Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen"

Transcriptie

1 Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007

2 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE MEDEDINGINGSWET? 3 4 WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN KLACHT/TIP/SIGNAAL EN EEN BESLUITAANVRAAG? KLACHT/TIP/SIGNAAL BESLUITAANVRAAG 5 5 KAN IEDEREEN EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE NMA? 5 6 KAN IK ANONIEM BLIJVEN ALS IK EEN KLACHT INDIEN? 5 7 WAT GEBEURT ER ALS IK HET KLACHTFORMULIER NIET VOLLEDIG INVUL? FORMULIER KLACHT/TIP/SIGNAAL FORMULIER BESLUITAANVRAAG 6 8 ALS IK HET KLACHTFORMULIER OPSTUUR, NA HOE LANG KRIJG IK DAN IETS TE HOREN VAN DE NMA? 6 9 ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIELIJN BROCHURES EN FORMULIEREN KLACHTEN OVER DE NMA 8 Bijlage 1 : Bijlage 2 : Hulpmiddel Klacht/Tip/Signaal Formulier Besluitaanvraag 2

3 1 Waarover kan ik klagen bij de NMa? De NMa (voluit: Nederlandse Mededingingsautoriteit) heeft tot taak de Mededingingswet te handhaven. Tevens heeft de NMa bevoegdheden om bepaalde bepalingen in het EG-Verdrag te handhaven. De Mededingingswet en de betreffende bepalingen in het EG-Verdrag hebben betrekking op bepaalde gedragingen van ondernemingen die de mededinging (= concurrentie) verhinderen, beperken of vervalsen. Het gaat hierbij met name om: 1 Het kartelverbod. Dit is neergelegd in artikel 6 van de Mededingingswet en artikel 81 van het EG- Verdrag. Onder het kartelverbod vallen bijvoorbeeld afspraken tussen ondernemingen over prijzen of over het verdelen van markten. Misbruik van een economische machtspositie door een onderneming. Dit is neergelegd in artikel 24 van de Mededingingswet en artikel 82 van het EG-Verdrag. Het hebben van een economische machtspositie is niet verboden, maar het maken van misbruik ervan wel. Voorbeelden van misbruik zijn: het hanteren van onbillijke voorwaarden en koppelverkoop. De NMa heeft alleen mogelijkheden om op te treden tegen gedrag van ondernemingen. Dit betekent dat de NMa niet kan optreden tegen zuiver overheidshandelen. Klachten over bijvoorbeeld het niet verlenen van een vergunning of subsidie vallen zodoende buiten het takenpakket van de NMa. 2 Wat kan de NMa doen? Als de NMa na een onderzoek (al dan niet naar aanleiding van een klacht, tip of signaal) tot het oordeel komt dat een of meer ondernemingen de Mededingingswet hebben overtreden, dan kan de NMa een boete en/of last onder dwangsom opleggen. Een last onder dwangsom houdt in dat de NMa een maatregel oplegt aan de betrokken ondernemingen, en dat die ondernemingen een dwangsom moeten betalen indien zij aan die maatregel geen gevolg geven. 3 Doet de NMa onderzoek naar álle overtredingen van de Mededingingswet? De NMa handhaaft de Mededingingswet in het algemeen economisch belang. Dat wil zeggen dat de NMa er bijvoorbeeld is voor de belangen van consumenten in het algemeen, maar niet noodzakelijkerwijs voor de belangen van individuele consumenten (en evenmin voor de belangen van individuele ondernemingen). Indien een onderneming bijvoorbeeld een geschil heeft met een andere onderneming, dan is in principe niet de NMa maar de civiele rechter de aangewezen weg. Pas als het belang van de Nederlandse economie er in voldoende mate mee is gediend, zal de NMa onderzoek doen naar een mogelijke overtreding. Zelfs als het belang van de Nederlandse economie is gediend met een NMa-onderzoek, wil dat niet zeggen dat de NMa een onderzoek start. De reden daarvoor is dat de NMa over een beperkt aantal medewerkers en 1 Daarnaast houdt de NMa zich bezig met concentraties van ondernemingen (fusies, overnames en joint ventures). Daarop is het klachtformulier niet van toepassing. 3

4 middelen beschikt, en het aantal klachten en meldingen vele malen groter is dan de NMa kan onderzoeken. Daarom moet de NMa keuzes maken en voert zij een beleid van prioritering van onderzoeken. Hierbij weegt de NMa een aantal criteria bij de beslissing om een onderzoek te starten. Deze criteria zijn: 1. Wat is het economische belang? 2. Wat is het consumentenbelang? 3. Wat is de ernst van de overtreding? 4. Is optreden van de NMa doelmatig en doeltreffend? LET OP: Indien u een klacht indient, bent u er dus niet zeker van dat de NMa daadwerkelijk een onderzoek zal doen naar de overtreding waarover u klaagt. De NMa zal uw klacht afwegen tegenover de andere klachten en signalen waarover zij beschikt, om een weloverwogen keuze te maken tussen de onderzoeken die zij gaat doen. Dit geldt zowel voor klachten als voor besluitaanvragen. 4 Wat is het verschil tussen een klacht/tip/signaal en een besluitaanvraag? Voor de NMa zijn klachten net zo waardevol als besluitaanvragen. De waarde voor de NMa is namelijk niet afhankelijk van de vorm, maar van de inhoud. Hoe uitgebreider en concreter de informatie is die aan de NMa wordt verstrekt, des te groter de kans dat de NMa een onderzoek kan starten. Bij de keuze door de NMa om wel of geen onderzoek te starten maakt het geen verschil of het een klacht, tip, signaal of besluitaanvraag betreft. Het gaat om de inhoud. 4.1 Klacht/tip/signaal Iedereen kan gemakkelijk een klacht, tip of signaal bij de NMa indienen. Er zijn geen eisen waaraan een klacht, tip of signaal moet voldoen. Wel geldt: hoe meer en gedetailleerder de informatie is die u verstrekt, des te nuttiger uw klacht/tip/signaal voor de NMa is en des te groter de kans dat de NMa er iets mee zal kunnen doen. Als u een klacht/tip/signaal wilt indienen kunt u kiezen uit diverse manieren: - Internet: U kunt gebruik maken van het formulier op de NMa-website (www.nmanet.nl). U kiest in de linkerkolom uit Consumenten of, indien u namens een bedrijf een klacht indient, Bedrijven. Vervolgens klikt u op Melden van overtredingen. In de tekst ziet u een link naar het formulier Tip ons. - U kunt een sturen aan of, indien u namens een bedrijf een klacht indient, aan - Formulier klacht/tip/signaal/tip/signaal of brief: U kunt de NMa een brief sturen. Indien u als consument klaagt, kunt u uw brief richten aan ConsuWijzer, Postbus 21021, 3001 AA ROTTERDAM. Indien u namens een bedrijf een klacht indient, kunt u uw brief richten aan de NMa. Het postadres van de NMa vind u onderaan deze brief. - Telefoon: U kunt uw klacht telefonisch indienen bij ConsuWijzer, tel (van uur) of via het landelijk meldpunt M om misdaad anoniem te melden. Het nummer van meldpunt M is en zeven dagen per week bereikbaar. Indien u namens een bedrijf een klacht indient, kunt u ons bereiken via tel (vanuit het buitenland ). Indien u als consument klaagt, komt uw klacht terecht bij ConsuWijzer. Dit is het gezamenlijke loket van de NMa, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (dit heeft 4

5 voor u als voordeel dat als u met uw klacht eigenlijk beter terecht kunt bij de OPTA of de Consumentenautoriteit, uw klacht daar automatisch terechtkomt). 4.2 Besluitaanvraag Een besluitaanvraag kan in principe niet door consumenten worden ingediend. Voor het indienen van een besluitaanvraag is namelijk de juridische status van belanghebbende vereist, en consumenten hebben in de regel deze status niet. Ook ondernemingen hebben niet altijd de status van belanghebbende. Zie Kan iedereen een klacht indienen bij de NMa? verderop in deze brief. Ondernemingen die de status van belanghebbende hebben en die een besluitaanvraag willen indienen, dienen hiervoor gebruik te maken van het formulier besluitaanvraag. Voor de NMa maakt het in principe geen verschil of u een klacht/tip/signaal of een besluitaanvraag indient. Het enige verschil is dat de NMa verplicht is om naar aanleiding van een besluitaanvraag een besluit te nemen. Dat betekent overigens niet automatisch dat de NMa naar aanleiding van een besluitaanvraag een onderzoek zal starten. Zowel bij klachten, tips en signalen als bij besluitaanvragen kan de NMa besluiten om (vooralsnog) geen onderzoek te gaan doen (zie Doet de NMa onderzoek naar álle overtredingen van de Mededingingswet? eerder in deze brie.). 5 Kan iedereen een klacht indienen bij de NMa? Iedereen kan bij de NMa een klacht/tip/signaal indienen over een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet. Niet iedereen kan bij de NMa een besluitaanvraag (juridisch aangemerkt als een aanvraag tot het nemen van een besluit ) indienen. Alleen (rechts)personen die de juridische status van belanghebbende hebben, kunnen een besluitaanvraag indienen. Wanneer heeft iemand de juridische status van belanghebbende? In juridische zin is een belanghebbende iemand wiens belangen rechtstreeks bij het besluit betrokken zijn. Dit is vastgelegd in artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt moet u volgens de rechtspraak een eigen, objectief bepaalbaar, actueel belang hebben dat rechtstreeks bij een besluit van de NMa is betrokken en dat zich onderscheidt van het belang van een willekeurige ander. Het is dus mogelijk dat u geen belanghebbende bent in de juridische betekenis van het woord ook al hebt u wel degelijk belang bij een besluit van de NMa. Consumenten worden in de regel niet aangemerkt als belanghebbenden. De reden daarvoor is dat een klager niet alleen belang moet hebben bij een besluit van de NMa, maar zich ook moet onderscheiden van (grote aantallen) anderen. Een consument onderscheidt zich in juridisch opzicht doorgaans niet van andere consumenten, en is daarom in het algemeen geen belanghebbende. Daarom is het formulier besluitaanvraag niet voor consumenten bedoeld. Consumenten kunnen wel gebruik maken van het formulier klacht/tip/signaal om een klacht/tip/signaal/ te geven aan de NMa. 6 Kan ik anoniem blijven als ik een klacht indien? 5

6 Voor de NMa kan ook anoniem verkregen informatie bruikbaar zijn. De NMa geeft echter de voorkeur aan niet-anonieme informatie. Anonieme informatie kan in de regel slechts gebruikt worden als aanleiding voor nader onderzoek. Een besluitaanvraag kan niet anoniem worden ingediend. Als u wilt uitsluiten dat uw identiteit bekend wordt, bijvoorbeeld bij de onderneming waarover u klaagt, dan dient u uw identiteit niet bekend te maken aan de NMa. U dient er wel rekening mee te houden dat de NMa dan minder aan uw tip heeft. Als uw identiteit wel bekend is bij de NMa, maar u wilt toch anoniem blijven, dan doet de NMa haar uiterste best om uw anonimiteit te bewaren, maar de NMa kan niet garanderen dat uw identiteit onbekend blijft bij de onderneming waarover u klaagt. Het is namelijk niet uit te sluiten dat de NMa zich tijdens een procedure bij de rechter gedwongen zal zien uw identiteit bekend te maken. 7 Wat gebeurt er als ik het klachtformulier niet volledig invul? 7.1 Formulier klacht/tip/signaal De NMa stelt het op prijs indien u het formulier klacht/tip/signaal zo volledig mogelijk invult, maar dat is niet verplicht. Wel geldt: hoe meer informatie u verstrekt, hoe groter de kans is dat de NMa er iets mee kan doen. 7.2 Formulier besluitaanvraag Voor het indienen van een besluitaanvraag is het gebruik van het formulier besluitaanvraag verplicht. U dient het formulier volledig in te vullen voorzover u redelijkerwijs de beschikking kunt krijgen over de gevraagde gegevens. Indien u bepaalde gegevens niet kunt geven, dient u dat in het formulier te vermelden. Een formulier besluitaanvraag dat niet volledig is ingevuld of dat onvoldoende gegevens bevat voor de beoordeling van de besluitaanvraag, wordt aan de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager krijgt de gelegenheid om het formulier binnen vier weken aan te vullen. Indien het formulier niet binnen die termijn is aangevuld, dan zal de NMa de aanvraag als een klacht/tip/signaal beschouwen. 8 Als ik het klachtformulier opstuur, na hoe lang krijg ik dan iets te horen van de NMa? Na het indienen van het klachtformulier ontvangt u over het algemeen binnen een week een ontvangstbevestiging van de NMa. Vervolgens zal de NMa beoordelen of u het klachtformulier volledig hebt ingevuld en of u als een belanghebbende in juridische zin kunt worden aangemerkt. Indien het klachtformulier niet volledig is ingevuld, kan de NMa u vragen om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Indien de NMa u niet als belanghebbende aanmerkt, ontvangt u bericht dat de NMa uw klacht zal aanmerken als een signaal. Indien uw klachtformulier volledig is ingevuld en de NMa van oordeel is dat u de status van belanghebbende hebt, dan zal de NMa uw klacht afwegen tegenover alle andere klachten en signalen waarover de NMa beschikt, teneinde te bepalen aan welke zaken de NMa prioriteit zal geven. De NMa beschikt namelijk over een beperkt aantal mensen en middelen en heeft niet de capaciteit om naar aanleiding 6

7 van alle klachten en signalen onderzoeken in te stellen (zie hierboven onder het kopje Doet de NMa onderzoek naar alle overtredingen van de Mededingingswet? ). Indien aan uw klacht geen prioriteit wordt gegeven, dan ontvangt u daarvan binnen enkele weken bericht. Soms stelt de NMa eerst nog vragen aan u, aan de onderneming(en) of ondernemersvereniging waartegen u klaagt, of aan anderen, alvorens te bepalen of aan uw klacht prioriteit zal worden gegeven. Het enkele feit dat de NMa vragen stelt, duidt er niet op dat de NMa aan uw klacht prioriteit zal geven en een (uitvoerig) onderzoek zal doen. Indien u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via ConsuWijzer (tel ) of, indien u namens een onderneming optreedt, via de NMa-infolijn (tel ). 7

8 9 Algemene informatie Deze brochure geeft een toelichting op het indienen van een klacht, tip, signaal of besluitaanvraag bij de NMa. Aan de brochure zelf kunnen geen rechten worden ontleend. 9.1 Informatielijn Voor algemene informatie over de Mededingingswet en de NMa kunt u contact opnemen met de Informatielijn: T (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur) Website: 9.2 Brochures en formulieren Brochures en formulieren kunt u bestellen via de Informatielijn en via de website van de NMa: U kunt brochures en formulieren ook downloaden van de website. 9.3 Klachten over de NMa Als u klachten heeft over de wijze waarop de NMa haar werk uitvoert, kunt u dit melden aan de klachtenfunctionaris. In het besluit Klachtenfunctionaris, dat gebaseerd is op de Algemene wet bestuursrecht, staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen. U vindt het besluit onder andere op de website van de NMa. Schriftelijk ingediende klachten kunt u richten aan: Klachtenfunctionaris Postbus BH Den Haag Vervoerkamer NMa Postbus BH Den Haag Bezoekadres: Wijnhaven GA Den Haag T (070) F (070) Informatielijn: Internet: 8

9 Bijlage 1 Hulpmiddel Klacht/Tip/Signaal 9

10 HULPMIDDEL KLACHT/TIP/SIGNAAL Uw gegevens Naam : m/v* Adres: Telefoonnummer: adres: * A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is. Indien u klaagt namens een onderneming: Naam onderneming: Wie overtreedt volgens u de Mededingingswet? Mijn klacht/tip/signaal is gericht tegen De vermoedelijke overtreding Op welke producten en/of diensten heeft het concurrentie-beperkende gedrag betrekking? Hieronder kunt u vermelden hoe de bovengenoemde onderneming(en) de concurrentie beperkt/beperken dan wel misbruik maken van hun economische machtspositie. Beschikt u over documenten die uw klacht/tip/signaal ondersteunen? (Bijvoorbeeld overeenkomsten, notulen, bedrijfsdocumenten, circulaires, brieven, s, verslagen van telefoongesprekken.) Ja Nee Zo ja, wat voor documenten en wat staat erin? Zijn er andere personen die uw tip kunnen staven? Ja Nee Zo ja, dan kunt u de namen en contactgegevens op de achterzijde van dit formulier vermelden. 10

11 Bijlage 2 Formulier Besluitaanvraag 11

12 FORMULIER BESLUITAANVRAAG Wilt u als consument een klacht indienen? Gebruikt u dan niet dit formulier maar het hulpmiddel klacht/tip/signaal I. Informatie over de klager en de onderneming(en) of ondernemersvereniging waartegen de klacht is gericht 1. Gelieve uw ondernemingsgegevens te verstrekken. Indien uw onderneming tot een groep/concern behoort, gelieve dan de naam daarvan te vermelden. Gelieve tevens een beknopt overzicht te geven van de aard en de reikwijdte van de activiteiten van uw onderneming. Gelieve een contactpersoon op te geven bij wie aanvullende inlichtingen kunnen worden verkregen. Naam aanvrager: m/v* Contactpersoon: Postadres: Telefoonnummer: adres: De onderneming behoort tot de volgende groep: Korte beschrijving van de bedrijfsactiviteiten: * A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is. 2. Gelieve de onderneming(en) of ondernemersvereniging te vermelden waartegen de klacht is gericht, en in voorkomend geval alle beschikbare informatie te verstrekken over de ondernemingengroep waartoe deze onderneming(en) behoort/behoren en over de bedrijfsactiviteiten ervan. Gelieve uw positie ten opzichte van de onderneming(en) of ondernemersvereniging waartegen de klacht is gericht, te vermelden (bv. klant, concurrent). Indien de klacht is gericht tegen meerdere ondernemingen of ondernemersverenigingen, gelieve de gegevens van de andere ondernemingen/ondernemersverenigingen op een apart blad te vermelden en bij dit formulier te voegen. De klacht is gericht tegen: Naam onderneming/ondernemersvereniging: Postadres: De onderneming behoort tot de volgende groep: Korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten: 12

13 Positie van de klager t.o.v. bovenstaande onderneming/ondernemersvereniging: II. Gegevens over de vermeende overtreding en feitenmateriaal 3. Gelieve uitvoerig de feiten uiteen te zetten waaruit volgens u een overtreding blijkt van het kartelverbod 2 of het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie. 3 Vermeld met name de aard van de producten (goederen of diensten) die worden beïnvloed door de vermeende overtreding en geef zonodig uitleg over de producten en/of de marktomstandigheden. Vermeld tot welke productmarkt de producten naar uw oordeel behoren. 4 Gelieve alle beschikbare gegevens te verstrekken over de overeenkomsten of gedragingen van de ondernemingen of ondernemersverenigingen waarop deze klacht betrekking heeft. Vermeld, voorzover mogelijk, de relatieve marktpositie van de ondernemingen waartegen de klacht is gericht (bijvoorbeeld een schatting van de marktaandelen). 2 Het kartelverbod is opgenomen in artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 6 van de Mededingingswet. De exacte formulering in artikel 6 van de Mededingingswet is: Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. 3 Het verbod voor ondernemingen om misbruik te maken van een economische machtspositie is opgenomen in artikel 82 van het EG-Verdrag en artikel 24 van de Mededingingswet. 4 De productmarkt omvat alle producten/diensten die concurreren met het product/de dienst waar uw klacht betrekking op heeft. 13

14 4. Gelieve alle relevante documentatie waarover u beschikt (zoals de tekst van overeenkomsten, notulen van onderhandelingen of vergaderingen, transactievoorwaarden, bedrijfsdocumenten, circulaires, brieven, s, verslagen van telefoongesprekken) bij te voegen. Vermeld de namen en adressen van de personen die de in de klacht uiteengezette feiten kunnen staven, en met name van personen die nadeel ondervinden van de vermeende overtreding. Gelieve relevante statistische of andere gegevens waarover u beschikt bij te voegen, in het bijzonder wanneer zij betrekking hebben op marktontwikkelingen (bv. informatie m.b.t. prijzen en prijsontwikkelingen, informatie m.b.t. belemmeringen voor de toegang van nieuwe leveranciers tot de markt). 5. Gelieve uw standpunt uiteen te zetten over de geografische reikwijdte van de vermeende overtreding (is de overtreding bijvoorbeeld lokaal, regionaal, nationaal of internationaal?). III. Belang van de vermeende overtreding De NMa beschikt over een beperkt aantal medewerkers en middelen. In de praktijk is het aantal klachten en meldingen vele malen groter dan de NMa kan onderzoeken. De NMa moet keuzes maken en voert een beleid van prioritering van onderzoeken. Hierbij wordt gekeken naar een aantal criteria die worden afgewogen bij de beslissing om een onderzoek te starten. Belangrijke criteria zijn het economische belang en het consumentenbelang. 6. Wat is naar uw mening het belang voor de nationale economie van het beëindigen van de overtreding waarover u klaagt? Vermeld, voorzover mogelijk, gegevens over de omvang van de markt (bv. de jaaromzet die met het product in kwestie is gemoeid). 14

15 7. Wat is naar uw mening het directe belang voor de consument van het beëindigen van de overtreding waarover u klaagt? IV. Met de klacht beoogde besluit door de NMa 8. Welk besluit door de NMa beoogt u met uw klacht te verkrijgen (Bijvoorbeeld het opleggen van een boete, een verbod op bepaalde gedragingen)? V. Belanghebbendheid 9. Gelieve uiteen te zetten waarom u meent belanghebbende te zijn in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (voor meer informatie zie onder het kopje Kan iedereen een klacht indienen bij de NMa? in de begeleidende brief bij dit formulier). Verklaar met name op welke wijze u nadeel ondervindt van het gedrag waarop de klacht betrekking heeft en leg uit hoe volgens u een optreden van de NMa de situatie zou kunnen verhelpen. Indien u meent dat u zich onderscheidt van andere ondernemingen die zich in dezelfde positie bevinden ten opzichte van de onderneming(en) of ondernemersvereniging waartegen u de klacht indient, gelieve dan de reden daarvan te vermelden (bv. indien u een afnemer bent: waardoor onderscheidt u zich van andere afnemers?). VI. Procedures bij andere instanties of bij de rechter 10. Heeft u, met betrekking tot dezelfde of nauw verwante onderwerpen, een andere instantie benaderd en/of een rechtszaak aanhangig gemaakt? Zo ja, gelieve volledige gegevens te verstrekken over de (gerechtelijke of andere) instantie waarmee contact is opgenomen en de stukken die aan deze instantie 15

16 zijn voorgelegd. Gelieve tevens te vermelden wat de uitkomst hiervan is geweest of, indien er nog geen uitkomst is, wat de huidige stand van zaken is. VII. Overig 11. Heeft u de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover u klaagt geïnformeerd over uw voornemen een klacht in te dienen bij de NMa of kunnen zij anderszins op de hoogte zijn van het feit dat u een klacht indient? Informeren van de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover u klaagt kan nadelige gevolgen hebben voor de uitkomst van een eventueel onderzoek door de NMa. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat ondernemingen bewijsmateriaal zouden zoekmaken. 12. De mogelijkheid bestaat dat de NMa een kopie van uw klacht zal sturen aan de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover u klaagt, of dat de NMa op andere wijze uw identiteit en de inhoud van uw klacht bekend maakt bij de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover u klaagt. Door indiening van dit formulier gaat u daarmee akkoord. (Indien u niet wilt dat uw identiteit bekend wordt, gelieve dan geen besluitaanvraag in te dienen maar een klacht zonder besluitaanvraag in te dienen, eventueel zonder vermelding van uw identiteit; indien u wenst kunt u daarbij gebruikmaken van het hulpmiddel klacht/tip/signaal). Gelieve te verklaren dat u dit zich realiseert door een vinkje of kruisje te plaatsen in het onderstaande vakje. Ik realiseer mij dat mijn klacht en identiteit bekend kunnen worden bij de onderneming(en) of ondernemersvereniging waarover ik klaag. 13. Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat de informatie die op dit formulier en in de door u geschreven bijlagen is verstrekt, te goeder trouw en naar waarheid is verstrekt. Datum Handtekening Naam Indien u zich met betrekking tot deze klacht laat bijstaan door een gemachtigde (bijvoorbeeld een advocaat of andere adviseur), gelieve hieronder de gegevens van de gemachtigde te vermelden. Gegevens gemachtigde: Naam gemachtigde: 16

17 Naam kantoor: Postadres: Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 17

18 18

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983.

Pagina. Besluit «Openbare versie» 1 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DTVP/2015/201308 14.0983. Pagina 1/62 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DTVP/2015/201308

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels.

Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. Nederlandse reactie op het Groenboek inzake schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels. 1 INTRODUCTIE De Europese Commissie (de Commissie) heeft een Groenboek opgesteld over

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie