Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg"

Transcriptie

1 Van spraak naar vloed (samenvattg) Lectorale re: Dr. Leke Verkooijen, lector Klantenperspectief Onrsteung en Zorg Vraagsturg onrsteung en zorg Sds het beg ze eeuw is sturgsfilosofie voor onrsteung en zorg grijpend aan het veranren. De overheidswege gereguleer gezondheidszorg met aanbodsturg tracht men te vergen door een stelsel vraaggestuur zorg bnen een marktgeoriënteer context. Marktwerkg en het bijzonr concurrentie tussen zorgverzekeraars en/of zorgaanbiers, moeten bevorren dat zorg doelmatig wordt verleend en dat zorgverleng beter wordt afgestemd vraag klant (Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2006). Sds voerg Wet maatschappelijke onrsteung (Wmo) 2007 is er ook sociale sector sprake een streven naar marktwerkg en vraagsturg met een vergelijkbare doelstellg als gezondheidszorg, namelijk: het bevorren doelmatige en bij vraag burger passen onrsteung. In dit kar moet vraagsturg als één belangrijkste sturgsfilosofieën le tot het realiseren Wmo- dracht participatie alle burgers (Nerland e.a., 2009). Marktwerkg, betekenis concurrentie zorg, is onnkbaar zonr vraagsturg. Echter sturgsfilosofie vraagsturg kan ook zonr het oogmerk concurrentie of marktwerkg worn gekozen, bijvoorbeeld het kar het realiseren klantgerichtheid als onlosmakelijk onrel zorg- of hulpverleng (Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2003a en 2003b). Vraagsturg en marktwerkg zijn dan ook geen synoniemen elkaar. In ze lectorale re wil ik het nut of noodzaak marktwerkg zorg- en welzijnssector verr buiten beschouwg laten, omdat ze discussie geen toegevoeg waar heeft voor het expliciteren relatie tussen het klantenperspectief en vraagsturg. Het concept vraagsturg Hoewel het woord veel gebruikt wordt, wordt vraagsturg als concept niet altijd even duilijk omschreven. Zo wordt het nogal eens verward met concepten als: goe zorg of onrsteung, (www.bbvz.nl, Blaauwbroek, 2009) klantvrienlijkheid (www.margotrappenburg.nl, 2003) en een Persoonsgebonn Budget (PGB) of het zelf ken en organiseren noodzakelijke onrsteung of zorg (www.beleidsplanwmo.nl, 2008). Door vraagsturg kunnen goe zorg of klantvrienlijkheid vermoelijk eenvoudiger worn bereikt. Echter, een klantvrienlijke omgevg of leverg goe zorg of onrsteung zijn niet exclusief voorbehoun aan of le automatisch tot vraagsturg, noch leidt vraagsturg per fitie tot goe zorg. Goe zorg of onrsteung en klantvrienlijkheid kunnen ook bnen aanbodsturg bestaan, zeker als het aanbod past bij wensen klant.want ook bij ze sturgsfilosofie kan dat het geval zijn. Niet voor niets heeft het systeem aanbodsturg cennia lang gefunctioneerd en functioneert het sommige plaatsen nog steeds naar volle tevrenheid. Bijvoorbeeld een spoed- eisen- hulp- aflg een algemeen ziekenhuis wordt over het algemeen weig vraaggestuurd gewerkt, terwijl klantvrienlijkheid en goe zorg wel hoog het vaanl staan. En voerg een PGB heeft dan misschien wel een bijdrage geleverd aan het realiseren meer vraagsturg, maar is daarmee nog niet hetzelf als vraagsturg (Oostrik, 2008). Behalve tegen vattg dat door het realiseren klantvrienlijkheid, of goe zorg of onrsteung, of het verstrekken een PGB, houd wordt gegeven aan het concept

2 vraagsturg, maak ik bezwaar tegen wijdverbrei vattg dat vraagsturg tegenover aanbodsturg zou staan als twee elkaar uitsluiten groothen. Er is namelijk altijd sprake een aanbod en daarmee enige vorm aanbodsturg. Een zorgaanbier heeft zorg en soms wonen en welzijn als aanbod, maar geen auto s of keukens, hoe graag een klant dat misschien ook zou willen hebben. Bnen het aanbod krijgt sturg dat aanbod vorm. Bijvoorbeeld via vraagsturg. Maar wat is dat dan, vraagsturg, zult u zich midls misschien wel afvragen? Vraagsturg en vloed klant Hoewel er verschillen vattgen bestaan over wat vraagsturg precies is, gaat het kern zaak steeds om vloed die klant heeft leverg en uitvoerg het aanbod, onrsteung en/of zorg (Rutten, 2003; Verkooijen, 2006). Tussen uitersten totale aanbodsturg en totale vraagsturg, zo die al bestaat, bevdt zich een contuüm mate vloed klant. Van geen, naar (bijna) volledige vloed leverg en uitvoerg. Figuur 1 toont samenhang. Zoals eerr gemeld gaat het om vloed klant (Verkooijen, 2006): vorm/houd waar ze wordt uitgevoerd (hoe en wat). het moment, dag, tijdstip waar onrsteung of zorg geleverd wordt (wanneer); plaats waar ze geleverd wordt (waar); persoon die onrsteung of zorg levert (door wie); Invloed cliënt Sturgsfilosofie Aanbodsturg Vraaggericht Vraagsturg Aanbod Figuur 1: Sturgsfilosofie en vloed klant leverg en uitvoerg aanbod (Verkooijen, 2009) Zodra er sprake is is vloed vloed klant klant leverg leverg en/of uitvoerg en/of uitvoerg onrsteung of of zorg, zorg, speelt speelt uiteraard uiteraard het klantenperspectief het klantenperspectief een rol. Met een anre rol. Met anre woorn, vraaggestuur woorn, vraaggestuur zorg en zorg het het klantenperspectief zijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonn. elkaar verbonn (Nerlandse Patiënten Consumenten Feratie, 1998; Van Gennep, 2000; Sterker nog, er kan alleen sprake zijn vraaggestuur zorg als het klantenperspectief het 13 februari 2007, Oostrik, 2008). Sterker nog,er kan alleen sprake zijn vertrekpunt vraaggestuur is voor zorg organisatie als het klantenperspectief onrsteung het vertrekpunt en zorg. is voor Dit vertrekpunt wordt gevormd organisatie door onrsteung wensen en zorg klant (Verkooijen, met betrekkg 2006). Dit vertrekpunt tot moment/dag/tijdstip, wordt plaats, persoon gevormd en door vorm/houd. wensen klant met betrekkg tot moment/dag/tijdstip, plaats, persoon en vorm/houd. Over vraagsturg, vraaggerichtheid en aanbodsturg In literatuur bestaan meerre omschrijvgen voor vraagsturg (Verbeek 2002; Bosselaar e.a., 2002; Van r Kraan, 2001; Tonkens, 2001; VWS, 2001b; Raad voor Volksgezondheid & Zorg, 2000; Boekholdt, 2000; Cremers, 2000; Ouaedvlieg, 2000; Van Gennep, 2000; Baart, 1999; Nerlandse Patiënten Consumenten Feratie, 1998; Raad voor Volksgezondheid &

3 Meer over aanbodsturg, vraaggericht werken, klant en klantenperspectief verwijzen wij naar complete lectorale re. Zie onraan dit document website alwaar u ze kunt downloan. Participatie Bij participatie gaat het essentie om meedoen en meenken. Op welke wijze en welke mate dit gebeurt, is afhankelijk verschillen factoren. In Nerland is onr vloed patiëntenbewegg en marktwerkg klantenparticipatie bevorrd. De steeds meer uit tot een r partij naast zorgaanbiers en zorgverzekeraars. patiënten- en consumentenorganisaties groeien steeds meer uit tot een r partij naast Drie generaties klantenparticipatie hebben zich 40 jaar bewogen spraak zorgaanbiers en zorgverzekeraars. Drie generaties klantenparticipatie hebben zich via teractie of samenspraak, naar vloed als centrale gedachte. Er is geen sprake 40 jaar bewogen spraak via teractie of samenspraak, naar vloed als centrale een of/of verhaal, maar een uitbreidg het repertoire aan participatievormen per generatie. Voor spraak zijn vormen formeren, raadplegen/con- gedachte. Er is geen sprake een of/of verhaal, maar een uitbreidg het repertoire aan participatievormen per generatie. Voor spraak zijn vormen formeren, sulteren en adviseren toepassg. Bij vloed gaat het om participatievormen croduceren/partnership en meebeslissen/regie bij klant. Tevens is een raadplegen/consulteren en adviseren toepassg. Bij vloed gaat het om participatievormen croduceren/partnership en meebeslissen/regie bij klant. Tevens is onrscheid te maken naar collectieve en dividuele klantenparticipatie. Op dit een onrscheid te maken naar collectieve en dividuele klantenparticipatie. Op dit moment zijn laatste twee participatievormen echter eerr theoretische noties moment zijn laatste twee participatievormen echter eerr theoretische noties dan dan praktische werkelijkheid. Het houd geven aan croduceren/partnership en praktische werkelijkheid. Het houd geven aan croduceren/partnership en meebeslissen/regie meebeslissen/regie bij bij klant, klant, bevdt bevdt zich zich nog nog een begstadium. een begstadium. Zowel Zowel collectief als collectief dividueel als niveau. dividueel Het lectoraat niveau. wil Het een lectoraat zvolle bijdrage wil een zvolle leveren aan bijdrage het versterken leveren met aan name het versterken ze twee participatievormen met name ze twee onrsteung participatievormen en zorg en daarmee onrsteung aan vloed en zorg en daarmee klant aan leverg vloed en uitvoerg klant er. leverg en uitvoerg er. Eigen regievoerg Eigen regievoerg Zelfbeschikkg of of het het recht recht om om zelf zelf te beschikken te beschikken over over eigen eigen lot of lot leven of leven uit uit eigen perspectieven eigen perspectieven en competenties, en competenties, krijgt concreet krijgt vorm concreet bnen vorm activiteit bnen eigen activiteit regievoerg eigen regievoerg betekenis betekenis : Het : organiseren Het organiseren en/of coörderen en/of coörderen het eigen het leven met eigen als leven doel een met goed als doel leven een goed eigen leven ogen (Verkooijen, eigen ogen (Verkooijen, 2006, p. 70). 2006, In prcipe p. 70).In voert prcipe voert regie ier over mens het eigen regie leven. over In dit het kar eigen spreekt leven. men In dit kar Almere spreekt over men Eigen Kracht ier mens Almere burgers, over of het Eigen vermogen Kracht burgers burgers, om het of het eigen vermogen leven te leven burgers (Gemeente om het Almere, 2010). eigen Figuur leven 4 te toont leven (Gemeente samenhang Almere, tussen 2010). Zelfbeschikkg, Figuur 4 toont Eigen kracht samenhang Eigen tussen Regievoerg. Zelfbeschikkg, Eigen kracht en Eigen Regievoerg. Zelfbeschikkg Eigen kracht Eigen regievoerg Recht Vermogen Activiteit Om zelf te beschikken over eigen lot of leven uit eigen persepctieven en competenties Kracht/macht/competenties hebben om over eigen lot of leven te beschikken Het organiseren/coörderen het eigen leven met als doel een goed leven eigen ogen. Figuur 4: Zelfbeschikkg, Eigen Kracht en Eigen Regievoerg Bij eigen regievoerg als dimensie het klantenperspectief onrsteung en zorg gaat het om wijze waar klanten eigen regie voeren en wat dat betekent voor rol professional (hulpverlener) en organisatie (aanbier) onrsteung of zorg bnen aanbier-hulpverlener-klant-relatie. Dus hoe organiseren en coörderen klanten doorgaans hun eigen leven met als doel een goed leven eigen ogen? En hoe moet onrsteung of zorg daar dan zo goed

4 Bij eigen regievoerg als dimensie het klantenperspectief onrsteung en zorg gaat het om wijze waar klanten eigen regie voeren en wat dat betekent voor rol professional (hulpverlener) en organisatie (aanbier) onrsteung of zorg bnen aanbier- hulpverlener- klant- relatie. Dus hoe organiseren en coörderen klanten doorgaans hun eigen leven met als doel een goed leven eigen ogen? En hoe moet onrsteung of zorg daar dan zo goed mogelijk aansluiten? Niet om regie terug te geven aan klant of ze te leren voeren, maar om ier geval geen negatief beïnvloen factor te zijn eigen regievoerg klant. Tenmste, dat is waar ik stijds mijn promotieonrzoek gefocust ben geweest. Daarmee heb ik het gedrag of het perspectief klanten bestuerd om het gedrag of hanlswijze professionals en aanbiers onrsteung en zorg te veranren. Deze valshoek wil ik voortzetten bnen het lectoraat. Een valshoek die heeft geleid tot het OER- mol, een wetenschappelijk getoetst fundament voor het realiseren en borgen vloed klant uitvoerg en leverg onrsteung en zorg (Verkooijen, 2006). Er is sprake OER of Onrsteung Eigen Regievoerg als wordt voldaan aan zeven kenmerken. Deze kenmerken heb ik verr uitgewerkt naar een hanlgs- en organisatiemol. Het hanlgsel vereist vijf competenties professional, namelijk: - actief luisteren; - juiste, veelal en vragen stellen; - afstemmen; - formeren en verzoek adviseren; - omstandighen/wensen monitoren. Centraal het organisatieel staat zorglogistieke richtg betekenis : het zo beheersen behanl- / zorg- / onrsteungsprocessen en daarmee verbonn zet mewerkers, formatie- en goerenstromen, dat tegen timale kosten aan wensen klanten/mensen kan worn voldaan. (Moeke en Verkooijen, 2010, p.23). Het vertrekpunt voor richtg organisatie onrsteung en zorg is eigen regievoerg en erkenng het vermogen daartoe, of zoals het Almeerse mol verwoord, Eigen Kracht clusief krachtbronnen die om klant aanwezig zijn (Gemeente Almere, 2010). Met omschrijvg timale kosten wordt onrstreept dat het hier niet gaat om U vraagt wij draaien, maar om een afwegg belangen alle betrokkenen en hun (on)mogelijkhen. Het OER- mol biedt dus concrete handvatten voor het bevorren vloed klant leverg en uitvoerg onrsteung en zorg en ze zullen daartoe bnen het lectoraat ook worn gebruikt. Het betreft handvatten voor het startpunt aanbier- hulpverlener- klant- relatie, voor competenties professionals ten behoeve uitvoerg en voor organisatorische of zorglogistieke richtg leverg onrsteung en zorg. Deze drie thema s worn gekozen voor onrzoekslijnen het lectoraat bnen doelstellg een bijdrage te willen leveren aan een onrsteungs- en zorgaanbod dat ier geval geen negatief beïnvloen factor is voor eigen regievoerg en/of Eigen Kracht klanten.

5 Individuele diversiteit Als vier en laatste dimensie het klantenperspectief noem ik dividuele diversiteit of dividuele verschillen tussen personen breedste z het woord. Mensen verschillen meerre aspecten elkaar en aspecten waar ze elkaar verschillen, kunnen ook weer verschillen. Dit leidt tot een onedig aantal verschillen tussen mensen. Hét klantenperspectief bestaat dan ook niet. Bnen gelijkheidscultuur waar we leven worn ze verschillen veelal geproblematiseerd. Als alternatief pleit ik voor een diversiteitscultuur of een manier nken en hanlen (Verkooijen, 2008): 1. waar klant niet wordt beschouwd basis één of enkele kenmerken, zoals etniciteit, beperkg, geloof of geslacht, maar waarbij een tegrale benarg voor staat; 2. waar verschillen geen probleem zijn, maar een uitdagg om ze zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen; 3. met als kernwaarn rechtvaardigheid en respect, waarbij argumentatie belangrijker is dan gelijk of ongelijk hebben of zijn. En dit is het waarnstelsel waarbnen het lectoraat z n activiteiten ten behoeve meer vloed klant leverg en uitvoerg onrsteung en zorg, wil vormgeven. De complete re Van spraak naar vloed kunt u downloan via website StudieArena of spraak- naar- vloed/.

Patiënt centraal: Vraaggestuurd organiseren door logistiek als kern van de bedrijfsvoering?

Patiënt centraal: Vraaggestuurd organiseren door logistiek als kern van de bedrijfsvoering? Patiënt centraal: Vraaggestuurd organiseren door logistiek als kern van de bedrijfsvoering? Dr. Lineke Verkooijen Hoe het begon Vraagsturing/patiënt centraal - na 20 jaar nog steeds in de kinderschoenen

Nadere informatie

Lectorale rede. Dr. Lineke Verkooijen. Health School Almere Uitgesproken op 20 april 2010

Lectorale rede. Dr. Lineke Verkooijen. Health School Almere Uitgesproken op 20 april 2010 Lectorale rede Dr. Lineke Verkooijen > Health School Almere Uitgesproken op 20 april 2010 Van inspraak naar invloed Lectorale rede Dr. Lineke Verkooijen Health School Almere Uitgesproken op 20 april 2010

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions Medisch behanld worn EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions EPECS e EPECS Algemeen Onze buurnn zijn veel dichterbij gekomen sds er geen merkbare grenzen

Nadere informatie

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel Sociaal plan eengezswongen Oost-Boswkel Deelplan 1 Per 1 januari 2015 wonen doen we samen 11. ONDERSTEUNING EN SOCIALE BEGELEIDING 11.1. Ter verstrekkg benodig formatie voor (sociale) begeleidg betrokken

Nadere informatie

Over eigen regie en invloed. dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Over eigen regie en invloed. dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Over eigen regie en invloed dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg 15 jaar wet en regelgeving Keuzevrijheid voor goed geïnformeerde klant Steeds meer gericht op participatie

Nadere informatie

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen Semar route route naar naar succesvol Kleschalig Won Won In middag krijgt u antwoord vraag hoe won zowel In fancieel middag antwoord vraag hoevraag zowel In krijgt middag krijgt u antwoord hoe won zowel

Nadere informatie

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules KORAAL-KORMA -Oplossingen in Personeelsvraagstukken De visie van KORAAL- KORMA op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules Uw personele capaciteit optimaal benutten door een efficiënt

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Draagbare PC

Veiligheidsbeleid Draagbare PC ISMS (Information Security Management System) 2009 Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.025.laptop Release Status Date Written by Approved by 1.0 Draft

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Klant en arts: partner of tegenstander?

Klant en arts: partner of tegenstander? Klant en arts: partner of tegenstander? Inleiding Hans Blaauwbroek (Bureau voor Vraaggestuurde Zorg) V&W / NVAG Congres Communicatie of concurrentie? 23 mei 2002 (Sheet) Inleiding Klant en arts tegenstander?

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen. Deze Algemene Voorwaarn zijn in samenwerking met Kamer Koophanl en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen.â Algemene Voorwaarn Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Intiteit onrnemer

Nadere informatie

Herbronning. Jaargang 31, no. 2, juni 2010

Herbronning. Jaargang 31, no. 2, juni 2010 Jaargang 31, no. 2, juni 2010 Herbronng De redactie Inhoud Nieuws van redactie Herbronng 1 Benedicte Vries & Gerard Bles Tot onze vezels met mensen verbonn... 2 Nico Roozen Visie en Strategie van Solidaridad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarn Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarn zullen worn gebruikt door alle len van Stichting Webshop Keurmerk (verr genoemd Webshop Keurmerk) met uitzonring van financiële diensten

Nadere informatie

Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren (statutenwijziging)

Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren (statutenwijziging) STATUTEN Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren Blad 1 199145411/IL STATUTENWIJZIGING STICHTING DORPSBELANG GEESTEREN Op * verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier notaris te Tubbergen:

Nadere informatie

Digitalisering van gezondheidsdossiers in Nederland

Digitalisering van gezondheidsdossiers in Nederland Ro u n d T a bl e Digitalisering van gezondheidsdossiers in Nerland Inleiding Op 26 november 2014 heeft een door RAM Infotechnology georganiseer besloten ron tafel discussie plaatsgevonn rondom het onrwerp

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT

RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg

Zorg om de zorg. Menselijke maat in de gezondheidszorg Zorg om de zorg Menselijke maat in de gezondheidszorg Prof.dr. Chris Gastmans Prof.dr. Gerrit Glas Prof.dr. Annelies van Heijst Prof.dr. Eduard Kimman sj Dr. Carlo Leget Prof.dr. Ruud ter Meulen (red.)

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein . TransformatieSociaalDomein Uitgangspunten van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Heuvellandgemeenten Behandeld door : Mevr. M.M. Aarts Uw brief van : Bijlage(n) : Geen Uw kenmerk : Ons kenmerk

Nadere informatie

Informatie voor de moderator

Informatie voor de moderator Informatie morator Hoe Starten moreren met Quimmo.be Informatie en discussies raadplegen. Beheren documenten Forum posts verhuizen Gebouwgegevens aanpassen, welkomsttekst bovenaan volgen pagina of vorige

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG

NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG NIEUWSBRIEF DECENTRALISATIE VAN DE JEUGDZORG 1 januari 2015 nart met rasse schren We hebben nog negen maann en dan is centralisatie van jeugdzorg naar gemeenten een feit. Gezien omvang van transitie vraagt

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien Kloosterman (d.kloosterman@platformvg.nl) Marijke Hempenius (mhempenius@cg-raad.

Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien Kloosterman (d.kloosterman@platformvg.nl) Marijke Hempenius (mhempenius@cg-raad. Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 3 oktober 2013 Betreft: Ref.: Inlichtingen bij: Bijdrage Algemeen Overleg over de AWBZ 349-PVG/GR/DK/dvb Dorien

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

Beheersbaar uitvoeren van de Wmo

Beheersbaar uitvoeren van de Wmo Beheersbaar uitvoeren van de Wmo Almere, 23 april 2013 Marvin Hendrikse Adjunct Directeur Stipter Andere ogen en oren van de stad Gehele (administratieve) uitvoering: En Stipter doet meer Toewijzing zorg

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

MVSA Architects HagaZiekenhuis

MVSA Architects HagaZiekenhuis MVSA Architects HagaZiekhuis HagaZiekhuis E gebouw waar iere zich beter gaat voel, beter gaat werk zich thuis voelt E healing vironmt voor nu toekomst E dacht, duurzaam in samhang ontwikkeld plan waarbij

Nadere informatie

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers

Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Bijlage 5: Model basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers Samenvatting In de Wmo 2015 is geregeld dat er nieuwe taken naar gemeenten gaan. Het gaat om taken die tot 2015 vallen

Nadere informatie

BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR INSCHRIJVERS

BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR INSCHRIJVERS BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR INSCHRIJVERS ECOSTARS Fleet Recognition Scheme Het ECOSTARS Fleet Recognition Scheme is ontwikkeld om erkenng, begeleidg en advies te geven aan beheerders van goederenvoertuigen,

Nadere informatie

van het controlebeleid om ook voor waterschappen geen probleem behoeft te vormen en dat er vooralsnog geen negatieve effecten op

van het controlebeleid om ook voor waterschappen geen probleem behoeft te vormen en dat er vooralsnog geen negatieve effecten op Nieuwe rapport Mitiger compser maatregel hoofdwegnet bevorr natuurwaarn Door verzacht compser maatregel nem kan bij leg hoofdwegnet gebouw schuld natuur worn gelost: kost 600 miljo guln. Over twtig jaar

Nadere informatie

Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst

Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst Busess case De Gezon Basisschool toekomst 1 Synsis Obesitas, diabetes, hart- vaatziekt longziekt kom Parkstad veel vaker dan gemidld Nerland. Ook steeds meer kr ze regio ontwikkel door e ongezon leefstijl

Nadere informatie

16. HELPT VELDREDUCTIE WERKELIJK?

16. HELPT VELDREDUCTIE WERKELIJK? 16. HELPT VELDREDUCTIE WERKELIJK? 16.1. Enquete naar ervaringen met veldreductie Wanneer EHS problemen veroorzaakt worn door blootstelling aan schalijke EMV, dan 16.1. moet Enquete opheffing naar die ervaringen

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Slim organiseren van ouderenzorg: hoe doe je dat?

Slim organiseren van ouderenzorg: hoe doe je dat? PICA-seminar 16 september 2013 Slim organiseren van ouderenzorg: hoe doe je dat? Dennis Moeke d.moeke@avans.nl 06-14660986 http://vu-nl.academia.edu/dennismoeke Wie ben ik? Docent: AVANS Hogeschool: docent

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

MUNT HYPOTHEKEN INSTRUCTIE VOOR WERKGEVERS

MUNT HYPOTHEKEN INSTRUCTIE VOOR WERKGEVERS Uw werkgeversverklarg Leuk dat u plan bent om via uw adviseur uw hypotheek bij MUNT Hypotheken aan te vragen! Om Om uw uw hypotheekaanvraag te kunnen te kunnen accepteren accepteren hebben hebben wij wij

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Overzicht domeinnamen Versie 1.0

Overzicht domeinnamen Versie 1.0 Zorg, diverse 1. zorg-cao.nl 2. zorg-consult 3. zorgactualiteit.nl 4. zorgactueel.nl 5. zorgadres.nl 6. zorgagenda.nl 7. zorgblad.nl 8. zorgbladen.nl 9. zorgboek.nl 10. zorgbrief.nl 11. zorgcadeau.nl 12.

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING De goe werkg AstroVac ctrale stzuigstallatie staat valt op correc montage onrl. Lees daarom voor u begt aandachtig ze handleidgdoor. door. Voor evtuele vrag kunt u zich tijns kantoorur

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

Pilotobjecten Stationsoutillage Station Amsterdam Bijlmer ArenA en station Leiden Centraal

Pilotobjecten Stationsoutillage Station Amsterdam Bijlmer ArenA en station Leiden Centraal ontwerp opbare ruimte - sign for public space Pilotobject Stationsoutillage Station Amsterdam Bijlmer ArA station Leid Ctraal overzicht_dag_bijlmer Comfortabele bank 2 Klee zitelemt 3 Paviljos 4 Wdscherm

Nadere informatie

Outline Zorgstandaard Kanker

Outline Zorgstandaard Kanker Outline Zorgstandaard Kanker Opdrachtomschrijving en werkplan werkgroep Zelfmanagement & Individueel zorgplan Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel. 0294 491 400

Nadere informatie

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Missie. Binnen en buiten met aandacht verbonden. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Missie Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Inleiding p. 3 Baseline p. 4 Onze missie p. 5 Onze visie p. 7 Onze waarden p. 11 Onze strategie p. 15 Charter voor

Nadere informatie

Elke generatie maakt er een nieuw bedrijf van

Elke generatie maakt er een nieuw bedrijf van Rontafelgesprek Tekst: Jeroen Kuypers / Fotografie: Marco Magielse Familiebedrijf of door familie gelei onrneming? Elke generatie maakt er een nieuw bedrijf van Het familiebedrijf is vaak een kweekvijver

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag Samenvatting Aanleiding en adviesvraag In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met de overheveling van overheidstaken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. Met ingang van 2015 zullen

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Beleidsvisie 2016-2018

Beleidsvisie 2016-2018 Beleidsvisie 2016-2018 Inhoud Missie Missie 2 Visie 3 Doelstellingen 4 Zorgkantoor DSW voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in de regio Westland, Schieland, Delfland (WSD). De missie van Zorgkantoor

Nadere informatie

Werkboekje Winterwereld

Werkboekje Winterwereld Werkboekje Winterwereld Handleiding Leerkracht oefenen CITO spelling met KlasseKist Werkboekje WinterWereld Spelling De CITO-toets spelling bestaat uit twee onrlen. Er wordt gestart met een dictee. Aan

Nadere informatie

6 10 weken 10-13 weken 14-18 weken 18-20 weken 24 26 weken 27 32 weken 32 36 weken 37-40 weken 41 42 weken

6 10 weken 10-13 weken 14-18 weken 18-20 weken 24 26 weken 27 32 weken 32 36 weken 37-40 weken 41 42 weken Time task matrix zorgproces bij risico op dragerschap GBS 10 maart 2015 Alles in rood is specifiek voor zwangeren risicofactoren op GBS ziekte bij pasgeborene, alles in zwart is gebruikelijke zorg voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000

Algemene voorwaarden van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000 Algemene voorwaarn van: Effect Stand- & Interieurbouw Meer en Duin 80 2163 HC Lisse Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 34086109 0000 (AS 173-08) Artikel 1: Toepasselijkheid, finities 1. Deze voorwaarn

Nadere informatie

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend > Efficiënt > Milieuvrilijk > Kostbespard Productcatalogus Bluele - Grele - M500 - Mezu Mi/Maxi - Mezu Combi Sysm - Osmozutizer (R.O.) - Warzuivergsysm E.sybox - EUROcompact 1 Inhoud Wie zijn wij 3 Bronborg

Nadere informatie

Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies

Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies 1 juli 2015 dr. Lilian Linders Lector, Beroepsinnovatie Social Work l.linders@fontys.nl dr. Dana Feringa Associate Lector d.feringa@fontys.nl

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Informatieblad voor zorglandbouwsector over de cliënt staat centraal

Informatieblad voor zorglandbouwsector over de cliënt staat centraal Informatieblad voor zorglandbouwsector over de cliënt staat centraal De cliënt staat centraal is een uitspraak die we breed in de maatschappij tegen komen. Soms iets anders verwoordt; bijvoorbeeld klant

Nadere informatie

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend > Efficiënt > Milieuvrilijk > Kostbespard Productcatalogus Bluele - Grele - M500 - Mezu Mi/Maxi - Mezu Combi Sysm - Osmozutizer (R.O.) - Warzuivergsysm E.sybox - EUROcompact 1 Inhoud Wie zijn wij 3 Bronborg

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Gastvrijheid in de zorg

Gastvrijheid in de zorg Gastvrijheid in de zorg Gastvrijheid in de zorg als titel voor een presentatie. Daarover nadenkend kom je als vanzelf op de vraag wat is dat dan precies gastvrijheid? En is gastvrijheid in de zorg dan

Nadere informatie

Het ABC van ouderenorganisaties

Het ABC van ouderenorganisaties Het ABC van ouderenorganisaties Nieuwjaarsrede voor de Cosbo Stad Utrecht op 14 januari 2015 Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, oudhoogleraar Public Health bij het UMC Utrecht en exraadslid van de Gemeente

Nadere informatie

Doelmatige zorg is. verantwoorde medische zorg. Doelmatige zorg is. verantwoorde medische zorg. R.J. Van der Gaag. 15 mei, Maastricht 1

Doelmatige zorg is. verantwoorde medische zorg. Doelmatige zorg is. verantwoorde medische zorg. R.J. Van der Gaag. 15 mei, Maastricht 1 Doelmatige zorg is verantwoorde medische zorg Doelmatige zorg is verantwoorde medische zorg R.J. Van der Gaag 15 mei, Maastricht 1 OORZON CanBetter 15 mei, Maastricht 2 Focus op algemene competenties Thema

Nadere informatie

7 Deel 2 Onderzoek en analyse gemaakt door sab adviseurs ruimtelijke ordening

7 Deel 2 Onderzoek en analyse gemaakt door sab adviseurs ruimtelijke ordening W2 dividuele bouw beperkte Gebied samhang dividueel karaktertiek ontworp, vooral tuss vrijst cultuurhtorie, gebouw, stedbouwkundig hebb e concept wijk kern. architectuurstijl. gebouw ze gebied dividueel

Nadere informatie

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang

Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Maatwerk gewenst in de ondersteuning? Soort beperking van belang Door: Dorrit Verkade en Annelies de Jong van Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Waarom deze factsheet? Er vinden belangrijke veranderingen

Nadere informatie

Project Nationale Veiligheid

Project Nationale Veiligheid Project Nationale Veiligheid Geïntegreer rapportage terpartemtale zelfevaluatie Wereldwij hanl drugs Intern werkdocumt Tja, nationale Veiligheid Wat is dat tegwoordig eiglijk? Datum: 16-05-2006 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uit den lande. Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien.

Uit den lande. Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien. Uit den lande Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien. Het geestelijk gezondheidszorgbeleid van de minister van VWS is gericht op versterken van de eerstelijns

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

E-learning-module Interculturele Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I

E-learning-module Interculturele Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I E-learning-module Interculturele Sensitiviteit Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I Dr. Meike Heessels & Dr. Martha van Biene Mld. 22-10-2012 Inhoudsopgave De Wmo werkplaatsen 3 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie