkeuze), klacht. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot afwijzing van een aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Nadere informatie

Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen

Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen Inhoud: 1. Inleiding en algemeen 2. Het indienen van een klacht 3. Het afhandelen van een klacht 4. In beroep gaan 5. Slotbepalingen Bijlage:

Nadere informatie

Meld uw kartel en ontloop een boete

Meld uw kartel en ontloop een boete Meld uw kartel en ontloop een boete Meld uw kartel en ontloop een boete Hebt u afspraken gemaakt of informatie uitgewisseld met uw concurrenten om daarmee de concurrentie uit te schakelen of te verminderen?

Nadere informatie