NIBE-SVV, december Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, december 2014. Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, december 2014 Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014

2 1. Hugo spaart niets per jaar. Wel lost hij jaarlijks EUR 1.000,- af op zijn persoonlijke lening. Aan het begin van het jaar heeft hij de volgende persoonlijke bezittingen en schulden: - totaal bezittingen EUR ,- - totaal schulden EUR ,- De waarde van zijn bezittingen verandert een jaar lang NIET. Hoe groot is het persoonlijk vermogen van Hugo aan het einde van het jaar? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. 2. Een klant heeft bij een bank een consumptief krediet waarbij zij tot maximaal EUR 7.500,- mag lenen. Per maand betaalt de klant aan de bank een termijnbedrag van 2% over de limiet. Afgeloste bedragen kan de klant weer opnemen. Welke vorm van consumptief krediet staat hier beschreven? A. Rekening-courantkrediet. B. Doorlopend krediet. C. Aflopend krediet. 3. Bram wil zijn vakantiegeld sparen. Zijn uitgangspunten zijn daarbij: een zo hoog mogelijke rente bij een zo groot mogelijke flexibiliteit. Welke spaarvorm past het BEST bij Bram? A. Internet spaarrekening. B. Spaardeposito. C. Een privérekening met spaarfaciliteit. 4. Dik (56 jaar) en Annemarie (47 jaar) zijn 23 jaar geleden getrouwd. Ze hebben twee kinderen (17 en 18 jaar). Zij bezitten een ruime eengezinswoning. Dik en Annemarie werken beiden weer vier dagen in de week. In welke levensfase zit deze huishouding en waarom? A. Startup. De huishouding is zich nog volop aan het ontwikkelen en er komen nog heel wat kosten aan voor de opvoeding van de kinderen. B. Expansie. De huishouding is door de startfase heen. Alles groeit: de loopbaan, de kosten voor de kinderen, ruimere huisvesting. C. Rijpheid. kostwinner aan de top van zijn loopbaan. Het arbeidsinkomen groeit minder snel. De kinderen zijn ouder en zelfstandiger. Hierdoor krijgen de partners gelegenheid de loopbaan verder uit te bouwen of weer op te pakken. Het inkomen van de huishouding neemt toe. NIBE-SVV, december

3 5. John heeft een klacht over een schadeverzekering, die hij via zijn assurantietussenpersoon heeft gesloten. Welke actie met betrekking tot de start van een klachtenprocedure moet John als eerste ondernemen? Hij moet de zaak voorleggen aan A. het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). B. de verzekeraar waar hij de schadeverzekering heeft gesloten. C. zijn assurantietussenpersoon. 6. Gegeven zijn een aantal personen en hun leefsituatie. - Sep s vermogen is onder bewind gesteld. - Beau woont samen en heeft een samenlevingscontract. - Emily is gehuwd onder koude uitsluiting. Wie behalve Beau kan of kunnen geheel zelfstandig een hypothecaire lening sluiten voor de woning waarin de gezamenlijke huishouding is gevestigd? A. Niemand. B. Uitsluitend Emily. C. Emily en Sep. 7. Babette heeft in verband met haar werkzaamheden een tweede woning gekocht in Amsterdam voor eigen gebruik. Hoe wordt deze tweede woning belast? A. De waarde van deze woning is belast in box 3. B. Over de WOZ-waarde van deze woning wordt een eigenwoningforfait berekend in box 1. C. De waarde van deze woning is belast in box Bettina en Mark zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben drie kinderen. Bettina overlijdt zonder testament. Wie is of zijn erfgenaam? A. Uitsluitend Mark. B. Uitsluitend de kinderen. C. Mark en de kinderen. NIBE-SVV, december

4 9. Bij welk product moet een financieel dienstverlener het dienstverleningsdocument overhandigen? A. Uitsluitend bij een complex product. B. Bij alle financiële diensten. C. Uitsluitend bij een complex product en een hypothecaire lening. 10. Wat zijn onder andere de werkzaamheden van een gevolmachtigd agent? A. Hij bemiddelt onafhankelijk en ongebonden voor diverse verzekeraars. B. Hij accepteert verzekeringen, maakt de polissen op, ondertekent deze en handelt schades af namens verzekeraars waarvan hij een volmacht heeft. C. Hij adviseert en verkoopt verzekeringen waarbij hij omzetafspraken heeft met bepaalde verzekeraars. 11. Wat is een kerntaak van De Nederlandsche Bank? Toezicht uitoefenen op de solvabiliteit van A. banken en verzekeraars. B. banken en bemiddelaars in financiële diensten van banken. C. verzekeraars en tussenpersonen. 12 Wat is een kernbegrip bij prudentieel toezicht? A. Betrouwbaarheid. B. Solvabiliteit. C. Zorgplicht. 13. Gegeven zijn drie financiële diensten. I. Het bemiddelen bij het sluiten van een hypotheek. II. Verlenging van een bestaande verzekering. III. Het bemiddelen in effecten. Voor welke financiële diensten vereist de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning? A. Uitsluitend I. B. Uitsluitend II en III. C. Zowel I, II als III. NIBE-SVV, december

5 14. De zorgplicht is een belangrijk onderdeel van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor wie geldt deze zorgplicht? A. Uitsluitend voor bemiddelaars in financiële producten. B. Uitsluitend voor aanbieders van financiële producten. C. Voor bemiddelaars en voor aanbieders van financiële producten. 15. Gegeven zijn drie transacties. I Het sluiten van een lening. II Het openen van een spaarrekening. III Het sluiten van een inboedelverzekering. Bij welke transactie(s) moet de identiteit van de klant volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) worden vastgesteld? A. Uitsluitend bij transactie I. B. Uitsluitend bij transacties I en II. C. Bij transacties I, II en III. 16. In welke beschrijving is sprake van een ondernemingspensioenfonds? A. Ondernemingen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, brengen de pensioenaanspraken onder bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. B. Zorgverzekeraars brengen de pensioenaanspraken onder bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars. C. Hoofdkantoor en werkmaatschappijen van Kluwer brengen de pensioenaanspraken onder bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. 17. Recyclebedrijf Van de Wetering sluit via een tussenpersoon een brandverzekering. De verzekeraar besluit het risico onder te brengen bij Swiss Re, een grote herverzekeraar. Wie moet Van de Wetering aanspreken bij schade? A. De verzekeraar. B. De herverzekeraar. C. De tussenpersoon. 18. Wat is voor een verzekeraar het belang van veel verzekerden? A. Winstmaximalisatie. B. Een zo groot mogelijke kans om de gemiddelde schadekans te realiseren. C. Zonder een bepaald aantal verzekerden krijgt de verzekeraar GEEN vergunning. NIBE-SVV, december

6 19. Welke verzekeringen kan een verzekeraar opzeggen bij een slecht schadeverloop? A. Zorgverzekeringen. B. Aansprakelijkheidsverzekeringen. C. Overlijdensrisicoverzekeringen. 20. David lijdt schade als gevolg van inbraak in zijn woning, de schade oorzaak is gedekt. Hij blijkt oververzekerd te zijn. Wat krijgt David uitgekeerd? A. Niets, oververzekering is verboden. B. De werkelijk geleden schade. C. Een geldbedrag naar evenredigheid van de verzekerde som tot de volle verzekerbare waarde. 21. Traffic bv is een transportbedrijf. Omdat het bedrijf beroepsmatig goederen vervoert, sluit Traffic bv een goederentransportverzekering. Met de verzekeraar komt het bedrijf een franchise overeen van EUR 2.500,- per transport. Tijdens een transport is er een schade van EUR 4.000,-. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? A. EUR 1.500,-. B. EUR 2.500,-. C. EUR 4.000, Op welke waarde wordt de inventaris in het algemeen verzekerd op een goederen- en inventarisverzekering? A. Nieuwwaarde. B. Dagwaarde. C. Marktwaarde. 23. Wat is het totale verzekerbaar belang op een bedrijfsschadeverzekering? A. De brutowinst. B. De gederfde winst. C. De vaste kosten. NIBE-SVV, december

7 24. Karlijn (12 jaar) rijdt onderweg naar huis met de fiets een voetganger aan. De voetganger heeft zaak- en letselschade. Wie is of zijn aansprakelijk voor de schade? A. Alleen Karlijn. B. Alleen de ouders van Karlijn. C. Zowel Karlijn als haar ouders. 25. De artikelen 6:107 BW en 6:108 BW regelen bij aansprakelijkheid de omvang van de schadevergoeding. Wanneer zijn deze artikelen van toepassing? A. Alleen bij wettelijke aansprakelijkheid. B. Alleen bij contractuele aansprakelijkheid. C. Zowel bij wettelijke als bij contractuele aansprakelijkheid. 26. Wie zijn bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het algemeen verzekerd? A. Het gehele gezin. B. Iedereen die schade lijdt door onrechtmatig gedrag van een verzekerde. C. Uitsluitend de verzekeringnemer en zijn partner. 27 De AVB kent een zogenoemd aggregate limit. Wat bedoelt de verzekeraar daarmee? A. De maximale vergoeding per verzekerde gebeurtenis. B. De maximale vergoeding van twee maal de verzekerde som voor productaansprakelijkheid. C. Het aanwenden van leveringsvoorwaarden om de aansprakelijkheid te beperken. 28. Marlies zegt haar autoverzekering per 10 maart op. De verzekeraar meldt de auto op 13 maart af bij de RDW. Tot en met welke datum draagt de verzekeraar het na-risico? A. 10 maart. B. 13 maart. C. 26 maart. NIBE-SVV, december

8 29. Rutger verleent GEEN voorrang aan een van rechts komende auto en veroorzaakt een aanrijding. De politie wordt erbij gehaald en op dat moment ontdekt Rutger dat zijn rijbewijs is verlopen. Rutger dient desondanks een schadeclaim in bij zijn WAverzekeraar. Heeft het verlopen rijbewijs van Rutger gevolgen voor de schadeafwikkeling door de verzekeraar? A. Ja, omdat rijden met een ongeldig rijbewijs is verboden, wijst de verzekeraar de schade af. B. Ja, de verzekeraar stelt benadeelde schadeloos, maar verhaalt de schade op Rutger. C. Nee, een verlopen rijbewijs is GEEN uitsluiting, dus de verzekeraar vergoedt gewoon de schade. 30. Uit de vervoerscondities blijkt of een vervoerder aansprakelijk is en zo ja, in hoeverre hij aansprakelijk is. Welke vervoerscondities worden meestal gebruikt voor het vervoer over de weg binnen Nederland? A. De AVC. B. De AVvV. C. De CMR. 31. Peter gaat op vakantie naar Zeeland. Hij sluit een reisverzekering af. Tijdens zijn vakantie bezoekt Peter de Deltawerken. Nadat hij een aantal foto s heeft genomen, besluit Peter om de normale lens te wisselen voor een telelens. Hij legt zijn camera op de reling van de brug en bukt zich om uit de fototas de telelens te pakken. Nog voordat hij de fototas volledig heeft opengeritst, ziet hij de camera voorbij flitsen en in het water verdwijnen. Direct na de vakantie vult Peter een schadeaangifteformulier in en claimt de schade onder de afgesloten reisverzekering. Is de schade gedekt? A. Ja, want er is GEEN sprake van opzettelijk toegebrachte schade of van roekeloosheid van verzekerde. B. Ja, omdat in deze situatie verzekerde slechts een gering verwijt gemaakt kan worden gemaakt bij het ontstaan van de schade. C. Nee, omdat verzekerde NIET de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van de schade. NIBE-SVV, december

9 32. De CAR-verzekering is een rubriekenverzekering. Welke rubriek is verzekeringnemer verplicht te verzekeren? A. Rubriek Het Werk. B. Rubriek Aansprakelijkheid. C. Rubriek Bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 33. Geertje heeft de afgelopen tien jaar in Spanje gewoond. Haar gezondheid wordt minder en ze keert terug naar haar oude woonplaats in Nederland. Moet een zorgverzekeraar haar accepteren als verzekerde voor de Zvw-verzekering? A. Nee. De zorgverzekeraar heeft GEEN acceptatieplicht als de aanvrager van de verzekering in Nederland komt wonen en al gezondheidsklachten heeft. B. Nee. De zorgverzekeraar heeft wel een acceptatieplicht, maar bestaande ziektes mogen tot maximaal een jaar worden uitgesloten van dekking. C. Ja. De zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht. Moreel of materieel risico doet bij de Zvw NIET ter zake. 34. De Zorgverzekeringswet kent een verplicht- en een vrijwillig eigen risico. Welke zorgaanspraak valt onder beide soorten eigen risico? A. Ziekenhuisopname. B. Huisartszorg. C. Kraamzorg. 35. Tirza is op 1 januari als opleidingsontwerper begonnen bij opleidingsinstituut NOI. Ze heeft een jaarcontract. Op 15 september meldt Tirza zich ziek. Tijdens haar vakantie heeft zij een ernstig auto-ongeluk gehad. Herstel en revalidatie duren zeker tot februari. Welke bewering over de inkomenssituatie van Tirza is JUIST? A. Tirza ontvangt tot en met december loon van NOI. Daarna komt ze in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. B. Tirza ontvangt loon van NOI tot ze is hersteld. Daarna komt ze in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. C. Tirza komt per direct in aanmerking voor een Ziektewetuitkering, omdat het ziekteverzuim geen relatie heeft met het werk. NIBE-SVV, december

10 36. Mark is onlangs begonnen als zelfstandig ondernemer. Hij wil een AOV sluiten. Zijn assurantietussenpersoon vertelt Mark dat hij kan kiezen uit drie arbeidsongeschiktheidscriteria, namelijk beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. Mark vraagt welk arbeidsongeschiktheidscriterium de hoogste uitkeringskans biedt. Wat is het JUISTE antwoord? A. Beroepsarbeidsongeschiktheid. B. Passende arbeid. C. Gangbare arbeid. 37. Het pensioengebouw bestaat uit drie pijlers. Welke regeling hoort thuis in de derde pijler? A. Anw. B. Levensloop. C. Uitgestelde lijfrenteverzekering. 38 Lydia is aan het eind van haar loopbaan en zij gaat met pensioen. In de pensioenregeling van Lydia is aangegeven dat het te ontvangen pensioen is opgebouwd met 1,75% per dienstjaar. Deze opbouw was gebaseerd op het laatstverdiende loon per dienstjaar. Welk soort pensioenovereenkomst heeft Lydia? A. Een uitkeringsovereenkomst met een eindloonregeling. B. Een premieovereenkomst met een eindloonregeling. C. Een kapitaalovereenkomst met een middelloonregeling. 39. Martin (50 jaar) wordt ontslagen. Hij stort de ontslagvergoeding in een levensverzekering. De levensverzekering begint direct uit te keren in maandelijkse termijnen. Deze uitkering blijft doorlopen tot Martin 55 jaar is. Welk type levensverzekering wordt hier beschreven? A. Direct ingaande tijdelijke lijfrenteverzekering. B. Uitgestelde tijdelijke lijfrenteverzekering. C. Direct ingaande tijdelijke gemengde verzekering. NIBE-SVV, december

11 40. Eén van de manieren om brand- en inbraakrisico s bij bedrijven te beperken, is het treffen van preventieve maatregelen. Waarom zou een verzekeringnemer die het brand- en inbraakrisico wil verzekeren toch deze maatregelen treffen? A. Als de verzekeringnemer GEEN preventieve maatregelen treft, is er GEEN dekking voor brand- en inbraakschades. B. Omdat de verzekeraar dit vaak als voorwaarde stelt voor de dekking, of omdat de verzekeringnemer dan korting op de premie krijgt. C. Omdat die brand- en inbraakpreventieve maatregelen bij bedrijven vaak verplicht gesteld worden door de brandweer en politie. NIBE-SVV, december

12 Antwoorden IVB A 2. B 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. C 9. C 10. B 11. A 12. B 13. C 14. C 15. B 16. C 17. A 18. B 19. B 20. B 21. C 22. A 23. A 24. B 25. C 26. A 27. B 28. C 29. B 30. A 31. C 32. A 33. C 34. A 35. A 36. A 37. C 38. A 39. A 40. B U moet 28 van de 40 vragen juist hebben beantwoord om te slagen. NIBE-SVV, december

OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF

OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF NIBE-SVV Examens, 2011 1. Nederland kent naast sociale verzekeringen een aantal sociale voorzieningen. Wat is een voorbeeld van een sociale voorziening? A. Algemene

Nadere informatie

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013 NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013 1. Welke onderwerpen komen aan de orde in het kader van volmachtverlening? A. De bevoegdheid, de schadeplichtigheid en de hoedanigheid.

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Antwoord Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt 29.600,- en de te betalen belasting in box 1 daardoor 11.082.

Antwoord Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt 29.600,- en de te betalen belasting in box 1 daardoor 11.082. 1 Module Basis Toetsterm 2a.1 Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Voor Financial Services Management Gerald Huis in t Veld Antwoorden bij de oefenvragen Inhoud Hoofdstuk 1 Schadeverzekeringen... 1 Hoofdstuk 2 Van aanvraag

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4

DIENSTENWIJZER. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 2. Wie zijn wij? 3. Onze kwaliteit 3. Onze financiële dienstverlening 4. Onze relatie met verzekeraars 4 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Wie zijn wij? 3 Onze kwaliteit 3 Onze financiële dienstverlening 4 Onze relatie met verzekeraars 4 Wat verwachten wij van u? 5 De premie 6 Verplichtingen bij schade 7 Wat

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringspakket voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Verzekeringspakket voor particulieren Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Woonhuisverzekering Inboedelverzekering Glasdekking Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Het ZZP Combipakket. Werk en privé in één keer goed verzekerd

Het ZZP Combipakket. Werk en privé in één keer goed verzekerd Het ZZP Combipakket Werk en privé in één keer goed verzekerd 2 Als zzp er hebt u bewust gekozen voor vrijheid en onafhankelijkheid. U brengt de dag het liefst ondernemend door met het werven en uitvoeren

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen

NIBE-SVV, april 2013. Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen NIBE-SVV, april 2013 Oefenexamen Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 1. Er zijn in Nederland twee wettelijk erkende geschilleninstanties voor de financiële sector. Noem deze twee instanties. 2. Jan verkoopt

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Aansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Aansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Aansprakelijkheidsverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Verzekeren Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Goed verzekerd via de Rabobank U woont in een prettig huis, u rijdt in een mooie auto, u verzamelt antiek en u gaat graag op reis.

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Premies van zorgverzekering opnieuw omhoog

Premies van zorgverzekering opnieuw omhoog Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Winter 2011/12 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Premies van zorgverzekering

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Ooms Financieel Adviseurs B.V.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. Ooms Financieel Adviseurs B.V. - DIENSTENWIJZER VERSIE 17 JUNI 2014 - Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. Adviesgesprekken kunnen op afspraak in de avonduren en op zaterdag

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een Rechtsbijstandverzekering bij ons afgesloten: de

Nadere informatie