Toekomst concurrentiepositie MKB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst concurrentiepositie MKB"

Transcriptie

1 Toekomst concurrentiepositie MKB Gevolgen leeftijdsontwikkeling voor de concurrentiepositie van het MKB drs. M.E. Winnubst drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, januari 2009

2 ISBN: Bestelnummer: A Prijs: 40,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Voor alle informatie over MKB en Ondernemerschap: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM bv. EIM bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM bv. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM bv. EIM bv does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Gevolgen concurrentiepositie MKB Conclusies 16 3 Hoe kan het MKB zich toekomstbestendig maken? Inleiding De beleidscyclus Wat zijn (toekomstige) knelpunten? Wat zijn mogelijke oplossingen? Wat zijn belangrijke overwegingen en randvoorwaarden? Wat kun je leren van jezelf en anderen? Conclusies 29 4 Samenvatting en conclusies 31 Literatuurlijst 33 Bijlagen I Methodiekbeschrijving 35 II Overzicht handreikingen 39 3

4

5 1 Inleiding Ontwikkeling arbeidsmarkt en onderzoek EIM De leeftijdssamenstelling van de Nederlandse samenleving verandert. Daarmee verandert ook de leeftijdssamenstelling van de potentiële beroepsbevolking. Oudere werknemers (55+) zullen steeds sterker vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en de werknemers van de babyboomgeneratie zullen de komende jaren de pensioenleeftijd bereiken. Daarnaast zal het aanbod van jonge werknemers relatief gezien dalen. Al deze ontwikkelingen zorgen voor een krapte op de arbeidsmarkt. Het ziet er dus naar uit dat de arbeidsmarkt (en de werknemer) van de toekomst anders zal zijn dan nu. Maar is het MKB zich hiervan bewust? EIM heeft in 2008 een onderzoek gepubliceerd over de gevolgen van de vergrijzing van de beroepsbevolking voor het Nederlandse MKB (Telussa et al., 2008). Via een nieuw ontwikkeld model is becijferd hoe ver vraag en aanbod van personeel (per leeftijdsgroep) over 15 jaar uit elkaar zullen liggen. Op basis hiervan is onder andere berekend hoe sterk de relatieve loonvoeten van de verschillende leeftijdsgroepen moeten veranderen om een evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. Waarom dit rapport? Het is belangrijk dat zo veel mogelijk individuele werkgevers uit en brancheorganisaties voor het MKB zich realiseren wat de gevolgen zullen zijn van de leeftijdsontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Daarom is het van belang om de resultaten van dit onderzoek (Telussa et al., 2008) niet alleen in een onderzoeksrapport vast te leggen, maar ook in een publieksrapportage waarmee een bredere doelgroep bereikt wordt. In dit publieksgerichte rapport worden de resultaten van het onderzoek op een aanschouwelijke en inzichtelijke manier gepresenteerd. Verder is er extra aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het MKB om zich voor te bereiden op de toekomst. Hierbij richten wij ons specifiek op werkgevers in en brancheorganisaties voor het MKB. Opbouw rapport Dit rapport bestaat, behalve uit deze inleiding, uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 2 beginnen wij met het presenteren van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gedurende de periode In hoofdstuk 3 staat vervolgens beschreven hoe het MKB zich kan voorbereiden op de toekomst. Ten slotte staan in hoofdstuk 4 de belangrijkste conclusies. 5

6

7 2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt centraal. In het MKB ligt de gemiddelde leeftijd lager dan in het grootbedrijf. De komende jaren zal er een stijging zijn in het aantal oudere werknemers op de arbeidsmarkt, en daardoor zullen de loonkosten van jongere werknemers stijgen. Meer over deze ontwikkelingen is te vinden in paragraaf 2.2. Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de concurrentiepositie van het MKB. Hoe ziet het toekomstige concurrentiebeeld eruit van het MKB? Deze vraag staat centraal in paragraaf 2.3. Hierbij komt het model van EIM om de hoek kijken (PRISMA-D). Via dit model hebben wij een prognose gemaakt van de ontwikkeling van de loonkosten en de arbeidsproductiviteit in het klein-, midden- en grootbedrijf. Deze twee factoren (loonkosten en arbeidsproductiviteit) zijn van invloed op de loonkosten per product, en kunnen daarmee inzicht geven in de toekomstige concurrentiepositie van het MKB. En wat blijkt: het toekomstbeeld van de concurrentiepositie van het MKB ziet er positief uit, maar daar zijn wel een aantal belangrijke kanttekeningen bij te plaatsen. Ten slotte geven wij in de afsluitende paragraaf (2.4) de belangrijkste conclusies. 2.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt In deze eerste paragraaf gaan wij verder in op de vraag (2.2.1) en het aanbod (2.2.2) op de arbeidsmarkt. Daarna wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van aanbod, werkgelegenheid en loonkosten (2.2.3) Vraag op de arbeidsmarkt MKB en grootbedrijf: jong en oud De leeftijdsstructuur in het MKB is anders dan in het grootbedrijf. Om hier een beeld van te schetsen staat in deze paragraaf de leeftijdsstructuur van het klein-, midden- en grootbedrijf centraal. Figuur 1 geeft een overzicht van die leeftijdsstructuur. Wat opvalt is dat met name het kleinbedrijf (met 48%) relatief veel (zeer) jonge werknemers in dienst heeft. Bij het middenbedrijf (met 43%) en het grootbedrijf (met 36%) is deze jonge groep van werknemers minder sterk aanwezig. Bij het grootbedrijf werken ten opzichte van het MKB relatief gezien veel (middelbaar) oude werknemers. In het grootbedrijf is 36% van de werknemers 45 jaar of ouder. Bij het middenbedrijf is dit 30% en bij het kleinbedrijf 27%. 7

8 Figuur 1 Leeftijdsstructuur in kleinbedrijf (KB) middenbedrijf (MB) en grootbedrijf (GB) (2004, in procenten) 100% 90% 10 % 10 % 11% 80% 70% 17 % 20% 2 5 % 60% 50% 40% 30% 20% 2 5 % 2 6 % 2 7 % 2 6 % 2 8 % 2 3 % Oud (55 jaar en o uder) M iddelbaar o ud (45-55 jaar) M iddelbaar jo ng (35-45 jaar) Jo ng (25-35 jaar) Zeer jo ng (< 25 jaar) 10% 0% 2 2 % 17 % 13 % KB M B GB Bron: diverse bronnen, CBS (www.statline.nl); bewerking EIM. De komende jaren zal de leeftijdsstructuur van de Nederlandse bevolking veranderen, en daarmee dus ook de samenstelling van de werknemers op de werkvloer. Steeds meer vraag naar hoger opgeleiden Naast leeftijd speelt opleiding ook een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid zal de komende jaren voornamelijk positief uitpakken voor de hoger opgeleiden (ROA, 2007; CWI, 2008). Er is een aantal ontwikkelingen die hiervoor zullen zorgen. Ten eerste zijn de (toekomstige) groeisectoren voornamelijk sectoren met relatief veel hoger opgeleiden. En ook de algemene behoefte aan het verbeteren van het competentieniveau (van werknemers) zorgt voor een stijgende vraag naar hoger geschoolden. De vervangingsvraag (het vervangen van werknemers) zal een belangrijke rol spelen de komende jaren. Ruim driekwart van het totaal aantal baanopeningen 1 in de periode 2007 t/m 2011 komt voort uit de vervangingsvraag. Op de middellange termijn lijkt het waarschijnlijk dat de vervangingsvraag voor hoger opgeleiden zal toenemen. Daar staat tegenover dat de vervangingsvraag voor lager opgeleiden op de middellange termijn zal afnemen (ROA, 2007) Aanbod op de arbeidsmarkt Stijging aandeel oudere werknemers Ook het arbeidsaanbod zal veranderen de komende jaren. In 2004 was het arbeidsaanbod 8,4 miljoen personen, en het aanbod zal groeien tot 8,6 miljoen personen in 2020 (dit is een totale groei van ongeveer 2,8%). Figuur 2 geeft een overzicht van de leeftijdssamenstelling van het arbeidsaanbod in 2004 en De totale vraag naar nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 8

9 In de leeftijdsgroepen jong (25-35 jaar) en middelbaar jong (35-45 jaar) is een daling te zien. Het aandeel van personen in de leeftijdscategorie jaar daalt van 51% naar 44% in de periode Het aandeel van zeer jonge personen blijft in deze periode nagenoeg gelijk, maar het aandeel van (middelbaar) oude personen zal stijgen. De aanwezigheid van deze groep (van 45 jaar en ouder) in het arbeidsaanbod stijgt van 33% in 2004 naar 41% in Figuur 2 Samenstelling arbeidsaanbod (aantal personen in procenten) 100% 90% 10 % 16 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 3 % 2 5 % 2 7 % 2 1% 2 4 % 2 3 % 15 % 15 % Oud (55 jaar en o uder) M iddelbaar o ud (45-55 jaar) M iddelbaar jong (35-45 jaar) Jo ng (25-35 jaar) Zeer jo ng (< 25 jaar) Bron: Statline; Euwals en Van Vuuren, Minder sterke groei arbeidsaanbod De groei van het arbeidsaanbod zal minder sterk stijgen dan de afgelopen jaren. De omvang van de beroepsbevolking (iedereen tussen de 15 en 65 jaar) is een belangrijk kader voor de arbeidsmarkt. Maar nog belangrijker is de mate waarin de beroepsbevolking actief is op de arbeidsmarkt (de arbeidsparticipatie). Een groot deel van de babyboomgeneratie 1 zal in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd (van 65 jaar) bereiken. Dit heeft een remmend effect op de groei van de beroepsbevolking, aangezien de groei van het aantal jongere werknemers minder sterk is dan deze afname. De groei moet dus voornamelijk komen uit een stijging in de arbeidsparticipatie. Oftewel: mensen tussen de 15 en 65 jaar die nu niet werken moeten (meer) gaan werken. Op de middellange termijn wordt de stijging met name veroorzaakt door een toename in het aantal werkende vrouwen en 55-plussers (CWI, 2008). Zij zullen dus meer uren gaan werken op de arbeidsmarkt dan op het moment gebruikelijk is. Deze trends worden door het overheidsbeleid ondersteund. Meer lager opgeleide werklozen Op de middellange termijn zal de toename van het arbeidsaanbod afvlakken en uiteindelijk zal de vergrijzing de groeiende arbeidsparticipatie inhalen (RWI, 2008). De beroepsbevolking zal dan afnemen. Tot het zover is zal de groei van 1 De personen die dus zijn geboren in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 9

10 de arbeidsparticipatie leiden tot relatief meer laaggeschoolde aanbod op de arbeidsmarkt. Het participatiepotentieel, degenen die geen werk hebben maar dat wel willen, is relatief laagopgeleid. Dit hangt deels samen met de stijgende vraag naar hoger geschoolden (zie paragraaf 2.2.2) Ontwikkeling aanbod, werkgelegenheid en loonkosten Loonkosten jongeren zullen stijgen Vraag en aanbod: in een gezonde marktsituatie zijn deze in evenwicht. Een belangrijke variabele die daartussen zit is de prijs. Als er sprake is van een overschot, zal de prijs dalen en als er sprake is van een tekort zal de prijs stijgen. Hierdoor ontstaat een nieuw evenwicht in vraag en aanbod. Het ziet er naar uit dat de komende jaren een aanbodoverschot zal ontstaan van 55-plussers en een aanbodtekort van mensen tussen de 25 en 45 jaar. Deze ontwikkeling heeft invloed op de evenwichtssituatie op de arbeidsmarkt. In deze specifieke situatie betekent dit dat het loon van een jongere werknemer relatief sterker zal stijgen dan het loon van een oudere werknemer. Figuur 3 geeft een overzicht van de gemiddelde ontwikkeling van het arbeidsaanbod, de werkgelegenheid en de loonkosten per leeftijdscategorie. Dit overzicht is gebaseerd op de modelberekeningen van EIM (meer over dit model is te vinden in paragraaf 2.3). Voor de groep personen in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar is een relatief sterke daling te zien in het arbeidsaanbod en een relatief sterke stijging in de loonkosten. Het aanbod van werknemers van 55 jaar en ouder zal stijgen, wat zich vertaalt in een minder sterke stijging van de loonkosten. Figuur 3 Jaarlijkse gemiddelde ontwikkeling arbeidsaanbod, werkgelegenheid en loonkosten per leeftijdscategorie (in procenten, in de periode ) 5 Zeer jo ng (< 25 jaar) Jong (25-35 jaar) M iddelbaar jo ng (35-45 jaar) M iddelbaar oud (45-55 jaar) Oud (55 jaar en o uder) A rbeidsaanbo d (in perso nen) Werkgelegenheid (in perso nen) Loonkosten per werknemer (in euro 's) -1-2 Bron: EIM; Euwals en Van Vuuren, Aanpassen van de werkgelegenheidsstructuur? De evenwichtssituatie die in het model van EIM centraal staat veronderstelt dat bedrijven hun werkgelegenheidsstructuur (al dan niet vrijwillig) aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor zal een nieuwe evenwichtssituatie ontstaan op de arbeidsmarkt. Arbeidsaanbod en werkgelegenheid zullen zich 10

11 vergelijkbaar ontwikkelen (om op elkaar aan te sluiten), en dat zorgt voor een verandering in het loon en dus de loonkosten voor de werkgever. Het aanpassen van de werkgelegenheidsstructuur aan de gewijzigde arbeidsmarkt en loonverhoudingen kan bereikt worden door acties binnen de bedrijven zelf of doordat minder goed aangepaste bedrijven vanzelf verdwijnen (Telussa et al., 2008). Hierbij kan gedacht worden aan bedrijven die problemen ervaren bij het aantrekken en/of behouden van personeel, maar ook aan een oudere zelfstandig ondernemer of DGA (directeur-grootaandeelhouder) die geen opvolger kan vinden om zijn bedrijf voort te zetten. 2.3 Gevolgen concurrentiepositie MKB In deze paragraaf gaan we in op de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt voor het klein-, midden- en grootbedrijf. Deze gevolgen zijn berekend op basis van het door EIM ontwikkelde model PRISMA-D. Daarom besteden wij eerst aandacht aan dit model in paragraaf Daaropvolgend zullen we ingaan op de verwachtingen ten aanzien van de concurrentiepositie van het klein-, midden- en grootbedrijf. De concurrentiepositie wordt bepaald door de veranderende arbeidsproductiviteit en loonkosten. Meer hierover in paragraaf Het model van EIM: PRISMA-D Voor de ontwikkeling van het arbeidsaanbod hebben wij gebruik gemaakt van de meest recente prognose van het CPB (Euwals en Van Vuuren, 2005). Voor de arbeidsvraag hebben we als uitgangspunt het Strong Europe-scenario van het CPB gebruikt. We hebben gekozen voor dit scenario omdat het arbeidsaanbod in dit scenario dezelfde ontwikkeling heeft als het arbeidsaanbod in de meest recente prognose van het CPB tot De CPB-ramingen per bedrijfstak zijn naar bedrijfsgrootteklasse verbijzonderd met het al eerder door EIM ontwikkelde model PRISMA-MKB. De ramingen komen overeen met de door het CPB gepubliceerde ontwikkeling van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid per bedrijfstak. Met PRISMA-D is de werkgelegenheid uitgesplitst naar leeftijd van werknemers. Indien de structuur van de werkgelegenheid zich niet aanpast aan die van het arbeidsaanbod, zullen door de vergrijzing van de beroepsbevolking op den duur onhoudbare onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt optreden. De reden is dat dan de vraag naar jongeren het aanbod ver zal overtreffen, terwijl de vraag naar ouderen veel geringer zal zijn dan het aanbod. Dit heeft dus gevolgen: de relatieve lonen van de verschillende leeftijdsgroepen zullen veranderen onder invloed van de gewijzigde schaarsteverhoudingen. Door de veranderende relatieve loonkosten verandert ook de structuur van de vraag naar arbeid. Indien deze terugkoppelingsmechanismen sterk genoeg zijn, kan de markt in principe de veranderingen in de structuur van het arbeidsaanbod zonder al te veel moeite opvangen. Wel blijft de vraag of onder die omstandigheden de concurrentiepositie van het MKB in vergelijking met het grootbedrijf verandert. Immers, de gemiddelde 1 Overigens zijn de conclusies ten aanzien van de gevolgen van vergrijzing voor de concurrentiepositie van het MKB nauwelijks gevoelig voor de keuze van het economische scenario voor

12 loonniveaus in het MKB en grootbedrijf veranderen, en wel in verschillende mate. Verder verandert de gemiddelde arbeidsproductiviteit in het MKB en het grootbedrijf. Dit heeft tot gevolg dat ook de loonkosten per eenheid product in het MKB en grootbedrijf zich verschillend ontwikkelen, waardoor de concurrentiepositie van het MKB ten opzichte van het grootbedrijf kan veranderen. Meer informatie over de gevolgde methodiek is te vinden in bijlage I Gevolgen Positieve ontwikkeling voor kleinbedrijf De nieuwe evenwichtssituatie van de arbeidsmarkt zorgt dus voor een verandering in de loonkosten en de arbeidsproductiviteit. Dit heeft als resultaat dat de loonkosten per product meeveranderen. De gevolgen hiervan zijn verschillend voor het kleinbedrijf, het middenbedrijf en het grootbedrijf. Figuur 4 geeft een overzicht van de gevolgen van de nieuwe evenwichtssituatie op de arbeidsproductiviteit en loonkosten (per werknemer en per eenheid product) in de periode Hieruit blijkt dat: de arbeidsproductiviteit en de loonkosten per werknemer gemiddeld het sterkst stijgen in het kleinbedrijf, en dat dit ervoor zorgt dat de loonkosten per product relatief gezien sterk dalen; de arbeidsproductiviteit en de loonkosten (per werknemer en eenheid product) in het middenbedrijf nagenoeg niet veranderen in de periode ; het grootbedrijf een relatief sterke daling zal meemaken in de arbeidsproductiviteit, en dat vanwege een minimale daling in de loonkosten per werknemer de loonkosten per eenheid product zullen stijgen. Figuur 4 Veranderde concurrentiepositie kleinbedrijf (KB), middenbedrijf (MB) en grootbedrijf (GB) (gemiddelde mutaties per jaar in procenten*) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 KB M B GB arbeidspro ductiviteit lo o nko sten per werknemer lo o nko sten per eenheid pro duct -0,6-0,8 * Percentages geven de groeicijfers in afwijking van het totaal van alle grootteklassen weer. Bron: EIM, berekening PRISMA-D. Het beeld dat hiervoor is geschetst heeft een hoog geaggregeerd niveau: er wordt gekeken naar alle kleine bedrijven, alle middelgrote bedrijven en alle grote bedrijven. Door verder te kijken naar specifiekere bedrijfstakken kan een genu- 12

13 anceerder beeld worden geschetst. De ontwikkeling van het MKB ten opzichte van het grootbedrijf verschilt per bedrijfstak. Figuur 4 geeft een overzicht van alle bedrijven in de marktsector. In het navolgende gaan we in op verschillende specifieke sectoren (en bedrijfstakken), namelijk de: landbouw, bosbouw en visserij; industrie en bouwnijverheid (voedings- en genotmiddelenindustrie, chemische industrie, autosector, bouwnijverheid, metaalindustrie, overige industrie); commerciële dienstverlening (groothandel, horeca, transportsector, overige tertiaire diensten, zakelijke diensten, communicatiebedrijven, bank- en verzekeringswezen, detailhandel); openbare voorzieningsbedrijven. Landbouw, bosbouw en visserij In deze sector is er geen specifiek voordeel voor het klein-, midden- of grootbedrijf. Er zijn geen grote verschillen in de arbeidsproductiviteit en de loonkosten tussen de verschillende grootteklassen. 1 Industrie en bouwnijverheid Figuur 5 geeft een overzicht van de (jaarlijks) veranderende concurrentiepositie van het klein-, midden- en grootbedrijf in de industrie en bouwnijverheid gedurende Na deze figuur staan we stil bij de individuele bedrijfstakken. Figuur 5 Ontwikkeling loonkosten per eenheid product in het klein-, midden- en grootbedrijf in de industrie en bouwnijverheid gedurende (gemiddelde mutatie per jaar in procenten*) vo edings- en geno tmiddelenindustrie -0,5-0,1 0,4 chemische industrie -0,6 0,0 0,2 auto secto r bo uwnijverheid -0,6-0,2-0,1 0,0 0,2 1,0 groo tbedrijf middenbedrijf kleinbedrijf metaalindustrie o verige industrie -0,1-0,1 0,0 0,1 0,1 0,0-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 * Percentages geven de groeicijfers in afwijking van het totaal van alle grootteklassen weer. Bron: EIM, berekening PRISMA-D. 1 De loonkosten per eenheid product in het klein-, midden- en grootbedrijf wijken niet meer dan 0,17% af van het bedrijfstakgemiddelde. 13

14 Voor een drietal bedrijfstakken verwachten wij dat de concurrentiepositie verbetert in het voordeel van het kleinbedrijf. In de voedings- en genotmiddelenindustrie veranderen de loonkostenverhoudingen minimaal. De arbeidsproductiviteit blijft achter in het middenbedrijf, en per saldo verbetert de positie van het kleinbedrijf. Ook voor de chemische industrie geldt dat (net als voor de voedings- en genotmiddelenindustrie) het middenbedrijf achterblijft in de arbeidsproductiviteit. Voor de autosector is er een voordeel te zien voor het kleinbedrijf vanwege een daling in de loonkosten per eenheid product, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de arbeidsproductiviteit die zich positief ontwikkelt in het kleinbedrijf. In de bouwnijverheid is er een positieve ontwikkeling te zien voor het grootbedrijf. De gunstige ontwikkeling van de loonkosten per eenheid product voor het grootbedrijf zorgt voor een concurrentievoordeel ten opzichte van het MKB. In twee bedrijfstakken is er geen voordeel te behalen voor een specifieke grootteklasse. 1 Het gaat hier om de metaalindustrie en de overige industrie. Het MKB in de metaalindustrie en de overige industrie kent een duidelijke oververtegenwoordiging van werknemers jonger dan 35 jaar. De productiviteitsverhoudingen tussen de leeftijdsgroepen in de metaalindustrie zijn zodanig dat de substitutie van jongeren door ouderen per saldo tot een productiviteitsverbetering in het MKB leidt. Dit compenseert de stijging van de loonkosten. Commerciële dienstverlening Figuur 6 geeft een overzicht van de (jaarlijks) veranderende concurrentiepositie van het klein-, midden- en grootbedrijf in de commerciële dienstverlening gedurende Na deze figuur gaan we in op de individuele bedrijfstakken. 1 De loonkosten per eenheid product in het klein-, midden- en grootbedrijf wijken niet meer dan 0,17% af van het bedrijfstakgemiddelde. 14

15 Figuur 6 Ontwikkeling loonkosten per eenheid product in het klein-, midden- en grootbedrijf in de commerciële dienstverlening gedurende (gemiddelde mutatie per jaar in procenten*) gro o thandel ho reca transpo rtsecto r o verige tertiaire diensten co mmunicatiebedrijven zakelijke diensten bank- en verzekeringswezen -5,3-2,9-1,8-0,2-0,2-0,1-0,2-0,1-0,2-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,1 0,1 0,5 1,2 0,2 0,7 gro o tbedrijf middenbedrijf kleinbedrijf detailhandel -0,1 0,1 0,1-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 * Percentages geven de groeicijfers in afwijking van het totaal van alle grootteklassen weer. Bron: EIM, berekening PRISMA-D. Ook in de commerciële dienstverlening zijn er drie bedrijfstakken waar het kleinbedrijf een voordeel kan behalen ten opzichte van het midden- en grootbedrijf. In de groothandel veranderen de loonkostenverhoudingen minimaal, maar door een stijging in de arbeidsproductiviteit van het kleinbedrijf is er een positieve ontwikkeling te zien ten opzichte van het midden- en grootbedrijf. In de horeca zullen de loonkosten bovengemiddeld stijgen, maar door een sterke stijging van de arbeidsproductiviteit wordt dit meer dan genoeg gecompenseerd in het kleinbedrijf. Ook in de transportsector ziet het kleinbedrijf een daling in de loonkosten per product. Dit komt (net als in de horeca) door een sterkere stijging in de arbeidsproductiviteit. In de overige tertiaire diensten heeft het middenbedrijf een voordeel ten opzichte van het klein- en grootbedrijf. De loonverhoudingen veranderen tussen de verschillende grootteklassen niet veel, maar een verslechtering in de arbeidsproductiviteit (met name in het kleinbedrijf) zorgt voor een positieve ontwikkeling van het middenbedrijf. De toekomstige ontwikkelingen zullen ten goede komen van het gehele MKB in twee bedrijfstakken. Voor de communicatiesector is het kenmerkend dat er relatief weinig jonge werknemers zijn (jonger dan 35). De meer dan gemiddeld stijgende arbeidsproductiviteit van het MKB in deze sector compenseert meer dan voldoende de stijging in de loonkosten. Ook in de zakelijke dienstverlening stijgt de productiviteit sterker in het MKB dan in het grootbedrijf. De loonkosten zullen niet sterk veranderen tussen de verschillende grootteklassen, maar de stijging in de arbeidsproductiviteit zorgt voor een verbetering van de positie van het MKB. 15

16 Voor het bank- en verzekeringswezen is er een verbetering te zien in de concurrentiepositie van het grootbedrijf. De loonverschillen tussen de verschillende grootteklassen zijn minimaal, maar het MKB blijft achter wat betreft de arbeidsproductiviteit. In de detailhandel ontwikkelen de verschillende grootteklassen zich gelijk. Noch voor het MKB, noch voor het grootbedrijf is er een (concurrentie)voordeel te behalen als we kijken naar de loonkosten per eenheid product. 1 Openbare voorzieningsbedrijven In het openbaar nut verschilt de leeftijdsopbouw tussen het MKB en het grootbedrijf minimaal. Verder ontwikkelen de loonkosten per eenheidproduct zich vergelijkbaar in de drie grootteklassen. In deze sector is er geen specifiek voordeel voor het klein-, midden- of grootbedrijf Conclusies Concurrentiepositie van het MKB De concurrentiepositie van het MKB zal zich positief ontwikkelen. Alleen in de banksector en de bouwnijverheid zal de concurrentiepositie van het MKB afzwakken (ten opzichte van het grootbedrijf). Het is daarbij uiteraard niet bekend wat er gaat gebeuren op ondernemings- en brancheniveau. De arbeidsmarkt gaat veranderen en eerste indicaties van deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan zijn in dit rapport in kaart gebracht. Maar het is dus de vraag wat de toekomst brengt voor de specifieke ondernemingen en branches. Verder loont het zeker om het beeld dat in dit hoofdstuk is geschetst verder in te kleuren voor verschillende branches. De ontwikkelingen worden in dit rapport breed gesignaleerd, maar de problemen en oplossingen zijn vaak branchespecifiek. Nieuw evenwicht: niet iedereen zal het redden Er zal een nieuw evenwicht ontstaan op de arbeidsmarkt. Of anders gesteld: de arbeidsmarkt is continu in ontwikkeling om in evenwicht te komen. Dit kan ten goede komen van de concurrentiepositie van het MKB. Maar wat betekent dit in de praktijk? Deze positieve ontwikkeling betekent niet per definitie een positieve ontwikkeling voor alle ondernemingen in een bedrijfstak. Dit evenwicht kan op verschillende manieren worden bereikt: ongezonde bedrijven kunnen failliet gaan; ondernemingen kunnen ophouden te bestaan omdat de eigenaar met pensioen gaat en geen opvolger heeft; een onderneming kan failliet gaan vanwege een (chronisch) personeelstekort. Een ander risico is de (stijgende) vraag naar hooggeschoolden. Het aanbod sluit op dit moment kwalitatief niet voldoende aan op de vraag. De ontwikkelingen op 1 De loonkosten per eenheid product in het klein-, midden- en grootbedrijf wijken niet meer dan 0,17% af van het bedrijfstakgemiddelde. 2 De loonkosten per eenheid product in het klein-, midden- en grootbedrijf wijken niet meer dan 0,17% af van het bedrijfstakgemiddelde. 16

17 de arbeidsmarkt kunnen ervoor zorgen dat dit probleem groter zal worden (RWI, 2008). Verder zal ook het arbeidsaanbod minder sterk stijgen de komende jaren. Als een onderneming de ambitie heeft om te groeien, dan speelt personeel daarbij vaak een belangrijke rol. Voor groei moet een werkgever dus meer halen uit de arbeidsmarkt, en meer halen uit de werknemers die al in dienst zijn. Dus: voorbereiden op de toekomst Dit alles betekent dat een onderneming of een branche zich dus moet voorbereiden op de toekomst. Niets is vanzelfsprekend, en er moet gewerkt worden aan de toekomstbestendigheid van een onderneming of branche. 17

18

19 3 Hoe kan het MKB zich toekomstbestendig maken? 3.1 Inleiding Iedere situatie is uniek Geen enkel bedrijf is verzekerd van een gouden toekomst. Het is dus belangrijk om nu al voorbereidingen te treffen om een branche of onderneming toekomstbestendig te maken en te houden. Het vinden en behouden van (goed) personeel wordt steeds belangrijker, zeker om de concurrentiepositie te versterken en behouden. Daarom gaan wij in dit hoofdstuk in op de mogelijkheden voor het MKB om te werken aan de toekomstbestendigheid van een onderneming of branche. De (toekomstige) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn verschillend per bedrijfstak. Daarnaast heeft iedere bedrijfstak, iedere branche en zelfs iedere onderneming een eigen dynamiek en problematiek. Maar waar liggen de toekomstige (personeels)problemen? Deze kunnen op verschillende gebieden liggen, denk bijvoorbeeld aan instroom, uitstroom, opleidingsniveau van werknemers, een mogelijke pensioengolf, etc. Het is dus van belang om als branche of onderneming stil te staan bij de huidige situatie, en te kijken naar wat de toekomst gaat brengen. Het gaat hier dus om een vorm van maatwerk: problemen en oplossingen moeten op elkaar aansluiten. Problemen, mogelijkheden en oplossingen In dit hoofdstuk richten wij ons op twee doelgroepen, namelijk (individuele) werkgevers en brancheorganisaties. Ieder bedrijf of branche heeft zijn eigen problematiek aangaande de toekomstige arbeidsmarktsituatie. Het is van belang dat werkgevers en brancheorganisaties zich bewust zijn van het volgende: Wat zijn (toekomstige) knelpunten? Wat zijn mogelijke oplossingen? Wat zijn belangrijke overwegingen en randvoorwaarden? Wat kun je leren van jezelf en anderen? Deze vragen staan centraal in dit hoofdstuk. De vragen zijn gebaseerd op de beleidscyclus. Daarom gaat paragraaf 3.2 in op de beleidscyclus en hoe die is vertaald naar deze vier centrale vragen. In paragraaf 3.3 staat beschreven wat deze vragen betekenen voor (individuele) ondernemers en brancheorganisaties. Daarbij worden mogelijke handreikingen geboden die kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen. In bijlage II is een totaaloverzicht opgenomen van deze handreikingen, waarbij ook vermeld wordt waar deze gevonden kunnen worden op het internet. In de handreikingen (en in literatuur over dit onderwerp) wordt vaak gewerkt met termen als: leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasegericht personeelsbeleid, active aging. Het betekenisonderscheid tussen deze begrippen is niet van belang voor dit rapport. Het gaat om de constatering dat je als werkgever of als branche moet werken aan de inzetbaarheid van het personeel, en de rol die leeftijd hier mogelijk bij speelt. De naam die je als werkgever of als brancheorganisatie daaraan geeft is niet direct relevant. 19

20 3.2 De beleidscyclus Waarom de beleidscyclus? De beleidscyclus is het centrale uitgangspunt voor dit hoofdstuk. Maar waarom? Iedere branche en onderneming staat namelijk op een andere plek in deze cyclus wanneer het gaat om het bewustzijn van de leeftijdsontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om het MKB en zijn brancheorganisaties te helpen met dit onderwerp is het van belang om stil te staan bij waar je staat als branche, en wat je kunt doen om verder te gaan. Hoe ziet de beleidscyclus eruit? De beleidscyclus bestaat uit 6 stappen. Figuur 7 geeft een schematisch overzicht van de beleidscyclus. Figuur 7 De beleidscyclus Bron: Van Hoesel, Kok en Misdorp, Maar wat betekent deze cyclus voor het thema dat hier centraal staat? Dit is waarom een eerste vertaalslag nodig is om deze abstracte manier van denken om te zetten in een praktische manier van denken. Daarom volgt hieronder een nadere invulling van wat de 6 stappen van de beleidscyclus precies betekenen in het kader van dit rapport, en hoe (ideaal gezien) het proces eruit ziet (zie ook: Berger en Winnubst, 2007). In de eerste fase moet een bepaald onderwerp op de agenda komen bij belanghebbenden. Als niemand iets als urgent beschouwt, gebeurt er ook niets. Bewustwording speelt een belangrijke rol in deze fase van de beleidscyclus. Met het onderwerp op de agenda moet worden gewerkt aan de diagnose van het probleem en de probleemdefinitie. Een onderwerp is immers nog geen probleem. In dit geval: de vergrijzing en ontgroening zijn op zichzelf geen problemen, maar er kunnen wel problemen mee samenhangen of uit voortkomen. Als het probleem helder is gedefinieerd (en de betrokkenen het hierover eens zijn), kan er worden gewerkt aan het beleidsontwerp. Dit betekent onder meer 20

21 dat er geïnventariseerd moet worden welke instrumenten gebruikt kunnen worden. Wanneer de mogelijke instrumenten in kaart zijn gebracht moeten er keuzes worden gemaakt. Er moet besloten worden welke instrumenten het beste gebruikt kunnen worden bij de verwachte ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt. De volgende stap is de implementatie van de gekozen instrumenten. Als het gaat om een eerste introductie van iets geheel nieuws, dan gaat dit vaak in de vorm van een pilot of een kleinschalig initiatief. De laatste fase is de evaluatiefase. In de evaluatie van het beleid kunnen nieuwe problemen worden aangekaart, waarmee de cyclus opnieuw begint. Overigens is evaluatie, in de zin van 'bijstellen op grond van de ervaringen', een principe dat in de hele cyclus een belangrijke rol speelt. Uiteraard is dit een ideaaltypering wanneer het gaat om een proces. Er zijn shortcuts mogelijk, en stappen en processen kunnen door elkaar lopen. Vertaling beleidscyclus Verschillende stappen kunnen door elkaar lopen in de beleidscyclus, en dat gebeurt ook in de praktijk. Om een betere aansluiting te maken tussen een ideaal proces en de praktijk is in dit rapport een combinatie gemaakt van een aantal onderdelen van de cyclus. Figuur 8 geeft hier een overzicht van. Figuur 8 De beleidscyclus toegepast Het gaat uiteindelijk om vier belangrijke vragen/momenten. Wat zijn (toekomstige) knelpunten? Agendavorming en de diagnose van het probleem gaan vaak hand in hand. Zodra duidelijk is wat toekomstige knelpunten kunnen zijn, kan er gewerkt worden aan het agenderen van dit onderwerp binnen een onderneming of branche. Wat zijn mogelijke oplossingen? Zodra duidelijk is wat toekomstige knelpunten kunnen zijn, kunnen oplossingen in kaart worden gebracht. Het doel hierbij is voornamelijk het inventariseren van mogelijkheden. De daadwerkelijke keuze en implementatie is de volgende stap. 21

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

Kritisch kopen in het MKB

Kritisch kopen in het MKB Kritisch kopen in het MKB Position Paper drs. M. Mosselman dr. R. Kemp Zoetermeer, december 2005 ISBN: 90-371-0963-2 Bestelnummer: A200514 Prijs: 40,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen

Inkomen, vermogen en dynamiek van. zelfstandigen zonder personeel. Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel Verschillen tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen Nardo de Vries (Panteia/EIM) Nicole Braams (Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007

Casestudies van zeven succesvolle bedrijven. Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Succes in Nederland Casestudies van zeven succesvolle bedrijven Guido Brummelkamp Annelies te Peele Zoetermeer, februari 2007 Inhoudsopgave Deel 1 1 Inleiding 7 2 Beschrijven en verklaren van groei: de

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Geef richting, geen regels!

Geef richting, geen regels! Geef richting, geen regels! Praktische oplossingen om groeibelemmeringen van ambitieuze ondernemers te voorkomen drs. P.M. de Jong-'t Hart dr. J. Meijaard Zoetermeer, december 2006 ISBN: 90-371-0979-9

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk in de zorg. Cijfers feiten ervaringen projecten - succes- en faalfactoren

Duurzaam aan het werk in de zorg. Cijfers feiten ervaringen projecten - succes- en faalfactoren Duurzaam aan het werk in de zorg Cijfers feiten ervaringen projecten - succes- en faalfactoren Duurzaam aan het werk in de zorg Welke projecten, gericht op duurzaam werken in de zorg, zijn er zoal? Wat

Nadere informatie

Ondernemerschap in de zorg

Ondernemerschap in de zorg Ondernemerschap in de zorg N.G.L. Timmermans J. Meijaard H. Statema Zoetermeer, oktober ISBN: 97-9-371-9-3 Bestelnummer: A11 Prijs:,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap,

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 van baan naar loopbaan Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: arbeidsmarktmonitor voor personeel in

Nadere informatie