Stijging van de Belgische zorguitgaven: vloek of zegen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stijging van de Belgische zorguitgaven: vloek of zegen?"

Transcriptie

1 Stijging van de Belgische zorguitgaven: vloek of zegen? Erik Schokkaert (Departement Economie, KULeuven) 1 1. Inleiding Bezorgdheid om de groei van de uitgaven, maar efficiëntie kan niet betekenen: uitgaven zo laag mogelijk houden Naast kosten zijn er ook baten! Bestaat er een "maatschappelijk wenselijk" niveau van de uitgaven in de gezondheidszorg? JA, en dat ligt in de toekomst waarschijnlijk hoger dan nu. Besluit: maak de solidariteit transparant en verhoog de efficiëntie. 2 1

2 Structuur 1. Inleiding 2. De uitdaging 3. Transparante keuzes en solidariteit 4. Meer efficiëntie 5. De organisatie van het gezondheidszorgsysteem 6. Besluit 3 2. De uitdaging De uitgaven in de gezondheidszorg stijgen in een periode van toenemende druk op de overheidsfinanciën. 4 2

3 Voorbeeld: ontspanning, cultuur, restaurants, cafés, hotels en hier zijn de uitgaven voor gezondheidszorg RIZIV-INAMI uitgaven

4 Waarom wel gepercipieerd als een probleem in de gezondheidszorg en niet voor private consumptieuitgaven? Mogelijk antwoord: misschien reflecteert de groei van de overheidsuitgaven niet de werkelijke "bereidheid tot betalen"? 7 Waarom groeien de uitgaven? NIET omwille van de vergrijzing. NIET omdat de inefficiëntie toeneemt. MAAR: vooral omwille van de technische vooruitgang. Basisidee: wat dan met de bereidheid tot betalen? Hoe wordt materiële welvaart afgewogen tegenover betere gezondheid (en langer leven)? 8 4

5 Evolutie van BTB Argument 1: "as we get older and richer, which is more valuable: a third car, yet another television, more clothing or an extra year of life?" (Hall and Jones, Quarterly Journal of Economics, 2007). 9 Argument 2: complementariteit "Improvements in life expectancy raise willingness to pay for further health improvements by increasing the value of remaining life. This means that advances against one disease, say heart disease, raise the value of progress against other agerelated ailments such as cancer or Alzheimer's" (Murphy and Topel, Journal of Political Economy, 2006). 10 5

6 "Optimaal" pad van uitgaven gezondheidszorg (Hall en Jones, 2007) hoe groter γ, hoe kleiner elasticiteit van nut m.b.t. consumptie 0,35 11 Wat is dan het probleem? Wellicht worden er meer en meer vragen gesteld bij de collectieve, solidaire financiering? 1. De mensen zijn zich onvoldoende bewust van de voordelen van een universeel verzekeringssysteem (tenminste zolang ze niet met ziekte geconfronteerd worden in hun directe omgeving). 2. Een universeel systeem van ziekteverzekering zoals het Belgische realiseert impliciet solidariteit tussen goede en slechte ex ante risico's; tussen hoge en lage inkomens. 3. Er worden voortdurend vragen gesteld over de efficiëntie van het systeem. 12 6

7 Twee sporen-beleid UITDAGING: de voordelen van de technischwetenschappelijke vooruitgang in de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk maken. 1. Ondersteun de solidariteit: benadruk de verzekeringsgedachte. vergroot de transparantie van het systeem: mensen hebben sterke altruïstische gevoelens als het gaat om ziekte, pijn en dood. 2. Verhoog de efficiëntie: mensen willen niet betalen voor wat ze zien als verspilling. 13 Structuur 1. Inleiding 2. De uitdaging 3. Transparante keuzes en solidariteit 4. Meer efficiëntie 5. De organisatie van het gezondheidszorgsysteem 6. Besluit 14 7

8 3. Transparante keuzes en solidariteit Maak de prioriteiten en de impliciete keuzes transparant. Het verschrikkelijk slechte voorbeeld van de groeinorm: Voordeel: vormt een referentiepunt voor het beleid en stimuleert tot nastreven van efficiëntie. MAAR: vervallen tot cijferfetisjisme discussie absoluut niet ingekaderd in een bredere maatschappelijke visie - moeilijke keuzen in verband met tradeoff niet geëxpliciteerd ("routine trade-off"?) suggestie dat norm kan gehaald worden door "verhoging efficiëntie. 15 Gevolgen van een "te lage" groeinorm OFWEL: sluipende privatisering verdelingseffecten en vermindering universele verzekeringsdekking: weggemoffeld OFWEL: groeinorm stelselmatig overschreden stijging van de uitgaven in de gezondheidszorg wordt dan per definitie als "problematisch" gepercipieerd; maar dit heeft niets te maken met economisch verantwoord denken over optimale allocatie. Aanhangers van een lage groeinorm zouden moeten verplicht worden om te expliciteren welke verstrekkingen/innovaties ze wensen door te schuiven naar de aanvullende verzekering. Noteer: dit is geen pleidooi voor de 4,5%!!!!!! 16 8

9 Structuur 1. Inleiding 2. De uitdaging 3. Transparante keuzes en solidariteit 4. Meer efficiëntie A. Eigen betalingen van patiënten B. Patiënten informeren C. Managed care en micro-economische prikkels 5. De organisatie van het gezondheidszorgsysteem 6. Besluit Meer efficiëntie Meer efficiëntie betekent een betere kwaliteit/prijsverhouding en maakt het gemakkelijker om de uitdaging op te vangen. Meer efficiëntie zal ook rechtstreeks een effect hebben op bereidheid tot betalen. MAAR: inefficiëntie is onvermijdelijk in elk systeem van gezondheidszorg (moral hazard, asymmetrische informatie). 18 9

10 A. Eigen betalingen van patienten Stijging van remgelden (laatste jaren afgeremd) en van supplementen (laatste jaren versneld). Verschuiving van de financieringslast met substantiële verdelingseffecten (wegen vooral zwaar op lagere inkomens en chronisch zieken). Weinig efficiëntie-voordelen: zowel effectieve als nieteffectieve therapieën minder gebruikt. Misschien wel mogelijkheden om via remgelden gedrag te sturen? 19 B. Patiënten informeren Zeer beperkt in de ziekenhuissector, misschien iets beter in de ambulante sector. De meeste patiënten zijn zeer slecht geïnformeerd over de supplementen. Weinig informatie over de kwaliteit van de ziekenhuizen en verstrekkers. Zowel ziekenfondsen als overheid zijn zeer huiverig om die informatie te verspreiden

11 Gevolgen Concurrentie speelt op elementen die voor de patiënten "observeerbaar" zijn: geen echte prijsconcurrentie. geen concurrentie om betere kwaliteit gezondheidszorg te leveren en die is dan ook middelmatig. concurrentie op "subjectieve" kwaliteit: geen (amper) wachtlijsten. hoog niveau persoonlijke dienstverlening. De vraag naar informatie bij de patiënten groeit: Internet-evoluties

12 23 Vraag naar informatie Het aanbod van informatie zal zeker toenemen, of men daarover nu gelukkig is of niet. VRAAG: op welke wijze kan deze informatievoorziening georganiseerd worden? In België ligt hier een belangrijke rol voor de ziekenfondsen. Ik kom daar nog op terug

13 C. Managed care en micro-economische prikkels Verschuiving in de richting van prospectieve financiering van verstrekkers en ziekenhuizen. Inkrimping van de "keuzevrijheid": Medische guidelines. Analyse voorschrijfgedrag en (sociale) sancties. Globaal medisch dossier en verlaging remgelden. Stimuleren generische geneesmiddelen. Discussies over de invoering van meer financiële prikkels kwaliteitsgerelateerde betaling. Invoering zorgprogramma s. 25 Deze evolutie is onvermijdelijk en gaat zeker en vast verder gaan. Er is geen alternatief. Maar mits zorgvuldige analyse van elke specifieke maatregel: hoe kunnen prikkels tot risicoselectie geminimeerd worden? hoe wordt de "last" verdeeld over patiënten en verstrekkers? vb. generische geneesmiddelen hoe vermijden dat de basisidee van universaliteit wordt aangetast? Hoe wegen we subjectieve tevredenheid en "objectieve" gezondheidsresultaten tegenover elkaar af? 26 VRAAG: HOE GAAT DEZE EVOLUTIE GESTUURD WORDEN? 13

14 Wie gaat die evoluties sturen? 27 Structuur 1. Inleiding 2. De uitdaging 3. Transparante keuzes en solidariteit 4. Meer efficiëntie 5. De organisatie van het gezondheidszorgsysteem 6. Besluit 28 14

15 5. De organisatie van het gezondheidszorgsysteem Grote verschillen in instituties tussen verschillende landen. Twee prototypes : a) Het NHS-type : overheidsgestuurd, grotendeels met belastingen gefinancierd, vaak gesalarieerde dokters (of vergoeding per patiënt). b) Het sociale verzekeringstype : ziekenfondsen of verzekeraars als tussenpersonen tussen verstrekkers en patiënten, gefinancierd met premies en/of sociale bijdragen, liberale verstrekkersmarkten met een groter aandeel betaling per prestatie. 29 Recente evoluties In NHS-systemen: overheid wijzigt financieringssystemen door de invoer van meer microeconomische incentieven (soms in de richting van meer privatisering). In verzekeringssystemen (Zwitserland, Duitsland, Nederland): evolutie in de richting van een model van gereguleerde concurrentie

16 Wat met België? Universele en verplichte ziekteverzekering met een zeer brede dekking, gefinancierd op een inkomenssolidaire wijze. Liberaal systeem op markt van verstrekkingen (grote vrijheid voor verzekerden en verstrekkers; vergoeding per prestatie). Uitvoering toevertrouwd aan een beperkt aantal ziekenfondsen een kartel. Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen, maar geen instrumenten om uitgaven te beïnvloeden. 31 Gereguleerde concurrentie maar niet gelijk aan werkelijke uitgaven! financiering 32 16

17 Paradox Gereguleerde concurrentie wil positieve aspecten van overheidsregulering en concurrentie verzoenen. Het Belgische systeem dreigt de slechte kanten van overheidsregulering en concurrentie samen te brengen: prikkels voor risicoselectie. geen efficiëntieverbetering. 33 Hervormingen noodzakelijk Hervorming van het systeem noodzakelijk: overlegstructuren ingewikkeld, soms opportunistische ingrepen van de politiek, bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsniveaus incoherent (preventie, lange-termijnzorg verbeterd door hervormingen in regeerakkoord). Revolutie is niet wenselijk. Subtiele evenwichten moeten gerespecteerd worden, dus zeker geleidelijke hervormingen. In België amper stelseldiscussie. Debat geblokkeerd door ideologische remmingen en door de meningsverschillen rond de defederalisering

18 Verfijning overlegstructuren Overlegstructuren zullen zeer waarschijnlijk altijd een belangrijke functie blijven vervullen ( civil society blijft het systeem draaiende houden). Verfijning van de bestaande overlegstructuren zal een deel zijn van elke hervorming. Die hervorming zal ongetwijfeld verschuivingen veroorzaken in het huidige machtsevenwicht. VRAAG: in welke richting? 35 Optie 1: NHS Toename van het belang van de overheid, vermindering van de rol van de ziekenfondsen. Moeilijk te verzoenen met onze extreem liberale verstrekkersmarkten. Gaat in tegen de algemene tendens in (bijna alle) Europese landen waar binnen de NHS-systemen precies meer markt incentieven worden ingevoerd

19 Optie 2: een grotere rol voor de ziekenfondsen Logisch doordenken van de idee van financiële verantwoordelijkheid: men kan slechts verantwoordelijk gesteld worden wanneer men (enige mate van) controle heeft. Eerste stap: informatieverspreiding (zowel over prijzen als over kwaliteit) op een gestructureerde manier. Mogelijkheid creëren van selectieve contractering. Misschien gedifferentieerde polissen (bv. om eerste lijn te stimuleren)? Voorzichtig! Niet snel het Nederlandse model achternahollen. Geloof in gereguleerde concurrentie is nog steeds een geloof weinig evidentie. 37 Optie 3: privatisering? Wanneer men solidariteit niet belangrijk vindt en aanstuurt op privatisering, is er eigenlijk ook geen probleem. Verplichte ziekteverzekering openen voor private spelers? Belgische ziekenfondsen zijn geen private verzekeraars (ook dit is een geloof...). Als de tweede pijler (aanvullende verzekeringen) groeit, is er wellicht regulering nodig. MAAR: als we geen actie ondernemen, is sluipende privatisering onvermijdelijk

20 6. Besluit De gezondheidszorguitgaven zullen zeker blijven stijgen gelukkig maar. De uitdaging bestaat erin de nieuwe mogelijkheden voor iedereen beschikbaar te stellen. Dit vereist: Transparante verzekeringsmechanismen en transparante solidariteit. Verbetering van de efficiëntie. Wellicht is de bestaande structuur van ons systeem suboptimaal: een breed debat hierover is nodig. De focus op defederalisering maakt dit debat nog moeilijker

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief.

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Dames en heren, Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was de toekomst van onze gezondheidszorg één van de hoofdthema s in de debatten.

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies

De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies François Daue David Crainich De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies gezondheid www.itinerainstitute.org De toekomst van de gezondheidszorg: Diagnose en remedies De toekomst van de gezondheidszorg:

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 + ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST Uitgave juli 2012 Voorwoord Zorgen voor zorg Als maatschappij staan wij voor een belangrijke uitdaging. We zitten middenin

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van:

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van: Zorg blijft Financiering groeien onder druk Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 November 2011 ISBN 978-90-5833-533-3 CPB Policy Brief 2011/11 Trends

Nadere informatie

Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement

Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement Signalementen RVZ Zoetermeer, maart 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 De zorguitgaven stijgen en zullen blijven stijgen 11 1.1 Versnellende

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg

Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg Innoveren voor Gezondheid Technologische en sociale vernieuwing in preventie en zorg colofon redactie Cees Wevers, Govert

Nadere informatie

De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen

De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen De toekomst van de langdurige zorg Achtergrondstudie ten behoeve van het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

De fiscale lasten op nieuwbouw zijn in ons land zeer hoog en kunnen oplopen tot 106 % van de

De fiscale lasten op nieuwbouw zijn in ons land zeer hoog en kunnen oplopen tot 106 % van de ITINERA INSTITUTE ANALYSE Woonbonus mildert fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 60%... maar volstaat niet om nieuwbouw op peil te houden en wordt beter vervangen door een Btw-verlaging. 2012/3 06 03

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van:

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van: Solidariteit Zorg op maat onder druk? heeft toekomst Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Januari 2013 ISBN 978-90-5833-577-7 CPB Policy Brief 2013/01

Nadere informatie

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Dr. Richard van Kleef Prof.dr. Erik Schut Prof.dr. Wynand van de Ven instituut Beleid & Management

Nadere informatie

Economische groei en de vraag naar zorg

Economische groei en de vraag naar zorg Economische groei en de vraag naar zorg Amsterdam, juni 2013 In opdracht van het Capaciteitsorgaan Economische groei en de vraag naar zorg Macro-economische tegenkrachten in het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan

Nadere informatie

Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf!

Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf! Het belang van wederkerigheid... solidariteit gaat niet vanzelf! RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010

Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Europa mét toekomst Strategie voor een duurzame groei post 2010 Dankwoord De Staatssecretaris Armoedebestrijding, Philippe Courard, maakte dit project mogelijk. Ik dank hem hiervoor. Mijn dank gaat ook

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie