ENERGIEBELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIEBELEIDSPLAN 2013-2016"

Transcriptie

1 ENERGIEBELEIDSPLAN RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Energiebeleidsplan Versie 3.0 Definitief Utrecht, 2 april , LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOXIA B.V..

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding RIGD-LOXIA & Energie Onderverdeling energieverbruik naar scopes Energieverbruik scope 1 en Verhuizing Inspanningen en doelstellingen Inspanningen om de scope 1 emissie te verlagen Inspanningen om de scope 2 emissie te verlagen Doelstelling groene stroom Bijlage 1 Besparingsmaatregelen / Duurzaamheidsacties Colofon Blad 2/16

3 1 Inleiding Als onderdeel van het energiezorgsysteem van RIGD-LOXIA wordt er elke vier jaar een energiebeleidsplan opgesteld. Voor u ligt het energiebeleidsplan over de periode Doel van het Energiebeleidsplan is het geven van inzicht in: De verdeling van het energieverbruik naar hoeveelheid en functionaliteit; De doelstellingen van RIGD-LOXIA op het gebied van energie; De maatregelen om deze doelstellingen te realiseren. Beleidskader Aan de basis van dit energiebeleidsplan ligt het managementsysteem van RIGD-LOXIA. In dit managementsysteem is er specifieke aandacht voor energiezorg. Dit beleidsplan maakt deel uit van het totale energiezorgsysteem van RIGD-LOXIA. Scope De scope van dit energiebeleidsplan is RIGD-LOXIA. LOXIA is de entiteit en RIGD-LOXIA is de samenwerkings (uitvoerings) organisatie. Leeswijzer Dit Energiebeleidsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de energiegegevens van het referentiejaar 2010 weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de geplande inspanningen en doelstellingen voor de periode beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 een opsomming gemaakt van de te treffen maatregelen. Blad 3/16

4 2 RIGD-LOXIA & Energie In dit hoofdstuk wordt het energieverbruik uit het referentiejaar 2010 beschreven. Er is gekozen voor het jaar 2010 als referentiejaar, omdat dit het meest recente jaar is waarvan de energiecijfers beschikbaar zijn. Allereerst wordt in 2.1 de onderverdeling naar scopes toegelicht. Vervolgens worden in 2.2 de emissies van de verschillende scopes in het referentiejaar weergegeven. 2.1 Onderverdeling energieverbruik naar scopes Conform de NEN-ISO zijn de energieverbruiken onderverdeeld in een drietal categorieën ofwel scopes : Scope 1: directe CO2-emissies; Scope 2: indirecte CO2-emissies door energieopwekking; Scope 3: overige indirecte CO2-emissies. Aan de hand van de richtlijnen uit de CO 2 - Prestatieladder 1 is ervoor gekozen de overige indirecte CO 2 -emissies Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s en Brandstofverbruik zakelijke vliegreizen te rapporteren als scope 2 emissies. Het blijven echter overige indirecte CO 2 -emissies. De energieverbruiken die RIGD-LOXIA rapporteert zijn daarmee gecategoriseerd zoals in tabel 1 weergegeven. Figuur 1 Verdeling energieverbruiken naar scopes 1 Handboek CO2-Prestatieladder 2.0, Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen (2011). Blad 4/16

5 Type emissie Conform CO 2 -Prestatieladder Aardgasverbruik Scope 1 Koelmiddelen en koelinstallaties Scope 1 Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Scope 1 Elektriciteitsverbruik Scope 2 Ingekochte koude & warmte Scope 2 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s Scope 2 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Scope 2 Tabel 1 Categorisering CO 2 -emissies 2.2 Energieverbruik scope 1 en 2 De aard van de energieverbruiken is per soort verbruik als volgt: Aardgasverbruik: gebouwverwarming, warm tapwater en kantine; Brandstofverbruik t.b.v. leaseauto s: woon-werkverkeer en zakelijk verkeer; Elektriciteitsverbruik: apparatuur waaronder ICT, verlichting, ventilatie, koeling, etc.; Ingekochte koude & warmte: koeling en verwarming van de gebouwen; Brandstof t.b.v. privéauto s: zakelijk verkeer; Brandstof t.b.v. vliegtuigreizen: zakelijk verkeer. In Tabel 2 staan de verschillende soorten energieverbruiken (energiedragers) in 2010 weergegeven. Daarnaast zijn de energieverbruiken omgerekend naar CO 2 -emissies en is het percentage van het geheel weergegeven. Blad 5/16

6 Energiedrager Scope Verbruik Directe CO 2 -emissies Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto s - Diesel - Diesel - Benzine Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking Scope (eenh/jaar) Eenheid CO 2 -eq (ton/jaar) Elektriciteitsverbruik Scope kwh 83,3 87 Stadsverwarming Scope GJ 4,68 5 Overige indirecte CO 2 -emissies Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto s liter km km 2,50 1,19 1,25 Scope km 2,77 3 Totaal 95, Tabel 2 Energieverbruiken en CO 2 -emissie per energiedrager RIGD-LOXIA 2010 De totale CO 2 -emissie in 2010 is gelijk aan 95,7 ton. Het grootste aandeel hierin (87 %) is afkomstig van het elektriciteitsverbruik. Percentage Om een beeld te schetsen waardoor de CO 2 -emissies worden veroorzaakt, is de CO 2 -emissie in Figuur 2 onderverdeeld naar twee hoofdactiviteiten: Zakelijk verkeer: alle brandstof verbruiken. Energie gebouwen:, elektriciteitsverbruik en stadswarmte. Het zakelijk verkeer is verantwoordelijk voor 8% van de totale CO2-emissie van RIGD-LOXIA, De CO 2 -emissie vanuit het energieverbruik van de gebouwen is verantwoordelijk voor 92% van de totale CO 2 -emissie. (%) In de geverifieerde footprint is de totale CO 2 -uitstoot in ,5 ton minder. Dit komt doordat er na verificatie een spookmeter (elektriciteit) is gevonden. De meterstanden over 2010 waren niet bekend, en zijn daarom geschat op de verbruiken van de meter over het jaar Blad 6/16

7 zakelijk verkeer 8% energie gebouwen 92% Figuur 2 Onderverdeling CO 2 -emissie naar hoofdactiviteiten In onderstaande figuur is de CO 2 -emissie onderverdeeld naar de vier sub-activiteiten. Hierin is duidelijk te zien dat elektriciteitsverbruik ruim het grootste aandeel heeft. Het huidige kantoor van RIGD-LOXIA is m² groot. Het elektriciteitsverbruik per vierkante meter is daarom 129 kwh/m2. Dit is normaal. Gemiddelde getallen variëren, maar liggen rond de 120 kwh/m2. Het kan zijn dat het gebruik van RIGD-LOXIA iets hoger dan gemiddeld is doordat ze gebruik maakt van testopstellingen voor software. Het warmteverbruik is 0,26 GJ/ m 2. Hierbij moet echter worden vermeld dat dit getal is vastgesteld op basis van het verbruik van het totale pand waar RIGD-LOXIA gebruik van maakt. RIGD-LOXIA is echter slechts een zeer kleine verbruiker in dit pand. Blad 7/16

8 5% 3% 5% Zakelijk verkeer bedrijfsauto's Elektriciteitsverbruik 87% Figuur 3 Onderverdeling CO 2 -emissie naar subactiviteiten 2.3 Verhuizing In 2013 gaat RIGD-LOXIA gebruik maken van een ander pand, het Janssoenborch. Momenteel vinden hier allerlei verbouwingen plaats, hierdoor is het energielabel nog niet bekend. Blad 8/16

9 3 Inspanningen en doelstellingen In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van RIGD-LOXIA op het gebied van energie voor de periode weergegeven. De doelstellingen zijn, net als het energieverbruik, onderverdeeld in scopes (zie voor een uitleg over de onderverdeling in scopes 2.1). RIGD-LOXIA heeft een aantal besparingsmaatregelen gepland om de CO 2 -emissie te verlagen. De maatregelen zijn bepaald aan de hand van een brainstormsessie met medewerkers van RIGD- Loxia en een tweetal adviseurs vanuit ARCADIS, en aan de hand van de acties die hieruit volgden. Deze ideeen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit beleidsplan. Hierin is tevens vermeld welke maatregelen ook daadwerkelijk zijn gepland voor uitvoering, wat de geschatte besparingen zijn en het geplande tijdstip van uitvoering. Onderstaand worden een aantal van de inspanningen nader toegelicht. 3.1 Inspanningen om de scope 1 emissie te verlagen Binnen RIGD-LOXIA wordt voornamelijk met de trein gereisd. Daarnaast beschikt RIGD-LOXIA over één bedrijfswagen, de poolauto, een A klasse auto. Verder worden de scope 1 emissies bepaald door het klimaatsysteem. Dit is niet optimaal ingesteld. In de zomer vinden medewerkers het koud op kantoor en in de winter juist te warm, de verwachting is dat hier een efficiency verbetering te behalen is. RIGD-LOXIA gaat verhuizen naar een ander pand. In de nieuwe huisvesting is een nieuw klimaatsysteem voorzien. Deze zal optimaal worden ingesteld om tegemoet te komen aan het gewenste klimaat. Doelstelling scope 1 emissie Onderstaand is de doelstelling voor de scope 1 emissie van RIGD-LOXIA voor de periode weergegeven. Doelstelling scope 1 emissie RIGD-LOXIA heeft als doelstelling om in de periode een besparing te realiseren van haar scope 1 emissie van 1,0% per fte ten opzichte van de scope 1 emissies in het referentiejaar. Gekozen is voor een bescheiden scope 1 doelstelling omdat hier niet het zwaartepunt ligt van het energieverbruik van RIGD-LOXIA. Verder maken de medewerkers voornamelijk gebruik van de trein, en is de besparing ten gevolge van een beter klimaatsysteem nog niet te bepalen. Blad 9/16

10 3.2 Inspanningen om de scope 2 emissie te verlagen Nieuw pand Zoals vermeld is het huidige klimaatsysteem van het huidige kantoorgebouw van RIGD-LOXIA niet optimaal ingesteld. In scope 2 zijn besparingen te verwachten, ten gevolge van efficiëntere koeling in het nieuwe gebouw. Echter, ook deze besparingen zijn nog niet te kwantificeren. In het nieuwe kantoorpand zal verder de verlichting worden voorzien van aanwezigheidsdetectie. Daarnaast worden de mogelijkheden voor energiezuinige verlichting onderzocht. Communicatie/bewustwording RIGD-LOXIA gaat haar medewerkers stimuleren om ook zelf meer energie te besparen binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld door de computer eerder op slaapstand te zetten, of uit, of het verbruik van printpapier te reduceren. Verwacht wordt dat bewustwording de komende jaren 0,5 % besparing op de scope 2 emissies kan opleveren. Dit is gelijk aan 0,5 ton CO 2. Onderzoek rendabiliteit besparingsmaatregelen Voor een aantal besparingsmogelijkheden gaat RIGD-LOXIA de komende jaren onderzoeken of deze rendabel en uitvoerbaar zijn. Voorbeelden zijn het scheiden van afval, duurzaam gebruik van bekers en het gebruik van energiezuinige laptops. Vervanging desktopcomputers door laptops In 2013 worden 35 desktopcomputers vervangen door laptops. De huidige beeldschermen blijven wel in gebruik. De laptops hebben een lager verbruik dan de oude desktops en ze maken thuiswerken mogelijk, wat reisbewegingen vermindert. Deze maatregel levert 0,7 ton aan CO 2 reductie op. VPN verbinding met ProRail Werknemers vanuit ProRail maken op dit moment gebruik van 2 computers: een van RIGD-LOXIA en een van ProRail. In 2013 wordt een VPN verbinding gemaakt waardoor deze mensen voortaan vanaf hun RIGD-LOXIA computer op het netwerk van ProRail kunnen werken. Hierdoor zijn 6 desktops niet meer nodig. Deze maatregel levert 0,5 ton aan CO 2 reductie op. Berekening besparing De totale berekende besparing komt uit op 1,7 ton CO 2 (1,9 % van de CO 2 -emissies ten gevolge van scope 2 in Doelstelling scope 2 emissie Onderstaand is de doelstelling voor de scope 2 emissie van RIGD-LOXIA voor de periode weergegeven. Doelstelling scope 2 emissie RIGD-LOXIA heeft als doelstelling om in de periode een besparing te realiseren van haar scope 2 emissie van 1,0% per fte ten opzichte van de scope 2 emissies in het referentiejaar. Blad 10/16

11 Ook hier is gekozen voor een bescheiden doelstelling. Dit is zo gekozen op basis van twee overwegingen: 1. Dit is het eerste energiebeleidsplan van RIGD-LOXIA. Daarom zijn veel maatregelen gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden voor energiebesparing. Pas in een later stadium wordt bekend of er daadwerkelijk besparingen te realiseren zijn. Elk jaar wordt een actielijst gemaakt met de energie besparingsmaatregelen, deze bestaat uit de maatregelen uit dit energiebeleidsplan plus aanvullende maatregelen. 2. RIGD-LOXIA gaat in 2013 verhuizen naar een nieuw pand. De energieverbruiken van dit nieuwe pand zijn nog niet bekend. Hierbij komt dat het huidige aantal medewerkers per vierkante meter hoog is. Het nieuwe gebouw is groter dan het huidige gebouw zodat er nog mogelijkheden zijn voor groei. 3.3 Doelstelling groene stroom RIGD-LOXIA gaat (waar mogelijk) groene stroom inkopen met een SMK-keurmerk. Blad 11/16

12 Bijlage 1 Besparingsmaatregelen / Duurzaamheidsacties Ideeën voor verbetering duurzaamheid Besluiten en acties Maatregel Verw achte besparing in scope 1 en 2 (kg CO2) Scope Jaar van Actiehouder Realisatie uitvoering Uitvoering door de medew erker besparing binnen LOXIA 1. Servers uit w aar mogelijk 1. Servers maken onderdeel uit van een server opstelling. Uitzetten w ordt vooralsnog niet gezien als een optie. In zijn algemeenheid zal in communicatie richting de medew erker w orden gevraagd om machines sneller uit te zetten als dit mogelijk is. 2. PC s sneller uit of op slaapstand 2. Richting medew erkers zal aandacht w orden gevraagd voor het sneller uitzetten of in slaapstand brengen van PC s. Zie onder. 2 MT en Teamleiders Q Medew erkers stimuleren tot sneller uitzetten of in slaapstand brengen van PC s Meten individueel als steekproef. Voor de gedragsmaatregelen wordt aangenomen dat deze tesamen een effect hebben van,5% besparing op de scope 2 emissies 2 MT en Teamleiders Q Blad 12/16

13 Uitvoering via management besparing binnen LOXIA 1. Optimalisatie instellingen CV en airco (nu s w inters te w arm en s zomers te koud) 1. In de nieuw e huisvesting is een nieuw klimaatsysteem voorzien. Deze zal optimaal w orden ingesteld om tegemoet te komen aan het gew enste klimaat. 2. Energiezuinige laptops 2. Tav de computers zal w orden aangesloten bij een configuratie die tegemoet komt aan de functionele w ensen van de medew erkers en indien mogelijk met een reductie van energieverbruik. 3. Thuisw erken mogelijk maken (zonder dat PC op kantoor aan hoeft te staan) 4. s nachts uitschakelen apparatuur (koffieautomaat) 3. Indien medew erkers voorzien w orden van een laptop kunnen zij deze eveneens gebruiker voor het w erken thuis w aardoor een PC op kantoor niet aan hoeft te staan. 4. Het uitschakelen van apparaten w ordt overw ogen eventueel met gebruikmaking van tijdschakelaars. Dit is onderzocht en bleek niet w enselijk ivm hygiene en gevaar voor legionella. 5. Optimaliseren w oon-w erkverkeer 5. Woonw erk verkeer w ordt voornamelijk via fiets of openbaar vervoer gerealiseerd. Het management acht besparing op dit punt minimaal. 6. Bedrijfsauto vervangen voor 6. Huidige poolauto is een A klasse auto. Indien de actieradius van een elektrische auto elektrische auto voldoende is, en er mogelijkheden zijn voor het opladen van de accu, w ordt een elektrische auto overw ogen. Wordt niet overgenomen. 7. Energiezuinige verlichting 7. Bij de aanhuur van het nieuw e kantoorpand is de w ijze en zuinigheid van de verlichting een onderw erp. Optimaal instellen klimaatsysteem nieuw e huisvesting. (Besparing moeilijk in te schatten) Monitoren. 35 desktopcomputers (180 kwh/stuk/jaar (onderzoek Tebodin) w orden vervangen door laptops (180 kwh/stuk/jaar), TFT's (54 kwh/stuk/jaar) blijven behouden. Medew erkers voorzien van een laptop ipv desktop, w aardoor thuisw erken mogelijk w ordt. Thuisw erken is nu al mogelijk, al dan niet op w erk of privé PC/Laptop. Onderzoeken mogelijkheid energiezuinige verlichting nieuw e pand. ntb 1 en 2 NVT NVT MT en Teamleiders NVT NVT 2NVT NVT 3NVT NVT 1NVT NVT ntb 2 NVT NVT 8. Aanw ezigheidsdetectie verlichting 8. Aanw ezigheidsdetectie bij het aan/uitschakelen van de verlichting zal aanw ezig zijn in het nieuw e pand. Aanw ezigheidsdetectie in het nieuw e pand ntb 2 NVT NVT Blad 13/16

14 Uitvoering door de medew erker besparing in de keten 1. Papieren bekers ipv plastic 1. Indien papieren bekers duurzamer zijn dan plastic bekers, gebruik ervan prijstechnisch acceptabel is en deze geschikt zijn voor het gebruik bij de nieuw te installeren koffieautomaten, w ordt gebruik van papieren bekers overw ogen. 2. Printen in draft 2. Mogelijkheden en bijdrage in duurzaamheid zullen richting de medew erker w orden gecommuniceerd. Indien technisch mogelijk zal w orden gekeken of dit als standaard kan w orden ingesteld. Op deze laserprinters is geen sprake van draft omdat dit op zichzelf geen mode is om toner (en of energie) te besparen maar om snelheidsw inst te halen ten koste van de kw aliteit. Bij inktprinters bespaar je dan vaak ook op het inktverbruik, maar bij laserprinters is het effect van draft dat de toner niet op het papier maar in de afvalbak komt. Deze besparing is dus niet zo zinvol. Print dubbelzijdig en in zw art/w it. 3. Hergebruik printpapier als kladpapier 3. Mogelijkheden en bijdrage in duurzaamheid zullen richting de medew erker w orden gecommuniceerd. Onderzoek naar meest duurzaam gebruik van bekers. Contract met DE bekijken of alternatief onderzoeken cup2paper. Middels nieuw flits aandacht vragen voor dubbelzijdig z/w printen. Middels communicatie medew erkers stimuleren tot hergebruik printpapier als kladpapier. 3 MT en Teamleiders Q MT en Teamleiders Q MT en Teamleiders Q Zoveel mogelijk paperless w erken 4. Mogelijkheden en bijdrage in duurzaamheid zullen richting de medew erker w orden gecommuniceerd. Middels communicatie medew erkers stimuleren tot paperless w erken. Voor de gedragsmaatregel en w ordt aangenomen dat deze tesamen een effect hebben van 0,5% besparing op de 2 en 3 MT en Teamleiders Q Blad 14/16

15 Uitvoering via management besparing in de keten 1. Inkoop duurzame producten 1. Bij inkoop zal altijd w orden gekeken naar een duurzaam alternatief en indien prijstechnisch acceptabel zal het duurzame product voorkeur verdienen boven het niet duurzame product. Tav de genoemde items zal w orden gekeken of deze een bijdrage kunnen leveren en of deze al niet zijn gerealiseerd. Blijven monitoren mogelijkheden, ook voor groene stroom. a. Ongebleekte kladblokken Huidige kladblokken zijn al van FSC en ongebleekt papier, geen verdere actie. 3NVT NVT 2NVT NVT b. Fairtrade koffie Het verstrekken van Fairtrade koffie en thee uit de automaat. De koffie en thee uit de DE automaten zijn duurzaam, vergelijkbaar met Fairtrade. DE heeft een UTZ certificatie, dat zorgt ervoor dat w ereldw ijd de koffie op een duurzame w ijze geproduceerd w ordt.zijn met boeren, vergelijkbaar met Fairtrade. DE heeft een UTZ certificatie, dat zorgt ervoor dat w ereldw ijd de koffie op een duurzame w ijze geproduceerd w ordt. c. groen papier en toner Papier inkoop en toner w ordt via moederbedrijf Movares ingekocht die inmiddels niveau 5 van de CO2 prestatieladder heeft. nvt NVT NVT d. Duurzame meubels Geen actie. 3NVT NVT e. Herbruikbare magnetische post-its Actie voor magnetische post its opstarten. 3 MT en Teamleiders Bew ust maken schoonmaakpersoneel op scheiden afval 2. Afval w ordt reeds gescheiden. In het nieuw e pand zal w orden gekeken of meer mogelijk is. 3. Plastic afval gescheiden inzamelen 3. Er zal een inschatting gemaakt w orden in hoever binnen de organisatie plastic afval vrijkomt en scheiding ervan realistisch is. 4. ProRail PC's afbouw en. 4. De RIGD medew erkers (ProRailers) hebben veelal een dubbele PC op hun bureau staan ivm de ProRail omgeving en de LOXIA omgeving. Onderzoek naar mogelijkheden extra scheiden van afval. Onderzoek naar efficiency gescheiden inzamelen plastic afval Door nu gebruik te maken van VPN verbinding richting de ProRail omgeving kunnen er 6 desktops (180 kwh per jaar per stuk, onderzoek Tebodin) w orden geschrapt. Besparing zal minimaal zijn, w el meer scheiding in soorten afval Besparing zal minimaal zijn, w el meer scheiding in soorten afval 3NVT NVT 3 MT en Teamleiders MT en Teamleiders MT RIGD-LOXIA Q Blad 15/16

16 Colofon opdrachtgever uitgave telefoon telefax Opdrachtgever Directeur LOXIA LOXIA B.V. Moreelsepark EP Utrecht Postbus GB Utrecht auteur projectnr G.H.W. Veringa Kwaliteitsmanager CO2 Prestatieladder Blad 16/16

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

ENERGIEBELEIDSPLAN

ENERGIEBELEIDSPLAN ENERGIEBELEIDSPLAN 2017-2020 RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Energiebeleidsplan 2017-2020 Versie 2.0 Definitief Utrecht, 23-06-2017 2017, LOXIA B.V. Alle rechten

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: Contactpersoon: LOXIA B.V. Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.2 (4 april 2014), NEN-EN-ISO 14064-1 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Plan van aanpak CO2-reductie

Plan van aanpak CO2-reductie Plan van aanpak CO2-reductie 2012-2016 Opdrachtgever Movares Johan van den Elzen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Frans Gebraad Kenmerk CO-FG-120015321 - Versie 1.0 Utrecht, 8 november 2012 Vrijgegeven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 2 Energie Management Programma

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: Contactpersoon: LOXIA B.V. Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 3.0 (10 juni 2015), NEN-EN-ISO 14064-1 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief HANDBOEK ENERGIEZORG RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Definitief Utrecht, 20 maart 2013 2013, LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 3.0. Definitief

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 3.0. Definitief HANDBOEK ENERGIEZORG LOXIA B.V. Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Definitief Utrecht, 30 april 2014 2014, LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 8-10-2013 F. Wuts Update en aanpassing van een aantal

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

ARCADIS ENERGIEBELEIDSPLAN 2016-2018. IMPROVING QUALITY OF LIFE Arcadis Nederland B.V. 18 MEI 2016

ARCADIS ENERGIEBELEIDSPLAN 2016-2018. IMPROVING QUALITY OF LIFE Arcadis Nederland B.V. 18 MEI 2016 ARCADIS ENERGIEBELEIDSPLAN 2016-2018 Arcadis Nederland B.V. 18 MEI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com Projectnummer: C00001.201602.0100

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 1 juli 2013 Kenmerk N021-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder andere

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Kantoor Rijssen 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Reductieplan 2016-2020 SLTN Inter Access

Reductieplan 2016-2020 SLTN Inter Access Reductieplan 2016-2020 SLTN Inter Access Co2 Prestatieladder Versie : 1.0 Datum : 5 januari 2016 Auteur(s) : Quality Management SLTN Inter Access Copyright : SLTN Inter Access De inhoud van dit document

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Reductieplan SLTN

Reductieplan SLTN Reductieplan 2017-2020 SLTN Co2 Prestatieladder Versie : 1.0 Datum : 17 februari 2017 Auteur(s) : Quality Management SLTN Copyright : SLTN De inhoud van dit document is intellectueel eigendom van SLTN

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2015

BIJLAGE B REDUCTIE 2015 BIJLAGE B REDUCTIE 2015 Versie 1 april 2015 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 2015 3 3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B. Energiereductieprogramma 0 ten behoeve van de CO-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status ERP0.0 september 0 Gereed voor certificatie Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q2 2010

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q2 2010 Titel: Emissie reductie Voortgangsrapportage Q2 2010 ASSET Rail Bezoekadres: Postadres: Tel: Fax: e-mail: Houtakker 33 Postbus 204 6680 AE Bemmel 0481 470 310 0481 463 143 info@assetrail.nl Documentcode

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Energie meetplan. Project GOLVO Noord-Nederland 2013-2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan. Project GOLVO Noord-Nederland 2013-2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan Project GOLVO Noord-Nederland 2013-2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Gegevens t.b.v. CO

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Ko Hartog Elektrotechniek BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND BV ARNHEM 7 september 2015 078618241:A - Definitief C00001.201502.0140 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Energiebeoordeling 2016

Energiebeoordeling 2016 Energiebeoordeling 2016 Status: Definitief 2.A.3 en 1.B.2 Energiebeoordeling Van Wijk Nieuwegein 2016 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Communicatieplan Duurzaamheid Versie 4.0 Definitief Utrecht, 4 maart 2015 2015, LOXIA B.V. Alle rechten

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie