Appendix C Marktonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Appendix C Marktonderzoek"

Transcriptie

1 Appendix C Case C.1 Senseo Internationaal 1 De Europese markt De eerder gesignaleerde trends in koffieconsumptie gelden in meer of mindere mate voor geheel Europa. De richting en kracht van de trends hangt nauw samen met de koffiehistorie en -cultuur van het land: wat voor soort koffie drinkt men, hoe zet men koffie en waar drinkt men koffie? Zo drinken Italianen hun koffie het liefst staand in koffiebarretjes, Nederlanders en Duitsers drinken vooral thuis koffie en Scandinaviërs consumeren hun koffie meestal op kantoor, om maar een paar voorbeelden te noemen. Uit recent onderzoek blijkt opnieuw dat een aantal principes ten aanzien van koffiedrinken universeel gelden. In het algemeen kan gesteld worden dat landen met een sterke koffiecultuur dezelfde ontwikkeling doormaken als Nederland. Voor landen met een, van oorsprong, zwakke koffiecultuur is de ontwikkeling van de consumptie per hoofd van de bevolking sterk afhankelijk van de initiatieven die worden ontplooid in de out-of-homemarkt en het premiumsegment. Een goed voorbeeld hiervan is Amerika. Hier werd van oudsher weinig koffie en veel frisdrank (lees: Coca Cola) gedronken. Onder invloed van onder meer Starbucks is de consumptie van koffie (koud en/of warm) hier stijgende. De Amerikaan drinkt zijn koffie het liefst on-the-go. Door Starbucks, maar ook door andere bedrijven is hier handig op ingespeeld en het concurreert daarmee rechtstreeks met Coca Cola. Naast de meest basale functie van koffie, namelijk dorstlessen, heeft het drinken van koffie ook een sociale betekenis. In marktonderzoektermen: koffiedrinken wordt hierbij benut om psychologische, emotionele spanningen te reguleren. Met deze spanningen gaat iedereen op twee verschillende manieren om: vanuit een individuele of juist vanuit een sociale context. Enerzijds kan het drinken van koffie de mogelijkheid bieden je geborgen/geaccepteerd en aangesloten bij een sociale groep te voelen. Anderzijds kan het benut worden als instrument om je juist af te zetten tegen die groep en zelfstandigheid te tonen. Case C.1oo1

2 Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Koffiedrinken uit een pot (en dus Douwe Egberts) is traditioneel met name op het sociale aspect van koffiedrinken gericht. Steekwoorden die hierbij passen zijn: gezellig, familie, kalm, ontspannen, routine, standaardsmaak enzovoort. Onder invloed van de geschetste ontwikkelingen in de maatschappij is juist de individuele dimensie sterk in opkomst. Je eigen ritueel staat centraal en dus kies je je eigen smaak en beleefmoment. Koffiedranken, maar ook koffiemerken, worden op deze manier geladen met fysieke en emotionele waarden. Indien men vanuit Nederland naar Europa kijkt, geldt dit model nog steeds en moeten Nederlandse merken alleen door lokale merken vervangen worden. Tabel 1 Koffierituelen in Europa Landen Bevolking Huishoudens Consumptie Totaal Totaal In home In home per capita markt markt in con- conconsumpties* sumptie sumpties x x in liters x mln. liters x miljoen in % x miljoen Nederland 15,983 6, ,717 21, ,042 België 10,262 4, ,365 10, ,005 Frankrijk 59,521 24, ,896 30, ,023 Duitsland 82,193 38, , , ,702 Engeland 59,832 24, ,701 53, ,805 Italië 57,844 20, ,388 11, ,332 Spanje 39,490 13, ,422 11, ,687 Portugal 10,023 3, ,351 2, ,403 Zweden 8,883 4, ,412 11, ,520 Zwitserland 7,206 3, ,463 11, ,022 * = 1 consumptie is circa 120 ml, dus 8 consumpties per liter. Bron: Eurostat en Tetra Compass 2ooAppendix C

3 Tabel 2 Koffiemarkt in Europa Landen Koffiecultuur Douwe Egberts Marktleider Koffie maken Philips merk bonen/instant merken mbv... Nederland Bonen Douwe Egberts Douwe Egberts Koffie/Filter- Ja Kanis&Gunnik machine van Nelle België Bonen Douwe Egberts Douwe Egberts Koffie/Filter- Ja Jacqmotte machine Chat Noir Frankrijk Bonen Maison du Café Maison du Café Koffie/Filtermach. Ja Duitsland Bonen Medium: DE Jacobs Koffie/Filtermach. Ja Engeland Instant Nauwelijks: DE Nescafé Waterkoker Ja Italië Bonen na* Lavazza Espresso app. Ja Spanje Bonen Marcilla na Koffie/Filtermach. Ja Portugal Bonen na na Koffie/Filtermach. Ja Zweden Bonen Nauwelijks na Koffie koken Ja Zitserland Bonen Nauwelijks na Luxe machines Ja * information is not available 1 Wat kunnen de redenen zijn om internationaal te gaan? 2 U wordt verzocht het management van Douwe Egberts en Philips te adviseren bij de introductie van Café Solo in België en dit land te gebruiken als springplank richting Europa. Noem vijf argumenten waarom de keuze voor de Belgische markt voor de hand ligt. 3 Vervolgens wordt u gevraagd het management van Douwe Egberts en Philips te adviseren bij de verdere ontwikkeling en expansie in Europa van het Café Solo project. a Benoem de vier meest relevante criteria die kunnen dienen als uitgangspunt voor landenselectie in het kader van bovengenoemde expansie. b Geef op basis van de in vraag 3a benoemde criteria een advies over de expansievolgorde die DE en Philips zouden kunnen hanteren voor de Europese expansie. Case C.1oo3

4 Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Case C.2 Sanitair Een importeur van sanitaire artikelen wil een onderzoek houden onder de Nederlandse loodgieters. Doel van het onderzoek is om iets te leren over de vervangingsmarkt nu en in de toekomst op het gebied van sanitair. Vanwege de uitgebreidheid van de vragenlijst kiest hij vooraf voor de schriftelijke enquêtemethode. Daarin wordt hij gestuurd door het feit dat hij via via de beschikking kreeg over een lijst van loodgietersbedrijven, met alle namen en adressen. Hij realiseert zich dat een schriftelijke enquête een vergrote kans op non-respons inhoudt. Van een kennis heeft hij een berekening gekregen die hem een indruk geeft van de aantallen enquêteformulieren die hij ingevuld terug moet krijgen. De berekening is als volgt: een betrouwbaarheid van 95% is heel gebruikelijk; de excentriciteitsfactor is dan 1,96; de nauwkeurigheid van de marktschatting mag gerust wat royaal zijn: een afwijking (marge) van 10% mag best; de laatste stap is de schatting van (p 3 q); voor alle zekerheid kiest men daarvoor de maximale waarde (dus p = 50%); uit een en ander volgt dat de steekproefgrootte (n) 96 moet zijn. De importeur rekent met een non-respons van 80% en verzendt daarom 500 vragenlijsten. Na drie weken heeft hij 167 ingevulde formulieren terugontvangen. 1 Als u een indruk wilt krijgen van de vervangingsmarkt voor sanitair, kiest u dan voor een kwantitatief of een kwalitatief onderzoek? 2 Welke kritiek heeft u op de keuze van de enquêtemethode door de importeur? 3 Is het verantwoord om eenvoudigweg het aantal vragenlijsten dat verzonden wordt te vergroten om de non-respons op te vangen? Motiveer het antwoord. 4 Zou u de vragenlijst vooraf toetsen? Waarom? Bij wie? 5 Is het aantal van 167 terugontvangen ingevulde vragenlijsten een goede zaak? Wat verandert dat aan de conclusiemogelijkheden? 6 Heeft u verder nog punten van kritiek op dit onderzoek? Zo ja, welke? 4ooAppendix C

5 Case C.3 Delta-sauzen In opdracht van een aanbieder van mayonaise, slasaus en kant-en-klare sauzen wordt een onderzoek verricht naar het imago van de merknaam van deze aanbieder (Delta) en die van de grootste concurrent (Gamma). Onderzoek door middel van een enquête onder 287 huisvrouwen levert de uitkomsten inzake de profilering van de beide merknamen op, zoals vermeld is in de tabellen 1 en 2. Tabel 1 Profilering Delta Past Past Neutraal Past Past heel een niet zo helemaal goed beetje goed niet goed Veel keuze Goed verzorgd 43* Handige verpakking 18* Modern 11* Betrouwbaar 39* Het percentage huisvrouwen dat vond dat het statement veel keuze heel goed past bij het genoemde merk. Tabel 2 Profilering Gamma Past Past Neutraal Past Past heel een niet zo helemaal goed beetje goed niet goed Veel keuze Goed verzorgd 44* Handige verpakking 29* Modern 10* Betrouwbaar 41* Het percentage huisvrouwen dat vond dat het statement veel keuze heel goed past bij het genoemde merk. 1 Geef de uitkomsten van het onderzoek grafisch overzichtelijk weer en trek de conclusies over het profiel van beide merken. 2 Is deze gebruikte schaal een Likert-schaal? Motiveer het antwoord. Case C.3oo5

6 Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Case C.4 Henk Welbesteeds supermarkten 1 Inleiding Henk Welbesteeds supermarkten vormen een kleine regionale keten in Zuid-Oost Brabant. Hendrik Welbesteed sr, stichter en grootste aandeelhouder van de keten, heeft altijd zijn gezond verstand en intuïtie gevolgd bij het leiden van de zaak, die nu 15 mln omzet heeft en een winst oplevert van per jaar. De keten telt twaalf winkels en ongeveer 40 (omgerekend tot fulltime) medewerkers; de inkoop en de administratie worden centraal geleid door Henk met twee medewerkers. Een marketingafdeling bestaat eigenlijk niet, of is impliciet in het stafbureau ingebakken. Aan marktonderzoek wordt, behalve met concurrentieprijsactiviteiten, geen aandacht besteed. 2 Het probleem Binnenkort studeert Hendrik jr af in de bedrijfseconomie, met marketing als afstudeervak. Het is de bedoeling dat Hendrik jr zijn vader zal opvolgen op korte termijn en daarom wordt hij al ingewerkt in het bedrijf. Al snel bleek hem dat zijn vader, zowel bij strategische als tactische beslissingen en in de dagelijkse uitvoering, zich liet leiden door intuïtie en ervaring. Per definitie krijgt daardoor de korte termijn meer accent en aandacht dan de positiebepaling, omgevingsverandering en groeistrategieën. Hendrik jr kwam met cijfers van het CBS en het EIM tot de conclusie dat de groei van de keten achterblijft bij de gemiddelde ontwikkeling van supermarkten en dat de winst na belasting als percentage van de omzet aan het dalen is in de laatste jaren. Hij is ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in de branche een nadere studie vergen en dat deze studie zich moet toespitsen op hun zaak. Dat wil zeggen dat hij de regionale ontwikkelingen van de concurrentie, in de urbanisatie, ten aanzien van koopkracht en werkgelegenheid op termijn wil bekijken. Daarnaast suggereert hij zijn vader om een aantal analyses en vergelijkingen te maken tussen de diverse vestigingen: iets waar zijn vader op tegen is, want beweert hij: Hij kent zijn mensen en vertrouwt ze, ze werken al jaren voor hem en dit soort dingen wekt achterdocht op. Verschillen zeggen niets: geen zaak is hetzelfde. Je kunt ze niet allemaal over dezelfde kam scheren en daarmee uit. 1 Moet junior straks een eigen marktonderzoeksactiviteit opzetten in enigerlei vorm? Waarom? Welke vorm? 2 Wat voor soort onderzoek zou u Hendrik jr aanbevelen en waarom? Formuleer daarbij eerst het probleem. 6ooAppendix C

7 Case C.5 Opleidingsinstituut marketing De grootste aanbieder van opleidingen op het gebied van marketing in Nederland merkt de laatste jaren dat de groei in het aantal inschrijvingen kleiner is geworden; het afgelopen jaar was er zelfs sprake van een gelijk aantal inschrijvingen als het jaar daarvoor voor wat betreft de opleiding voor NIMA-A. Intern vraagt men zich af of er sprake is van een structurele ontwikkeling in de vraag en als dat zo zou zijn, wat daarvan de redenen kunnen zijn. Men overweegt een onderzoek te laten instellen door een extern bureau. De resultaten wil men gebruiken om de marketingplannen voor de marketingopleidingen bij te stellen. 1 Analyseer de probleemstelling en formuleer het marketingprobleem en het marktonderzoeksprobleem. Marketingprobleem: op welke punten moeten beslissingen worden genomen? sprobleem: welke informatie hebben we nodig om deze beslissing goed te kunnen nemen? 2 Beschrijf welke stappen u zou zetten in het onderzoeksproces en probeer deze enigszins in te vullen. 3 Men heeft een extern bureau een briefing gegeven (met daarin de door u verwoorde probleemstelling). Geef aan welke elementen u minimaal in het uit te brengen onderzoeksvoorstel verwacht. Case C.6 Casino Royal De laatste directeurenvergadering van Casino Royal, waaraan naast Kaart en Van der Steen alle vestigingsdirecteuren deelnamen, had als thema Casino Royal 2012, en stond in het teken van de toekomststrategie van Casino Royal. Een van de onderwerpen die tijdens de vergadering op de agenda stond, was de mogelijke opening van twee nieuwe vestigingen: Utrecht en/of Enschede. Uit een haalbaarheidsonderzoek is echter gebleken dat zowel in Utrecht als in Enschede een casino in de huidige vorm niet rendabel kan worden geëxploiteerd, het minimum gewenste rendement op de investeringen van 20% niet wordt gehaald. De grenzen van de groei zijn hierdoor voor Casino Royal bereikt, een zeer ernstige zaak omdat de kosten (vooral loonkosten) steeds verder zullen stijgen. Van der Steen is van mening dat in de genoemde plaatsen, te beginnen met Enschede, wel Case C.6oo7

8 Wolters-Noordhoff Groningen/Houten degelijk een casino kan worden geopend, maar dan met een aangepaste formule. Een aangepaste formule lijkt ook belangrijk in verband met de komst van de buitenlandse concurrentie met meer marktgerichte formules en de uitkomst van de discussie rond de speelboulevard. In verband hiermee heeft het management een nieuw concept ontwikkeld: een compactcasino. Bij dit concept is het aantal arbeidsintensieve roulette- en kaartspelen (de gezichtsbepalende activiteiten van een casino) sterk gereduceerd in vergelijking met de huidige casino s en zal men hier dus een relatief groot aantal speelautomaten aantreffen. (Verdeling vloeroppervlakte: 25% voor tafelspelen, 50% voor speelautomaten en 25% ten behoeve van horeca en voor algemeen gebruik.) Dit alternatief zou wel rendabel te exploiteren zijn, ervan uitgaande dat deze nieuwe formule aantrekkelijk is voor zowel het huidige type casinobezoekers als voor andere doelgroepen. Met deze formule wil Casino Royal een breed uitgaanspubliek bereiken. Centraal in deze nieuwe formule zal het recentelijk geheel in eigen beheer ontwikkelde elektronische spel Lingo Letters staan. Vraag Werk het gehele marktonderzoekproces uit. Case C.7 Prognose van de marktomvang en het marktaandeel Niets is er moeilijker dan de marktomvang en het marktaandeel te voorspellen. Die zijn namelijk van vele factoren afhankelijk! Deze factoren moeten worden onderkend, de positieve of negatieve effecten moeten worden bepaald, alsmede de grootte van die effecten. De factoren kunnen elkaar ook nog eens onderling beïnvloeden. Kennis en ervaring is een groot voordeel. Weten is interpreteren. Er hangt nogal wat af van een goede prognose, zoals: verlies- en winstcijfers, uw loopbaan en dergelijke. 1 Welke factoren spelen een rol in de markt van personenauto s en welke van het marktaandeel? Kies eventueel een automerk. Kijk ook naar eventuele segmenten. 2 Welke factoren spelen een rol in de markt van hypotheken en welke van het marktaandeel? Kies een financiële instelling. Kijk ook naar eventuele segmenten. 8ooAppendix C

9 Case C.8 Erkende marktonderzoekbureaus moeten oppassen voor online marktonderzoek Research director van het Kobalt Media Centrum maakt zich zorgen over de opkomst van commerciële partijen die marktonderzoek vaak online er een beetje bij doen, bijvoorbeeld het plaatsen van of versturen van vragenlijstengegevensverzameling door middel van chatsessies, focusgroeponderzoek via nieuws- en discussiegroepen. Zij zouden zich niet altijd houden aan de geldende codes en ISO-normering in de branche. Onderzoekbureaus moeten oppassen dat ze niet door bijvoorbeeld MSM en Hyves, Hotmail worden ingehaald. Wie online grote groepen particulieren bereikt, heeft daarom een potentiële toegangspoort naar online respondenten. Toegangspoorten kunnen zijn: communities, social networks, internet providers, telecom providers, kabelmaatschappijen, portals (o.a. Funda, de Telefoongids, Routenet, Nibud) en eigenlijk elke organisatie met grote adresbestanden, zoals verzekeraars (ziektekosten), uitgevers van kranten. Organisaties met toegangspoorten voldoen niet altijd aan de eisen van goed marktonderzoek. Bovendien ontbreekt veelal kennis en ervaring. Op het onlangs gehouden Esomar-congres in Berlijn bleek dat marktonderzoekers wereldwijd van mening zijn dat online communities de toekomst hebben. Via internet is op basis van de enorme hoeveelheid informatie uiteraard ook (externe) desk research mogelijk. 1 Noem de voor- en nadelen, die verbonden zijn aan online marktonderzoek. 2 Noem de voor- en nadelen, die verbonden zijn aan online (extern) desk research. Case C.1oo9

Appendix C Marktonderzoek

Appendix C Marktonderzoek Appendix C Marktonderzoek Case C.1 Senseo Internationaal 1 Redenen: groeistrategie (Ansoff) van organisatie voortvloeiende uit de missie schaalvoordelen uitbuiten van SCA of eventueel een core competence

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN

LANDEN ANALYSE DENEMARKEN LANDEN ANALYSE DENEMARKEN Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE NEDERLAND

LANDEN ANALYSE NEDERLAND LANDEN ANALYSE NEDERLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee5 de sector (cijferma>g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms>ge (2018) waarde van de consump>e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE ITALIË

LANDEN ANALYSE ITALIË LANDEN ANALYSE ITALIË Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011

Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs. December 2011 Meer betalen voor duurzaam? Alleen als de consument weet waarom Duurzaamheidkompas #7 thema: Ken de prijs December 2011 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-,

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK

LANDEN ANALYSE FRANKRIJK LANDEN ANALYSE FRANKRIJK Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

ICT-strategie Examennummer: 93699 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

ICT-strategie Examennummer: 93699 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur ICT-strategie Examennummer: 93699 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Koffie en thee. met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Gastvrije zorg food special

Koffie en thee. met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. Gastvrije zorg food special Koffie en thee met oog voor duurzaamheid en kwaliteit Kwalitatief hoogwaardige koffie en thee die op een aantrekkelijke manier gepresenteerd worden. Dat is waar zorginstellingen volgens de koffie- en theedeskundigen

Nadere informatie

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.

DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers. AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack. DE AUTOKOPER 2008-2013 Studie naar trends onder autokopers AutoTrack.nl - Afdeling marketing E: marketing@autotrack.nl T: 020-5175175 Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Discussie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Marketingbeleid AFDELING

Marketingbeleid AFDELING 2 Marketingbeleid AFDELING meerkeuzevragen juist-onjuistvragen opdrachten MARKETINGBELEID - Afdeling 2 27 21 marktgericht ondernemen meerkeuzevragen 2.1 1 Welke bewering over industriële marketing is juist?

Nadere informatie

Meningen over sprinklerinstallaties. Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars,

Meningen over sprinklerinstallaties. Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars, Meningen over sprinklerinstallaties Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, gemeentelijke overheden: hoe denken zij over sprinklers? Brandveiligheid, een hot item 1 Het

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2007-II

Eindexamen m&o havo 2007-II Opgave 2 Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen, de bronnen 1 tot en met 5. Informatiebron 1 is een samenvatting uit het marktonderzoek van Fitnessvillage nv om een vestiging in Westergouwe te openen.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL

RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL RESULTATEN ALTERNATIEVE ENQUETE HUISVESTING BLOEMENDAAL Een initiatief van de fracties van Liberaal Bloemendaal en de Partij van de Arbeid van de gemeente Bloemendaal september 2012 ANALYSE Research &

Nadere informatie

Aan de slag met excel

Aan de slag met excel Aan de slag met excel Start een eigen bedrijf in één van de volgende producten: Brommers Computerspelletjes Fietsen Frisdrank Luxe koek Mobiele telefoons Scooters Sportschoenen Sporttassen P R O D U C

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Enquêtes opstellen (bij paragraaf 1.2 Marktonderzoek) Ben jij iemand die gemakkelijk een gesprek aanknoopt met een onbekende? Maak jij op een feestje waar je niemand kent snel contact? Neem jij in de trein

Nadere informatie

Inhoudsopgave rapport Productschap Wijn

Inhoudsopgave rapport Productschap Wijn Inhoudsopgave rapport Productschap Wijn Klik op link 0,00 Samenvatting rapport 1,10 GfK Contactgegevens & Memorandum ConsumerScan Panel (Nederland) 1,11 GfK Kengetallen: uitleg van de definities 2,10 GfK

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

Douwe Egberts Fresh Brew Gallery 210

Douwe Egberts Fresh Brew Gallery 210 Douwe Egberts Fresh Brew Gallery 210 Elk kopje vers én variatie Ieder kopje koffie vers gezet Koffie en espresso met een mooie crèmelaag Sterkte van koffie en de dosering van suiker en melk individueel

Nadere informatie

De kracht van data. Onderwerpen. Even voorstellen Data verzamelen Data bewerken Data gebruiken Een casus: IFFR Aan de slag.. Vragen en antwoorden

De kracht van data. Onderwerpen. Even voorstellen Data verzamelen Data bewerken Data gebruiken Een casus: IFFR Aan de slag.. Vragen en antwoorden De kracht van data Onderwerpen Even voorstellen Data verzamelen Data bewerken Data gebruiken Een casus: IFFR Aan de slag.. Vragen en antwoorden 2 1 Waarom verzamel je data? Weten, evalueren, controleren

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING NEDERLAND 2010 SAMENVATTING AUTEUR: EDUARD BLACQUIÈRE DATUM: MAART 2010 Pagina 1 van 6 SAMENVATTING In 2007 heeft Eduard Blacquière voor het eerst de markt van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9. Onderwijseenheid 2 Kwaliteit 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Inkoopbehoefte 9 1 Onderzoek inkoopmarkt 9 1.1 Opzet van het marktonderzoek 10 1.2 Desk research 12 1.3 Field research 12 2 Inkoop en leverancierskeuze 15 2.1 Doelstellingen van

Nadere informatie

SRA-Horecascan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Horecascan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Horecascan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Horecascan De Horecascan 2014 is 712 x ingevuld. Van de respondenten werkt 1 in de logiesverstrekking, 60% heeft een restaurant en 1 een café. In

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt.

Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt. Universele brandstofpas buitengewoon dominant in Nederlandse mid- en groot zakelijke markt. Shell doet met merk-gebonden brandstofpas goede zaken in het grootzakelijk segment. Fleet Profile heeft onderzoek

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers

Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

Eindexamen m & o vwo 2011 - II

Eindexamen m & o vwo 2011 - II Opgave 2 In deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Pim Lievens is eigenaar van fitnesscentrum Sanalux te Vlissingen (Zeeland). Sanalux is een eenmanszaak waarin Pim fulltime werkzaam is.

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Channel Management in de praktijk

Channel Management in de praktijk Channel Management in de praktijk Vragen, valkuilen en antwoorden Nuray Türksever Consultant Channelmix Management Commerciële Strategie 3 oktober 2006 1 De wereld verandert een kijkje achter de gordijnen

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Datum: februari 2016 Inleiding

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Golfbanen Bij golfbanen is een onderscheid te maken naar verenigingsbanen (niet-commercieel), commerciële banen en openbare banen. Verenigingsbanen hebben niet het oogmerk om winst te maken. Commerciële

Nadere informatie

Focus op kwaliteit en klantbehoud

Focus op kwaliteit en klantbehoud Focus op kwaliteit en klantbehoud Onderzoeksrapportage Autobedrijf.tevreden.nl april 2009 Onderscheidend vermogen ten tijde van economische neergang Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Introductie 3 2. Onderzoek

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

5.1 Wie wil DE zijn? Toekomst Duurzamer van kop tot teelt Douwe Egberts koffie Expertise en innovatie

5.1 Wie wil DE zijn? Toekomst Duurzamer van kop tot teelt Douwe Egberts koffie Expertise en innovatie 5. Douwe Egberts De afgelopen jaren zijn bedrijven bijna net zo gevoelig als politici geworden voor het belang en de voordelen van een goede reputatie. Een reputatie is een meer of minder uitgebreid beeld

Nadere informatie

1997 Stichting NLnet. Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996

1997 Stichting NLnet. Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996 jaarverslag 1996 1 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag Stichting NLnet 1996 NLnet Holding B.V. en haar werkmaatschappijen In de realisatie van haar doel, het ondersteunen

Nadere informatie

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Branchevergelijkend onderzoek tussenpersonen Performance verbetering door benchmarking Amsterdam, januari 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken

Nadere informatie

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013 Onderzoek Online dienstverlening Kracht van Delft 2013 Hoofdvraag Hoe actief zijn ondernemers in Delft met online dienstverlening? Welke kansen worden gezien en welke kansen worden benut? Welke barrières

Nadere informatie

Out-of-home markt in 2005

Out-of-home markt in 2005 Out-of-home markt in 2005 Totale omvang circa 246 miljoen, marktaandeel van 5,6% Elk jaar publiceert Nielsen Media Research in samenwerking met de VEA het rapport netto mediabestedingen. In 2005 werd de

Nadere informatie

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage

Inhoud. De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage Inhoud De achtergrond Resultaten autokoper Conclusies onderzoek Bijlage 2 Autokoper 2008 Onderzoek AutoTrack.nl & Newcom onder n = 1.000 Consumenten hebben vertrouwen in de markt Internet en merkdealers

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

GREAT COFFEE MADE EASY

GREAT COFFEE MADE EASY GREAT COFFEE MADE EASY HÉt koffieconcept dat iedereen perfect past Dat is de uitdaging! We hebben goed naar uw wensen geluisterd 1... Wisselende kwaliteit De vraag naar variatie Afval Tijdrovend Ingewikkelde

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 30-1-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland Bemanning Paraat voor Water Rijk Promotie in het buitenland Even voorstellen Remco Wachelder Docent Marketing en luchtvaart NHTV Breda Op het programma: Bemanning paraat voor water rijk Markten voor expansie

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015

Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 2015 Rapportage Marktverkenning Klimaatbeheersing Mei 205 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 4. Achtergrondkenmerken bedrijven 5. Organisatorische kenmerken 5.2 Activiteiten 7.3 Omzet 9 2. Marktomvang-

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage VWO 2011 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje VW-0251-a-11-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 2, 13 en 14 zijn de volgende

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

ICT-Strategie Examennummer: 11310 Datum: 29 mei 2010 Tijd: 10.00 uur 11.30 uur

ICT-Strategie Examennummer: 11310 Datum: 29 mei 2010 Tijd: 10.00 uur 11.30 uur ICT-Strategie Examennummer: 11310 Datum: 29 mei 2010 Tijd: 10.00 uur 11.30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Energieprijzen in vergelijk

Energieprijzen in vergelijk CE CE Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 611 HH Delft 611 HH Delft tel: tel: 015 015 150 150 150 150 fax: fax:

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie