NIBE-SVV, december Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, december 2014. Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, december 2014 Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014

2 1. Hugo spaart niets per jaar. Wel lost hij jaarlijks EUR 1.000,- af op zijn persoonlijke lening. Aan het begin van het jaar heeft hij de volgende persoonlijke bezittingen en schulden: - totaal bezittingen EUR ,- - totaal schulden EUR ,- De waarde van zijn bezittingen verandert een jaar lang NIET. Hoe groot is het persoonlijk vermogen van Hugo aan het einde van het jaar? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. 2. Een klant heeft bij een bank een consumptief krediet waarbij zij tot maximaal EUR 7.500,- mag lenen. Per maand betaalt de klant aan de bank een termijnbedrag van 2% over de limiet. Afgeloste bedragen kan de klant weer opnemen. Welke vorm van consumptief krediet staat hier beschreven? A. Rekening-courantkrediet. B. Doorlopend krediet. C. Aflopend krediet. 3. Bram wil zijn vakantiegeld sparen. Zijn uitgangspunten zijn daarbij: een zo hoog mogelijke rente bij een zo groot mogelijke flexibiliteit. Welke spaarvorm past het BEST bij Bram? A. Internet spaarrekening. B. Spaardeposito. C. Een privérekening met spaarfaciliteit. 4. Dik (56 jaar) en Annemarie (47 jaar) zijn 23 jaar geleden getrouwd. Ze hebben twee kinderen (17 en 18 jaar). Zij bezitten een ruime eengezinswoning. Dik en Annemarie werken beiden weer vier dagen in de week. In welke levensfase zit deze huishouding en waarom? A. Startup. De huishouding is zich nog volop aan het ontwikkelen en er komen nog heel wat kosten aan voor de opvoeding van de kinderen. B. Expansie. De huishouding is door de startfase heen. Alles groeit: de loopbaan, de kosten voor de kinderen, ruimere huisvesting. C. Rijpheid. kostwinner aan de top van zijn loopbaan. Het arbeidsinkomen groeit minder snel. De kinderen zijn ouder en zelfstandiger. Hierdoor krijgen de partners gelegenheid de loopbaan verder uit te bouwen of weer op te pakken. Het inkomen van de huishouding neemt toe. NIBE-SVV, december

3 5. John heeft een klacht over een schadeverzekering, die hij via zijn assurantietussenpersoon heeft gesloten. Welke actie met betrekking tot de start van een klachtenprocedure moet John als eerste ondernemen? Hij moet de zaak voorleggen aan A. het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). B. de verzekeraar waar hij de schadeverzekering heeft gesloten. C. zijn assurantietussenpersoon. 6. Gegeven zijn een aantal personen en hun leefsituatie. - Sep s vermogen is onder bewind gesteld. - Beau woont samen en heeft een samenlevingscontract. - Emily is gehuwd onder koude uitsluiting. Wie behalve Beau kan of kunnen geheel zelfstandig een hypothecaire lening sluiten voor de woning waarin de gezamenlijke huishouding is gevestigd? A. Niemand. B. Uitsluitend Emily. C. Emily en Sep. 7. Babette heeft in verband met haar werkzaamheden een tweede woning gekocht in Amsterdam voor eigen gebruik. Hoe wordt deze tweede woning belast? A. De waarde van deze woning is belast in box 3. B. Over de WOZ-waarde van deze woning wordt een eigenwoningforfait berekend in box 1. C. De waarde van deze woning is belast in box Bettina en Mark zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij hebben drie kinderen. Bettina overlijdt zonder testament. Wie is of zijn erfgenaam? A. Uitsluitend Mark. B. Uitsluitend de kinderen. C. Mark en de kinderen. NIBE-SVV, december

4 9. Bij welk product moet een financieel dienstverlener het dienstverleningsdocument overhandigen? A. Uitsluitend bij een complex product. B. Bij alle financiële diensten. C. Uitsluitend bij een complex product en een hypothecaire lening. 10. Wat zijn onder andere de werkzaamheden van een gevolmachtigd agent? A. Hij bemiddelt onafhankelijk en ongebonden voor diverse verzekeraars. B. Hij accepteert verzekeringen, maakt de polissen op, ondertekent deze en handelt schades af namens verzekeraars waarvan hij een volmacht heeft. C. Hij adviseert en verkoopt verzekeringen waarbij hij omzetafspraken heeft met bepaalde verzekeraars. 11. Wat is een kerntaak van De Nederlandsche Bank? Toezicht uitoefenen op de solvabiliteit van A. banken en verzekeraars. B. banken en bemiddelaars in financiële diensten van banken. C. verzekeraars en tussenpersonen. 12 Wat is een kernbegrip bij prudentieel toezicht? A. Betrouwbaarheid. B. Solvabiliteit. C. Zorgplicht. 13. Gegeven zijn drie financiële diensten. I. Het bemiddelen bij het sluiten van een hypotheek. II. Verlenging van een bestaande verzekering. III. Het bemiddelen in effecten. Voor welke financiële diensten vereist de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning? A. Uitsluitend I. B. Uitsluitend II en III. C. Zowel I, II als III. NIBE-SVV, december

5 14. De zorgplicht is een belangrijk onderdeel van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor wie geldt deze zorgplicht? A. Uitsluitend voor bemiddelaars in financiële producten. B. Uitsluitend voor aanbieders van financiële producten. C. Voor bemiddelaars en voor aanbieders van financiële producten. 15. Gegeven zijn drie transacties. I Het sluiten van een lening. II Het openen van een spaarrekening. III Het sluiten van een inboedelverzekering. Bij welke transactie(s) moet de identiteit van de klant volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) worden vastgesteld? A. Uitsluitend bij transactie I. B. Uitsluitend bij transacties I en II. C. Bij transacties I, II en III. 16. In welke beschrijving is sprake van een ondernemingspensioenfonds? A. Ondernemingen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, brengen de pensioenaanspraken onder bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. B. Zorgverzekeraars brengen de pensioenaanspraken onder bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars. C. Hoofdkantoor en werkmaatschappijen van Kluwer brengen de pensioenaanspraken onder bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. 17. Recyclebedrijf Van de Wetering sluit via een tussenpersoon een brandverzekering. De verzekeraar besluit het risico onder te brengen bij Swiss Re, een grote herverzekeraar. Wie moet Van de Wetering aanspreken bij schade? A. De verzekeraar. B. De herverzekeraar. C. De tussenpersoon. 18. Wat is voor een verzekeraar het belang van veel verzekerden? A. Winstmaximalisatie. B. Een zo groot mogelijke kans om de gemiddelde schadekans te realiseren. C. Zonder een bepaald aantal verzekerden krijgt de verzekeraar GEEN vergunning. NIBE-SVV, december

6 19. Welke verzekeringen kan een verzekeraar opzeggen bij een slecht schadeverloop? A. Zorgverzekeringen. B. Aansprakelijkheidsverzekeringen. C. Overlijdensrisicoverzekeringen. 20. David lijdt schade als gevolg van inbraak in zijn woning, de schade oorzaak is gedekt. Hij blijkt oververzekerd te zijn. Wat krijgt David uitgekeerd? A. Niets, oververzekering is verboden. B. De werkelijk geleden schade. C. Een geldbedrag naar evenredigheid van de verzekerde som tot de volle verzekerbare waarde. 21. Traffic bv is een transportbedrijf. Omdat het bedrijf beroepsmatig goederen vervoert, sluit Traffic bv een goederentransportverzekering. Met de verzekeraar komt het bedrijf een franchise overeen van EUR 2.500,- per transport. Tijdens een transport is er een schade van EUR 4.000,-. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? A. EUR 1.500,-. B. EUR 2.500,-. C. EUR 4.000, Op welke waarde wordt de inventaris in het algemeen verzekerd op een goederen- en inventarisverzekering? A. Nieuwwaarde. B. Dagwaarde. C. Marktwaarde. 23. Wat is het totale verzekerbaar belang op een bedrijfsschadeverzekering? A. De brutowinst. B. De gederfde winst. C. De vaste kosten. NIBE-SVV, december

7 24. Karlijn (12 jaar) rijdt onderweg naar huis met de fiets een voetganger aan. De voetganger heeft zaak- en letselschade. Wie is of zijn aansprakelijk voor de schade? A. Alleen Karlijn. B. Alleen de ouders van Karlijn. C. Zowel Karlijn als haar ouders. 25. De artikelen 6:107 BW en 6:108 BW regelen bij aansprakelijkheid de omvang van de schadevergoeding. Wanneer zijn deze artikelen van toepassing? A. Alleen bij wettelijke aansprakelijkheid. B. Alleen bij contractuele aansprakelijkheid. C. Zowel bij wettelijke als bij contractuele aansprakelijkheid. 26. Wie zijn bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het algemeen verzekerd? A. Het gehele gezin. B. Iedereen die schade lijdt door onrechtmatig gedrag van een verzekerde. C. Uitsluitend de verzekeringnemer en zijn partner. 27 De AVB kent een zogenoemd aggregate limit. Wat bedoelt de verzekeraar daarmee? A. De maximale vergoeding per verzekerde gebeurtenis. B. De maximale vergoeding van twee maal de verzekerde som voor productaansprakelijkheid. C. Het aanwenden van leveringsvoorwaarden om de aansprakelijkheid te beperken. 28. Marlies zegt haar autoverzekering per 10 maart op. De verzekeraar meldt de auto op 13 maart af bij de RDW. Tot en met welke datum draagt de verzekeraar het na-risico? A. 10 maart. B. 13 maart. C. 26 maart. NIBE-SVV, december

8 29. Rutger verleent GEEN voorrang aan een van rechts komende auto en veroorzaakt een aanrijding. De politie wordt erbij gehaald en op dat moment ontdekt Rutger dat zijn rijbewijs is verlopen. Rutger dient desondanks een schadeclaim in bij zijn WAverzekeraar. Heeft het verlopen rijbewijs van Rutger gevolgen voor de schadeafwikkeling door de verzekeraar? A. Ja, omdat rijden met een ongeldig rijbewijs is verboden, wijst de verzekeraar de schade af. B. Ja, de verzekeraar stelt benadeelde schadeloos, maar verhaalt de schade op Rutger. C. Nee, een verlopen rijbewijs is GEEN uitsluiting, dus de verzekeraar vergoedt gewoon de schade. 30. Uit de vervoerscondities blijkt of een vervoerder aansprakelijk is en zo ja, in hoeverre hij aansprakelijk is. Welke vervoerscondities worden meestal gebruikt voor het vervoer over de weg binnen Nederland? A. De AVC. B. De AVvV. C. De CMR. 31. Peter gaat op vakantie naar Zeeland. Hij sluit een reisverzekering af. Tijdens zijn vakantie bezoekt Peter de Deltawerken. Nadat hij een aantal foto s heeft genomen, besluit Peter om de normale lens te wisselen voor een telelens. Hij legt zijn camera op de reling van de brug en bukt zich om uit de fototas de telelens te pakken. Nog voordat hij de fototas volledig heeft opengeritst, ziet hij de camera voorbij flitsen en in het water verdwijnen. Direct na de vakantie vult Peter een schadeaangifteformulier in en claimt de schade onder de afgesloten reisverzekering. Is de schade gedekt? A. Ja, want er is GEEN sprake van opzettelijk toegebrachte schade of van roekeloosheid van verzekerde. B. Ja, omdat in deze situatie verzekerde slechts een gering verwijt gemaakt kan worden gemaakt bij het ontstaan van de schade. C. Nee, omdat verzekerde NIET de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van de schade. NIBE-SVV, december

9 32. De CAR-verzekering is een rubriekenverzekering. Welke rubriek is verzekeringnemer verplicht te verzekeren? A. Rubriek Het Werk. B. Rubriek Aansprakelijkheid. C. Rubriek Bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 33. Geertje heeft de afgelopen tien jaar in Spanje gewoond. Haar gezondheid wordt minder en ze keert terug naar haar oude woonplaats in Nederland. Moet een zorgverzekeraar haar accepteren als verzekerde voor de Zvw-verzekering? A. Nee. De zorgverzekeraar heeft GEEN acceptatieplicht als de aanvrager van de verzekering in Nederland komt wonen en al gezondheidsklachten heeft. B. Nee. De zorgverzekeraar heeft wel een acceptatieplicht, maar bestaande ziektes mogen tot maximaal een jaar worden uitgesloten van dekking. C. Ja. De zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht. Moreel of materieel risico doet bij de Zvw NIET ter zake. 34. De Zorgverzekeringswet kent een verplicht- en een vrijwillig eigen risico. Welke zorgaanspraak valt onder beide soorten eigen risico? A. Ziekenhuisopname. B. Huisartszorg. C. Kraamzorg. 35. Tirza is op 1 januari als opleidingsontwerper begonnen bij opleidingsinstituut NOI. Ze heeft een jaarcontract. Op 15 september meldt Tirza zich ziek. Tijdens haar vakantie heeft zij een ernstig auto-ongeluk gehad. Herstel en revalidatie duren zeker tot februari. Welke bewering over de inkomenssituatie van Tirza is JUIST? A. Tirza ontvangt tot en met december loon van NOI. Daarna komt ze in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. B. Tirza ontvangt loon van NOI tot ze is hersteld. Daarna komt ze in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. C. Tirza komt per direct in aanmerking voor een Ziektewetuitkering, omdat het ziekteverzuim geen relatie heeft met het werk. NIBE-SVV, december

10 36. Mark is onlangs begonnen als zelfstandig ondernemer. Hij wil een AOV sluiten. Zijn assurantietussenpersoon vertelt Mark dat hij kan kiezen uit drie arbeidsongeschiktheidscriteria, namelijk beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. Mark vraagt welk arbeidsongeschiktheidscriterium de hoogste uitkeringskans biedt. Wat is het JUISTE antwoord? A. Beroepsarbeidsongeschiktheid. B. Passende arbeid. C. Gangbare arbeid. 37. Het pensioengebouw bestaat uit drie pijlers. Welke regeling hoort thuis in de derde pijler? A. Anw. B. Levensloop. C. Uitgestelde lijfrenteverzekering. 38 Lydia is aan het eind van haar loopbaan en zij gaat met pensioen. In de pensioenregeling van Lydia is aangegeven dat het te ontvangen pensioen is opgebouwd met 1,75% per dienstjaar. Deze opbouw was gebaseerd op het laatstverdiende loon per dienstjaar. Welk soort pensioenovereenkomst heeft Lydia? A. Een uitkeringsovereenkomst met een eindloonregeling. B. Een premieovereenkomst met een eindloonregeling. C. Een kapitaalovereenkomst met een middelloonregeling. 39. Martin (50 jaar) wordt ontslagen. Hij stort de ontslagvergoeding in een levensverzekering. De levensverzekering begint direct uit te keren in maandelijkse termijnen. Deze uitkering blijft doorlopen tot Martin 55 jaar is. Welk type levensverzekering wordt hier beschreven? A. Direct ingaande tijdelijke lijfrenteverzekering. B. Uitgestelde tijdelijke lijfrenteverzekering. C. Direct ingaande tijdelijke gemengde verzekering. NIBE-SVV, december

11 40. Eén van de manieren om brand- en inbraakrisico s bij bedrijven te beperken, is het treffen van preventieve maatregelen. Waarom zou een verzekeringnemer die het brand- en inbraakrisico wil verzekeren toch deze maatregelen treffen? A. Als de verzekeringnemer GEEN preventieve maatregelen treft, is er GEEN dekking voor brand- en inbraakschades. B. Omdat de verzekeraar dit vaak als voorwaarde stelt voor de dekking, of omdat de verzekeringnemer dan korting op de premie krijgt. C. Omdat die brand- en inbraakpreventieve maatregelen bij bedrijven vaak verplicht gesteld worden door de brandweer en politie. NIBE-SVV, december

12 Antwoorden IVB A 2. B 3. A 4. C 5. C 6. A 7. A 8. C 9. C 10. B 11. A 12. B 13. C 14. C 15. B 16. C 17. A 18. B 19. B 20. B 21. C 22. A 23. A 24. B 25. C 26. A 27. B 28. C 29. B 30. A 31. C 32. A 33. C 34. A 35. A 36. A 37. C 38. A 39. A 40. B U moet 28 van de 40 vragen juist hebben beantwoord om te slagen. NIBE-SVV, december

OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF

OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF NIBE-SVV Examens, 2011 1. Nederland kent naast sociale verzekeringen een aantal sociale voorzieningen. Wat is een voorbeeld van een sociale voorziening? A. Algemene

Nadere informatie

http://www.vdab-proefexamens.nl Wft-basis versie 090910 http://www.examens-wft.nl

http://www.vdab-proefexamens.nl Wft-basis versie 090910 http://www.examens-wft.nl 1. Marion werkt voor een bank. Zij houdt zich bezig met het aantrekken van kredieten. In welk onderdeel van het rentemargebedrijf is Marion werkzaam? A. Het passief bedrijf. B. Het bemiddelingsbedrijf.

Nadere informatie

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dienstenwijzer Geachte cliënt, De financiële dienstverleningsbranche hecht veel waarde aan de goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken etc. Daarnaast eist de Wet financiële dienstverlening

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Particulier

Dienstenwijzer Particulier Dienstenwijzer particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer Dienstenwijzer Mijn Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV

Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. B. Wie zijn wij? A. Inleiding. C. Onze diensten. Geachte cliënt, Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning, onder nummer 12002255, voor het in Nederland verlenen van de financiële

Nadere informatie

WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER. Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr

WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER. Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr lnformatie over onze dienstverleninq Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R De werkwijze en dienstverlening van Liefting Financiële Diensten Versie: augustus 2017 U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten

Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten Dienstenwijzer Jan de Jong Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën

Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Dienstenwijzer Verberkmoes Assurantiën Versie: 01 oktober 2014 Dienstenwijzer Verberkmoes In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv

Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Dienstenwijzer Asro adviesgroep bv Welkom bij de Asro adviesgroep U heeft de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële voorzieningen aan ons kantoor toevertrouwd. Een goede beslissing. U kunt

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-27008004.

In geval van nood zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 06-27008004. Dienstenwijzer Inleiding Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u informeren hoe wij te werk gaan. In onze werkwijze staat u, als klant, centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen

Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen 1 Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die zijn of haar pensioen goed wil regelen. Van de mensen die werken heeft bijna de helft nooit goed over het pensioen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van De Assurantie Tussenpersoon Voor een onafhankelijk advies Geachte relatie Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer

Nadere informatie

André Feijs Financiële Planners

André Feijs Financiële Planners André Feijs Financiële Planners Contactgegevens André Feijs financiële planners, statutaire naam: A.J.M. Feijs Advies B.V. Valkenburgerweg 167 Wilhelminasingel 92 6419 AT Heerlen 6221 BL Maastricht Tel:

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F.

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Paul Friskes Assurantiën

Dienstenwijzer Paul Friskes Assurantiën Dienstenwijzer Paul Friskes Assurantiën Dijkshoornseweg 211 2614 KC Delft Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Delft, 23 juli 2013 Inleiding Geachte relatie, De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten

Dienstenwijzer. Wie zijn wij. Onze diensten Dienstenwijzer Wie zijn wij Oliekan Financiële Diensten B.V. zijn adviseurs op het gebied van persoonlijke financiële advisering, hypotheken, verzekeringen, echtscheidingsbemiddeling en nabestaandenadvies.

Nadere informatie

Dienstwijzer A. Inleiding Over ons

Dienstwijzer A. Inleiding Over ons Dienstwijzer Area assurantiën Poelenburg 54 B 1504 NB Zaandam T: 075-6140666, F:075-6149968 E:info@areaassurantien.nl, WFTnr.: 12020596 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid verwacht van alle verzekeringadviseurs

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Ideaal Advies is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. In deze dienstenwijzer willen wij ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ACADIUM BASTION BV Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van de Kamp Financieel Adviseurs B.V. Korte Bergweg 53, 3712 AE Huis ter Heide Telefoon: 030-6977745, Fax: 030-2667208 Website: http://www.vandekampadviseurs.nl/ Email: hans@vandekampadviseurs.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken

Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken Wat u van ons kunt verwachten De dienstwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Anac Verzekeringen en Hypotheken Voor een onafhankelijk advies Geachte relatie Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financiële Dienstverlening OWM Achterhoek Verzekeringen

Dienstenwijzer. Financiële Dienstverlening OWM Achterhoek Verzekeringen Dienstenwijzer Financiële Dienstverlening OWM Achterhoek Verzekeringen Inhoud Pag. 1. Wie zijn wij? 3 2. Waarom deze dienstenwijzer 3 3. Onze producten 3 4. Uw privacy 4 5. Onze gebruikelijke dienstverlening

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Dienstenwijzer Wie zijn wij Tammes Assurantiën Verzekeringen, Hypotheken Laan van Nieuw Oosteinde 232 2274 EP Voorburg Tel.: 070 367 15 95 e-mail : tammes@tammes.nl Bankrekeningnr.: 47.27.13.515, Inschr.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena

Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Dienstenwijzer Geld & Gezin Altena Geld & Gezin Altena Dienstenwijzer Versie januari 2010 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Park Adviesgroep Postbus 421 2260 AK Leidschendam Bezoekadres Parkweg 243 2271 BB Voorburg Tel. : 070-7110265 Fax : 070-7110266 Email : info@parkadviesgroep.nl Internet : www.parkadviesgroep.nl

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst!

Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Dienstenwijzer Univé bewijst u graag een dienst! Univé Noord-Nederland wil u informeren over wederzijdse verplichtingen, verwachtingen en de voorwaarden van uw verzekering. In deze dienstenwijzer leest

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? De Bruyn Financieel Adviserus B.V. is een middelgrote onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Tammes Assurantiën Laan v. Nieuw Oosteinde 232, Voorburg Tel: 070 367 15 95 Fax : 070 321 44 00 E-mail : tammes@tammes.nl Web : www.tammes.

Tammes Assurantiën Laan v. Nieuw Oosteinde 232, Voorburg Tel: 070 367 15 95 Fax : 070 321 44 00 E-mail : tammes@tammes.nl Web : www.tammes. Datum: Dienstverleningsdocument Tammes Assurantiën is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie