Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc"

Transcriptie

1 Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001

2 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische visie? Volkshuisvesting oriënteert zich op haar toekomst. Wij willen weten waar onze organisatie over drie à vier jaar staat. Wij willen een uitspraak doen over de gewenste positie en het gewenste imago van Volkshuisvesting in de (Arnhemse) samenleving. Kortom: wij maken een strategische visie! Uiteraard hoort daarbij met welke (kwaliteit van) dienstverlening wij die gewenste positie en het gewenste imago willen bereiken. Welke strategie hanteren wij daarbij? Welke organisatiestructuur past het beste bij de gekozen strategie. Hoe willen we dat de aansturing en beheersing van de processen verloopt? Al deze aspecten komen aan de orde in een ondernemingsplan dat de uitwerking vormt van deze strategische visie. De strategische visie is richtinggevend voor: Het beleid op deelterreinen: dienstverleningsconcept, huurprijsbeleid, financieel beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, milieubeleid en zo meer. Het verhogen van de klanttevredenheid. Het verhogen van de personeelstevredenheid. Het verhogen van het (maatschappelijk) rendement. De inrichting van de organisatie. De samenwerking met onze partners. Bij de ontwikkeling van de strategische visie zijn alle geledingen van de organisatie betrokken geweest: medewerkers, middenkader en managementteam. Het proces van totstandkoming van de visie zien we als een uitstekend middel om: De teamgeest binnen het managementteam te vergroten. De relatie managementteam en het middenkader te verbeteren en de eenheid in denken te vergroten. De betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie te vergroten. De (onvermoede) kwaliteiten van de collega s te doen ontluiken. 1.2 Opbouw van de strategische visie Bij de vorming van een strategische visie onderscheiden we twee niveaus: (1) de visie die abstract en idealistisch is, maar zeer richtinggevend voor onze bedrijfscultuur en houding ten opzichte van de klanten; (2) de positionering die gericht is op de plaats die Volkshuisvesting als organisatie wil innemen. Op basis van de strategische visie formuleren we de missie voor onze organisatie. 1

3 De visie Bij de visie gaat het om de waardeoriëntatie die wij als (medewerkers van) Volkshuisvesting hebben en willen uitstralen. Deze waarden komen tot uiting in ons mens- en maatschappijbeeld, dat bepalend is voor onze houding naar de externe en interne klant en de wijze waarop we het ondernemen vormgeven. Op grond van dit mens- en maatschappijbeeld ontwikkelen we voor onze relatie met de externe klant een visie op wonen, voor de relaties tussen de interne klanten een visie op werken en voor de organisatie zelf een visie op ondernemen. De positionering Hierbij geven we een antwoord op drie hoofdvragen: wat is ons speelveld?, wat is ons gewenste imago?, en hoe autonoom opereren we? Dit doen we tegen het maatschappelijk-economisch decor waarin als onderneming wordt gewerkt. Samen met de keuzes die vanuit de visie zijn gemaakt leidt dit tot een mission statement (missie). 2

4 2. De visie In dit hoofdstuk beschrijven we eerst een mens- en maatschappijbeeld. Dat tekent onze grondhouding. We realiseren ons dat de tekst een hoog abstractieniveau heeft en uitgaat van een ideaalbeeld. Dit beeld verwerken we in een visie op wonen, werken en ondernemen. In paragraaf 2.3 werken we op basis van dit abstracte beeld naar de keuzes van Volkshuisvesting toe. 2.1 Mens- en maatschappijbeeld Mensbeeld Ieder mens is uniek Elk mens zien we als een zelfstandig individu dat impliciet of expliciet werkt aan zelfontplooiing/zelfverwerkelijking en daardoor trots kan zijn op de keuzes die hij/zij gemaakt heeft, de wijze waarop hij/zij leeft. Zelfverwerkelijking heeft voor iedereen een andere inhoud en vorm. Ieder mens heeft zijn eigen achtergrond en kwaliteiten. Hoe hij zich gedraagt en wat hij doet is sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin hij zich op dat moment bevindt. De mens zoekt zekerheden Naast primaire levensbehoeften als voedsel, licht, lucht, slaap en kleding heeft een mens behoefte aan veiligheid en zekerheid; zowel in fysieke als in psychische zin. De mens is een sociaal wezen De mens wil genegenheid, in de gemeenschap worden opgenomen en bevestigd worden. Mensen maken deel uit van een sociaal systeem en zijn op elkaar aangewezen voor hun welbevinden en verdere ontplooiing. Voor het goed functioneren van het sociaal systeem zijn waarden als eerlijkheid, gelijkwaardigheid en openheid de leidende principes. In onze tijd is het niet meer zo vanzelfsprekend dat aan deze sociale behoeften kan worden voldaan. De wereld om ons heen wordt hectischer, complexer en vluchtiger. De mens wil respect en waardering Een mens wil gerespecteerd en gewaardeerd worden door anderen. Hij wil het gevoel hebben iemand te zijn. Elk mens heeft recht op zijn eigen mening en rekent er op door iemand met een andere mening in zijn waarde gelaten te worden. Respect is in de omgang van elementair belang en is een kwestie van geven. Respect vraag je niet, maar krijg je. 3

5 De mens wil kunnen kiezen Een mens is gericht op zelfverwerkelijking, zelfontplooiing en autonomie. Het zelf kunnen realiseren van de eigen innerlijke wensen. Mensen willen de ruimte hebben om tot volledige ontplooiing te komen. Zoveel mensen, zoveel wensen. We gaan er daarbij van uit dat de mens in staat is zelfstandig te kiezen, initiatieven te nemen, verantwoordelijkheden te dragen en te leren. In het streven naar ontplooiing kunnen en willen mensen van elkaar leren: openheid, betrokkenheid, ruimte voor diversiteit en respect zijn hier kernwaarden. Een positieve en ontspannen sfeer draagt naar onze mening in belangrijke mate bij tot zelfverwerkelijking Maatschappijbeeld De maatschappij is De handelingen en gedragingen van mensen vormen samen de maatschappij. Toch is de maatschappij anders dan een simpele optelsom van al die handelende individuen en de keuzes die ze maken. De maatschappij is richtinggevend en voortdurend in beweging. Een mens hoeft niet mee te bewegen in de richting waarin de maatschappij zich ontwikkelt. Een individu bepaalt zelf in welke mate hij/zij mee gaat met trends of ontwikkelingen. De maatschappij rationaliseert We zien een maatschappij die zich steeds meer richt op rationeel handelen. De maatschappij probeert het voorheen ongrijpbare te grijpen en te bevatten: de technologie schrijdt voort langs ethische grenzen en rekt deze op. We willen alles vastleggen in (juridische) kaders. De verwondering wordt weggedrongen. De mens wordt in deze maatschappij steeds minder aangesproken als een kritisch burger; hij wordt steeds meer benaderd als consument en niet als een persoon die een actieve bijdrage aan de verbetering van de maatschappij kan leveren. De maatschappij biedt en bindt De Nederlandse maatschappij is pluriform. De maatschappij biedt ruimte aan mensen met uiteenlopende achtergronden en leefstijlen. De maatschappij is een echte samen-leving met een tolerante grondhouding, gericht op harmonie en consensus. Dit blijkt uit de wijze waarop Nederlanders met elkaar vraagstukken tot een oplossing brengen. 4

6 2.2 Wonen, werken en ondernemen Visie op wonen Wonen is emotie Naast lichaam en kleding geeft de woning uitdrukking aan de eigenheid van de mens. Wonen is jezelf zijn; wonen is zelfverwerkelijking. De plaats waar de woning staat, de kleur van de kozijnen, de foto s op de kast, de woninginrichting: ze geven aan wat je belangrijk vindt. Ze vormen een spiegel van je leven. Wonen geeft status en vervult je met trots. Wonen gaat verder dan de woning alleen. Het is ook het genot van het kunnen spelen in de buurt of het gemak van de supermarkt om de hoek. Het is een voorwaarde om te leven zoals je wilt. Wonen is een plek voor jezelf De woning is het vertrekpunt van waaruit de mens opereert in de maatschappij en waar hij weer thuis komt. Ieder mens heeft een plek nodig om zich in terug te trekken. Het is een veilige plek voor jezelf waar je geborgenheid en rust kunt vinden en beschutting tegen het weer, waar je jezelf kunt ontplooien. Het is een plek waar je ongedwongen kunt consumeren : liggend op de bank, nootjes onder handbereik, luisterend naar je favoriete muziek. Een plek waar je jezelf kunt zijn. Wonen doe je niet alleen Wonen doe je ook met anderen: leden van het huishouden, buren, familie, vrienden, de speelkameraadjes van de kinderen en andere buurtgenoten. Woning en woonomgeving zijn een belangrijke plaats waarin sociale contacten ontstaan en onderhouden worden. Ieder mens heeft daarbij zijn eigen perspectief. De één heeft zijn hele leven op dezelfde plek gewoond en kent alle bewoners, een ander woont er tijdelijk in afwachting van de oplevering van zijn (koop)woning. Ook normen en waarden verschillen per mens. De beleving van de woonomgeving is dus niet voor iedereen hetzelfde. Wonen moet je kunnen kiezen Wonen is zo essentieel dat het kiezen voor een plek om te wonen ook echt een keuze moet kunnen zijn. Dat kan pas als mensen zelf in staat zijn een keuze te kunnen maken èn er ook de gelegenheid voor krijgen. Wonen kost geld Mensen besteden een belangrijk deel van hun inkomen aan vaste lasten voor het wonen. Dat betekent vaak dat ze andere wensen niet of minder goed kunnen vervullen. Betaalbaarheid en zekerheid over de hoogte van de woonlasten zijn belangrijke waarden waardoor mensen eigen keuzes kunnen blijven maken en flexibel kunnen zijn bij de inrichting van hun leven. 5

7 2.2.2 Visie op werken Werken is geld verdienen De mens werkt om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Aan zijn verdiensten uit arbeid houdt hij, gelukkig, vaak nog iets over. Dat maakt het mogelijk zijn zelfstandigheid en keuzemogelijkheden verder te vergroten en zich aldus verder te ontplooien. Werken is presteren Werken heeft een doel; er wordt iets geproduceerd. De kwaliteit en kwantiteit van de productie bepalen de geleverde prestatie. Werken is een uitdaging aangaan. Op grond van de wens tot zelfverwerkelijking streeft een mens naar een respectabele prestatie. De individuele trots en ambitie stimuleren een mens ertoe verantwoordelijkheid te nemen om de prestaties te leveren. Werken bij een maatschappelijke onderneming geeft een extra dimensie. Die prestaties leveren een bijdrage aan de verbetering van de maatschappij. Werken is onder de mensen zijn In werken ontmoet je andere mensen. Je bent opgenomen in een sociaal systeem. Dat geeft een gevoel van geborgenheid en erbij horen. Werken geeft structuur aan je leven. Werken is jezelf ontwikkelen Door te werken kun je jezelf ontwikkelen. Werken geeft status. In werken kun je jezelf ontdekken, je sterke kanten, maar ook je mindere kanten. In werken stop je een deel van jezelf maar je krijgt er ook ontplooiingsmogelijkheden voor terug. Iedere werknemer heeft een ander persoonlijk perspectief. Waar voor de een het werk constant andere uitdagingen moet bieden, geeft het een ander voldoening om dezelfde stapel iedere dag weer binnen de gestelde tijd te hebben verwerkt. Werken doe je samen Werken is samen bezig zijn aan een goed product. Samen met je collega s iets presteren. Om dit goed te kunnen doen moet er een gemeenschappelijkheid zijn in het omgaan met waarden en normen en is goed gereedschap nodig in de vorm van bijvoorbeeld een werkplek, computer, telefoon, koffie, maar ook ruimte voor eigen initiatieven en deskundigheidsbevordering. Ook werken is emotie Op werk kun je trots zijn. Evenzo kun je ook teleurgesteld raken als je inspanningen niet worden beloond, of als je er niet in slaagt je doel te bereiken. Werken doen we een belangrijk deel van onze dag. Het krijgen van ruimte om ook jezelf te kunnen zijn op het werk is bevorderlijk voor een goede werksfeer. Plezier in het werk straalt af op je collega s en klanten. 6

8 2.2.3 Visie op maatschappelijk ondernemen Ondernemen is bestaansrecht verwerven Iedere onderneming heeft bestaansrecht nodig. Als er geen of onvoldoende maatschappelijke of economische vraag is naar de producten en diensten van de onderneming, verliest deze haar bestaansrecht. Ondernemen is vertrouwen krijgen Gegeven het bestaansrecht zijn er productiemiddelen nodig om de doelstelling van de onderneming te kunnen uitdragen: mensen en kapitaal. Voorwaarde om deze productiemiddelen aan te trekken is vertrouwen in de onderneming: door kapitaalverstrekkers en door arbeidskrachten. Ondernemingen zullen daarom streven naar een goed arbeidsklimaat en naar financiële continuïteit. Is de continuïteit gewaarborgd, dan kan een maatschappelijke onderneming het accent in de bedrijfsvoering leggen op de maatschappelijke bijdrage, de tevredenheid van de klant en de tevredenheid van de medewerkers. Ondernemen is presteren Een maatschappelijk ondernemer formuleert bedrijfsdoelen die in de context liggen van de maatschappelijke taakopvatting. Hoe hoog de lat ligt wordt bepaald door de maatschappelijke omgeving, door de partners waar je mee samenwerkt maar vooral ook door de ambities van de onderneming zelf. Ondernemen is een uitdaging. Er zal gepresteerd moeten worden om de beoogde doelen te bereiken! Soms is het daarbij nodig (gecalculeerde) risico s te nemen. Ondernemen is beheersen en verbeteren Doelgericht en efficiënt ondernemen veronderstelt een verregaande beheersing van de bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken is het nodig resultaatgericht te werken, continue te leren en steeds weer te zoeken naar verbetering. 2.3 De keuzes van Volkshuisvesting Mensbeeld Volkshuisvesting hanteert een positief mensbeeld. De mens is voor ons het uitgangspunt en het doel van ons handelen. Dat geldt voor de houding naar onze klanten, maar ook voor de wijze waarop we in de werksituatie met elkaar omgaan. Volkshuisvesting biedt de externe klanten via het wonen een basis om zichzelf te ontplooien. De medewerkers krijgen via het werken de gelegenheid om zichzelf te ontplooien bij Volkshuisvesting. Wij gaan er van uit dat elk mens zijn kwaliteiten optimaal wil benutten om zichzelf te ontplooien. Uiteraard moet dit binnen de wettelijke kaders en met respect voor de levensstijl van anderen worden gerealiseerd. 7

9 Indien het streven naar zelfontplooiing van het ene individu ten koste gaat van anderen zal Volkshuisvesting stimuleren dat de betrokkenen zelf de verstoorde balans herstellen. We gaan immers uit van een positief mensbeeld. Indien dit niet lukt kan Volkshuisvesting bemiddelen. Wij gaan ervan uit dat de mens zó zelfstandig en autonoom is dat hij de keuzes kan maken en de verantwoordelijkheden kan dragen die leiden tot een aantrekkelijk bestaan. Als iemand daartoe niet in staat is, kan Volkshuisvesting tijdelijke begeleiding inschakelen, voor zover het een woongerelateerde vraag betreft. Het individuele streven naar zelfontplooiing komt het best tot zijn recht in gelijkwaardige relaties en via open communicatie. Volkshuisvesting hanteert daarom de begrippen openheid en betrokkenheid in al haar sociale contacten. Elk mens nemen we serieus en krijgt dus woord en weerwoord. Als resultaat beogen we wederzijds vertrouwen en wederzijds respect Bijdrage aan de maatschappij Wij komen op voor onze sociale doelstelling Volkshuisvesting is een maatschappelijke instelling met een sociale doelstelling. Als toegelaten instelling op grond van de Woningwet bieden wij primair huisvesting aan mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Dat kan zijn vanwege de inkomenspositie of omdat ze vanwege lichamelijke, geestelijke of andere persoonlijke beperkingen specifieke zorg en hulp nodig hebben. Daarnaast verhuren wij graag woningen aan mensen die bewust kiezen om te huren. Wij komen op voor een leefbare woonomgeving Wij tonen ons ook maatschappelijk betrokken waar het de woonomgeving van mensen betreft. Dat is soms roeien tegen de stroom in. Als wij verwachten dat een buurt niet meer op eigen kracht de kwaliteit op peil kan houden, komen wij, zo mogelijk met andere partners, in actie. Het gaat dan om zaken als veiligheid, netheid en de sociale samenhang in een buurt. Met ons optreden willen wij voorkomen dat de kwaliteit van het leefmilieu door een ondergrens gaat zakken. Ook als in individuele gevallen het woongenot wordt geschaad en eigen optreden van bewoners niet gebaat heeft, ondernemen wij actie. Wij zijn daarbij gericht op harmonie en consensus. Wij spelen actief in op ontwikkelingen in de samenleving Wij dragen verantwoordelijkheid waar het gaat om het vervullen van woonwensen in onze veelkleurige samenleving. Onze oren en ogen staan wijd open om de ontwikkelingen in de samenleving te vertalen naar woonconcepten. We spelen daarbij haasje-over met de maatschappij: soms zijn we volgend en soms vervullen we een voortrekkersrol. 8

10 Wij zijn een betrouwbare partner Door onze positie in Arnhem zijn wij een natuurlijke bondgenoot van de burgers van de stad en van het openbaar bestuur. Wij nemen onze verantwoordelijkheden bij het leefbaar maken en houden van de stad en geven daar invulling aan. Wij luisteren naar onze klanten en toetsen onze werkwijze en producten aan hun opvattingen. Wij maken de stad mooier Wij maken en onderhouden grote stukken van Arnhem en zijn ons daarvan bewust. Met stijlvolle architectuur en ruimtelijke inrichting maken wij samen met anderen de stad Arnhem mooier en willen haar laten gloriëren! Wij bieden werkgelegenheid Met onze maatschappelijke opgave leveren wij een bijdrage aan het genereren van inkomsten voor een groot aantal mensen: de medewerkers binnen onze organisatie, de toeleveranciers en bouwers. Ook ondersteunen wij initiatieven gericht op een terugkeer van (langdurig) werklozen in het arbeidsproces Wonen Volkshuisvesting wil elke klant in staat stellen zijn zelfverwerkelijking via het wonen te realiseren. Hiervoor is keuzevrijheid een voorwaarde. Schaarste op de woningmarkt en de individuele financiële positie zijn beperkende voorwaarden. De keuzemogelijkheden hebben invloed op alle aspecten van het wonen. Dus niet alleen de zelfverwerkelijking, maar ook de behoefte aan veiligheid, geborgenheid, een goed woonklimaat en betaalbare woonlasten. Wij zijn van mening dat het zelf invloed kunnen uitoefenen op het wonen leidt tot een grotere woontevredenheid. De wereld om ons heen wordt hectischer, complexer en vluchtiger. Volkshuisvesting wil dan ook bijdragen aan een sociaal klimaat van waaruit de mens kan handelen en zich verder kan ontplooien. Voor ons betekent de zorg voor de buurt (veel) meer dan alleen goed onderhoud plegen. Waar noodzakelijk zullen we bijdragen aan het tot stand brengen en versterken van intermenselijke relaties. Mensen moeten echter steeds zelf kunnen beslissen of ze iets al dan niet willen Werken Wij geven graag ruimte aan de homo ludens, de spelende mens. Door dit aspect van het menszijn te onderschrijven creëren wij een luchtige en naar wij hopen inspirerende en creatieve omgeving voor medewerker en klant. Plezier in het werk staat centraal. Humor heeft een plaats in een op elkaar ingespeeld team. Door (elkaar) ruimte te geven en door verantwoordelijkheid te nemen ontstaat een basis voor individuele ontplooiing, goede prestaties en een hoge arbeidstevredenheid. Wij stimuleren samenwerking. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten leidt voor de medewerker tot nieuwe inzichten en leidt voor de onderneming en de klant tot een beter product. 9

11 2.3.5 Ondernemen Volkshuisvesting is een maatschappelijke onderneming waarvan het bestaansrecht nu niet in het geding is. Er zijn immers nog steeds grote groepen mensen die aangewezen zijn op een huurwoning waarvan de huurprijs bewust laag gehouden wordt. Bovendien is er een groeiende behoefte aan specifieke huisvesting voor huishoudens met een specifieke combinatie van wonen en zorg. Kapitaalverschaffers en arbeidskrachten hebben op dit moment vertrouwen in Volkshuisvesting waardoor onze continuïteit gewaarborgd is. Gegeven ons bestaansrecht en de gewaarborgde continuïteit, kan Volkshuisvesting, als maatschappelijk ondernemer, zich richten op het onder alle omstandigheden leveren van de vooraf gedefinieerde kwaliteit en kwantiteit van de producten en dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Dat vraagt om een toelichting. Onder alle omstandigheden betekent: bij goed en bij slecht weer; bij pieken en dalen; in vakanties en bij ziekte, enzovoort. Vooraf gedefinieerde kwaliteit betekent: weten wat de klant wil, vastleggen wat de criteria en normen van de kwaliteit van de producten en dienstverlening zijn, meten of de gedefinieerde kwaliteit wordt gehaald. Tegen zo laag mogelijke kosten betekent: kosten in beeld brengen en steeds kijken of dezelfde kwaliteit goedkoper kan worden geleverd. Het gaat hier om efficiënt werken. Voor de organisatie betekent dit dat we de kwaliteit gaan definiëren en meten. Het betekent tevens beheersing van de bedrijfsprocessen. Volkshuisvesting streeft systematisch naar het verbeteren van haar bedrijfsprestaties: dat wil zeggen het optimaliseren van haar maatschappelijke bijdrage. Volkshuisvesting kiest ervoor om een klantgestuurde organisatie te zijn. Dat betekent dat wij bij het definiëren van de output en de inrichting van de werkprocessen beginnen bij de wensen van de klant. Gelet op de keuzevrijheid die we de klant bij het wonen bieden, zullen wij in veel gevallen slechts randvoorwaarden formuleren waarbinnen de klant kan kiezen. Vervolgens realiseren wij en/of realiseert de klant wat wij contractueel zijn overeengekomen. 10

12 3. De positionering In dit hoofdstuk maken we duidelijk welke plaats we innemen als maatschappelijke organisatie, geven we aan hoe we omgaan met onze partners en bakenen we het speelveld af waarop we werkzaam willen zijn. 3.1 Autonoom in gebondenheid Wij handelen autonoom in gebondenheid. Dit betekent dat we onze eigen koers varen, onze eigen beslissingen nemen, maar wel waar het anderen raakt vooraf hierover communiceren met onze partners in de stad. Op sommige terreinen streven we naar eenheid in handelen, vooral daar waar het de klant en/of maatschappij voordeel oplevert. 3.2 Het speelveld Taakopvatting Volkshuisvesting is werkzaam als toegelaten instelling. Dat betekent dat ons werkterrein en de aard en reikwijdte van onze activiteiten het speelveld - begrensd zijn door het daarbij behorende wettelijke kader. In onze statuten geven wij daar uitdrukking aan. We richten ons primair op de kerntaak: het bieden van woonruimte en alles wat daar direct aan gekoppeld is. Hierbij willen we de keuzemogelijkheden voor klanten verruimen. Naar onze overtuiging leidt dit tot een grotere klanttevredenheid. De lijnen van het speelveld zijn niet altijd helder te trekken. Soms zien wij ons genoodzaakt op of misschien net over de lijn te spelen: maar altijd in dienst van de klant. Volkshuisvesting als Arnhemse corporatie Hoewel wij een toelating hebben voor het gehele KAN-gebied willen wij ons, met ruim negentig jaar ervaring op het huidige werkterrein, profileren als een Arnhemse corporatie. De gemeente Arnhem is ons speelveld, maar dat neemt niet weg dat we ook buiten Arnhem actief kunnen zijn. Ons criterium daarbij is dat we, als we een dergelijke keuze maken, dit altijd voor onze Arnhemse klanten moeten kunnen rechtvaardigen. Klantgroepen Wij maken een onderscheid naar drie klantgroepen op ons speelveld. De kern van onze activiteiten ligt in de huisvesting van mensen die (zonder bescherming) de minste kansen op de woningmarkt hebben. Dat kan zijn vanwege de inkomenspositie of omdat ze vanwege lichamelijke, geestelijke of andere persoonlijke beperkingen specifieke zorg en hulp nodig hebben. Zij vormen voor ons de primaire doelgroep. Ons beleid is erop gericht hen tenminste gelijke kansen op een wo- 11

13 ning te bieden als andere klantgroepen. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van het wonen is bij deze groep ons uitgangspunt. Daarnaast willen wij huisvesting bieden aan een brede groep mensen die willen huren of kopen. Uit het oogpunt van differentiatie binnen wijken en leefbaarheid hebben zij een belangrijke toegevoegde waarde. Uit bedrijfseconomisch of uit strategisch oogpunt is het van belang woningen te realiseren in het dure huur- of koopsegment. Bijvoorbeeld om met de aankoop van een beeldbepalend gebouw een concrete bijdrage te leveren aan het gloriëren van de stad. Wij bedienen daarmee een incidentele klantgroep. Wij realiseren ons dat we daarmee soms aan de rand van het speelveld staan. In dit marktsegment moet een significant financieel rendement worden behaald. Met deze extra inkomsten maken we huisvesting voor onze primaire doelgroep beter mogelijk. Niet alleen woningen Soms is het nodig te investeren in objecten die het wonen op buurtniveau ondersteunen. Denk daarbij aan winkel- en zorgvoorzieningen. Uitgangspunt daarbij is dat we vooral daar actief zijn waar ook ons woningbezit is geconcentreerd. We zien het als onze maatschappelijke taak te voorkomen dat een buurt door een ondergrens gaat zakken. Juist in dergelijke gebieden kunnen investeringen in de woonomgeving voor een positieve impuls zorgen. Aanvullende woondiensten Volkshuisvesting is intermediair bij het leveren van aanvullende woondiensten. Wij bieden alleen woongerelateerde diensten aan als er duidelijk sprake is van een voordeel voor de klant. Bij de keuze van de leveranciers staan integriteit en klantgerichtheid voorop. Koppelverkoop of het stellen van targets door derden is aan ons niet besteed. Het leveren van woondiensten zien wij als ondersteuning van onze kerntaak. 3.3 Het imago Uitstralen We willen ons op een heldere, herkenbare en consistente manier positioneren. We willen vertrouwen wekken bij onze klanten en partners, ons onderscheiden van andere corporaties en het werven van nieuwe medewerkers vergemakkelijken. Kortom: we willen wat uitstralen! Daarom zijn vijf krachtige imagodragers geformuleerd: de mens als uitgangspunt, sociaal ondernemen, keuzevrijheid, vrolijkheid en Arnhems. We hebben ze in volgorde van belangrijkheid gezet. De mens is het uitgangspunt in ons handelen. Wij zien elk mens als een zelfstandig individu dat werkt aan zelfontplooiing. Een mens moet zichzelf kunnen zijn. Het gaat bij ons om de mensen en niet om de woningen. Sociaal ondernemen. Wij zijn een onderneming met een maatschappelijke opdracht. Wij investeren in objecten die bijdragen aan het woongenot van mensen die materiële en /of fysieke beperkingen hebben en geen financieel rendement opleveren. 12

14 Keuzevrijheid is voor ons belangrijk. Wij willen een klantgestuurde organisatie worden, die mensen keuzes biedt. Dit vraagt van ons een open houding. Wij geven graag ruimte aan de homo ludens, de spelende mens. Bij ons is er plaats voor vrolijkheid. Betrokkenheid en plezier in ons werk willen we laten afstralen in onze contacten met klanten, partners en andere collega s. Bij het uitdragen van dit aspect houden we goed rekening met de situatie waarbinnen we handelen: vrolijkheid daar waar het kan. Als vanuit de waarde respect geen vrolijkheid gepast is, zullen we daar ook naar handelen. We richten ons in eerste instantie op de Arnhem. We willen de stad laten gloriëren. Door ons als Arnhemse ondernemer te profileren willen we uitdragen dat we dicht bij onze klanten zitten, weten wat er speelt en de gemeente Arnhem als onze natuurlijke partner zien in het realiseren van doelen. Slogan De meest kernachtige verwoording van onze positionering is onze slogan: WONEN IS JEZELF ZIJN. De interne vertaling luidt: WERKEN IS JEZELF ZIJN. Werken aan het imago Ons imago wordt vooral bepaald door ons gedrag. Ik doe dus ik ben. We laten vooral onze daden spreken! What s in a name? Medebepalend voor ons imago is de naam van onze organisatie. Onze huidige naam Stichting Volkshuisvesting Arnhem sluit aan bij de uitstraling die we wensen. Alleen het woord Stichting komt te vervallen. Dit woord maakt een ouderwetse en ambtelijke indruk. Het past gevoelsmatig niet bij onze imagodragers vrolijk en keuzevrijheid. We presenteren ons dus onder de naam Volkshuisvesting Arnhem. De kernactiviteiten die we ondernemen vanuit ons moederbedrijf zetten we in de markt onder de naam en huisstijl van Volkshuisvesting Arnhem. Sommige activiteiten positioneren we bewust losser of zelfs apart. Voor een groot project als Malburgen voeren we een aparte huisstijl. De naam Volkshuisvesting Arnhem wordt op een bescheiden manier gekoppeld aan deze huisstijl. Een samenwerkingsinitiatief als Actief Makelaardij kent een geheel zelfstandige positionering. De naam Volkshuisvesting Arnhem is hier niet terug te vinden in de huisstijl. 13

15 4. De missie Wat houdt een missie in? Een missie geeft kernachtig en in abstracte termen weer welke klanten of markten de organisatie bedient, welke producten of diensten zij maakt en aanbiedt, hoe ze dat doet en waar ze dat doet. In de missie brengen wij ook tot uitdrukking wat het kenmerkende is van onze organisatie, waar wij voor staan en waar wij trots op zijn. De missie is onze inspiratiebron bij ons handelen. Uit de missie blijkt wat we nastreven. Daarmee is de missie het referentiepunt voor medewerkers, klanten en onze partners. Een missie is niet vrijblijvend. De medewerkers moeten ernaar handelen. De missie van Volkshuisvesting Arnhem In deze strategische visie zijn de ingrediënten naar voren gekomen die samen de volgende missie voor Volkshuisvesting Arnhem vormen: Volkshuisvesting Arnhem waarborgt goede en betaalbare huisvesting in Arnhem. Wij werken op een open en betrokken wijze met en voor klanten aan gevarieerde leefbare woonmilieus. Dat doen wij in het bijzonder voor die mensen die vanwege materiële en/of fysieke beperkingen weinig mogelijkheden hebben. Wij bieden al onze klanten keuzemogelijkheden om hun woontevredenheid te vergroten. Van visie naar beleid De missie is het scharnierpunt tussen de strategische visie en het ondernemingsplan. In de visie hebben we aangegeven van waaruit we handelen. Het ondernemingsplan vormt een vertaling van onze missie in concreet strategisch beleid op het vlak van wonen, werken en maatschappelijk ondernemen. Daarbij komt ook aan de orde met welke middelen wij gaan sturen om de bepaalde organisatiedoelen te kunnen bereiken. Steeds weer zal bij ons handelen de hier geformuleerde strategische visie het referentiekader vormen. 14

STRATEGISCHE VISIE. Ontplooiing en verbinding in wonen en werken

STRATEGISCHE VISIE. Ontplooiing en verbinding in wonen en werken STRATEGISCHE VISIE Ontplooiing en verbinding in wonen en werken Vastgesteld directeur/bestuurder: 7 november 2007 Goedgekeurd RvC: 19 november 2007 Instemming OR: 8 januari 2008 Inhoud 1 Een vernieuwde

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Thuis in Nijmegen. Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020

Thuis in Nijmegen. Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Thuis in Nijmegen Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Thuis in Nijmegen Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Inhoud 1. Woord vooraf: Waarom nu een ondernemingsvisie? 2 2. De wereld van De

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Thuis in Nijmegen. Ondernemingsvisie De Gemeenschap Inhoud. Thuis in Nijmegen 1

Thuis in Nijmegen. Ondernemingsvisie De Gemeenschap Inhoud. Thuis in Nijmegen 1 Thuis in Nijmegen Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Inhoud 1. Woord vooraf: Waarom nu een ondernemingsvisie? 2 2. De wereld van De Gemeenschap: Thuis in Nijmegen 3 3. De Gemeenschap: Midden in

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM THEORIE: HET DENKRAAM VAN DE TRIAS LEGITIMATIECHECK Wat is en hoe krijgt u er grip op binnen uw corporatie? Lees hier meer over het concept en de -uitingen, aspecten,

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog wat doen we Schooldialoog helpt scholen in het voortgezet onderwijs met hun visie en identiteit, verbetering schoolcultuur, schoolplannen die uitkomen, inspirerende teamdagen, een school als lerende organisatie

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Strategisch Plan Domijn 2012-2016

Strategisch Plan Domijn 2012-2016 Onze bezoekadressen zijn: Enschede Boulevard 1945-324a Haaksbergen Markt 12 Losser Ravenhorsterweg 1a Postbus 1345 7500 BH Enschede 0900-335 0 335 (lokaal tarief) info@domijn.nl www.domijn.nl Strategisch

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN?

HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? HOE PRAKTISCH EEN GOEDE BEDRIJFSSTRATEGISCHE DISCUSSIE TE VOEREN? Algelun [MKB] Advies postbus 41 8330 AA Steenwijk tel / fax (0521) 52 32 01 mobiel (0619) 95 52 87 KvK 54286964 secretariaat@algelunadvies.nl

Nadere informatie

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Velison Wonen, 26 mei 2016 Vastgesteld in RvC-vergadering 6 juni 2016 1 Preambule De rol van de Raad van Commissarissen is het toezichthouden op het bestuur en het

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie