Samenwerken of concurreren?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerken of concurreren?"

Transcriptie

1 Samenwerken of concurreren? Koers bepalen in een nieuw sociaal domein Het verhaal van de bijeenkomst op 6 november 2014 in Rotterdam Spanning in het sociaal domein! Het sociale domein staat onder druk. Alles trilt op zijn grondvesten en niets lijkt meer hetzelfde te zijn. De decentralisaties van jeugdzorg, Awbz-Wmo en de Participatiewet gebeuren met een taakstelling van 3,5 miljard Euro. De woningcorporaties krijgen een verhuurdersheffing opgelegd die 1,7 miljard moet opleveren en dat alles in tijden van crisis. Dit zijn de harde cijfermatige feiten. De spanning is ook op andere manieren waar te nemen. Wie om zich heen kijkt en zijn oor te luister legt, merkt het aan de koppen in de krant, het gedrag van medewerkers in het veld en de uitspraken van bestuurders. Om de storm te kunnen doorstaan, moeten organisaties de bakens verzetten. Er zal gewerkt moeten worden met nieuwe concepten. Er moet worden geïnnoveerd en er zijn nieuwe business modellen nodig. Onlangs schreef Prof. Dr. Henk Volberda in het NRC dat Nederlandse bedrijven te weinig innoveren en te veel naar de korte termijn kijken 1. Uit zijn analyse van het bedrijfsleven valt veel te leren voor de zorgsector: - Te veel korte termijn - Te weinig innovatie - Te weinig risico - Te veel bestaande klanten - Te weinig dwars denken - Te weinig ruimte voor starters De vraag is dan hoe de gemeenten en de organisaties in het sociale domein vorm kunnen geven aan de benodigde verandering. Er moet koers bepaald worden. 1 NRC, , Hoed u voor tevreden klanten en verander van businessmodel, zie bijlage voor het hele artikel. 1

2 Lessen uit het verleden Prof. Dr. Luigi van Leeuwen maakte meerdere decentralisaties van nabij mee. Hij was in de jaren 70 en 80 voorzitter van de Stuurgroep Ontwikkelingsprojecten 'Kaderwet Specifiek Welzijn'. Het doel van de regering was toen om de welzijnsportefeuille die over 9 departementen centralistisch was georganiseerd, over te dragen naar de gemeenten en daar een goede wet voor te maken. In dat proces deden zich veel zaken voor die vandaag de dag ook zijn terug te zien. Weerstand vanuit het veld, belangen die geschaad worden van rijksambtenaren, organisaties die voordeel hebben bij de status quo en een parlement dat moeite heeft om dingen los te laten. Toch is er bij de huidige decentralisaties wel sprake van een doorbraak. Het gelijkheidsdenken vanuit de verzorgingsstaat, waarbij iedereen overal in het land altijd recht heeft op hetzelfde heeft afgedaan en is niet langer houdbaar. Lokaal maatwerk wordt het adagium. Het zal tot lagere kosten en meer effectiviteit moeten leiden. Wel zullen gemeenten dan ook de ruimte moeten krijgen om dat goed in te vullen, bijvoorbeeld door uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Verder zal de kwaliteit voor de burger verbeteren, als de cliënt centraal komt te staan in plaats van de aanbieder. Een aanpak op wijkniveau met een goede mix van generalisten en specialisten, de toepassing van nieuwe informatietechnologie en een transformatie bestuurlijk, politiek, cultureel en economisch moet daarbij de basis zijn. Lessen uit de praktijk van vandaag Als directeur bij de zorginstelling Middin zit Sikko Bakker midden in het transformatieproces aan de zorgkant. Tot voor kort werkte hij echter bij de gemeente Rotterdam en vanuit dat perspectief weet hij eveneens hoe er tegen de verandering wordt aangekeken. Bij de zorginstellingen zijn de ingrepen momenteel drastisch. Er worden locaties gesloten en mensen verliezen hun baan. Tegelijkertijd is het van belang om juist ook aan de gemeentekant aandacht te blijven vragen voor een bepaalde groep die echt niet zonder zorg kan en daar moeten dus oplossingen voor komen. Aan de kant van de gemeente blijkt dat er wel een wat modernere sturingsfilosofie aan het ontstaan is, die meer gericht is op output- en outcomesturing dan in het verleden soms het geval was. Wel blijft er een zeker wantrouwen in elkaars systemen en zijn er voortdurend allerlei eigen en/of politieke belangen die maken dat misschien niet altijd de meest optimale keuzes worden gemaakt. Met name op het gebied van bedrijfsvoering en ICT liggen er nog veel uitdagingen om ervoor te zorgen dat systemen op elkaar aansluiten en dat rapporteren een middel is en geen doel op zich. Er is van beide kanten lef nodig om de ander te vertrouwen en soms iets eigens los te durven laten. 2

3 Voor Middin geldt dat het regeringsbeleid op zich drastische gevolgen heeft en leidt tot een afname van de omzet. Toch ziet Middin ook veel kansen in de ontwikkeling van de zorg. Het vergt creativiteit en ondernemerschap om ervoor te zorgen dat die kansen de bedreigingen overtreffen, zodat er toch een goede toekomst is voor de organisatie, zoals globaal weergegeven in onderstaande infographic. Gericht op de toekomst hebben gemeenten en zorginstellingen elkaar nodig. Dit vergt dat er dus oprechte belangstelling moet zijn voor elkaars belangen. Voorts dient er per situatie rekening te worden gehouden met de historie, de cultuur en de lokale situatie. Met dat in het achterhoofd kunnen er gezamenlijke doelen gesteld worden en moeten afspraken worden gemaakt over de mate van autonomie en het eigenaarschap van de betrokken partijen. Op die manier kom je dan tot een passende samenwerkingsstrategie. Samen organiseren betekent dat er naast de ratio ook ruimte moet zijn voor de emotie. Netwerkstructuren worden belangrijker en de ouderwetse organogrammen hebben afgedaan. We hebben meer fluïde systemen nodig die op verschillende niveaus signalen kunnen opvangen. Bakker spreekt over neurale systemen, waarvan het organogram van de wijkorganisatie van de gemeente Alkmaar een originele eerste aanzet is: 3

4 Samenwerken of concurreren, kiezen?! (Werkatelier 1) Aan de hand van het Business Model Canvas brachten vier groepen ieder voor één van de deelnemende organisaties het bedrijfsmodel en de strategische thema s voor de komende jaren in beeld. Bouwstenen Bedrijfsmodel Het Business Model Canvas leent zich daar goed voor. Allereerst wordt een uitspraak gedaan over de waardepropositie waarmee klantsegmenten benaderd worden. Het helder formuleren van een waardepropositie bleek direct de eerste grote uitdaging voor de deelnemers omdat de huidige activiteiten en diensten moeten worden losgelaten. Met enige lenigheid slaagden alle groepen er in om een waardepropositie te benoemen. Bij de zorg- en welzijnsinstellingen stond het begrip zelfredzaamheid daarin centraal. Ook andere onderdelen van het bedrijfsmodel gaven aanleiding tot geanimeerde discussies. Die spitsten zich toe op de typering van de klantrelatie, de vraag wie straks de klant is (gezin of het individu?) en de gewenste ontwikkeling daarin. Ook kwamen de ontwikkeling van nieuwe typen dienstverlening en daarbij behorende geldstromen, de vraag wat wel- en niet kernactiviteiten zijn en de rol van strategische partners aan de orde. Cruciaal daarin bleken de rol van de gemeenten en collega-instellingen. Hetgeen de opmaat was voor discussies over samenwerken en concurreren. Gaande de discussies tekenden de strategische thema s zich af. Enkele daarvan waren: 4

5 martktvergroting / werven van nieuwe klantgroepen en geldstromen; onafhankelijker worden van gemeenten; vinden van de juiste schaalgrootte in relatie met samenwerkingsverbanden; ontwikkelen en innemen van een regierol in de vroegsignalering; ontwikkelen van een organisatievorm en besturingsmodel dat past bij de netwerkeconomie. Enkele deelnemers kregen een bevestiging dat de eerder gekozen koers de juiste is, maar nog meer focus en accenten vraagt. Anderen ontwikkelden inzichten hoe zich als kleine organisatie te positioneren, gebruik makend van de eigen kracht in samenwerking met anderen. Vele deelnemers waren verrast over de effectiviteit van de gekozen werkwijze. Binnen een uur waren de hoofdlijnen van het bedrijfsmodel in kaart gebracht en alle relevante strategische thema s benoemd. Samenwerken of concurreren en dan? (Werkatelier 2) In het tweede werkatelier verdiepten deelnemers zich in de manier waarop de strategie van samenwerken ingevuld kan worden. Via een casus over wijkgerichte zorg lichtten we er twee zaken uit: verbinden van belangen en de belangrijkste succes- en faalfactoren van samenwerking. De ervaring leert dat in elke situatie verschillende belangen meespelen: maatschappelijke belangen, organisatiebelangen en persoonlijke belangen. Een belang is overigens iets anders dan een standpunt of mening. Dat laatste kan men op het moment dat een nieuw argument wordt aangedragen relatief makkelijk bijstellen. Een belang is fundamenteler en bepaalt hoe partijen naar een vraagstuk kijken. Alleen wanneer de belangen inzichtelijk worden, kun je samen op zoek naar oplossingen die in ieders belang zijn, de win/win oplossingen. Een goede samenwerking onderscheidt zich erdoor dat professioneel wordt omgegaan met die belangen. In het werkatelier bleek het lastig om alle belangen boven tafel te krijgen. Als eerste brachten de zorgaanbieders de collectieve, inhoudelijke belangen op tafel: gezamenlijk kunnen zij een kwalitatief goed aanbod voor de cliënt ontwikkelen. Daarin speelt ook een organisatiebelang. Met het leveren van diensten en producten verdienen zij tenslotte hun geld. De gemeente heeft er daarnaast vooral belang bij dat de samenwerking leidt tot minder kosten. En kleinere organisaties hebben meer belang bij deze samenwerking dan grotere. Deze laatsten kunnen zelf hun aanbod innoveren en uitbreiden op de markt. De persoonlijke belangen liepen uiteen. Voor de één spelen idealen een 5

6 belangrijke rol, voor de ander een volgende stap in zijn carrière. Een echt gemeenschappelijk belang was lastig te formuleren hoewel het delen van relevante cliëntgegevens werd genoemd. Vanwege concurrentiegevoeligheid leek het voor sommigen lastig om in alle opzichten het achterste van hun tong te laten zien. Investeren in vertrouwen was dan ook één van de zaken die door deelnemers als bepalende succesfactor werd genoemd. Pas dan is het mogelijk echt inzicht te krijgen in elkaars positie en belangen. Een heldere visie en doelstellingen werden ook belangrijk geacht, een gezamenlijk koers geeft richting aan de samenwerking. Afspraken op juridisch, financieel en organisatorisch vlak zijn noodzakelijk. Wanneer er dan ook nog aandacht is voor open communicatie en culturele aspecten en er continu wordt geëvalueerd en bijgestuurd is de kans op een geslaagde samenwerking groot. Als grootste valkuilen werden een korte termijn oriëntatie, gebrekkige afspraken en een onduidelijke positionering genoemd. Kortom, zowel in de samenwerking tussen partners in het sociale domein als in de relatie tussen overheid en instellingen wordt momenteel volop afgetast als het gaat om samenwerking. De belangen lopen uiteen. Het blijft dan ook zinvol je eigen positionering helder te hebben en van daaruit met een open vizier de ander tegemoet te treden. Pas dan ligt de weg open voor een goede samenwerking die leidt tot innovatie, een goed aanbod voor de cliënt voor een passende prijs én toekomstperspectief voor de instelling. Inspiratie voor vervolg De spanning in het sociale domein vraagt om een nieuwe aanpak, maar welke? Als het zakelijker wordt en er meer marktwerking (concurrentie) komt, is het goed te kijken naar sectoren waar die zakelijkheid al langer gemeengoed is. Reeds in de jaren 80 ontwikkelde Michael Porter zijn theorieën op het gebied van competitive strategy. Hij geeft daarbij aan dat concurrentie tussen bedrijven geen zero sum game is, waarbij er slechts één winnaar kan zijn en de rest van de spelers verliest. Er zijn talloze manieren waarop een onderneming succesvol kan zijn. De doorslaggevende factor is niet zo zeer dat je de beste bent, maar dat je een unieke kracht hebt waarmee je je kunt onderscheiden. Dat is een kwestie van kiezen. Als bedrijf moet je harde beslissingen nemen in wat je doet, en vooral ook, in waar je je niet op richt. In zijn model van de generieke concurrentiestrategieën geeft hij een aantal opties. 6

7 Als organisatie moet je dus een keuze maken. De bedrijven waar het mis mee gaat zijn volgens Porter vooral de bedrijven stuck in the middle. Voor organisaties in de zorg is het van belang om nu strategische keuzes te maken. De praktijk laat zien dat veel zorginstellingen nog rondjes aan het draaien zijn in het midden van het model, maar om competitief te kunnen zijn zullen zij dus een duidelijke koers moeten bepalen. Voor gemeenten die nog zoekende zijn naar hoe zij straks het spel met de aanbieders gaan organiseren geldt verder dat zij zich moeten realiseren dat het geen zwart of wit kwestie is. Concurrentie en samenwerking zijn beide nodig, het is yin en het is yang en zoals Sikko Bakker zegt, zowel ratio als emotie. Concreet betekent dat voor de zorginkoop dat er zeker onderdelen zijn waar concurrentie en een grote mate van marktwerking nodig zijn en georganiseerd moeten worden. Daarnaast zullen er onderdelen zijn waar dat minder gewenst is. De beide principes van samenwerking en concurrentie moeten omarmd worden, door zowel de gemeente als de organisaties in het sociaal domein. Beide zijn namelijk nodig om tot innovatie te komen, tot nieuwe werkwijzen en uiteindelijk transformatie. Hoeveel, wat en wanneer, zijn daarbij wel essentiële vragen. Daartoe moeten bewust keuzes gemaakt worden. Het is niet willekeurig van alles een beetje, maar gericht afwegen wat wel en wat niet. Ter inspiratie daartoe, het laatste gedicht dat door Gerrit Komrij is geschreven, voor hij overleed. Waar medemensen zwart zien zie ik wit. Ik wens het tegendeel van wat zij wensen. Verdomd als ik niet tot de duivel bid Wanneer god weer in trek is bij de mensen. Daar is toch echt niet veel bijzonders aan. Dat is gewoon een snuifje rebellie Dat geen oppassend heerschap zou misstaan. Ik lach als ik mijn medemensen zie. 7

8 Maar wat als heel de wereld grijs zou zijn, Geen zwart, geen wit? Dat is mijn grootste vrees. Dan was ik lam en had ik niet eens pijn. Dan zag ik medemensen die nooit kiezen. Dan lost de kamer op in het gordijn. Dan raakt de wereld leeg. Ik zou bevriezen. Initiatiefnemers Lokaal Actief Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Lokaal Actief, een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende professionals Wieneke Verweij, Michel de Visser en Gert van den Burg. Zij hebben kennis van het sociale domein en deden er ervaring op als bestuurder, toezichthouder, adviseur, projectleider en trainer. Recent deden zij opdrachten met betrekking tot de transities voor gemeenten, woningcorporaties, welzijns- en zorginstellingen. Voor meer informatie: Wieneke Verweij everweij.nl Michel de Visser Gert van den Burg

9 Bijlage 1 Artikel NRC

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport

Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn Concept-rapport Taco Brandsen Liesbeth van den Munckhof Mirjan Oude Vrielink 1 1. Inleiding 1.1 Verbindingen tussen twee werelden Er is een wezenlijk onderscheid

Nadere informatie

Voorwoord. Leren schakelen

Voorwoord. Leren schakelen Voorwoord De wijkaanpak staat volop in de schijnwerpers. Het gaat dan onder meer om hoeveel prachtwijken er moeten komen, hoeveel daarin wordt geïnvesteerd, hoe dat wordt opgebracht en welke aandachtsvelden

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

De commissie dankt Monique Signet en Radar voor het ter beschikking stellen van de afbeelding.

De commissie dankt Monique Signet en Radar voor het ter beschikking stellen van de afbeelding. 1 De afbeelding op de voorpagina is een foto van het schilderij Met z n allen van Monique Signet. Het schilderij is een verzameling van portretten van cliënten van zorginstelling Radar. Monique is cliënt

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie