ENERGIEBELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEBELEIDSPLAN 2013-2016"

Transcriptie

1 ENERGIEBELEIDSPLAN RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Energiebeleidsplan Versie 3.0 Definitief Utrecht, 2 april , LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOXIA B.V..

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding RIGD-LOXIA & Energie Onderverdeling energieverbruik naar scopes Energieverbruik scope 1 en Verhuizing Inspanningen en doelstellingen Inspanningen om de scope 1 emissie te verlagen Inspanningen om de scope 2 emissie te verlagen Doelstelling groene stroom Bijlage 1 Besparingsmaatregelen / Duurzaamheidsacties Colofon Blad 2/16

3 1 Inleiding Als onderdeel van het energiezorgsysteem van RIGD-LOXIA wordt er elke vier jaar een energiebeleidsplan opgesteld. Voor u ligt het energiebeleidsplan over de periode Doel van het Energiebeleidsplan is het geven van inzicht in: De verdeling van het energieverbruik naar hoeveelheid en functionaliteit; De doelstellingen van RIGD-LOXIA op het gebied van energie; De maatregelen om deze doelstellingen te realiseren. Beleidskader Aan de basis van dit energiebeleidsplan ligt het managementsysteem van RIGD-LOXIA. In dit managementsysteem is er specifieke aandacht voor energiezorg. Dit beleidsplan maakt deel uit van het totale energiezorgsysteem van RIGD-LOXIA. Scope De scope van dit energiebeleidsplan is RIGD-LOXIA. LOXIA is de entiteit en RIGD-LOXIA is de samenwerkings (uitvoerings) organisatie. Leeswijzer Dit Energiebeleidsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de energiegegevens van het referentiejaar 2010 weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de geplande inspanningen en doelstellingen voor de periode beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een opsomming gemaakt van de te treffen maatregelen. Blad 3/16

4 2 RIGD-LOXIA & Energie In dit hoofdstuk wordt het energieverbruik uit het referentiejaar 2010 beschreven. Er is gekozen voor het jaar 2010 als referentiejaar, omdat dit het meest recente jaar is waarvan de energiecijfers beschikbaar zijn. Allereerst wordt in 2.1 de onderverdeling naar scopes toegelicht. Vervolgens worden in 2.2 de emissies van de verschillende scopes in het referentiejaar weergegeven. 2.1 Onderverdeling energieverbruik naar scopes Conform de NEN-ISO zijn de energieverbruiken onderverdeeld in een drietal categorieën ofwel scopes : Scope 1: directe CO2-emissies; Scope 2: indirecte CO2-emissies door energieopwekking; Scope 3: overige indirecte CO2-emissies. Aan de hand van de richtlijnen uit de CO 2 - Prestatieladder 1 is ervoor gekozen de overige indirecte CO 2 -emissies Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s en Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen te rapporteren als scope 2 emissies. Het blijven echter overige indirecte CO 2 -emissies. De energieverbruiken die RIGD-LOXIA rapporteert zijn daarmee gecategoriseerd zoals in tabel 1 weergegeven. Figuur 1 Verdeling energieverbruiken naar scopes 1 Handboek CO2-Prestatieladder 2.0, Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen (2011). Blad 4/16

5 Type emissie Conform CO 2 -Prestatieladder Aardgasverbruik Scope 1 Koelmiddelen en koelinstallaties Scope 1 Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Scope 1 Elektriciteitsverbruik Scope 2 Ingekochte koude & warmte Scope 2 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s Scope 2 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Scope 2 Tabel 1 Categorisering CO 2 -emissies 2.2 Energieverbruik scope 1 en 2 De aard van de energieverbruiken is per soort verbruik als volgt: Aardgasverbruik: gebouwverwarming, warm tapwater en kantine; Brandstofverbruik t.b.v. leaseauto s: woon-werkverkeer en zakelijk verkeer; Elektriciteitsverbruik: apparatuur waaronder ICT, verlichting, ventilatie, koeling, etc.; Ingekochte koude & warmte: koeling en verwarming van de gebouwen; Brandstof t.b.v. privéauto s: zakelijk verkeer; Brandstof t.b.v. vliegtuigreizen: zakelijk verkeer. In Tabel 2 staan de verschillende soorten energieverbruiken (energiedragers) in 2010 weergegeven. Daarnaast zijn de energieverbruiken omgerekend naar CO 2 -emissies en is het percentage van het geheel weergegeven. Blad 5/16

6 Energiedrager Scope Verbruik Directe CO 2 -emissies Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s - Diesel - Diesel - Benzine Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking Scope (eenh/jaar) Eenheid CO 2 -eq (ton/jaar) Elektriciteitsverbruik Scope kwh 83,3 87 Stadsverwarming Scope GJ 4,68 5 Overige indirecte CO 2 -emissies Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s liter km km 2,50 1,19 1,25 Scope km 2,77 3 Totaal 95, Tabel 2 Energieverbruiken en CO 2 -emissie per energiedrager RIGD-LOXIA 2010 De totale CO 2 -emissie in 2010 is gelijk aan 95,7 ton. Het grootste aandeel hierin (87 %) is afkomstig van het elektriciteitsverbruik. Percentage Om een beeld te schetsen waardoor de CO 2 -emissies worden veroorzaakt, is de CO 2 -emissie in Figuur 2 onderverdeeld naar twee hoofdactiviteiten: Zakelijk verkeer: alle brandstof verbruiken. Energie gebouwen:, elektriciteitsverbruik en stadswarmte. Het zakelijk verkeer is verantwoordelijk voor 8% van de totale CO2-emissie van RIGD-LOXIA, De CO 2 -emissie vanuit het energieverbruik van de gebouwen is verantwoordelijk voor 92% van de totale CO 2 -emissie. (%) In de geverifieerde footprint is de totale CO 2 -uitstoot in ,5 ton minder. Dit komt doordat er na verificatie een spookmeter (elektriciteit) is gevonden. De meterstanden over 2010 waren niet bekend, en zijn daarom geschat op de verbruiken van de meter over het jaar Blad 6/16

7 zakelijk verkeer 8% energie gebouwen 92% Figuur 2 Onderverdeling CO 2 -emissie naar hoofdactiviteiten In onderstaande figuur is de CO 2 -emissie onderverdeeld naar de vier sub-activiteiten. Hierin is duidelijk te zien dat elektriciteitsverbruik ruim het grootste aandeel heeft. Het huidige kantoor van RIGD-LOXIA is m² groot. Het elektriciteitsverbruik per vierkante meter is daarom 129 kwh/m2. Dit is normaal. Gemiddelde getallen variëren, maar liggen rond de 120 kwh/m2. Het kan zijn dat het gebruik van RIGD-LOXIA iets hoger dan gemiddeld is doordat ze gebruik maakt van testopstellingen voor software. Het warmteverbruik is 0,26 GJ/ m 2. Hierbij moet echter worden vermeld dat dit getal is vastgesteld op basis van het verbruik van het totale pand waar RIGD-LOXIA gebruik van maakt. RIGD-LOXIA is echter slechts een zeer kleine verbruiker in dit pand. Blad 7/16

8 5% 3% 5% Zakelijk verkeer bedrijfsauto's Elektriciteitsverbruik 87% Figuur 3 Onderverdeling CO 2 -emissie naar subactiviteiten 2.3 Verhuizing In 2013 gaat RIGD-LOXIA gebruik maken van een ander pand, het Janssoenborch. Momenteel vinden hier allerlei verbouwingen plaats, hierdoor is het energielabel nog niet bekend. Blad 8/16

9 3 Inspanningen en doelstellingen In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van RIGD-LOXIA op het gebied van energie voor de periode weergegeven. De doelstellingen zijn, net als het energieverbruik, onderverdeeld in scopes (zie voor een uitleg over de onderverdeling in scopes 2.1). RIGD-LOXIA heeft een aantal besparingsmaatregelen gepland om de CO 2 -emissie te verlagen. De maatregelen zijn bepaald aan de hand van een brainstormsessie met medewerkers van RIGD- Loxia en een tweetal adviseurs vanuit ARCADIS, en aan de hand van de acties die hieruit volgden. Deze ideeen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit beleidsplan. Hierin is tevens vermeld welke maatregelen ook daadwerkelijk zijn gepland voor uitvoering, wat de geschatte besparingen zijn en het geplande tijdstip van uitvoering. Onderstaand worden een aantal van de inspanningen nader toegelicht. 3.1 Inspanningen om de scope 1 emissie te verlagen Binnen RIGD-LOXIA wordt voornamelijk met de trein gereisd. Daarnaast beschikt RIGD-LOXIA over één bedrijfswagen, de poolauto, een A klasse auto. Verder worden de scope 1 emissies bepaald door het klimaatsysteem. Dit is niet optimaal ingesteld. In de zomer vinden medewerkers het koud op kantoor en in de winter juist te warm, de verwachting is dat hier een efficiency verbetering te behalen is. RIGD-LOXIA gaat verhuizen naar een ander pand. In de nieuwe huisvesting is een nieuw klimaatsysteem voorzien. Deze zal optimaal worden ingesteld om tegemoet te komen aan het gewenste klimaat. Doelstelling scope 1 emissie Onderstaand is de doelstelling voor de scope 1 emissie van RIGD-LOXIA voor de periode weergegeven. Doelstelling scope 1 emissie RIGD-LOXIA heeft als doelstelling om in de periode een besparing te realiseren van haar scope 1 emissie van 1,0% per fte ten opzichte van de scope 1 emissies in het referentiejaar. Gekozen is voor een bescheiden scope 1 doelstelling omdat hier niet het zwaartepunt ligt van het energieverbruik van RIGD-LOXIA. Verder maken de medewerkers voornamelijk gebruik van de trein, en is de besparing ten gevolge van een beter klimaatsysteem nog niet te bepalen. Blad 9/16

10 3.2 Inspanningen om de scope 2 emissie te verlagen Nieuw pand Zoals vermeld is het huidige klimaatsysteem van het huidige kantoorgebouw van RIGD-LOXIA niet optimaal ingesteld. In scope 2 zijn besparingen te verwachten, ten gevolge van efficiëntere koeling in het nieuwe gebouw. Echter, ook deze besparingen zijn nog niet te kwantificeren. In het nieuwe kantoorpand zal verder de verlichting worden voorzien van aanwezigheidsdetectie. Daarnaast worden de mogelijkheden voor energiezuinige verlichting onderzocht. Communicatie/bewustwording RIGD-LOXIA gaat haar medewerkers stimuleren om ook zelf meer energie te besparen binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld door de computer eerder op slaapstand te zetten, of uit, of het verbruik van printpapier te reduceren. Verwacht wordt dat bewustwording de komende jaren 0,5 % besparing op de scope 2 emissies kan opleveren. Dit is gelijk aan 0,5 ton CO 2. Onderzoek rendabiliteit besparingsmaatregelen Voor een aantal besparingsmogelijkheden gaat RIGD-LOXIA de komende jaren onderzoeken of deze rendabel en uitvoerbaar zijn. Voorbeelden zijn het scheiden van afval, duurzaam gebruik van bekers en het gebruik van energiezuinige laptops. Vervanging desktopcomputers door laptops In 2013 worden 35 desktopcomputers vervangen door laptops. De huidige beeldschermen blijven wel in gebruik. De laptops hebben een lager verbruik dan de oude desktops en ze maken thuiswerken mogelijk, wat reisbewegingen vermindert. Deze maatregel levert 0,7 ton aan CO 2 reductie op. VPN verbinding met ProRail Werknemers vanuit ProRail maken op dit moment gebruik van 2 computers: een van RIGD-LOXIA en een van ProRail. In 2013 wordt een VPN verbinding gemaakt waardoor deze mensen voortaan vanaf hun RIGD-LOXIA computer op het netwerk van ProRail kunnen werken. Hierdoor zijn 6 desktops niet meer nodig. Deze maatregel levert 0,5 ton aan CO 2 reductie op. Berekening besparing De totale berekende besparing komt uit op 1,7 ton CO 2 (1,9 % van de CO 2 -emissies ten gevolge van scope 2 in Doelstelling scope 2 emissie Onderstaand is de doelstelling voor de scope 2 emissie van RIGD-LOXIA voor de periode weergegeven. Doelstelling scope 2 emissie RIGD-LOXIA heeft als doelstelling om in de periode een besparing te realiseren van haar scope 2 emissie van 1,0% per fte ten opzichte van de scope 2 emissies in het referentiejaar. Blad 10/16

11 Ook hier is gekozen voor een bescheiden doelstelling. Dit is zo gekozen op basis van twee overwegingen: 1. Dit is het eerste energiebeleidsplan van RIGD-LOXIA. Daarom zijn veel maatregelen gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden voor energiebesparing. Pas in een later stadium wordt bekend of er daadwerkelijk besparingen te realiseren zijn. Elk jaar wordt een actielijst gemaakt met de energie besparingsmaatregelen, deze bestaat uit de maatregelen uit dit energiebeleidsplan plus aanvullende maatregelen. 2. RIGD-LOXIA gaat in 2013 verhuizen naar een nieuw pand. De energieverbruiken van dit nieuwe pand zijn nog niet bekend. Hierbij komt dat het huidige aantal medewerkers per vierkante meter hoog is. Het nieuwe gebouw is groter dan het huidige gebouw zodat er nog mogelijkheden zijn voor groei. 3.3 Doelstelling groene stroom RIGD-LOXIA gaat (waar mogelijk) groene stroom inkopen met een SMK-keurmerk. Blad 11/16

12 Bijlage 1 Besparingsmaatregelen / Duurzaamheidsacties Ideeën voor verbetering duurzaamheid Besluiten en acties Maatregel Verw achte besparing in scope 1 en 2 (kg CO2) Scope Jaar van Actiehouder Realisatie uitvoering Uitvoering door de medew erker besparing binnen LOXIA 1. Servers uit w aar mogelijk 1. Servers maken onderdeel uit van een server opstelling. Uitzetten w ordt vooralsnog niet gezien als een optie. In zijn algemeenheid zal in communicatie richting de medew erker w orden gevraagd om machines sneller uit te zetten als dit mogelijk is. 2. PC s sneller uit of op slaapstand 2. Richting medew erkers zal aandacht w orden gevraagd voor het sneller uitzetten of in slaapstand brengen van PC s. Zie onder. 2 MT en Teamleiders Q Medew erkers stimuleren tot sneller uitzetten of in slaapstand brengen van PC s Meten individueel als steekproef. Voor de gedragsmaatregelen wordt aangenomen dat deze tesamen een effect hebben van,5% besparing op de scope 2 emissies 2 MT en Teamleiders Q Blad 12/16

13 Uitvoering via management besparing binnen LOXIA 1. Optimalisatie instellingen CV en airco (nu s w inters te w arm en s zomers te koud) 1. In de nieuw e huisvesting is een nieuw klimaatsysteem voorzien. Deze zal optimaal w orden ingesteld om tegemoet te komen aan het gew enste klimaat. 2. Energiezuinige laptops 2. Tav de computers zal w orden aangesloten bij een configuratie die tegemoet komt aan de functionele w ensen van de medew erkers en indien mogelijk met een reductie van energieverbruik. 3. Thuisw erken mogelijk maken (zonder dat PC op kantoor aan hoeft te staan) 4. s nachts uitschakelen apparatuur (koffieautomaat) 3. Indien medew erkers voorzien w orden van een laptop kunnen zij deze eveneens gebruiker voor het w erken thuis w aardoor een PC op kantoor niet aan hoeft te staan. 4. Het uitschakelen van apparaten w ordt overw ogen eventueel met gebruikmaking van tijdschakelaars. Dit is onderzocht en bleek niet w enselijk ivm hygiene en gevaar voor legionella. 5. Optimaliseren w oon-w erkverkeer 5. Woonw erk verkeer w ordt voornamelijk via fiets of openbaar vervoer gerealiseerd. Het management acht besparing op dit punt minimaal. 6. Bedrijfsauto vervangen voor 6. Huidige poolauto is een A klasse auto. Indien de actieradius van een elektrische auto elektrische auto voldoende is, en er mogelijkheden zijn voor het opladen van de accu, w ordt een elektrische auto overw ogen. Wordt niet overgenomen. 7. Energiezuinige verlichting 7. Bij de aanhuur van het nieuw e kantoorpand is de w ijze en zuinigheid van de verlichting een onderw erp. Optimaal instellen klimaatsysteem nieuw e huisvesting. (Besparing moeilijk in te schatten) Monitoren. 35 desktopcomputers (180 kwh/stuk/jaar (onderzoek Tebodin) w orden vervangen door laptops (180 kwh/stuk/jaar), TFT's (54 kwh/stuk/jaar) blijven behouden. Medew erkers voorzien van een laptop ipv desktop, w aardoor thuisw erken mogelijk w ordt. Thuisw erken is nu al mogelijk, al dan niet op w erk of privé PC/Laptop. Onderzoeken mogelijkheid energiezuinige verlichting nieuw e pand. ntb 1 en 2 NVT NVT MT en Teamleiders NVT NVT 2NVT NVT 3NVT NVT 1NVT NVT ntb 2 NVT NVT 8. Aanw ezigheidsdetectie verlichting 8. Aanw ezigheidsdetectie bij het aan/uitschakelen van de verlichting zal aanw ezig zijn in het nieuw e pand. Aanw ezigheidsdetectie in het nieuw e pand ntb 2 NVT NVT Blad 13/16

14 Uitvoering door de medew erker besparing in de keten 1. Papieren bekers ipv plastic 1. Indien papieren bekers duurzamer zijn dan plastic bekers, gebruik ervan prijstechnisch acceptabel is en deze geschikt zijn voor het gebruik bij de nieuw te installeren koffieautomaten, w ordt gebruik van papieren bekers overw ogen. 2. Printen in draft 2. Mogelijkheden en bijdrage in duurzaamheid zullen richting de medew erker w orden gecommuniceerd. Indien technisch mogelijk zal w orden gekeken of dit als standaard kan w orden ingesteld. Op deze laserprinters is geen sprake van draft omdat dit op zichzelf geen mode is om toner (en of energie) te besparen maar om snelheidsw inst te halen ten koste van de kw aliteit. Bij inktprinters bespaar je dan vaak ook op het inktverbruik, maar bij laserprinters is het effect van draft dat de toner niet op het papier maar in de afvalbak komt. Deze besparing is dus niet zo zinvol. Print dubbelzijdig en in zw art/w it. 3. Hergebruik printpapier als kladpapier 3. Mogelijkheden en bijdrage in duurzaamheid zullen richting de medew erker w orden gecommuniceerd. Onderzoek naar meest duurzaam gebruik van bekers. Contract met DE bekijken of alternatief onderzoeken cup2paper. Middels nieuw flits aandacht vragen voor dubbelzijdig z/w printen. Middels communicatie medew erkers stimuleren tot hergebruik printpapier als kladpapier. 3 MT en Teamleiders Q MT en Teamleiders Q MT en Teamleiders Q Zoveel mogelijk paperless w erken 4. Mogelijkheden en bijdrage in duurzaamheid zullen richting de medew erker w orden gecommuniceerd. Middels communicatie medew erkers stimuleren tot paperless w erken. Voor de gedragsmaatregel en w ordt aangenomen dat deze tesamen een effect hebben van 0,5% besparing op de 2 en 3 MT en Teamleiders Q Blad 14/16

15 Uitvoering via management besparing in de keten 1. Inkoop duurzame producten 1. Bij inkoop zal altijd w orden gekeken naar een duurzaam alternatief en indien prijstechnisch acceptabel zal het duurzame product voorkeur verdienen boven het niet duurzame product. Tav de genoemde items zal w orden gekeken of deze een bijdrage kunnen leveren en of deze al niet zijn gerealiseerd. Blijven monitoren mogelijkheden, ook voor groene stroom. a. Ongebleekte kladblokken Huidige kladblokken zijn al van FSC en ongebleekt papier, geen verdere actie. 3NVT NVT 2NVT NVT b. Fairtrade koffie Het verstrekken van Fairtrade koffie en thee uit de automaat. De koffie en thee uit de DE automaten zijn duurzaam, vergelijkbaar met Fairtrade. DE heeft een UTZ certificatie, dat zorgt ervoor dat w ereldw ijd de koffie op een duurzame w ijze geproduceerd w ordt.zijn met boeren, vergelijkbaar met Fairtrade. DE heeft een UTZ certificatie, dat zorgt ervoor dat w ereldw ijd de koffie op een duurzame w ijze geproduceerd w ordt. c. groen papier en toner Papier inkoop en toner w ordt via moederbedrijf Movares ingekocht die inmiddels niveau 5 van de CO2 prestatieladder heeft. nvt NVT NVT d. Duurzame meubels Geen actie. 3NVT NVT e. Herbruikbare magnetische post-its Actie voor magnetische post its opstarten. 3 MT en Teamleiders Bew ust maken schoonmaakpersoneel op scheiden afval 2. Afval w ordt reeds gescheiden. In het nieuw e pand zal w orden gekeken of meer mogelijk is. 3. Plastic afval gescheiden inzamelen 3. Er zal een inschatting gemaakt w orden in hoever binnen de organisatie plastic afval vrijkomt en scheiding ervan realistisch is. 4. ProRail PC's afbouw en. 4. De RIGD medew erkers (ProRailers) hebben veelal een dubbele PC op hun bureau staan ivm de ProRail omgeving en de LOXIA omgeving. Onderzoek naar mogelijkheden extra scheiden van afval. Onderzoek naar efficiency gescheiden inzamelen plastic afval Door nu gebruik te maken van VPN verbinding richting de ProRail omgeving kunnen er 6 desktops (180 kwh per jaar per stuk, onderzoek Tebodin) w orden geschrapt. Besparing zal minimaal zijn, w el meer scheiding in soorten afval Besparing zal minimaal zijn, w el meer scheiding in soorten afval 3NVT NVT 3 MT en Teamleiders MT en Teamleiders MT RIGD-LOXIA Q Blad 15/16

16 Colofon opdrachtgever uitgave telefoon telefax Opdrachtgever Directeur LOXIA LOXIA B.V. Moreelsepark EP Utrecht Postbus GB Utrecht auteur projectnr G.H.W. Veringa Kwaliteitsmanager CO2 Prestatieladder Blad 16/16

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e 2013-2016 1 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP)

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Contactgegevens Projectgegevens Projectnaam: Duurzaam Lage Weide Projectcode: D13000000 Gebiednaam: Bedrijventerrein Lageweide Postcode: 3542 Gemeentecode:

Nadere informatie