Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg"

Transcriptie

1 Van spraak naar vloed (samenvattg) Lectorale re: Dr. Leke Verkooijen, lector Klantenperspectief Onrsteung en Zorg Vraagsturg onrsteung en zorg Sds het beg ze eeuw is sturgsfilosofie voor onrsteung en zorg grijpend aan het veranren. De overheidswege gereguleer gezondheidszorg met aanbodsturg tracht men te vergen door een stelsel vraaggestuur zorg bnen een marktgeoriënteer context. Marktwerkg en het bijzonr concurrentie tussen zorgverzekeraars en/of zorgaanbiers, moeten bevorren dat zorg doelmatig wordt verleend en dat zorgverleng beter wordt afgestemd vraag klant (Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2006). Sds voerg Wet maatschappelijke onrsteung (Wmo) 2007 is er ook sociale sector sprake een streven naar marktwerkg en vraagsturg met een vergelijkbare doelstellg als gezondheidszorg, namelijk: het bevorren doelmatige en bij vraag burger passen onrsteung. In dit kar moet vraagsturg als één belangrijkste sturgsfilosofieën le tot het realiseren Wmo- dracht participatie alle burgers (Nerland e.a., 2009). Marktwerkg, betekenis concurrentie zorg, is onnkbaar zonr vraagsturg. Echter sturgsfilosofie vraagsturg kan ook zonr het oogmerk concurrentie of marktwerkg worn gekozen, bijvoorbeeld het kar het realiseren klantgerichtheid als onlosmakelijk onrel zorg- of hulpverleng (Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2003a en 2003b). Vraagsturg en marktwerkg zijn dan ook geen synoniemen elkaar. In ze lectorale re wil ik het nut of noodzaak marktwerkg zorg- en welzijnssector verr buiten beschouwg laten, omdat ze discussie geen toegevoeg waar heeft voor het expliciteren relatie tussen het klantenperspectief en vraagsturg. Het concept vraagsturg Hoewel het woord veel gebruikt wordt, wordt vraagsturg als concept niet altijd even duilijk omschreven. Zo wordt het nogal eens verward met concepten als: goe zorg of onrsteung, (www.bbvz.nl, Blaauwbroek, 2009) klantvrienlijkheid (www.margotrappenburg.nl, 2003) en een Persoonsgebonn Budget (PGB) of het zelf ken en organiseren noodzakelijke onrsteung of zorg (www.beleidsplanwmo.nl, 2008). Door vraagsturg kunnen goe zorg of klantvrienlijkheid vermoelijk eenvoudiger worn bereikt. Echter, een klantvrienlijke omgevg of leverg goe zorg of onrsteung zijn niet exclusief voorbehoun aan of le automatisch tot vraagsturg, noch leidt vraagsturg per fitie tot goe zorg. Goe zorg of onrsteung en klantvrienlijkheid kunnen ook bnen aanbodsturg bestaan, zeker als het aanbod past bij wensen klant.want ook bij ze sturgsfilosofie kan dat het geval zijn. Niet voor niets heeft het systeem aanbodsturg cennia lang gefunctioneerd en functioneert het sommige plaatsen nog steeds naar volle tevrenheid. Bijvoorbeeld een spoed- eisen- hulp- aflg een algemeen ziekenhuis wordt over het algemeen weig vraaggestuurd gewerkt, terwijl klantvrienlijkheid en goe zorg wel hoog het vaanl staan. En voerg een PGB heeft dan misschien wel een bijdrage geleverd aan het realiseren meer vraagsturg, maar is daarmee nog niet hetzelf als vraagsturg (Oostrik, 2008). Behalve tegen vattg dat door het realiseren klantvrienlijkheid, of goe zorg of onrsteung, of het verstrekken een PGB, houd wordt gegeven aan het concept

2 vraagsturg, maak ik bezwaar tegen wijdverbrei vattg dat vraagsturg tegenover aanbodsturg zou staan als twee elkaar uitsluiten groothen. Er is namelijk altijd sprake een aanbod en daarmee enige vorm aanbodsturg. Een zorgaanbier heeft zorg en soms wonen en welzijn als aanbod, maar geen auto s of keukens, hoe graag een klant dat misschien ook zou willen hebben. Bnen het aanbod krijgt sturg dat aanbod vorm. Bijvoorbeeld via vraagsturg. Maar wat is dat dan, vraagsturg, zult u zich midls misschien wel afvragen? Vraagsturg en vloed klant Hoewel er verschillen vattgen bestaan over wat vraagsturg precies is, gaat het kern zaak steeds om vloed die klant heeft leverg en uitvoerg het aanbod, onrsteung en/of zorg (Rutten, 2003; Verkooijen, 2006). Tussen uitersten totale aanbodsturg en totale vraagsturg, zo die al bestaat, bevdt zich een contuüm mate vloed klant. Van geen, naar (bijna) volledige vloed leverg en uitvoerg. Figuur 1 toont samenhang. Zoals eerr gemeld gaat het om vloed klant (Verkooijen, 2006): vorm/houd waar ze wordt uitgevoerd (hoe en wat). het moment, dag, tijdstip waar onrsteung of zorg geleverd wordt (wanneer); plaats waar ze geleverd wordt (waar); persoon die onrsteung of zorg levert (door wie); Invloed cliënt Sturgsfilosofie Aanbodsturg Vraaggericht Vraagsturg Aanbod Figuur 1: Sturgsfilosofie en vloed klant leverg en uitvoerg aanbod (Verkooijen, 2009) Zodra er sprake is is vloed vloed klant klant leverg leverg en/of uitvoerg en/of uitvoerg onrsteung of of zorg, zorg, speelt speelt uiteraard uiteraard het klantenperspectief het klantenperspectief een rol. Met een anre rol. Met anre woorn, vraaggestuur woorn, vraaggestuur zorg en zorg het het klantenperspectief zijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonn. elkaar verbonn (Nerlandse Patiënten Consumenten Feratie, 1998; Van Gennep, 2000; Sterker nog, er kan alleen sprake zijn vraaggestuur zorg als het klantenperspectief het 13 februari 2007, Oostrik, 2008). Sterker nog,er kan alleen sprake zijn vertrekpunt vraaggestuur is voor zorg organisatie als het klantenperspectief onrsteung het vertrekpunt en zorg. is voor Dit vertrekpunt wordt gevormd organisatie door onrsteung wensen en zorg klant (Verkooijen, met betrekkg 2006). Dit vertrekpunt tot moment/dag/tijdstip, wordt plaats, persoon gevormd en door vorm/houd. wensen klant met betrekkg tot moment/dag/tijdstip, plaats, persoon en vorm/houd. Over vraagsturg, vraaggerichtheid en aanbodsturg In literatuur bestaan meerre omschrijvgen voor vraagsturg (Verbeek 2002; Bosselaar e.a., 2002; Van r Kraan, 2001; Tonkens, 2001; VWS, 2001b; Raad voor Volksgezondheid & Zorg, 2000; Boekholdt, 2000; Cremers, 2000; Ouaedvlieg, 2000; Van Gennep, 2000; Baart, 1999; Nerlandse Patiënten Consumenten Feratie, 1998; Raad voor Volksgezondheid &

3 Meer over aanbodsturg, vraaggericht werken, klant en klantenperspectief verwijzen wij naar complete lectorale re. Zie onraan dit document website alwaar u ze kunt downloan. Participatie Bij participatie gaat het essentie om meedoen en meenken. Op welke wijze en welke mate dit gebeurt, is afhankelijk verschillen factoren. In Nerland is onr vloed patiëntenbewegg en marktwerkg klantenparticipatie bevorrd. De steeds meer uit tot een r partij naast zorgaanbiers en zorgverzekeraars. patiënten- en consumentenorganisaties groeien steeds meer uit tot een r partij naast Drie generaties klantenparticipatie hebben zich 40 jaar bewogen spraak zorgaanbiers en zorgverzekeraars. Drie generaties klantenparticipatie hebben zich via teractie of samenspraak, naar vloed als centrale gedachte. Er is geen sprake 40 jaar bewogen spraak via teractie of samenspraak, naar vloed als centrale een of/of verhaal, maar een uitbreidg het repertoire aan participatievormen per generatie. Voor spraak zijn vormen formeren, raadplegen/con- gedachte. Er is geen sprake een of/of verhaal, maar een uitbreidg het repertoire aan participatievormen per generatie. Voor spraak zijn vormen formeren, sulteren en adviseren toepassg. Bij vloed gaat het om participatievormen croduceren/partnership en meebeslissen/regie bij klant. Tevens is een raadplegen/consulteren en adviseren toepassg. Bij vloed gaat het om participatievormen croduceren/partnership en meebeslissen/regie bij klant. Tevens is onrscheid te maken naar collectieve en dividuele klantenparticipatie. Op dit een onrscheid te maken naar collectieve en dividuele klantenparticipatie. Op dit moment zijn laatste twee participatievormen echter eerr theoretische noties moment zijn laatste twee participatievormen echter eerr theoretische noties dan dan praktische werkelijkheid. Het houd geven aan croduceren/partnership en praktische werkelijkheid. Het houd geven aan croduceren/partnership en meebeslissen/regie meebeslissen/regie bij bij klant, klant, bevdt bevdt zich zich nog nog een begstadium. een begstadium. Zowel Zowel collectief als collectief dividueel als niveau. dividueel Het lectoraat niveau. wil Het een lectoraat zvolle bijdrage wil een zvolle leveren aan bijdrage het versterken leveren met aan name het versterken ze twee participatievormen met name ze twee onrsteung participatievormen en zorg en daarmee onrsteung aan vloed en zorg en daarmee klant aan leverg vloed en uitvoerg klant er. leverg en uitvoerg er. Eigen regievoerg Eigen regievoerg Zelfbeschikkg of of het het recht recht om om zelf zelf te beschikken te beschikken over over eigen eigen lot of lot leven of leven uit uit eigen perspectieven eigen perspectieven en competenties, en competenties, krijgt concreet krijgt vorm concreet bnen vorm activiteit bnen eigen activiteit regievoerg eigen regievoerg betekenis betekenis : Het : organiseren Het organiseren en/of coörderen en/of coörderen het eigen het leven met eigen als leven doel een met goed als doel leven een goed eigen leven ogen (Verkooijen, eigen ogen (Verkooijen, 2006, p. 70). 2006, In prcipe p. 70).In voert prcipe voert regie ier over mens het eigen regie leven. over In dit het kar eigen spreekt leven. men In dit kar Almere spreekt over men Eigen Kracht ier mens Almere burgers, over of het Eigen vermogen Kracht burgers burgers, om het of het eigen vermogen leven te leven burgers (Gemeente om het Almere, 2010). eigen Figuur leven 4 te toont leven (Gemeente samenhang Almere, tussen 2010). Zelfbeschikkg, Figuur 4 toont Eigen kracht samenhang Eigen tussen Regievoerg. Zelfbeschikkg, Eigen kracht en Eigen Regievoerg. Zelfbeschikkg Eigen kracht Eigen regievoerg Recht Vermogen Activiteit Om zelf te beschikken over eigen lot of leven uit eigen persepctieven en competenties Kracht/macht/competenties hebben om over eigen lot of leven te beschikken Het organiseren/coörderen het eigen leven met als doel een goed leven eigen ogen. Figuur 4: Zelfbeschikkg, Eigen Kracht en Eigen Regievoerg Bij eigen regievoerg als dimensie het klantenperspectief onrsteung en zorg gaat het om wijze waar klanten eigen regie voeren en wat dat betekent voor rol professional (hulpverlener) en organisatie (aanbier) onrsteung of zorg bnen aanbier-hulpverlener-klant-relatie. Dus hoe organiseren en coörderen klanten doorgaans hun eigen leven met als doel een goed leven eigen ogen? En hoe moet onrsteung of zorg daar dan zo goed

4 Bij eigen regievoerg als dimensie het klantenperspectief onrsteung en zorg gaat het om wijze waar klanten eigen regie voeren en wat dat betekent voor rol professional (hulpverlener) en organisatie (aanbier) onrsteung of zorg bnen aanbier- hulpverlener- klant- relatie. Dus hoe organiseren en coörderen klanten doorgaans hun eigen leven met als doel een goed leven eigen ogen? En hoe moet onrsteung of zorg daar dan zo goed mogelijk aansluiten? Niet om regie terug te geven aan klant of ze te leren voeren, maar om ier geval geen negatief beïnvloen factor te zijn eigen regievoerg klant. Tenmste, dat is waar ik stijds mijn promotieonrzoek gefocust ben geweest. Daarmee heb ik het gedrag of het perspectief klanten bestuerd om het gedrag of hanlswijze professionals en aanbiers onrsteung en zorg te veranren. Deze valshoek wil ik voortzetten bnen het lectoraat. Een valshoek die heeft geleid tot het OER- mol, een wetenschappelijk getoetst fundament voor het realiseren en borgen vloed klant uitvoerg en leverg onrsteung en zorg (Verkooijen, 2006). Er is sprake OER of Onrsteung Eigen Regievoerg als wordt voldaan aan zeven kenmerken. Deze kenmerken heb ik verr uitgewerkt naar een hanlgs- en organisatiemol. Het hanlgsel vereist vijf competenties professional, namelijk: - actief luisteren; - juiste, veelal en vragen stellen; - afstemmen; - formeren en verzoek adviseren; - omstandighen/wensen monitoren. Centraal het organisatieel staat zorglogistieke richtg betekenis : het zo beheersen behanl- / zorg- / onrsteungsprocessen en daarmee verbonn zet mewerkers, formatie- en goerenstromen, dat tegen timale kosten aan wensen klanten/mensen kan worn voldaan. (Moeke en Verkooijen, 2010, p.23). Het vertrekpunt voor richtg organisatie onrsteung en zorg is eigen regievoerg en erkenng het vermogen daartoe, of zoals het Almeerse mol verwoord, Eigen Kracht clusief krachtbronnen die om klant aanwezig zijn (Gemeente Almere, 2010). Met omschrijvg timale kosten wordt onrstreept dat het hier niet gaat om U vraagt wij draaien, maar om een afwegg belangen alle betrokkenen en hun (on)mogelijkhen. Het OER- mol biedt dus concrete handvatten voor het bevorren vloed klant leverg en uitvoerg onrsteung en zorg en ze zullen daartoe bnen het lectoraat ook worn gebruikt. Het betreft handvatten voor het startpunt aanbier- hulpverlener- klant- relatie, voor competenties professionals ten behoeve uitvoerg en voor organisatorische of zorglogistieke richtg leverg onrsteung en zorg. Deze drie thema s worn gekozen voor onrzoekslijnen het lectoraat bnen doelstellg een bijdrage te willen leveren aan een onrsteungs- en zorgaanbod dat ier geval geen negatief beïnvloen factor is voor eigen regievoerg en/of Eigen Kracht klanten.

5 Individuele diversiteit Als vier en laatste dimensie het klantenperspectief noem ik dividuele diversiteit of dividuele verschillen tussen personen breedste z het woord. Mensen verschillen meerre aspecten elkaar en aspecten waar ze elkaar verschillen, kunnen ook weer verschillen. Dit leidt tot een onedig aantal verschillen tussen mensen. Hét klantenperspectief bestaat dan ook niet. Bnen gelijkheidscultuur waar we leven worn ze verschillen veelal geproblematiseerd. Als alternatief pleit ik voor een diversiteitscultuur of een manier nken en hanlen (Verkooijen, 2008): 1. waar klant niet wordt beschouwd basis één of enkele kenmerken, zoals etniciteit, beperkg, geloof of geslacht, maar waarbij een tegrale benarg voor staat; 2. waar verschillen geen probleem zijn, maar een uitdagg om ze zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen; 3. met als kernwaarn rechtvaardigheid en respect, waarbij argumentatie belangrijker is dan gelijk of ongelijk hebben of zijn. En dit is het waarnstelsel waarbnen het lectoraat z n activiteiten ten behoeve meer vloed klant leverg en uitvoerg onrsteung en zorg, wil vormgeven. De complete re Van spraak naar vloed kunt u downloan via website StudieArena of spraak- naar- vloed/.

Om een beeld te schetsen van de positie en leefsituatie van ouderen en het. Ouderen in Nederland. Ouderen als doelgroep. Kenniscentrum Ouderen

Om een beeld te schetsen van de positie en leefsituatie van ouderen en het. Ouderen in Nederland. Ouderen als doelgroep. Kenniscentrum Ouderen Deze factsheet is een uitgave van het Kenniscentrum van het NIZW. Redactie: Alice Schippers De formatie over de leefsituatie van ouderen is ontleend aan een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Zorg in Dialoog. Een pre-experimenteel onderzoek. Masterpiece

Zorg in Dialoog. Een pre-experimenteel onderzoek. Masterpiece Zorg in Dialoog Een pre-experimenteel onderzoek Masterpiece Studentnummer: 2043843 Naam: Joost Groothuijsen Onderwijsinstelling: Hogeschool Zuyd Heerlen Faculteit: Verpleegkunde Afstudeerrichting: AGZ

Nadere informatie

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Inleidende module Wmo Welzijn Nieuwe Stijl voor studenten en professionals sociale studies. Versie 2, september 2014 Meerwaarde van Eigen

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Leraarschap is eigenaarschap advies

Leraarschap is eigenaarschap advies Leraarschap is eigenaarschap advies Leraarschap is eigenaarschap Colofon De Onrwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst

Grip op projecten. Projectmanagement, het vak van de toekomst Grip Projectmanagemt, vak toekomst Missie: Capgemi Acamy stelt zich t doel om organisaties te professionaliser managemt oog managers, programmamanagers, mewerkers, drachtgevers anre betrokk organisatie.

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief.

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Dames en heren, Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was de toekomst van onze gezondheidszorg één van de hoofdthema s in de debatten.

Nadere informatie

De patiënt als sturende kracht

De patiënt als sturende kracht De patiënt als sturende kracht rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman. Nu leef je zelf. Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman. Nu leef je zelf. Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman Nu leef je zelf Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang J. Boumans C. Muusse M. Planije M. Tuynman 'Nu leef je zelf' Een onderzoek naar

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld

Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld 1. Visie Onder het motto Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld kiezen wij als cliëntenorganisaties in de langdurige zorg voor een perspectief

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie