7.3. Samenvatting door een scholier 5307 woorden 25 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.3. Samenvatting door een scholier 5307 woorden 25 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen"

Transcriptie

1 Samenvatting door een scholier 5307 woorden 25 maart keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijwetenschappen Massamedia Maatschappijwetenschappen H1 wat is criminaliteit (3.2 massamedia) Crimineel gedrag: verzamelnaam voor alles waarbij mensen rechtsregels overtreden die de overheid namens de samenleving stelt Basis van een regel waarde: principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven (eer, vrijheid, gelijkwaardigheid etc.) Norm: gedragsregels - Religieus (zondagsrust) - Moreel (mensenrecht) - Fatsoen (opstaan in bus voor oudere) - Recht (wetgeving) overtreding normoverschrijdend gedrag 1. Onmaatschappelijk gedrag (bikini over straat) 2. Crimineel gedrag: door de overheid (als rechtsregels in rechtsbronnen) strafbaar gesteld gedrag (= delict) Rechtsbronnen: belangrijke waarden vertegenwoordigd door normen die als rechtsregels zijn vastgelegd in rechtsbronnen als wetten, gemeentelijke verordeningen etc. gelden voor iedereen Bijv. jurisprudentie: geheel aan rechterlijke uitspraken (om conflict op te lossen wordt er gekeken naar eerdere rechtszaken) Functies rechtsregels: - Rechtszekerheid - Orde - Onafhankelijke rechtspraak rechtsgelijkheid - Voorkomen van conflicten Rechtsregels veranderen (Wetboek van Strafrecht) - Afwijkende normen en waarden van de maatschappij door aanpassing zullen meer mensen zich eraan houden omdat het aansluit bij eigen opvattingen - Samenleving is complexer geworden meer regels Rechtsregels zijn tijd- en plaatsgebonden (land) Pagina 1 van 18

2 Par 2. Criminaliteit: 1. Strafrechtelijk elk door de overheid bij wet strafbaar gesteld gedrag (=delict) 2. Gewone spreektaal alle misdrijven die in de wet omschreven staan Misdrijven Overtredingen Ernstige strafbare feiten Minder ernstige strafbare feiten Max 30 jaar vrijheidsstraf of levenslang Max 1 jaar hechtenis Licht politierechter Zwaar meervoudige kamer (= rechtbank met 3 rechters) kantonrechter Justitiële documentatie (opvolger strafblad) - Misdrijven waarvoor je veroordeeld bent - Misdrijven waarvoor je verdacht bent geweest - Overtredingen alleen: - als een rechter een vrijheidsstraf en/ of taakstraf heeft opgelegd - als de opgelegde boete minimaal 100,- was criminalisering: het strafbaar worden van bepaald gedrag decriminalisering soorten criminaliteit/ delicten: - delicten tegen openbare orde en gezag (uitschelden van politieagent) - gewelddelicten - vermogensdelicten (diefstal) - seksuele delicten - verkeersdelicten - drugsdelicten - economische delicten, omschreven in de Wet economische delicten (het verkopen van vlees met te veel sulfiet) - milieudelicten vaak vallen deze in meerdere categorieën andere indeling: - veelvoorkomende criminaliteit (kleine criminaliteit) ; fietsendiefstal, winkeldiefstal etc. - zware criminaliteit; moord, inbraak etc. georganiseerde criminaliteit: groep tot organisatie die op meerdere gebieden actief zijn par3. Criminaliteit als maatschappelijk probleem van alle tijden Hoog op de publieke agenda De huidige dominante cultuur vraagt om individuele vrijheid, maar ook om veel veiligheid Gevolgen criminaliteit: Materiële schade: - Directe financiële schade aan burgers, bedrijven en de overheid. - Indirecte financiële schade (bv bij winkeldiefstal; schade wordt aan klant doorberekent en de verzekeringspremies stijgen) - Kosten voor bestrijding van criminaliteit, zowel door de overheid als door burgers en bedrijven Immateriële schade: - Gevoelens van onveiligheid Pagina 2 van 18

3 - Problemen door inbreuk op de geestelijke en lichamelijke integriteit (bij geweld, lichamelijke delicten) of op de persoonlijke levenssfeer ;psychische klachten - vermijdingsgedrag (bv. s avonds niet meer over straat durven) - Psychosomatische problemen (angst, slaap- en concentratieproblemen) - Aantasting van het rechtsgevoel van mensen Actief bestrijden Actoren: - Particuliere initiatieven; burgerwachten - Bedrijven; bewakingsdiensten - Maatschappelijke instellingen/ organisaties - Daders= reclassering (hulpverlening aan (ex)gedetineerden, begeleiden taakstraf) - Slachtoffers (zie hulp) Hoofdtaken reclassering: 1. Hulpverlening aan mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Als iemand is opgepakt licht de reclassering de school, werk en familie in. En helpt ook bij studie- en relatieproblemen en bij terugkeer in de samenleving 2. Onderzoek en voorlichting over de achtergronden van een verdachte ten behoeve van officier van justitie en rechter. De reclassering beschrijft in een rapport de persoonlijke situatie van de verdachte 3. Het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van taakstraffen. Dit kan een werkstraf zijn waarbij ze geconfronteerd worden met de mogelijke gevolgen van hun gedrag Rechten van slachtoffers: 1. Recht op informatie 2. Spreekrecht (duidelijk maken wat de gevolgen zijn) 3. Recht op schadevergoeding, kan de schade niet op de veroordeelde verhaald worden Schadefonds Geweldsmisdrijven Hulp: - Slachtofferhulp - Blijf- van- mijn lijf (huiselijk geweld), opvang - Meldpunt Discriminatie - Stichting tegen Zinloos Geweld H2 Hoe veilig is Nederland Meten van criminaliteit ; methodologie - Kwantitatieve methoden: Groot aantal gegevens wordt verzameld of grote groepen mensen worden aangevraagd waarna het onderzochte in procenten kan worden uitgedrukt - Cijfermatig/ enquêtes - Kwalitatief onderzoek: Als er meer diepgaande info nodig is. Er wordt gebruik gemaakt van diepte- interviews met daders, slachtoffers, betrokkenen; diepgaande informatie over een beperkte doelgroep beeld geven van de meningen, ervaringen, behoeften van een bepaalde doelgroep - Interviews (open vragen) Goed onderzoek: Pagina 3 van 18

4 1. Betrouwbaarheid: gegevens berusten niet op toeval 2. Validiteit: onderzoek meet precies datgene dat het moet meten 3. Generaliseerbaarheid: heeft betrekking op de mate waarin een onderzoek als algemeen geldig kan worden beschouwd Politie- en rechtbankstatistieken politiestatistieken: alleen beeld over geregistreerde vorm (aangiften, of door politie zelf ontdekte misdrijven) Getallen geven maar een beperkt beeld 1. Politiestatistieken - Meet geregistreerde misdaad (aangifte en politieonderzoek) - Niet compleet a) Mensen doen niet altijd aangifte b) Delicten niet ontdekt c) Nadruk op zichtbare delicten 2. Rechtbankstatistieken - Veel politiezaken komen niet voor de rechter door sepot of transactie Onbetrouwbaarheid a) selectieve opsporing: meer controle = hogere cijfers, zware misdaad veel onderzocht b) Toename wetten c) Subjectieve beoordeling: mishandeling of doodslag? 3. Slachtofferenquêtes - Niet-geregistreerde criminaliteit (dark figure) - Anoniem - Geeft ook gegevens over risico s voor bevolkingsgroep Nadelen: - Niet iedereen wordt bevraagd - Seksuele delicten worden verzwegen - Subjectieve meting - Alleen veelvoorkomende delicten want steekproef te klein voor moord - Slachtofferloze criminaliteit (hard rijden etc.) Rechtbankstatistieken ook niet volledig beeld niet alle strafzaken komen voor de rechter Moeilijk te bepalen of criminaliteit toe- of afneemt: - Selectieve opsporing - Toename van regels en wetten - p 24 Daderenquêtes: self report studies er wordt aan mensen gevraagd of zij bepaalde misdrijven hebben gepleegd Kwantitatief onderzoek: dmv. Enquêtes cijfers baseren Kwalitatief onderzoek: bijv. te weten willen komen wat een gevoel van onveiligheid voor mensen betekent diepteinterviews Kenmerk: open vraagstelling (de geïnterviewde zoveel mogelijk aan het woord laten) Par2. Beeldvorming media generaliserend en stereotiep beeld van criminaliteit Pagina 4 van 18

5 Mn. Zware criminaliteit: kijkcijfers, commerciële belangen Mbt referentiekader! Hoog bij Telefgraaflezers Kenmerken: 1. Beeld dat criminaliteit vooral met geweld te maken heeft 2. Beeld dat het aandeel van de zware criminaliteit groot is Par3. Criminaliteit vroeger en nu P29 lange termijn ontwikkelingen Toename criminaliteit verband met maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving - Afnemend gezag van de overheid. De overheid kan niet meer automatisch rekenen op respect van de burger moet ze verdienen - Afnemende betekenis van het maatschappelijk middenveld (school, kerk, vereniging) als gevolg van de individualisering. minder sociale controle (eerder doorlopen bij een vechtpartij) - Vervaging maatschappelijke normen en waarden (onder meer door de verminderde betekenis van kerken, levensbeschouwing en ideologie) o Ontzuiling o Secularisatie (losmaken van de cultuur) - Sterk toegenomen welvaart meer diefstal (er valt meer te halen) - De afgenomen pak- en strafkans Pakkans: kans dat een strafbaar feit wordt opgemerkt en je wordt opgepakt - Toegenomen werkloosheid - Technologische ontwikkelingen (digitaliseringen internet) nieuwe criminele mogelijkheden - Internationalisering: biedt meer mogelijkheden (komst van buitenlandse criminelen, drugs) Ontwikkelingen vermogensdelicten gedaald door betere beveiliging geweldsmisdrijven toegenomen door verandering samenleving ( veel uitgaansgeweld gevolg van de gestegen welvaart en toegenomen alcohol consumptie) vermogensdelicten afgenomen roofovervallen en winkeldiefstal toegenomen toename geweld door betere beveiliging (onder bedreiging mes/ vuurwapen pincode invoeren) ook is er sprake van andere registratie roofoverval nu niet alleen als vermogensdelict maar ook als geweldsdelict geregistreerd stijging onveiligheidsgevoelens oorzaak: toename geweld Hoofdstuk 3. Oorzaken criminaliteit Par1. Wie is crimineel? Verschillen mbt. criminaliteit: Geslacht Leeftijd Maatschappelijke positie Pagina 5 van 18

6 Etnische afkomst Locatie Geslacht - Voornamelijk mannen - Vrouwen vaak minder ernstige delicten - Toename vrouwen op crimineel gebied Leeftijd - Vooral in de adolescentieperiode (16-23jaar) worden er delicten gepleegd - Mn. Diefstal Verklaringen oververtegenwoordiging van jeugdige delinquentie: o Opzoeken van grenzen en overschrijden maatschappelijke normen hoort bij het opgroeien o Veel jongeren worden geconfronteerd met veel sociale problemen verlies band samenleving o Segregatie vergroot de kans om met politie en justitie in aanraking te komen iemand heeft geen kans op een normale baan uitgesloten van economisch leven geen perspectief op mobiliteit en maatschappelijke participatie Veel aandacht voor jogneren om ervoor te zorgen dat zij een diploma moeten behalen Maatschappelijke positie - Vooral mensen met een lagere maatschappelijke positie - Werkloze mensen worden vaker aangehouden - Witteboordencriminaliteit: vermogensdelicten als belastingontduiking en verduistering vooral in de hogere klasse en middenklasse Etnische afkomst - Mn. Allochtonen mbt. diefstal/ drugs - Allochtonen maken zich weinig schuldig aan discriminerend gedrag /fraude Opvallende verschijnselen - Jeugdcriminelen: autochtonen en allochtonen evenveel - Allochtonen vormen niet één groep Marokkaanse en Antilliaanse jongens vaker in aanraking dan andere etnische groepen oververtegenwoordiging 2e generatie allochtonen (ouders veel lager mbt. landelijk gemiddelde) - De meeste allochtonen behoren tot een lagere maatschappelijke klasse Locatie - Inwoners van grote steden plegen vaker delicten hier wonen: 1. Meer kansarme jongeren 2. Is er minder sociale controle 3. Meer gelegenheid tot criminaliteit Par. 2 Criminologie: de wetenschap van bij wet strafbaar gestelde gedragingen en reactie van de maatschappij Beschrijvende criminologie: richt zich op de aard, omvang, spreiding en ontwikkeling van crimineel gedrag Theoretische criminologie: probeert crimineel gedrag te verklaren Pagina 6 van 18

7 3 soorten benaderingen: 1. Microniveau: verklaring van criminaliteit uit de individuele situatie en motieven van mensen - Biologische factoren - Psychologische factoren 2. Midden- of mesoniveau: benadering vanuit het individu in relatie tot zijn directe leefomgeving - Sociaalpsychologische factoren 3. Macroniveau: theorieën die criminaliteit bekijken vanuit structurele en culturele kenmerken van samenlevingen als geheel criminaliteit als maatschappelijk verschijnsel - Sociologische factoren Biologische en psychologische verklaringen op microniveau is de kernvraag: zijn er verschillen tussen criminele en niet-criminele mensen? En waarom vertoont de een het wel en de ander niet? 5% van de jongeren hoort tot persiste delinquenten: vaker crimineel gedrag vertonen en vaker ernstige delicten plegen Onderzoek naar daders: 1. Genetische en neurofysiologische kenmerken Welke rol spelen de erfelijke factoren? 2. Cognitieve en functionele persoonlijkheidskenmerken kenmerken als impulsiviteit, sensatiezucht, extravert gedrag en een lage intelligentie kunnen criminaliteit veroorzaken psychische stoornissen vergroot de kans op probleemgedrag (afgebroken schoolopleiding, verbroken relatie, slechte maatschappelijke vooruitzichten) Risicofactoren: - Gezin - School hoe zorgen omgevingsfactoren ervoor dat erfelijke factoren zich negatief - Buurt ontwikkelen? - Vrienden Sociaalpsychologische verklaringen - Normvervaging door ontbreken correctie grensverleggend gedrag - Criminelen vaak weinig liefde thuis gekregen (slaan of negeren) Op mesonieveau worden verklaringen gezocht in de directe sociale omgeving van de delinquenten als er problemen optreden in de primaire (gezin) en secundaire (school, vrienden, vereniging) socialisatie is de kans groter op crimineel gedrag - Gezin: als ouders het gedrag van kinderen niet corrigeren kan er normvervaging ontstaan - School: nieuwe normen als op tijd komen, aanwezig zijn etc. ook omgaan met anderen en autoriteiten (bijv. leraar) spijbelen licht crimineel gedrag gaan vertonen - Leeftijdsgenoten; peergroup: veel vormen van jeugdcriminaliteit komen voor in groepsverband o Groepsdwang (doe je niet mee, lig je eruit) o Neutralisatie: geleidelijk verdwijnen van een schuldgevoel er is niets mis met hun gedrag ontkenning van eigen verantwoordelijkheid voor crimineel gedrag - Conflicten tussen dominante cultuur en bepaalde subculturen binnen Nederlandse samenleving kunnen leiden tot normatief en crimineel gedrag Pagina 7 van 18

8 - Achterstandswijk: grote kans op crimineel gedrag minder aandacht voor het publieke eigendom gebrekkige sociale controle - Kerk en vereniging minder criminaliteit Sociologische verklaringen Criminaliteit in genen (voorloper discutabele frenologie= criminaliteit aan uiterlijk zien) Aangeleerd gedrag: kopiëren gezin, vrienden en buurt (geen afwijking) Macroniveau maatschappelijke omstandigheden en ontwikkeling waarop mensen weinig invloed hebben (H2) te maken met maatschappelijke ongelijkheid Alleen als maatschappelijke ongelijkheid leidt tot sociale desintegratie of tot sociale onrechtvaardigheid kans groter op crimineel gedrag Sociale desintegratie: mensen voelen zich niet langer verbonden met de samenleving P44 Par 3. Theorieën over criminaliteit Sociobiologische theorie Onderzoek naar de evolutionaire oorsprong van sociaal gedrag bij dieren incl. de mens (sociobiologie) - In hoeverre is crimineel gedrag aangeboren en hangt dit samen met biologische factoren? Aangeleerd- gedragtheorie - Crimineel gedrag wordt aangeleerd gezin, buurt, vrienden zijn bepalend - Geen afwijkende persoonlijkheidskenmerken - Dezelfde doelen, alleen verkeerd gedrag aangeleerd om ze te bereiken Gelegenheidstheorie - Gebaseerd op rationele keuzetheorie - De meest gunstige optie kiezen - Het niveau van criminaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid van potentiële daders, geschikte doelwitten en de afwezigheid van voldoende sociale bewaking de gelegenheid maakt de dief Anomietheorie (anomie= vormloosheid) - Verklaring wordt gezocht in maatschappelijke ongelijkheid - Iedereen wil zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder komen te staan maar door gebrek aan erkende en wettige middelen lukt dat niet iedereen reactie: acceptatie/ vlucht in niet- legitieme middelen Etiketteringstheorie/ stigmatiseringstheorie - Sociale afwijzing is de oorzaak van crimineel gedrag - Etiket crimineel mensen gaan zich hiernaar gedragen Bindings- of integratietheorie - Band met familie, vrienden etc. vormen remmen op de criminele neiging - Band ontbreekt sneller onmaatschappelijk en crimineel gedrag - Herstel van banden minder criminaliteit Socialecontroletheorie - Sancties (formeel, en informeel;ouders) Pagina 8 van 18

9 - Hoe minder de informele sociale controle, hoe slechter de relatie met ouders, des te meer kans op criminaliteit - Verschil met bindingstheorie: Socialecontroletheorie legt meer nadruk op de gevolgen van slechte bindingen (gebrekkige sociale controle). Bij de Bindingstheorie zijn die slechte relaties zelf de verklaring H4 De Rechtsstaat Par1 grondbeginselen Sociaal contract Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheidsmacht niet wordt misbruikt, maar de overheid moet ook kunnen rekenen op gehoorzaamheid en erkenning van haar gezag soort onderlinge afspraak Overheid heeft geweldsmonopolie om de maatschappij te handhaven Taak overheid de binnen de rechtsstaat: - Rechtshandhaving: de wet bepaald wat burgers wel en niet mogen - Rechtsbescherming: de wet beschermt burgers tegen willekeur van de overheid individuele vrijheid garanderen Beginselen van de rechtsstaat: - Politieke machtenscheiding - Overheid is gebonden aan de wet - De onafhankelijke rechter beslist in geschillen tussen burgers onderling en burgers en de overheid - Grond- of vrijheidsrechten zijn in de wet omschreven en gewaarborgd Beginselen of uitgaanspunten staan in de grondwet en in internationale verdragen - EVRM (Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens) - UVRM (Universele Verklaring van Rechten van de Mens) maatstaaf om machtsmisbruik door een overheid te controleren morele intentieverklaring; geen juridische consequenties Par 2. Rechtsstaat en criminaliteit De uitgangspunten van de rechtsstaat gelden niet alleen voor strafrecht (ook bijv. voor staatsrecht, bestuursrecht etc. ) Mbt. criminaliteit: Machtenscheiding wetgevende macht regering en parlement wetten maken op het gebied van strafrecht (Wetboek van Strafrecht) of drugs (Opiumwet) Uitvoerende macht regering; in werkelijkheid door ambtenaren belangrijkste taak: opsporen van strafbare feiten en het vervolgen van verdachten OM verantwoordelijk (alle officieren van justitie samen) OM wordt geholpen door politie en buitengewone opsporingsambtenaren; Spoorwegpolitie, Milieupolitie, SIOD, FIOD, AIVD (p59) verantwoordelijk voor het werk van OM en een deel van het werk van de Pagina 9 van 18

10 politie is de minister van Justitie politie heeft twee bazen; burgemeester en minister van Binnenlandse Zaken Rechterlijke macht onpartijdige rechters die onafhankelijk zijn van regering en parlement. Onafhankelijke rechters; belangrijkste voorwaarde: trias politica - Een rechter wordt voor het leven benoemd. - Een rechter kan niet worden ontslagen door de regering of het parlement. Als hij zelf een misdrijf begaat beslist de Hoge Raad hierover - De rechtspositie, zoals o.a. Het salaris, is bij wet geregeld - Het aantal rechters staat in elke rechtszaak van te voren vast Overheid is gebonden aan wettelijke regels Wetboek van Strafrecht - Legaliteitsbeginsel; alleen worden gestraft voor iets wat in de wet strafbaar is gesteld - Maximumstraf is per delict wettelijk vastgelegd - Ne bis in idem-regel; wanneer een rechter in een zaak een onherroepelijke uitspraak heeft gedaan, kan de betrokkene niet voor hetzelfde strafbare feit voor een tweede keer worden vervolgd. Zelfs nadat bijv. door DNAonderzoek, een vrijgesproken verdachte toch de dader blijkt te zijn - Geen straf zonder schuld; bijv bij ontoerekeningsvatbaarheid - Verjaring; voor minder ernstige feiten die pas na een paar jaar ontdekt worden kun je niet meer gestraft worden Strafproces P61 Par 3. Dilemma van de rechtsstaat de botsende belangen van rechtsbescherming en rechtshandhaving we willen beschermd worden tegen criminaliteit maar willen ook dat de overheid onze vrijheden respecteert discussie: hoeveel vrijheid willen we opofferen ten gunste van de criminaliteitbestrijding Afgeleiden - Mag de overheid zomaar alle burgers dwingen DNA af te staan om daardoor opsporing van misdadigers te vergemakkelijken? - mag de overheid bijv. zomaar info opvragen als telefonie en internetgegevens of is da in strijd met het recht op privacy? Voorbeelden p 64 en 65 Par 4. Klassenjustitie: wanneer het sociale milieu een rol speelt bij de opsporing, vervolging en berechting van verdachten bij OM, politie en rechter 1886 Wetboek van Strafrecht: - iedereen is gelijk voor de wet - iedereen heeft recht op een eerlijk proces politie: mensen uit duurdere buurten worden milder behandeld dan mensen uit een lagere sociale klasse en uit etnische minderheidsgroepen Deze mensen hebben ook een grote kans om door de officier van justitie vervolgd te worden vaker voorarrest bij lagere sociale klasse, drugsverslaafden en recidivisten (mensen die al eens eerder veroordeeld zijn) rechters leggen een zwaardere straf op bij - mensen uit lagere milieus Pagina 10 van 18

11 - recidivisten - werklozen - allochtonen redenen: - verdachten uit betere kringen zijn beter in staat hun belangen te behartigen (weten beter wat hun rechten zijn, begrijpen juridische formuleringen beter etc.) - officier van justitie en rechters komen zelf vaak uit betere kringen (hogere en middenklasse) - zelfde taal beter begrijpen - Eerder oordelen obv. Vooroordelen en stereotypen bij verdachten uit sociale milieus die zij minder goed kennen selffulfilling prophecy: politie, OM en rechters verwachten crimineel gedrag bij bepaalde bevolkingsgroepen en handelen daar vervolgens naar H5 overheidsbeleid steeds vaker roep om veiligheid criminaliteitsbestrijding geplaatst binnen een integraal veiligheidsbeleid Centraal in het beleid staat het voorkomen en reduceren van criminaliteit en overlast strafrecht alleen toegepast als andere maatregelen niet werken Nieuw: burgers betrekken en medeverantwoordelijk houden voor preventie van criminaliteit Veiligheidsbeleid kent een tweesporenbeleid afhankelijk van de soort criminaliteit wordt bekeken welke preventieve maatregelen er mogelijk zijn of waar het spoor van repressie moet worden gevolgd Preventie: vóór het delict heeft plaatsgevonden voorbeelden: - Versterking van de (sociale) controle (conducteurs, bewakingsdienst in winkelcentra) - Voorlichting (inbraak, scholen; actief antispijbelbeleid) - Aanpassing van de bebouwde omgeving (losse stoeptegels verwijderen etc. ter bevordering van de sociale veiligheid ) - Structurele maatregelen zorgen voor goede scholing en werkgelegenheid Repressie optreden als de criminaliteit al heeft plaatsgevonden Soorten beleid: - Opsporingsbeleid; politie en justitie beslissen welke vormen van misdaad de meeste aandacht van de politiek krijgen en hoe deze delicten zullen worden opgespoord maatregelen die de pakkans vergroten - Vervolgingsbeleid; het voor de rechter brengen van een verdachte geeft aan welke delicten worden vervolgd en welke op een andere manier worden afgehandeld (transactie) - Gevangenisbeleid - Nieuwe wetgeving - Preventief beleid Ontwikkelingen mbt. veiligheid - Uitbreiding van bevoegdheden vroegsporing / proactivering van de opsporingspraktijk: wetsovertreders opsporen zonder dat er sprake is van een verdachte Pagina 11 van 18

12 - Toegenomen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer door vroegsporing worden burgerlijke vrijheden beperkt - Het in elkaar schuiven van criminaliteitsbeleid en de bestrijding van overlast (bijv. preventief fouilleren) Par 2. Criminaliteitsbeleid in de praktijk Veel voorkomende criminaliteit Commissie Roethof Preventieprojecten ondersteund door minister van Justitie Projecten hebben 3 pijlers: - Intensivering van het functionele toezicht - Versterking van de binding van daders met de samenleving - Verbeteren en herinrichten van de gebouwde omgeving Nadruk: voorkomen van veelvoorkomende criminaliteit Repressieve mogelijkheden: lik-op-stukbeleid nadruk op herstellen van de ontstane schade (taak- of werkstraf) Maatregelen winkelier (preventief) - Technische maatregelen (camera s spiegels etc.) - Meer winkel- en bewakingspersoneel in dienst - Betere training en motivatie van het personeel Maatregelen overheid winkels (repressief) - Stimulatie van winkeliers die een stil alarm gebruiken directe verbinding met politie - Zwaardere aanpak heling - Optellen van kleine zaken tegen veelplegers sneller en langer vastzitten Jeugdcriminaliteit nadruk op het voorkomen dat jeugdige daders uitgroeien tot criminelen - Overtredingen en misdrijven door jongeren onder de 18 Kinderrechter Zware delicten : jarigen kan volwassenenstrafrecht worden toegepast - Jongeren die voor het eerst in aanraking komen met politie Bureau Halt taakstraf niet voor rechter (alleen bij veelvoorkomende criminaliteit ) Voordeel: positief afgeronde Halt-afdoening wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie, alleen in de politieregisters - Werkgelegenheidsprojecten moeten jongeren perspectief bieden, zodat zij beter zijn gewapend tegen verleiding van het snelle geld Georganiseerde criminaliteit politie en justitie hebben meer opsporingsbevoegdheden gekregen (inkijkoperaties, infiltranten, informanten betalen) Kroongetuigen: getuigen van een verdachte tegen een ander tegen strafvermindering loopt deze gevaar: programma voor beschermde getuigen Terrorisme aanpak van radicalisering en rekrutisering Info gewonnen door AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) Olv. Minister van Defensie Pagina 12 van 18

13 Gegevens van belang voor opsporing en vervolging van strafbare feiten medegedeeld aan OM geeft politie opdracht om mogelijke terroristen op te sporen/ aan te houden Witteboordencriminaliteit vorm van criminaliteit gepleegd door een persoon uit een hoger milieu, met een hoge status (fraude, belastingontduiking etc.) moeilijk te vervolgen - Controlemogelijkheden gering - Gebrek aan kennis van de politie Banken moeten nu als gevolg van de wettelijk geregelde informatieplicht alle gegevens over spaarrenten aan de FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) Wet Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) die casino s banken, levensverzekeraars etc. verplicht ongebruikelijke transacties te melden Par 3. Politieke visies Criminaliteit heeft zowel met maatschappelijke omstandigheden als met gedrag en verantwoordelijkheid van individuen te maken Linkse partijen: nadruk op de oorzaak van criminaliteit Rechtse partijen: meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de individuele dader voor zijn gedrag Beleid links: nemen van preventieve maatregelen en verbetering van maatschappelijke omstandigheden van mensen Rechts: benadrukken van het handhaven van rechtsregels en het belang van waarden en normen repressieve roep om meer politie en cellen PvdA - Samenleving moet duidelijke grenzen stellen en misdaad bestraffen - Normen moeten duidelijk zijn en iedereen moet het ook eens zijn over de waard ervan, anders zijn de regels niet te handhaven (= pragmatistmoralistische visie) - Iedereen heeft perspectief nodig dat hij of zij kan deelnemen aan de samenleving - Doel: een sociaal rechtvaardige samenleving VVD - Belang van rechtsregels; een zo groot mogelijke vrijheid voor burgers - Partij keert zich tegen normverloedering - Wil strengere straffen bij (veelvoorkomende) criminaliteit CDA - Belang van gezin, school en maatschappelijk middenveld bij het voorkomen van criminaliteit wijzen op waarden en normen en respect voor anderen strijd tegen normvervaging - Wil permanente maatschappelijke discussie over normen en waarden SP - Criminaliteit moet lokaal aangepakt worden - Pleit voor een sterke binding van de politie met de gemeenten waarin zij werkt - Capaciteit bij politie en justitie moet worden vergroot georganiseerde (internationale) criminaliteit aanpakken Pagina 13 van 18

14 H6 Opsporen, vervolgen en berechten Strafproces: Misdrijf dader opsporen verzamelen van bewijs proces- verbaal OM besluit tot wel of geen vervolging (rechte vonnis van de rechter Belangrijkste taken politie: - Handhaving openbare orde - Hulpverlening - Opsporing en aanhouding van verdachten en het verzamelen van bewijsmateriaal Opsporing bij een objectief, redelijk vermoeden Vroegsporing: voorbereiding van strafbare feiten opsporen de wens van de politie om in een zo vroeg mogelijk stadium op te treden botst soms met de grondwettelijke bescherming van de persoonlijke vrijheid de concrete zaak levert te weinig grondslag om vrijheidsbeneming te rechtvaardigen Bevoegdheden bij opsporing vastgelegd in Wetboek van Strafvordering en de Politiewet Geen toestemming vooraf van officier van justitie: - Verdachte staande houden (vragen naar personalia niet verplicht) - Verdachte aanhouden/ arresteren; iemand wordt verdacht van een strafbaar feit; mag ook door burgers maar ze moeten de gearresteerde zo spoedig mogelijk aan politie overleveren naar hulpofficier gebracht - Fouilleren - In beslag namen (bewijsmateriaal) - Vrijheid benemen o Max 6 uur waarbij tussen 0.00 en niet meetelt o In deze 6 uur alleen foto s of vingerafdrukken om de verdachte te kunnen identificeren o Bij misdrijven waarbij tenminste 4jaar gevangenisstraf op staat mag de politie een verdachte langer vasthouden (3dagen met mogelijke verlenging van 3dagen) goedkeuring door (hulp)officier van justitie o Daarna nog 104 dagen (hechtenis) waarvan de eerste 2 weken (inbewaringselling) goedkeuring nodig is van de rechter-commissaris en voor de overige tijd (gevangenhouding) goedkeuring van een rechtbank Wel toestemming vooraf van officier van justitie - Huiszoeking; machtiging tot binnentreden nodig - Inzetten van infiltranten (undercoveragenten die ongemerkt een misdaadorganisatie binnendrinken om info over die organisatie te verzamelen) - Uitvoeren van inkijkoperaties (om te kijken of er strafbare feiten worden gepleegd od het plaatsen van bugs en taps om af te kunnen luisteren) - Gecontroleerde doorvoer (om meer zicht te krijgen op een criminele organisatie) - Pinformanten geld betalen (leden van een misdaadorganisatie of mensen die ermee in contact staan, die de politie in ruil voor geld de waarheid vertellen) - Preventief fouilleren (veiligheidsrisicogebieden als uitgaanscentra etc.) Par 2 officier van justitie leiding opsporingsonderzoek Vervolging: zaak voor de rechter Pagina 14 van 18

15 OM= alle officier van justitie bij elkaar Officier van justitie kan - Seponeren - Transactievoorstel aanbieden - Vervolgen en dus dagvaarden Seponeren - Onvoldoende bewijs/ verdachte is niet strafbaar technisch sepot - Opportuniteitsbeginsel: vervolging is niet in algemeen belang beleidssepot - Klein vergrijp of verdachte is al genoeg gestraft beleidssepot Voorwaardelijk sepot: voorwaarden verbonden aan het seponeren anders alsnog voor de rechter Transactie / schikking geldboete/ taakstraf; weigering, alsnog voor rechter Komt veel voor zodat er meer tijd is voor zware misdrijven Als de maximale vrijheidsstraf niet hoger dan 6 jaar is mag het OM zelf: - Taakstraf tot 180 uur - Geldboete - Onttrekking aan het verkeer - Ontzegging rijbevoegdheid (max. 6 maanden) Verschil transactie: dit is verplicht, je hebt hier geen keuze Officier van justitie mag geen vrijheidsstraf (hechtenis of gevangenisstraf) opleggen omdat dit in strijd is met de trias politica Dagvaarden: verdachte voor de rechter brengen Par. 3 De rechter Organisatie van het strafrecht Rechtbank (9) - Kantonrechter o Mn. Huur- en arbeidsgeschillen o Gebied van strafrecht mn. Overtredingen - Politierechter o Lichtere en simpele misdrijven (vernieling, winkeldiefstal) o enkelvoudige kamer ; politierechter spreekt alléén recht o Mag max. 1 jaar vrijheidsstraf opleggen - Meervoudige kamer ; 3 rechters o Ernstige, meer ingewikkelde misdrijven o Na 2 weken uitspraak vanwege complexiteit van veel zaken - Kinderrechter o Overtredingen en misdrijven door jongeren (12 tot 18jaar) o Niet openbaar (bescherming jongeren) Pagina 15 van 18

16 o OM houdt rekening met de leeftijd o Zware misdrijven bij 16 tot 18jarigen kunnen volgens het volwassenenstrafrecht behandeld worden o Kinderen onder 12 jaar kunnen niet worden berecht niet-strafrechtelijke maatregelen als gezinsvoogdij -> Als de verdachte het niet eens is met de uitspraak kan hij/zij in hoger beroep gaan bij gerechtshof (5) De hele zaak wordt dan overnieuw gedaan -> Ook het OM kan in hoger beroep als het de straf te laat vindt Hoge Raad: hoogste rechtscollege - rechtspreken met 3 of 5 rechtsheren - Cassatie: Kijkt of het recht goed is toegepast (bij hoger beroep) - Concludeert de Hoge Raad dat het recht niet goed is toegepast wordt de zaak verwezen naar een ander gerechtshof Arrest: uitspraak van de Hoge Raad Rechtseenheid en rechtszekerheid bieden dmv. Cassatie en jurisprudentie Rechtszaak - Openbaar - Aanvang; verdachte krijg dagvaarding (oproep waarvan je verdacht bent, tijdstip van de zitting etc.) Een rechtszaak bestaat uit 8 stappen 1. Opening; de rechter controleert de persoonsgegevens van de verdachte. De verdachte krijgt te horen dat hij goed moet opletten en niet verplicht is tot antwoorden 2. Aanklacht; officier van justitie leest de tenlastelegging/ aanklacht voor 3. Onderzoek; de rechter begint aan het eigenlijke onderzoek naar het eventuele bewijs voor de aanklacht. Behalve het proces-verbaal van de politie maakt hij vaak gebruik van getuigen en is de mogelijkheid om allerlei deskundigen te ondervragen. Deze mogen door de partijen worden opgeroepen en ondervraagd. Zij staan onder eden en zijn verplicht de waarheid te spreken 4. Verhoor; verdachte mag zelf een verklaring afleggen waarna een ondervraging van de rechter, officier van justitie, en zijn eigen advocaat volgt. De verdachte staat niet onder ede 5. Requisitoir; verhaal van de officier van justitie waarin hij probeert aan te tonen dat de verdachte schuldig is en de rechter vraagt een bepaalde straf op te leggen (de eis) 6. Pleidooi; de advocaat verdedigd de verdachte. Hij zal proberen aan te tonen dat er te weinig bewijsmateriaal is of verzachtende omstandigheden aanvoeren. De officier van justitie mag hierop antwoorden waarop de advocaat daar ook nog op mag reageren 7. Laatste woord; de verdachte kan spijt betuigen, zijn onschuld benadrukken of aangeven hoeveel schade hij zal ondervinden van een eventuele straf 8. Vonnis; de uitspraak Om een verdachte schuldig te laten verklaren beantwoordt de rechter procesmatige (formele) en inhoudelijke (materiële) vragen Procesmatige vragen: - Is de dagvaarding geldig uitgereikt? - Is de rechter bevoegd over de voorgelegde zaak te oordelen? - Mag de officier van justitie de zaak (nog) vervolgen? - Is er reden om de zaak te schorsen? Pagina 16 van 18

17 Inhoudelijke vragen: - Is het ten laste gelegde feit geheel bewezen? - Levert het bewezen feit een strafbaar feit op? - Is de dader strafbaar - Welke straf moet worden opgelegd? Juryrechtspraak: groep mensen (zonder juridische opleiding) oordeelt of een verdachte schuldig is of niet Voordelen: - juryleden kunnen zich beter in de verdachte of het slachtoffer inleven - voelen aan hoe er in de samenleving wordt gedacht over criminaliteit nadelen: - juryleden hebben minder inzicht in het maatschappelijk belang op de lange termijn voor bepaalde veroordelingen - juryleden zijn makkelijker te beïnvloeden leiden door gevoel H7 criminaliteit en straf Par 1. Straf Strafmaat: bepaling van de soort straf en de hoogte ervan gebaseerd op Wetboek van Strafrecht waarin de max. straf staat o er wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder het strafbare feit gepleegd is o is er sprake van recidive? (eerder veroordelingen) soorten straf - hoofdstraf - strafrechtelijke maatregelen - bijkomende straffen hoofdstraffen - geldboete: deze wordt vervangen door hechtenis als hij niet betaald wordt - vrijheidsstraf - taakstraf; alternatieve straf opvoedende werking kan ipv. vrijheidsstraf 6maanden leer/ werkstraf: max. 240 uur o werkstraf: onbetaalde arbeid o leerstraf: cursus of training van elke hoofdstraf kan een deel voorwaardelijk worden opgelegd bijkomende straffen; naast de hoofdstraf een extra straf - inname rijbewijs - uit beroep zetting - etc. maatregelen dader beschermen tegen zichzelf en de samenleving wanneer deze niet of verminder toerekeningsvatbaar - Tbs : terbeschikkingstelling Voor 2 jaar, met een mogelijke verlening (gem. 6 jaar) - Pluk ze-wet; ontnemen van door misdaad verkregen geld of goederen Pagina 17 van 18

18 Par 2. Waarom straffen we? De keuze die de rechter maakt is een afweging tussen de gepleegde daad en het mogelijk gevolg van de straf Motieven om een dader te straffen - Vergelding - Preventie - Resocialisatie - Beveiliging van de samenleving - Handhaving van de rechtsorde - Genoegdoening aan het slachtoffer - Kosten - Cellentekort Reclassering - Leger des Heils primair gericht op respectievelijk - Stichting Verslavingsreclassering GGZ dak- en thuislozen en verslaafden - Reclassering Nederland gericht op maatschappelijke (her)inpassing Uitvoer taakstraffen Bij de uitvoering van werk- en leerstraffen houdt de reclassering toezicht Hieronder valt het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van onder meer: - Dienstverleningsprojecten als herstelwerkzaamheden in de buurt of werken in een revalidatiecentrum - Dader-slachtofferleertrajecten om daders na te laten denken over het effect van hun daad worden zij geconfronteerd met hun slachtoffers - De Cursus Alcohol en Verkeer voor dronken rijders Pagina 18 van 18

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1255 woorden 2 mei 2018 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit?

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk Criminaliteit en Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 6 + 7 Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1300 woorden 3 november 2010 2,3 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminalitiet

Samenvatting Maatschappijleer Criminalitiet Samenvatting Maatschappijleer Criminalitiet Samenvatting door een scholier 856 woorden 16 juni 2004 3,8 8 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer CRIMINALITEIT criminaliteit=alle

Nadere informatie

Criminaliteit. en rechtsspraak

Criminaliteit. en rechtsspraak Criminaliteit en rechtsspraak Praktisch: Leerboek blz. 128 t/m 143 Start 18 oktober 2018 Klaar 6 december 2018 Voortgangstoets (weging 2,5%) 13 december Leerstof en toetsen WEEK 42: 15-19 okt Thema Criminaliteit

Nadere informatie

8,6. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT. 1. Criminaliteit.

8,6. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT. 1. Criminaliteit. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april 2003 8,6 31 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT 1. Criminaliteit. Onmaatschappelijk = Afwijkend gedrag. Bv. met handen eten,

Nadere informatie

7,1. Paragraaf 1.1 Rechtsregels. Samenvatting door een scholier 3191 woorden 13 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen

7,1. Paragraaf 1.1 Rechtsregels. Samenvatting door een scholier 3191 woorden 13 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen Samenvatting door een scholier 3191 woorden 13 maart 2010 7,1 202 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Samenvatting Maatschappijleer criminaliteit en rechtsstaat Havo 5 Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit?

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1873 woorden 18 juni 2007 3,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer : Criminaliteit

Nadere informatie

Sommige normen zijn zo belangrijk > vastgelegd in de wet: rechtsbronnen. Als je deze overtreed vertoon je crimineel gedrag.

Sommige normen zijn zo belangrijk > vastgelegd in de wet: rechtsbronnen. Als je deze overtreed vertoon je crimineel gedrag. Samenvatting door een scholier 1892 woorden 7 juni 2013 6,1 6 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijwetenschappen Thema's maatschappijleer Hoofdstuk 1 Criminaliteit (=alles waarbij mensen rechtsregels

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Criminaliteit

Samenvatting Geschiedenis Criminaliteit Samenvatting Geschiedenis Criminaliteit Samenvatting door D. 1061 woorden 31 mei 2013 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Asociaal: je houdt geen rekening met anderen. Er staat niets over

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 1488 woorden 1 mei 2009 8,3 31 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk 1 Waarom maatschappijleer?

Nadere informatie

8,7. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

8,7. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november 2011 8,7 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1. Recht en Rechtvaardigheid Maatschappelijke normen: Rechtvaardigheid

Nadere informatie

Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door de overheid, die betrekking hebben tot het handelen van de mens als lid van de samenleving

Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door de overheid, die betrekking hebben tot het handelen van de mens als lid van de samenleving Samenvatting door een scholier 1807 woorden 29 maart 2006 4,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Ma Par. 1 Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door

Nadere informatie

7,2. Samenvatting door een scholier 3565 woorden 8 mei keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen. Criminaliteit en rechtsstaat

7,2. Samenvatting door een scholier 3565 woorden 8 mei keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen. Criminaliteit en rechtsstaat Samenvatting door een scholier 3565 woorden 8 mei 2011 7,2 14 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat Hoofdstuk 1 - Criminaliteit = de verzamelnaam voor alles waarbij

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1393 woorden 5 april 2004 7,3 21 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1 Criminaliteit

Nadere informatie

Normen, gedragsregels. (religieuze, morele, fatsoensnormen en rechtsnormen, zoals wetten.)

Normen, gedragsregels. (religieuze, morele, fatsoensnormen en rechtsnormen, zoals wetten.) Samenvatting door een scholier 4904 woorden 21 mei 2013 7,5 18 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen 1. Wat is criminaliteit? 1.1 Rechtsregels Waarde, een principe dat mensen belangrijk vinden

Nadere informatie

Regels bestaan er in elke samenleving. Aan de basis van elke regel staat steeds een waarde.

Regels bestaan er in elke samenleving. Aan de basis van elke regel staat steeds een waarde. Samenvatting door D. 3789 woorden 24 mei 2014 7,4 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtstaat Invalshoeken van maatschappijleer Politiek-juridische

Nadere informatie

Criminaliteit. Examenkatern KGT

Criminaliteit. Examenkatern KGT Criminaliteit Examenkatern KGT Wat is criminaliteit? Hoofdstuk 1 KGT (blz. 6) 1.1 Wat is crimineel gedrag? ONGESCHREVEN REGELS Wanneer vinden we iets een delict i.p.v. iets abnormaals? Heeft te maken met:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7 Samenvatting door Aylin 1392 woorden 7 maart 2018 8,5 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 4 Strafrecht: de

Nadere informatie

5,7. Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Paragraaf 1:

5,7. Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Paragraaf 1: Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart 2013 5,7 9 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1: Recht: iets kunnen of mogen volgens de wet Maatschappelijke gedragsregel:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Politieke besluitvorming, massamedia, criminaliteit en rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Politieke besluitvorming, massamedia, criminaliteit en rechtsstaat Samenvatting Maatschappijwetenschappen Politieke besluitvorming, massamedia, criminaliteit en rechtsstaat Samenvatting door K. 1992 woorden 18 juni 2016 7,1 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit.

De overheid voert een tweesporenbeleid: preventie en repressie van criminaliteit. Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 5 Overheidsbeleid 5. Overheidsbeleid 5.1 Integraal veiligheidsbeleid De huidige samenleving wordt wel een

Nadere informatie

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit? 1.1; Rechtsregels Waarde principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven. Normen gedragsregels. Zodra normen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1842 woorden 10 november 2010 5,4 12 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 2: Geen willekeur,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1095 woorden 22 juni 2004 5,5 4 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H4 Criminaliteit 1 Criminaliteit Onmaatschappelijk

Nadere informatie

8.1. Boekverslag door L woorden 25 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

8.1. Boekverslag door L woorden 25 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Boekverslag door L. 1574 woorden 25 februari 2003 8.1 219 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1. criminaliteit. - Criminaliteit: ernstige vorm van onmaatschappelijk gedrag. - Bij onmaatschappelijk gedrag

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 regels en rechten

Hoofdstuk 1 regels en rechten Samenvatting door een scholier 2765 woorden 13 augustus 2008 6,7 190 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 regels en rechten NORMEN EN WAARDEN Gedragsregels (normen) = afspraken over hoe mensen

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID

I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Boekverslag door A. 1979 woorden 28 oktober 2007 7.1 202 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer - Rechtsstaat I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Maatschappelijke normen: Wat de maatschappijleer

Nadere informatie

Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit?

Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? Vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en rechtsstaat Onderwerp Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? A 1. Aandachtspunten en belangrijke begrippen Criminaliteit als maatschappelijk

Nadere informatie

Recht is het geheel van gedragsregels, vastgesteld door de overheid, die betrekking hebben op het handelen van mensen als leden van een samenleving

Recht is het geheel van gedragsregels, vastgesteld door de overheid, die betrekking hebben op het handelen van mensen als leden van een samenleving Samenvatting door een scholier 1977 woorden 28 juni 2007 7 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer criminaliteit Hoofdstuk 1 1.1 wat is recht? Onmaatschappelijk gedrag: niet volgens de

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen II

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen II Opgave 1 Vertrouwen in de rechtspraak 1 maximumscore 2 Taken van de Raad van State zijn: De Raad van State adviseert regering en parlement over wetsvoorstellen (en over Algemene Maatregelen van Bestuur).

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1816 woorden 26 oktober 2010 6,1 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Rechtsstaat 1 Recht en rechtvaardigheid Er zijn talloze

Nadere informatie

1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn.

1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn. Antwoorden door een scholier 1685 woorden 28 september 2006 5,4 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Ho. 1 Criminaliteit 1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn.

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

6,4. Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december 2017 6,4 4 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting maatschappijkunde Inhoudsopgave: 1.1: blz. 1 1.2: blz.2

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld 24 maximumscore 2 Ministerie van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties) heeft als taak (één van de volgende): 1 het bevorderen van de openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

9,5. Criminaliteit en rechtsstaat. Samenvatting door Manon 2259 woorden 10 mei keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen

9,5. Criminaliteit en rechtsstaat. Samenvatting door Manon 2259 woorden 10 mei keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen Samenvatting door Manon 2259 woorden 10 mei 2016 9,5 1 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat -Bevat alleen belangrijkste/ meest voorkomende onderdelen van het examen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1882 woorden 9 juni 2013 7,6 46 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,9. Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus 2010 6,9 232 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer P1: Recht en rechtvaardigheid. Soorten regels. Maatschappelijke normen: ongeschreven regels, dingen

Nadere informatie

Onmaatschappelijk gedrag: gedrag dat mensen onfatsoenlijk vinden, bijv met je handen eten, dit gedrag wordt niet bestraft.

Onmaatschappelijk gedrag: gedrag dat mensen onfatsoenlijk vinden, bijv met je handen eten, dit gedrag wordt niet bestraft. Samenvatting door een scholier 2102 woorden 5 december 2004 8,2 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Criminaliteit Hoofdstuk 1: criminaliteit Waarde: principes die mensen

Nadere informatie

6, Wat is recht? 1.2 Wat is criminaliteit? Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni keer beoordeeld

6, Wat is recht? 1.2 Wat is criminaliteit? Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni keer beoordeeld Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni 2005 6,6 117 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer, Criminaliteit. 1. Criminaliteit Normen en waarden

Nadere informatie

Rechtstaat: Waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid.

Rechtstaat: Waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid. Begrippenlijst door R. 1058 woorden 11 juni 2016 6,4 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Rechtsnormen: Gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat verstaan we onder een rechtsstaat?(par. 1.1)

Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat verstaan we onder een rechtsstaat?(par. 1.1) Samenvatting door een scholier 2132 woorden 10 november 2011 5,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting door een scholier 1853 woorden 27 oktober 2014 4,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 1 Paragraaf 1 Een staat of

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Samenvatting H1-4: Criminaliteit en Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Samenvatting H1-4: Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijwetenschappen Samenvatting H1-4: Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting door Ebony 3217 woorden 14 november 2015 7,9 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen CRIMINALITEIT

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta)

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta) Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta) Samenvatting door een scholier 2803 woorden 12 april 2007 6,7 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer ViaDELTA

Nadere informatie

- Rechtsstaat: stelt de belangrijkste regels vast voor burgers en voor de overheid.

- Rechtsstaat: stelt de belangrijkste regels vast voor burgers en voor de overheid. Samenvatting door L. 1589 woorden 8 oktober 2012 6,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2350 woorden 2 juli 2017 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Alle maatschappelijke normen

Nadere informatie

MAW- Criminaliteit en rechtsstaat

MAW- Criminaliteit en rechtsstaat MAW- geschreven door marleenrijpkema www.stuvia.nl H1. Wat is criminaliteit? Een waarde is een principe dat mensen belangrijk vinden om na te leven. Hiervan worden normen, ongeschreven gedragsregels, afgeleid.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2398 woorden 22 januari 2006 4,5 8 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Criminaliteit Hoofdstuk

Nadere informatie

Alles waarbij mensen rechtsregels overtreden die de overheid namens de samenleving strafbaar stelt

Alles waarbij mensen rechtsregels overtreden die de overheid namens de samenleving strafbaar stelt Samenvatting door S. 3829 woorden 5 oktober 2013 6,2 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen H1 wat is criminaliteit? Alles waarbij mensen rechtsregels overtreden die de overheid namens de samenleving

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting door Q. 2117 woorden 7 juni 2016 5,9 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer samenvatting Rechtsstaat

Nadere informatie

Samenvatting Criminaliteit en Rechtsstaat

Samenvatting Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting Criminaliteit en Rechtsstaat Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit? Waarde= een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven (eer, vrijheid, gelijkwaardigheid) Normen= gedragsregels

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 4 Verklaringen voor daling van de criminaliteit 15 maximumscore 2 a de sociaal-economische benaderingswijze Voorbeelden van verklarende vragen (één van de volgende): 1 Is er een verband tussen verkleinen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2074 woorden 26 juni 2004 7,7 254 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Criminaliteit Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer H1t/m H7; Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer H1t/m H7; Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer H1t/m H7; Crimin Samenvatting door een scholier 2137 woorden 25 maart 2004 7,6 14 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer HOOFDSTUK 1 CRIMINALITEIT 1.1 Wat is crimin? Crimin:

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei 2007 6 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer $1.1 Rechtsregels zijn om - Ongewenst gedrag tegen te gaan - Orde te brengen

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Recht van spreken 1 maximumscore 2 a Het volgende citaat of een deel ervan (regels 27-37): Zebel concludeert de dader. 1 b Voorbeelden van een andere mogelijkheid zijn: 1 De dader erkent zijn

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving Samenvatting door een scholier 1819 woorden 7 juni 2004 7,8 28 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer samenvatting.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door M. 1182 woorden 28 november 2012 4,2 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Rechtsstaat 2.1 Recht en vaardigheid Regels en wetten

Nadere informatie

7,7. Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer

7,7. Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober 2009 7,7 37 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi 1.1 Een rechtsstaat heft speciale kenmerken. Een staat is gekenmerkt door het hoogste

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2035 woorden 22 juni 2005 8,3 13 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer: Criminaliteit.

Nadere informatie

Antwoorden Maatschappijleer Criminaliteit

Antwoorden Maatschappijleer Criminaliteit Antwoorden Maatschappijleer Criminaliteit Antwoorden door een scholier 810 woorden 1 mei 004 6,3 35 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H4: Criminaliteit: Maatschappelijk en onmaatschappelijk gedrag wordt

Nadere informatie

Samenvatting door L woorden 28 februari keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen. Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit?

Samenvatting door L woorden 28 februari keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen. Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? Samenvatting door L. 3852 woorden 28 februari 2016 1 1 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? 1. Strafbaar gedrag Aan de basis van elke regel staat een waarde,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat H1 t/m H7

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat H1 t/m H7 Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat H1 t/m H7 Samenvatting door een scholier 9133 woorden 12 februari 2012 6,7 21 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijwetenschappen Centraal

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtstaat

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtstaat Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtstaat Samenvatting door Marise 4976 woorden 6 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Maatschappijwetenschappen Criminaliteit

Nadere informatie

Voorbeelden rechtsbronnen: wetten, gemeentelijke verordeningen, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) & ministeriële regelingen.

Voorbeelden rechtsbronnen: wetten, gemeentelijke verordeningen, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) & ministeriële regelingen. Samenvatting door R. 6205 woorden 17 maart 2013 4,7 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijwetenschappen Massamedia Criminaliteit en rechtsstaat Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit? Aan de basis van elke

Nadere informatie

Witteboordencriminaliteit Criminaliteit die vanachter bureau s wordt gepleegd door met papieren en cijfers te rommelen, fraude.

Witteboordencriminaliteit Criminaliteit die vanachter bureau s wordt gepleegd door met papieren en cijfers te rommelen, fraude. Samenvatting door een scholier 2097 woorden 24 oktober 2006 8 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Waarden = opvattingen van mensen over wat in het leven belangrijk gevonden wordt. Normen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1981 woorden 20 juni 2006 6 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer Hst Criminaliteit 1. Criminaliteit

Nadere informatie

Bij maatschappijleer onderzoek je maatschappelijke problemen. (verslaving, samenleving etc.)

Bij maatschappijleer onderzoek je maatschappelijke problemen. (verslaving, samenleving etc.) Samenvatting door een scholier 1409 woorden 17 november 2014 6,6 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Verslag Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + Hoofdstuk 2 HAVO 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat

Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en Rechtsstaat Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit? 1: Rechtsregels Crimineel gedrag: verzamelnaam voor alles waarbij mensen rechtsregels overtreden die de overheid

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 1954 woorden 19 november 2009 8,1 55 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2438 woorden 8 mei 2017 6,6 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer MAATSCHAPPIJLEER SAMENVATTING RECHTSSTAAT 2.1 Hoeveel vrijheid

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER PERIODE 1. Gerard

MAATSCHAPPIJLEER PERIODE 1. Gerard MAATSCHAPPIJLEER PERIODE 1 Gerard Wat gaan we vandaag doen? Uitleg van het vak Oefenen Vragen Het vak maatschappijleer Verplicht voor elke scholier ongeacht niveau 1 jarig examenvak (schoolexamen) Essentieel

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9 Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9 Samenvatting door een scholier 1946 woorden 13 november 2011 7,4 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1: rechten en

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 7687 woorden 26 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen. Criminaliteit & Rechtsstaat

6,7. Samenvatting door een scholier 7687 woorden 26 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen. Criminaliteit & Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 7687 woorden 26 maart 2010 6,7 134 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Criminaliteit & Rechtsstaat Hoofdstuk 1: Wat is criminaliteit? Waarde: principe dat mensen

Nadere informatie

let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd!

let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd! Samenvatting door een scholier 1951 woorden 10 juni 2002 7 155 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd!

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo I Opgave 2 Jeugdcriminaliteit 13 maximumscore 2 Twee van de volgende: heropvoeding/resocialisatie: Het wil de ouders lichte opvoedingsondersteuning bieden / Het kind... biedt excuses aan het slachtoffer

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit hoofdstuk 1 t/m 4

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit hoofdstuk 1 t/m 4 Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit hoofdstuk 1 t/m 4 Samenvatting door een scholier 6539 woorden 7 november 2011 7,6 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Criminaliteit samenvatting

Nadere informatie

Maatschappijleer: Criminaliteit Hoofdstuk 1: Criminaliteit.

Maatschappijleer: Criminaliteit Hoofdstuk 1: Criminaliteit. Samenvatting door een scholier 2801 woorden 27 mei 2006 6,4 28 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer: Criminaliteit Hoofdstuk 1: Criminaliteit. 1.1 wat is recht? Onmaatschappelijk of afwijkend

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2219 woorden 13 januari 2009 7,3 335 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben zijn regels en afspraken. (bijv. in een gezin)

H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben zijn regels en afspraken. (bijv. in een gezin) Samenvatting door A. 1934 woorden 30 oktober 2011 7 263 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer PTA 1 Havo 4 H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit?

Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? Samenvatting door S. 6295 woorden 20 november 2014 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 1 Wat is criminaliteit? Crimineel gedrag is de verzamelnaam voor alles waarbij mensen rechtsregels

Nadere informatie

Onmaatschappelijk of afwijkend gedrag = gedrag dat de mensen onfatsoenlijk vinden.

Onmaatschappelijk of afwijkend gedrag = gedrag dat de mensen onfatsoenlijk vinden. Samenvatting door een scholier 3258 woorden 10 april 2006 6 4 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer thema Criminaliteit 1. Criminaliteit Onmaatschappelijk

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Inleiding recht

Samenvatting Maatschappijleer Inleiding recht Samenvatting Maatschappijleer Inleiding recht Samenvatting door M. 714 woorden 27 oktober 2016 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding Recht Wat is recht Recht geheel van overheidsregels Komen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 3262 woorden 19 juni 2004 5,9 168 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Criminaliteit Criminaliteit is een gedrag waarbij je schade

Nadere informatie

7,4. Samenvatting door een scholier 2432 woorden 20 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer HOOFDSTUK 1:

7,4. Samenvatting door een scholier 2432 woorden 20 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer HOOFDSTUK 1: Samenvatting door een scholier 2432 woorden 20 maart 2003 7,4 44 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer HOOFDSTUK 1: Gedrag: Onmaatschappelijk gedrag: afwijkend gedrag dat niet verboden is bij de wet. Rechtsregel:

Nadere informatie

Onmaatschappelijk gedrag -> niet verboden gedrag dat afwijkt van geldende normen & waarden.

Onmaatschappelijk gedrag -> niet verboden gedrag dat afwijkt van geldende normen & waarden. Samenvatting door een scholier 1434 woorden 25 juni 2004 6,8 21 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer CRIMINALITEIT 1.1 - Wetten & rechtsregels Onmaatschappelijk gedrag -> niet verboden gedrag dat afwijkt

Nadere informatie

Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Hoofdstuk Rechtsstaat

Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Hoofdstuk Rechtsstaat Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart 2018 7 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk Rechtsstaat Paragraaf 1: Idee en oorsprong van de rechtsstaat 1 Wat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer 2 Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer 2 Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer 2 Criminaliteit Samenvatting door een scholier 4292 woorden 29 juni 2014 7,4 1 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 2 Paragraaf 1 Regels en rechten Normen en waarden Regels

Nadere informatie

1. Recht en rechtvaardigheid

1. Recht en rechtvaardigheid 1. Recht en rechtvaardigheid Rechtsnormen; gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd. Rechtvaardigheid; volgens de wet. Rechtsstaat; staat waarin de rechten van burgers door wetten worden

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 3364 woorden 6 juli 2004 7,3 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk 4, CRIMINALITEIT.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2860 woorden 17 mei 2009 7 205 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting maatschappijleer Hoofdstuk

Nadere informatie

Eerste Nederlandse grondwet komt uit 1798, toen Nederland bezet was door de Fransen.

Eerste Nederlandse grondwet komt uit 1798, toen Nederland bezet was door de Fransen. Boekverslag door Shannon 1805 woorden 28 maart 2017 6.3 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappelijke normen of gedragsregels komen voort uit tradities, gewoontes

Nadere informatie

Criminaliteit en Rechtsstaat

Criminaliteit en Rechtsstaat Criminaliteit en Rechtsstaat Leertekst Maatschappijkunde.nl voor leerlingen en docenten Inhoudsopgave Leerdoelen Checklist 2 1 Criminaliteit in de Maatschappij 1.1 Criminaliteit als begrip 3 1.2 Criminaliteit

Nadere informatie

6,9. Praktische-opdracht door een scholier 2854 woorden 16 april keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,9. Praktische-opdracht door een scholier 2854 woorden 16 april keer beoordeeld. Maatschappijleer Praktische-opdracht door een scholier 2854 woorden 16 april 2012 6,9 14 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer CRIMINALITEIT Inleiding: Deze praktische opdracht is een onderzoek naar een onderwerp dat gaat

Nadere informatie