P R O G R A M M A R E K E N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P R O G R A M M A R E K E N I N G"

Transcriptie

1 P R O G R A M M A R E K E N I N G

2

3 P R O G R A M M A R E K E N I N G

4

5 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER DE PROGRAMMA'S Publieksdiensten Zorg en welzijn Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Educatie Economie Actief in de stad Werk en inkomen Bestuur en concern ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN HET FINANCIEEL RESULTAAT DE PARAGRAFEN Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risico's Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen BALANS EN TOELICHTING Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 154 Balans per 31 december 162 Toelichting op de balans 31 december 164 BIJLAGEN Bijlage I Portefeuilleverdeling 173 Bijlage II Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld 174 Bijlage III Sisa 176 Bijlage IV Overzicht reserves en voorzieningen 177 Bijlage V Overzicht afgesloten kredieten 191 Bijlage VI Overzicht niet afgesloten kredieten 195 Bijlage VII Kerngegevens Purmerend 199 Bijlage VIII Controleverklaring Programmarekening

6 Bijlage IX Verslag Auditcommissie 4 Programmarekening 203

7 1 A A N B I E D I N G S B R I E F Geachte leden van de gemeenteraad, Met genoegen bieden wij u hierbij de programmajaarrekening aan. Met de programmarekening biedt ons college u de verantwoording aan over het gevoerde beleid en financiële resultaten over het jaar. In deze brief lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten toe: het financieel resultaat; de hoofdpunten van de inhoudelijke verantwoording; het voorstel voor de resultaatsbestemming; behandelingsprocedure van de jaarstukken. HET FINANCIEEL RESULTAAT Er is hard gewerkt en er zijn veel resultaten gehaald, ondanks de economische malaise die mede de gemeentelijke financiele huishouding nu al een aantal jaar teistert. In financiele zin sluit de jaarrekening af met een voordelig saldo van 7,2 miljoen. Het saldo is samengesteld uit het resultaat uit de programma's ( 2,6 miljoen voordelig), tezamen met de mutaties in de reserves (ad 4,6 miljoen). Wij stellen u voor na resultaatsbestemming (per saldo 0,2 miljoen), 7 miljoen te doteren aan de algemene reserve, waardoor het niveau van de algemene reserve stijgt naar ruim 15 miljoen. HOOFDPUNTEN VAN DE INHOUDELIJKE VERANTWOORDING Wij sommen onderstaand een aantal van de prestaties en gebeurtenissen uit het afgelopen jaar op: Fysieke domein Woningen, kantoren en projectontwikkeling We merken dat de economische situatie effect heeft op verschillende programma's. In Programma 1 zien we dat er lagere baten zijn ontvangen op leges omgevingsvergunningen, omdat er minder vergunningen worden aangevraagd. Door de economische crisis, de affaire Vestia en de hoge eisen die banken stellen aan een hypotheek blijkt uit programma 3 dat er beduidend minder woningen zijn gebouwd dan oorspronkelijk was gedacht. In de bestaande bouw zijn wel woningen beschikbaar gekomen door de verkoop van sociale huurwoningen. De cijfers zijn nog niet exact bekend, ca. 80 woningen. De variatie in de 82 woningen die zijn opgeleverd is wel groot. Het gaat om eengezinswoningen, appartementen, koopwoningen en huurwoningen in WheermolenWest, Weidevenne en de Binnenstad. Verder wordt in pogramma 7 gerapporteerd dat de verkoop van nietstrategisch vastgoed door de gemeente trager is gegaan dan was gepland. Enkele binnenstedelijke projecten zijn vertraagd en nog niet opgeleverd. Voor de groei van de kantorenmarkt was in programma 10 een prestatieindicator opgenomen van een groei van m2 per jaar, een prestatie die in de gegeven economische omstandigheden te ambitieus is. Om aan te sluiten bij vraaggestuurd bouwen is voor de Kop van West 'organische gebiedsontwikkeling' in voorbereiding genomen. Verder is flinke inzet gepleegd om woon 5 Programmarekening Aanbiedingsbrief

8 zorgcomplex Genuahaven daadwerkelijk te realiseren en om de (energie)transitie van Stadsverwarming Purmerend met o.a. de Biowarmtecentrale te faciliteren. Verkeer en vervoer De principediscussie over de verkeerscirculatie rond de binnenstad is in afgerond. De herbezinning op de ambities voor parkeren in de binnenstad en de geplande parkeergarages is nog gaande. Wel is reeds duidelijk, dat 't Lammetje langer blijft staan dan de beoogde termijnvan 5 jaar. We hebben met subsidie van de Stadsregio Amsterdam 147 bushaltes toegankelijker gemaakt. Ze zijn naar 18 cm opgehoogd, waardoor een vrijwel gelijkvloerse instap wordt geboden. Ook zijn geleidelijnen aangebracht, voldoende perronbreedte en halteerlengte gerealiseerd, alsook het toevoegen van de mogelijkheid om fietsen te stallen. Een Dynamische Reizigers Informatie Systeem (DRIS) is ingevoerd, waarmee buspassagiers tijdens de reis over actuele reistijdinformatie op de halte beschikken. In Purmerend worden 73 haltepanelen geplaatst op de belangrijkste instaphaltes. De Stadsregio Amsterdam betaalt de investeringskosten. De Van IJsendijkstraat is heringericht met aparte fietsvoorzieningen en last but not least heeft Purmerend een markante brug binnen haar stadsgrenzen gerealiseerd, de Melkwegbrug. Schoon, heel en veilig In is een tussentijdse inventarisatie gedaan van het beeldkwaliteitsniveau van de verschillende beheerdisciplines. Hieruit bleek dat in de woonwijken het streefniveau wordt gehaald. Het hoge ambitieniveau voor het centrumgebied werd deels gehaald, maar de kwaliteit is toch nog voldoende tot goed te noemen. De groengebieden voldoen redelijk aan het streefniveau. grote investeringen zijn gedaan om het regenwaterriool af te koppelen van het vuilwaterriool. Hierdoor hoeft regenwater niet onnodig te worden gezuiverd. Sociale domein Het maatschappelijk beleidskader In programma 2 is het maatschappelijk beleidskader verder uitgevoerd. In het traject bezuinigen met beleid is aan het maatschappelijk veld gevraagd om zelf met voorstellen te komen over hoe de bezuinigingsopgave van 1,2 miljoen op de maatschappelijke subsidies per 1 januari 2013 gerealiseerd kan worden. De gemeente heeft de maatschappelijke organisaties gevraagd dit in onderlinge samenhang per maatschappelijke opgave vorm te geven. Daarbij is gevraagd te onderzoeken of dubbelingen en overlap uit het aanbod kan worden gehaald, of innovatie in het aanbod mogelijk is, of voorzieningen wel voldoende effectief zijn en of de voorzieningen een bijdrage doen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de samenleving en haar burgers. In april is door de maatschappelijke partners een voorstel van bezuinigingsmaatregelen in het maatschappelijke domein voor 1,2 miljoen gepresenteerd. Er zijn per maatschappelijke opgave verandervoorstellen en bezuinigingsmogelijkheden opgesteld. Wij zijn tevreden over het doorlopen proces en het resultaat van deze gezamenlijke inspanningen van het maatschappelijke veld. De instellingen en de gemeente willen de komende tijd werken volgens de opgebouwde samenwerkingsconstructie en zullen zoeken naar nieuwe manieren van subsidiëren, verantwoorden, samenwerken om de Purmerendse inwoners te ondersteunen om hun eigen leven vorm te kunnen geven. Drie decentralisaties 6 Programmarekening Aanbiedingsbrief

9 Purmerend heeft een transitieteam opgezet om de decentralisatie Jeugdzorg gezamenlijk op te pakken met de Participatiewet, de decentralisatie van de AWBZ, het Passend Onderwijs en de WMO. Wijkgericht werken Ook het wijkgericht werken is veranderd: in zijn stappen gezet in de gemeentelijke organisatie om in haar inzet van werkzaamheden meer aan te sluiten bij wat er uit de wijken/buurten komt, en niet zozeer vanuit haar eigen planning en draaiboeken te werken. Overlegd is hoe we wat minder naar de letter van het handboek wijkgericht werken kunnen werken. Het college van B&W heeft in een visie opgesteld over de manier waarop de gemeente wil werken. Met de wijkkerngroepen is gesproken over de betekenis hiervan voor de wijkkerngroepen. Werk en inkomen Terwijl meer mensen een beroep moeten doen op ondersteuning door de gemeente voor inkomen en werk, zijn de hiervoor beschikbare middelen in deze periode afgenomen. Het WWBuitkeringsbestand nam over toe van 1126 naar Het eerste halfjaar bleef het uitkeringsbestand redelijk stabiel. Over het gehele jaar werden 110 uitkeringen meer beëindigd, door inzet van Aanval op de bijstand. Zonder dit project was de groei dus veel hoger geweest. Vanaf juni is het uitkeringsbestand verder toegenomen. Naast de 'Aanval op de bijstand' is gekomen tot regionaal nieuwe samenwerkingsverbanden en verbindingen. Dit heeft geleid tot gecoördineerde werkgeversdienstverlening, die eind in een regionaal plan is neergelegd en van start is gegaan. Hierin werken de gemeenten met UWV en Baanstede aan verbetering van dienstverlening, gericht op resultaat voor de doelgroep. Dezelfde intensieve samenwerking speelt zich af op het terrein van Sociale Werkvoorziening. Verder is de samenwerking met netwerkpartners geïntensiveerd rond schuldhulpverlening, taaltraining en activering van mensen in de uitkering. Sport en cultuur Een belangrijke ontwikkeling in was het besluit van de raad tot het bouwen van een nieuwe multifunctionele sporthal. De Muziekschool zal als gevolge van de maatschappelijke opgave zich transformeren naar een instelling die vooral in het basisonderwijs actief is. Ook de podia hebben last van crisis gehad: P3 zal het jaar afsluiten met een hoger tekort dan de prognose, welk tekort de organisatie overeenkomstig de gemaakte afspraken in 2013 binnen eigen middelen zal moeten opvangen. Veiligheid Prioriteit kregen de Top X en (onder andere) jeugdcriminaliteit, overvallen en woninginbraken. Binnen het programma veiligheid sluiten wij nu aan op het al operationeel zijnde systeem "Mens Centraal". Hiermee kunnen groepen jongeren worden vastgelegd en gevolgd. Om overlastgevend gedrag van met name jongeren door alcoholgebruik tegen te gaan, zijn inmiddels gebieden aangewezen waar het gebruik van alcohol verboden is. Tot slot is het vermeldenswaard dat met de introductie van het Team Buurt Toezicht maatwerktoezicht op hangplekken buiten kantooruren mogelijk is geworden. 7 Programmarekening Aanbiedingsbrief

10 HET FINANCIEEL RESULTAAT Het uiteindelijk financieel resultaat voor komt uit op 7,2 miljoen voordelig. Dit is 2,1 miljoen meer dan geraamd in de derde bestuursrapportage. De opbouw van het rekeningresultaat is als volgt: Alle programma's 2,796 miljoen voordelig Algemene dekkingsmiddelen 0,162 miljoen nadelig Resultaat voor bestemming 2,633 miljoen voordelig Hogere onttrekking en toevoeging aan de 4,611 miljoen voordelig reserves Rekeningresultaat voor 7,244 miljoen voordelig Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen per programma en de algemene dekkingsmiddelen samengevat die het voordelig rekeningresultaat van 7,2 miljoen verklaren. Alle afwijkingen groter dan zijn ook opgenomen in de financiële toelichtingen per programma. De voordelige bestemmingen van de reserves van 4,6 miljoen wordt verder toegelicht in het hoofdstuk financieel resultaat. 8 Programmarekening Aanbiedingsbrief

11 Belangrijkste afwijkingen bijgestelde begroting en rekening per programma (x 1.000) Programma Bedrag 01. Publiekdienstverlening Lagere baten omgevingsvergunningen Hogere baten diverse leges (o.a. uittreksels, verklaringen, reisdocumenten) Zorg en welzijn Lagere lasten wijkmanagement/ontwikkeling Lagere lasten en baten transisties Awbz en jeugdzorg, per saldo Lagere lasten individuele voorzieningen Wmo 178 Lagere lasten maatschappelijke dienstverlening Wonen Lagere lasten aanpassingen woonwagenterreinen en opplussen Milieu Lagere lasten milieubeheer en afvalinzameling Bereikbaarheid Lagere uitvoeringskosten voor het project Toegankelijkheid Bushaltes 190 Lagere onderhoudskosten van fietsenstallingen, garages en overig verkeersmeubilair Beheer openbare ruimte Lagere onderhoudskosten vertraging werkzaamheden (incl. gemeentelijke watertaken) 07. Ruimtelijke ordening 759 Lagere opbrengsten verkoop vastgoed 588 Hogere lasten inzet ambtelijk apparaat 181 Verliesneming NIEGG's Veiligheid Lagere kosten handhaving in de openbare buitenruimte zijn Educatie Lagere lasten voor huisvestingskosten onderwijsgebouwen en organisatie 188 Lagere lasten kinderopvang, achterstandenbeleid en onderwijsondersteunende activiteiten Actief in de stad Lagere beheerslasten welzijnsgebouwen 190 Lagere uitgaven kunst en cultuur Werk en inkomen Hogere baten afrekening inburgering 570 Lagere doorbelasting personeelskosten 390 Lagere lasten en baten aanval op de bijstand en project jeugdwerkloosheid Bestuur en Concern Hogere kosten pensioen en wachtverplichtingen 263 Algemene dekkingsmiddelen Lagere baten onderuitputting Rijk (gemeentefonds) Overig (niet verklaard, zie programma's) Totaal programma's (afgerond) Netto mutaties reserves Te bestemmen resultaat voordelig rekening RESULTAATBESTEMMING Het resultaat uit exploitatie na bestemming bedraagt voordelig. In de programmarekening wordt voorgesteld een deel van het financieel resultaat specifiek als volgt te bestemmen: het vormen van een bestemmingsreserve beheer openbare ruimte voor inzake niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden; 9 Programmarekening Aanbiedingsbrief

12 een bestemmingsreserve voor de sanering van asbest voor ; een dotatie aan de bestemmingsreserve afboeking voormalige onderwijspanden voor Doordat al in een aantal panden zijn afgeboekt is het restant van de bestemmingsreserve niet meer toereikend. In de derde bestuursrapportage is dit gemeld, maar niet vertaald in een begrotingswijziging; een onttrekken aan de reserve gronden van in verband met de afboekingen op NIEGG's ten laste van het resultaat. Deze onttrekking is niet specifiek begroot en moet daarom expliciet door uw raad worden goedgekeurd; nieuwe inzichten hebben aangetoond dat de gelden die zijn gereserveerd voor de infrastructuur Gorslaan/Jaagweg te hoog zijn ingeschat. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit de bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg te laten vrijvallen. Samengevat ziet de resultaatbestemming er als volgt uit: Resultaat voor bestemming (in ) Voorgestelde bestemming resultaat: Programmanummer en omschrijving Toevoeging bestemmingsreserve Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte Onttrekking bestemmingsreserve Gorslaan/Jaagweg 06. Beheer openbare ruimte Toevoeging bestemmingsreserve Sanering asbest 07. Ruimtelijke Ordening Toevoeging bestemmingsreserve Af te stoten panden 07. Ruimtelijke Ordening Onttrekking bestemmingsreserve Gronden 07. Ruimtelijke Ordening Saldo voorgestelde mutaties rekening Toevoeging Algemene reserve na resultaat bestemming Na deze resultaatbestemming resteert een voordelig saldo van Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Na resultaatbestemming bedraagt de algemene reserve BEHANDELINGSPROCEDURE VAN DE JAARSTUKKEN De programmarekening is op 29 maart in concept aangeboden aan de auditcommissie en de accountant. De accountant is medio maart gestart met de controle. Op 17 juni 2013 spreekt de auditcommissie met de portefeuillehouder en de accountant over de bevindingen van de accountant. Vervolgens wordt de programmarekening voorzien van een controleverklaring van de accountant. Met de controleverklaring en het verslag van de auditcommissie kan de programmarekening worden besproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Purmerend. De secretaris, De burgemeester, Drs. M.J.H. Smulders Mr. D. Bijl 10 Programmarekening Aanbiedingsbrief

13 2 L E E S W I J Z E R HOOFDSTUKINDELING Voorliggende Programmarekening van de gemeente Purmerend is opgesteld volgens de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Achtereenvolgens komen aan de orde: de aanbiedingsbrief van het college van B&W; de verantwoording van de programma s; het resultaat ; de verplichte paragrafen bij de programmarekening; de balans per 31 december met toelichting; de controleverklaring; het verslag en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de reactie op de aanbevelingen van het college (na afronding werkzaamheden). In de bijlage treft u tenslotte aan: de portefeuilleverdeling van het college van B&W; de kerngegevens; de SISA verantwoording ; het overzicht van reserves en voorzieningen; het overzicht van in afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten. OPBOUW VAN DE HOOFDSTUKKEN De aanbiedingsbrief In de aanbiedingsbrief gaat het college kort in op een aantal in het oog springende resultaten in en de oorzaak van het financieel resultaat. Ook doet het college een voorstel aan de raad voor de bestemming van het resultaat. De verantwoording van de programma s Per programma komt aan de orde: de inleiding van het programma. Hierin staat kort het doel van het programma, zoals dit was verwoord in de begroting ; wat willen we bereiken met het programma, ofwel de beoogde maatschappelijke effecten. In deze paragraaf is aangegeven wat Purmerend in de huidige bestuursperiode ( ) wil bereiken met het betreffende programma. In zijn grotendeels geen realisatiecijfers voorhanden. In die gevallen waar wel in een meting is gehouden is een tabel opgenomen met in de eerste kolom de gerealiseerde maatschappelijke effecten en in de tweede kolom de vastgestelde normen /streefcijfers voor het einde van de bestuursperiode (2014). wat hebben we gedaan om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. In deze paragraaf is aangegeven welke prestaties voor zijn toegezegd en wat daarvan is gerealiseerd en niet (volledig) is gerealiseerd. Als bepaalde voor toegezegde acties en prestaties niet konden worden afgerond, wordt aangegeven wat hiervan de reden is en of de actie alsnog wordt uitgevoerd en afgerond. In bijlage VI treft u deze doorlopende acties compleet aan; wat heeft het gekost. Deze paragraaf behandelt als eerste de lasten en baten per programma en de onderverdeling hiervan naar de afzonderlijke beleidsvelden. Daarna volgt een overzicht van de reserves, voorzieningen en bestedingen van ontvangen subsidies. Tot slot volgen de investeringen. Afwijkingen groter dan euro ten opzichte van begroting worden toegelicht (in de afwijkingenkolom presenteren we begroting min realisatie). 11 Programmarekening Leeswijzer

14 Het totaal overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage V. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zijn tussen de som van de afzonderlijke producten en het gehele programma. Algemene dekkingsmiddelen Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, het betreft: Lokale belastingen en heffingen; Nog te bestemmen middelen (stelposten); De uitkering uit het gemeentefonds; Renteopbrengsten; De baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen; Incidentele baten en lasten met betrekking tot voorgaande jaren. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord. Het financiële resultaat Dit hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de afzonderlijke programma s en de algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt het resultaat voor bestemming genoemd. Conform het BBV worden hierna de mutaties in de reserves gepresenteerd. Deze worden vergeleken met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de begroting en de bijstellingen op de begroting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hierna resteert het zogenaamde resultaat voor bestemming. De gemeenteraad wordt voorgesteld aan dit bedrag een bestemming te geven. Dit resultaat krijgt een bestemming in de besluitvorming door de Raad bij de vaststelling van de programmarekening. De paragraaf eindigt met een beschrijving van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en niet zijn verwerkt in de programmarekening. De paragrafen In de paragrafen wordt verslag gedaan van het voorgenomen (financiële) beleid en de uitvoering daarvan. De balans en toelichting In dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet welke waarderingsgrondslagen worden gehanteerd in Purmerend. Daarna volgt een beschrijving en toelichting van de afzonderlijke onderdelen van de balans en de mutaties die in zichtbaar zijn. DE CONTROLEVERKLARING Op deze plek wordt de verklaring van de accountant afgedrukt. In de verklaring geeft de accountant een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de zaken die in de programmarekening zijn opgenomen. Het oordeel van de accountant heeft betrekking op de volgende onderdelen: wat heeft het gekost; het resultaat; de balans en de toelichting hierop. 12 Programmarekening Leeswijzer

15 Het verslag van de auditcommissie De programmarekening en de controleverklaring worden gelezen en besproken door de auditcommissie. De commissie kan vragen stellen over de inhoud en bereidt de behandeling van de rekening door de gemeenteraad voor. Ten behoeve van de raadsvergadering reageert het college op de bevindingen en de aanbevelingen van de auditcommissie. Bijlagen In de bijlage(n) worden een aantal overzichten gegeven die deels verplicht zijn (SISA) en deels informatief voor de raad zijn. De bijlagen worden hier verder niet toegelicht. 13 Programmarekening Leeswijzer

16 3 D E P R O G R A M M A ' S 1. PUBLIEKSDIENSTEN ZORG EN WELZIJN WONEN MILIEU BEREIKBAARHEID BEHEER OPENBARE RUIMTE RUIMTELIJKE ORDENING VEILIGHEID EDUCATIE ECONOMIE ACTIEF IN DE STAD WERK EN INKOMEN BESTUUR EN CONCERN 14 Programmarekening De programma's 102

17 P r o g r a m m a 1 P U B L I E K S D I E N S T E N Portefeuillehouder: R. Helm Wat willen we bereiken met het programma Publieksdiensten Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 1.1 Publieksdienstverlening Wij willen graag dat onze burgers ons stadhuis zien als het loket waar alle overheidsinformatie digitaal en fysiek op een toegankelijke, betrouwbare en prettige manier te vinden is. Ook al liggen de regels voor de uitgifte van veel producten vast, de manier waarop we de producten uitgeven is voor de aanvrager belangrijk en maakt verschil uit voor de waardering van de burger voor zijn gemeente. In ligt de nadruk op het uitbreiden van digitale dienstverlening,het uitbreiden van de dienstverlening door het Klantcontactcentrum (KCC) en het organisatiebreed sturen op servicenormen door een kwaliteitshandvest. Het programmaplan Purmerend heeft zorgtdaarvoor. Waar mogelijk betrekken wij burgers hierbij door onderzoek, zoals bij de vernieuwing van onze website. Wij willen bereiken dat burgers tevreden zijn over onze producten en diensten en de service die daarbij geleverd wordt. Daarbij streven we naar grotere tevredenheid over afhandeling van vragen via telefoon, post en . Wat hebben we daarvoor in gedaan 1.1 Beleidsveld Publieksdienstverlening Prestatieveld Purmerend heeft antwoord Werkdoel Het verbeteren van de dienstverlening aan onze burgers. Om dit doel te bereiken verbeteren we organisatiebreed op drie sporen: het uitbreiden van onze digitale dienstverlening in combinatie met een efficiëntere inrichting van de werkprocessen, het steeds meer en zoveel mogelijk direct afhandelen van burgervragen door het KCC en een vergroting van het bewustzijn in de organisatie om tijdig en correct telefoongesprekken en post/ verkeer af te handelen. Kernprestaties Uitbreiding digitaal loket; Verhogen telefonische bereikbaarheid; Programmarekening De programma's

18 Verbeteren afhandeltermijnen post en ; Diverse werkprocessen die zorgen voor belangrijke diensten voor de burger worden verbeterd en daardoor verkort. Prestatieindicatoren Dienstverlening Toezeggingen Resultaten % van alle binnenkomende telefoongesprekken op het centrale nummer (KCC) waarvan de telefoon binnen 20 sec. wordt opgenomen 80% 86% % van binnenkomende telefonische vragen dat direct door KCC wordt afgehandeld 60% 60% % van telefonisch binnenkomende gesprekken voor afdelingen dat binnen 30 sec. wordt opgenomen 80% % klanten dat 15 minuten of korter heeft moeten wachten voor een balie op het gemeenteplein Resultaat op audits basisregistraties GBA en BAG (betrouwbaarheid persoons en woonobjectadministratie) % WOZ bezwaarschriften afgehandeld voor 1 oktober 80% 80,5% positief geen audits in 90% 90% % toegewezen WOZbezwaren 35% 50% Kwaliteitshandvest servicenormen (o.a. voor post en ) in voorbereiding Aantal verbeterde werkprocessen (uit: Purmerend heeft Toelichting Het centrale nummer is 100% bereikbaar. Audits basisregistraties: de in verwachte audit GBA is niet uitgevoerd omdat het ministerie van BZK de audit GBA aan het herinrichten is. De 3jaarlijkse audit BAG wordt uitgevoerd in november Kwaliteitshandvest: de gemeentelijke organisatie bereidt dit handvest voor door onder meer de verwachtingen van bezoekers en bewoners van de dienstverlening van de gemeente hierin te verwerken. Het handvest zal in 2013 gereed zijn. Toegewezen WOZbezwaren: in zijn WOZbeschikkingen verstuurd. Het aantal ingediende WOZbezwaren is beduidend minder dan in 2011 (541 t.o.v. 851) door verbetering van de brongegevens in de basisregistraties BAG en WOZ. Het percentage geheel of gedeeltelijk toegewezen bezwaren is toegenomen, in : 50%, in 2011: 41%. Bij een daling van het aantal bezwaren kan het percentage toegewezen bezwaren hoger worden omdat er altijd een onvolkomenheid in de waarderingssystematiek kan optreden Prestatieveld Omgevingsvergunning onderdeel bouwen Werkdoel Het toetsen van bouwplannen, toezicht houden hierop en op illegale bouwactiviteiten. Het handhaven en optreden tegen afwijkingen van verleende bouwtoestemmingen en de regelgeving op ruimtelijk gebied. Vanaf 1 januari is bij de toetsing, het toezicht en de handhaving het nieuwe Bouwbesluit toegepast waarin bouwtechnische eisen en eisen met betrekking tot brandveilig gebruik zijn vastgelegd. 16 Programmarekening De programma's

19 Kernprestaties Beoordeling en afhandeling omgevingsvergunningen volgens geldende normen. Toezicht op en handhaving van verleende omgevingsvergunningen. Prestatieindicatoren Omgevingsvergunningen Toezeggingen Resultaten % bouwtoestemmingen dat is verleend volgens wettelijke normen (aantal toestemmingen in : 281 omgevingsvergunningen en 51 sloopmeldingen) 98% 99% % handhavingsprocedures met veiligheidsaspecten uitgevoerd conform handhavingsbeleidsplan bouwen (kengetallen : 18 waarschuwingsbrieven, 48 voornemens dwangsom, 5 formele dwangsombesluiten en 10 formele bestuursdwangbesluiten) 98% 100% Toelichting: Voor een aantal grote projecten waarvoor de beschikking is afgegeven, geldt dat door de aanvrager bezwaar is ingediend tegen de hoogte van de opgelegde leges omgevingsvergunningen 2010, 2011 en. In totaal gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen.de aanvrager is begin 2013 in beroep gegaan tegen de uitspraak waarin het bezwaarschrift ongegrond is verklaard. Als het beroep wordt gehonoreerd loopt de gemeente het risico het volledige bedrag te moeten terug betalen. Wat heeft het gekost in (bedragen x 1.000) Realisatie 2011 Begroting Begroting primitief bijgesteld Realisatie Afwijking Lasten Baten Saldo Realisatie Afwijking Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een nadeel van Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten en lagere baten. (bedragen x 1.000) Realisatie 2011 Begroting Begroting primitief bijgesteld BV011 Publieksdienstverlening Lasten Baten EXPLOITATIE Het nadeel op de lagere baten wordt voornamelijk veroorzaakt door: hogere baten op de B.A.G. Dit betreft de afrekening met de regiogemeenten over Deze afwijking is incidenteel; lagere baten op rijbewijzen als gevolg van minder aangevraagde rijbewijzen; hogere baten op reisdocumenten. Kinderen tot 12 jaar mogen niet meer bijgeschreven staan op het paspoort van de ouders maar moeten een eigen reisdocument hebben. Deze afwijking is incidenteel; hogere baten op uittreksels en verklaringen. Deze afwijking is incidenteel; hogere baten op incassovergoeding bij dwanginvorderingen (belastingen). Vanwege de slechte economische situatie wordt er slechter betaald lagere baten op leges omgevingsvergunningen. Vanwege de slechte economische situatie worden er minder vergunningen aangevraagd. 17 Programmarekening De programma's

20 hogere baten voor leges APV en bijzondere wetten. Dit heeft te maken met de actualisatie van de drank en horecavergunningen in het kader van de nieuwe Drank en Horecawet. Deze afwijking is incidenteel. RESERVES (Bedragen x 1.000) Ultimo 2011 Bestemmingsreserve Wabo Egalisatiereserve omgevingsvergunningen Saldo Dotatie Onttrekking Ultimo Bestemmingsreserve Wabo Het bedrag van is in ingezet voor de verdere digitalisering van de Wabo. Egalisatiereserve omgevingsvergunningen Bij de resultaatsbestemming 2011 is aan deze reserve toegevoegd. Dit bedrag is in ingezet ter dekking van het exploitatietekort. VOORZIENINGEN Er zijn geen voorzieningen die tot dit programma behoren. INVESTERINGEN Er zijn geen afwijkingen te melden. 18 Programmarekening De programma's

21 P r o g r a m m a 2 Z O R G E N W E L Z I J N Portefeuillehouders: G. Nijenhuis en R. Helm Wat willen we bereiken met het programma Zorg en welzijn Het programma Zorg en Welzijn is onderverdeeld in drie beleidsvelden. Per beleidsveld is aangegeven welk effect we hiermee in de samenleving willen bereiken. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.1 Preventieve gezondheidszorg Purmerend is een stad met gezonde leefomstandigheden en stelt inwoners in staat om er een gezonde leefstijl op na te houden. De gezondheidsvoorzieningen zijn van goede kwaliteit. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.2 Maatschappelijk ondersteuning In principe lossen Purmerenders hun eigen problemen op. Ook doelgroepen in kwetsbare situaties zijn in staat hun eigen problemen op te lossen en volwaardig te participeren in de samenleving. Indien nodig kunnen zij daarvoor een beroep doen op een kwalitatief goed, op de vraag afgestemd, betaalbaar, toegankelijk en gecoördineerd aanbod van collectieve ondersteuning en preventieve zorg. Voor de meest kwetsbare bewoners is een vangnet beschikbaar. Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 2.3 Samenleven in wijk en buurt Purmerenders voelen zich verantwoordelijk voor en zijn betrokken bij hun woon en leefomgeving. Er is een grote bereidheid onder de bewoners om zelf initiatieven te nemen en op vrijwillige basis activiteiten te ontplooien die erop gericht zijn de eigen woon en leefomgeving te verbeteren en de sociale samenhang te vergroten. Bewoners worden daarbij, waar nodig, ondersteund door de gemeente. Wij betrekken bewoners, bedrijven en instanties bij voorgenomen plannen in het kader van de wijkontwikkeling. De inwoners zijn tevreden over de leefbaarheid in hun wijk: de sociale samenhang, het fysieke onderhoud, de veiligheid en de aanwezige voorzieningen. Effectindicatoren Zorg en Welzijn 2015 Maatschappelijke ondersteuning: 83% 72% % van de gebruikers vindt dat de ondersteuning/het hulpmiddel bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen 19 Programmarekening De programma's

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Concept Programmabegroting 2011-2014. Gemeente Purmerend

Concept Programmabegroting 2011-2014. Gemeente Purmerend Concept Programmabegroting 2011-2014 Gemeente Purmerend 14 september 2010 2 I N H O U D S O P G A V E AANBIEDINGSBRIEF... 4 LEESWIJZER... 10 1. DE PROGRAMMA'S... 14 1. PUBLIEKSDIENSTEN... 14 2. ZORG EN

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G PROGRAMMAREKENING 2 0 1 0 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 0 H o e m a a k t u u w o m g e v i n g p r e t t i g e r? Met de programmarekening legt het college van burgemeester en wethouders elk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

( C O N C E P T - ) P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 1 3-2 0 1 6

( C O N C E P T - ) P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 1 3-2 0 1 6 (CONCEPT-)PROGRAMMABEGROTING 2013-2016 ( C O N C E P T - ) P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 1 3-2 0 1 6 I N H O U D S O P G A V E AANBIEDINGSBRIEF 4 LEESWIJZER 8 DE PROGRAMMA'S 12 Publiekdiensten

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer Frans Buijserd Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ellen Burgers collegebesluit

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inleiding Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 17 december 2014 / 155/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg

Nadere informatie

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland

Wmo-uitvoeringsplan. Uitvoeringsplan Gemeente Waterland Wmo-uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 2013 Gemeente Waterland Mei, 2013 1 Inhoudsopgave I. Inleiding...3 II. Uitwerking per thema...4 Thema 2. Opgroeien en opvoeden...5 Thema 3. Leven met zorg...6 Thema

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe

Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Bijlage 1: Inspraakreacties Verordening Wmo 2015 Organisatie en datum Onderdeel Inspraakreactie Reactie Dienst Sozawe Voorinspraak augustus/ september 2014 1 Koepel Wmo 13 augustus 2014 1.1 Art. 1, lid

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 3 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 3 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 4 2. LEESWIJZER 10 3. DE PROGRAMMA'S 13 1. Publieksdiensten 14 2. Samenleving

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

West-Brabant. Gemeenteraden West-Brabant

West-Brabant. Gemeenteraden West-Brabant West-Brabant Gemeenteraden West-Brabant Kenmerk: UIT-17038478 Datum: 14 april 2017 Behandeld door: M. v.d. Wijgert E-mail: M.Wijgert@ggdwestbrabant.nl Onderwerp: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 Geachte

Nadere informatie