WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOON GOED NIEUWS IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen. (Ge)woon een goed idee. Wat zijn we van plan met uw woning"

Transcriptie

1 IN DIT NUMMER O.A. Visitatie, meer dan verantwoording afleggen (Ge)woon een goed idee Wat zijn we van plan met uw woning Onze wijkbeheerders WOON GOED NIEUWS 7e JAARGANG NUMMER 3 Oktober 2010

2 2 CONTACTGEGEVENS WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN: Berichten van de SHB: Publieksbalie Axel Markt 1 te Axel (in het stadhuis) Openingsuren: maandag t/m vrijdag uur Publieksbalie Oostburg Nieuwstraat 22 (in het KCC) Openingsuren: maandag t/m vrijdag uur Van mei t/m augustus is de publieksbalie op vrijdagmiddag vanaf uur gesloten. Bij de publieksbalies kunt u o.a. terecht voor woningaanvragen, huurbetalingen (alleen per pin-pas), informatie over huur- en zorgtoeslag. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen: Algemeen: Huurincasso: Servicedienst/reparaties: Glasverzekering: Tel voor glasschade Ontstoppingsfonds: Tel voor verstoppingen van afvoeren Centrale verwarming: Tel (ZVU) voor storingen CV Meldpunt Drugsoverlast: Tel De stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (SHB) behartigt de belangen van de huurders in de ruimste zin van het woord. De leden van de stichting overleggen regelmatig met de directie en komen geregeld samen met de huurders. Om de huurders een goed overzicht te geven van de activiteiten van de SHB, wordt in WoongoedNieuws een samenvatting van de vergaderingen opgenomen. In de vergadering van 10 maart heeft de SHB gesproken over de bijdrage aan WoonGoedNieuws. Ook is in de vergadering, naast het behandelen van notulen van de vorige vergadering en de ingekomen stukken uitgebreid stil gestaan bij de gevolgen van de nieuwe huisvestingswet. Op 21 april is door de SHB, naast de reguliere agenda, de bijeenkomst met de directie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voorbereid en besloten dat de bewonersbijeenkomst in september in het teken van het onderwerp KRIMP staat. Verder heeft de SHB provinciale vergaderingen van de Woonbond op 9 maart en 8 juni 2010 bijgewoond. Onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn o.a. de nieuwe Woningwet die bij de Raad van State ligt. Besproken is dat de minister extra wil korten op de huurtoeslag. De Woonbond gaat er alles aan doen om dit te voorkomen. Het beleid van de Woonbond is gericht op een gematigd huurbeleid, geen bezuinigingen op de huurtoeslag, versobering hypotheekaftrek, een fonds ten behoeve van doelen in de volkshuisvesting en gelijke behandeling van kopen en huren. Ook heeft de Woonbond intensief contact met het ministerie VROM, in verband met mogelijke wijzigingen die er aan komen. Tot slot is bijgewoond: Op 4 juni de feestelijke opening van De Molenhof in Zaamslag. Op 8 juni een overleg van de Woonbond en het LOC [Landelijk Overleg Cliëntenraden]. Op 9 juni een informatiebijeenkomst toekomstplannen van Ostadestraat in Oostburg. Al met al een drukke eerste helft van ALGEMENE GEGEVENS WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN: Postadres: Postbus AG Terneuzen Website: Nummer K.v.K.: Rekeningnr.: ABN-Amro COLOFON: Woon-goed-Nieuws is een periodieke uitgave van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Lay-out en druk: Drukkerij Bareman, Terneuzen Redactie: Redactiecommissie Postbus AG TERNEUZEN

3 3 Visitatie, meer dan verantwoording afleggen Iedere corporatie is volgens de Aedescode* verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Visitatie is een verantwoordingsinstrument over de prestaties van woningcorporaties. Men blikt terug op de geleverde prestaties en kijkt ook vooruit; kunnen de opgaven in de nabije toekomt worden gehaald? Woongoed Zeeuws-Vlaanderen laat zich dit jaar opnieuw visiteren. De eerste visitatie vond plaats in Dit visitatierapport kunt u vinden op onze website. Een onafhankelijk onderzoeksbureau, Raeflex, brengt tijdens de visitatie de maatschappelijke prestaties in beeld en hoe die gewaardeerd worden door onze partners. Maar visitatie is meer dan alleen een verantwoordingsinstrument; met een visitatie weten we ook wat onze sterke punten zijn en waar verbetering nodig is. De visitatiecommissie spreekt, behalve met de ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen, met vertegenwoordigers van huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de collega corporaties. De uitkomsten van alle gesprekken worden verwerkt in een openbaar visitatierapport. Dit rapport willen we enerzijds gebruiken als verantwoordingsinstrument naar onze belanghouders. Anderzijds vinden we het belangrijk dat in de visitatie vooruit gekeken wordt. Welke prestaties verwachten de belanghouders in de toekomst van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen? Het visitatierapport zal naar verwachting in week 52 definitief worden opgeleverd. IN MEMORIAM Voor meer informatie over visitatie verwijzen wij u ook naar de site van Raeflex: * In de Aedescode is de maatschappelijke functie van de corporaties op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de Aedescode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes. Frans van Dongen Voorzitter Raad van Commissarissen Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Op maandag 16 augustus jl. is de voorzitter van onze Raad van Commissarissen, Frans van Dongen overleden. De heer Van Dongen heeft veel betekend voor onze corporatie. Al ruim voor de fusie tussen AWZV ven RZVW tot Woongoed Zeeuws-Vlaanderen was hij actief in de begeleiding van en toezicht op het samenwerkingsproces. Hij fungeerde toen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Voorbereiding Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf de start van de nieuwe corporatie ( ) was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen. In die rol was hij de kritische toezichthouder en tegelijkertijd door zijn betrokkenheid, ervaring en inzicht een zeer gewaardeerd adviseur. Wij verliezen in hem een fijn mens.

4 4 Projecten Breskens Burg. Gerritsentraat In september is de sloop gestart van 10 huurwoningen in de Burg. Gerritstenstraat in Breskens. Op de vrijkomende locatie worden twee blokken van vier en zes levensloopbestendige huurwoningen gebouwd. Deze woningen hebben een badkamer en één slaapkamer beneden en zijn dus geschikt voor zowel jongeren, gezinnen als senioren. Het concept van levensloopbestendige woningen is al op diverse locaties succesvol toegepast. Er is uitvoerig overleg geweest met de huidige bewoners. Zij hebben zich positief uitgesproken over deze plannen. Om de nieuwbouw mogelijk te maken zijn zij tijdelijk naar een wisselwoning verhuisd om na de bouw weer terug te keren naar hun nieuwe woning. Volgens de planning starten de bouwwerkzaamheden in november Okkernoot Schoondijke van start Op maandag 13 september jl. is de eerste paal geboord van het nieuwbouwproject in Schoondijke. Als alles volgens planning verloopt, worden begin juli 2011 de 14 nieuwbouwappartementen opgeleverd. Na deze oplevering start de verbouwing van het hoofdgebouw. Na de (ver)nieuwbouw heeft iedere bewoner een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer. Sas van Gent Witte Wijk Naast de sloop in Breskens, is ook de sloop van de duplexwoningen in de Witte Wijk in Sas van Gent gestart. Na de sloop van deze woningen, wordt de wijk opnieuw ingericht. Op de vrijkomende locatie worden door Woongoed Zeeuws- Vlaanderen vrije kavels uitgegeven. Er is een overleg gepland met de mensen die eerder hebben aangegeven interesse te hebben in een vrije kavel. Tijdens deze bijeenkomst wordt een indicatie gegeven van de grondprijs, de indeling van de wijk en de planning. Heeft u ook interesse in een vrije kavel? Neem dan even contact op met Addy Loof, tel

5 5 Wat zijn we van plan met uw woning? Een goede planning van het uit te voeren onderhoud aan de verschillende woningen is noodzakelijk. Wat er moet gebeuren en wanneer verschilt per complex. Door de bevolkingsontwikkeling is het ook nodig dat we inschatten welke woningen en hoeveel we er in de toekomst nodig hebben. Dit alles noemen we het strategisch voorraadbeheer (SVB). Wij hebben degenen wiens woning binnen een aantal jaren aan de beurt is voor renovatie daarover geïnformeerd. Een belangrijk onderdeel is tegenwoordig de vraag of de woning energiezuinig genoeg is. Daar komt bij dat moet worden ingeschat of er ook in de toekomst nog vraag is naar een bepaald type woning. Ook de overheid stelt meer eisen aan ons. Wij hopen het onderzoek in november 2010 af te ronden. Deze ontwikkelingen betekenen dat eerdere plannen voor een deel zullen veranderen. Het kan dus zijn dat u over enige tijd te horen krijgt dat wij met uw woning andere plannen hebben dan wij eerder aan u hebben gemeld. Ook het moment dat uw woning wordt aangepakt kan afwijken van eerdere berichten. We vragen hiervoor uw begrip. De ontwikkelingen staan niet stil. U leest en hoort veel over krimp. Het aantal mensen dat in Zeeuws- Vlaanderen woont neemt af. De bevolking vergrijst en er wonen steeds minder jonge mensen in onze streek (ontgroening). Door deze ontwikkelingen moeten wij onze plannen opnieuw bezien. Dit leidt tot veranderingen. U begrijpt dat het heel wat tijd kost om alles op een rij te zetten. Alle woningen worden opnieuw beoordeeld op de technische kwaliteit. Brandveiligheid op maat. Brand is voor iedereen gevaarlijk, maar sommige mensen lopen meer risico dan anderen. Bijvoorbeeld mensen die moeilijk ter been zijn hebben meer moeite om in geval van brand snel hun woning of woongebouw te verlaten. In de Welstede in Axel is de afgelopen jaren daarom een pilot uitgevoerd rond brandveiligheid in woonzorgcomplexen. In de pilot, betaald door de Provincie en de Gemeente Terneuzen, is geëxperimenteerd met een systeem van rookmelders die zijn aangesloten op een zorgalarmcentrale met spreekluisterverbinding bij mensen met een zorgindicatie. Dit houdt in dat bij brand het toestel automatisch contact maakt met een meldkamer. Deze meldkamer kan met een directe spreekluisterverbinding direct in contact komen met de aanwezige bewoner(s) en indien nodig meteen de brandweer inschakelen. Inmiddels heeft de overheid regels opgesteld voor brandveiligheid in woonzorgcomplexen. Volgens deze nieuwe regelgeving is een directe doorvermelding naar de zorgcentrale niet vereist. Omdat dit voor de bewoners wel een extra veiligheid biedt, hebben wij besloten bewoners die momenteel ook gebruik maken van een persoonsalarmering, de mogelijkheid te bieden de alarmering voor eigen rekening uit te breiden met branddetectie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de heer Van der Stel, projectleider Telecom en Beveiliging bij Elektra 21, tel Hij kan u alles vertellen over de mogelijkheden.

6 6 Rock on the kiosk Philippine (Ge)woon een goed idee.? Heeft u een goed idee en denkt u hiervoor een beroep te kunnen doen op het leefbaarheidfonds van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen? De folder en het aanvraagformulier kunt u afhalen in de publieksbalies in Axel (Markt 1) of Oostburg (Nieuwstraat 22). Deze kunt u ook telefonisch of via de mail bij ons aanvragen. Tevens zijn deze via onze website te downloaden bij het onderwerp leefbaarheidfonds. Visserijfeesten Breskens Boekweitfeesten Zuiddorpe Interculturele vrouwendag Terneuzen In 2010 zijn diverse activiteiten mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds Woongoed Zeeuws- Vlaanderen. Tevens is vanuit het leefbaarheidsfonds een bijdrage gestort op giro 555 voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan.

7 7 Onze wijkbeheerders Plezierig wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Je wilt je ook prettig voelen in de woonomgeving. Dit wordt voor een groot deel bepaald door u als bewoner van een straat of een wijk en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen helpt daar graag aan mee. Het leefbaar maken én houden van woongebieden staan bij ons hoog in het vaandel. In de verschillende kernen is een wijkbeheerder aanwezig. Hij is niet alleen aanspreekpunt voor technische zaken, maar juist als het gaat om de leefbaarheid in de wijk. Zo worden ook activiteiten in buurten georganiseerd door buurtbewoners door hen ondersteund en begeleid. Onze wijkbeheerders houden toezicht in de buurt en spreken bewoners aan. Ook geven ze informatie en advies aan bewoners over leefregels en bij klachten. De wijkbeheerders hebben nauw contact met een groot aantal instellingen en personen, zoals de gemeente, maatschappelijke instanties en de politie. Verder zorgen zij ervoor dat er snel melding gemaakt wordt over reparaties aan algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld trappenhuizen en bergingen bij complexen zodat deze vlot kunnen worden uitgevoerd. Kortom, onze wijkbeheerders zijn hét aanspreekpunt voor onze bewoners. De wijkbeheerders lopen regelmatig door de buurt. Heeft u vragen? Spreek hem dan gerust even aan. Ze ontmoeten u graag! Want zoals onze wijkbeheerder Peter Visser zegt: het leukste aan mijn werk vind ik het contact met de bewoners en als er bij problemen door overleg oplossingen gevonden worden. En dit zijn ze dan, onze wijkbeheerders bij u in de buurt allen te bereiken via telefoon V.l.n.r. Roger Vermeere in de gemeente Sluis. Peter Visser in de gemeente Terneuzen. David de Putter in de gemeente Hulst en de plaatsen Axel, Koewacht, Zaamslag en Zuiddorpe. Legitimatie Identiteitsbewijs: Al onze medewerkers die bij u langs komen kunnen zich altijd legitimeren met een Woongoed Zeeuws-Vlaanderen identiteitsbewijs en een persoonlijke identificatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Wij raden u aan als iemand van of namens ons bedrijf bij u aan de deur komt die u niet kent, naar een identiteitsbewijs te vragen. Uit dat bewijs moet blijken dat betrokkene bij ons werkt of door ons is ingeschakeld. Ongewenst bezoek kunt u zo buiten de deur houden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer De houder van dit identiteitsbewijs is gemachtigd werkzaamheden uit te voeren in opdracht van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 1 januari 2009 C.M. Reinhoudt, directeur/bestuurder IDENTITEITSBEWIJS Peter Visser Wijkbeheerder

8 8 Dorpshuizen in startblokken voor nieuw seizoen In de zomermaanden houden veel dorpshuizen siësta. In de vakantieperiode is er slechts een beperkt aanbod aan activiteiten, vooral gericht op senioren. De kaart- en biljartclubs draaien op halve kracht. Ouderen, zeker degenen die nog actief zijn, zoeken hun vertier vooral buiten. Met name fietsen, maar ook tuinieren, is een populair tijdverdrijf. Als de bladeren langzaam geel kleuren ontwaken de dorpshuizen uit hun zomerslaap. Met het activiteitenaanbod wordt gemikt op een brede doelgroep, van jong tot oud. Vrijwilligers spelen vaak een sleutelrol in het draaiend houden van het dorpshuis. Dankzij hun niet aflatend enthousiasme weet menig dorpscentrum te overleven. Gemeenten zijn doordrongen van het belang van een goed functionerend dorpshuis. Helaas zijn de financiële middelen beperkt, lang niet alle wensen kunnen worden ingewilligd. Gelukkig zijn er vaak sponsors, die de helpende hand bieden. Zo deed het bestuur van het dorpshuis in Hoofdplaat met succes een beroep op het Stimuleringsfonds van de Rabobank West-Zeeuws- Vlaanderen. Het voormalig schoolgebouw aan de Schoolstraat, dat alweer heel wat jaren in gebruik is als dorpshuis, is bepaald niet energiezuinig. Vivian de Koster, lid van de dorpsraad en dorpshuisbeheerster:,,de isolatie van het gebouw laat te wensen over. In de wintermaanden schrik je van de energierekening. We hebben een plan van aanpak ingediend bij de Rabobank, dat positief is ontvangen. Men heeft een fiks bedrag toegekend voor de verbouwing. De oude ramen worden momenteel vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas. Hierdoor zal het energieverbruik binnen de perken blijven. Met de gulle gift uit het Stimuleringsfonds ruim euro - kunnen tevens de grote zaal en keuken worden opgeknapt. Daarmee gaan twee lang gekoesterde hartenwensen in vervulling. De aangepaste keuken, met onder andere een professionele stoomoven en afwasmachine, biedt nieuwe mogelijkheden. Binnenkort kan voor grotere groepen worden gekookt. De ouderenbond wil bij voldoende belangstelling op gezette tijden een open tafel organiseren voor de senioren uit het dorp. Volgens dorpshuisbeheerster Vivian de Koster is daar behoefte aan, zeker bij alleenstaande ouderen. Het dorpshuis in Hoofdplaat heeft heel wat vaste gebruikers: het clubwerk (men heeft aparte groepen voor de 4-6 en 7-12 jarigen), JoVeHo, een tienersoos met een lange geschiedenis, het Hoofdplaats evenementencomité, verantwoordelijk voor onder andere het St. Nicolaasfeest, de toneelclub Tekst Kwijt, de senioren en Mensendieck (oefentherapie). De volksdansclub is gestopt vanwege ledengebrek. Dorpsleercentrum In Heikant draait dorpshuis t Heike in de zomermaanden door, zij het op een laag pitje. Het betekent een rustige tijd voor beheerster Nelly van Houte, haar collega Linda Buijs en de schoonmaaksters Lilian van Kemseke en Rosita Adam. Het dorpscentrum in Heikant telt verschillende zalen, groot en klein, plus een gymzaal (de plaatselijke basisschool en de damesgym zijn vaste gebruikers). t Heike herbergt ook een dorpsleercentrum (DLC), zeg maar een computerruimte, en dat is vrij uniek. Senioren worden er wegwijs gemaakt in de digitale wereld. Voor die introductiecursus is behoorlijk wat belangstelling. Er staat ook een display van de bibliotheek. Nelly van Houte:,,Via internet kunnen boeken worden besteld. Van die mogelijkheid wordt echter Vivian de Koster (dorpshuis Hoofdplaat): Vernieuwde keuken biedt extra mogelijkheden.

9 9 nauwelijks gebruik gemaakt. De beheerster weet niet precies hoe dat komt.,,wellicht de onbekendheid, oppert ze. Wie het weekschema bekijkt, zal snel concluderen dat het dorpshuis onmisbaar is. Elke werkdag zijn er activiteiten, van koersbal, biljarten en kaarten tot line dance, schietingen, handwerken en damesgym. De plaatselijke fanfare repeteert er en maakt ook voor haar uitvoeringen gebruik van t Heike (in oktober wordt een driedaagse muziekfestival gehouden). De plaatselijke duivenclub De Postduif - heeft in t Heike een eigen ruimte. Ook voor verschillende koren is het dorpscentrum een uitkomst. Nelly van Houte ( t Heike, Heikant): Je kan hier boeken bestellen, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Wellicht is het de onbekendheid. KWH-metingen 2010: label verlengd tot september 2012 In 2010 zijn weer metingen verricht om te beoordelen of onze dienstverlening voldoet aan de voorwaarden van het KWH-Huurlabel. Het resultaat van het onderzoek is intussen bekend. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen mag zich tot 3 september 2012 presenteren als een gecertificeerde onderneming. De kwaliteitseisen van het KWH- Huurlabel bestaan uit negenlabelonderdelen. In 2010 is Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gemeten op vier labelonderdelen. Dit is gedaan door schriftelijke vragenlijsten aan onze huurders, beoordeling van het informatiemateriaal (folders, website en dergelijke) en een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is erg blij met het label, omdat binnen ieder labelonderdeel naar de mening van de klant wordt gevraagd. De resultaten geven een beeld van de beleving van de huurder als het gaat om de kwaliteit van dienstverlening. Labelonderdeel Norm Resultaat 1. Corporatie bezoeken 7,0 * 2. Corporatie bellen 7,0 7,9 3. Woning zoeken 7,0 * 4. Woning betrekken 7,0 * 5. Huur betalen 7,0 * 6. Reparatie uitvoeren 7,0 * 7. Woning onderhouden 7,0 8,3 8. Klachten afhandelen 6,5 6,7 9. Woning verlaten 7,0 8,7 * deze label-onderdelen worden in 2011 getoetst Ondanks dat we op de verschillende onderdelen een voldoende scoren, proberen we onze dienstverlening niet alleen op peil te houden maar ook te verbeteren. Zo zullen we meer aandacht besteden aan het onderdeel klachten afhandelen.

10 10 7-dagen regeling Wanneer een huurder verhuist naar een andere woning van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is het mogelijk om gebruik te maken van de 7-dagen regeling. Deze regeling houdt in dat er geen dubbele huur wordt berekend indien de verhuizing BINNEN 7 dagen heeft plaatsgevonden. Hieraan zijn echter duidelijke voorwaarden verbonden De sleutel van de oude woning moet ingeleverd worden binnen 7 dagen na de ingangsdatum van het nieuwe huurcontract. Voorbeeld: - Sleuteloverdracht nieuwe woning is op woensdag - Sleutel oude woning inleveren op eerstvolgende dinsdag Overname is bij deze regeling alleen mogelijk indien de overname geregeld is met de nieuwe huurder vóórdat u de sleutels van de oude woning in moet leveren. Als er geen nieuwe huurder is, dient u alle goederen te verwijderen. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de 7-dagen regeling indien er vooraf een controle heeft plaatsgevonden van de bewoning van de huidige woning. De verlaten woning en tuin moeten leeg en schoongemaakt achtergelaten worden. Na de eindcontrole door de opzichter wordt bepaald of er naar tevredenheid aan de voorwaarden is voldaan. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt de huur doorberekend met inachtneming van 1 maand opzegtermijn zoals bij een reguliere huuropzegging. Daarna wordt voor de verlaten woning een eindafrekening opgemaakt. De huur moet wel op de 1e van de maand worden betaald, maar wordt achteraf verrekend indien aan alle voorwaarden is voldaan. Verhuizen!

11 11 WoonEnergie Woningcorporaties in heel Nederland hebben de inkoop van energie gebundeld en Woon- Energie opgericht om u als huurder goedkope energie tegen gunstige voorwaarden aan te kunnen bieden. Tienduizenden klanten hebben zich al aangesloten. Daardoor biedt WoonEnergie lage prijzen en uitstekende voorwaarden. Uw energiekosten gaan omlaag en het jaarlijks vergelijken van energieleveranciers behoort tot het verleden. WoonEnergie garandeert dat hun aanbod behoort tot de laagste drie aanbieders van Nederland (in de markt van vergelijkbare aanbiedingen). U bent dus ieder jaar verzekerd van een scherpe prijs! Binnenkort ontvangt u van WoonEnergie een aanbieding met daarin een vergelijking van de energietarieven in onze regio. Stoken? Zuinig aan! Een groot deel van uw woonlasten zijn kosten voor gas en elektricitei. In een gemiddeld huishouden bedraagt de jaarlijkse energierekening zo n 2000 euro. U kunt uw energiekosten eenvoudig verlagen. Minder energie verbruiken is ook nog eens goed voor het milieu. Verwarmen grote kostenpost Het verwarmen van een woning is de grootste post op de energierekening. Zuinig stoken is een mogelijkheid om zonder investeringen flink te besparen op uw energierekening. De manier van stoken heeft een grote invloed op uw energierekening. Uit onderzoek blijkt dat in identieke huizen met een vergelijkbare gezinssamenstelling, de gasrekening van een heel onzuinig huishouden vier keer zo hoog is dan van een heel zuinig huishouden. Snel verdiend Door de thermostaat overdag één graad lager te zetten, bespaart u gemiddeld zeven procent op uw energiegebruik voor verwarming. Zet de thermostaat op de vorstvrij-stand als u met vakantie gaat. Zet de kamerthermostaat een uur voor vertrek (of voor het slapen gaan) vijf tot zeven graden lager. Laat de verwarming niet aanstaan als u voor langere tijd de kamer verlaat. Verwarm ongebruikte ruimtes niet (maar maak het verschil in temperatuur niet groter dan 5 graden, anders is er een risico op vochtproblemen) en sluit consequent tussendeuren. Sluit, indien aanwezig, de schoorsteenklep van de open haard. Sluit s avonds de gordijnen maar houdt de radiatoren vrij. Laat in herfst, winter en lente de zon naar binnen schijnen. U profiteert van gratis zonnewarmte. Zet geen zware meubels voor de radiatoren Als u de kamer snel warm wilt hebben, stel dan gewoon de gewenste temperatuur in. Het heeft geen zin om de thermostaat eerst op een veel hogere temperatuur te zetten, de kamer warmt daardoor niet sneller op. Door regelmatig bij te houden hoeveel gas en elektriciteit u verbruikt, ziet u na verloop van tijd hoeveel u bespaart met energiebesparende maatregelen. Wilt u eerst weten hoeveel u mogelijk kunt besparen? Vergelijk dan uw verbruik met het zogeheten streefverbruik. Energiebedrijven berekenen dat met graaddagen. Een graaddag geeft (in cijfers) aan hoe koud het is geweest. Sommige energiebedrijven hebben software ontwikkeld om het verbruik bij te houden (verkrijgbaar via hun website). Natuurlijk kunt u het streefverbruik ook opvragen, en uw eigen verbruik bijhouden met pen en papier. (bron: o.a milieucentraal)

12 Z MER FOTOPUZZEL Zomer In Zeeuws- Vlaanderen! Dat betekent allerlei markten, braderieën feesten en diverse andere festiviteiten... Dit oude koffertje met poppen troffen wij aan op de rommelmarkt in IJzendijke. Op het eerste zicht twee gelijke foto s... echter, in de traditie van de rommelmarkt heeft de fotograaf ook met de foto wat gerommeld en als u wat beter kijkt blijken er wel 10 verschillen te zijn! Ziet u ze ook? 8 12 Oplossing voorjaarspuzzel 2010 De juiste oplossing was: Zonnecollector. Uit de vele inzendingen zijn de volgende winnaars per lot bepaald: 1e prijs: M. v.d. Wege, Breskens; 2e prijs: L. Weeda, Axel; 3e prijs: J. van Laun, Oostburg. We wensen allen veel plezier met hun prijs. Stuur uw oplossing vóór naar: Woongoed Zeeuw-Vlaanderen t.a.v. de redactiecommissie, Postbus 269, 4530 AG TERNEUZEN of naar: t.a.v. de redactiecommissie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Tijdelijk uw woning verhuren?

Tijdelijk uw woning verhuren? Huis te koop? Dubbele woonlasten? Misschien is het tijdelijk verhuren van uw woning een oplossing. U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor verhuur onder de Leegstandwet. Op basis van deze vergunning

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

De afrekening servicekosten, hoe zit dat?

De afrekening servicekosten, hoe zit dat? De afrekening servicekosten, hoe zit dat? In deze folder leest u over de afrekening van de servicekosten. Wat zijn servicekosten en hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Servicekosten Het bedrag

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat 1 We gaan aan de slag! Het groot onderhoud in de Van Beethovenflat start binnenkort. Velen van u hebben we gezien op de bewonersavonden. Daarnaast hebben

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Opzeggen van de huur Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Wat u moet regelen voordat u d Huur opzeggen U kunt de huur van uw woning op elke dag van de maand opzeggen. Er geldt een opzegtermijn

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt kijken. Heeft u na

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Verlaten van de woning. Goed wonen in de Krimpenerwaard!

Verlaten van de woning. Goed wonen in de Krimpenerwaard! Verlaten van de woning Goed wonen in de Krimpenerwaard! Verlaten van de woning Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen. In deze folder leest u welke stappen u neemt,

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp Woningruil weken Amsteldorp 9 maart 2017 tot en met 3 mei 2017 Woningruil in uw eigen buurt Blijf langer in uw buurt wonen Vind een woning die beter bij u past Hulp bij het vinden van een woning Persoonlijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Melding slecht energiegebruik.

Melding slecht energiegebruik. Meetrapport temperatuur huishouding. verschillen in temperatuur per kamer. Eventuele lekkage opsporing. wel of geen isolatie kwaliteit isolatie Type bouw en bijbouw Naam perceel - Doel. - Naam. - Samengewerkt

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Versterken naar nul-op-de-meter

Versterken naar nul-op-de-meter Versterken naar nul-op-de-meter Inhoudsopgave 1. Goed wonen voor iedereen... 2 2. Ons plan in tien stappen 3 3. Nul-op-de-meter: wat is dat? 4 4. Hoe doen we dat? 5 5. Wat kost dat? 6 2 1. Goed wonen voor

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten

Wonen waar u zich thuis voelt. Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten Wonen waar u zich thuis voelt Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten Algemene Informatie Aan de Jan van Galenlaan in Winschoten realiseert Acantus samen met bouwonderneming Gebr. Benus

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Bewonersavond in april overbodig De Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. heeft aangegeven, dat een bewonersavond in april niet zinvol zou

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Informatiebrochure. Zorgeloos huren bij een kwaliteitscorporatie

Informatiebrochure. Zorgeloos huren bij een kwaliteitscorporatie Informatiebrochure Zorgeloos huren bij een kwaliteitscorporatie In deze brochure vindt u meer informatie over de dienstverlening van Woonpartners Midden-Holland. Zo weet u wat u van een corporatie met

Nadere informatie

HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN

HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN HET LABEL VOOR VEILIG EN ZUINIG STOKEN ONDERHOUD AAN UW CV-KETEL? KIES VOOR OK CV Wilt u veilig én energiezuinig stoken? Laat uw cv-ketel dan regelmatig onderhouden door een Energie Service Specialist

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren! Verhuizen naar een andere woning betekent dat u een drukke tijd tegemoet gaat waarin allerlei zaken moeten worden

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Proposities voor Comfortabel leven

Proposities voor Comfortabel leven Proposities voor Comfortabel leven Concrete concepten voor installateurs en andere partijen in de markt Juni 2012 1 De zeven proposities voor comfortabel leven in één oogopslag 2 3 Patrick en Jolanda zijn

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie