6.34. Concurreren met kennismanagement* Dany Jacobs**

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6.34. Concurreren met kennismanagement* Dany Jacobs**"

Transcriptie

1 6.34 Concurreren met kennismanagement* Dany Jacobs** De voorbije jaren is kennismanagement steeds meer op de agenda komen te staan. Waarom eigenlijk? En valt kennis wel te managen? Zal het de zoveelste voorbijgaande managementhype blijken te zijn? In deze bijdrage wordt op deze vragen nader ingegaan. Een klassieke indeling in verschillende soorten kennis is (Lundvall & Johnson, 1994, p ; Lundvall, 1996, p. 5-9): know what: inhoudelijke, gecodificeerde, dit is uitgeschreven of geëxpliciteerde kennis met een groot objectieve feiten -gehalte; know why: begrip van belangrijke principes, regels, ideeën; know how: kennis over hoe dingen werken, voor een groot deel gebaseerd op ervaring en vaardigheid; know who: kennis over mensen en relaties: wat je hebt aan wie. De eerste vormen van kennis kan men nog in zekere mate uit boeken en andere geschreven bronnen halen: voor de laatste twee vormen en in belangrijke mate ook voor de know why is men aangewezen op ervaring en sociale relaties. Die kennis blijft ook in sterke mate niet uitgesproken, impliciet. Het efficiënter en productiever omgaan met kennis in die zin letterlijk: het managen van kennis blijft de komende decennia zonder twijfel op de agenda staan. De ontwikkeling naar een kenniseconomie is nu eenmaal meer dan een kortstondige conjuncturele ontwikkeling. Ik zie daar niet snel iets voor in de plaats komen. De kenniscomponent van al het werk wordt groter, maar wordt nog steeds niet zeer efficiënt georganiseerd. En voorzover ondernemingen proberen dit wel efficiënter te organiseren, doen ze dat niet zelden nogal primitief, zodat het averechts werkt. Toch zal kennismanagement wellicht ook snel overgaan, want als het goed is wordt het onderdeel van slim concurreren in het algemeen. Sterker: slim concurreren betekent onder meer kennismanagement niet afzonderen in een aparte hoek van de onderneming. Uit veel ervaringen met kennismanagement blijkt nu reeds dat dit het beste werkt als het * Deze bijdrage is gebaseerd op de hoofdstukken 3 en 6 van het boek Het kennisoffensief van Dany Jacobs, uitgegeven bij Samsom, isbn ** Dany Jacobs is hoogleraar strategisch management aan de Rijksuniversiteit Groningen en associate dean van TSM Business School in Enschede. september CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT 1

2 niet zo genoemd wordt. Want het gaat dan al snel(ler) over voor de onderneming belangrijke projecten, waarbinnen het managen van de daartoe noodzakelijke kennis serieus wordt aangepakt. Ik kom daar op terug in de paragraaf over aardig versus noodzakelijk, nice to have versus need to have. Kennismanagement werkt het best als het ergens op gericht is, niet vrijblijvend is. Om het simpeler te zeggen: kennismanagement gaat over het verhogen van de productiviteit van kenniswerk. Op hetzelfde moment kan men kennisontwikkeling leren dus niet forceren. Het forceren kan worden samengevat als: Ik zal je leren, overgenomen van Joseph Kessels (1996, p. 15), die daarmee de leercultuur van niet weinig managers en opvoeders kort onder woorden brengt. Natuurlijk werkt leren niet zo. Daarom is er binnen het management wellicht geen gebied waar hard en zacht zo dicht tegen elkaar aan zitten als dat van het kennismanagement en de lerende organisatie. Aanvoelen Nieuwsgierigheid Stimulerende cultuur Intelligentie Informatie zoeken Interesse Dialoog Informatie Interactie Teamleren bevragen Inspiratie Overdenken Interpretatie Analyseren Creëren Netwerken Mentale modellen Afb De essentiële kenvaardigheden van de lerende organisatie De eerste opdracht is dan ook het managen van cultuur in het algemeen en van leer- en innovatievermogen in het bijzonder. Het betreft het organiseren en reëel benutten van diversiteit in denkstijlen; de noodzakelijke interactie tussen de 4 I s: interesse, interactie, interpretatie en informatie. Dat is de basis. Dat voor elkaar brengen vereist al het nodige. Zonder dat alles werkt het gewoon niet. (Dany Jacobs, hfdst. 3) CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT september 1999

3 Hoe kunnen we dit alles ordenen en organiseren? Voortbouwend op een drievoudig schema informatie, intellect, interactie van Tissen c.s. (1998, p ) kom ik tot zes essentiële kenprocessen. Meestal heb ik een hekel aan op letters gebaseerde memotechnische trucs in managementboeken, maar voor één keer dringt het zich zo op dat ik het niet onderdruk: de vier I s: interesse, informatie, interpretatie, interactie vormen samen de vijfde I: intelligentie. En niet te voorspellen waar en wanneer leidt de interactie tussen deze I s geregeld ook nog tot de zesde: inspiratie. Alle zijn als zogenaamde kenvaardigheden samengebracht in figuur Interesse: nieuwsgierigheid, aanvoelen, met name als er iets gebeurt dat niet spoort met de bestaande interpretatie. Darwin zei dat hij vooral geïnteresseerd was in wat niet in zijn kraam paste. Want dat leidt mogelijk tot nieuwe inzichten. Ook alles wat verband houdt met het stimuleren van De Bono s lateraal denken : om nieuwe verbanden te leren zien, moeten bestaande patronen bewust doorbroken worden. Bijvoorbeeld door onverwachte metaforen, door provocaties: wat is het voordeel van vierkante wielen: Ook de rechterhersenhelft haar werk laten doen: aanvoelen, intuïtie, empathie. Verder Tom Peters concept van de nieuwsgierige onderneming (1994a. p ). Geen lerende organisatie als die niet benieuwd is naar wat zich elders afspeelt, waarvan men kan leren. Ik ken een universitair hoofddocent die er fier op is geen kranten te lezen. Voor mij een reden voor direct ontslag. Los van zijn eigen bekrompenheid, het voorbeeld dat hij denkt te moeten uitdragen! 2. Informatie: dingen uitzoeken, gegevens verzamelen, de goede vragen stellen. Uiteraard de grondstof. Maar de voorbije jaren ben ik voortdurend bezig geweest jonge medewerkers te proberen af te brengen van de informatie-illusie: dat je 100 procent volledige informatie kunt verzamelen en dat je het dan weet. Dat zit werkelijk heel diep. Over, dus over naar 3. Interpretatie: betekenis geven aan gegevens. Kaders waarmee je van gegegens informatie maakt, waarmee je als het goed is aan het materiaal de goede vragen stelt. Die je helpen analyseren, overdenken, ontwikkelen, creëren. Maar ook alle mentale modellen waar we nauwelijks aan ontkomen. Ik ben er steeds meer achter gekomen dat wat veel managers hindert, mentale modellen zijn die niet meer adequaat zijn, waar ze maar niet vanaf komen. Ik heb van dichtbij een aantal processen meegemaakt waarbij het niet mogelijk was het mentale model van de heersende coalitie te doorbreken tot de dood erop volgde. Elke nieuwe man die van bovenaf kwam, telkens weer dezelfde interpretatie die, in de ogen van de mensen waarom het ging, nergens op sloeg, aan de werkelijke problemen voorbijging en niet bestaande problemen probeerde aan te pakken. Maar september CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT 3

4 niets aan te doen. Verkeerd begrepen leiderschap. Dramatisch. Meestal nochtans geen domme of onaardige mensen, maar wellicht met een tekort aan de eerste I. Daardoor ook een tekort aan de vierde. 4. Interactie: reële uitwisseling en confrontatie van gedachten, ervaringen, lessen, ervaring op alle niveaus tussen mensen: face-to-face, binnen teams, tussen afdelingen, tussen organisaties. Het aantal keren dat ik meegemaakt heb dat het vooral daaraan schortte, is niet te tellen. Kennismanagement betekent in veel gevallen gewoon: zorgen dat de mensen af en toe luisteren naar elkaars ervaringen, de lessen delen, daarover discussiëren. De meeste van deze kenprocessen kunnen worden ondersteund door nieuwe hulpmiddelen op basis van informatie- en communicatietechnologie en daar moet ook absoluut gebruik van worden gemaakt: databases, didactische software, simulaties, Inter- en intranet, , groupware, elektronische versnellingskamers, analytische en creativiteitstools Maar het gaat inderdaad ook om gewone bijeenkomsten, cursussen, handleidingen, coaching en bovenal het tot stand brengen van een stimulerende leercultuur. In afbeelding breng ik een aantal elementen bij elkaar die met het managen van dit leervermogen te maken hebben. Ik gebruik daartoe het oude schema van de 7 S en dat ooit door Pascale en Athos (1981) samen met Peters en Waterman (1984) is ontworpen in het kader van een McKinsey-project. Vandaar dat dit schema (zie afbeelding a) meestal door het leven gaat als de 7 S en van McKinsey. Om niet tot een krampachtige vertaling in het Nederlands met ook 7 S en te komen, houd ik me Staff Style Skills Shared values Systems Strategy Structure 'Zacht' 'Hard' Afb a. De 7 S en van McKinsey CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT september 1999

5 aan de Engelse S en, die overigens ook al af en toe wat krampachtig geformuleerd zijn om toch maar bij S en uit te komen. De meeste van die S en spreken voor zich, maar enkele vereisen wellicht iets meer toelichting. Bovenaan de drie tot vier zachte S en: de (management)stijl, het personeel (staff) en de kennis en vaardigheden (skills) daarvan, plus de alles overkoepelende waarden en mentale modellen (shared values; bij Pascale en Athos superordinate goals genoemd). Style en shared values worden niet zelden samengetrokken tot cultuur, maar het is niet slecht managementstijl apart te accentueren. Onderaan de drie harde S en. Ten eerste de (organisatie)structuur en (managementinformatie- en sturings)systemen: hoe en waarop worden mensen afgerekend? Met de systemen wordt dus de uitvoering van beslissingen gevolgd. Belangrijk is daarbij uiteraard op welke indicatoren naast de noodzakelijke financiële wordt gestuurd. Daarnaast wordt de strategie traditioneel tot de harde S en gerekend. Omdat in mijn opvatting strategie minder hard is dan vroeger wel eens gedacht werd en bijvoorbeeld ook met flexibiliteit en visie te maken heeft -, heb ik in afbeelding a en de lijn hard-zacht dwars door dit vak heen getrokken. Style Sturing Coaching Empowerment Systems Mentale modellen Verborgen regels Balanced scorecard Kerncompetenties Zelfsturing Cultuurinnovatie Afrekenmechanismen Staff Teamleren Shared values Structure Diversiteit organiseren Visie Ambitie Skills Databases 'kennissystemen' Regelcapaciteit Strategy 'Zacht' 'Hard' Afb De 7 S en en het managen van kennis en leervermogen In de loop der jaren is weliswaar het nodige commentaar gekomen op dit schema en zijn er ook de nodige alternatieven voor ontwikkeld. 1 Het is ongetwijfeld wat artificieel om mensen te onderscheiden van hun vaarseptember CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT 5

6 digheden, maar als we vaardigheden ook vertalen in kernvaardigheden van organisaties die de individuele medewerkers overstijgen, is dat wel degelijk zinvol. Dan schuiven we met de skills natuurlijk erg op in de richting van strategie ( kernvaardigheden ). Dat alles geeft aan dat het in elk geval belangrijk is en dat is juist de bedoeling van het schema om de 7 S en voortdurend in relatie tot elkaar te zien. Wie naar afbeelding kijkt, merkt ook dat niet weinig elementen van kennismanagement in het spanningsveld tussen twee of meer van de S en gesitueerd zijn. Daarom is het handig dat de 7 S en voldoende variëteit bieden om die spanningsvelden in kaart te brengen. Als we in afbeelding de belangrijkste elementen onderbrengen, blijkt al snel dat de onderverdeling tussen zacht en hard minder hard is dan op het eerste gezicht misschien leek. (Dany Jacobs, hfdst. 3 en 5) Ook hier behoeven enige punten wellicht nog toelichting. Essentieel is dat de cultuur gericht is op continue innovatie en dus ook op het voortdurend opnieuw ter discussie stellen van de mentale modellen. Mede daarom is het organiseren van diversiteit, bijvoorbeeld van denkstijlen, zo belangrijk en is het ook goed om te zien of de verborgen regels en de afrekenmechanismen in het systeem niet de andere kant op wijzen. Bij regelcapaciteit gaat het erom dat de omvang van taken van mensen en teams leren en verbeteren feitelijk ook toestaat. (Regelcapaciteit wordt in meer detail behandeld in Dany Jacobs, hfdst. 8) Over databases en andere ICT-systemen gaat een deel van dit hoofdstuk. Soms worden die wat pretentieus kennissystemen genoemd. Ik ben er meer voor om die term voor te behouden voor een meer omvattend systeem binnen onderneming dat echt kennisontwikkeling = leren bevordert Koffie- en kopieerapparaten Vooraleer we doorgaan op het organiseren van kennismanagement, moet een traditioneel misverstand uit de weg worden geruimd. Kennismanagement gaat weliswaar over het verhogen van de productiviteit en efficiency van kenniswerk, dat wil evenwel nog niet zeggen dat elk opnieuw uitvinden van hetzelfde wiel vermeden moet worden. Niet zelden kost dat laatste immers meer moeite dan om het toe te laten. In zekere mate is het zelfs noodzakelijk dat wielen opnieuw worden uitgevonden. De Japanners Nonaka en Takeuchi spreken in dit verband over noodzakelijke redundancy (letterlijk: overtolligheid) en requisite variety (1995, p ). Redundancy leidt geregeld tot nieuwe oplossingen voor het CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT september 1999

7 zelfde probleem en is ook noodzakelijk voor de communicatie en roulatie tussen teams. Requisite variety, variëteit in aanpak De Geus zou over tolerantie spreken helpt dan weer om flexibel op heel verschillende signalen uit de omgeving te kunnen reageren. Uiteraard moet worden vermeden dat het telkens opnieuw uitvinden tachtig procent van de tijd in beslag neemt. Maar het gaat er om op zoek te gaan naar de maatregelen die het snelst effect sorteren en om niet door een overmatige efficiencydrang elke creativiteit in de kiem te smoren. Een tweede mogelijk misverstand van veel bouten-en-moeren-managers is dat productiviteit van kenniswerk direct kan worden verhoogd, bijvoorbeeld door minder te vergaderen, door mensen hun hok in te jagen of door directpercentages (het percentage declareerbare uren op de totale werktijd) eenzijdig op te voeren. Herman van den Broeck (1994, p ) heeft het in dit verband over het 120%-syndroom, maar dat lijkt nog laag geschat. Ook hier gaat het er natuurlijk om de excessen te vermijden. Soms wordt er wel degelijk te veel of over de verkeerde dingen vergaderd. Maar een klassiek voorbeeld is dat van het kopieer- of koffieapparaat, waaromheen niet zelden de interessantste discussies plaatsvinden. Daarom voorzag Xerox in de Verenigde Staten de auto s van haar verkopers en onderhoudsmensen met tweewegradio s ( bakkies ) zodat ze onderweg met elkaar konden kletsen (Stewart, 1997, p ). Mijn ervaring is dat mensen in het algemeen eerder te weinig met elkaar over hun werk praten dan te veel. Eén van de eerste zaken die ik op verschillende plekken heb weten in te voeren is de week te beginnen met een (relatief) korte vergadering waarin iedereen vertelt over de belangrijkste ervaringen van de voorbije week en de belangrijkste contacten in de komende. Dat leidt niet zelden tot korte discussies over hoe bepaalde zaken het best kunnen worden aangepakt een mooie manier om kennis en vaardigheden door te geven en uit te wisselen. Als managers en andere teamleiders geregeld informatie doorgeven over waar andere collega s mee bezig zijn, verkort dit in niet geringe mate de communicatielijnen en -tijden (er bestaan daarover trouwens ingewikkelde wiskundige modellen, Business Week, ). En dan hebben we het nog niet eens gehad over de teamspirit die met behulp van dergelijke initiatieven op gang komt De bouwstenen Zoals gezegd, het voorgaande vormt de noodzakelijke basis, zonder welke geen enkel initiatief om de kennisproductiviteit te verhogen zal slagen. Maar het is nog allerminst voldoende. In de rest van dit hoofdstuk richt ik me op die verhoging van de kennisproductiviteit en dus op kennismanagement in de iets smallere betekenis van dat begrip. september CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT 7

8 Uiteraard kan ik in dit hoofdstuk niet de bedoeling hebben de dagelijks verder uitdijende literatuur daarover samen te vatten of te verbeteren. Ik doe dan ook niet veel meer dan die literatuur, voorzover ik die overzie, met een aantal perspectieven te structureren, enkele krenten uit de pap te halen en wat accenten aan te brengen. Dit zijn de perspectieven, waarmee dit hoofdstuk verder wordt gestructureerd. Nice to have versus need to have: prioriteit leggen bij de dringende zaken. Toegevoegde waarde voor allen (WOW!): kennismanagement werkt pas echt als alle betrokkenen er beter van worden. Intellectueel (organisatie)kapitaal. Het is de bedoeling en uitdaging van geïndividualiseerde kennis en vaardigheden te komen tot in de organisatie verankerde strategische en leervaardigheden. Belangrijk is daarbij het onderscheid en de interactie tussen strategische (kern-), structurele (leer-) en uitwisselbare vaardigheden. Strategische kennis: vertrekken bij strategische kernvaardigheden, letterlijk begrepen als de kennis en vaardigheden, waarmee de organisatie het verschil maakt. Maar ontdekken we die of beslissen we erover? In welke mate gaat kennis(management) over voorraden, in welke mate over stromen? Het verschil met andere woorden tussen stock- en flowbenaderingen. Ervoor uitkijken dat kerncompetenties geen kernrigiditeiten worden. Goed nadenken over de mechanismen die het meest geschikt zijn voor het vermenigvuldigen (verspreiden en doorontwikkelen) van strategische kennis. Dat kunnen procedures en databases zijn, maar in de regel werken die niet zonder systemen van menselijke kennisoverdracht, teamleren, training en coaching. Het noodzakelijke spanningsveld tussen sturing en zelfsturing. In organisaties met een grote kenniscomponent zien we binnen dit spanningsveld steeds meer vormen van urenregistratie opduiken, tenslotte heeft kennismanagement de verhoging van kennisproductiviteit als belangrijke doelstelling. Mits goed gebruikt kan dit zeker helpen bij de verhoging van die productiviteit. Maar men moet wel goed beseffen waar men mee bezig is. In de handen van traditioneel georiënteerde bouten-en-moeren-managers werkt dit al snel averechts. Team- en organisatieleren, Spirit, Schwung, Soul. Een positieve kennisspiraal: het wordt natuurlijk pas echt leuk als kenniscreatie en -vermenigvuldiging gaan swingen CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT september 1999

9 Aardig of noodzakelijk? Need to have of nice to have? Laten we beginnen bij het eerste punt: aardig of zelfs nuttig versus noodzakelijk. In niet weinig organisaties wordt onvoldoende nagedacht bij het opzetten van mooie databases en intranetsystemen die gericht zijn op het uitwisselen van kennis binnen de onderneming. Niet zelden noemt men dit kennissystemen, maar in de meeste gevallen betreft het relatief simpele databases. 2 Daar is meestal overigens niets mis mee. Het opzetten van een eenvoudige gegevensbank (bijvoorbeeld een interne Gouden Gids over wie waar goed in is en hoe die het best bereikt kan worden) is relatief gemakkelijk en leidt vaak al tot ontzaglijke efficiencywinst. Men kan daar eventueel, zoals bij Hewlett Packard, een relatief eenvoudig kennissysteem aan hangen, waarin een aantal belangrijke topics, die voor al het werk van de onderneming van belang zijn, kort worden toegelicht met verwijzing naar relevante personen en documenten (Peters, 1992, p. 389; Stewart, 1997, p , 124, 138). Het opzetten van een meer ingewikkeld informatiesysteem (bijvoorbeeld voor het managen van projecten) of iets wat in de richting gaat van een echt kennissysteem (bijvoorbeeld korte beschrijvingen en evaluaties van vormen van projectaanpak) kost veel meer tijd en energie en is ook niet zonder risico s. Men denkt daar dus best op voorhand over na. Is het de tijd en energie wel waard? Is er voldoende motivatie om het systeem te (blijven) voeden, evalueren en bijsturen? Weegt de beoogde output ervan op tegen de noodzakelijke input en het vereiste onderhoud? Binnen Hewlett Packard heeft men dit probleem opgelost door de bedrijfsonderdelen te laten betalen voor de kennis die ze van de centrale kennismanagementeenheid willen. Zoiets houdt die eenheid scherp in de richting van need to have (Stewart, 1997, p ). Maar zo kritisch wordt er niet overal naar gekeken. In één geval maakte ik bij een grote adviesorganisatie de presentatie mee van een mooi uitgegeven boek over kennismanagement, waarbij de verantwoordelijke bestuurder ruiterlijk toegaf dat de organisatie zelf de nodige moeite had om de eigen medewerkers ertoe te bewegen van hun mooie intranet gebruik te maken. In een ander geval werden de medewerkers van een internationaal opererend softwarebedrijf onder druk gezet om in hun vrije tijd van huis uit projectbeschrijvingen en -evaluaties in te voeren in een centrale databank. Dat leidde af en toe wel tot leren van elkaar en zo tot efficiencywinst. Maar er was toch vooral veel wrevel over deze vorm van tijdsbeslag in de eigen tijd vroeger noemden we zoiets gewoon uitbuiting. Leuk was dat op dezelfde bijeenkomst waar dit initiatief werd toegelicht, eveneens een verhaal werd gepresenteerd over het Millenniumproject van dit bedrijf. Met tientallen teams op verschillende plaatseptember CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT 9

10 sen in de wereld werd er koortsachtig gewerkt aan het wegwerken van de beruchte Millenniumbug die op 1 januari 2000 computersystemen over de hele wereld tot stilstand dreigde te brengen. Dit Millenniumprobleem was een echte cash cow voor het bedrijf, maar met de nodige risico s op het punt van de aansprakelijkheid. Vandaar de noodzaak tot een eenvormige benadering te komen en snel te leren van elkaars ervaringen. Dit leidde tot een aanpak die niet afweek van kennismanagement kan noemen: veelvoudige kennisuitwisseling, coaching, training, het opzetten van een projectendatabase. Het werd evenwel niet in de categorie kennismanagement gepresenteerd. Dit was dan ook een noodzakelijk project, waarvoor terdege de nodige middelen werden vrijgemaakt. Niets illustreert beter de tegenstelling tussen nice to have en need to have. In het eerste geval wordt niet echt geïnvesteerd. Niet zelden leiden experimenten al snel schipbreuk, omdat er een tekort is aan reëel commitment van de organisatie. In het tweede geval is de urgentie zo groot, dat men niet eens over kennismanagement praat. Een les uit dit verhaal is dan ook: als er geen urgentie is voor kennismanagement, begin er dan niet aan of: creëer die urgentie! Want af en toe is de organisatie gewoon te veel naar binnen gericht of blijft ze te veel op oude routines sturen, met alle gevaren van dien (Den Hertog & Huizenga, 1997, p ) ICT-ondersteuning van kennismanagement Als we met deze bril aardig versus noodzakelijk naar kennissystemen van organisaties kijken, zien we een veelheid databanken en informatiesystemen met verschillende gradaties van dringendheid en noodzaak. Relatiebestanden: van eenvoudige adressenbestanden (klantenlijsten) tot uitgebreide bestanden die bruikbaar zijn voor marketingdoeleinden en account management (data mining, beschrijvingen van de probleemgeschiedenis van klanten, informatie over gevaarlijke acties van concurrenten ). Managementinformatiesystemen: van de boekhouding en de simpele gegevens van de werknemers tot urenregistratiesystemen en systemen gericht op strategische planning (balanced scorecards, technologiekaarten, systemen met uitgebreide evaluatie van sterktes en zwaktes op verschillende competentiegebieden ). Externe on-lineverbindingen: Internetverbindingen, abonnementen op informatie- en nieuwsdiensten, real time on-line-informatie over munt- en beurskoersen. Intranetsystemen, gekoppeld aan interne (en wellicht ook externe) databases: bijvoorbeeld een on-lineverwijzingssysteem naar specialisten voor bepaalde kennisgebieden; een intern berichtensysteem CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT september 1999

11 Het voordeel van een dergelijk systeem is dat het mogelijk maakt alle medewerkers in principe toegang te geven tot (bijna) alle informatie, zonder dat het nodig is iedereen met veel memo s en berichten te overstelpen. Mensen kunnen zelf bepalen welke informatie ze nodig hebben (zie het verschil tussen pulling versus pushing van informatie). Het management van zijn kant kan selectiever bepalen welke informatie iedereen echt moet bereiken. Gegevensbanken met lessen uit projecten en lijsten van veel herhaalde fouten. Waar die lessons learnt eenduidig zijn, is dit relatief gemakkelijk. De meeste kennis is evenwel complexer, meer contextgebonden. Databases worden in dit geval al snel verzamelingen tools plus verhalen en cases over hoe die in een bepaalde situatie toe te passen. Al snel gaat het dan om kennismodules en handleidingen. (Stewart, 1997, p , 138). Vormen van groupware zoals Lotus Notes waarmee het mogelijk is op verschillende plaatsen en tijden aan eenzelfde project te werken. Databases en managementsystemen die productieprocessen ondersteunen: van databases over geregeld terugkomende product- en projectproblemen, projectmanagementsystemen (bijvoorbeeld ondersteund door urenregistratie) die het mogelijk maken projecten beter te begroten, plannen en bewaken tot uitgebreide ERP-systemen (Enterprise Resource Planning, bijvoorbeeld op basis van programma s van SAP en Baan) en vormen van Electronic Data Interchange (EDI), waarmee niet alleen de gehele interne productie en logistiek, maar mogelijk ook de relaties met toeleveranciers en afnemers worden georganiseerd. Het kennisoffensief rukt intussen steeds verder op. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de grens tussen nice to have en need to have bij deze systemen steeds meer opschuift in de richting van need to have. Dat is ook de reden waarom zoveel bedrijven daarmee bezig zijn. Zolang het gaat om het invoeren in databases van gemakkelijk objectiveerbare gegevens (inkomsten en uitgaven, voorraden en bestellingen, tijdsbesteding) is dat niet zo n probleem. Zo gauw het evenwel vormen van kennis betreft die meer ingewikkelde subjectieve afwegingen vereisen, is het veel moeilijker en kan men in de regel niet volstaan met gegevensbanken en intranetten. Voor McKinsey is diepgaande kennis van sectoren bijvoorbeeld een belangrijke kerncompetentie. Daarover werd al in een vroeg stadium een aantal databases, clientele centers in het leven geroepen, waaraan talloze onderzoekers en consultants continu bijdragen. 3 Maar om consultants over de gehele wereld te helpen uit die grote berg informatie telkens de meest geschikte documenten op te sporen, werd in 1990 daaraan een klein menselijk Rapid Response Network gekoppeld (Peters, 1992, p ; Stewart, 1997, p. 125). september CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT 11

12 Omdat dergelijke systemen al snel ver uitdijen en ook duur zijn in het onderhoud, is het heel belangrijk goed na te denken over wat men wil, waar het voor nodig is en of wat men daarvoor bedenkt wel toereikend is. Dus niet zozeer het technisch geneuzel over de details (al moet het natuurlijk technisch goed werken), maar fundamenteel nadenken over waarvoor het dient en dan in het verlengde daarvan creatief nadenken over wat zoal vereist is. Als we vervolgens kijken in hoeverre de interactie tussen de 4 I s uit afbeelding met ICT-systemen kan worden ondersteund (doorontwikkeld op basis van Tissen et al., 1998, p. 178), blijkt dat ICT een belangrijke rol kan spelen, maar voor compleet kennismanagement niet toereikend is. Hoogwaardige kennissystemen veronderstellen dan ook meestal de inzet van meer traditionele leermiddelen zoals cursussen, workshops, junior-coaching door senioren (meester/gezel-leren), uitwisselingsbijeenkomsten, teamleren, explicitering en communicatie van best practices om nog maar te zwijgen van de meer structurele componenten die onder meer bij afbeelding genoemd zijn. Informatie zoeken Internet, databases, datawarehouses Informatie zoeken Internet, databases, datawarehouses Nieuwsgierigheid Interesse Stimulerende cultuur Dialoog Informatie Interactie Teamleren Groupware, discussietools Bevragen Vragen stellen op Internet, intranet Interpretatie Netwerken Intranet, Internetfora Overdenken Analyseren Statistische programma's, data mining, analytische tools Mentale modellen Creëren Creativiteitstools Afb ICT-ondersteuning van kenprocessen De kern van het verhaal blijft immers: zonder adequate interpretatiemodellen (= hoogwaardige kennis) geen goede informatie. Vandaar het be CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT september 1999

13 lang van double loop- en deutero-leren, van reflexiviteit. (Dany Jacobs, hfdst. 7) Concurrentievoordeel komt niet zelden tot stand op basis van creatieve kenprocessen waarvoor de gemotiveerde inzet van kenniswerkers vereist is. Het is dikwijls moeilijk hierbij de intelligentie en creativiteit overeind te houden tegen de routinematige aanpak in van niet weinig automatiseerders en hun opdrachtgevers in de organisatie die er vooral snel vanaf willen zijn. Die intelligentie overeind houden, met name in grotere organisaties, is sowieso één van de cruciale voorwaarden voor slim concurreren. Friso den Hertog en Edward Huizenga hebben het in dit verband in hun De kennisfactor over vechtteams en Gideonsbendes, termen die me uit het hart gegrepen zijn: Hoe men het ook formuleert: plannen maken zonder een sterk vechtteam en zonder gevoel van urgentie zet geen zoden aan de dijk (1997, p ). Maar een vechtteam mag de situatie intern nog zo helder analyseren, dat ontslaat het niet van de verantwoordelijkheid de noodzakelijke politieke vaardigheden te ontwikkelen om het verhaal niet alleen goed te verkopen, maar vervolgens te proberen het tot een goed einde te brengen. Voorbeelden van lerend management In Lerend management (1994) analyseert Herman Van den Broeck, hoogleraar aan de befaamde Gentse Vlerick School voor Management, een kleine 200 leerpraktijken in 44 bedrijven in Vlaanderen en Nederland. Een interessant stuk van het boek (p ) vormt de korte beschrijving van ongeveer een vierde van die praktijken. Een aantal daarvan lijkt erg triviaal zoals het bevorderen van informele contacten via borrels op de vrijdagmiddag. Maar dit soort voorbeelden geeft aan dat we soms niet te ver moeten gaan zoeken bij het optuigen van de lerende organisatie. Andere voorbeelden. Een schaduw-directiecomité van jonge managers bij AIB-Vinçotte, dat dezelfde vergaderstukken krijgt als het echte directiecomité en door dit laatste ook geregeld wordt geraadpleegd. Peter-/meterschap van nieuwe medewerkers (bij verschillende bedrijven). Het opslaan in een centrale databank en analyseren van alle verslagen van monteurs over hun onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij industriële motoren door ABB. Zo kan men zowel de motoren verbeteren als de onderhoudswerkzaamheden optimaliseren. On-the-job-training van nieuwe medewerkers op basis van een checklist van vereiste kennis en kundes voor verschillende functies bij Gyproc. Uitverkiezing van stommiteit van de maand bij 3M op basis van hun bruikbaarheid als leerervaring. Systematische analyse van mediacampagnes bij Procter & Gamble Voor een deel komen we dus weer uit- en niet voor de laatste keer bij de problematiek van het begin van dit hoofdstuk. Maar als het goed is, doen we dat telkens op een hoger niveau. We schakelen nu weer een september CONCURREREN MET KENNISMANAGEMENT 13

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta ORG-ID Colofon Titel Klant Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta Projectnummer

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL

DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL DE EERSTE STAP VAN 1.000 MIJL Een eerste verkenning van informeel leren Karin Derksen 20 maart 2009 INHOUD Inleiding 3 1. Het begrip informeel leren 4 Informeel 4 Leren 4 Leren in perspectief 4 Het dilemma

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk 19 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD WORX - Ja a r g a n g 5 - n r.19 d e c e m b e r 2007 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2008 A f

Nadere informatie

Ralph Boeije en Robert van Oirschot. Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis

Ralph Boeije en Robert van Oirschot. Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis Ralph Boeije en Robert van Oirschot Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis INHOUD VOORWOORD 4 1. KENNIS: HET VERBORGEN KAPITAAL 6 2. KAPITALISEREN IN DE OPEN KENNISOMGEVING 16 3. KAPITALISEREN OP

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren

Risicogestuurd. in de praktijk. Martin van Staveren. in de praktijk. Martin van Staveren. Martin van Staveren Martin van Staveren Martin van Staveren Risicogestuurd werken in de praktijk Met talrijke voorbeelden en concrete tips is dit praktijkboek een onmisbare gids om, met alle veranderingen en onzekerheden

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Duurzaam organiseren. Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling. Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries

Duurzaam organiseren. Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling. Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries Duurzaam organiseren Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling Cees Anton de Vries en Christiaan de Vries Duurzaam organiseren Vijf strategieën voor het organiseren van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie