Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Pagina 1 Meer weten? Raffe, J.K. van & R.J.A.M. Wolf, Bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer. Alterra, Wageningen. Rapport 051. [De beschrijving van de methode]. Beheervisie Beheerplan Werkplan Inventariseren In de beheervisie staan de doelen die binnen een termijn van 30 tot 50 jaar moeten worden bereikt. In dit plan staan o.a. de missie, de productdoelen en de streefbeelden/terreindoelen die op de lange termijn moeten worden gerealiseerd. Indien van toepassing (vaak bij wat grotere bedrijven), komen in de beheervisie ook de functiezonering en een indeling naar streefbeeldgebieden. Het is verstandig een beheervisie elke tien jaar te herzien, omdat in de loop van de tijd de situatie en inzichten veranderen. In het beheerplan staan de beslissingen die betrekking hebben op een termijn van ongeveer vijf jaar. Het bevat met name de productdoelen en de streefbeelden en terreindoelen die binnen vijf jaar bereikt moeten worden. In het beheerplan komen ook de maatregelcriteria die gebruikt zullen gaan worden om de reguliere maatregelen te plannen. Een beheerplan kan het best elke vijf jaar worden opgesteld. De uit te voeren maatregelen, komen in het werkplan te staan. Dit plan kan het best elk jaar worden opgesteld en alleen die maatregelen bevatten die in het planjaar uit gevoerd moeten worden. In het werkplan moet een begroting komen van de middelen, de kosten en de opbrengsten. Het opstellen van een begroting is van belang om de haalbaarheid van het plan te kunnen bepalen. Als de beheerder geen inzicht heeft in de huidige situatie, kan hij geen reële doelen opstellen. De beheerder moet, voordat hij concrete streefwaarden kan bedenken, eerst relevante gegevens verzamelen. Deze gegevens moeten aansluiten bij de doel stellingen. De beheerder moet alleen gegevens verzamelen over de boomsoorten samenstelling als hij wil gaan sturen op de boomsoortensamenstelling. Kengetallen die niet in de doelstellingen terugkomen, zijn in principe overbodig, hoewel ze natuurlijk wel nuttig kunnen zijn om de processen in het bos beter te begrijpen. De inventarisatiegegevens kunnen in een apart plandeel worden samengebracht of worden geplaatst in die delen waar ze worden gebruikt. Wolf, R.J.A.M. & J.K. van Raffe, Over planning bij geïntegreerd bosbeheer. Naar aanleiding van een workshop op de Manifestatie Bos & Bomen Nederlands Bosbouwtijdschrift 72-4 (juli/augustus 2000): [Verslag van een workshop over beheerplanning]. Wolf, R.J.A.M, J. K. van Raffe & J.C.J. Trijen, 2000 Gemeente Someren: een bijzonder voorbeeldbedrijf geïntegreerd bosbeheer. Groen (december 2000): [Kort overzicht van de plantontwikkeling van de gemeente Someren Wolf, R.J.A.M., J.K. van Raffe & L.J.A.M van Nierop, Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren. Alterra, Wageningen. Rapport 052. [Beheervisie, beheerplan en werkplan voor de gemeente Someren]. Bosbeheerplanning Kiezen voor doelgericht bosbeheer Beheerplanning is het nemen van beslissingen over het uit te voeren beheer. Het is de kerntaak van een beheerder. Het belang ervan mag niet worden onderschat. Zonder een goede besluitvorming is het lastig gestelde doelen te bereiken en goede bedrijfsresultaten te realiseren. In deze brochure beschrijven we hoe een bosbedrijf op een effectieve, slagvaardige manier kan plannen. We Voor specifieke vragen kunt u ook contact met ons opnemen: Jaap van Raffe Bedrijfsvoering en beheerplanning (onderzoek en modelontwikkeling) Alterra Postbus AA Wageningen tel reiken handvatten aan voor een doelgericht beheer. Een bosbedrijf kan daarmee de besluitvorming en maatregelenplanning verbeteren. Ook krijgt het meer inzicht in de bedrijfsresultaten. Het goede uit de praktijk is in de geschetste methode gecombineerd met door Alterra uitgevoerd onderzoek, Robbert Wolf Bosbeheerplanning en bosecologie (opstellen beheerplannen) Eelerwoude Postbus AE Rijssen tel en aangevuld met de nieuwe inzichten over geïntegreerd bosbeheer.

2 Pagina 2 Van missie naar maatregelen Tijd Bomen groeien niet zo snel en dat heeft gevolgen Voordat je iets gaat ondernemen, moet je nadenken over wat je eigenlijk voor de planning. Een eigenaar moet vooruitkijken wilt bereiken. Zonder na te streven doel wordt elke actie letterlijk zinloos. bij het plannen van het beheer. Hij moet aangeven Dit geldt ook voor bedrijven. Elk managementboekje geeft dan ook aan wat hij op de lange termijn (zeg 30 jaar) wil realis- dat een bedrijf moet beginnen met het opstellen van een missie. In de eren. Een probleem is wel dat lange-termijndoel- missie staan de doelen van de eigenaar (bijvoorbeeld geld verdienen, stellingen niet gemakkelijk te vertalen zijn naar eigen genot of algemeen nut) en de functies die het bos moet gaan maatregelen. Als tussenstap kunnen beter eerst vervullen om de eigenaarsdoelen te bereiken (bijvoorbeeld houtproductie, doelen voor de middellange termijn (5 jaar) worden natuur, recreatie). opgesteld. Op basis van deze middellange-termijn- Beslissingen vastleggen doelen en de huidige situatie in het bos kunnen dan De missie is heel abstract en dus niet geschikt om direct maatregelen uit af te leiden. Het vertalen van de missie naar maatregelen kan het best stapsgewijs de maatregelen voor het komende jaar worden Plannen is beslissen en beslissen doe je met je gepland. hoofd. De uitkomst van de beslissing kun je echter beter vastleggen. Alleen dat garandeert dat je na gebeuren. Dat proces noemen we doeloperationalisering. Wij onderscheiden bijvoorbeeld 5 jaar nog precies kunt achterhalen de volgende stappen: wat er in het verleden is besloten. En dat is belan- - De beheerders maakt eerst de functies uit de missie concreet door productdoelen op te stellen. Een productdoel beschrijft welke producten een bos- grijk, omdat een beheerder altijd zal willen eval- bedrijf wil gaan leveren (bijvoorbeeld 2000 m3 hout per jaar). ueren of het beheer dat hij heeft bedacht, geleid - Daarna vertaalt hij de productdoelen in terreindoelen. Terreindoelen zijn de Locatie Administreren van doelstellingen en uit te voeren resultaten die in het terrein moeten worden bereikt om de productdoelstellingen te kunnen realiseren (bijvoorbeeld een bepaalde boomsoortensamenstelling). De combinatie van terreindoelen die in het bos moeten worden gerealiseerd, noemen we een streefbeeld. In het veld moet de beheerder tenslotte beoordelen welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. Maatregelcriteria kunnen daarbij een goed hulpmiddel zijn. Dit zijn regels die aangeven welke maatregelen moeten worden uitgevoerd om in een bepaalde situatie de gestelde terreindoelen te realiseren, bijvoorbeeld: als de houtkwaliteit slecht is en er te weinig menging is, dan groepenkap uitvoeren. Bij het opstellen van de maatregelcriteria moeten de na te streven doelen en de veldsituatie worden bekeken. Maatregelcriteria zijn vooral handig voor het plannen van reguliere beheermaatregelen. Voor projectmatige en incidentele zaken zoals grote omvormingen heeft het opstellen ervan geen zin. heeft tot de doelen die hij had gesteld. Als je maatregelen in het bos wilt gaan uitvoeren, maatregelen is een kunst op zich. Er moet altijd moet je weten waar je dat wilt gaan doen. Je moet voor worden gezorgd dat keuzes zo worden de maatregelen kunnen 'lokaliseren'. Dit geldt uiter- beschreven dat later kan worden gemeten (gemoni- aard ook voor de doelen die je in het bos wilt tord) in hoeverre het doel is bereikt. Het vast- bereiken. Voordat je doelen opstelt en maatregelen leggen van beheerbeslissingen gebeurt in een plan. afleidt, moet je bedenken aan welk soort eenheid je Aangezien niet alle beheerbeslissingen betrekking ze gaat koppelen. In grote bosbedrijven is het vaak hebben op dezelfde termijn, is het onhandig ze alle- noodzakelijk voor de verschillende soorten doelen maal in hetzelfde plan vast te leggen. Wij onder- en maatregelen andere planningseenheden te scheiden daarom (aansluitend bij de praktijk) drie hanteren. Functies en productdoelen koppel je dan soorten plannen: de beheervisie, het beheerplan en aan zones, streefbeelden en terreindoelen aan het werkplan. streefbeeldgebieden (sbg's) en maatregelen aan werkvakken.

3 Pagina 2 Van missie naar maatregelen Tijd Bomen groeien niet zo snel en dat heeft gevolgen Voordat je iets gaat ondernemen, moet je nadenken over wat je eigenlijk voor de planning. Een eigenaar moet vooruitkijken wilt bereiken. Zonder na te streven doel wordt elke actie letterlijk zinloos. bij het plannen van het beheer. Hij moet aangeven Dit geldt ook voor bedrijven. Elk managementboekje geeft dan ook aan wat hij op de lange termijn (zeg 30 jaar) wil realis- dat een bedrijf moet beginnen met het opstellen van een missie. In de eren. Een probleem is wel dat lange-termijndoel- missie staan de doelen van de eigenaar (bijvoorbeeld geld verdienen, stellingen niet gemakkelijk te vertalen zijn naar eigen genot of algemeen nut) en de functies die het bos moet gaan maatregelen. Als tussenstap kunnen beter eerst vervullen om de eigenaarsdoelen te bereiken (bijvoorbeeld houtproductie, doelen voor de middellange termijn (5 jaar) worden natuur, recreatie). opgesteld. Op basis van deze middellange-termijn- Beslissingen vastleggen doelen en de huidige situatie in het bos kunnen dan De missie is heel abstract en dus niet geschikt om direct maatregelen uit af te leiden. Het vertalen van de missie naar maatregelen kan het best stapsgewijs de maatregelen voor het komende jaar worden Plannen is beslissen en beslissen doe je met je gepland. hoofd. De uitkomst van de beslissing kun je echter beter vastleggen. Alleen dat garandeert dat je na gebeuren. Dat proces noemen we doeloperationalisering. Wij onderscheiden bijvoorbeeld 5 jaar nog precies kunt achterhalen de volgende stappen: wat er in het verleden is besloten. En dat is belan- - De beheerders maakt eerst de functies uit de missie concreet door productdoelen op te stellen. Een productdoel beschrijft welke producten een bos- grijk, omdat een beheerder altijd zal willen eval- bedrijf wil gaan leveren (bijvoorbeeld 2000 m3 hout per jaar). ueren of het beheer dat hij heeft bedacht, geleid - Daarna vertaalt hij de productdoelen in terreindoelen. Terreindoelen zijn de Locatie Administreren van doelstellingen en uit te voeren resultaten die in het terrein moeten worden bereikt om de productdoelstellingen te kunnen realiseren (bijvoorbeeld een bepaalde boomsoortensamenstelling). De combinatie van terreindoelen die in het bos moeten worden gerealiseerd, noemen we een streefbeeld. In het veld moet de beheerder tenslotte beoordelen welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. Maatregelcriteria kunnen daarbij een goed hulpmiddel zijn. Dit zijn regels die aangeven welke maatregelen moeten worden uitgevoerd om in een bepaalde situatie de gestelde terreindoelen te realiseren, bijvoorbeeld: als de houtkwaliteit slecht is en er te weinig menging is, dan groepenkap uitvoeren. Bij het opstellen van de maatregelcriteria moeten de na te streven doelen en de veldsituatie worden bekeken. Maatregelcriteria zijn vooral handig voor het plannen van reguliere beheermaatregelen. Voor projectmatige en incidentele zaken zoals grote omvormingen heeft het opstellen ervan geen zin. heeft tot de doelen die hij had gesteld. Als je maatregelen in het bos wilt gaan uitvoeren, maatregelen is een kunst op zich. Er moet altijd moet je weten waar je dat wilt gaan doen. Je moet voor worden gezorgd dat keuzes zo worden de maatregelen kunnen 'lokaliseren'. Dit geldt uiter- beschreven dat later kan worden gemeten (gemoni- aard ook voor de doelen die je in het bos wilt tord) in hoeverre het doel is bereikt. Het vast- bereiken. Voordat je doelen opstelt en maatregelen leggen van beheerbeslissingen gebeurt in een plan. afleidt, moet je bedenken aan welk soort eenheid je Aangezien niet alle beheerbeslissingen betrekking ze gaat koppelen. In grote bosbedrijven is het vaak hebben op dezelfde termijn, is het onhandig ze alle- noodzakelijk voor de verschillende soorten doelen maal in hetzelfde plan vast te leggen. Wij onder- en maatregelen andere planningseenheden te scheiden daarom (aansluitend bij de praktijk) drie hanteren. Functies en productdoelen koppel je dan soorten plannen: de beheervisie, het beheerplan en aan zones, streefbeelden en terreindoelen aan het werkplan. streefbeeldgebieden (sbg's) en maatregelen aan werkvakken.

4 Pagina 2 Van missie naar maatregelen Tijd Bomen groeien niet zo snel en dat heeft gevolgen Voordat je iets gaat ondernemen, moet je nadenken over wat je eigenlijk voor de planning. Een eigenaar moet vooruitkijken wilt bereiken. Zonder na te streven doel wordt elke actie letterlijk zinloos. bij het plannen van het beheer. Hij moet aangeven Dit geldt ook voor bedrijven. Elk managementboekje geeft dan ook aan wat hij op de lange termijn (zeg 30 jaar) wil realis- dat een bedrijf moet beginnen met het opstellen van een missie. In de eren. Een probleem is wel dat lange-termijndoel- missie staan de doelen van de eigenaar (bijvoorbeeld geld verdienen, stellingen niet gemakkelijk te vertalen zijn naar eigen genot of algemeen nut) en de functies die het bos moet gaan maatregelen. Als tussenstap kunnen beter eerst vervullen om de eigenaarsdoelen te bereiken (bijvoorbeeld houtproductie, doelen voor de middellange termijn (5 jaar) worden natuur, recreatie). opgesteld. Op basis van deze middellange-termijn- Beslissingen vastleggen doelen en de huidige situatie in het bos kunnen dan De missie is heel abstract en dus niet geschikt om direct maatregelen uit af te leiden. Het vertalen van de missie naar maatregelen kan het best stapsgewijs de maatregelen voor het komende jaar worden Plannen is beslissen en beslissen doe je met je gepland. hoofd. De uitkomst van de beslissing kun je echter beter vastleggen. Alleen dat garandeert dat je na gebeuren. Dat proces noemen we doeloperationalisering. Wij onderscheiden bijvoorbeeld 5 jaar nog precies kunt achterhalen de volgende stappen: wat er in het verleden is besloten. En dat is belan- - De beheerders maakt eerst de functies uit de missie concreet door productdoelen op te stellen. Een productdoel beschrijft welke producten een bos- grijk, omdat een beheerder altijd zal willen eval- bedrijf wil gaan leveren (bijvoorbeeld 2000 m3 hout per jaar). ueren of het beheer dat hij heeft bedacht, geleid - Daarna vertaalt hij de productdoelen in terreindoelen. Terreindoelen zijn de Locatie Administreren van doelstellingen en uit te voeren resultaten die in het terrein moeten worden bereikt om de productdoelstellingen te kunnen realiseren (bijvoorbeeld een bepaalde boomsoortensamenstelling). De combinatie van terreindoelen die in het bos moeten worden gerealiseerd, noemen we een streefbeeld. In het veld moet de beheerder tenslotte beoordelen welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. Maatregelcriteria kunnen daarbij een goed hulpmiddel zijn. Dit zijn regels die aangeven welke maatregelen moeten worden uitgevoerd om in een bepaalde situatie de gestelde terreindoelen te realiseren, bijvoorbeeld: als de houtkwaliteit slecht is en er te weinig menging is, dan groepenkap uitvoeren. Bij het opstellen van de maatregelcriteria moeten de na te streven doelen en de veldsituatie worden bekeken. Maatregelcriteria zijn vooral handig voor het plannen van reguliere beheermaatregelen. Voor projectmatige en incidentele zaken zoals grote omvormingen heeft het opstellen ervan geen zin. heeft tot de doelen die hij had gesteld. Als je maatregelen in het bos wilt gaan uitvoeren, maatregelen is een kunst op zich. Er moet altijd moet je weten waar je dat wilt gaan doen. Je moet voor worden gezorgd dat keuzes zo worden de maatregelen kunnen 'lokaliseren'. Dit geldt uiter- beschreven dat later kan worden gemeten (gemoni- aard ook voor de doelen die je in het bos wilt tord) in hoeverre het doel is bereikt. Het vast- bereiken. Voordat je doelen opstelt en maatregelen leggen van beheerbeslissingen gebeurt in een plan. afleidt, moet je bedenken aan welk soort eenheid je Aangezien niet alle beheerbeslissingen betrekking ze gaat koppelen. In grote bosbedrijven is het vaak hebben op dezelfde termijn, is het onhandig ze alle- noodzakelijk voor de verschillende soorten doelen maal in hetzelfde plan vast te leggen. Wij onder- en maatregelen andere planningseenheden te scheiden daarom (aansluitend bij de praktijk) drie hanteren. Functies en productdoelen koppel je dan soorten plannen: de beheervisie, het beheerplan en aan zones, streefbeelden en terreindoelen aan het werkplan. streefbeeldgebieden (sbg's) en maatregelen aan werkvakken.

5 Pagina 1 Meer weten? Raffe, J.K. van & R.J.A.M. Wolf, Bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer. Alterra, Wageningen. Rapport 051. [De beschrijving van de methode]. Beheervisie Beheerplan Werkplan Inventariseren In de beheervisie staan de doelen die binnen een termijn van 30 tot 50 jaar moeten worden bereikt. In dit plan staan o.a. de missie, de productdoelen en de streefbeelden/terreindoelen die op de lange termijn moeten worden gerealiseerd. Indien van toepassing (vaak bij wat grotere bedrijven), komen in de beheervisie ook de functiezonering en een indeling naar streefbeeldgebieden. Het is verstandig een beheervisie elke tien jaar te herzien, omdat in de loop van de tijd de situatie en inzichten veranderen. In het beheerplan staan de beslissingen die betrekking hebben op een termijn van ongeveer vijf jaar. Het bevat met name de productdoelen en de streefbeelden en terreindoelen die binnen vijf jaar bereikt moeten worden. In het beheerplan komen ook de maatregelcriteria die gebruikt zullen gaan worden om de reguliere maatregelen te plannen. Een beheerplan kan het best elke vijf jaar worden opgesteld. De uit te voeren maatregelen, komen in het werkplan te staan. Dit plan kan het best elk jaar worden opgesteld en alleen die maatregelen bevatten die in het planjaar uit gevoerd moeten worden. In het werkplan moet een begroting komen van de middelen, de kosten en de opbrengsten. Het opstellen van een begroting is van belang om de haalbaarheid van het plan te kunnen bepalen. Als de beheerder geen inzicht heeft in de huidige situatie, kan hij geen reële doelen opstellen. De beheerder moet, voordat hij concrete streefwaarden kan bedenken, eerst relevante gegevens verzamelen. Deze gegevens moeten aansluiten bij de doel stellingen. De beheerder moet alleen gegevens verzamelen over de boomsoorten samenstelling als hij wil gaan sturen op de boomsoortensamenstelling. Kengetallen die niet in de doelstellingen terugkomen, zijn in principe overbodig, hoewel ze natuurlijk wel nuttig kunnen zijn om de processen in het bos beter te begrijpen. De inventarisatiegegevens kunnen in een apart plandeel worden samengebracht of worden geplaatst in die delen waar ze worden gebruikt. Wolf, R.J.A.M. & J.K. van Raffe, Over planning bij geïntegreerd bosbeheer. Naar aanleiding van een workshop op de Manifestatie Bos & Bomen Nederlands Bosbouwtijdschrift 72-4 (juli/augustus 2000): [Verslag van een workshop over beheerplanning]. Wolf, R.J.A.M, J. K. van Raffe & J.C.J. Trijen, 2000 Gemeente Someren: een bijzonder voorbeeldbedrijf geïntegreerd bosbeheer. Groen (december 2000): [Kort overzicht van de plantontwikkeling van de gemeente Someren Wolf, R.J.A.M., J.K. van Raffe & L.J.A.M van Nierop, Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren. Alterra, Wageningen. Rapport 052. [Beheervisie, beheerplan en werkplan voor de gemeente Someren]. Bosbeheerplanning Kiezen voor doelgericht bosbeheer Beheerplanning is het nemen van beslissingen over het uit te voeren beheer. Het is de kerntaak van een beheerder. Het belang ervan mag niet worden onderschat. Zonder een goede besluitvorming is het lastig gestelde doelen te bereiken en goede bedrijfsresultaten te realiseren. In deze brochure beschrijven we hoe een bosbedrijf op een effectieve, slagvaardige manier kan plannen. We Voor specifieke vragen kunt u ook contact met ons opnemen: Jaap van Raffe Bedrijfsvoering en beheerplanning (onderzoek en modelontwikkeling) Alterra Postbus AA Wageningen tel reiken handvatten aan voor een doelgericht beheer. Een bosbedrijf kan daarmee de besluitvorming en maatregelenplanning verbeteren. Ook krijgt het meer inzicht in de bedrijfsresultaten. Het goede uit de praktijk is in de geschetste methode gecombineerd met door Alterra uitgevoerd onderzoek, Robbert Wolf Bosbeheerplanning en bosecologie (opstellen beheerplannen) Eelerwoude Postbus AE Rijssen tel en aangevuld met de nieuwe inzichten over geïntegreerd bosbeheer.

6 Pagina 1 Meer weten? Raffe, J.K. van & R.J.A.M. Wolf, Bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer. Alterra, Wageningen. Rapport 051. [De beschrijving van de methode]. Beheervisie Beheerplan Werkplan Inventariseren In de beheervisie staan de doelen die binnen een termijn van 30 tot 50 jaar moeten worden bereikt. In dit plan staan o.a. de missie, de productdoelen en de streefbeelden/terreindoelen die op de lange termijn moeten worden gerealiseerd. Indien van toepassing (vaak bij wat grotere bedrijven), komen in de beheervisie ook de functiezonering en een indeling naar streefbeeldgebieden. Het is verstandig een beheervisie elke tien jaar te herzien, omdat in de loop van de tijd de situatie en inzichten veranderen. In het beheerplan staan de beslissingen die betrekking hebben op een termijn van ongeveer vijf jaar. Het bevat met name de productdoelen en de streefbeelden en terreindoelen die binnen vijf jaar bereikt moeten worden. In het beheerplan komen ook de maatregelcriteria die gebruikt zullen gaan worden om de reguliere maatregelen te plannen. Een beheerplan kan het best elke vijf jaar worden opgesteld. De uit te voeren maatregelen, komen in het werkplan te staan. Dit plan kan het best elk jaar worden opgesteld en alleen die maatregelen bevatten die in het planjaar uit gevoerd moeten worden. In het werkplan moet een begroting komen van de middelen, de kosten en de opbrengsten. Het opstellen van een begroting is van belang om de haalbaarheid van het plan te kunnen bepalen. Als de beheerder geen inzicht heeft in de huidige situatie, kan hij geen reële doelen opstellen. De beheerder moet, voordat hij concrete streefwaarden kan bedenken, eerst relevante gegevens verzamelen. Deze gegevens moeten aansluiten bij de doel stellingen. De beheerder moet alleen gegevens verzamelen over de boomsoorten samenstelling als hij wil gaan sturen op de boomsoortensamenstelling. Kengetallen die niet in de doelstellingen terugkomen, zijn in principe overbodig, hoewel ze natuurlijk wel nuttig kunnen zijn om de processen in het bos beter te begrijpen. De inventarisatiegegevens kunnen in een apart plandeel worden samengebracht of worden geplaatst in die delen waar ze worden gebruikt. Wolf, R.J.A.M. & J.K. van Raffe, Over planning bij geïntegreerd bosbeheer. Naar aanleiding van een workshop op de Manifestatie Bos & Bomen Nederlands Bosbouwtijdschrift 72-4 (juli/augustus 2000): [Verslag van een workshop over beheerplanning]. Wolf, R.J.A.M, J. K. van Raffe & J.C.J. Trijen, 2000 Gemeente Someren: een bijzonder voorbeeldbedrijf geïntegreerd bosbeheer. Groen (december 2000): [Kort overzicht van de plantontwikkeling van de gemeente Someren Wolf, R.J.A.M., J.K. van Raffe & L.J.A.M van Nierop, Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren. Alterra, Wageningen. Rapport 052. [Beheervisie, beheerplan en werkplan voor de gemeente Someren]. Bosbeheerplanning Kiezen voor doelgericht bosbeheer Beheerplanning is het nemen van beslissingen over het uit te voeren beheer. Het is de kerntaak van een beheerder. Het belang ervan mag niet worden onderschat. Zonder een goede besluitvorming is het lastig gestelde doelen te bereiken en goede bedrijfsresultaten te realiseren. In deze brochure beschrijven we hoe een bosbedrijf op een effectieve, slagvaardige manier kan plannen. We Voor specifieke vragen kunt u ook contact met ons opnemen: Jaap van Raffe Bedrijfsvoering en beheerplanning (onderzoek en modelontwikkeling) Alterra Postbus AA Wageningen tel reiken handvatten aan voor een doelgericht beheer. Een bosbedrijf kan daarmee de besluitvorming en maatregelenplanning verbeteren. Ook krijgt het meer inzicht in de bedrijfsresultaten. Het goede uit de praktijk is in de geschetste methode gecombineerd met door Alterra uitgevoerd onderzoek, Robbert Wolf Bosbeheerplanning en bosecologie (opstellen beheerplannen) Eelerwoude Postbus AE Rijssen tel en aangevuld met de nieuwe inzichten over geïntegreerd bosbeheer.

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) instructie Zakelijke communicatie 2 (CAL04.2/CREBO:50208) pi.cal04.2.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN MAATSCHAPPELIJK EFFECT Een maatschappelijk effect is een geformuleerde globale ambitie welke de overheid

Nadere informatie