- Effectief Klimaatbeleid -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Effectief Klimaatbeleid -"

Transcriptie

1 - Effectief Klimaatbeleid - In opdracht van CE-Delft November 2008 Trendbox BV

2 Inhoud Inleiding Doelstelling en onderzoeksopzet Doelgroep en steekproefverantwoording Veldwerk en rapportage Conclusies Resultaten in detail 2

3 Doelstelling en onderzoeksopzet Dit onderzoek heeft als doel om een beeld te krijgen wat de Nederlander wil inzake het aanpakken van het klimaatprobleem. Uit de onderzoeksresultaten moet dus blijken waar mogelijk draagvlak voor is. Er is gekozen voor de online methodiek. Vanwege de hoge internetpenetratie in Nederland neemt het aantal onderzoeken, dat via deze methode wordt onderzocht, in grote mate toe. Daarnaast verleent de aard van dit betreffende onderzoek zich uitstekend om online te testen. De opzet van de online vragenlijst bestaat uit een tweetal componenten: Wat vindt de Nederlander het meest effectief om te doen? Wat vindt de Nederlander het minst erg om zelf te doen (onafhankelijk van de effectiviteit)? 3

4 Doelgroep en steekproef De doelgroepomschrijving voor dit onderzoek luidt als volgt: Mannen en vrouwen van 16 jaar en ouder Een bruto nationale representatieve steekproef van circa 2500 personen had een netto respons tot gevolg van 1013 personen van 16 jaar en ouder. Response van de respondenten bij dit onderzoek lag op 50%. De steekproef voor het onderzoek is ontleend aan het Nationale Panel. Dit is het Access panel van Trendbox waarin een landelijk representatieve steekproef van ongeveer personen is verzameld die hebben aangegeven van tijd tot tijd en tegen een geringe vergoeding aan onderzoek van Trendbox te willen meewerken. Het Nationale Panel van Trendbox is opgezet en wordt onderhouden volgens de eisen van de Research Keurmerk Groep. 4

5 Veldwerk en rapportage Het veldwerk liep van week 39 t/m week 40 Rapportage geschiedt in de vorm van een samenvatting in PPT format. De onderliggende tabellen worden separaat in PDF aangeleverd. De structuur van de PPT rapportage loopt synchroon aan die van de vragenlijst. De rapportage van dit onderzoek loopt synchroon aan de opbouw van de vragenlijst. Als lid van de Research Keurmerkgroep en ESOMAR onderschrijft en respecteert Trendbox de door deze organisaties opgestelde regels betreffende het uitvoeren van steekproefonderzoek en de privacybescherming van respondenten. 5

6 Conclusies (I) De helft van de Nederlandse bevolking vindt het opwarmen van de aarde dankzij de uitstoot van CO2 een groot probleem, 14% hiervan zegt dat dit één van de ernstigste problemen is die er bestaat. Ruim een derde geeft te kennen dat dit een groot probleem is, echter naast andere problemen. Nog een groep van zo n 30% vindt de uitstoot van CO2 een probleem, maar voor hen zijn er problemen die belangrijker gelden. Een zeer grote meerderheid van de Nederlandse bevolking geeft dus aan zich zorgen te maken over het opwarmen van de aarde. Effectief klimaatbeleid heeft onder andere te maken met een beter gebruik van de natuurlijke grondstoffen. 52% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat wij, dankzij vermindering van het energieverbruik, minder afhankelijk worden van landen als Saoedi Arabië. Het voorkomen van de opwarming van de aarde wordt door 48% genoemd. Daarnaast vindt wederom een kleine meerderheid dat het opwarmen van de aarde en het stijgen van de zeespiegel wereldwijd aangepakt dient te worden. 47% vindt dat Nederland maatregelen moet nemen door dijken te verhogen. Circa een derde vindt dat de Nederlandse regering momenteel voldoende aandacht besteedt aan het klimaatprobleem. Met name personen tussen de 50 en 64 jaar geven dit toe. Een ongeveer even grote groep vindt juist het tegenovergestelde. 6

7 Conclusies (II) De partijen die (heel) veel tijd zouden moeten besteden aan het werken aan een oplossing voor het klimaatprobleem zijn achtereenvolgend: de overheid (89%), de industrie (88%, de landbouw (79%) en de burgers (70%) De manier waarop bovenstaande groepen hun tijd moeten besteden is divers, burgers zouden dit overwegend vrijwillig moeten doen; de industrie en de landbouw zouden daarentegen regels toegekend moeten worden. De top 5 van mogelijkheden voor burgers om iets aan het klimaatprobleem te doen is als volgt: Isolatie van de woning; Een zuinige auto kopen; Dichtbij werk wonen; Zonnepanelen aanschaffen; MicroWKK ketel kopen. Activiteiten waar men zich momenteel al mee bezig houdt zijn: Isolatie van woning; Dichterbij werk wonen; Seizoensgroenten uit Nederland kopen. Wat betreft biobrandstoffen is vier op de tien Nederlanders het eens met de stelling dat sommige biobrandstoffen goed zijn voor het milieu, maar de meeste hiervan niet en de overheid zou alleen de goede moeten ondersteunen. Opvallend om te zien is dat personen t/m 49 positiever tegenover biobrandstoffen staan dan personen van 50+. Vooral personen tussen 50 en 64 geven significant meer aan totaal geen vertrouwen te hebben in biobrandstoffen. 7

8 Ruim de helft van de Nederlanders is het niet eens met de stelling Door energie duurder te maken, zullen burgers en bedrijven op den duur minder energie gaan gebruiken. Bijna twee op de tien Nederlanders is het wel eens met deze stelling, waarbij de 65 plussers het met 21% significant meer dan gemiddeld eens zijn. Ondanks het feit dat ouderen (50+) in Nederland niet warm lopen voor biobrandstoffen, is het juist deze groep die aangeeft meer dan gemiddeld in het bezit te zijn van groene stroom. Jongeren t/m 34 geven aanzienlijk meer aan niet te weten wat voor type stroom zij in gebruik hebben. Na bovenstaande is het ook niet verassend dat de 50 plussers, vergeleken met overige leeftijdsgroepen, significant meer aangeven dat groene stroom even duur is als normale, grijze stroom. De jongeren t/m 34 denken vooral dat groene duurder is dan de normale variant. Indien de subsidie op groene komt te vervallen, waardoor de prijs duurder zal worden, dan zegt circa de helft van de Nederlanders groene stroom op te zeggen. De keuze tussen een verplicht of een vrijwillig klimaatbeleid ligt nagenoeg gelijk aan elkaar, 51% kiest voor een verplichting waarbij de regering regels stelt die voor alle burgers en bedrijven gelden. Hierbij zijn het vooral degenen tussen de 25 en 34 die zeggen meer controle vanuit te overheid te moeten hebben. Personen tussen de 50 en 64 zeggen echter met 55% significant meer dan gemiddeld voor een vrijwillig klimaatbeleid te kiezen. Conclusies (III) 70% vindt dat een verplicht klimaatbeleid het meest effectief is als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ook hier kiezen de jongeren overwegend voor verplichting, waarbij de ouderen meer kiezen voor vrijwilligheid. 8

9 Interessante uitspraken met betrekking tot politieke voorkeur Links: : PVDA, Groenlinks, SP; Midden: : D66, CDA, Christen Unie, PvdD; Rechts: : VVD, SGP, PVV Ruim een derde bij zowel links, midden als rechts stemmenden geeft aan het klimaatprobleem een groot probleem, naast andere problemen te vinden. Niet verrassend, maar wel bevestigend, links acht het klimaatprobleem ernstiger dan de overige politieke groepen. Exact een derde van midden vindt dat het klimaatprobleem momenteel voldoende wordt aangepakt. Links en rechts zijn het met elkaar eens dat het klimaatprobleem juist onvoldoende wordt aangepakt. Op de vraag hoeveel tijd de verschillende partijen moeten besteden aan het werken aan een oplossing voor het klimaatprobleem is het overwegend midden dat vindt dat burgers hier heel veel aan moeten werken; midden en rechts die vinden dat de industrie hier heel veel tijd aan moeten besteden; en links dat vindt dat de landbouw en de overheid hier heel veel aan moeten werken. Op de verschillende uitspraken over mogelijkheden om als burgers iets aan het klimaatprobleem te doen is links de groep die overal de hoogst gemiddelde score heeft. Op het gebied van biobrandstoffen deelt links haar mening met midden. Daarnaast zegt links met 45% significant meer dan gemiddeld dat alleen sommige biobrandstoffen goed zijn, maar de meeste niet. Vandaar dat de overheid alleen de goede zou moeten steunen. Bijna een derde van de rechts stemmenden is het volledig mee oneens dat men minder energie zal gaan gebruiken wanneer deze duurder wordt. 9

10 Interessante uitspraken met betrekking tot politieke voorkeur Links: : PVDA, Groenlinks, SP; Midden: : D66, CDA, Christen Unie, PvdD; Rechts: : VVD, SGP, PVV Indien subsidie voor groene stroom komt te vervallen zegt een derde van links deze stroom te zullen blijven gebruiken. Meer dan de helft van rechts zegt direct over te stappen naar conventionele stroom. Over wat nu het meest effectieve klimaatbeleid is, zijn alle drie de politieke groepen het in grote getalen eens dat verplichting het meest effectief is als het gaat om het behalen van klimaatdoelstellingen. Van links zegt maar liefst 42% dat het gebruik van duurzaam hout verplicht zou moeten worden, terwijl een derde van de rechts meer vertrouwen heeft in een voorlichtingcampagne over de verschillende manieren van houtproductie. Bij een belastingmeevaller van de overheid vindt links dat deze geïnvesteerd zou moeten worden in de drie achtereenvolgde onderdelen: Gezondheidszorg, Onderwijs en klimaat. Voor midden is dat: Gezondheidszorg, Onderwijs, klimaatbeleid/politie. Voor rechts is dat: Gezondheidszorg, Onderwijs en Oplossen files/belastingverlaging 10

11 Resultaten in detail 11

12 Het gebruik van fossiele brandstoffen geeft een uitstoot van CO2 naar de lucht en dit maakt de lucht warmer. In hoeverre vindt u dit een probleem? Naar geslacht in % Is het ernstigste probleem dat bestaat Is 1 van de ernstigste problemen die er bestaan Is een groot probleem Is wel een groot probleem, maar er zijn belangrijkere Is geen probleem Totaal Man Vrouw 12

13 Het gebruik van fossiele brandstoffen geeft een uitstoot van CO2 naar de lucht en dit maakt de lucht warmer. In hoeverre vindt u dit een probleem? Naar leeftijd in % Is het ernstigste probleem dat bestaat Is 1 van de ernstigste problemen die er bestaan Is een groot probleem Is wel een groot probleem, maar er zijn belangrijkere Is geen probleem Totaal

14 Het gebruik van fossiele brandstoffen geeft een uitstoot van CO2 naar de lucht en dit maakt de lucht warmer. In hoeverre vindt u dit een probleem? vs. Type klimaatbeleid Is het ernstigste probleem dat bestaat Is 1 van de ernstigste problemen die er bestaan Is een groot probleem Is wel een groot probleem, maar er zijn belangrijkere Is geen probleem Totaal Vrijwillig klimaatbeleid Verplicht klimaatbeleid 14

15 Redenen om energie te besparen in % Totaal Man Vrouw Het voorkomen van het opwarmen van de aarde Het voorkomen van het opraken van energievoorraden 15

16 Redenen om energie te besparen vs. Type klimaatbeleid in % Het voorkomen van het opwarmen van de aarde Vrijwilligheid Het voorkomen van het opraken van energievoorraden Verplichting 16

17 Manieren om klimaatverandering aan te pakken in % Totaal Man Vrouw Met de hele wereld het klimaatprobleem aanpakken Nederland als land het probleem aanpakken door dijken te verhogen 17

18 Manieren om klimaatverandering aan te pakken vs. Type klimaatbeleid in % Met de hele wereld het klimaatprobleem aanpakken Vrijwilligheid Nederland als land het probleem aanpakken door dijken te verhogen Verplichting 18

19 In hoeverre vindt u dat het klimaatprobleem voldoende wordt aangepakt door de Nederlandse regering? in % Vrouw Man Totaal % 20% 40% 60% 80% 100% Meer dan voldoende Voldoende Voldoende noch onvoldoende Onvoldoende Meer dan onvoldoende 19

20 Hoeveel tijd moeten de partijen besteden aan het werken aan een oplossing voor het klimaatprobleem? in % Burgers Industrie Landbouw Overheid Heel veel Veel Veel noch weinig Weinig Geen 20

21 Op welke manier vindt u dat de volgende groepen moeten werken aan het klimaatprobleem? in % Burgers Industrie Landbouw % 20% 40% 60% 80% 100% Vrijwillig Regels Beprijzen 21

22 In hoeverre helpen onderstaande mogelijkheden om als burger iets te doen aan het klimaatprobleem? gemiddelde score o.b.v. 10 puntsschaal (10 helpt het meest, 1 helpt niets) ,90 7,37 7,32 7,20 7,08 6,53 6,48 6,17 4,44 4,00 3,27 Isolatie van uw woning Zuinige auto kopen Dichterbij werk wonen Zonnepaneel plaatsen MicroWKK ketel kopen Biobrandstoffen rijden Seizoensgroenten uit Nederland kopen Met openbaar vervoer reizen Dag in de week geen vlees eten Geld bij klimaatvriendelijke bank Compleet vegetarier eten 22

23 Kunt u aangeven in hoeverre u wel of niet al wat gedaan heeft of van plan bent te gaan doen voor het klimaat? in % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Isolatie van uw woning Seizoensgroenten uit Nederland kopen Dichterbij werk wonen Zuinige auto kopen Dag in de week geen vlees eten Met openbaar vervoer reizen MicroWKK ketel kopen Geld bij klimaatvriendelijke bank Zonnepaneel plaatsen Biobrandstoffen rijden Compleet vegetarier eten Doe ik al Ga ik zeker doen Ga ik misschien doen Ga ik niet doen 23

24 Kunt u aangeven in hoeverre u wel of niet al wat gedaan heeft of van plan bent te gaan doen voor het klimaat? Doe ik al vs. Mate belangrijkheid klimaatprobleem in % Isolatie van uw woning Dichterbij werk wonen Zuinige auto kopen Met openbaar vervoer reizen MicroWKK ketel kopen Zonnepaneel plaatsen Dag in de week geen vlees eten Compleet vegetarier eten Seizoensgroenten uit Nederland kopen Geld bij klimaatvriendelijke bank Biobrandstoffen rijden ernstigste probleem (n=17) 1 v/d ernstigste problemen (n=122) groot probleem naast andere (n=368) andere problemen belangrijker (n=293) niet echt probleem (n=94) 24

25 Welke van onderstaande uitspraken over biobrandstoffen geeft het beste uw gedachte weer? in % Ik denk dat biobrandstoffen voor verkeer goed helpen tegen het klimaatprobleem en de overheid moet deze ondersteunen 13 Op dit moment zijn de biobrandstoffen nog niet zo goed, maar er wordt gewerkt aan verbetering en daarom moeten we ze blijven steunen 32 Ik denk dat alleen sommige biobrandstoffen goed zijn voor het milieu, maar de meeste niet. De overheid zou alleen de goede moeten ondersteunen. 42 Ik heb geen vertrouwen in biobrandstoffen voor het verkeer en vind dat de overheid moet stoppen deze te ondersteunen Totaal 25

26 In hoeverre eens of oneens met de volgende stelling: Door energie duurder te maken, zullen burgers en bedrijven op den duur minder energie gaan gebruiken. in % Totaal % 20% 40% 60% 80% 100% Volledig mee eens Mee eens Mee eens noch oneens Mee oneens Volledig mee oneens 26

27 In hoeverre eens of oneens met de volgende stelling: Door energie duurder te maken, zullen burgers en bedrijven op den duur minder energie gaan gebruiken. vs. Mate van belangrijkheid klimaatprobleem in % ernstigste probleem (n=17) v/d ernstigste problemen (n=118) groot probleem naast andere (n=368) andere problemen belangrijker (n=293) niet echt probleem (n=94) % 20% 40% 60% 80% 100% Volledig mee eens Mee eens Mee eens noch oneens Mee oneens Volledig mee oneens 27

28 Heeft u zelf groene stroom? in % Vrouw Man Totaal Ja Nee Weet niet 28

29 Is het produceren van groene stroom volgens u duurder of goedkoper dan normale, grijze stroom? in % Groene stroom veel duurder dan normale, grijze stroom 10 Groene stroom iets duurder dan normale, grijze stroom 34 Groene stroom even duur als normale, grijze stroom 37 Groene stroom iets goedkoper dan normale, grijze stroom 3 Groene stroom veel goedkoper dan normale, grijze stroom 1 Geen idee Totaal 29

30 Indien de subsidie voor groene stroom vervalt, zou u dan groene stroom blijven gebruiken? in % Vrouw Man Totaal Ja Nee Weet niet 30

31 Indien de subsidie voor groene stroom vervalt, zou u dan groene stroom blijven gebruiken? in % ernstigste probleem (n=17) 1 v/d ernstigste problemen (n=118) groot probleem naast andere (n=368) andere problemen belangrijker (n=293) niet echt probleem (n=94) Ja Nee Weet niet 31

32 Wat voor klimaatbeleid heeft u liever vs. Welke methode denkt u dat het meest effectief is in % Voorkeur klimaatbeleid Meest effectieve klimaatbeleid Verplichting, waarbij de regering regels stelt die voor alle burgers en bedrijven gelden 51 Verplichting, waarbij de regering regels stelt die voor alle burgers en bedrijven gelden 70 Vrijwilligheid, waarbij burgers en bedrijven op een vrijwillige basis kiezen om klimaatmaatregelen te nemen 49 Vrijwilligheid, waarbij burgers en bedrijven op een vrijwillige basis kiezen om klimaatmaatregelen te nemen

33 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over het klimaatbeleid gemiddelde score o.b.v. 10 puntsschaal (1 geheel mee oneens; 10 geheel mee eens) Alleen extra kosten voor milieu indien verplicht Bereidheid energie besparen hangt af van anderen NL moet niet vooruitlopen op Europees & mondiaal beleid Alleen klimaatbeleid voeren als China en India dat ook doen Overheid mag belastingen verhogen op energie voor investeren in klimaatbeleid Overheid mag belastingen verhogen op energie om mensen te prikkelen Overheid mag belastingen verhogen op energie om vervuiler te laten betalen 33

34 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over het klimaatbeleid gemiddelde score o.b.v. 10 puntsschaal (1 geheel mee eens; 10 geheel mee oneens) Overheid mag belastingen op energie verhogen om inkomstenbelasting te verlagen Klimaatprobleem kan worden opgelost door technische oplossingen Klimaatbeleid mag gevolg hebben in kleinere auto's rijden en kleinere tv's Klimaatbeleid mag ten koste van NL economie Door belastingen op energie worden mensen zuiniger Door gestegen olieprijzen worden mensen zuiniger 34

35 Welke van onderstaande uitspraken m.b.t. supermarkten geeft het beste uw mening weer? in % Supermarkten moeten zsm verplicht worden koel en vriesvakken af te dekken Supermarkten moeten over 4 jaar verplicht worden koel en vriesvakken af te dekken Supermarkten moeten voorgelicht en gestimuleerd worden koel en vriesvakken af te dekken Overheid moet zich niet bemoeien met supermarkten Totaal 35

36 Welke van onderstaande uitspraken m.b.t. (on)duurzaam hout geeft het beste uw mening weer? in % Duurzaam hout verplichten, onduurzaam hout verbieden Belasting heffen op onduurzaam hout, waardoor consument automatisch kiest voor duurzaam hout Voorlichtingscampagne over verschillende manieren van houtproductie Overheid moet zich hier niet mee bemoeien Totaal 36

37 Welke van onderstaande uitspraken m.b.t. het verlagen van de BTW voor basisbehoeften en verhogen van de BTW voor luxe goederen geeft het beste uw mening weer? in % Goed idee, gelijk invoeren. Alle klimaatvriendelijke producten 0%, de rest 19% Dit zou je langzaam in stapjes kunnen invoeren over een periode van 5 jaar, zodat iedereen er aan kan wennen Alleen voor sommige producten zou je dit kunnen invoeren Slecht idee, het is heel moeilijk om te bepalen wat klimaatvriendelijk is en dit zal waarschijnlijk ook niet helpen Totaal 37

38 Hoeveel zou de overheid moeten besteden van de belastingmeevaller van 1 miljard Euro om de maatschappelijke problemen op te lossen Gezondheidszorg Onderwijs Klimaatbeleid Politie Oplossen fileprobleem Belastingverlaging Aflossing staatsschuld Ontwikkelingshulp

39 Hartelijk dank voor uw aandacht The World Association of Research Professionals Trendbox BV Goos Eilander Postbus DE Amsterdam ZO 0 (031)

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?)

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie onderzoeken hoe de Nederlandse politieke partijen over de Europese

Nadere informatie

klimaatcasino Stellingenspel

klimaatcasino Stellingenspel Stelling 1 Dat een klein land als België z n CO 2 -uitstoot terugdringt, helpt niks. De grote landen moeten het doen. Stelling 2 Acties rond de opwarming van het klimaat zijn niet meer nodig omdat iedereen

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis November 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas?

Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Toenemende zorgvraag versus bezuinigingen Bieden private investeerders soelaas? Onderzoeksvragen Hoe scoort gezondheidszorg in een maatschappelijke issue-ranking? Waaraan dankt de zorg zijn bijzondere

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN

DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Rapport DEMOCRATIE IN DOELGROEPEN Meningen van en over minderheden en hun stemgedrag 8 maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Datum 9 maart 2017 Auteurs

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord

61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord 61% Nederlanders wil natuur in nieuwe regeerakkoord Vogels en mensen, Vogelbescherming/ 2-6-2010 / P.1 / 2-6-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 17 mei 2010 Projectnummer

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

De duurzame energiesector

De duurzame energiesector De duurzame energiesector Welk beeld hebben jongeren van (werken in) de duurzame energiesector? GfK November 2016 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III

EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III Rapport EERSTE OORDEEL REGEERAKKOORD RUTTE III Het eerste oordeel 11 oktober 2017 www.ioresearch.nl I&O Research, 11 oktober 2017 Tevredenheid met Rutte III: kiezers reageren afwachtend Het kabinet Rutte

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) Utrecht, oktober 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Postbus 6813 500 AR

Nadere informatie

Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer?

Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer? Bijen beschermen door een verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen: Wat vindt de Nederlandse kiezer? In de Ipsos Politieke Barometer van week 7 hebben Nederlanders van 18 jaar en ouder enkele vragen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN

WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN WEERSTAND TEGEN TRUMP TOEGENOMEN 4 maart 2017 In deze peiling besteedden we speciale aandacht aan vier gebeurtenissen: twee debatten (RTL- en Radio 1-debat), de manier waarop Henk Krol de verlaging van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING 3 ONDERZOEKSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 3 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Klimaat en formatie

20 juni Onderzoek: Klimaat en formatie 20 juni 2017 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

HANS ONKENHOUT MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, MEI 2013

HANS ONKENHOUT MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, MEI 2013 ACHTERBANPEILING De achterban van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties aan het woord over toekomst van de energievoorziening in Nederland. HANS ONKENHOUT MARTIJN

Nadere informatie

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE

ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE ANALYSE FORUM VOOR DEMOCRATIE Vervolganalyse Peiling september 2017 1. Belangrijkste uitkomsten 1.1 Electoraal speelveld Forum voor Democratie is een geduchte concurrent van 50 Plus en PVV en ook van VVD,

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

HET KLIMAAT EN WARMETRUIENDAG

HET KLIMAAT EN WARMETRUIENDAG HET KLIMAAT EN WARMETRUIENDAG Februari 2016 Het klimaat en Warmetruiendag 1 URGENTIE OM KLIMAAT NEEMT TOE Warmetruiendag boort potentie voor energiebesparing aan Zorgen om klimaatveranderingen nemen toe:

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

Eind augustus representatieve steekproef van ruim 1500 Nederlanders > 18 jaar via

Eind augustus representatieve steekproef van ruim 1500 Nederlanders > 18 jaar via Onderzoeks opzet Eind augustus representatieve steekproef van ruim 1500 Nederlanders > 18 jaar via Resultaten zijn afgezet tegen personalia, stemgedrag, energiegebruik. Energiebewustzijn 57% zegt (behoorlijk)

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN Opleiding wederom splijtzwam Ouders kunnen veranderende Zwarte Piet prima uitleggen aan hun kinderen 1 december 2016 Meerderheid vindt maatschappelijke

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Jubileumonderzoek Maurice de Hond

Jubileumonderzoek Maurice de Hond Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Maurice de Hond als opiniepeiler zijn er 100 vragen gesteld, die zijn ingebracht door leden van Peil.nl. Hier staat een selectie van deze vragen. Op http://bit.ly/40jrpeiler

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015 Rapport NOS Prinsjesdagonderzoek 2015 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 De stand van de economie 9 De economie en de rol van het kabinet 14 Internationale crises 15 Griekenland 17 Vluchtelingencrisis 21 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 16 maart 2015 VVD, PvdA en SP stijgen PVV en D66 leveren in Aftreden bewindslieden bevestigt kiezers vooral in partijvoorkeur VVD en PvdA tonen licht herstel;

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH Persbericht 1 februari 2016 PVV en VVD gaan virtueel aan kop Op dit moment zou de PVV 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD (26 zetels). Rekening houdend met statistische

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie