WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning"

Transcriptie

1 IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen (Ge)woon een goed idee Wat zijn we van plan met uw woning Onze wijkbeheerders WOON GOED NIEUWS 7e JAARGANG NUMMER 3 Oktober 2010

2 2 CONTACTGEGEVENS WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN: Berichten van de SHB: Publieksbalie Axel Markt 1 te Axel (in het stadhuis) Openingsuren: maandag t/m vrijdag uur Publieksbalie Oostburg Nieuwstraat 22 (in het KCC) Openingsuren: maandag t/m vrijdag uur Van mei t/m augustus is de publieksbalie op vrijdagmiddag vanaf uur gesloten. Bij de publieksbalies kunt u o.a. terecht voor woningaanvragen, huurbetalingen (alleen per pin-pas), informatie over huur- en zorgtoeslag. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen: Algemeen: Huurincasso: Servicedienst/reparaties: Glasverzekering: Tel voor glasschade Ontstoppingsfonds: Tel voor verstoppingen van afvoeren Centrale verwarming: Tel (ZVU) voor storingen CV Meldpunt Drugsoverlast: Tel De stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (SHB) behartigt de belangen van de huurders in de ruimste zin van het woord. De leden van de stichting overleggen regelmatig met de directie en komen geregeld samen met de huurders. Om de huurders een goed overzicht te geven van de activiteiten van de SHB, wordt in WoongoedNieuws een samenvatting van de vergaderingen opgenomen. In de vergadering van 10 maart heeft de SHB gesproken over de bijdrage aan WoonGoedNieuws. Ook is in de vergadering, naast het behandelen van notulen van de vorige vergadering en de ingekomen stukken uitgebreid stil gestaan bij de gevolgen van de nieuwe huisvestingswet. Op 21 april is door de SHB, naast de reguliere agenda, de bijeenkomst met de directie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voorbereid en besloten dat de bewonersbijeenkomst in september in het teken van het onderwerp KRIMP staat. Verder heeft de SHB provinciale vergaderingen van de Woonbond op 9 maart en 8 juni 2010 bijgewoond. Onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn o.a. de nieuwe Woningwet die bij de Raad van State ligt. Besproken is dat de minister extra wil korten op de huurtoeslag. De Woonbond gaat er alles aan doen om dit te voorkomen. Het beleid van de Woonbond is gericht op een gematigd huurbeleid, geen bezuinigingen op de huurtoeslag, versobering hypotheekaftrek, een fonds ten behoeve van doelen in de volkshuisvesting en gelijke behandeling van kopen en huren. Ook heeft de Woonbond intensief contact met het ministerie VROM, in verband met mogelijke wijzigingen die er aan komen. Tot slot is bijgewoond: Op 4 juni de feestelijke opening van De Molenhof in Zaamslag. Op 8 juni een overleg van de Woonbond en het LOC [Landelijk Overleg Cliëntenraden]. Op 9 juni een informatiebijeenkomst toekomstplannen van Ostadestraat in Oostburg. Al met al een drukke eerste helft van ALGEMENE GEGEVENS WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN: Postadres: Postbus AG Terneuzen Website: Nummer K.v.K.: Rekeningnr.: ABN-Amro COLOFON: Woon-goed-Nieuws is een periodieke uitgave van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Lay-out en druk: Drukkerij Bareman, Terneuzen Redactie: Redactiecommissie Postbus AG TERNEUZEN

3 3 Visitatie, meer dan verantwoording afleggen Iedere corporatie is volgens de Aedescode* verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Visitatie is een verantwoordingsinstrument over de prestaties van woningcorporaties. Men blikt terug op de geleverde prestaties en kijkt ook vooruit; kunnen de opgaven in de nabije toekomt worden gehaald? Woongoed Zeeuws-Vlaanderen laat zich dit jaar opnieuw visiteren. De eerste visitatie vond plaats in Dit visitatierapport kunt u vinden op onze website. Een onafhankelijk onderzoeksbureau, Raeflex, brengt tijdens de visitatie de maatschappelijke prestaties in beeld en hoe die gewaardeerd worden door onze partners. Maar visitatie is meer dan alleen een verantwoordingsinstrument; met een visitatie weten we ook wat onze sterke punten zijn en waar verbetering nodig is. De visitatiecommissie spreekt, behalve met de ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen, met vertegenwoordigers van huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de collega corporaties. De uitkomsten van alle gesprekken worden verwerkt in een openbaar visitatierapport. Dit rapport willen we enerzijds gebruiken als verantwoordingsinstrument naar onze belanghouders. Anderzijds vinden we het belangrijk dat in de visitatie vooruit gekeken wordt. Welke prestaties verwachten de belanghouders in de toekomst van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen? Het visitatierapport zal naar verwachting in week 52 definitief worden opgeleverd. IN MEMORIAM Voor meer informatie over visitatie verwijzen wij u ook naar de site van Raeflex: * In de Aedescode is de maatschappelijke functie van de corporaties op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de Aedescode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes. Frans van Dongen Voorzitter Raad van Commissarissen Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Op maandag 16 augustus jl. is de voorzitter van onze Raad van Commissarissen, Frans van Dongen overleden. De heer Van Dongen heeft veel betekend voor onze corporatie. Al ruim voor de fusie tussen AWZV ven RZVW tot Woongoed Zeeuws-Vlaanderen was hij actief in de begeleiding van en toezicht op het samenwerkingsproces. Hij fungeerde toen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Voorbereiding Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf de start van de nieuwe corporatie ( ) was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen. In die rol was hij de kritische toezichthouder en tegelijkertijd door zijn betrokkenheid, ervaring en inzicht een zeer gewaardeerd adviseur. Wij verliezen in hem een fijn mens.

4 4 Projecten Breskens Burg. Gerritsentraat In september is de sloop gestart van 10 huurwoningen in de Burg. Gerritstenstraat in Breskens. Op de vrijkomende locatie worden twee blokken van vier en zes levensloopbestendige huurwoningen gebouwd. Deze woningen hebben een badkamer en één slaapkamer beneden en zijn dus geschikt voor zowel jongeren, gezinnen als senioren. Het concept van levensloopbestendige woningen is al op diverse locaties succesvol toegepast. Er is uitvoerig overleg geweest met de huidige bewoners. Zij hebben zich positief uitgesproken over deze plannen. Om de nieuwbouw mogelijk te maken zijn zij tijdelijk naar een wisselwoning verhuisd om na de bouw weer terug te keren naar hun nieuwe woning. Volgens de planning starten de bouwwerkzaamheden in november Okkernoot Schoondijke van start Op maandag 13 september jl. is de eerste paal geboord van het nieuwbouwproject in Schoondijke. Als alles volgens planning verloopt, worden begin juli 2011 de 14 nieuwbouwappartementen opgeleverd. Na deze oplevering start de verbouwing van het hoofdgebouw. Na de (ver)nieuwbouw heeft iedere bewoner een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer. Sas van Gent Witte Wijk Naast de sloop in Breskens, is ook de sloop van de duplexwoningen in de Witte Wijk in Sas van Gent gestart. Na de sloop van deze woningen, wordt de wijk opnieuw ingericht. Op de vrijkomende locatie worden door Woongoed Zeeuws- Vlaanderen vrije kavels uitgegeven. Er is een overleg gepland met de mensen die eerder hebben aangegeven interesse te hebben in een vrije kavel. Tijdens deze bijeenkomst wordt een indicatie gegeven van de grondprijs, de indeling van de wijk en de planning. Heeft u ook interesse in een vrije kavel? Neem dan even contact op met Addy Loof, tel

5 5 Wat zijn we van plan met uw woning? Een goede planning van het uit te voeren onderhoud aan de verschillende woningen is noodzakelijk. Wat er moet gebeuren en wanneer verschilt per complex. Door de bevolkingsontwikkeling is het ook nodig dat we inschatten welke woningen en hoeveel we er in de toekomst nodig hebben. Dit alles noemen we het strategisch voorraadbeheer (SVB). Wij hebben degenen wiens woning binnen een aantal jaren aan de beurt is voor renovatie daarover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel is tegenwoordig de vraag of de woning energiezuinig genoeg is. Daar komt bij dat moet worden ingeschat of er ook in de toekomst nog vraag is naar een bepaald type woning. Ook de overheid stelt meer eisen aan ons. Wij hopen het onderzoek in november 2010 af te ronden. Deze ontwikkelingen betekenen dat eerdere plannen voor een deel zullen veranderen. Het kan dus zijn dat u over enige tijd te horen krijgt dat wij met uw woning andere plannen hebben dan wij eerder aan u hebben gemeld. Ook het moment dat uw woning wordt aangepakt kan afwijken van eerdere berichten. We vragen hiervoor uw begrip. De ontwikkelingen staan niet stil. U leest en hoort veel over krimp. Het aantal mensen dat in Zeeuws- Vlaanderen woont neemt af. De bevolking vergrijst en er wonen steeds minder jonge mensen in onze streek (ontgroening). Door deze ontwikkelingen moeten wij onze plannen opnieuw bezien. Dit leidt tot veranderingen. U begrijpt dat het heel wat tijd kost om alles op een rij te zetten. Alle woningen worden opnieuw beoordeeld op de technische kwaliteit. Brandveiligheid op maat. Brand is voor iedereen gevaarlijk, maar sommige mensen lopen meer risico dan anderen. Bijvoorbeeld mensen die moeilijk ter been zijn hebben meer moeite om in geval van brand snel hun woning of woongebouw te verlaten. In de Welstede in Axel is de afgelopen jaren daarom een pilot uitgevoerd rond brandveiligheid in woonzorgcomplexen. In de pilot, betaald door de Provincie en de Gemeente Terneuzen, is geëxperimenteerd met een systeem van rookmelders die zijn aangesloten op een zorgalarmcentrale met spreekluisterverbinding bij mensen met een zorgindicatie. Dit houdt in dat bij brand het toestel automatisch contact maakt met een meldkamer. Deze meldkamer kan met een directe spreekluisterverbinding direct in contact komen met de aanwezige bewoner(s) en indien nodig meteen de brandweer inschakelen. Inmiddels heeft de overheid regels opgesteld voor brandveiligheid in woonzorgcomplexen. Volgens deze nieuwe regelgeving is een directe doorvermelding naar de zorgcentrale niet vereist. Omdat dit voor de bewoners wel een extra veiligheid biedt, hebben wij besloten bewoners die momenteel ook gebruik maken van een persoonsalarmering, de mogelijkheid te bieden de alarmering voor eigen rekening uit te breiden met branddetectie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de heer Van der Stel, projectleider Telecom en Beveiliging bij Elektra 21, tel Hij kan u alles vertellen over de mogelijkheden.

6 6 Rock on the kiosk Philippine (Ge)woon een goed idee.? Heeft u een goed idee en denkt u hiervoor een beroep te kunnen doen op het leefbaarheidfonds van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen? De folder en het aanvraagformulier kunt u afhalen in de publieksbalies in Axel (Markt 1) of Oostburg (Nieuwstraat 22). Deze kunt u ook telefonisch of via de mail bij ons aanvragen. Tevens zijn deze via onze website te downloaden bij het onderwerp leefbaarheidfonds. Visserijfeesten Breskens Boekweitfeesten Zuiddorpe Interculturele vrouwendag Terneuzen In 2010 zijn diverse activiteiten mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds Woongoed Zeeuws- Vlaanderen. Tevens is vanuit het leefbaarheidsfonds een bijdrage gestort op giro 555 voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan.

7 7 Onze wijkbeheerders Plezierig wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Je wilt je ook prettig voelen in de woonomgeving. Dit wordt voor een groot deel bepaald door u als bewoner van een straat of een wijk en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen helpt daar graag aan mee. Het leefbaar maken én houden van woongebieden staan bij ons hoog in het vaandel. In de verschillende kernen is een wijkbeheerder aanwezig. Hij is niet alleen aanspreekpunt voor technische zaken, maar juist als het gaat om de leefbaarheid in de wijk. Zo worden ook activiteiten in buurten georganiseerd door buurtbewoners door hen ondersteund en begeleid. Onze wijkbeheerders houden toezicht in de buurt en spreken bewoners aan. Ook geven ze informatie en advies aan bewoners over leefregels en bij klachten. De wijkbeheerders hebben nauw contact met een groot aantal instellingen en personen, zoals de gemeente, maatschappelijke instanties en de politie. Verder zorgen zij ervoor dat er snel melding gemaakt wordt over reparaties aan algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld trappenhuizen en bergingen bij complexen zodat deze vlot kunnen worden uitgevoerd. Kortom, onze wijkbeheerders zijn hét aanspreekpunt voor onze bewoners. De wijkbeheerders lopen regelmatig door de buurt. Heeft u vragen? Spreek hem dan gerust even aan. Ze ontmoeten u graag! Want zoals onze wijkbeheerder Peter Visser zegt: het leukste aan mijn werk vind ik het contact met de bewoners en als er bij problemen door overleg oplossingen gevonden worden. En dit zijn ze dan, onze wijkbeheerders bij u in de buurt allen te bereiken via telefoon V.l.n.r. Roger Vermeere in de gemeente Sluis. Peter Visser in de gemeente Terneuzen. David de Putter in de gemeente Hulst en de plaatsen Axel, Koewacht, Zaamslag en Zuiddorpe. Legitimatie Identiteitsbewijs: Al onze medewerkers die bij u langs komen kunnen zich altijd legitimeren met een Woongoed Zeeuws-Vlaanderen identiteitsbewijs en een persoonlijke identificatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Wij raden u aan als iemand van of namens ons bedrijf bij u aan de deur komt die u niet kent, naar een identiteitsbewijs te vragen. Uit dat bewijs moet blijken dat betrokkene bij ons werkt of door ons is ingeschakeld. Ongewenst bezoek kunt u zo buiten de deur houden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer De houder van dit identiteitsbewijs is gemachtigd werkzaamheden uit te voeren in opdracht van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 1 januari 2009 C.M. Reinhoudt, directeur/bestuurder IDENTITEITSBEWIJS Peter Visser Wijkbeheerder

8 8 Dorpshuizen in startblokken voor nieuw seizoen In de zomermaanden houden veel dorpshuizen siësta. In de vakantieperiode is er slechts een beperkt aanbod aan activiteiten, vooral gericht op senioren. De kaart- en biljartclubs draaien op halve kracht. Ouderen, zeker degenen die nog actief zijn, zoeken hun vertier vooral buiten. Met name fietsen, maar ook tuinieren, is een populair tijdverdrijf. Als de bladeren langzaam geel kleuren ontwaken de dorpshuizen uit hun zomerslaap. Met het activiteitenaanbod wordt gemikt op een brede doelgroep, van jong tot oud. Vrijwilligers spelen vaak een sleutelrol in het draaiend houden van het dorpshuis. Dankzij hun niet aflatend enthousiasme weet menig dorpscentrum te overleven. Gemeenten zijn doordrongen van het belang van een goed functionerend dorpshuis. Helaas zijn de financiële middelen beperkt, lang niet alle wensen kunnen worden ingewilligd. Gelukkig zijn er vaak sponsors, die de helpende hand bieden. Zo deed het bestuur van het dorpshuis in Hoofdplaat met succes een beroep op het Stimuleringsfonds van de Rabobank West-Zeeuws- Vlaanderen. Het voormalig schoolgebouw aan de Schoolstraat, dat alweer heel wat jaren in gebruik is als dorpshuis, is bepaald niet energiezuinig. Vivian de Koster, lid van de dorpsraad en dorpshuisbeheerster:,,de isolatie van het gebouw laat te wensen over. In de wintermaanden schrik je van de energierekening. We hebben een plan van aanpak ingediend bij de Rabobank, dat positief is ontvangen. Men heeft een fiks bedrag toegekend voor de verbouwing. De oude ramen worden momenteel vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas. Hierdoor zal het energieverbruik binnen de perken blijven. Met de gulle gift uit het Stimuleringsfonds ruim euro - kunnen tevens de grote zaal en keuken worden opgeknapt. Daarmee gaan twee lang gekoesterde hartenwensen in vervulling. De aangepaste keuken, met onder andere een professionele stoomoven en afwasmachine, biedt nieuwe mogelijkheden. Binnenkort kan voor grotere groepen worden gekookt. De ouderenbond wil bij voldoende belangstelling op gezette tijden een open tafel organiseren voor de senioren uit het dorp. Volgens dorpshuisbeheerster Vivian de Koster is daar behoefte aan, zeker bij alleenstaande ouderen. Het dorpshuis in Hoofdplaat heeft heel wat vaste gebruikers: het clubwerk (men heeft aparte groepen voor de 4-6 en 7-12 jarigen), JoVeHo, een tienersoos met een lange geschiedenis, het Hoofdplaats evenementencomité, verantwoordelijk voor onder andere het St. Nicolaasfeest, de toneelclub Tekst Kwijt, de senioren en Mensendieck (oefentherapie). De volksdansclub is gestopt vanwege ledengebrek. Dorpsleercentrum In Heikant draait dorpshuis t Heike in de zomermaanden door, zij het op een laag pitje. Het betekent een rustige tijd voor beheerster Nelly van Houte, haar collega Linda Buijs en de schoonmaaksters Lilian van Kemseke en Rosita Adam. Het dorpscentrum in Heikant telt verschillende zalen, groot en klein, plus een gymzaal (de plaatselijke basisschool en de damesgym zijn vaste gebruikers). t Heike herbergt ook een dorpsleercentrum (DLC), zeg maar een computerruimte, en dat is vrij uniek. Senioren worden er wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Voor die introductiecursus is behoorlijk wat belangstelling. Er staat ook een display van de bibliotheek. Nelly van Houte:,,Via internet kunnen boeken worden besteld. Van die mogelijkheid wordt echter Vivian de Koster (dorpshuis Hoofdplaat): Vernieuwde keuken biedt extra mogelijkheden.

9 9 nauwelijks gebruik gemaakt. De beheerster weet niet precies hoe dat komt.,,wellicht de onbekendheid, oppert ze. Wie het weekschema bekijkt, zal snel concluderen dat het dorpshuis onmisbaar is. Elke werkdag zijn er activiteiten, van koersbal, biljarten en kaarten tot line dance, schietingen, handwerken en damesgym. De plaatselijke fanfare repeteert er en maakt ook voor haar uitvoeringen gebruik van t Heike (in oktober wordt een driedaagse muziekfestival gehouden). De plaatselijke duivenclub De Postduif - heeft in t Heike een eigen ruimte. Ook voor verschillende koren is het dorpscentrum een uitkomst. Nelly van Houte ( t Heike, Heikant): Je kan hier boeken bestellen, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Wellicht is het de onbekendheid. KWH-metingen 2010: label verlengd tot september 2012 In 2010 zijn weer metingen verricht om te beoordelen of onze dienstverlening voldoet aan de voorwaarden van het KWH-Huurlabel. Het resultaat van het onderzoek is intussen bekend. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen mag zich tot 3 september 2012 presenteren als een gecertificeerde onderneming. De kwaliteitseisen van het KWH- Huurlabel bestaan uit negenlabelonderdelen. In 2010 is Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gemeten op vier labelonderdelen. Dit is gedaan door schriftelijke vragenlijsten aan onze huurders, beoordeling van het informatiemateriaal (folders, website en dergelijke) en een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is erg blij met het label, omdat binnen ieder labelonderdeel naar de mening van de klant wordt gevraagd. De resultaten geven een beeld van de beleving van de huurder als het gaat om de kwaliteit van dienstverlening. Labelonderdeel Norm Resultaat 1. Corporatie bezoeken 7,0 * 2. Corporatie bellen 7,0 7,9 3. Woning zoeken 7,0 * 4. Woning betrekken 7,0 * 5. Huur betalen 7,0 * 6. Reparatie uitvoeren 7,0 * 7. Woning onderhouden 7,0 8,3 8. Klachten afhandelen 6,5 6,7 9. Woning verlaten 7,0 8,7 * deze label-onderdelen worden in 2011 getoetst Ondanks dat we op de verschillende onderdelen een voldoende scoren, proberen we onze dienstverlening niet alleen op peil te houden maar ook te verbeteren. Zo zullen we meer aandacht besteden aan het onderdeel klachten afhandelen.

10 10 7-dagen regeling Wanneer een huurder verhuist naar een andere woning van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is het mogelijk om gebruik te maken van de 7-dagen regeling. Deze regeling houdt in dat er geen dubbele huur wordt berekend indien de verhuizing BINNEN 7 dagen heeft plaatsgevonden. Hieraan zijn echter duidelijke voorwaarden verbonden De sleutel van de oude woning moet ingeleverd worden binnen 7 dagen na de ingangsdatum van het nieuwe huurcontract. Voorbeeld: - Sleuteloverdracht nieuwe woning is op woensdag - Sleutel oude woning inleveren op eerstvolgende dinsdag Overname is bij deze regeling alleen mogelijk indien de overname geregeld is met de nieuwe huurder vóórdat u de sleutels van de oude woning in moet leveren. Als er geen nieuwe huurder is, dient u alle goederen te verwijderen. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de 7-dagen regeling indien er vooraf een controle heeft plaatsgevonden van de bewoning van de huidige woning. De verlaten woning en tuin moeten leeg en schoongemaakt achtergelaten worden. Na de eindcontrole door de opzichter wordt bepaald of er naar tevredenheid aan de voorwaarden is voldaan. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt de huur doorberekend met inachtneming van 1 maand opzegtermijn zoals bij een reguliere huuropzegging. Daarna wordt voor de verlaten woning een eindafrekening opgemaakt. De huur moet wel op de 1e van de maand worden betaald, maar wordt achteraf verrekend indien aan alle voorwaarden is voldaan. Verhuizen!

11 11 WoonEnergie Woningcorporaties in heel Nederland hebben de inkoop van energie gebundeld en Woon- Energie opgericht om u als huurder goedkope energie tegen gunstige voorwaarden aan te kunnen bieden. Tienduizenden klanten hebben zich al aangesloten. Daardoor biedt WoonEnergie lage prijzen en uitstekende voorwaarden. Uw energiekosten gaan omlaag en het jaarlijks vergelijken van energieleveranciers behoort tot het verleden. WoonEnergie garandeert dat hun aanbod behoort tot de laagste drie aanbieders van Nederland (in de markt van vergelijkbare aanbiedingen). U bent dus ieder jaar verzekerd van een scherpe prijs! Binnenkort ontvangt u van WoonEnergie een aanbieding met daarin een vergelijking van de energietarieven in onze regio. Stoken? Zuinig aan! Een groot deel van uw woonlasten zijn kosten voor gas en elektricitei. In een gemiddeld huishouden bedraagt de jaarlijkse energierekening zo n 2000 euro. U kunt uw energiekosten eenvoudig verlagen. Minder energie verbruiken is ook nog eens goed voor het milieu. Verwarmen grote kostenpost Het verwarmen van een woning is de grootste post op de energierekening. Zuinig stoken is een mogelijkheid om zonder investeringen flink te besparen op uw energierekening. De manier van stoken heeft een grote invloed op uw energierekening. Uit onderzoek blijkt dat in identieke huizen met een vergelijkbare gezinssamenstelling, de gasrekening van een heel onzuinig huishouden vier keer zo hoog is dan van een heel zuinig huishouden. Snel verdiend Door de thermostaat overdag één graad lager te zetten, bespaart u gemiddeld zeven procent op uw energiegebruik voor verwarming. Zet de thermostaat op de vorstvrij-stand als u met vakantie gaat. Zet de kamerthermostaat een uur voor vertrek (of voor het slapen gaan) vijf tot zeven graden lager. Laat de verwarming niet aanstaan als u voor langere tijd de kamer verlaat. Verwarm ongebruikte ruimtes niet (maar maak het verschil in temperatuur niet groter dan 5 graden, anders is er een risico op vochtproblemen) en sluit consequent tussendeuren. Sluit, indien aanwezig, de schoorsteenklep van de open haard. Sluit s avonds de gordijnen maar houdt de radiatoren vrij. Laat in herfst, winter en lente de zon naar binnen schijnen. U profiteert van gratis zonnewarmte. Zet geen zware meubels voor de radiatoren Als u de kamer snel warm wilt hebben, stel dan gewoon de gewenste temperatuur in. Het heeft geen zin om de thermostaat eerst op een veel hogere temperatuur te zetten, de kamer warmt daardoor niet sneller op. Door regelmatig bij te houden hoeveel gas en elektriciteit u verbruikt, ziet u na verloop van tijd hoeveel u bespaart met energiebesparende maatregelen. Wilt u eerst weten hoeveel u mogelijk kunt besparen? Vergelijk dan uw verbruik met het zogeheten streefverbruik. Energiebedrijven berekenen dat met graaddagen. Een graaddag geeft (in cijfers) aan hoe koud het is geweest. Sommige energiebedrijven hebben software ontwikkeld om het verbruik bij te houden (verkrijgbaar via hun website). Natuurlijk kunt u het streefverbruik ook opvragen, en uw eigen verbruik bijhouden met pen en papier. (bron: o.a milieucentraal)

12 Z MER FOTOPUZZEL Zomer In Zeeuws- Vlaanderen! Dat betekent allerlei markten, braderieën feesten en diverse andere festiviteiten... Dit oude koffertje met poppen troffen wij aan op de rommelmarkt in IJzendijke. Op het eerste zicht twee gelijke foto s... echter, in de traditie van de rommelmarkt heeft de fotograaf ook met de foto wat gerommeld en als u wat beter kijkt blijken er wel 10 verschillen te zijn! Ziet u ze ook? 8 12 Oplossing voorjaarspuzzel 2010 De juiste oplossing was: Zonnecollector. Uit de vele inzendingen zijn de volgende winnaars per lot bepaald: 1e prijs: M. v.d. Wege, Breskens; 2e prijs: L. Weeda, Axel; 3e prijs: J. van Laun, Oostburg. We wensen allen veel plezier met hun prijs. Stuur uw oplossing vóór naar: Woongoed Zeeuw-Vlaanderen t.a.v. de redactiecommissie, Postbus 269, 4530 AG TERNEUZEN of naar: t.a.v. de redactiecommissie

IN DIT NUMMER O.A. Huurvoorwaarden. Sleuteluitreiking. Energielabel MAR WOON GOED NIEUWS

IN DIT NUMMER O.A. Huurvoorwaarden. Sleuteluitreiking. Energielabel MAR WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Huurvoorwaarden Sleuteluitreiking Energielabel MAR WOON GOED NIEUWS 9e JAARGANG NUMMER 3 oktober 2012 CONTACTGEGEVENS WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN: Publieksbalie Axel Markt 1 te Axel (in

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 Radar 4 Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 In deze Radar o.a. pag 2 Centrada en HVOB ondertekenen notitie servicekosten pag 3 Artikel Buurtbemiddeling Radar pag 4 WoonEnergie derde beste energieleverancier

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No3 Jaargang 2 April 2010 Groninger thuis energie special Met onder andere: Onze huurders en hun tuinen 3 Alle huurwoningen

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

SCWinfo HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN. en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker

SCWinfo HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN. en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker SCW_info_3-2007:SCW_info 2 6 e j a a r g a n g 14-09-2007 n o. 3-11:22 Pagina 1 S e p t e m b e r 2 0 0 7 SCWinfo www.scw-tiel.nl 24 uur per dag bereikbaar HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN en verder:

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie