Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014"

Transcriptie

1 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering. Tevens zitten we in een andere setting, dit met dank aan de commissie voor de herinrichting. Jos heeft een toevoeging voor de agenda. Er is iemand gevonden voor de taak van penningmeester. Dennis Borninkhof zal voor deze functie voorgedragen worden aan de vergadering. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Voor de vergadering van vanavond zijn 7 afmeldingen binnengekomen. 3. Notulen vorige vergadering Naar aanleiding van zijn voorwoord in de notulen blikt Jos terug op het afgelopen jaar. De kern zit in de mogelijkheden en onmogelijkheden. De commissies die de schouders eronder zetten zijn succesvol, met als voorbeeld de kantinecommissie. Dit zijn positieve ontwikkelingen. Daar waar communicatie en mankracht ontbreken, zijn we minder succesvol. De commissie vrijwillig voor KVZ zou in september een presentatie houden. Het feit dat het pas op 30 januari 2015 plaatsvindt, is lastig. Conclusie: Als we samenwerken zijn we sterk. Daar waar we dingen zien liggen, door gebrek aan mankracht, werkt dat negatief. Dat gevoel heerst bij iedereen. Jos biedt zijn excuses voor de late aanlevering van de notulen. Deze horen 2 weken van tevoren aangeleverd te worden. Helaas is dit niet gelukt. De notulen worden vastgesteld. Jos komt nog terug op het punt van John Berendsen van de vorige vergadering. Bij navraag bij Erik bleek dat de bus voor de selectie door het bestuur betaald is. Opzegging lidmaatschap: misschien naar halfjaarlijks. Hiervoor moet een aanpassing van de statuten plaatsvinden. Zolang niet duidelijk is of dit het gewenste effect heeft, wordt het opzeggingstermijn niet gewijzigd. Het punt zal besproken worden met de JTC. 4. Mededelingen Vanwege ziekte van Margriet is er voor vanavond geen beamer beschikbaar. De stukken zijn analoog beschikbaar. 5. Jaarverslag commissies 2013/2014 Verslag commissies De JTC heeft aangegeven dat ze in een heroriëntatie zitten voor wat betreft de takenverdeling. Henry geeft aan dat hij in de hectiek de laatste tijd vergeten heeft de VUT-ploeg en de kantinecommissie te vragen een verslag te maken. Henry geeft aan dat de kantinecommissie met veel elan aan de slag gegaan. Ook bij de VUTters wordt met plezier gewerkt. Koen ter Horst geeft aan dat hij, mbt de Vutters, een artikel over het afgelopen jaar zal toevoegen aan de nieuwsbrief. 6. Financieel verslag Robert ligt de jaarcijfers toe van het seizoen Hij start met een paar opmerkingen vooraf. Het resultaat van het seizoen bedraagt 3.745,- negatief. Dit is vergelijkbaar met het resultaat van het voorgaande seizoen en iets hoger dan begroot. De afwijkingen zijn in feite ook al besproken in mei bij de bespreking van de begroting van het huidige seizoen. De belangrijkste zijn: 1

2 Opbrengst uit verhuur accommodatie aan de Vrije School Prachtig resultaat uit kantine opbrengst Tegenvallende opbrengst uit de kantine Eerst worden de opbrengsten toegelicht. Een paar posten vallen hier met name op: De contributies blijven achter bij de begroting. Dit komt deels doordat de begroting iets te hoog is door een te hoge prognose vorig jaar. Anderzijds was het gemiddelde ledenaantal ook iets lager. De exploitatie van de kantine heeft dus een prachtig resultaat gehaald. Resultaat is ruim hoger dan vorig jaar en ook ruim hoger dan begroot. De omzet is ongeveer 6.000,- hoger dan vorig seizoen. De factor verkoop/inkoop is ook weer wat verbeterd. De factor was dit seizoen 2,17 (2012/2013: 2,01). De opbrengsten uit sponsoring is inclusief de bordsponsors en zijn wat lager geworden door het stoppen van een aantal bordsponsoren. Opbrengst van de Vrije School was uiteraard niet begroot en is een mooie extra opbrengst. In nieuwe seizoen uiteraard 7.000,-. Er zijn geen vragen. Vervolgens de kosten. Kosten afschrijvingen zijn lager (we zien later de activa staat) met name doordat afschrijving herinrichting kantine wel al was begroot, maar nog niet volledig is gerealiseerd. Kosten onderhoud gebouw zijn hoger dan begroot. Dit zit deels in de schoonmaakkosten, deels in onderhoudskosten. Ook zit hier een reservering in voor onderhoudscontracten die nog niet zijn gefactureerd voor een bedrag van 1.875,-. De totale kosten voor technische zaken en beleid zijn iets hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door scheidsrechterskosten en aanschaf van kleding. De kosten voor de ontwikkeling van de website zijn iets hoger geworden. Er is een reservering voor dubieuze debiteuren gedaan voor een aantal bordsponsoren waarvan het onzeker is of de opbrengsten nog binnen gaan komen. Eef Hartman: kosten website eenmalig? Ja. Dan gaan we naar de balans. Aan de activa kant worden de volgende posten toegelicht: Het saldo van vaste activa is iets gedaald wat betekent dat de afschrijvingen hoger zijn geweest dan de investeringen. De liquide middelen (ons geld) is per saldo met ongeveer ,- gedaald. Dit komt met name door de aanschaf van de nieuwe shirts. Diverse vorderingen (geld wat wij nog moeten ontvangen) is gestegen met ongeveer 5.000,-. Balans is een moment opname. Per 1 juli hadden wij de contributie voor de maand juni nog niet geïncasseerd en daarom zien we die hier terug. Daarnaast hadden we de opbrengst van de Vrije School nog te ontvangen. Aan de passiva kant zien we de volgende dingen: Het eigen vermogen is wat afgenomen. Dit zit in de algemene reserve die iets is afgenomen door het geleden verlies. Daarnaast is met name de bestemmingsreserve shirts afgenomen. Dit komt uiteraard door de aanschaf van de nieuwe shirts. Aan de voorziening voor groot onderhoud is weer 5.000,- toegevoegd. Maar dit seizoen zijn er ook kosten van het buitenschilderwerk aan onttrokken. Er zijn geen vragen over de balans. 2

3 De kascontrole is uitgevoerd door: Willy Heinen en Yvette Hartink. Decharge wordt verleend. Robert: 8 jaar met plezier. Vertrouwen gevoeld vanuit bestuur en leden. Dat maakt het plezierig. Dank daarvoor. Taken zijn goed verdeeld binnen de financiële commissie. Robert bedankt speciaal Marcel, Marian, Monique, Paul en Wim voor de samenwerking in de afgelopen jaren. 7. Stand van zaken Vrijwilligersbeleid In verband met de afwezigheid van Jorrit Erps geeft Jos het woord aan Koen ter Horst. Koen geeft aan dat de verwerking van de enquêtes enige vertraging heeft opgelopen. Dit komt mede door de zomerperiode. De leden zijn dan moeilijker aan te spreken. De ervaring heeft geleerd van men de leden echt persoonlijk moet aanspreken. Ook heeft men heeft zich verkeken op het aantal open vragen in de enquête. De verwerking van deze vragen vergt tijd. Op 30 januari a.s. wil men de resultaten presenteren. Koen waarschuwt er al wel voor dat er geen ei van Columbus uit gaat komen. Slechts een overzicht van de vacatures. Tot nu toe zijn er weinig mensen bereid gevonden de vacatures op te vullen. De uitkomst van de gesprekken met de commissies wordt dan ook gepresenteerd. Na 30 januari gaat de commissie wel door. Zij willen per commissie een goede functiebeschrijving neerleggen. Dit moet en zal gebeuren. Er zijn geen vragen. Herinrichting kantine Henry - Alleen de verlichting moet nog worden aangepast. Daarnaast is er nog een voorkeur om beelden vanuit het verleden van KVZ op muren en schermen zichtbaar te maken. Op die manier moet het wat meer onze kantine worden. Henry hoopt dat deze plannen gerealiseerd zijn voor de start 2 e helft veld. Verlichting / gas Henry geeft aan dat de samengevatte versie in de nieuwsbrief geplaatst wordt, dit ivm afwezigheid van de beamer. Waar kun je als KVZ op besparen. De warmwater voorziening is oud (deze voorziening wordt vervangen), de vloerverwarming kan efficiënter. De kleedkamers worden bijvoorbeeld ook verwarmd in de winter. Ook is ledverlichting een optie. Koelkasten, diepvriezers etc. kunnen ook energie zuiniger. Tevens moet gekeken worden naar de duurzaamheid. Wat kun je hierin bijvoorbeeld nog gezamenlijk met andere verenigingen doen. Eef Hartman heeft namens vutters geïnventariseerd wat er aan apparatuur aanwezig is en in kaart gebracht wat er verbruikt wordt. Bijvoorbeeld het koffiezetapparaat 300,- per jaar, vloerverwarming 700 per buis. De veldverlichting valt mee. Het eerste concept ligt klaar. Het energie contract met de NUON is opgezegd. Henry is op zoek naar nieuwe aanbieders. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt. De voorkeur ligt momenteel bij sportstroom. Hier koopt men in bij wie op dat moment de goedkoopste energie levert. Dit betekent een kostenbesparing op jaarbasis van 1500,-Maak je gebruik van zonnepanelen dan kun je hier 1-1 zonne-energie terug leveren van wat je extra inwint. Hockey, voetbal en atletiek in Zutphen maken al gebruik van Sportstroom. De investering voor zonnepanelen bedraagt ,- afschrijving over 5 / 6 jaar De boiler wordt op korte termijn vervangen. Waar zit nu de quick winst. Bijvoorbeeld bij de vriezers. Ook ledverlichting levert veel besparing op. Voor het betalen van vastrecht zijn we grootverbruiker, ook dit wordt nog nader bekeken. Het is de bedoeling dat er begin 2015 een nieuwe leverancier is. De verschillende offertes worden naast elkaar gelegd. Mochten er mensen die Henry willen ondersteunen, dan mogen zij zich melden. Eef Hartman heeft zijn hulp reeds aangeboden. 3

4 Kees Dapperens komt even terug op punt van de investering van ,- euro voor zonne-energie. Hij vraagt zich af of dit op de volgende vergadering in stemming komt. Dat klopt. 8. Gebruik velden Vrije school De afspraak is dat mochten er dergelijke constructies ontstaan, het in de vergadering besproken wordt. De pilot is afgelopen en er heeft een evaluatie plaatsgehad met de Vrije School. Zij waren zeer tevreden. Alle lof voor de accommodatie en trainingsmogelijkheden. Alleen de wc s waren niet altijd schoon, dit heeft er mee te maken dat wij in juni zijn gestopt en de school door ging tot half juli. De aandachtspunten bij voorzetting van het contract zijn de prullenbakken en dispensers voor toilet papier. Ook Bixo was tevreden. Enkele korte geschillen waren gauw opgelost. De conclusie is alle lof. Henry wil het graag voorzetten. De afspraak was dat hij het voor zou leggen aan de ledenvergadering voor afspraken voor een contract van 5 jaar met verlenging van een jaar. Henry Wiggers: hij is sportleraar en geeft aan dat de kwaliteit van de grasmat in het oog moet worden gehouden. Misschien niet op het hoofd veld maar op het kleine veld. Eef Hartman: wil je de 7000,- doorzetten? Is wel de intentie van Henry. Er zijn geen bezwaren. Na stemming blijkt dat de vergadering akkoord gaat met het afsluiten van het contract met de Vrije School. 9. Scheidsrechtersplan Erik neemt het woord en zegt dat de oproep voor scheidsrechters elke week groter wordt. Samen met Alwin van den Bosch en Kees Dapperens is een plan gemaakt. Men wil dit plan aan de vereniging presenteren om te laten zien hoe we er voor staan. De KNKV heeft ook advies gegeven hoe we dit kunnen bewerkstelligen. De voorbeeld plannen zijn uitgewerkt. Kees Dapperens steekt elk weekend hier zoveel tijd in dat hij dit zo niet vol kan houden. Het plan geeft aan waar de tekorten zitten. 6 jaar geleden is er een boost geweest, daar is ook de software van Kees uit voortgekomen. Men kon inschrijven op de wedstrijden, maar jammer genoeg is het verslapt. De KNKV heeft vanaf 2007 doelstellingen gemaakt. Niet alleen KVZ maar ook de KNKV en rest van het land worstelt met de tekorten. Het belangrijkste punt is de huidige situatie. We moeten duidelijk maken hoe erg het tekort is, 34 wedstrijden breedte korfbal zijn gefloten door 5 scheidsrechters. Als er mensen ziek worden zijn er gelijk tekorten. We hebben binnen de vereniging 6 scheidsrechters, waarvan 5 boven de 50. Dit betekent teveel belasting op te weinig mensen. Ook zijn er geen KNKV scheidsrechters tussen de jaar. We zitten nu op een nullijn, de commissie bestaat nog maar uit 2 mensen. Dat is veel te weinig en niet haalbaar. Deel van het scheidsrechtersplan is junioren A en B een scheidsrechters opleiding te laten volgen, maar er zijn wel mensen nodig om ze te begeleiden. Dennis Borninkhof vraagt hoeveel scheidsrechters er nu zijn. Erik geeft een weergave, hij zou graag een doorstroming vanaf de onderkant zien. Bernjo Hesselink: Erik vergeet te vertellen dat, als je geen scheidsrechter levert, dat niet alleen geldboetes oplevert maar dat je ook punten in mindering krijgt. Misschien is het een optie bij de D-pupillen al te starten met de jeugd een partijtje te laten fluiten op de training, dit natuurlijk wel onder begeleiding. Michel Ligt: als de problematiek zo groot is, vanaf vandaag nog verplichting tot fluiten invoeren. Niet kijken naar de leeftijdsgroep 30-50, maar naar Inhaalslag maken door gelijk scheidsrechterscursus te verplichten. Dennis Borninkhof: elke ploeg moet verplicht 4 wedstrijden per seizoen fluiten. Bob Nikkels: binnen de hockey is dit al heel gewoon. Is dit al eerder overwogen? Nee, maar aangezien we nu op een nullijn zitten, moet er nu wat gebeuren. Kees Dapperens: Als je de A en B een cursus laat volgen kun je deze inzetten op de D-E- F. Het probleem zit hem echter in de A-B-C. Je kunt ookj iedereen onder de 25 jaar een cursus laten volgen, in feite moet iedere scheidsrechter een diploma hebben. 4

5 Michel Ligt: Sander Tuqan heeft de verantwoordelijkheid genomen om voor de selectie 2 wedstrijden te fluiten en jeugdtrainingen geven. Nu we wel allemaal op zaterdag spelen, moet het makkelijker worden. John Berendsen: hij is ook coach en kan dan niet meer zoveel wedstrijden fluiten. Er moet op korte termijn actie ondernomen worden. Bob Nikkels vult aan dat het dan weer op dezelfde mensen neerkomt. Dennis Bornikhof: hoeveel reacties krijg je op je oproepen? Weinig tot geen. Jos - per ploeg allemaal een scheidsrechter leveren en de A en B jeugd verplicht cursus laten volgen. Michel Ligt: Vergeet daarbij niet de ook niet spelende leden. Jos stelt dat dit op korte termijn minder haalbaar is. Hij wil nu voor het haalbare gaan. Mocht er iemand willen helpen bij de uitvoering hiervan, dan graag melden bij Jos. Kees Dapperens: in trainingen kinderen als scheidsrechter aanwijzen is ook een belangrijk punt, kinderen moeten vaak eerst een drempel over. Gehra Luessink: Als de junioren vraagt, willen ze niet. Bernjo Hesselink: ook niet vragen, maar gewoon laten doen. Jos zo werkt het ook bij de andere sporten dus waarom bij ons niet. Michel Ligt: valt er nog geld aan te verdienen (vrijwilligersvergoeding). Ja dat kan. Felix van den Sigtenhoirst: wellicht junioren vrijstellen van zaaldiensten zodat ze kunnen fluiten dit ivm hun eigen wedstrijden die vaak midden op de dag gepland zijn. Arnoud Vaanholt: Ik zou beginnen bij de B-C (14-15 jaar). Is hierover nog wat uit de enquête gekomen. Nee. Jos vind dat mensen ook moeten wennen aan de rol van scheidsrechter. Hij bedankt een ieder en doet een dringende oproep om te helpen bij de aanzet. Ook Erik wil even afscheid nemen en bedankt een aantal mensen, o.a. Max Slimmens, Kees Dapperens en de JTC. 10 Beachkorfbal Jan Nijstadt neemt het woord en vertelt dat de commissie net is gestart. Marije Kabel, Sander Tuqan, Jos Boer maken deel uit van de commissie. Volgende week is de eerste vergadering. Beachkorfbal is al redelijk hot. Reeds mensen spelen het actief. Beachkorfbal is actief, stoer en leuk. Het is net even wat anders. Barry Schep is voortrekker van deze tak van sport. Op 3 december a.s. is er voorlichtingsavond. Je speelt geen competitie maar alleen toernooien. Tevens is het goed voor de kantine opbrengst en de ledenwerving. We kunnen scholen uitnodigen om toernooien te spelen. Wellicht samen met de volleybal een beachcourt op ons veld maken. Begin volgend jaar wil de commissie wat ideeën neerleggen bij het bestuur. Henry Roeterdink wil graag toetreden bij de commissie. Jos vraagt de commissie om geregeld wat in de nieuwsbrief te plaatsen. 11. Rondvraag Bernjo Hesselink: DWSA oost heeft ons een bal gedoneerd Marjan Grendel: de verandering in de reiskosten is niet gecommuniceerd in de nieuwsbrief. Tevens was er deze zomer een probleem met de reiskosten. Jos weet dat het probleem door Margriet is opgelost. Marian heeft hierover geen terugmelding gehad. Henry Roeterdink: het dart toernooi is weer achteer de rug en was weer erg geslaagd. Hij wil weten of er al ideeën zijn voor de viering van het lustrum. De feestcommissie neemt hierin het voortouw. Jan Nijstadt: Er is een daling in de sponsorinkomsten. Jan heeft gerekend het zou 25% zijn. Volgens Jan is dit wel een punt van aandacht. Peter Meerdink is met een sponsorstuk bezig. Peter is echter erg druk op het werk, dat is een belemmering. Ledenwerving: er zou training gegeven gaan worden op scholen. Dat is gebeurd rondom 5

6 de schoolkorfbal. (Bob Nikkels). Doel was om buiten de schoolkorfbal om ook trainingen te geven op scholen. Bob Nikkels: De kwaliteit van de geel/blauw ballen valt heel erg tegen. Moeten er vanuit kosten oogpunt niet gewoon de witte ballen gebruikt worden. Michel LKigt vult aan dat er misschien overwogen moet worden in de zaal met geel en op het veld met witte ballen te spelen. Bob Nikkels: Bij Oost Arnhem heeft men een vaste tienplek. Er staan daar continue 2 palen. Kunnen we dat hier ook realiseren? Wordt gerealiseerd. Volgend jaar wordt de vloer in de Hanzehal vervangen. Moeten wij hier niet over meepraten, dit ivm de belijningen. De mono korfbal speelt op een apart formaat. Misschien kan dat gelijk meegenomen worden. Wellicht moet het bestuur hierin meepraten. Ger Kabel neemt contact op met Henk Vreeman. Er is al wel gesproken over het ovaaltje, maar men wil in de Hanzehal zo min mogelijk belijning. Michel Ligt: Hij sluit zich aan bij de vorige sprekers. Mbt de daling van de sponsorinkomsten is het misschien verstandig om sponsorkliks op de site toe te voegen. De investering is nagenoeg nihil. Men kan er 600,- / 700,- euro per maand mee verdienen zonder er wat voor te doen. Wordt meegenomen. Gert: Wat is de voortgang van de VOG? Jos: loopt mee in de pas met de Vrijwillers voor KVZ. Het loopt mee met deze commissie vanuit de werkervaring van Jorrit. Jos wil het naar voren halen, hij vind 30 januari 2015 te laat. Ook in 2015 blijft het aanvragen van een VOG nog gratis. Recent is er een voorlichting voor penningmeesters geweest over het belastingvoordeel inzet vrijwilligers. Misschien kunnen we hiervan profiteren. Jos geeft aan dat overwogen wordt de vrijwilligersbijdrage aan te pakken, de Tweede Kamer beslist hier nog over. Ger Kabel: Oproep aan trainers en coaches om de kinderen in de gaten te houden, naar aanleiding van de smerige kleedkamers in de Hanzehal. Gerard Derksen heeft hier al met Henk Vreeman over gesproken. De dader is waarschijnlijk niet van KVZ. Marit Montagne vult hier nog op aan dat er ook met onze eigen spullen niet zorgvuldig wordt omgegaan. Dennis Borninkhof: De website is rommelig. Het nieuws verdwijnt te snel omdat het blokje zo klein is. Kan dit groter. Jos zegt dat er een commissie bezig met de site. Dit is technisch probleem. Bob Nikkels vult aan dat er moet een redactie komen voor het voeden van de site. Wilco??? is de enige die nu artikelen plaatst. We moeten mensen zoeken die schrijven en voeden. Paul Borghouts geeft aan dat eerst de technische aspecten opgelost moeten worden. Henry Bossenbroek: Hij vindt het achterlaten van de Hanzehal is een kwalijke zaak. Het geld van de verzekering voor de gesloten televisie is ontvangen. Van dit geld zal een televisie en een beamer worden gekocht. Henry is op zoek naar mensen die willen helpen om de boel technisch wat te professioneler te maken. Henk Jan Milius stelt voor Remco de Haas hiervoor te vragen. Erik: Wil voorstellen om de gedragsregels overal op te hangen, dan kun je de mensen er ook op aanspreken. Maar dan moeten wij dat als KVZ ook uitdragen. Stephan Vogd stelt voor dit ook op te nemen in het programmaboekje van het eerste en op te hangen in de kleedkamers van de Hanzehal. 12. Invullen bestuursvacatures en afscheid van Robert Weij en Erik vd Sigtenhorst Jos geeft aan dat Erik en Robert vanavond aftreden. Voor de functie van Erik is een jaar gezocht naar een opvolger, maar niemand gevonden. De functie is jammer genoeg nog steeds vacant. Jos neemt het voorlopig waar en verzamelt mensen om te helpen. Het kan niet stil blijven liggen. Nogmaals een oproep: Wie wil dit invullen! 6

7 Voor Robert is een opvolger gevonden in Dennis Borninkhof. Dennis vertelt de vergadering wat over zijn financiële achtergrond. Aangezien er geen tegenkandidaat aanwezig is wordt Dennis aangesteld voor de functie van penningmeester. Jos heet Dennis welkom binnen het bestuur. Jos neemt vervolgens afscheid van Erik en Robert en spreekt zijn grote waardering uit voor de werkzaamheden die door beiden verricht zijn. Jos stelt de nieuwe kascontrole commissie voor, deze bestaat uit Yvette Hartink, Robert Luikman en Erik vd Sigtenhorst. 13 Afsluiting Jos sluit de vergadering af met de hoop dat we de besproken punten door kunnen voeren. Tevens hoopt hij dat we de volgende vergadering vorderingen gemaakt hebben. Hij vindt als voorzitter lastig dat de problemen niet opgelost kunnen worden. Hij geeft aan wel te kijken naar de heel veel goede dingen die we doen als KVZ. Jos bedankt de vergadering voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om uur. 7

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 10 juni 2015

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 10 juni 2015 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 10 juni 2015 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur en geeft aan dat deze vergadering bestemd is om goedkeuring van de leden te ontvangen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering.

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering. Algemene ledenvergadering NOVO Datum: Dinsdag 19 april 2015, 20.00uur Lokatie: Sportkantine Duinwetering Aanwezig: Leen de Koning, Sander van Grinsven, Marina van Kampen, Madelief Klinkenberg, Manon Vergunst,

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering. Datum : Dinsdag 8 november 2016 Locatie : Clubhuis

Notulen algemene ledenvergadering. Datum : Dinsdag 8 november 2016 Locatie : Clubhuis Notulen algemene ledenvergadering. Datum : Dinsdag 8 november 2016 Locatie : Clubhuis Aanwezig bestuursleden: Norbert van Hengstum (NH) Harold Eijbergen (HE) Robert Muts (RM) Bert Veldman (BV) Ineke Pongers

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen woensdag 19 november 2014 Aanwezig v.h. : Rein de Wit, Kees Berkhout, Cor Groot, Erik Frerichs, Marnix Meijer, bestuur : Ruud Loos, Dries Boereboom, Dirk Ranzijn, Douwe van der Vaart : Arjan Koning Aanwezige

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering V.V. Esto 12 Oktober 2015

Algemene Ledenvergadering V.V. Esto 12 Oktober 2015 Algemene Ledenvergadering V.V. Esto 12 Oktober 2015 Aanwezig: Ralph Righton (interim voorzitter en voorzitter jeugdcommissie), Bart Walraven (interim voorzitter en seniorenzaken), Arno Zijm (penningmeester),

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststelling notulen

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d

RKSV MARGRIET. Correspondentie-adres: Postbus 270, 5340 AG OSS. NOTULEN ALV d.d NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014 Opening Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe complex. Jeugdcommissie De jeugdcommissie

Nadere informatie

UITNODIGING JAARVERGADERING

UITNODIGING JAARVERGADERING UITNODIGING JAARVERGADERING 23 november 2015 om 20.00 uur in kantine SV Mariënheem 1. Opening door vice- voorzitter 2. Vaststellen van de agenda en mededelingen 3. Notulen jaarvergadering november 2014,

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.30 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 31 mei 2011 notulist: Jo van der Heijden Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Jo van

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING 1 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene korfbalinformatie 1. Bestuur blz. 3 2. Competitiezaken van onze vereniging blz. 4 3. Accommodatie blz. 4 4. Teamindeling blz. 4 5.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

NOTULEN ALV VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 14 OKTOBER 2015-10-15

NOTULEN ALV VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 14 OKTOBER 2015-10-15 NOTULEN ALV VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 14 OKTOBER 2015-10-15 Afmeldingen: Ruud en Freddy Horsthuis Harry van der Aa Toos en John Staps Gijs Timmermans Kees de Kort Theo Staps Claudy de Kock Sjef van Hommelen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke Notulen OR vergadering 7 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:30.

Nadere informatie

Coach- en traineravond. 4 maart 2013

Coach- en traineravond. 4 maart 2013 Coach- en traineravond 4 maart 2013 Agenda Even voorstellen Hoe is de eerste helft van seizoen 2012-2013 gegaan? Digitaal wedstrijdformulier Opleidingen Communicatie Clubhuiscommissie Algemene zaken Hockeyzaken

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

1. Opening door de voorzitter Voorzitter opent om 20.05u de vergadering. Hij heet iedereen welkom.

1. Opening door de voorzitter Voorzitter opent om 20.05u de vergadering. Hij heet iedereen welkom. ALGEMENE LEDENVERGADERING VRIJDAG 27 MEI 2016 20.00 UUR & STEMMEN VOOR ONDEWERPEN M.B.T. ACCOMMODATIE VRIJDAG 17 JUNI 2016 20.00 UUR - KANTINE RKVV ROOSENDAAL Aanwezig: 27 mei: 26 leden, 17 juni: 17 leden

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren.

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren. OuderVereniging Cortemich E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl Notulen Datum: 9 september 2015 Onderwerp: OV bestuursvergadering Aanwezig: Anke Willems, Yvonne Sweers, Yvonne Hermans, Rob Vinken, Sanserai

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer ALV notulen 19-04-2017 Notulist Joris Kaaks Start: 20.15 Baan 7 de Lockhorst 1. opening 2. vaststelling notulen plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer 3. mededelingen Afscheid

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen.

Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen. Notulen ALV Sonics 10 oktober 2016 Aanwezig: Gerard, Joost, Remko N, Remko S, Iris, Marjolein, David, Eleonoor, Charlotte, Renate, Toon, Remen, Niels, Stefan, Lars, Bas, Jorik, Jeroen, Erik, Maaike, Henk-Jan,

Nadere informatie

Inloopsessie ouders ZKV De Meervogels

Inloopsessie ouders ZKV De Meervogels Inloopsessie ouders ZKV De Meervogels 1 Wat zijn de belangrijkste punten uit de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering (JAV)? Waar liggen de plannen vast? Algemeen Beleidsplan (update) Financieel plan (update)

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4 Errata Balans Beginbalans per 31-08-2013 Mutatie Eindbalans per 31-08-2014 Vlottende

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet

Verslag : Bestuur Margriet Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 16 augustus 2011 notulist: Ellen van den Bosch Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig : Afwezig: Jan Vos, wegens ziekte Piet de Jongh, Jo vd Heijden

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Van het bestuur: Marius Buiting, Ton Loeffen. Van de verenigingen: Wim v/d Schoot(Zephyr,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. 29 september 2016 Supportershome - Milaanstraat 120 te Sittard

Algemene Ledenvergadering. 29 september 2016 Supportershome - Milaanstraat 120 te Sittard Algemene Ledenvergadering 29 september 2016 Supportershome - Milaanstraat 120 te Sittard Agenda Opening Jaarverslag activiteiten en werkzaamheden Jaarrekening Decharge Geplande activiteiten seizoen 2016-2017

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Voorstel aanbouw. 14 oktober 2013

Voorstel aanbouw. 14 oktober 2013 Voorstel aanbouw 14 oktober 2013 Agenda Huidige situatie Twee alternatieven onderzocht 1. Nieuwe aanbouw 2. Huidige aanbouw oplappen Uitwerking voorstel 1). Kosten. Financiele impact voor Tennis Volgende

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Resultaten leden-enquête 2015 Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Respons 177 e-mail uitnodigingen verstuurd (225 leden) Overige leden zijn uitgenodigd via website en FaceBook 80 enquêtes zijn ingevuld

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van Becege (najaarsvergadering 2015). Datum: Woensdag 17 december 2014

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012

BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART 2012 Plaats en datum: Breda, 28 maart 2012 Onderwerp: Opgesteld door: Algemene Ledenvergadering Petra Kwerreveld Opgesteld de dato: 2 april 2012 Aanwezigen: Afwezigen: Kopie aan: BESPREKINGSVERSLAG ALV 28 MAART

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering 01-06-2016 Datum 01-06-2016 Tijd 19.30 21.30 Locatie Spetters (Bosbadhal) Aanwezig bestuur Harry Binnenmars (HB), Harry van der Molen (HM), Henk Nijzing (HN) en Karin

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

KVZ NIEUWSBRIEF NR juni 2016

KVZ NIEUWSBRIEF NR juni 2016 KVZ NIEUWSBRIEF NR. 220 6 juni 2016 VIND IK LEUK..VIND IK H-A-R-T-S-T-I-K-K-E LEUK!!! Helaas voor de schrijvers, maar ik heb geen facebook, ik weet niet wat een Ab (of) ap is, maar ik kijk wel regelmatig

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie