Eén standaard voor verslaggeving?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eén standaard voor verslaggeving?"

Transcriptie

1 Eén standaard voor verslaggeving? De IFRS for Small and Medium-sized Entities - de SME-standaard - is nu ruim anderhalf jaar geleden geïntroduceerd. Wat vinden ondernemingen van deze standaard? Naast veel positieve feedback bestaat er ook weerstand tegen de standaard. Hugo van den Ende, vaktechnisch bureau (National Office), Assurance 1. Onbekend en onbemind Onbekend maakt onbemind. Dat geldt ook voor IFRS for Small and Medium-sized Entities (hierna: de SME-standaard). Dat de SME-standaard onbekend is, is niet geheel verwonderlijk. De standaard is in juli 2009 gepubliceerd, dus nog relatief jong. Vooral in Europa is de standaard nog vrij onbekend. Een EU-onderzoek toont aan dat 62 procent van de ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) de SMEstandaard niet kent. Daar is dus werk te doen voor de IASB (International Accounting Standards Board). Waarom onbemind Dat de SME-standaard ook onbemind is, merkte ik onder meer door reacties van instanties en organisaties tijdens de diverse SME-bijeenkomsten. De ondernemingen reageren vaak negatief zonder dat ze de standaard inhoudelijk kennen. Tegelijkertijd constateer ik dat diezelfde instanties en organisaties vaak van mening veranderen als ze nadere informatie krijgen over de SME-standaard. Men ziet in dat de standaard niet zomaar een ander verslaggevingstelsel is. En dat het niet ondenkbaar is dat deze standaard op (middel)lange termijn de norm gaat worden voor verslaggeving in grote delen van de wereld. De weerstand die wordt veroorzaakt door onbekendheid kan dus grotendeels met voorlichting worden weggenomen. Maar er zijn nog andere redenen voor het feit dat de SME-standaard vooralsnog onbemind is. Bijvoorbeeld het natuurlijke wantrouwen tegen de IASB en tegen IFRS (International Financial Reporting Standards). De SME-standaard, die is aangekondigd als een eenvoudig toe te passen stand-alone stelsel, is afkomstig van de IASB en dus zal het toch wel weer complex zijn. Bovendien heb je een standaard die door de IASB wordt ontwikkeld veel minder in de hand dan lokaal ontwikkelde regelgeving. Deze houding is sterk terug te zien in landen als Duitsland en vooral Frankrijk. En daar ligt nu direct ook hét struikelblok als het gaat om het toepassen van de SME-standaard in Nederland. In dit artikel wordt daar in hoofdstuk 3 uitgebreider op ingegaan. Concurrentie voor lokale adviseur Een andere reden komt uit onverwachte hoek. Plaatselijke financiële adviseurs uit onder meer Oost-Europese landen willen de SME-standaard met man en macht buiten de deur houden. Ze hebben daarvoor ook enkele malen een stevige lobby gevormd. Waarom? De landen waarin deze adviseurs opereren, hebben allemaal hun eigen verslaggevingregels. En die adviseurs hebben een vaardigheid die niemand anders heeft, namelijk kennis van die specifieke verslaggevingregels. Die kennis zou waardeloos worden als er een uniforme standaard zou komen die door adviseurs en accountants in de gehele EU wordt begrepen. Dan zou de concurrentie voor de lokale adviseur in bijvoorbeeld Praag toenemen en dat is natuurlijk lastig. Deze vorm van marktbescherming is onbegrijpelijk vanuit het perspectief van één Europa en vanuit de wens om de administratieve lasten voor de internationaal werkende ondernemingen terug te dringen. Of de hier genoemde weerstand ook voor de middellange termijn stand kan houden is dan ook de vraag. 2. Adoptie SME-standaard Ondanks bovengenoemde weerstand passen bijna zestig landen de SMEstandaard inmiddels toe of implementeren de standaard op korte termijn. 22 Spotlight Jaargang uitgave 1

2 Het gaat om: landen die zelf in mindere mate een eigen stelsel van verslaggeving hadden. Zij kunnen nu aanhaken bij de SMEstandaard; landen die uitsluitend (full) IFRS als standaard kenden. Zij kunnen de SMEstandaard voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen toestaan; landen die willen aansluiten bij internationale ontwikkelingen. Zij nemen het verdwijnen van lokale standaarden voor lief. Brazilië, Hong Kong, Singapore, Zuid- Afrika en Chili zijn voorbeelden van landen die de SME-standaard inmiddels toepassen. Drie-lagensysteem Naast deze zestig landen zijn veel landen nog in discussie of ze de standaard zullen volgen. De Accounting Standards Board (ASB), de regelgever van het Verenigd Koninkrijk (UK), heeft een voorstel ingediend voor een systeem met drie verschillende lagen. Eerste laag De eerste laag (Tier 1) van het voorgestelde systeem bestaat uit ondernemingen met public accountability (waaronder de beursfondsen). Deze ondernemingen passen EU endorsed IFRS toe. In deze laag vallen ook deelnemingen die onder bepaalde voorwaarden kunnen volstaan met beperkte toelichting (in combinatie met EU-aanvaarde IFRS). Derde laag De derde laag (Tier 3) betreft de kleine rechtspersonen die doorgaan met lokale regels. Tweede laag De tweede laag betreft alle andere ondernemingen. In grote lijnen zijn dat de niet-beursgenoteerde grote en middelgrote ondernemingen. Volgens het voorstel zal deze groep in de toekomst FRSME gaan toepassen (Financial Reporting Standards for Medium-sized Entities). Dit verslaggevingstelsel is vrijwel geheel gebaseerd op de SME-standaard. Het belangrijkste verschil betreft de sectie inzake winstbelastingen. De ASB stelt voor om in FRSME gebruik te maken van IAS 12 (Winstbelastingen) en niet van de sectie inzake winstbelastingen zoals die in de SME-standaard is opgenomen. Het is voor de rest van Europa van belang of de UK daadwerkelijk overgaat op (een variant van) de SMEstandaard. Daarom wordt uitgekeken naar het moment waarop de ASB zijn daadwerkelijke besluit neemt (waarschijnlijk later in 2011). De commentaarperiode voor het voorstel voor het drie-lagensysteem eindigt 30 april De nieuwe UK-regelgeving zou op 1 juli 2013 effectief moeten worden. 3. Wat vinden EUondernemingen van de SME-standaard? Op diverse voorlichtingsessies die PwC het afgelopen anderhalve jaar heeft georganiseerd (seminars, rondetafelbijeenkomsten en individuele bijeenkomsten bij middelgrote en grote (familie)ondernemingen en wereldwijd opererende multinationals) lieten EUondernemingen weten wat zij van de SME-standaard vinden. Het beginsel van één standaard wordt door vrijwel elke onderneming ondersteund. Harmonisatie van verslaggeving (vooral voor de dochtermaatschappijen in verschillende landen) betekent meer efficiëntie en dat leidt tot lagere kosten van compliance en tot meer onderlinge vergelijkbaarheid. Veel ondernemingen begrijpen niet dat elk land in de Europese Unie zo ongeveer zijn eigen stelsel van verslaggeving heeft ontwikkeld. Samenvatting In dit artikel aandacht voor de SMEstandaard. Het artikel begint met een weergave van enkele initiële reacties naar aanleiding van de publicatie van de standaard. Ook wordt gekeken hoe ondernemingen de SME-standaard ontvangen hebben. Vervolgens staat dit artikel stil bij het interpretatiecomité, de SME Implementation Group, en haar mogelijke invloed op full IFRS. Een ander aspect betreft de relatie van de SME-standaard met de al bestaande regelgeving. Er wordt vooruit gekeken op de herziening van de Vierde EU-Richtlijn en er wordt een visie gegeven op de toekomstige rol van de Nederlandse verslaggevingregels. Waarom doet België het anders dan Nederland, en Polen weer anders dan Engeland? Er kan grofweg een onderscheid worden gemaakt in twee benaderingen. De eerste is de Angelsaksische. Daarbij staat getrouw beeld voorop. Deze benadering geldt bijvoorbeeld voor Nederland, Engeland en enkele Scandinavische landen. Daartegenover staat het uitgangspunt van een aantal continentaal- Europese landen. Zij kiezen ervoor om de jaarrekening en de fiscale verantwoording nauw op elkaar te laten aansluiten. Verder hebben veel Europese landen een eigen regelgever (zoals de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) in Nederland) die aanvullende lokale regels maken. Hiermee zijn de verschillen tussen de EU-landen grotendeels verklaard. Aarzelingen Terug naar de feedback van de ondernemingen. Zij vinden één standaard een goede oplossing, maar juist het ontbreken van belangstelling bij landen als Duitsland en vooral Frankrijk doet een aantal ondernemingen aarzelen. Een belangrijk voordeel van het toepassen Spotlight Jaargang uitgave 1 23

3 van de SME-standaard wordt behaald als buitenlandse dochtermaatschappijen ook deze standaard kunnen toepassen. Dat vergemakkelijkt het proces van de consolidatie en leidt tegelijkertijd tot lagere kosten van compliance voor de enkelvoudige jaarrekeningen van dochtermaatschappijen. De onwil van genoemde landen leidt ertoe dat veel ondernemingen de SME-standaard even in de wachtkamer zetten. Een andere aarzeling betreft de mogelijke strijdigheden van de SME-standaard met de Europese Richtlijnen. Deze strijdigheden, die ook in de lokale wetgeving (zoals in Nederland Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) tot uiting komen, maken ondernemingen soms huiverig om de SME-standaard toe te passen. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het plan van de Europese Commissie om deze strijdigheden op te lossen. EU-onderzoek Ook de EU heeft onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van de SME-standaard in Europa. Aan het onderzoek hebben 323 ondernemingen uit de Europese Unie deelgenomen. Een belangrijke conclusie is dat 38 procent van deze ondernemingen (totaal 123) op de hoogte was van het bestaan van de SME-standaard. Bijna de helft daarvan was van mening dat zij de SME-standaard relatief eenvoudig zou kunnen implementeren. Verder vond een meerderheid dat invoering van de SME-standaard per saldo voordelen zou opleveren of in elk geval niet tot lastenverzwaring zou leiden. Dit zijn voor de voorstanders van de SME-standaard bemoedigende uitkomsten. Wel wordt duidelijk dat men moet blijven werken aan de bekendheid van de SME-standaard, en wat deze standaard in individuele gevallen kan betekenen. Conclusie Samenvattend kan worden gesteld dat diverse ondernemingen de SME-standaard als een bijzonder interessant alternatief beschouwen. Zij houden daarom de ontwikkelingen ten aanzien van Europese regelgeving goed in de gaten. Vaak sorteren zij alvast voor door een analyse te laten maken van de verschillen die optreden bij een eventuele overgang naar de SMEstandaard. Zodra de belemmeringen wegvallen zijn zij er klaar voor om de stap naar de nieuwe standaard te maken. 4. Toepassing in Nederland Niet elke onderneming wil wachten tot voor hen de belemmeringen weg zijn. Diverse ondernemingen willen nu al de overstap naar de SME-standaard maken. Tijdens de RJ Ronde Tafel van 18 maart 2010, waar zowel verschaffers, gebruikers als accountants aanwezig waren, is hierover uitgebreid gedebatteerd. Maar liefst 80 procent van de daar aanwezigen vond dat de SME-standaard geschikt is voor wijdverbreid gebruik in Europa. Op dit moment wordt in Nederland traditioneel gebruik gemaakt van de voorschriften van de RJ op basis van Titel 9 BW2 als een geaccepteerd stelsel van verslaggeving. Maar er is niets op tegen om in plaats van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving de SME-standaard toe te passen (natuurlijk binnen de kaders van onze wetgeving). Derhalve kan een Nederlandse onderneming, die onderworpen is aan BW2 Titel 9, gewoon de SME-standaard toepassen. De NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) heeft voor deze situatie ook voorbeeldverklaringen ontwikkeld waarbij zij refereert aan zowel BW2 Titel 9 als de SME-standaard. En de strijdigheden die er bestaan tussen beide stelsels? Daar moet bij een conversie naar de SME-standaard goed naar gekeken worden. Maar die strijdigheden moeten ook weer niet worden overdreven. De algemene opvatting is dat het hier om conflicten gaat die hanteerbaar zijn, en niet vaak in de praktijk voorkomen. De SME-standaard staat bijvoorbeeld niet toe dat de bijzondere waardevermindering van goodwill weer wordt teruggedraaid, terwijl dit wel moet onder toepassing van de EU-richtlijnen. En zo zijn er nog een paar mogelijke conflicten, zoals het verbod in de SME-standaard om buitengewone resultaten te presenteren, en de wijze waarop negatieve goodwill moet worden verwerkt. Ondanks dat het om hanteerbare conflicten gaat, buigt de Europese Commissie zich hierover en onderzoekt ze of de conflicten weggenomen kunnen worden, om zodoende het gebruik van de SME-standaard te faciliteren. 5. Europese ontwikkelingen Er is een gerede kans dat de Europese richtlijnen inzake verslaggeving, de EU Directives, in meer of mindere mate worden aangepast. Belangrijkste motieven van de Europese Commissie (EC) om de EU Directives aan te passen: vermindering administratieve lasten; modernisering; en wegnemen van conflicten met de SME-standaard. Na publicatie van een ontwerp van de herziene EU Directives volgt normaal gesproken een commentaarperiode, en na definitieve publicatie een aanpassing door de lokale wetgever van (in ons geval) het Burgerlijk Wetboek. Als de EC inderdaad overgaat tot het wegnemen van conflicten tussen de EU Directives en de SME-standaard, heeft dat twee belangrijke effecten. Ten eerste kan de SME-standaard dan gemakkelijker worden toegepast, ook al zijn de tegenstrijdigheden niet echt groot. Maar minstens zo belangrijk is het signaal dat de EC afgeeft door actief mee te werken aan het faciliteren van de SME-standaard. Hiermee kunnen andere landen in de EU over de streep worden getrokken en kan de SME-standaard wellicht op meer sympathie rekenen dan tot nu toe het geval is geweest. En al eerder is betoogd dat ondernemingen die 24 Spotlight Jaargang uitgave 1

4 overwegen om de SME-standaard toe te passen, het vooral belangrijk vinden dat dochtermaatschappijen in andere landen dat ook kunnen doen. Wat dat betreft is adoptie in meerdere landen een stap richting harmonisatie. 6. De toekomstige rol van de Richtlijnen Waar is die SME-standaard eigenlijk goed voor? We hebben toch al onze eigen voorschriften van de Raad voor de Jaarverslaggeving? Dit is wat sommige ondernemingen opmerken als zij worden geconfronteerd met de SME-standaard. Inderdaad, we hebben de Richtlijnen, en die hebben de afgelopen decennia geleid tot kwalitatief hoogwaardige verslaggeving in Nederland. De Richtlijnen zijn goed toepasbaar in de Nederlandse context. Maar wat is hiervan het langetermijnperspectief? In veel landen om ons heen worden onze Richtlijnen niet goed begrepen omdat deze afwijken van de stelsels in die betreffende landen. Elk land doet het op zijn eigen manier, en dat is niet bevorderlijk voor de internationale harmonisatie. Bij bedrijfsovernames of financiering over de grens kan dat belemmerend werken. Het is ook niet echt handig voor ondernemingen met buitenlandse deelnemingen. De consolidatie is vaak tijdrovend omdat er veel aanpassingen nodig zijn om te komen tot de vereiste reconciliatie. Voor Nederland speelt er nog een ander issue. Tot 2005 was het de visie van de RJ om aanpassingen van de Richtlijnen in lijn te doen met IFRS. Niet helemaal, want er zijn altijd typisch Nederlandse elementen aanwezig in de Richtlijnen, onder andere omdat alles binnen de kaders van ons Burgerlijk Wetboek moet plaatsvinden. Maar toch werd in veel gevallen het gedachtegoed van de IASB gevolgd, en dat zien we terug in de Richtlijnen voor financiële instrumenten (RJ 290), onderhanden projecten (RJ 221) en tot voor kort ook in de Richtlijnen voor pensioenen in personeelsbeloningen (RJ 271). De vraag is hoe de RJ hier in de toekomst mee omgaat. Wordt IFRS gevolgd met als consequentie dat een standaard als voor leasing, waarbij alle leasecontracten straks in de balans moeten worden verwerkt, ook in Nederland wordt ingevoerd? Of blijft de RJ het onderscheid tussen finance lease en operating lease respecteren met als gevolg dat de Nederlandse verslaggevingregels vrij fundamenteel gaan afwijken van de IFRSstandaarden. Een lastig dilemma voor de RJ. We merken overigens nu al dat de RJ de laatste jaren tamelijk terughoudend is geweest met nieuwe Richtlijnen. Los van enkele cosmetische aanpassingen en wat verbeteringen hier en daar zijn er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen. De RJ zal haar koers voor de toekomst moeten bepalen. Het loslaten van het onderscheid tussen toegezegd pensioen en beschikbare premieregeling in RJ 271, hetgeen in feite gebaseerd was op IAS 19, is wellicht een voorteken hoe die toekomstige koers zal gaan worden. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de toekomstige koers van de RJ meer in de richting gaat van hetgeen de Engelse regelgever op dit moment voorstelt. Zoals al eerder in dit artikel is verteld, is het voorstel van de ASB om over te gaan op (een variant van) de SME-standaard, zodat de lokale Engelse standaarden grotendeels tot het verleden gaan behoren. 7. IASB Na publicatie van de SME-standaard in juli 2009 heeft de IASB niet stilgezeten. Een van de belangrijkste activiteiten is geweest het formeren van een interpretatiecomité, de SMEIG (SME Implementation Group). Dit comité, waarvan ondergetekende deel uitmaakt, heeft twee taken. Ten eerste houdt het zich bezig met het ontwikkelen van implementatieguidance in de vorm van vragen & antwoorden. Dit is nodig, omdat het hier om een nieuwe standaard gaat die bovendien hier en daar ruimte laat voor interpretatie. In sommige gevallen is het gewenst om daarvoor nadere guidance te ontwikkelen. De tweede taak van de SMEIG is het adviseren van de IASB over aanpassingen van de SME-standaard. Hierbij neemt het onder meer wijzigingen en aanpassingen in de (full) IFRSstandaarden in aanmerking. Het belang van de SMEIG zou dat van de SME-standaard wel eens kunnen overstijgen. Wordt er bijvoorbeeld een vraag gesteld over een onderwerp dat zowel in de SME-standaard als in full IFRS van toepassing is? Dan vormt het antwoord op die vraag, die door de IASB zal worden gepubliceerd, leidraad voor de gebruikers van de SME-standaard. Maar waarom zouden gebruikers van full IFRS die guidance ook niet mogen gebruiken? Het is dan ook niet ondenkbaar dat de leidraad voor de SME-standaard in vergelijkbare omstandigheden ook voor full IFRS gebruikt zal gaan worden. Dit betekent dat full IFRS via een omweg nader wordt geïnterpreteerd. En daarmee wordt het ook voor de gebruikers van full IFRS interessant om af en toe de vragen en antwoorden inzake de SME-standaard te raadplegen. 8. IFRS light Ten slotte wordt stilgestaan bij nog een andere tendens. Enkele beursgenoteerde multinationale ondernemingen hebben zich in het openbaar uitgesproken voor één standaard. Zij pleiten evenwel niet voor de SME-standaard, maar voor een standaard waarbij zij voor de grondslagen (full) IFRS toepassen en voor de toelichting de SME-standaard. Een combinatie dus, en de achtergrond is helder. Als de talloze dochtermaatschappijen van die multinationals overgaan op deze gecombineerde standaard realiseer je the best of both worlds. De dochters passen dezelfde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling toe als de moedermaatschappij, waardoor consolidatie betrekkelijk eenvoudig wordt. Er is immers geen reconciliatie nodig van het ene stelsel naar het andere stelsel. Tegelijkertijd gebruiken die dochters Spotlight Jaargang uitgave 1 25

5 voor hun wettelijke jaarrekening de toelichtingeisen van de SME-standaard. Prima, want die zijn veel beperkter dan de toelichting volgens full IFRS. Een lastige en uitgebreide standaard als IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing wordt daarmee bijvoorbeeld buiten de deur gehouden. En daarmee wordt een optimale situatie gecreëerd met zo laag mogelijke kosten van compliance. De naam die hieraan wordt gekoppeld is IFRS light. Een variant op de IFRS light -optie zien we terug in de voorstellen van de ASB zoals die eerder in dit artikel zijn behandeld voor deelnemingen (Tier 1). 9. Conclusie en samenvatting De implementatie van de SME-standaard loopt in Europa nog niet voorspoedig. Dat heeft vooral te maken met de weerstand van enkele belangrijke landen binnen de EU (Duitsland en Frankrijk). Aan de andere kant ligt er ook een voorstel van de UK waarbij de middelgrote (en ook een deel van de grote) ondernemingen overgaan op een nieuw stelsel dat vrijwel gelijk is aan de SME-standaard. Zodra de Europese regelgeving meer ruimte biedt aan de lidstaten is het de verwachting dat toepassing van IFRS for SMEs een grotere vlucht gaat maken. Het onderzoeksrapport van de EU en ook eigen ervaringen hebben aangetoond dat vooral grotere ondernemingen veel waarde hechten aan één standaard om op die manier internationale harmonisatie van verslaggeving te realiseren. Een belangrijk motief hierbij is kostenbesparing. Overigens is een aantal multinationals van mening dat dit ook kan worden gerealiseerd door de invoering van een combinatie van de SME-standaard en full IFRS: IFRS light. Dit alles kan gevolgen hebben voor de toekomst van de Richtlijnen in Nederland. In hoeverre is het in stand houden van een lokaal stelsel gewenst als er een redelijk internationaal alternatief komt? Of is er toch nog behoefte aan regels die expliciet rekening houden met de omstandigheden ter plekke? Naast dit alles is het van belang om de activiteiten van de SMEIG in de gaten te houden. De interpretaties zouden wel eens van invloed kunnen zijn op full IFRS. De tijd zal leren of we later op deze periode terugkijken als het tijdperk van de grote veranderingen in verslaggeving. Hoe dan ook, er ligt op dit moment de mogelijkheid om wereldwijd over te gaan op een nieuwe en niet al te complexe standaard en daarmee optimale harmonisatie te realiseren, in het belang van de ondernemingen en gebruikers. 26 Spotlight Jaargang uitgave 1

Een internationale standaard voor private ondernemingen

Een internationale standaard voor private ondernemingen Een internationale standaard voor private ondernemingen De International Accounting Standards Board (IASB) heeft een nieuwe standaard gepubliceerd: de International Financial Reporting Standard for Small

Nadere informatie

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 De Europese Unie heeft een nieuwe Europese Richtlijn voor de jaarlijkse financiële verslaggeving door ondernemingen gepubliceerd: de Accounting

Nadere informatie

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige Beursgenoteerde ondernemingen stellen volgens IFRS een geconsolideerde op. Daarnaast is ook een enkelvoudige verplicht. Vaak

Nadere informatie

gemeenschappelijke leiding is

gemeenschappelijke leiding is Transacties onder gemeenschappelijke leiding: veel keuzes, maar niet allemaal beschikbaar Sinds kort hebben we in Nederland regelgeving over transacties onder gemeenschappelijke leiding. De nieuwe Richtlijn

Nadere informatie

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Op 15 december 2010 nemen we afscheid van de accountantsverklaring en begroeten we de controleverklaring. Vanaf die datum moeten alle verklaringen voldoen

Nadere informatie

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties De IASB heeft nieuwe standaarden uitgebracht en bestaande standaarden aangepast om de grondslagen voor consolidatie te uniformeren

Nadere informatie

Revenue recognition: praktische implicaties

Revenue recognition: praktische implicaties Revenue recognition: praktische implicaties De IASB en de FASB hebben een ontwerpstandaard gepresenteerd voor een nieuw model van omzetverantwoording. Het is zaak om niet te lang te wachten met het evalueren

Nadere informatie

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde?

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? De recent gepubliceerde IFRS 13 bevat geen nieuwe voorschriften over wanneer reële waarde toegepast moet worden, maar legt uit hoe de reële waarde

Nadere informatie

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water?

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? Naar verwachting komt in het eerste kwartaal van 2013 een tweede voorstel voor nieuwe verslaggevingregels van leaseovereenkomsten. De oorspronkelijke

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

De rol van de accountant na de financiële crisis

De rol van de accountant na de financiële crisis De rol van de accountant na de financiële crisis Eurocommissaris Michel Barnier stelt in zijn Green Paper, Audit policy: Lessons from the crisis, vragen bij de rol van de accountant tijdens de financiële

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA

De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De Wet op het accountantsberoep vervangt de WRA en WAA De nieuwe Wet op het accountantsberoep regelt formeel de fusie tussen het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde van

Nadere informatie

IFRS voor niet-beursfondsen: een realistisch alternatief?

IFRS voor niet-beursfondsen: een realistisch alternatief? IFRS voor niet-beursfondsen: een realistisch alternatief? Hugo van den Ende, Assurance Sinds 1 januari 2005 dienen beursgenoteerde ondernemingen hun geconsolideerde jaarrekening op basis van de International

Nadere informatie

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze De IASB heeft de langverwachte IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd, als onderdeel van een pakket van vijf nieuwe verslaggevingstandaarden.

Nadere informatie

Innovatie in de jaarrekening

Innovatie in de jaarrekening Innovatie in de jaarrekening Hoe komt de waarde die ondernemingen creëren met innovatie, tot uitdrukking in de jaarrekening? En hoe kunnen innovatieve ondernemingen de waarde van datgene wat zij ontwikkelen

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen

Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen Een aantal accountants van beursgenoteerde ondernemingen heeft bij de jaarrekening over 2013 een informatievere controleverklaring

Nadere informatie

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Spotlight Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Hugo van den Ende - Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Jaap Husson - Capital Markets & Accounting Advisory Services,

Nadere informatie

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien!

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Jan Backhuijs - vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Peter Eimers - vaktechnisch bureau (National Office),

Nadere informatie

Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels. gestructureerde aanpak

Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels. gestructureerde aanpak Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels vraagt om gestructureerde aanpak Met ingang van 2014 moeten ondernemingen de nieuwe IFRSregelgeving toepassen met betrekking tot consolidatie (IFRS 10) en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren

De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren De innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel. Enerzijds ter bevordering van de innovatiekracht van de Nederlandse economie en anderzijds

Nadere informatie

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance is een methode voor het geven van zekerheid over digitale rapportages binnen digitale verantwoordingsketens zoals Standard Business

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Europees bankentoezicht: succes is niet vanzelfsprekend

Europees bankentoezicht: succes is niet vanzelfsprekend Europees banken: succes is niet vanzelfsprekend Het Europees banken zal niet voor alle banken zonder kleerscheuren blijven. Het doel is primair de financiële stabiliteit te verbeteren om een nieuwe financiële

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2

www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2 www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie

Nadere informatie

1.1 Verschijningsvormen en doel externe financiële verslaggeving

1.1 Verschijningsvormen en doel externe financiële verslaggeving HOOFDSTUK 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden inleidende opmerkingen gemaakt over de verschijningsvormen en het doel van de externe financiële verslaggeving en wordt ingegaan op de rol en positie van de

Nadere informatie

International Public Sector Standards (IPSAS)

International Public Sector Standards (IPSAS) NIEUW Basiscursus I P S A S International Public Sector Standards (IPSAS) Donderdag 30 april in Rotterdam 1 2 International Public Sector Standards (IPSAS) Deze basiscursus omvat de volgende componenten:

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 3

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 3 Steven Maijoor, voorzitter ESMA: We betalen nu de tol voor het niet goed functioneren van internationale structuren

Nadere informatie

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting IAS 39 geeft aan wat de spelregels zijn voor de waardering tegen reële waarde in geval van hedge accounting. Het is geen eenvoudige standaard.

Nadere informatie

Wij ontvingen uw brief van 25 augustus 2014 houdende een drietal wettelijke vorderingen tot het verstrekken van inlichtingen.

Wij ontvingen uw brief van 25 augustus 2014 houdende een drietal wettelijke vorderingen tot het verstrekken van inlichtingen. Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw kenmerk: 14-PEW-UV-062 Telefoon: (+31) 20 301 0391 Datum: Amsterdam, 8 september 2014 Geachte voorzitter en leden, 1.

Nadere informatie

Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels

Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels De Transparant Prijs en Het Glazen Huis hebben tot doel de transparantie van verantwoordingen te verbeteren. De ervaringen en best practices vanuit deze

Nadere informatie

IFRS: vanaf 2013 weer volop

IFRS: vanaf 2013 weer volop IFRS: vanaf 2013 weer volop wijzigingen De veranderingen op het gebied van IFRS zijn dit jaar zeer beperkt. Deze adempauze kan goed gebruikt worden, want voor de boekjaren 2013 en 2014 worden weer veel IFRSwijzigingen

Nadere informatie

Externe verslaggeving Post Bachelor AA: Literatuur en stofplanning voor

Externe verslaggeving Post Bachelor AA: Literatuur en stofplanning voor Externe verslaggeving Post Bachelor AA: Literatuur en stofplanning voor 2013-2014 Voorgeschreven literatuur 1 Handboek Jaarrekening 2013 Toepassing van de Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS; Red.

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 19-2012 uitgave 1

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 19-2012 uitgave 1 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 1 Hans Hoogervorst, voorzitter van de IASB: De besluitvorming over nieuwe IFRS is ingewikkelder dan een besluit in

Nadere informatie

Nederland in de poule des verderfs

Nederland in de poule des verderfs Nederland in de poule des verderfs Hans van Maanen Nieuwe Wiskrant, juni 2006 Inleiding Hoe groot is de kans dat Nederland in de finale van het wereldkampioenschap voetbal van 2006 komt? Hoe groot is,

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 4

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 4 Arnold Schilder, voorzitter IAASB: Toezichthouders, laat niet alleen sticks, maar ook carrots zien! Bij PwC in Nederland

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens een kwestie van vertrouwen

Bescherming van persoonsgegevens een kwestie van vertrouwen Bescherming van een kwestie van vertrouwen Privacy krijgt steeds meer aandacht in de samenleving. De Europese Unie is bezig met de Europese Privacy Verordening, die naar verwachting in 2015 in werking treedt.

Nadere informatie

Nieuwe Europese wetgeving voor wettelijke controles

Nieuwe Europese wetgeving voor wettelijke controles Nieuwe Europese wetgeving voor wettelijke controles In 2010 stelde Eurocommissaris Michel Barnier in zijn Green Paper Audit policy: Lessons from the crisis vragen bij de rol van de accountant tijdens de financiële

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Sinds 1 januari 2013 kan de onderneming haar aangiften IB en VpB alleen nog maar in SBR doen: Standard Business Reporting. Om SBR

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

Pensioenrisico s bij fusies en overnames

Pensioenrisico s bij fusies en overnames Pensioenrisico s bij fusies en overnames Pensioenverplichtingen zijn risicovol en ze beïnvloeden de waarde van een aan te kopen of te verkopen bedrijf(sonderdeel). De onderneming kan zelf invloed uitoefenen

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

Consultatiedocument Vertaling herziene Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015

Consultatiedocument Vertaling herziene Standaard 720 De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot andere informatie 19 november 2015 Consultatieperiode loopt tot en met 1 februari

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 19.3.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 76/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 484/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 4 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

Onderwerp: Welke rol speelt de interface bij het wekken van vertrouwen voor de consument?

Onderwerp: Welke rol speelt de interface bij het wekken van vertrouwen voor de consument? Trust Bart Moonen & Martijn Hendrikx 5564395 5547229 Team 48 Introductie Dit was onze initiële hypothese etc.: Onderwerp: Welke rol speelt de interface bij het wekken van vertrouwen voor de consument? We

Nadere informatie

10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties

10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties 10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties Meer dan ooit liggen goede-doelenorganisaties onder het vergrootglas van de media.

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 en ok k etr Ing 01 3 or 2 vo Audit Alert 16: De gevolgen voor de accountantsverklaring van de wijzigingen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek 1. Inleiding Als gevolg van de EU-verordening inzake internationale

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1985L0374 04/06/1999 Aantal bladzijden: 8 Bureau voor officiële

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, November 2017 (versie 2)

Nadere informatie

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet. RJ-Uiting 2006-1 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen om een uitspraak te doen over de verwerking in de jaarrekening van om niet verkregen en gekochte CO2 emissierechten.

Nadere informatie

Een overzicht van een aantal

Een overzicht van een aantal Een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen Diana Paans-Van der Arend - Office of the general counsel (OGC), Corporate Group Karolina Pill - Legal Services,

Nadere informatie

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg

op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Invoering variabelenormvergoeding heeft invloed op verslaggeving instellingen in langdurige zorg Tot voor kort was de vergoeding voor kapitaallasten gegarandeerd door het Ministerie van VWS. Met ingang

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Geopolitiek: wat het betekent, wie het gebruikt De Duitse geopolitiek: voortrekkers, volgers en opposanten 25

Inhoud. Voorwoord Geopolitiek: wat het betekent, wie het gebruikt De Duitse geopolitiek: voortrekkers, volgers en opposanten 25 Inhoud Voorwoord 7 1. Geopolitiek: wat het betekent, wie het gebruikt 12 2. De Duitse geopolitiek: voortrekkers, volgers en opposanten 25 3. De Amerikaanse geopolitiek: Wereldoorlog, Koude Oorlog, War

Nadere informatie

DGA en de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

DGA en de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer DGA en de uitfasering Pensioen in Eigen Beheer Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kun je vanaf 1 april 2017 geen pensioen meer opbouwen in je eigen onderneming; dan stopt de ingewikkelde regeling Pensioen

Nadere informatie

Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex

Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex Nieuwe Richtlijn vastgoedwaardering is complex Vanaf het verslagar 2012 passen woningcorporaties de nieuwe RJ 645 toe. In de praktijk blijkt de verantwoording van vastgoedwaardemutaties voor de verschillende

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.9.2016 L 257/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/1703 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van

Nadere informatie

Cultuurverschillen in het controledossier

Cultuurverschillen in het controledossier Cultuurverschillen in het controledossier Het professionele gedrag van accountants wordt beïnvloed door nationale-cultuurverschillen, ondanks het bestaan van internationale controlestandaarden. Internationaal

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 80/29 RICHTLIJN 2002/14/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese

Nadere informatie

ROLLENSPEL: FORUM THEATER

ROLLENSPEL: FORUM THEATER METHODIEK 1. WAT Oplossingen voorstellen van op je debatstoel is één, ze uitvoeren in de praktijk is een ander paar mouwen. In het forum theater moet je je voorstellen niet alleen verbaal uiten en verdedigen,

Nadere informatie

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1 Talentpooling In 7 stappen naar een talentpool Ter introductie. Talent pooling. Talentpools, veel werk maar ook veelbelovend. Op welke manier is het voor een bedrijf mogelijk

Nadere informatie

De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing

De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing Gestandaardiseerde data-analysesoftware ondersteunt controles met succes, bijvoorbeeld in het uitvoeren van financiële analyses. Vaak kan bovendien een

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Succesfactoren van transformatieprogramma s

Succesfactoren van transformatieprogramma s Succesfactoren van transformatieprogramma s In de huidige Digitale Revolutie wordt het voor de continuïteit van organisaties steeds belangrijker om snel en effectief te kunnen reageren op veranderende marktbewegingen.

Nadere informatie

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord

E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013. Inhoud. Voorwoord E-mail: km.vat.and.customs@nl.pwc.com Btw-correctie privégebruik 2013 Inhoud Voorwoord 1. Correctiemechanismen in de btw wet- en regelgeving 1.1. Horeca-btw 1.2. BUA 1.3. Btw-heffing als gevolg van fictieve

Nadere informatie

1 Het financiële jaarverslag

1 Het financiële jaarverslag 1 Het financiële jaarverslag 1.1 Overzicht van het financiële jaarverslag Zie ook Comp. 2.1.1. Onder de term financiële jaarverslag wordt wettelijk begrepen: bestuursverslag (voorheen jaarverslag), veelal

Nadere informatie

Ten geleide bij editie RJk-bundel

Ten geleide bij editie RJk-bundel Ten geleide bij editie 2005 - RJk-bundel INLEIDING Voor u ligt alweer de tweede editie van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen (RJk-bundel). Deze editie is net als de vorige

Nadere informatie

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE

JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Financial accounting Verplichting tussentijdse berichtgeving JAARLIJKSE VERANTWOORDING NIET VOLDOENDE Met de verwachte implementatie van de Europese transparantierichtlijn in oktober, wordt het verstrekken

Nadere informatie

Controle van de reële waarde van financiële instrumenten

Controle van de reële waarde van financiële instrumenten Controle van de reële waarde van financiële instrumenten Niet alleen het gebruik, maar ook de complexiteit van financiële instrumenten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit artikel gaat over de

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Special: Innovatie Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 2

www.pwc.nl Spotlight Special: Innovatie Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 2 www.pwc.nl Spotlight Special: Innovatie Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 2 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.300 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland

Nadere informatie

Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering?

Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering? Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering? De IASB heeft een nieuw voorstel gepresenteerd voor de opname en waardering van voorzieningen. Het voorstel oogst op diverse aspecten

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen

IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen Eind maart 2009 is door de IASB de nieuwe IFRS-ontwerpstandaard voor de verwerking van winstbelastingen gepubliceerd. De openbaarmaking van de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel

Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Vragen en antwoorden over verplichting van elektronisch deponeren van jaarstukken in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Ministerie van Economische Zaken September 2017 Vragen en antwoorden

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose De methodiek van SmartClose zorgt ervoor dat de financiële functie organisatiebreed te werk gaat, met gestandaardiseerde financiële processen. Wordt een

Nadere informatie

Ernst & Young. Assurance Tax Transactions Advisory.

Ernst & Young. Assurance Tax Transactions Advisory. Ernst & Young Assurance Tax Transactions Advisory Over Ernst & Young Ernst & Young is wereldwijd toonaangevend op het gebied van assurance, tax, transactions en advisory. Juridische en notariële dienstverlening

Nadere informatie

CRB DEF CCR 10

CRB DEF CCR 10 CRB 2010-0555 DEF Advies betreffende de Consultation Paper van de Europese Commissie over de toepassing van de internationale financiële rapporteringsstandaarden (IAS/IFRS) voor de kleine en middelgrote

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

B o e k h o u d r e c h t

B o e k h o u d r e c h t Overgang naar de IFRSstandaard: welke en zijn van toepassing? CATHERINE DENDAUW 1 Wetenschappelijk raadgeefster bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen Gastdocente aan de UCL en de FUNDP van Namen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 3.12.2015 L 317/19 VERORDENING (EU) 2015/2231 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-4 Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Algemeen RJ-Uiting 2014-4 bevat aanpassingen inzake de verwerking van de pensioenvoorziening van directeuren-grootaandeelhouder in Richtlijn

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Energiebesparing is in. Tenminste, als je afgaat op het grote aantal

Energiebesparing is in. Tenminste, als je afgaat op het grote aantal Samenva ing Summary in Dutch Energiebesparing is in. Tenminste, als je afgaat op het grote aantal reclamespotjes dat tijdens het stookseizoen voorbijkomt. Ondanks deze landelijke aandacht voor energiebesparing,

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

barometer q2 2015 Groei vraagt om creatieve financiering STAND VAN MKB-METAAL FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN HET BEDRIJFSLEVEN

barometer q2 2015 Groei vraagt om creatieve financiering STAND VAN MKB-METAAL FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN HET BEDRIJFSLEVEN barometer q2 2015 Groei vraagt om creatieve financiering VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB-METAAL STAND VAN MKB-METAAL FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN HET BEDRIJFSLEVEN Voor het eerst in

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 1.11.2000 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 279/33 RICHTLIJN 2000/55/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 18 september 2000 inzake de energierendementseisen voor voorschakelapparaten

Nadere informatie

Internal Audit: cruciaal voor internal governance

Internal Audit: cruciaal voor internal governance Internal Audit: cruciaal voor internal governance Sinds de invoering van de Nederlandse corporate governance code in 2003 is het voor beursgenoteerde bedrijven verplicht om jaarlijks te evalueren of er behoefte

Nadere informatie

Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties,

Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 11 juli 2014 Geachte voorzitter en leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, De Raad voor

Nadere informatie

machtiging kunnen aanbieden; onder voorafgaande NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

machtiging kunnen aanbieden; onder voorafgaande NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 13/12 RICHTLIJN 1999/93/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

KENNISBANK - ONDERZOEK

KENNISBANK - ONDERZOEK KENNISBANK - ONDERZOEK RENDEMENT VAN MVO DOOR BVO S STICHTING MEER DAN VOETBAL EN UNIVERSITEIT UTRECHT Samenvatting De 36 betaald voetbalorganisaties (BVO s) in Nederland voeren in toenemende mate maatschappelijke

Nadere informatie

Op naar continuous assurance

Op naar continuous assurance Op naar continuous assurance In het streven naar verbeterde procesbeheersing kunnen continuous monitoring en continuous audit een organisatie helpen meer transparantie en zekerheid te verschaffen over

Nadere informatie

Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten

Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten De huidige economische situatie zorgt voor een steeds grotere vraag naar een snelle, betrouwbare en relevante (externe)

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling 28 oktober 2016

Consultatiedocument Standaard 4410 verduidelijking verplichtstelling 28 oktober 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 28 oktober 2016 Consultatieperiode loopt tot donderdag 1 december 2016, 09.00 uur Consultatiedocument Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Werkingssfeer

Nadere informatie