Het Zwin College te Oostburg zoekt met ingang van het volgende schooljaar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Zwin College te Oostburg zoekt met ingang van het volgende schooljaar:"

Transcriptie

1 Het Zwin College te Oostburg zoekt met ingang van het volgende schooljaar: Twee Sectordirecteuren VMBO en HAVO/VWO (S13 CAO/VO) Betrokken leiders die willen staan voor een duurzame onderwijskwaliteit in West Zeeuws-Vlaanderen. Algemene informatie Zwin College, profielschetsen en procedure-informatie Zwin College Oostburg Het Zwin College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs van basisberoepsgericht onderwijs met leerwegondersteuning tot gymnasium en ligt in het meest westelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen. Uit heel West Zeeuws- Vlaanderen komen dagelijks grote groepen leerlingen naar Oostburg om zich optimaal voor te bereiden op een vorm van vervolgonderwijs. Het Zwin College telt zo n leerlingen en een team van circa 125 medewerkers. Met haar brede onderwijsaanbod is het Zwin College een belangrijke kennispartner in de regio. Het onderwijs op het Zwin College heeft een viertal onderscheidende kenmerken: - Diversiteit: op het Zwin College kun je jezelf zijn. Leerlingen met verschillende capaciteiten, verschillende zorgbehoeften en met een verschillende achtergrond, vinden elk hun eigen plaats binnen één gebouw. De benadering is persoonlijk en open. De sfeer is uitdagend maar veilig. Hierin ligt een stimulans tot samenwerking en teamgeest. - Samen: samenwerking is de manier om sociale vaardigheden te verbeteren en respect te krijgen voor wat de ander kan en doet. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf en voor de ander. Het onderwijs is gericht op versterking van relaties. - Talent: het Zwin College heeft een breed aanbod met veel keuzemogelijkheden voor leerlingen. Er is ruime aandacht voor cultuur, sport, wetenschap en media. Het onderwijs is actueel, de werkvormen zijn eigentijds. Hierdoor komen talenten optimaal tot ontplooiing. - Competent: het onderwijs op het Zwin College is gericht op het verwerven van competenties. Waar mogelijk worden dwarsverbanden gelegd en wordt samenhang gecreëerd. Dit vereist een hoge professionaliteit van de docent die bereid en in staat moet zijn buiten de grenzen van zijn vak te treden. Nieuwsgierigheid is de basis voor het leren. Leerlingen zijn actief en toekomstgericht bezig met het verwerven van kennis en vaardigheden. De onderwijscultuur op het Zwin College kenmerkt zich door gestructureerd en onderwijs, dat al jaren door de Onderwijsinspectie als voldoende tot goed wordt beoordeeld. De organisatie is momenteel nog opgedeeld in vijf (5) kleinere teams, die ieder voor zich onder de verantwoordelijkheid vallen van een (interim- )afdelingsdirecteur. Binnen deze teams krijgen de schoolontwikkelingen vorm en inhoud. Voor het Zwin College is het van belang dat het onderwijs in deze eenheden vanuit de dagelijkse lespraktijk wordt gevoed. Het doel is om de leerlingen maximaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Daarbij gaat het er om de talenten van de leerlingen zoveel mogelijk tot ontplooiing te laten komen. Het is hierdoor essentieel dat de school een uitdagende en veilige leeromgeving creëert, waar leerlingen

2 optimaal worden gemotiveerd en waar samenwerking gestimuleerd wordt. Het tonen van wederzijds respect komt tot stand omdat het Zwin College veel aandacht besteedt aan het (verder) ontwikkelen van sociale vaardigheden. Relaties worden versterkt omdat er gewezen wordt op het feit dat iedere betrokkene niet alleen verantwoordelijk is voor zichzelf, maar ook voor de ander. In de teams zijn coördinatoren werkzaam, die nu een afdelingsdirecteur ondersteunen, maar in de nieuwe organisatiestructuur vanaf komend schooljaar, de sectordirecteuren. De twee te vormen sectoren, VMBO en HAVO/VWO zullen ieder bestaan uit 2 teams en voorlopig kent het brugklasteam nog een aparte coördinatie en aansturing. Zowel in het onderwijsprogramma als daar buiten, is er bijzondere aandacht voor cultuur, sport, wetenschap en media. Het Zwin College besteedt in haar aanbod van begeleiding ook aandacht aan die jongere die extra zorg en (leerweg)ondersteunend onderwijs nodig heeft. De organisatiestructuur van de school is twee jaar terug, op basis van het governance- model, gewijzigd. De Raad van Toezicht is in de positie van Toezichthouder gekomen, er is een Bestuurder/Algemeen Directeur en een Directeur Bedrijfsvoering. De school gaat met het openstellen van deze vacatures de geplande organisatieverandering verder vorm geven. De ambities van het Zwin College. In de schoolgids is de volgende passage opgenomen: We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen op school en dat de vorming van hoofd, hart en hand aan bod komt, waardoor een evenwichtige ontwikkeling van de capaciteiten van de leerlingen bereikt wordt. Onze inspanningen zijn er dus niet alleen op gericht dat de leerlingen voldoende kennis vergaren. Daarom zijn er in schoolverband ook allerlei andere activiteiten, zoals excursies, sporttoernooien, natuur- en milieudagen en culturele activiteiten. Op deze manier willen wij, naast het overdragen van kennis, ook een bijdrage leveren aan het versterken van allerlei vaardigheden, zodat de leerlingen op onze school kunnen uitgroeien tot veelzijdige volwassenen die goed voorbereid de toekomst tegemoet gaan. Bovenstaande uitgangspunten hebben tot gevolg dat de ambities van het Zwin College gericht zijn op het nog steviger positioneren van de school waarbij een grote diversiteit aan onderwijsopleidingen wordt geboden. Meer aandacht voor de diverse talenten en behoeften van, en de zorg voor de leerlingen is een belangrijk uitgangspunt. Tevens wordt er gezocht naar een bredere en/of versterking van de samenwerking met verschillende onderwijspartners en aansluiting bij het bedrijfsleven in de regio. De basisgedachte is dat het Zwin College zich op deze wijze kan profileren als een van de belangrijke spelers in relatie tot de Zeeuwse Kenniseconomie. Dit is niet alleen essentieel om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden, maar ook om de instroom van kinderen op peil te houden. Immers, het Zwin College bevindt zich in een krimpregio. Om bovenstaande aspecten te realiseren is het belangrijk dat het Zwin College een goed gemotiveerd team van docenten en onderwijsondersteunend personeel kent. Zij zijn bekwame en betrokken medewerkers. Dit vraagt aandacht voor personeelsbeleid met voor ieder voldoende kansen zich verder te kunnen blijven ontplooien. Het accent hierbij ligt niet alleen op de docenten, maar ook op de medewerkers van het onderwijsondersteunend personeel. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. Het uitgangspunt van de school is dat er zowel voor de leerling als de medewerker een uitdagende leer- en werkomgeving wordt gecreëerd. Waarin samenwerking wordt gestimuleerd en waar

3 de goede dingen worden gedaan met behoud van de aanwezige kwaliteit. Nieuwe initiatieven worden ondersteund, mits deze een wezenlijke meerwaarde zijn voor de ambities van de school. De rol van de sectordirecteur. Noot vooraf: voor de leesbaarheid is gekozen voor de hij-vorm. Uiteraard kan hier ook zij gelezen worden. Om de gememoreerde ambities te realiseren is sterk leiderschap nodig. De sectordirecteur HAVO/VWO gaat leiding geven aan de twee bestaande teams: team HAVO/VWO2-3 en het team HAVO/VWO bovenbouw. De sectordirecteur VMBO gaat leiding geven aan de twee bestaande teams: team BK en team TL. De sectordirecteur moet verbindingen tot stand brengen en bruggen weten te bouwen. Zijn visie op onderwijsontwikkeling kenmerkt zich door een duidelijk beeld van de toekomst en hij kan het lange termijn beleid vertalen naar operationele doelen. Hij is een betrokken en verantwoordelijk leider, die gevoel heeft voor verhoudingen en communiceert middels korte en eenduidige lijnen. Zijn mensgerichte stijl van leiding is typerend voor zijn optreden. Samen met alle betrokkenen geeft hij het onderwijs op het Zwin College verder vorm en inhoud. Wat goed is moet goed blijven, wat verbetert dient te worden, past hij - in goed overleg aan - op basis van hedendaagse inzichten. Hij stimuleert de professionalisering van de medewerkers en de organisatie. Hij staat open voor de onderwijskundige ontwikkelingen en beoordeelt de meerwaarde voor de school voordat deze daadwerkelijk in de organisatie worden geïntroduceerd en geïmplementeerd. Zijn slagvaardige aanpak gaat parallel aan het creëren van een breed draagvlak. Uit zijn handelen blijkt dat de sectordirecteur zich realiseert dat de betrokkenheid van zijn medewerkers mede bepalend is voor de kwaliteit en het succes van het onderwijs op school. In deze werkwijze past dat hij zijn medewerkers uitdaagt om binnen de kaders van de school initiatieven te ontplooien. Vervolgens biedt hij hen ruimte om deze zelfstandig binnen de mogelijkheden van de organisatie vorm te geven. De leerlingen van de school behalen op het Zwin College niet alleen hun examen, maar worden ook goed voorbereid op het kunnen vervullen van een volwaardige positie in de maatschappij. De zorg voor hen is groot en bestaat uit het tijdig signaleren van (leer)problemen en het adequaat bieden van gerichte ondersteunen. Waarbij in dit verband steeds wordt afgewogen wat de verantwoordelijkheid van de school is. Het doel blijft dat leerlingen kennis kunnen maken met een breed onderwijsspectrum, waarbinnen gedifferentieerd wordt om zo veel mogelijk aan de individuele behoefte van elk kind te kunnen voldoen. Om te anticiperen op de krimpsituatie werkt de sectordirecteur actief samen met alle medewerkers aan het creëren van een gedegen onderwijsaanbod en - cultuur, zodat de keuze voor het Zwin College een bewuste afweging is. Niet alleen voor de leerling, maar ook voor de medewerker. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een professionele houding, waarbij men elkaar ook op informele wijze met respect aanspreekt op getoond gedrag en het nakomen van afspraken. Er is ruimte om jezelf te zijn, waarbij niet uitsluitend in kaders en procedures wordt gedacht. De belangrijkste uitgangspunten zijn de onderwijskwaliteit en de aandacht voor de leerling en de medewerkers.

4 Het Zwin College vervult een belangrijke spilfunctie in de regio en wordt als streekschool herkend als een plek waar rust heerst en waar goed onderwijs wordt geboden. De zorg en aandacht voor alle leerlingen in hun ontwikkelingsproces is goed en wordt uitgevoerd door gemotiveerde medewerkers. De blik is naar buiten gericht en de school staat open voor invloeden van buitenaf, hierbij wordt steeds afgewogen of wat nieuw ook van meerwaarde is voor de onderwijskwaliteit. De sectordirecteur is communicatief. Hij is duidelijk in zijn bedoelingen, en in staat om een communicatiestructuur te realiseren, waarbinnen de lijnen kort en transparant zijn. Hij realiseert zich dat hij niet alleen de leider van zijn sector is, maar ook een leider van de school die in gezamenlijkheid het Zwin College naar een (nog) hoger plan wil tillen. Zowel binnen als buiten het Zwin College treedt hij op als een bindende factor en zet hij een duidelijk profiel van de organisatie neer. Netwerken is voor hem min of meer een vanzelfsprekendheid; vanuit het standpunt dat het onderhouden van een goede werkrelatie met relevante, externe, maar vooral ook de interne partijen van meerwaarde is voor de school. Wat verwacht de school van de sectordirecteur VMBO? Uit het curriculum Vitae blijkt dat hij beschikt over: Aantoonbare ervaring met het leiding geven aan professionals in het onderwijs, bij voorkeur in de sector. Een heldere visie op onderwijs ontwikkeling in zijn algemeenheid en ook binnen de sector. Het vermogen om visie te vertalen, deze intern te implementeren en uit te dragen. Het vermogen om kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen. Expertise in het aansturen en begeleiden van processen van vernieuwing en verandering. Academisch werk- en denkniveau. Het vermogen om het overzicht te behouden in een grote diversiteit van taken, ontwikkelingen en processen. Het vermogen om zich te verplaatsen in anderen en zich bewust te tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen. Daarnaast is het van belang dat hij de volgende competenties in voldoende mate beheerst: Interpersoonlijke sensitiviteit U onderkent de gevoelens en behoeften van anderen en laat dat blijken. U verplaatst zich in anderen en toont zich bewust van de invloed van uw eigen handelen op anderen. U houdt in uw eigen gedrag rekening met de gevoelens van anderen, laat anderen in hun waarde en verplaatst uzelf in de positie van een ander. Collegialiteit U ondersteunt en helpt collega s, indien nodig en houdt rekening met hun behoeften en belangen. U ziet wat collega s nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. U toont interesse in werk en situatie van collega s.

5 Motiveren U stimuleert anderen tot actie en betrokkenheid om een bepaald resultaat te bereiken. U weet bij mensen de juiste snaar te raken om ze ergens voor te enthousiasmeren. U weet mensen door uw eigen commitment te inspireren, spreekt waardering uit en krijgt mensen zover dat ze zich committeren. U geeft medewerkers regelmatig erkenning voor hun bijdragen. Organisatiesensitiviteit U toont in houding en gedrag dat u inzicht heeft in de formele en informele lijnen in de organisatie. U onderkent de invloed en gevolgen van uw eigen handelen en de besluitvorming en dat van het managementteam op de (individuele) medewerkers in de organisatie. U hebt gevoel voor verhoudingen en weet daar op een sensitieve wijze mee om te gaan. U bent in staat om verschillende belangen binnen het Zwin College te onderscheiden. In processen van oordeelsvorming en besluitvorming houdt u met deze belangen rekening. U toetst het draagvlak voor ideeën en beslissingen bij medewerkers in de school. Samenbindend Leiderschap U geeft richting en sturing aan de diverse ontwikkelingen in de organisatie, door doelen te stellen en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en deze te handhaven. U bent in staat om te gaan met uiteenlopende individuen en groepen die betrokken zijn bij de school en de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie vanuit hun perspectief te bekijken. U beschikt over het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken en belangen te komen tot gemeenschappelijke doelen en afspraken. Uw aanpak is erop gericht partijen te verbinden. Kritische situaties weet u tijdig te onderkennen en u speelt daar adequaat op in. Tegenstellingen tussen alle bij de school betrokken partijen worden overbrugd en medewerkers, leerlingen en ouders voelen zich gecommitteerd aan het Zwin College. Door uw optreden draagt u eraan bij dat samenwerking wordt bestendigd en versterkt. Zelfinzicht U zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet er wat mee. U stelt zich kwetsbaar op en laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.

6 Wat verwacht de school van de sectordirecteur HAVO/VWO? Uit het curriculum Vitae blijkt dat hij beschikt over: Aantoonbare ervaring met het leiding geven aan professionals in het onderwijs, bij voorkeur in de sector. Een heldere visie op onderwijs ontwikkeling in zijn algemeenheid en ook binnen de sector. Het vermogen om visie te vertalen, deze intern te implementeren en uit te dragen. Het vermogen om kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen. Expertise in het aansturen en begeleiden van processen van vernieuwing en verandering. Academisch werk- en denkniveau. Het vermogen om het overzicht te behouden in een grote diversiteit van taken, ontwikkelingen en processen. Het vermogen om zich te verplaatsen in anderen en zich bewust te tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen. Daarnaast is het van belang dat hij de volgende competenties in voldoende mate beheerst: Leiderschap U bent een authentiek leider, die beschikt over een natuurlijke autoriteit. Uit uw optreden spreekt bezieling en enthousiasme. U zet uw persoonlijke kracht in om uzelf en anderen te motiveren om samen het succes van de schoolorganisatie te vergroten. Op basis van uw eigen visie en voorbeeld weet u anderen te inspireren. U kent uw eigen kwaliteiten goed en zet deze in. U creëert ook de mogelijkheden en het vertrouwen voor anderen om hun talenten te ontwikkelen. Gezag verwerven is een vanzelfsprekendheid. Daar heeft u geen positionele macht voor nodig. Doortastend leiderschap Zowel in situaties van vernieuwing of verandering, als in het aansturen van de bestaande processen treedt u doortastend op. U doorziet een situatie snel en u durft beslissingen te nemen. Hierbij geldt dat u weloverwogen keuzes maakt en prioriteiten stelt, waar u voor stáát. De activiteiten van het Zwin College worden op gestructureerde wijze versterkt. De plannen die u opstelt om doelen te bereiken kunnen rekenen op een breed draagvlak. U bewaakt het proces van implementatie en besluitvorming. Daarbij spreekt u betrokkenen aan op gedrag en het nakomen van gemaakte afspraken. Organisatiesensitiviteit U toont in houding en gedrag dat u inzicht heeft in de formele en informele lijnen in de organisatie. U onderkent de invloed en gevolgen van uw eigen handelen en de besluitvorming en dat van het managementteam op de (individuele) medewerkers in de organisatie. U hebt gevoel voor verhoudingen en weet daar op een sensitieve wijze mee om te gaan. U bent in staat om verschillende belangen binnen het Zwin College te onderscheiden. In processen van oordeelsvorming en besluitvorming houdt u met deze belangen rekening. U toetst het draagvlak voor ideeën en beslissingen bij medewerkers in de school.

7 Samenbindend Leiderschap U geeft richting en sturing aan de diverse ontwikkelingen in de organisatie, door doelen te stellen en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en deze te handhaven. U bent in staat om te gaan met uiteenlopende individuen en groepen die betrokken zijn bij de school en de ontwikkeling van het onderwijs en de organisatie vanuit hun perspectief te bekijken. U beschikt over het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken en belangen te komen tot gemeenschappelijke doelen en afspraken. Uw aanpak is erop gericht partijen te verbinden. Kritische situaties weet u tijdig te onderkennen en u speelt daar adequaat op in. Tegenstellingen tussen alle bij de school betrokken partijen worden overbrugd en medewerkers, leerlingen en ouders voelen zich gecommitteerd aan het Zwin College. Door uw optreden draagt u eraan bij dat samenwerking wordt bestendigd en versterkt. Helikopterview U bent in staat om een (complex) vraagstuk of situatie te overzien en ook voeling te houden met de onderdelen daarvan. Dit betekent dat u het overzicht behoudt wanneer sprake is van een grote diversiteit aan taken, ontwikkelingen of processen. De verschillende beleidsterreinen in de organisatie beziet u binnen hun onderlinge samenhang. U verbindt de dagelijkse praktijk van de schoolorganisatie met toekomstige ontwikkelingen en plaatst deze in perspectief. U beschikt over het vermogen om uzelf los te maken van de praktijk en de grotere lijnen van een ontwikkeling kritisch van een afstand te (blijven) bekijken. Procedure-informatie: U kunt u brief met CV vóór 16 april richten per mail aan t.a.v. de heer Neefs. De vacatures worden tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Een assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. De afronding van de procedure is voorzien voor 1 juni. Voor meer informatie over de vacatures kunt u dinsdag 9 april tussen en uur telefonisch contact opnemen met de heer Frank Neefs, Bestuurder/Algemeen Directeur Zwin College. Telefoon: of Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Algemene informatie Zwin College, profielschets en procedure-informatie

Algemene informatie Zwin College, profielschets en procedure-informatie Het Zwin College te Oostburg zoekt met ingang van het volgende schooljaar 2014-2015 een Sectordirecteur VMBO (S13 CAO/VO) Een betrokken leider, die wil staan voor een duurzame onderwijskwaliteit in West

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Rotterdam, juni Profielschets locatiedirecteur

Rotterdam, juni Profielschets locatiedirecteur Rotterdam, juni 2017 Profielschets locatiedirecteur Profielschets Locatiedirecteur vmbo voor sport & dans (1 fte; S14 cao vo) Thorbecke Voortgezet Onderwijs Rotterdam Op het Thorbecke VO investeer je in

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Breda, juni 2016 Profielschets Afdelingsleider (0,8-1,0 fte; S 12) Het in Breda is op zoek naar een Afdelingsleider voor de mavo afdeling. In deze profielschets geven we kort

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek September 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor de SO-afdeling

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur Zwolle, 21 oktober 2017 Profielschets voorzitter college van bestuur Organisatie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is een stichting met 40 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum

Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum School- en functieprofiel Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum (S13 CAO-VO) Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Lydia van Deelen, tel. 06-55 89 85 65; lydia.van.deelen@beteor.nl.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Profielschets Directeur

Profielschets Directeur Profielschets Directeur Rotterdam, Juli 2017 Profielschets Directeur (1,0 fte; S14) Het in Rotterdam is op zoek naar een directeur. De Wolfert scholengroep maakt deel uit van het openbaar onderwijs Rotterdam

Nadere informatie

OVO Zaanstad Directeur Zuiderzee College

OVO Zaanstad Directeur Zuiderzee College School- en functieprofiel OVO Zaanstad Directeur Zuiderzee College (S14 CAO-VO) Versie 21/3/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen

Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen Functieprofiel Raadslid Rijk van Nijmegen Overal waar hij staat wordt hij of zij bedoeld. Inleiding Dit document bevat de profielen die zijn opgesteld voor de verschillende politieke functies die binnen

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie bestuurder Een bestuurder die als boegbeeld de stichting en de scholen richting de toekomst leidt! Amsterdam, november 2017 Henk Hendriks Bestuurder CVO-AV

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

Vereniging Montessorischool Waalsdorp

Vereniging Montessorischool Waalsdorp Vacature DIRECTEUR (M/V) Vereniging Montessori Waalsdorp zoekt per nieuw schooljaar, bij voorkeur per 1 augustus 2015 een gedreven, inspirerende directeur met passie voor het montessorionderwijs. Functienaam:

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

SG Were Di Conrector/Sectordirecteur vmbo Valkenswaard

SG Were Di Conrector/Sectordirecteur vmbo Valkenswaard School- en functieprofiel SG Were Di Conrector/Sectordirecteur vmbo Valkenswaard (S13 CAO-VO, uitloop naar S14 CAO-VO mogelijk) Versie 10/7/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap

Nadere informatie

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette Vacature Directeur Basisschool Bernadette Mariahout, 10 oktober 2017 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel School- en functieprofiel Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel (S14 CAO-VO) Versie 17/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Competentie overzicht

Competentie overzicht Competentie overzicht Aanpassingsvermogen Blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

Het Baarnsch Lyceum zoekt een

Het Baarnsch Lyceum zoekt een 'Het Baarnsch Lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen, is sinds 1919 een begrip in de regio Baarn/Soest. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn verknocht aan de

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG Responsief vermogen Ondersteunende relaties Doeltreffende communicatie Gedeeld leiderschap Reflectief

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 School- en functieprofiel Achterhoek VO Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 Versie 03/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Almere College

Profiel Raad van Toezicht Almere College Almere College finiknmř f.w'iíooi '-co» tup. imnc--ws Profiel Raad van Toezicht Almere College Taak en karakterisering Raad van Toezicht 1. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur

Nadere informatie

inverbandmet een voorbeeld van een procesonderdeel

inverbandmet een voorbeeld van een procesonderdeel Leiderschapsprofiel Bij leiderschapstrajecten werk ik onder andere graag met de visie van Robert E. Quinn; Het concurrerende waarden model. Of het er nu om gaat je persoonlijk leiderschap te onderzoeken

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie