P R O G R A M M A R E K E N I N G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O G R A M M A R E K E N I N G"

Transcriptie

1 P R O G R A M M A R E K E N I N G

2

3 P R O G R A M M A R E K E N I N G

4

5 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER DE PROGRAMMA'S Publieksdiensten Zorg en welzijn Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Educatie Economie Actief in de stad Werk en inkomen Bestuur en concern ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN HET FINANCIEEL RESULTAAT DE PARAGRAFEN Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risico's Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen BALANS EN TOELICHTING Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 154 Balans per 31 december 162 Toelichting op de balans 31 december 164 BIJLAGEN Bijlage I Portefeuilleverdeling 173 Bijlage II Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld 174 Bijlage III Sisa 176 Bijlage IV Overzicht reserves en voorzieningen 177 Bijlage V Overzicht afgesloten kredieten 191 Bijlage VI Overzicht niet afgesloten kredieten 195 Bijlage VII Kerngegevens Purmerend 199 Bijlage VIII Controleverklaring Programmarekening

6 Bijlage IX Verslag Auditcommissie 4 Programmarekening 203

7 1 A A N B I E D I N G S B R I E F Geachte leden van de gemeenteraad, Met genoegen bieden wij u hierbij de programmajaarrekening aan. Met de programmarekening biedt ons college u de verantwoording aan over het gevoerde beleid en financiële resultaten over het jaar. In deze brief lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten toe: het financieel resultaat; de hoofdpunten van de inhoudelijke verantwoording; het voorstel voor de resultaatsbestemming; behandelingsprocedure van de jaarstukken. HET FINANCIEEL RESULTAAT Er is hard gewerkt en er zijn veel resultaten gehaald, ondanks de economische malaise die mede de gemeentelijke financiele huishouding nu al een aantal jaar teistert. In financiele zin sluit de jaarrekening af met een voordelig saldo van 7,2 miljoen. Het saldo is samengesteld uit het resultaat uit de programma's ( 2,6 miljoen voordelig), tezamen met de mutaties in de reserves (ad 4,6 miljoen). Wij stellen u voor na resultaatsbestemming (per saldo 0,2 miljoen), 7 miljoen te doteren aan de algemene reserve, waardoor het niveau van de algemene reserve stijgt naar ruim 15 miljoen. HOOFDPUNTEN VAN DE INHOUDELIJKE VERANTWOORDING Wij sommen onderstaand een aantal van de prestaties en gebeurtenissen uit het afgelopen jaar op: Fysieke domein Woningen, kantoren en projectontwikkeling We merken dat de economische situatie effect heeft op verschillende programma's. In Programma 1 zien we dat er lagere baten zijn ontvangen op leges omgevingsvergunningen, omdat er minder vergunningen worden aangevraagd. Door de economische crisis, de affaire Vestia en de hoge eisen die banken stellen aan een hypotheek blijkt uit programma 3 dat er beduidend minder woningen zijn gebouwd dan oorspronkelijk was gedacht. In de bestaande bouw zijn wel woningen beschikbaar gekomen door de verkoop van sociale huurwoningen. De cijfers zijn nog niet exact bekend, ca. 80 woningen. De variatie in de 82 woningen die zijn opgeleverd is wel groot. Het gaat om eengezinswoningen, appartementen, koopwoningen en huurwoningen in WheermolenWest, Weidevenne en de Binnenstad. Verder wordt in pogramma 7 gerapporteerd dat de verkoop van nietstrategisch vastgoed door de gemeente trager is gegaan dan was gepland. Enkele binnenstedelijke projecten zijn vertraagd en nog niet opgeleverd. Voor de groei van de kantorenmarkt was in programma 10 een prestatieindicator opgenomen van een groei van m2 per jaar, een prestatie die in de gegeven economische omstandigheden te ambitieus is. Om aan te sluiten bij vraaggestuurd bouwen is voor de Kop van West 'organische gebiedsontwikkeling' in voorbereiding genomen. Verder is flinke inzet gepleegd om woon 5 Programmarekening Aanbiedingsbrief

8 zorgcomplex Genuahaven daadwerkelijk te realiseren en om de (energie)transitie van Stadsverwarming Purmerend met o.a. de Biowarmtecentrale te faciliteren. Verkeer en vervoer De principediscussie over de verkeerscirculatie rond de binnenstad is in afgerond. De herbezinning op de ambities voor parkeren in de binnenstad en de geplande parkeergarages is nog gaande. Wel is reeds duidelijk, dat 't Lammetje langer blijft staan dan de beoogde termijnvan 5 jaar. We hebben met subsidie van de Stadsregio Amsterdam 147 bushaltes toegankelijker gemaakt. Ze zijn naar 18 cm opgehoogd, waardoor een vrijwel gelijkvloerse instap wordt geboden. Ook zijn geleidelijnen aangebracht, voldoende perronbreedte en halteerlengte gerealiseerd, alsook het toevoegen van de mogelijkheid om fietsen te stallen. Een Dynamische Reizigers Informatie Systeem (DRIS) is ingevoerd, waarmee buspassagiers tijdens de reis over actuele reistijdinformatie op de halte beschikken. In Purmerend worden 73 haltepanelen geplaatst op de belangrijkste instaphaltes. De Stadsregio Amsterdam betaalt de investeringskosten. De Van IJsendijkstraat is heringericht met aparte fietsvoorzieningen en last but not least heeft Purmerend een markante brug binnen haar stadsgrenzen gerealiseerd, de Melkwegbrug. Schoon, heel en veilig In is een tussentijdse inventarisatie gedaan van het beeldkwaliteitsniveau van de verschillende beheerdisciplines. Hieruit bleek dat in de woonwijken het streefniveau wordt gehaald. Het hoge ambitieniveau voor het centrumgebied werd deels gehaald, maar de kwaliteit is toch nog voldoende tot goed te noemen. De groengebieden voldoen redelijk aan het streefniveau. grote investeringen zijn gedaan om het regenwaterriool af te koppelen van het vuilwaterriool. Hierdoor hoeft regenwater niet onnodig te worden gezuiverd. Sociale domein Het maatschappelijk beleidskader In programma 2 is het maatschappelijk beleidskader verder uitgevoerd. In het traject bezuinigen met beleid is aan het maatschappelijk veld gevraagd om zelf met voorstellen te komen over hoe de bezuinigingsopgave van 1,2 miljoen op de maatschappelijke subsidies per 1 januari 2013 gerealiseerd kan worden. De gemeente heeft de maatschappelijke organisaties gevraagd dit in onderlinge samenhang per maatschappelijke opgave vorm te geven. Daarbij is gevraagd te onderzoeken of dubbelingen en overlap uit het aanbod kan worden gehaald, of innovatie in het aanbod mogelijk is, of voorzieningen wel voldoende effectief zijn en of de voorzieningen een bijdrage doen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de samenleving en haar burgers. In april is door de maatschappelijke partners een voorstel van bezuinigingsmaatregelen in het maatschappelijke domein voor 1,2 miljoen gepresenteerd. Er zijn per maatschappelijke opgave verandervoorstellen en bezuinigingsmogelijkheden opgesteld. Wij zijn tevreden over het doorlopen proces en het resultaat van deze gezamenlijke inspanningen van het maatschappelijke veld. De instellingen en de gemeente willen de komende tijd werken volgens de opgebouwde samenwerkingsconstructie en zullen zoeken naar nieuwe manieren van subsidiëren, verantwoorden, samenwerken om de Purmerendse inwoners te ondersteunen om hun eigen leven vorm te kunnen geven. Drie decentralisaties 6 Programmarekening Aanbiedingsbrief

9 Purmerend heeft een transitieteam opgezet om de decentralisatie Jeugdzorg gezamenlijk op te pakken met de Participatiewet, de decentralisatie van de AWBZ, het Passend Onderwijs en de WMO. Wijkgericht werken Ook het wijkgericht werken is veranderd: in zijn stappen gezet in de gemeentelijke organisatie om in haar inzet van werkzaamheden meer aan te sluiten bij wat er uit de wijken/buurten komt, en niet zozeer vanuit haar eigen planning en draaiboeken te werken. Overlegd is hoe we wat minder naar de letter van het handboek wijkgericht werken kunnen werken. Het college van B&W heeft in een visie opgesteld over de manier waarop de gemeente wil werken. Met de wijkkerngroepen is gesproken over de betekenis hiervan voor de wijkkerngroepen. Werk en inkomen Terwijl meer mensen een beroep moeten doen op ondersteuning door de gemeente voor inkomen en werk, zijn de hiervoor beschikbare middelen in deze periode afgenomen. Het WWBuitkeringsbestand nam over toe van 1126 naar Het eerste halfjaar bleef het uitkeringsbestand redelijk stabiel. Over het gehele jaar werden 110 uitkeringen meer beëindigd, door inzet van Aanval op de bijstand. Zonder dit project was de groei dus veel hoger geweest. Vanaf juni is het uitkeringsbestand verder toegenomen. Naast de 'Aanval op de bijstand' is gekomen tot regionaal nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen. Dit heeft geleid tot gecoördineerde werkgeversdienstverlening, die eind in een regionaal plan is neergelegd en van start is gegaan. Hierin werken de gemeenten met UWV en Baanstede aan verbetering van dienstverlening, gericht op resultaat voor de doelgroep. Dezelfde intensieve samenwerking speelt zich af op het terrein van Sociale Werkvoorziening. Verder is de samenwerking met netwerkpartners geïntensiveerd rond schuldhulpverlening, taaltraining en activering van mensen in de uitkering. Sport en cultuur Een belangrijke ontwikkeling in was het besluit van de raad tot het bouwen van een nieuwe multifunctionele sporthal. De Muziekschool zal als gevolge van de maatschappelijke opgave zich transformeren naar een instelling die vooral in het basisonderwijs actief is. Ook de podia hebben last van crisis gehad: P3 zal het jaar afsluiten met een hoger tekort dan de prognose, welk tekort de organisatie overeenkomstig de gemaakte afspraken in 2013 binnen eigen middelen zal moeten opvangen. Veiligheid Prioriteit kregen de Top X en (onder andere) jeugdcriminaliteit, overvallen en woninginbraken. Binnen het programma veiligheid sluiten wij nu aan op het al operationeel zijnde systeem "Mens Centraal". Hiermee kunnen groepen jongeren worden vastgelegd en gevolgd. Om overlastgevend gedrag van met name jongeren door alcoholgebruik tegen te gaan, zijn inmiddels gebieden aangewezen waar het gebruik van alcohol verboden is. Tot slot is het vermeldenswaard dat met de introductie van het Team Buurt Toezicht maatwerktoezicht op hangplekken buiten kantooruren mogelijk is geworden. 7 Programmarekening Aanbiedingsbrief

10 HET FINANCIEEL RESULTAAT Het uiteindelijk financieel resultaat voor komt uit op 7,2 miljoen voordelig. Dit is 2,1 miljoen meer dan geraamd in de derde bestuursrapportage. De opbouw van het rekeningresultaat is als volgt: Alle programma's 2,796 miljoen voordelig Algemene dekkingsmiddelen 0,162 miljoen nadelig Resultaat voor bestemming 2,633 miljoen voordelig Hogere onttrekking en toevoeging aan de 4,611 miljoen voordelig reserves Rekeningresultaat voor 7,244 miljoen voordelig Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen per programma en de algemene dekkingsmiddelen samengevat die het voordelig rekeningresultaat van 7,2 miljoen verklaren. Alle afwijkingen groter dan zijn ook opgenomen in de financiële toelichtingen per programma. De voordelige bestemmingen van de reserves van 4,6 miljoen wordt verder toegelicht in het hoofdstuk financieel resultaat. 8 Programmarekening Aanbiedingsbrief

11 Belangrijkste afwijkingen bijgestelde begroting en rekening per programma (x 1.000) Programma Bedrag 01. Publiekdienstverlening Lagere baten omgevingsvergunningen Hogere baten diverse leges (o.a. uittreksels, verklaringen, reisdocumenten) Zorg en welzijn Lagere lasten wijkmanagement/ontwikkeling Lagere lasten en baten transisties Awbz en jeugdzorg, per saldo Lagere lasten individuele voorzieningen Wmo 178 Lagere lasten maatschappelijke dienstverlening Wonen Lagere lasten aanpassingen woonwagenterreinen en opplussen Milieu Lagere lasten milieubeheer en afvalinzameling Bereikbaarheid Lagere uitvoeringskosten voor het project Toegankelijkheid Bushaltes 190 Lagere onderhoudskosten van fietsenstallingen, garages en overig verkeersmeubilair Beheer openbare ruimte Lagere onderhoudskosten vertraging werkzaamheden (incl. gemeentelijke watertaken) 07. Ruimtelijke ordening 759 Lagere opbrengsten verkoop vastgoed 588 Hogere lasten inzet ambtelijk apparaat 181 Verliesneming NIEGG's Veiligheid Lagere kosten handhaving in de openbare buitenruimte zijn Educatie Lagere lasten voor huisvestingskosten onderwijsgebouwen en organisatie 188 Lagere lasten kinderopvang, achterstandenbeleid en onderwijsondersteunende activiteiten Actief in de stad Lagere beheerslasten welzijnsgebouwen 190 Lagere uitgaven kunst en cultuur Werk en inkomen Hogere baten afrekening inburgering 570 Lagere doorbelasting personeelskosten 390 Lagere lasten en baten aanval op de bijstand en project jeugdwerkloosheid Bestuur en Concern Hogere kosten pensioen en wachtverplichtingen 263 Algemene dekkingsmiddelen Lagere baten onderuitputting Rijk (gemeentefonds) Overig (niet verklaard, zie programma's) Totaal programma's (afgerond) Netto mutaties reserves Te bestemmen resultaat voordelig rekening RESULTAATBESTEMMING Het resultaat uit exploitatie na bestemming bedraagt voordelig. In de programmarekening wordt voorgesteld een deel van het financieel resultaat specifiek als volgt te bestemmen: het vormen van een bestemmingsreserve beheer openbare ruimte voor inzake niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden; 9 Programmarekening Aanbiedingsbrief

12 een bestemmingsreserve voor de sanering van asbest voor ; een dotatie aan de bestemmingsreserve afboeking voormalige onderwijspanden voor Doordat al in een aantal panden zijn afgeboekt is het restant van de bestemmingsreserve niet meer toereikend. In de derde bestuursrapportage is dit gemeld, maar niet vertaald in een begrotingswijziging; een onttrekken aan de reserve gronden van in verband met de afboekingen op NIEGG's ten laste van het resultaat. Deze onttrekking is niet specifiek begroot en moet daarom expliciet door uw raad worden goedgekeurd; nieuwe inzichten hebben aangetoond dat de gelden die zijn gereserveerd voor de infrastructuur Gorslaan/Jaagweg te hoog zijn ingeschat. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit de bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg te laten vrijvallen. Samengevat ziet de resultaatbestemming er als volgt uit: Resultaat voor bestemming (in ) Voorgestelde bestemming resultaat: Programmanummer en omschrijving Toevoeging bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte Onttrekking bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg 06. Beheer openbare ruimte Toevoeging bestemmingsreserve Sanering asbest 07. Ruimtelijke Ordening Toevoeging bestemmingsreserve Af te stoten panden 07. Ruimtelijke Ordening Onttrekking bestemmingsreserve Gronden 07. Ruimtelijke Ordening Saldo voorgestelde mutaties rekening Toevoeging Algemene reserve na resultaat bestemming Na deze resultaatbestemming resteert een voordelig saldo van Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Na resultaatbestemming bedraagt de algemene reserve BEHANDELINGSPROCEDURE VAN DE JAARSTUKKEN De programmarekening is op 29 maart in concept aangeboden aan de auditcommissie en de accountant. De accountant is medio maart gestart met de controle. Op 17 juni 2013 spreekt de auditcommissie met de portefeuillehouder en de accountant over de bevindingen van de accountant. Vervolgens wordt de programmarekening voorzien van een controleverklaring van de accountant. Met de controleverklaring en het verslag van de auditcommissie kan de programmarekening worden besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Purmerend. De secretaris, De burgemeester, Drs. M.J.H. Smulders Mr. D. Bijl 10 Programmarekening Aanbiedingsbrief

13 2 L E E S W I J Z E R HOOFDSTUKINDELING Voorliggende Programmarekening van de gemeente Purmerend is opgesteld volgens de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Achtereenvolgens komen aan de orde: de aanbiedingsbrief van het college van B&W; de verantwoording van de programma s; het resultaat ; de verplichte paragrafen bij de programmarekening; de balans per 31 december met toelichting; de controleverklaring; het verslag en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de reactie op de aanbevelingen van het college (na afronding werkzaamheden). In de bijlage treft u tenslotte aan: de portefeuilleverdeling van het college van B&W; de kerngegevens; de SISA verantwoording ; het overzicht van reserves en voorzieningen; het overzicht van in afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten. OPBOUW VAN DE HOOFDSTUKKEN De aanbiedingsbrief In de aanbiedingsbrief gaat het college kort in op een aantal in het oog springende resultaten in en de oorzaak van het financieel resultaat. Ook doet het college een voorstel aan de raad voor de bestemming van het resultaat. De verantwoording van de programma s Per programma komt aan de orde: de inleiding van het programma. Hierin staat kort het doel van het programma, zoals dit was verwoord in de begroting ; wat willen we bereiken met het programma, ofwel de beoogde maatschappelijke effecten. In deze paragraaf is aangegeven wat Purmerend in de huidige bestuursperiode ( ) wil bereiken met het betreffende programma. In zijn grotendeels geen realisatiecijfers voorhanden. In die gevallen waar wel in een meting is gehouden is een tabel opgenomen met in de eerste kolom de gerealiseerde maatschappelijke effecten en in de tweede kolom de vastgestelde normen /streefcijfers voor het einde van de bestuursperiode (2014). wat hebben we gedaan om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. In deze paragraaf is aangegeven welke prestaties voor zijn toegezegd en wat daarvan is gerealiseerd en niet (volledig) is gerealiseerd. Als bepaalde voor toegezegde acties en prestaties niet konden worden afgerond, wordt aangegeven wat hiervan de reden is en of de actie alsnog wordt uitgevoerd en afgerond. In bijlage VI treft u deze doorlopende acties compleet aan; wat heeft het gekost. Deze paragraaf behandelt als eerste de lasten en baten per programma en de onderverdeling hiervan naar de afzonderlijke beleidsvelden. Daarna volgt een overzicht van de reserves, voorzieningen en bestedingen van ontvangen subsidies. Tot slot volgen de investeringen. Afwijkingen groter dan euro ten opzichte van begroting worden toegelicht (in de afwijkingenkolom presenteren we begroting min realisatie). 11 Programmarekening Leeswijzer

14 Het totaal overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage V. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zijn tussen de som van de afzonderlijke producten en het gehele programma. Algemene dekkingsmiddelen Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, het betreft: Lokale belastingen en heffingen; Nog te bestemmen middelen (stelposten); De uitkering uit het gemeentefonds; Renteopbrengsten; De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen; Incidentele baten en lasten met betrekking tot voorgaande jaren. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord. Het financiële resultaat Dit hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de afzonderlijke programma s en de algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt het resultaat voor bestemming genoemd. Conform het BBV worden hierna de mutaties in de reserves gepresenteerd. Deze worden vergeleken met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de begroting en de bijstellingen op de begroting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hierna resteert het zogenaamde resultaat voor bestemming. De gemeenteraad wordt voorgesteld aan dit bedrag een bestemming te geven. Dit resultaat krijgt een bestemming in de besluitvorming door de Raad bij de vaststelling van de programmarekening. De paragraaf eindigt met een beschrijving van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en niet zijn verwerkt in de programmarekening. De paragrafen In de paragrafen wordt verslag gedaan van het voorgenomen (financiële) beleid en de uitvoering daarvan. De balans en toelichting In dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet welke waarderingsgrondslagen worden gehanteerd in Purmerend. Daarna volgt een beschrijving en toelichting van de afzonderlijke onderdelen van de balans en de mutaties die in zichtbaar zijn. DE CONTROLEVERKLARING Op deze plek wordt de verklaring van de accountant afgedrukt. In de verklaring geeft de accountant een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de zaken die in de programmarekening zijn opgenomen. Het oordeel van de accountant heeft betrekking op de volgende onderdelen: wat heeft het gekost; het resultaat; de balans en de toelichting hierop. 12 Programmarekening Leeswijzer

15 Het verslag van de auditcommissie De programmarekening en de controleverklaring worden gelezen en besproken door de auditcommissie. De commissie kan vragen stellen over de inhoud en bereidt de behandeling van de rekening door de gemeenteraad voor. Ten behoeve van de raadsvergadering reageert het college op de bevindingen en de aanbevelingen van de auditcommissie. Bijlagen In de bijlage(n) worden een aantal overzichten gegeven die deels verplicht zijn (SISA) en deels informatief voor de raad zijn. De bijlagen worden hier verder niet toegelicht. 13 Programmarekening Leeswijzer

16 3 D E P R O G R A M M A ' S 1. PUBLIEKSDIENSTEN ZORG EN WELZIJN WONEN MILIEU BEREIKBAARHEID BEHEER OPENBARE RUIMTE RUIMTELIJKE ORDENING VEILIGHEID EDUCATIE ECONOMIE ACTIEF IN DE STAD WERK EN INKOMEN BESTUUR EN CONCERN 14 Programmarekening De programma's 102

17 P r o g r a m m a 1 P U B L I E K S D I E N S T E N Portefeuillehouder: R. Helm Wat willen we bereiken met het programma Publieksdiensten Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1 Publieksdienstverlening Wij willen graag dat onze burgers ons stadhuis zien als het loket waar alle overheidsinformatie digitaal en fysiek op een toegankelijke, betrouwbare en prettige manier te vinden is. Ook al liggen de regels voor de uitgifte van veel producten vast, de manier waarop we de producten uitgeven is voor de aanvrager belangrijk en maakt verschil uit voor de waardering van de burger voor zijn gemeente. In ligt de nadruk op het uitbreiden van digitale dienstverlening,het uitbreiden van de dienstverlening door het Klantcontactcentrum (KCC) en het organisatiebreed sturen op servicenormen door een kwaliteitshandvest. Het programmaplan Purmerend heeft zorgtdaarvoor. Waar mogelijk betrekken wij burgers hierbij door onderzoek, zoals bij de vernieuwing van onze website. Wij willen bereiken dat burgers tevreden zijn over onze producten en diensten en de service die daarbij geleverd wordt. Daarbij streven we naar grotere tevredenheid over afhandeling van vragen via telefoon, post en . Wat hebben we daarvoor in gedaan 1.1 Beleidsveld Publieksdienstverlening Prestatieveld Purmerend heeft antwoord Werkdoel Het verbeteren van de dienstverlening aan onze burgers. Om dit doel te bereiken verbeteren we organisatiebreed op drie sporen: het uitbreiden van onze digitale dienstverlening in combinatie met een efficiëntere inrichting van de werkprocessen, het steeds meer en zoveel mogelijk direct afhandelen van burgervragen door het KCC en een vergroting van het bewustzijn in de organisatie om tijdig en correct telefoongesprekken en post/ verkeer af te handelen. Kernprestaties Uitbreiding digitaal loket; Verhogen telefonische bereikbaarheid; Programmarekening De programma's

18 Verbeteren afhandeltermijnen post en ; Diverse werkprocessen die zorgen voor belangrijke diensten voor de burger worden verbeterd en daardoor verkort. Prestatieindicatoren Dienstverlening Toezeggingen Resultaten % van alle binnenkomende telefoongesprekken op het centrale nummer (KCC) waarvan de telefoon binnen 20 sec. wordt opgenomen 80% 86% % van binnenkomende telefonische vragen dat direct door KCC wordt afgehandeld 60% 60% % van telefonisch binnenkomende gesprekken voor afdelingen dat binnen 30 sec. wordt opgenomen 80% % klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten voor een balie op het gemeenteplein Resultaat op audits basisregistraties GBA en BAG (betrouwbaarheid persoons en woonobjectadministratie) % WOZ bezwaarschriften afgehandeld voor 1 oktober 80% 80,5% positief geen audits in 90% 90% % toegewezen WOZbezwaren 35% 50% Kwaliteitshandvest servicenormen (o.a. voor post en ) in voorbereiding Aantal verbeterde werkprocessen (uit: Purmerend heeft Toelichting Het centrale nummer is 100% bereikbaar. Audits basisregistraties: de in verwachte audit GBA is niet uitgevoerd omdat het ministerie van BZK de audit GBA aan het herinrichten is. De 3jaarlijkse audit BAG wordt uitgevoerd in november Kwaliteitshandvest: de gemeentelijke organisatie bereidt dit handvest voor door onder meer de verwachtingen van bezoekers en bewoners van de dienstverlening van de gemeente hierin te verwerken. Het handvest zal in 2013 gereed zijn. Toegewezen WOZbezwaren: in zijn WOZbeschikkingen verstuurd. Het aantal ingediende WOZbezwaren is beduidend minder dan in 2011 (541 t.o.v. 851) door verbetering van de brongegevens in de basisregistraties BAG en WOZ. Het percentage geheel of gedeeltelijk toegewezen bezwaren is toegenomen, in : 50%, in 2011: 41%. Bij een daling van het aantal bezwaren kan het percentage toegewezen bezwaren hoger worden omdat er altijd een onvolkomenheid in de waarderingssystematiek kan optreden Prestatieveld Omgevingsvergunning onderdeel bouwen Werkdoel Het toetsen van bouwplannen, toezicht houden hierop en op illegale bouwactiviteiten. Het handhaven en optreden tegen afwijkingen van verleende bouwtoestemmingen en de regelgeving op ruimtelijk gebied. Vanaf 1 januari is bij de toetsing, het toezicht en de handhaving het nieuwe Bouwbesluit toegepast waarin bouwtechnische eisen en eisen met betrekking tot brandveilig gebruik zijn vastgelegd. 16 Programmarekening De programma's

19 Kernprestaties Beoordeling en afhandeling omgevingsvergunningen volgens geldende normen. Toezicht op en handhaving van verleende omgevingsvergunningen. Prestatieindicatoren Omgevingsvergunningen Toezeggingen Resultaten % bouwtoestemmingen dat is verleend volgens wettelijke normen (aantal toestemmingen in : 281 omgevingsvergunningen en 51 sloopmeldingen) 98% 99% % handhavingsprocedures met veiligheidsaspecten uitgevoerd conform handhavingsbeleidsplan bouwen (kengetallen : 18 waarschuwingsbrieven, 48 voornemens dwangsom, 5 formele dwangsombesluiten en 10 formele bestuursdwangbesluiten) 98% 100% Toelichting: Voor een aantal grote projecten waarvoor de beschikking is afgegeven, geldt dat door de aanvrager bezwaar is ingediend tegen de hoogte van de opgelegde leges omgevingsvergunningen 2010, 2011 en. In totaal gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen.de aanvrager is begin 2013 in beroep gegaan tegen de uitspraak waarin het bezwaarschrift ongegrond is verklaard. Als het beroep wordt gehonoreerd loopt de gemeente het risico het volledige bedrag te moeten terug betalen. Wat heeft het gekost in (bedragen x 1.000) Realisatie 2011 Begroting Begroting primitief bijgesteld Realisatie Afwijking Lasten Baten Saldo Realisatie Afwijking Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een nadeel van Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten en lagere baten. (bedragen x 1.000) Realisatie 2011 Begroting Begroting primitief bijgesteld BV011 Publieksdienstverlening Lasten Baten EXPLOITATIE Het nadeel op de lagere baten wordt voornamelijk veroorzaakt door: hogere baten op de B.A.G. Dit betreft de afrekening met de regiogemeenten over Deze afwijking is incidenteel; lagere baten op rijbewijzen als gevolg van minder aangevraagde rijbewijzen; hogere baten op reisdocumenten. Kinderen tot 12 jaar mogen niet meer bijgeschreven staan op het paspoort van de ouders maar moeten een eigen reisdocument hebben. Deze afwijking is incidenteel; hogere baten op uittreksels en verklaringen. Deze afwijking is incidenteel; hogere baten op incassovergoeding bij dwanginvorderingen (belastingen). Vanwege de slechte economische situatie wordt er slechter betaald lagere baten op leges omgevingsvergunningen. Vanwege de slechte economische situatie worden er minder vergunningen aangevraagd. 17 Programmarekening De programma's

20 hogere baten voor leges APV en bijzondere wetten. Dit heeft te maken met de actualisatie van de drank en horecavergunningen in het kader van de nieuwe Drank en Horecawet. Deze afwijking is incidenteel. RESERVES (Bedragen x 1.000) Ultimo 2011 Bestemmingsreserve Wabo Egalisatiereserve omgevingsvergunningen Saldo Dotatie Onttrekking Ultimo Bestemmingsreserve Wabo Het bedrag van is in ingezet voor de verdere digitalisering van de Wabo. Egalisatiereserve omgevingsvergunningen Bij de resultaatsbestemming 2011 is aan deze reserve toegevoegd. Dit bedrag is in ingezet ter dekking van het exploitatietekort. VOORZIENINGEN Er zijn geen voorzieningen die tot dit programma behoren. INVESTERINGEN Er zijn geen afwijkingen te melden. 18 Programmarekening De programma's

21 P r o g r a m m a 2 Z O R G E N W E L Z I J N Portefeuillehouders: G. Nijenhuis en R. Helm Wat willen we bereiken met het programma Zorg en welzijn Het programma Zorg en Welzijn is onderverdeeld in drie beleidsvelden. Per beleidsveld is aangegeven welk effect we hiermee in de samenleving willen bereiken. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.1 Preventieve gezondheidszorg Purmerend is een stad met gezonde leefomstandigheden en stelt inwoners in staat om er een gezonde leefstijl op na te houden. De gezondheidsvoorzieningen zijn van goede kwaliteit. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.2 Maatschappelijk ondersteuning In principe lossen Purmerenders hun eigen problemen op. Ook doelgroepen in kwetsbare situaties zijn in staat hun eigen problemen op te lossen en volwaardig te participeren in de samenleving. Indien nodig kunnen zij daarvoor een beroep doen op een kwalitatief goed, op de vraag afgestemd, betaalbaar, toegankelijk en gecoördineerd aanbod van collectieve ondersteuning en preventieve zorg. Voor de meest kwetsbare bewoners is een vangnet beschikbaar. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.3 Samenleven in wijk en buurt Purmerenders voelen zich verantwoordelijk voor en zijn betrokken bij hun woon en leefomgeving. Er is een grote bereidheid onder de bewoners om zelf initiatieven te nemen en op vrijwillige basis activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn de eigen woon en leefomgeving te verbeteren en de sociale samenhang te vergroten. Bewoners worden daarbij, waar nodig, ondersteund door de gemeente. Wij betrekken bewoners, bedrijven en instanties bij voorgenomen plannen in het kader van de wijkontwikkeling. De inwoners zijn tevreden over de leefbaarheid in hun wijk: de sociale samenhang, het fysieke onderhoud, de veiligheid en de aanwezige voorzieningen. Effectindicatoren Zorg en Welzijn 2015 Maatschappelijke ondersteuning: 83% 72% % van de gebruikers vindt dat de ondersteuning/het hulpmiddel bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen 19 Programmarekening De programma's

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie