Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden 2014 Participatie als sleutel naar invloed"

Transcriptie

1 Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Participatie als sleutel naar invloed Dit werkplan geeft inzicht in de activiteiten van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders in. Het werkplan bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel bevat de activiteiten die rechtstreeks invulling geven aan de doelstelling. De Wet op het overleg huurders verhuurder is hierbij leidend. Het tweede onderdeel bevat de onderwerpen die ondersteunend zijn aan de doelstelling en het in stand houden en verder versterken van de organisatie het derde onderdeel heeft betrekking op de bestuurlijke taken die bij de vereniging horen en de financiële begroting.

2 Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Activiteiten ten diensten van de doelstelling / kerntaak Kerntaak/inleidend De kerntaak van Op het Zuiden Vereniging voor Huurders is het behartigen van de belangen van de huurders van Wonen Zuid. Deze taak krijgt invulling door het geven van adviezen aan Wonen Zuid over allerlei activiteiten. Veelal gaat het dan over bijstelling van beleid of bijvoorbeeld nieuw beleid. Verder rekent Op het Zuiden de ondersteuning van bewonerskader (bewonersgroepen/commissies) tot haar kerntaak. Beleidsadvisering In wordt geadviseerd over een aantal beleidstrajecten. Hiervan is er een aantal bekend. Op basis van maatschappelijke en politieke factoren zal er zeker behoefte zijn aan extra adviestrajecten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen intensieve en niet intensieve adviestrajecten. Intensieve adviestrajecten Bij de intensieve adviestrajecten wordt uitgegaan van directe voor huurders. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de betaalbaarheid, het dienstenpakket of de woon en leefomgeving. Hierbij vindt Op het Zuiden het van belang dat er breed draagvlak wordt gezocht onder de achterban. Voor deze adviestrajecten wordt een werkgroep ingericht die bestaat uit huurders. De werkgroep bestaat uit maximaal 5 leden en wordt ondersteund door de directeur van Op het Zuiden. Het bestuur van Op het Zuiden verzoekt de werkgroep een advies voor te bereiden waarna de werkgroep aan de slag kan. De werkgroep gaat aan de slag, formuleert een conceptadvies en brengt dat vervolgens uit aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit en breng het definitieve advies uit aan Wonen Zuid. In gaat het bestuur uit van 10 intensieve beleidsadviestrajecten. Hiervan staan er nu een aantal vast en wordt er tijd gereserveerd voor niet voorziene trajecten. De beleidstrajecten waarvan het de verwachting is dat deze in aan de orde zullen zijn: Onderzoek woonlasten (nieuw beleid, samen met WZ) Onderzoek eerste huur en woonbeleving (nieuw beleid, eigen onderzoek) Mutatiebeleid (beleidsevaluatie, samen met WZ) Tuinonderhoudsbeleid (nieuw beleid samen met WZ) ZAV beleid (beleidsevaluatie (samen met WZ) Modernisering woonruimteverdelingsbeleid (WRV sales) (beleidsevaluatie samen met WZ) Modernisering woonruimteverdelingsbeleid (o.b.v. leefstijlen) (nieuw beleid samen met WZ) Abonnement serviceonderhoud (nieuw beleid samen met WZ) Warmtewet (nieuw beleid samen met WZ) Niet intensieve adviestrajecten Bij de niet intensieve beleidstrajecten gaat het om adviesaanvragen die minder impact hebben voor huurders en veelal op basis van actualiteit en korte termijnverzoeken afgehandeld moeten worden of jaarlijks terugkerende trajecten. Deze adviestrajecten handelt het bestuur zelf af. Deze zijn voor wat betreft de tijdsbelasting dan ook minder zwaar. In verwacht het bestuur 10 niet intensieve beleidsadviestrajecten. Dit betreft een inschatting op basis van eerdere ervaringen. Een aantal zijn reeds bekend:

3 Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Reguliere huurronde (jaarlijks terugkerend) Evaluatie huurverhoging bij woningverbetering Begroting Wonen Zuid 2015 (jaarlijks terugkerend) Evaluatie prestatieafspraken gemeenten (jaarlijkse evaluatie) Evaluatie klachtencommissie (jaarlijkse evaluatie) Overleg met Wonen Zuid Op het Zuiden gaat in samen met Wonen Zuid aan de slag met een nieuw participatiemodel. De nieuwe participatiestructuur is afgestemd op de nieuwe organisatie indeling van Wonen Zuid. Dit betekent dat in het overleg met Wonen Zuid de regio s plaats hebben gemaakt voor afdelingen. De participatie met huurders wordt verbonden met de afdeling wonen & beleid en strategie. Dit overleg vervangt het regio overleg. Dit overleg vindt drie keer per jaar plaats. Daarnaast is er sprake van een bestuurlijk overleg dat twee keer per jaar plaatsvindt. Het regio overleg is vooral bedoeld om adequaat geïnformeerd te blijven over de activiteiten van Wonen Zuid. Het gaat dan niet alleen om de renovatie en onderhoudsactiviteiten maar ook om allerlei beleidsontwikkelingen en beleidsevaluaties over zaken die huurders betreffen. Tijdens deze overleggen kunnen allerlei zaken aan de orde worden gesteld die voor huurders van belang zijn. Buiten reguliere overleggen worden er op thema s allerlei werkgroepen samengesteld om specifieke onderwerpen te behandelen. Het is de bedoeling om deze werkgroepen samen te stellen met huurders buiten het bestuur. Hiermee wordt beoogd een bredere betrokkenheid onder huurders te bewerkstelligen en huurders in de gelegenheid te stellen laagdrempeliger deel te laten nemen aan het werk van OhZ. Ondersteuning bewonersgroepen en het organiseren van huurders Het is belangrijk dat huurders georganiseerd zijn. In het nieuwe participatiemodel ligt de focus op de betrokkenheid en participatie van georganiseerde huurders op wijkniveau en buurtniveau. Dit is niet alleen in het belang van de huurders zelf maar ook van Wonen Zuid. Op het Zuiden is daarbij van mening dat huurdersbelangen zoveel als mogelijk collectief besproken moeten worden tussen belanghebbenden. Daarom streeft Op het Zuiden ernaar om huurders in wijken, buurten en complexen te organiseren. De ondersteuning van (bestaande) bewonersgroepen vindt plaats op verzoek van de groep zelf of komt tot stand op basis van activiteiten van Wonen Zuid of door bepaalde omstandigheden in de woon en leefomgeving. Dit zijn onder andere trajecten die te maken hebben met planmatig onderhoud van woningen, renovatie en bijvoorbeeld wijkontwikkeling. De ondersteuning van huurders wordt verzorgd door de werknemer van Op het Zuiden en/of door vrijwilligers. Ondersteuning van individuele huurders vindt plaats via het serviceaanbod dat Op het Zuiden aan haar leden aanbiedt. Het serviceaanbod is enerzijds bedoeld om individuele leden te ondersteunen en te helpen en anderzijds om voeling te houden met huurders en hun ervaringen waardoor eventuele problemen die beleidsaandacht vragen boven komen drijven.

4 Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Activiteiten die ondersteunend zijn aan de doelstelling / faciliterend Inleidend Om de kerntaken uit te voeren is er een organisatie nodig. Deze organisatie herbergt een aantal onderwerpen dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de doelstelling te kunnen uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om legitimiteit, administratieve activiteiten, beheer en verwerving van financiële middelen. In dit onderdeel van het werkplan wordt hier nader op ingegaan. Legitimiteit/bestaansrecht Op het Zuiden behartigt de belangen van huurders. Daarvoor moet zij, aantoonbaar, een betekenend aantal huurders vertegenwoordigen. Dit betekent dat er allerlei activiteiten nodig zijn om deze huurders aan de vereniging te binden. Dit kan door het lidmaatschap en door een adequaat vrijwilligersbeleid. Communicatie In zal er wederom sterk ingezet worden op communicatie. Hiervoor wordt de website gebruikt en de nieuwe enquête software. Verder is de nieuwsbrief vernieuwd en kunnen huurders gemakkelijker met benaderd worden. De Polls doen goed werk als het gaat om de huurders te vragen naar hun mening om hen op deze manier te betrekken in standpuntbepaling. De huisstijl van Op het Zuiden is in 2013 verder tot leven gekomen en kan in op volle kracht worden ingezet. De uitingen zijn er vooral op gericht om te werken aan de naamsbekendheid van Op het Zuiden. Op het Zuiden zal er ook op inzetten om met advertenties aanwezig te zijn in wijk en buurtbladen om aan de naamsbekendheid en herkenning te werken. Ledenwerving doelgroep nieuwe huurders/verhuringen Met ingang van wordt een nieuw ledenwervingsbeleid actief voor de doelgroep nieuwe huurders/verhuringen. Dit betekent dat bij alle nieuwe verhuringen door Wonen Zuid actief het lidmaatschap van Op het Zuiden wordt aangeboden. Als de huurder hiervoor kiest is hij het eerste jaar gratis lid. Gedurende dat jaar is het aan de vereniging om bij huurders aannemelijk te maken dat Op het Zuiden er toe doet en dat het belangrijk is om lid te zijn van de vereniging. Naar verwachting zullen er in ongeveer 1300 huurders lid worden van Op het Zuiden. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe verhuringen bij Wonen Zuid. De verwachting is dat na een jaar gratis lidmaatschap minimaal een derde van deze huurders zullen kiezen voor een betaald lidmaatschap. Beleidsontwikkeling bewonerscommissies als ambassadeur In het beleidsplan een basis voor ledenwerving is een ambitie opgenomen om specifiek wervingsbeleid te ontwikkelen om (leden van) bewonerscommissies op te leiden tot ambassadeurs om Op het Zuiden verder te versterken. Dit plan zal in met externe ondersteuning uitgewerkt worden en indien mogelijk gerealiseerd. Vrijwilligersbeleid Op het Zuiden gaat een vrijwilligersbeleid ontwikkelen. Het vinden en binden van vrijwilligers voor de vereniging is geen eenvoudige taak en kan niet meer worden overgelaten aan het toeval. De ontwikkeling van het beleid is eind 2013 in gang gezet en zal medio worden afgerond. Het beleid

5 Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden zal onderscheid maken tussen de vrijwilligers die invulling kunnen geven aan de kerntaken, de ondersteunende taken en de bestuurlijke taken. In de financiële begroting worden middelen voor gereserveerd om enkele pilots te kunnen uitvoeren. Administratie (leden & financieel) In veranderen er een aantal regels dat invloed heeft op de uitvoering van de financiële administratie van de vereniging. Dit betekent dat het financiële systeem aangepast dient te worden. Van dit moment wordt gebruikt gemaakt om ook de ledenadministratie bij de tijd te brengen. De financiële administratie en de ledenadministratie worden op elkaar afgestemd waardoor er meer geautomatiseerd kan worden. Dit betekent dat er een forse tijdsbesparing kan worden gerealiseerd. Deze uren kunnen dan worden ingezet voor de kerntaak. Innovatie In zal er onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden voor innovatie om huurders iets te bieden waar zij beter van kunnen worden en waardoor zij aan de vereniging worden gebonden. Hiervan zijn diverse goede voorbeelden, de ANWB niet in de laatste plaats.

6 Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Bestuurlijke taken & financiële begroting Het bestuur Het bestuur van de vereniging draagt zorgt voor de bestuurlijke activiteiten die nodig zijn om de vereniging goed te laten functioneren. Het bestuur van Op het Zuiden vergadert in principe 10 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei inhoudelijke onderwerpen aan de orde waaronder de beleidsadviestrajecten en de formele verplichtingen van de vereniging zoals de algemene ledenvergaderingen. De onderwerpen die hier aan de orde komen hebben betrekking op het algemene beleid van Wonen Zuid. De afdelingen zetten zich in voor de activiteiten in de regio s. Naast het signaleren van allerlei regionale aangelegenheden houden de afdelingen zich bezig met het organiseren en ondersteunen van huurders op wijk- en buurtniveau. Met name op dit laatste zal de nadruk komen te liggen. Financiële begroting () De financiële begroting is georiënteerd op de financiële afspraken die zijn gemaakt in de subsidieovereenkomst die is overeengekomen tussen Op het Zuiden en Wonen Zuid. Deze overeenkomst is gebaseerd op de uitgangspunten van het startdocument zoals voor 2012 en 2013 was afgesproken. De voorliggende financiële begroting beperkt zich tot. Inhoudelijke activiteiten geven de grondslag voor de begroting. Naast inhoudelijke activiteiten zijn er ook organisatiekosten en kosten die voortkomen uit de statutaire verplichtingen van de vereniging. De begroting van Huurdersvereniging Op het Zuiden is sluitend. Kortweg zijn er aan inkomsten te verwachten en aan uitgaven. Het tekort van wordt gedekt uit het exploitatie resultaat van Het exploitatierisico van de vereniging zit vooral in de toekomst. Op het Zuiden zal aan de inkomstenkant (lees ledengroei) haar positie moeten versterken om financieel meer onafhankelijk te worden van Wonen Zuid. Het plan dat hiervoor in samenwerking met Wonen Zuid is ontwikkeld wordt in uitgevoerd.

7 Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden Begroting Diverse (personele) kosten Vergoeding vrijwilligers Reis en verblijfskosten Salariskosten (inclusief werkgeverslasten) Loopbaanbeleid Toelichting Vrijwilligers krijgen een maandelijkse vergoeding om de kosten te dekken. Dit betekent dat zij verder niets declareren met uitzondering van de reiskosten buiten de eigen regio. Het klachtenbureau wordt bezet door een vrijwilliger die hiervoor een maandelijkse vergoeding krijgt van 115. Het ontwikkelbudget is gereserveerd voor nieuw beleid voor kantoorondersteuning o.b.v. nieuw beleid. De reis- en verblijfskosten hebben betrekking op de kosten die gemaakt worden door het personeel en vrijwilligers buiten de eigen regio. De salariskosten hebben betrekking op het personeel en betreffen alle brutosalarissen en bijkomende kosten. Huisvestingskosten Huur kantoorruimte* Kosten energie / GWE en servicekosten* Onderhoud kantoorruimte* *Toelichting Het kantoor wordt beschikbaar gesteld door Wonen Zuid. Om de kostenposten inzichtelijk te houden kiest het bestuur ervoor om deze post evenwel op te nemen in de begroting. Onderhoud kantoorruimte heeft betrekking op bijvoorbeeld het vervangen van lampen, ruiten, schoonmaakkosten e.d P.M Algemene organisatiekosten Accountants- en administratiekosten* Advies- en ondersteuningskosten* Kantoorbehoeften* Drukwerken * (taxatie) Portokosten * Onderhoud kantoormachines Kosten hardware en software Kosten repro / kop* Kosten overige interne organisatie en activiteiten* * Toelichting Accountantskosten worden beperkt tot het opstellen en afgeven van de accountantsrapportage. De verwerking van de administratie wordt weer zelf ter hand genomen. Voor begeleiding en advies hiervoor wordt een post advies- en ondersteuningskosten opgenomen. De post kantoorbehoeften heeft betrekking op alle kleine materialen ten behoeve van het dagelijks werk. Drukwerken betreft papier, enveloppen e.d. Portokosten: kosten voorzien in het houden van twee algemene ledenvergaderingen en één algemene vergadering ten behoeve van de regio. Daarnaast is er sprake van vaste portokosten voor het verzenden van allerlei poststukken. Kosten repro en kop hebben betrekking op het kopieerapparaat en papierkosten. De post overige interne organisatie en activiteiten hebben betrekking op allerlei zaken, onder andere op het verzendklaar maken van grote zendingen (drie ledenvergaderingen). Specifieke organisatiekosten Kosten bewonersgroepen en commissies* Vergaderkosten bestuur* Professionalisering* Kleine aanschaffingen *

8 Werkplan Huurdersvereniging het Zuiden * Toelichting Kosten bewonersgroepen hebben betrekking op bijeenkomsten die door de huurdersvereniging worden georganiseerd. Vergaderkosten bestuur hebben betrekking op die besturen die niet beschikken over een kantoor, dan wel om moverende redenen extern bijeenkomen. Professionalisering gaat over het bezoeken van bijvoorbeeld symposia of cursussen. De post kleine aanschaffingen heeft betrekking op kleine kantoorartikelen die niet op de balans worden gezet. Public relations Publicatie- en advertentiekosten * Relatiekosten Representatiekosten Kosten website * Kosten ontvangst relatie* * Toelichting Publicatie- en advertentiekosten worden besteed aan het plaatsen van advertenties / advertorial in buurt- en weekbladen ten behoeve van de naamsbekendheid en ledenwerving. De kostenpost website heeft betrekking op de hosting en de kosten ontvangst relaties voor de koffie op kantoor Algemene kosten Contributies Abonnementen Telefoon en ADSL Assurantiën algemeen Vakliteratuur Incidentele en overige kosten Bankkosten* Afschrijvingen* Onvoorzien Aflossing schuld WZ (nieuw) Investering automatisering administratie Beleidsontwikkeling ledenwerving * Toelichting De post bankkosten bevat alle kosten die betrekking hebben op het automatisch incasseren van de contributie van de leden. De post afschrijvingen heeft betrekking op de reservering die gedaan moet worden om investeringen te vervangen indien nodig. Op basis van ervaring dient een bedrag aan oninbare contributie te worden opgenomen. Inkomsten Contributies Subsidie Wonen Zuid Reservering projectsubsidie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad

Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Werkplan & Begroting 2015 Regionaal Huurdersberaad Regionaal Huurdersberaad Postbus 13124 3507 LC UTRECHT Tel : 030 236 18 61 Fax : 030 234 29 67 E-mail : secretariaat@regionaalhuurdersberaad.nl www.regionaalhuurdersberaad.nl

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem

Verder in gesprek. Haarlemse stijl van communiceren. Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem Verder in gesprek Haarlemse stijl van communiceren Afdeling Communicatie Gemeente Haarlem februari 2014 1 Inleiding Op 20 juni 2013 heeft de commissie Bestuur het voortbestaan van de Stadskrant besproken.

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

KansPlus: Meerjarenplan. Focus op individuele en lokale belangenbehartiging. 0. Samenvatting. Versie: maart 2015

KansPlus: Meerjarenplan. Focus op individuele en lokale belangenbehartiging. 0. Samenvatting. Versie: maart 2015 KansPlus: Meerjarenplan Focus op individuele en lokale belangenbehartiging Versie: maart 2015 0. Samenvatting Missie KansPlus: een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Utrecht, september 2009 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie