INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING OM COMPETITIEF TE BLIJVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING OM COMPETITIEF TE BLIJVEN"

Transcriptie

1 ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven Aanzetten voor een vernieuwd industriebeleid in Vlaanderen INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING OM COMPETITIEF TE BLIJVEN Renaat Hanssens, adviseur ACV-studiedienst Bert De Wel, adviseur ACV-studiedienst Chris Serroyen, hoofd ACV-studiedienst Koen Repriels, adviseur ACV-studiedienst

2 Uitgave van het Vlaams ACV V.U.: Dominique Leyon Haachtsesteenweg Brussel Depotnummer: D/2014/0780/07 Ontwerp: gevaertgraphics Druk: gevaertprinting

3 INHOUD Inleiding 4 C B 1. Industrie en loonkosten 5 Inleiding Loonkost: een meerdimensioneel begrip loonkostenhandicap volgens R 7 2. Industrie en energiekost 13 Inleiding Regionale verschillen in energieprijzen beinvloeden competitiviteit Heffingen en belastingen nemen toe, maar ook vrijstellingen Meer energie-efficientie en een rechtvaardige verdeling van de lasten zijn de oplossing Hoe Lang nog Leuren met Leren? Competentieontwikkeling voor en in de industrie Levenskort leren Levenloos Ontwaking? Levensbreed, loopbaanlang? Leren in de industrie? Knipperlichten De leer op Industrie en innovatie 35 Inleiding Vakbonden aan de zijlijn. Een gemiste kans! En de overheden? Beleidsaanbevelingen om competitiviteit op te krikken 55 Acv-Groenschrift de industrie een toekomst geven Aanzetten voor een vernieuwd industriebeleid in Vlaanderen

4 In dit deel van het groenschrift De industrie een toekomst geven. Aanzetten voor een vernieuwd industriebeleid in Vlaanderen zoomen vier auteurs in op de verschillende factoren die de concurrentiekracht van onze industrie bepalen. Het debat over het concurrentievermogen van de Vlaamse industrie wordt nogal eens (moedwillig?) herleid tot loonkosten en energiekosten. Renaat Hanssens en Bert De Wel klaren uit hoe het nu zit met die Belgische loonkosten en energiekosten. Vormen deze kosten een reële handicap om de concurrentie aan te gaan met onze industriële buren? De auteurs besluiten dat het competitiviteitsdebat veel ruimer moet worden gevoerd. Als je nagaat wat de concurrentiekracht is van onze ondernemingen, moet je veel meer doen dan enkel inzoomen op de kostenfactoren lonen en energie. Vooral innovatie, opleiding en kennis zijn doorslaggevend voor (het behoud van) onze industrie. Bedrijven hebben beloofd om jaarlijks 1,9% van hun loonmassa te investeren in voortgezette beroepsopleiding en de participatiegraad van hun werknemers op te trekken naar 50%. Chris Serroyen onderzoekt of deze doelstelling wordt gehaald en hoe wordt omgegaan met opleiding en kennis. Innovatie is een ander belangrijk codewoord in het Vlaamse industriebeleid. Koen Repriels plaatst kanttekeningen bij de rol van overheden en vakbonden bij industrie & innovatie. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 4 Investeren in kennissamenleving

5 INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING INDUSTRIE EN LOONKOSTEN 1 Renaat Hanssens, adviseur ACV-studiedienst

6 INLEIDING Het debat over het concurrentievermogen van de Vlaamse industrie wordt nogal eens (moedwillig?) herleid tot de factor loonkosten. Nochtans zijn loonkosten slechts één element in het ruimere competitiviteitsdebat, dat ook moet gaan over onder meer innovatie, ondernemerschap en internationalisatie. Allicht is de loonkostenproblematiek een gemakkelijke focus, omdat de contouren van het debat eenvoudig scherp te stellen zijn: Belgische werknemers kosten x% meer per uur dan hun Duitse, Franse, of waarom niet Hongaarse, Poolse of Chinese collega s. Een exclusieve focus op loonkosten (waar ook de Europese Commissie zich aan bezondigt in haar aanpak van de Zuideuropese eurozonelidstaten) leidt al vlug tot een race to the bottom inzake loonkosten: de lidstaat die er in slaagt zijn loonkost nog net iets lager dan die van zijn concurrenten in te stellen wint tijdelijk althans deze strijd. Tot weer een ander land het met nog lagere loonkosten doet. Op het einde verliest iedereen, want de koopkracht van de werknemers is zodanig uitgehold, dat de vraag helemaal ineenstuikt. Kijken we evenwel naar succesvolle industriële landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of de Scandinavische landen, dan zien we daar weliswaar competitieve loonniveaus, maar geen dumpinglonen. De lage lonen van de mini-jobs in Duitsland bijvoorbeeld vinden we niet zozeer terug in de industriële sector, maar eerder bij de laaggeschoolde diensten (schoonmaak, transport, horeca, huishoudhulp, ). In deze bijdrage willen we uitklaren hoe het nu zit met die Belgische loonkosten en een genuanceerd antwoord geven op de vraag of ze een reële handicap vormen om de concurrentie aan te gaan met onze industriële buren. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 6 Investeren in kennissamenleving

7 1.1 LOONKOST: EEN MEERDIMENSIONEEL BEGRIP In het debat over onze eventuele loonkostenhandicap wordt steevast met verschillende cijfers gezwaaid, waarmee iedereen zijn eigen gelijk probeert te halen. Zo hebben werkgeversorganisaties er alle belang bij om de Belgische situatie zo schrijnend mogelijk voor te stellen. Daarom focussen ze graag op de loonkost per uur, waarvan ze beweren dat die 16,5% duurder zou zijn dan in de drie ons omringende buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland. In haar monitoring van de macro-economische situatie van de EU-lidstaten kijkt de Europese Commissie naar de loonkost per eenheid product. Dit is reeds een verstandiger benadering, omdat ze de loonkost vergelijkt met de productiviteit: hoeveel van elke euro geproduceerde toegevoegde waarde gaat er naar loonkosten. Als in een land de loonkost dubbel zo hoog ligt in vergelijking met een andere lidstaat van de eurozone, maar de productiviteit is eveneens dubbel zo hoog, dan is het eerste land nog steeds perfect competitief. In de Belgische context kennen we de Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (de loonnormwet), die de evolutie van de Belgische loonkost per uur sinds 1996 vergelijkt met het gewogen gemiddelde van de uurloonkostevolutie van Frankrijk, Nederland en Duitsland. Volgens deze benadering waren de Belgische uurloonkosten in ,8% duurder dan die van onze buurlanden. De verwachting is dat deze loonkloof voor 2014 zal dalen tot 3,8%. Deze cijfers houden evenwel geen rekening met een heel aantal loonsubsidies die de kloof verder verkleinen met een goede 2%. Bovenstaande loonnormen zijn macro-economische loonnormen: ze meten het loonniveau van de totale Belgische economie. Dat zegt niet zoveel over het sectorale loonniveau, dat van sector tot sector erg kan verschillen. Zo wordt ons globaal loonniveau omhoog getrokken door relatief (in vergelijking met het buitenland) dure lonen in de horeca. Dit maakt voor de Belgische competitiviteit evenwel niet veel uit omdat restaurants of hotels in Brussel of Gent niet onmiddellijk concurreren met hun Parijse, Amsterdamse of Berlijnse collega s. Om de Belgische competitiviteit op het vlak van lonen in kaart te brengen, moeten we dus focussen op de sectoren die onderhevig zijn aan internationale concurrentie. De indirecte rol van sectoren, die fungeren als toeleverancier voor de internationaal concurrerende sectoren mogen we evenwel niet geheel uit het oog verliezen: de loonkost in die sectoren is van belang voor de prijzen van goederen en diensten, die op hun beurt een kostenfactor kunnen zijn voor de internationaal concurrerende sectoren. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 7 INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING

8 1.2 LOONKOSTENHANDICAP VOLGENS CRB Zoals hierboven aangegeven volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven de evolutie van de Belgische loonkosten per uur in de privésector ten opzichte van de ontwikkelingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk, en dit vanaf wordt als 0-jaar beschouwd. Met loonverschillen vóór 1996 wordt dus geen rekening gehouden. Omwille van de grote productiviteitsverschillen tussen België en de buurlanden is dit uitgangspunt perfect te verantwoorden. De loonkostevolutie tussen 1996 en 2012 ziet er als volgt uit: Figuur 1. Relatieve ontwikkeling van de uurloonkosten België/gemiddelde van 3 buurlanden , , Bron: CRB Ogenschijnlijk is er een ontsporing vanaf Bovenstaande grafiek vertelt evenwel niet het volledige verhaal. Sinds een aantal jaren probeert de federale overheid de competitiviteit van de Belgische economie op te krikken door het toekennen van steeds meer loonsubsidies. Deze loonsubsidies nemen diverse vormen aan: van een algemene subsidie via het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing tot specifieke subsidies voor nacht- en ploegenarbeid, overuren of voor werknemers in O&O-afdelingen (alle eveneens via een vrijstelling van het doorstorten van een deel van de bedrijfsvoorheffing) of terugstortingen van de RSZ-bijdragen (vooral in de non-profitsector). Deze loonsubsidies komen naast de verminderingen van de (RSZ-) werkgeversbijdragen, die eveneens sterk toenamen de laatste jaren. Onder- Groenschrift de industrie een toekomst geven 8 Investeren in kennissamenleving

9 staande tabel geeft een volledig overzicht van deze loonsubsidies en RSZ-bijdrageverminderingen: Loonsubsidies Via sociale zekerheid Activering Dienstencheques Sociale Maribel GECO's in ziekenhuizen Alternatieve sociale Maribel Jongerenbonus (non-profit) Via federaal niveau Algemene subsidie Nacht- en ploegenarbeid Overuren Onderzoek en ontwikkeling Specifieke subsidies O&O (universiteiten) Via gewestniveau Oudere werklozen (Vlaams gewest) Werkgelegenheidspremie (Wallonië) Beschutte werkplaatsen (gemeensch.) Vermindering werkgeversbijdragen Vermindering werknemersbijdragen Sommige loonsubsidies zijn niet helemaal relevant om de loonkost voor de internationaal concurrerende sectoren te beheersen. Zo ondersteunt de Sociale Maribel de tewerkstelling in de non-profitsector. Hetzelfde geldt voor de jongerenbonus en de Alternatieve sociale Maribel. Ook de dienstenchequesubsidies zijn bedoeld voor een heel specifieke, op de binnenlandse markt gerichte sector. Om alle verwarring over de werkelijke omvang van de loonsubsidies en de reële loonhandicap uit de wereld te helpen heeft de federale regering in 2013 een Commissie van experten van de Nationale Bank, het Planbureau, de CRB, Eurostat en de FOD Economie in het leven geroepen. Zij moesten alle loonsubsidies in kaart brengen en uitsluitsel geven over de omvang van de loonhandicap. Onderstaande tabel vat het werk van deze Commissie van experten i.v.m. de macro-economische loonhandicap (voor het geheel van de Belgische economie dus) samen: De federale overheid probeert de competitiviteit van de Belgische economie op te krikken door het toekennen van steeds meer loonsubsidies. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 9 INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING

10 Figuur 2. Arbeidskostenverschillen over de periode volgens de combinatie van de simulaties van de evoluties van de uurloonkosten in België en in de buurlanden Buurlanden Geen wijziging Wijziging gezamenlijke loonsubsidies d Wijziging gezamenlijke loonsubsidies zonder services à la personne e Wijziging uitsluitend in O&O f België 1 Geen wijziging 2 Wijziging gezamenlijke loonsubsidies 3A 3B 4A 4B 5A 5B Wijziging gezamenlijke loonsubsidies zonder gerichte maatregelen a met wijziging van de overeenkomstige werkgelegenheid Wijziging gezamenlijke loonsubsidies zonder gerichte maatregelen a zonder wijziging van de overeenkomstige w erkgelegenheid Wijziging gezamenlijke loonsubsidies zonder gerichte maatregelen a en regionale subsidies b met wijziging van de overeenkomstige werkgelegenheid Wijziging gezame nlijke loonsubsidies zonder gerichte maatregelen a en regionale subsidies b zonder wijziging van de overeenkomstige werkgelegenheid Wijziging gezamenlijke loonsubsidies zonder gerichte maatregelen a en regionale subsidies b en activeringssubsidies c met wijziging van de overeenkomstige werkgelegenheid Wijziging gezamenlijke loonsubsidies zonder gerichte maatregelen a en regionale subsidies b en activeringssubsidies c zonder wijziging van de overeenkomstige werkgelegenheid Basisindex Index 2011: Index 2011: Index 2011: Index 2011: 1996= ,03 141,25 141,37 140,94 Index 2011: 4,60% 147,52 Technisch verslag Index 2011: 0,55% 142,03 Index 2011: 3,27% 146,00 Index 2011: 2,06% 144,29 Index 2011: 146,06 3,64% Index 2011: 144,35 2,42% Index 2011: 146,71 4,10% Index 2011: 144,97 2,86% Noot: Wanneer voor België de uurloonkosten gecorrigeerd zijn voor de gezamenlijke loonkosten (simulatie 2), wordt enkel het totaalbedrag van de in D39 opgenomen loonsubsidies vermeld, gezien de beslissing om geen rekening te houden met de maatregelen uit D29, D51 en D59 omwille van hun zeer geringe omvang. a) Subsidies dienstencheques, Sociale Maribel, fiscale Sociale Maribel, jongerenbonus non-profit en gesubsidieerde contractuelen in ziekenhuizen ; b) Premie 50+ (Vlaams Gewest), Primes à l emploi (Wallonië), beschutte werkplaatsen; c) Activa-maatregelen, SINE (inschakelingseconomie), IBO en de tegemoetkomingen voor beroepsopleidingen; d) Gezamenlijke loonsubsidies uit D39 plus, voor Frankrijk: CIR en services à la personne ; e) Gezamenlijke loonsubsidies uit D39 plus, voor Frankrijk: CIR; f) CIR in Frankrijk en loonsubsidies S&O in Nederlands. De experten schuiven niet één, maar verschillende cijfers voor de loonhandicap naar voor, waarbij: geen rekening wordt gehouden met de loonsubsidies (lijn 1 in tabel 8) alle subsidies in rekening worden gebracht (2) enkel de loonsubsidies die niet specifiek gericht zijn op de non-profit of de huishoudhulp (dienstencheques) in rekening worden gebracht (3B) idem, maar waarbij ook de extra werkgelegenheid gecreëerd door bovenstaande maatregelen niet in rekening wordt gebracht 1 (3A) 1 Gezien dit jobs met relatief lage lonen zijn, heeft de extra gecreëerde werkgelegenheid een neerwaarts effect op het algemeen loonkostenniveau in de privésector ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 10 Investeren in kennissamenleving

11 idem als 3B maar waarbij ook de regionale subsidies ( 50+ (in Vlaanderen) en primes à l emploi (in Wallonië), en beschutte werkplaatsen) niet in rekening worden gebracht (4B) idem als 4B maar waarbij ook de extra werkgelegenheid gecreëerd door de gerichte maatregelen (non-profit en dienstencheques) niet in rekening wordt gebracht (4A) idem als 4B maar waarbij ook de activeringssubsidies niet worden verrekend (5B) idem als 5B maar waarbij ook de extra werkgelegenheid gecreëerd door de gerichte maatregelen (non-profit en dienstencheques) niet in rekening wordt gebracht (5A) Bij deze werkwijze kunnen heel wat vragen worden gesteld. Waarom niet met de regionale loonsubsidies of met de activeringsmaatregelen rekening mag worden gehouden is niet echt duidelijk. Tenslotte komen ook deze loonsubsidies een overgroot deel (maar niet alle) bedrijven ten goede, net zoals dit het geval is voor de subsidies voor bijvoorbeeld nacht- en ploegenarbeid. Ook het niet in rekening brengen van de werkgelegenheid gecreëerd door de dienstencheques roept vragen op. De experts redeneren dat deze subsidie extra werkgelegenheid creëert die het algemeen loonniveau kunstmatig naar beneden haalt. Alle extra werkgelegenheid gecreëerd door de mini-jobs in Duitsland heeft er echter ook een enorm neerwaarts effect op het loonniveau. Van de 5,1 miljoen minijobs in 2012 kunnen er minstens 62% worden toegewezen aan sectoren die weinig of niets te maken hebben met de internationaal concurrerende sectoren 2 ; deze 3,16 miljoen jobs komen minstens overeen met VTE 3, of een groep werknemers die in verhouding groter is dan onze dienstenchequers (waarvan de meesten deeltijds werken). Bij wijze van besluit kunnen we stellen dat naast de berekening van de loonkosthandicap, waarbij met alle subsidies rekening gehouden wordt (de handicap bedraagt dan slechts 0,55%), enkel de berekening van lijn 3B, waarbij abstractie wordt gemaakt van de subsidies voor de non-profit en de dienstenchequesector, aanvaard- 2 Zie p. 9: van de mini-jobbers werkt 20% in de handel, 11% in administratieve en ondersteunende diensten,11% in de horeca, 9% in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, 6% voor vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (controlemechanismen) en 5% bij overige diensten. 3 Volgens het hierboven aangehaalde document van de CRB werkt 70% van de mini-jobbers minder dan 15 uur per week: 36% zegt minder dan 10 uur per week; te werken en 34% verklaart tussen 10 et 14 uur per week te werken. We veronderstellen daarom op een voorzichtige manier dat een mini-jobber gemiddeld 10u per week werkt. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 11 INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING

12 baar is. Zo wordt de geafficheerde loonhandicap van 4,6% van het Technisch Verslag 2011 teruggebracht tot 2,06%. Dit doet de experts, in een presentatie van hun rapport besluiten: Globaal, na het in acht nemen van de loonsubsidies, lijkt de groei van de uurloonkosten niet buitenmatig te zijn. Brengen we bovenstaande cijfergegevens binnen in de grafiek over de loonhandicap van de CRB, dan krijgen we volgend gecorrigeerd beeld 4 : Figuur 3. Relatieve ontwikkeling van de uurloonkosten België/gemiddelde van 3 buurlanden 106,0% 105,0% 104,0% 103,0% 102,0% 101,0% 100,0% 99,0% zonder loonsubsidies met loonsubsudidies De loonkloof is hier iets groter dan in het verslag van de experten, omdat geen rekening wordt gehouden met de buitenlandse loonsubsidies. Merkwaardig genoeg verminderen die de loonkloof. Dit komt omdat de loonsubsidies in het buitenland tussen 1996 en 2011 afnamen, waardoor de lonen met subsidies in het buitenland sneller stegen dan de lonen zonder subsidies. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 12 Investeren in kennissamenleving

13 INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING INDUSTRIE EN ENERGIEKOST 2 Bert De Wel, adviseur ACV-studiedienst

14 INLEIDING De toegenomen druk op de competitiviteit van de Europese industrie zorgt er voor dat alle kostenfactoren onder het vergrootglas worden gelegd. Ook de energiekosten komen steeds meer in het vizier. Een vlotte toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie is cruciaal voor een competitieve industrie. Aardgasprijzen die in de VS driemaal lager zijn dan in Europa en elektriciteitsprijzen voor industriële verbruikers die meer dan tweemaal zo hoog zijn, hebben een negatieve invloed op de Europese industriële concurrentiekracht. Hetzelfde fenomeen speelt ook binnen Europa, waar we zien dat Vlaamse bedrijven vaak worden geconfronteerd met hogere energiefacturen dan de bedrijven uit de buurlanden. Hoe zit de vork precies in de steel? En wat kan er aan worden gedaan? ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 14 Investeren in kennissamenleving

15 2.1 REGIONALE VERSCHILLEN IN ENERGIEPRIJZEN BEINVLOEDEN COMPETITIVITEIT Het World Energy Outlook rapport van het Internationaal Energieagentschap geeft aan hoe energieprijsverschillen tussen economische regio s een impact hebben op de investeringsbeslissingen en strategieën van bedrijven. 1 De massale exploitatie van schaliegas en -olie in de Verenigde Staten zorgt voor een sterke toename (maal drie) van het prijsverschil van aardgas met Europa (zie figuur 1). Dit drijft ook de elektriciteitsprijs omlaag in de VS. Een recent rapport van de Europese Commissie geeft aan dat Belgische industriële consumenten over de periode steeds minder betaalden dan de gemiddelde Europese elektriciteitsprijs. De prijs nam wel toe met 15,2%. De industriële gasprijzen daalden in België met 10,7% over deze periode door een daling van de energie en de bevoorradingskost. 2 Een studie van Frontier Economics voor Business Europe bevestigt het beeld dat de elektriciteitskost voor industriële klanten in België gemiddeld is (zie figuur 2). 3 Dit neemt niet weg dat bedrijven in buurlanden zoals Nederland en Frankrijk vaak een lagere elektriciteitskost hebben. 4 Figuur 1. Evolutie groothandelsprijs aardgas in VS, VK, Duitsland en Japan Europese Commissie, Commission Staff Working Document, Energy prices and costs report, 22 januari 2014, p Frontier Economics, Lessons learnt from the current energy and climate framework, a report prepared for Business Europe, mei Alle EU-landen geven kortingen op belastingen en heffingen aan industriële elektriciteitsconsumenten. Dit maakt het vergelijken van prijzen tussen landen bijzonder moeilijk. 5 Europese Commissie, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Energy prices and costs report, 22 januari 2014, p ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 15 INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING

16 Figuur 2. Elektriciteitsprijs industrie volgens grootte van stroomverbruik 6 In de meeste industriële sectoren is energie slechts een marginale kostenfactor. Dit is echter niet het geval in energie-intensieve sectoren als chemie, aluminium, cement, staal, papier, glas en olieraffinage. De concurrentie speelt des te meer aangezien deze producten (steeds meer) internationaal worden verhandeld. In Vlaanderen zijn energie-intensieve sectoren zoals chemie, staal en papier sterk aanwezig. Het Internationaal Energieagentschap stelt vast dat de export van energie-intensieve goederen uit de Verenigde Staten licht toeneemt en dat de EU en Japan de export van hun energie-intensieve producten sterk zien verminderen. De productie van de energie-intensieve industrie in Europa vermindert sinds 2008 en ook het aandeel van de energie-intensieve industrie in het Europese BBP loopt terug. 7 Deze tendens is niet enkel het gevolg van de energiekost. Andere factoren zoals belasting- en heffingsvrijstellingen, de economische recessie en structurele veranderingen in de wereldeconomie, zorgen mee voor grote verschuivingen in de consumentenvraag waarna ook de investeringen volgen. 6 Frontier Economics, Europese Commissie, Energy prices and costs in Europe, COM(2014)21. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 16 Investeren in kennissamenleving

17 2.2 HEFFINGEN EN BELASTINGEN NEMEN TOE, MAAR OOK VRIJSTELLINGEN Hierboven werden vooral de prijsverschillen tussen de internationale regio s en landen toegelicht. Ondertussen evolueerde de energieprijs ook op Vlaams niveau. Professionele elektriciteitsgebruikers zagen in Vlaanderen over de periode hun factuur toenemen met 0,6%. 1 Deze (bijzonder) lichte stijging verbergt een sterke daling van de aangerekende kost voor de elektriciteit zelf (-13,5%), terwijl de bijdragen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (WKK) en het distributienettarief respectievelijk stegen met 7,8% en 7,2%. Terwijl de stijging van de elektriciteitsfactuur voor industriële klanten beperkt bleef, is dit niet het geval voor de aardgasfactuur. Een gemiddelde industriële aardgasklant zag zijn factuur met 39,6% stijgen over dezelfde periode. Bij aardgas is het vooral de kost voor het gas die de prijs zo sterk deed toenemen. En die is het gevolg van de prijsevoluties op de internationale markten. De factuur voor het beleid inzake hernieuwbare energie komt vooral bij de huishoudens terecht en proportioneel minder bij de kmo s en de grote bedrijven. De toename van de distributienettarieven (hoofdzakelijk door de sterk gestegen certificatenkost voor de zonnepanelen) en de bijdragen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (WKK) zijn het gevolg van het Vlaamse en Belgische (voor de windmolens op zee) beleid inzake hernieuwbare energie. De kost van dit beleid wordt aangerekend aan de elektriciteitsverbruikers. Er bestaan echter grote verschillen tussen de verbruikerscategorieën. De factuur voor het beleid inzake hernieuwbare energie komt vooral bij de huishoudens terecht en proportioneel minder bij de kmo s (die bijvoorbeeld geen btw betalen) en de grote bedrijven waarvoor aanzienlijke vrijstellingen bestaan. Zowel voor de bijdrage voor windmolens op zee (financiering via de federale bijdrage) als voor de Vlaamse groenestroomdoelstelling krijgen bedrijven een grote vrijstelling (tot 98%). 1 CREG, Studie over de componenten van de elektriciteits- en gasprijzen, 26 september Merk op dat de elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld Vlaams huishouden steeg met bijna 43% over dezelfde periode. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 17 INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING

18 2.3 MEER ENERGIE- EFFICIENTIE EN EEN RECHTVAARDIGE VERDELING VAN DE LASTEN ZIJN DE OPLOSSING Een vlotte toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie is cruciaal voor een competitieve industrie. Indien we de klimaatopwarming onder de 2 C willen houden, hebben we nood aan een veel groter aandeel van hernieuwbare energie. Hoe houden we deze onvermijdelijke investeringen betaalbaar? De oplossing ligt bij een dubbele aanpak. In eerste instantie moet de energie-efficiëntie van onze bedrijven blijvend worden gestimuleerd. Vlaanderen heeft net zo min als onze buurlanden ooit goedkope energieprijzen gekend. Het was dankzij onze energie-efficiënte en innovatieve industrie dat we wereldwijd konden concurreren. Energie-efficiëntie is de sleutel voor toekomstige competitiviteit en het behoud van onze welvaart. Het beleid schiet echter tekort om hier een absolute prioriteit van te maken. In het klimaat- en energiepakket voor 2030 dat de Europese Commissie recent voorstelde ontbreken doelstellingen voor energie-efficiëntie. 1 Ook de Vlaamse Energiebeleidsovereenkomsten met de industrie zijn onvoldoende ambitieus en bevatten teveel achterpoortjes voor de betrokken bedrijven. 2 Tenslotte is er het cruciale verdelingsvraagstuk. Belangrijke onderdelen van het Vlaamse en Belgische beleid inzake hernieuwbare energie, rationeel energiegebruik en maatregelen inzake het sociale energiebeleid worden via de elektriciteitsen gasfactuur betaald. Energie-intensieve bedrijven krijgen aanzienlijke kortingen om hun concurrentiekracht te vrijwaren. De impact op de huishoudens zal enorm toenemen indien de bevriezing van de distributienettarieven die vandaag van toepassing is ongedaan zal worden gemaakt. 3 Het is dan maar de vraag of de lasten voor ons energiesysteem nog rechtvaardig verdeeld zijn. Simplistische maatregelen die enkel kijken naar de directe energiekost van de bedrijven in vergelijking met de buurlanden brengen geen zoden aan de dijk. Enkel oplossingen die het volledige plaatje in rekening brengen maken een kans om effectief te zijn: 1 Europese Commissie, A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030, COM(2004)15final, 22 januari Zie Arbeid en Milieu, Magazine jaargang 2012, nr. 2 voor meer info. 3 Deze bevriezing zorgt vandaag voor tijdelijke en artificieel lage elektriciteitsprijzen voor de gezinnen aangezien de aanzienlijk gestegen kosten van distributienetbeheerders vandaag niet doorgerekend kunnen worden. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 18 Investeren in kennissamenleving

19 Aangezien energiearmoede en het aantal mensen met betalingsproblemen toeneemt in Vlaanderen is bijzondere aandacht nodig voor de impact van de energiekost. de industrie moet reële inspanningen doen inzake energie-efficiëntie en verlaging van het energieverbruik; enkel energie-intensieve bedrijven die effectief blootgesteld zijn aan internationale concurrentie mogen aanspraak kunnen maken op vrijstellingen (andere bedrijven rekenen de kost sowieso door aan hun klanten); een kosten-efficiënt beleid inzake hernieuwbare energie moet gericht zijn op de realisatie van de doelstellingen inzake klimaatopwarming en tegelijk onze bevoorradingszekerheid garanderen; er moet een transparant maatschappelijk debat komen over de verdeling van de kosten en baten tussen alle actoren (huishoudens, kmo s, bedrijven), waarbij iedereen bijdraagt in functie van zijn draagkracht. Aangezien energiearmoede en het aantal mensen met betalingsproblemen toeneemt in Vlaanderen is bijzondere aandacht nodig voor de impact van de energiekost op de meest kwetsbare groepen; op EU-niveau moeten afspraken worden gemaakt over de verdeling van de financieringskost van het beleid inzake hernieuwbare energie tussen alle actoren. Dit moet de huidige race to the bottom stoppen waarbij landen steeds grotere vrijstellingen geven aan hun industrie ten koste van de huishoudens en de financiering van het beleid inzake hernieuwbare energie. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 19 INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING

20 ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 20 Investeren in kennissamenleving

21 Chris Serroyen, diensthoofd ACV-studiedienst INVESTEREN IN KENNISSAMENLEVING HOE LANG NOG Leuren met Leren? competentieontwikkeling voor en in de industrie 3

22 3.1 LEVENSKORT LEREN We noemden het in de Gids op Maatschappelijk Gebied (1997, nr. 10) ooit het levenloze beleid voor het levenslange leren. De poeha van het Europese Jaar voor het Levenslange Leren (1996) was toen net achter de rug. Noteer: Europese Jaren worden met hoofdletters geschreven. Om de aandacht weg te trekken van de kleine lettertjes. Die aangeven dat je dat allemaal niet zo serieus moet nemen. Dat die Europese Jaren vooral een goed alibi zijn voor EU-marketing en kokette conferenties. Dat, na het gebruikelijke meet, greet and eat - een Jaar lang - vooral speed moet worden gezet naar de orde van de dag. En die was, anno 1997, vooral een opmerkelijke beleidsapathie. Het leren van wieg tot graf, was toen vooral een leren van (pas) 3 tot 23 jaar. Met enkel een Minister van Onderwijs en geen Minister van het Leren. En dan nog een Minister van Onderwijs die zijn onderwijs voor sociale promotie bijzonder stiefmoederlijk behandelde. Zodat het initiële onderwijs alle aandacht en geld naar zich toetrok. Met binnen dat initiële onderwijs ook nog scheeftrekkingen. Veel voor het voltijdse onderwijs, en al te weinig voor het deeltijdse onderwijs. Veel voor de universiteiten en onvoldoende voor de hogescholen. ACV-Groenschrift de industrie een toekomst geven 22 Investeren in kennissamenleving

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2014 COM(2014) 21 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Energieprijzen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Marc De Vos Directeur Itinera Institute Docent Arbeidsrecht UGent en VUB Lid Hoge Raad

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV 1 2 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward

Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Actief arbeidsmarktbeleid voor de Europa 2020 -strategie Ways to move forward Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie i.s.m. het Steunpunt Werk en Sociale Economie, de Europese Commissie

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Socio-economisch congres 19 & 20 oktober 2013

Socio-economisch congres 19 & 20 oktober 2013 Socio-economisch congres 19 & 20 oktober 2013 KHBO Brugge Op 19 en 20 oktober 2013 organiseert Groen in Brugge het Impulscongres. Een weekend lang debatteren leden en externen over fiscaliteit, werk en

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie