DB-vergadering Agendapunt 6. Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB-vergadering 29-03-2011 Agendapunt 6. Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven"

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 6 Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Bestuursprogramma: pagina 9, 8e bullet Waterbeheersplan Niet van toepassing. Programma begroting Bedrijfsvoering Routing Dagelijks bestuur 29 maart 2011 Commissie ABA Commissie MFB Commissie WS Algemeen bestuur Voorstel Overeenkomst aangaan tot levering van elektriciteit door DELTA Energy BV voor de periode 2012 tot en met 2013 met een optie voor de jaren 2014 tot en met Toelichting Met deze notitie wordt inzicht gegeven in de samenwerking met diverse waterschappen (De Gezamenlijke Waterbedrijven (DGW)) voor wat betreft de inkoop van elektriciteit. Tot De Gezamenlijke Waterbedrijven behoren: Waterschap Groot Salland, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Reest en Wieden, Waterschap Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân, Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en N.V. Waterbedrijf Groningen en eventueel aan de hierboven genoemde waterbedrijven gelieerde bedrijven. De aanbesteding van elektriciteit ten behoeve van DGW is in samenwerking met Hellemans Consultancy uitgevoerd. De expertise voor de Limburgse waterschappen werd geleverd vanuit het Waterschapsbedrijf Limburg /JA 1/2

2 De aanbesteding is uitgevoerd conform de openbare procedure ingevolge het Besluit Aanbestedingregels voor Overheidsopdrachten (BAO) van 16 juli 2005 met daarin opgenomen de Europese Richtlijn voor Overheidsopdrachten (2004/18/EG)../.. Bijgevoegd is het proces-verbaal van deze aanbesteding en de bestuursnotitie Inkoop Energie van het Waterschapsbedrijf Limburg. Beoogd effect Door samenwerking is de insteek behalen van schaalvoordeel met betrekking tot inkoop van elektriciteit. Duurzaamheid In de duurzaamheidcriteria van Agentschap.nl was elektriciteit niet opgenomen ten tijde van de aanbesteding. Risico's Indien op het collectieve jaarvolume overschrijding plaatsvindt, zal deze overschrijding procentueel worden toegerekend aan de individuele veroorzakers van de overschrijding. Deze toerekening zal geschieden op basis van: ondergrens bandbreedte verbruik elektriciteit = overschrijding. Financiële consequenties De aanbesteding is op 29 juni 2009 gegund aan DELTA Energy BV met de laagste opslag op de inkoop. De opslag bedraagt 1,5 per MWh voor zowel piek- als daltarief. Er is bij de aanbesteding voor een strategie gekozen dat tijdens de contractperiode gespreid ingekocht wordt. De huidige stand van zaken is, dat voor het jaar 2012 de energie voor 100% is ingekocht en voor het jaar 2013 voor 64%. Het tarief voor 2012 is hiermee vastgesteld op 84,10 inclusief btw per MWh voor het piektarief en 50,65 inclusief btw per MWh voor het daltarief. De leverancier zal jaarlijks een volume van circa 441 MWh voor het waterschap tot aan het leverpunt beschikbaar stellen. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /JA 2/2

3 Proces Verbaal van Gunning bij de Europese aanbesteding van Elektriciteit voor De Gezamenlijke Waterschappen, gedurende de periode 2012 t/m 2013 en optiejaren 2014 en 2015 vertegenwoordigd door Hellemans Consultancy BV Referentie: DGW-HCIDK-E (openbare procedure)

4 Hellemans Consultancy BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING PROCEDURE EN BEOORDELINGSSYSTEMATIEK AANMELDING, INDIENING EN OPENING AANMELDING GEGADIGDEN INDIENEN VAN VRAGEN INSCHRIJVINGEN OPENING INSCHRIJVINGEN SELECTIE-EISEN CONCLUSIE BEOORDELING SELECTIE-EISEN INHOUDELIJKE EISEN TOETSING OP INHOUDELIJKE EISEN CONCLUSIE BEOORDELING INHOUDELIJKE EISEN BEOORDELING GUNNINGSCRITERIA OVERZICHT VAN DE GUNNINGSCRITERIA CONCLUSIE BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCRITERIA UITNODIGING DEELNAME ELEKTRONISCHE VEILING ELEKTRONISCHE VEILING VERLOOP CONCLUSIE VOORLOPIGE GUNNING CONCLUSIE RESULTATEN DEFINITIEVE GUNNING EN AFMELDING /8, datum:

5 Hellemans Consultancy BV 1 Inleiding De aanleiding voor deze aanbesteding was het expireren van de huidige overeenkomsten per 31 december 2011; 24:00 uur, of zoveel later voor de desbetreffende deelnemende energiepartij. Deze Europese aanbesteding is in samenwerking met Hellemans Consultancy uitgevoerd. Gevraagde dienstverlening Levering van circa MWh Elektriciteit gedurende 1 januari :00 uur tot en met 31 december 2013 uur (circa MWh per leveringsjaar). Doelstelling aanbesteding Het hoofddoel van de aanbesteding is levering Elektriciteit, waardoor De Gemeenschappelijke Waterschappen voor de deelnemende energiepartijen een leverancier selecteert een juiste/gewenste kwaliteit tegen overeengekomen voorwaarden, waarbij continuïteit gewaarborgd is en de totale integrale kosten gedurende de contractperiode zo gunstig mogelijk zijn. Deelnemende Energiepartijen De Gemeenschappelijke Waterschappen voert deze aanbesteding uit namens de hieronder genoemde partijen en is hiervoor door hen gemachtigd tot uitvoering: Waterschap Groot Salland Waterschap Regge en Dinkel Waterschap Reest en Wieden Waterschap Zuiderzeeland Wetterskip Fryslân Waterschap Velt en Vecht Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Peel en Maasvallei Waterschap Roer en Overmaas Waterschapsbedrijf Limburg N.V. Waterbedrijf Groningen Deze notitie bevat de weergave van de beoordeling van de voor De Gemeenschappelijke Waterschappen uitgebrachte inschrijvingen van de inschrijvers. De inschrijvingen zijn uitgebracht op basis van de verstrekte offerteaanvraag met kenmerk DGW-HCIDK-E met daarin de selectie-eisen, inhoudelijke eisen en gunningscriteria en de antwoorden op de vragen (nota van inlichtingen) gesteld over de offerteaanvraag. Op grond van de binnengekomen inschrijvingen zijn een 3-tal inschrijvers uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling. Uit deze elektronische veiling is een leverancier gekomen aan wie de opdracht is gegund. De gehele aanbesteding is via een elektronisch aanbestedingsplatform uitgevoerd. De resultaten van de beoordeling zijn in deze notitie opgenomen. 3/8, datum:

6 Hellemans Consultancy BV 2 Procedure en beoordelingssystematiek Gezien de omvang van de opdracht is de "Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten" van toepassing. De aanbesteding is volgens de openbare Europese procedure verlopen conform de EG Richtlijn 2004/18/EG. De kwaliteit van de inschrijving is beoordeeld op basis van selectie-eisen, inhoudelijke eisen en gunningscriteria. Het beoordelingsproces omvatte een aantal fasen: Fase 1: beoordeling op compleetheid Als eerste wordt beoordeeld of de gegevens die de inschrijvers hebben overlegd compleet zijn. Inschrijvers die de gevraagde gegevens niet hebben overlegd, kunnen worden uitgesloten van de verdere procedure. Fase 2: toetsing op selectie- eisen Er is getoetst of de door inschrijver overlegde gegevens voldoen aan de in de offerteaanvraag geformuleerde selectie-eisen. Inschrijvers die niet aan de gestelde criteria voldoen komen niet voor gunning in aanmerking en zijn uitgesloten van de verdere procedure. Fase 3: beoordeling gunningcriteria (wensen en prijzen) Vervolgens zijn de inschrijvingen van de inschrijvers, die de fases 1 en 2 goed doorgekomen zijn, naar aanleiding van de verstrekte gegevens beoordeeld in welke mate de inschrijvingen van inschrijvers voldoen aan de gestelde gunningscriteria. Vervolgens zijn de inschrijvers uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling. Bij deze uitnodiging hebben de inschrijvers informatie ontvangen over hun rangschikking, hun kwaliteitsscore en de te bieden best buy prijs. Fase 4: elektronische veiling De informatie uit de beoordeling is ingevoerd op het platform en is onderdeel van de veiling. De opdracht is gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. 4/8, datum:

7 Hellemans Consultancy BV 3 Aanmelding, indiening en opening 3.1 Aanmelding gegadigden De volgende partijen hebben zich aangemeld als gegadigden: Gegadigden 1. Delta 2. Electrabel 3. Eneco 4. Energie:Direct 5. EON 6. Essent 7. Nuon 8. Oxxio 3.2 Indienen van vragen Er is door 4 van de gegadigden gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vragen stellen. Op 11 mei 2009 is de nota van inlichtingen aan alle gegadigden verstuurd. 3.3 Inschrijvingen Van de gegadigden hebben de volgende partijen wel de aanbestedingsdocumenten opgevraagd maar verder niets meer van zich laten horen: Gegadigden 1. Electrabel 2. Energie:Direct 3. EON 4. Oxxio Van de gegadigden hebben tenslotte de volgende partijen een inschrijving gedaan: Gegadigden 1. Delta 2. Eneco 3. Essent 4. Nuon 5/8, datum:

8 Hellemans Consultancy BV 3.4 Opening inschrijvingen De inschrijvingen zijn geopend op 18 mei 2009 om 11:00 uur in aanwezigheid van: Personen 1. Ingrid de Koning, Hellemans Consultancy 2. Jan van de Kuijlen, Hellemans Consultancy Van deze opening is een proces verbaal opgemaakt. 4 Selectie-eisen De inschrijvingen zijn getoetst op de selectie-eisen. De selectie-eisen worden gebruikt om de geschiktheid van een potentiële dienstverlener te beoordelen. Alle hier genoemde selectie-eisen hebben een uitsluitend karakter. Het niet voldoen aan een selectie-eis met een uitsluitend karakter betekent uitsluiting van verdere beoordeling. 4.1 Conclusie beoordeling selectie-eisen Op basis van de gestelde selectie-eisen en de inschrijvingen (inclusief de antwoorden op eventuele verduidelijkingsvragen) is de inschrijving van Essent terzijde gelegd. Deze gehele inschrijving was in zijn geheel niet (rechtsgeldig) ondertekend. 5 Inhoudelijke eisen 5.1 Toetsing op inhoudelijke eisen De inschrijvingen zijn getoetst op de inhoudelijke eisen. Indien een inschrijving niet voldoet aan één of meer inhoudelijke eisen komt deze inschrijving niet voor gunning in aanmerking. 5.2 Conclusie beoordeling inhoudelijke eisen Op basis van de gestelde inhoudelijke eisen en de inschrijvingen (inclusief de antwoorden op eventuele verduidelijkingsvragen) is geen van de inschrijvingen terzijde gelegd. 6/8, datum:

9 Hellemans Consultancy BV 6 Beoordeling gunningscriteria 6.1 Overzicht van de gunningscriteria De inschrijvingen zijn, na toetsing op de selectie-eisen en inhoudelijke eisen beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria (wensen). Gunningscriteria worden gebruikt om de door de inschrijver gedane inschrijving te beoordelen op de mate waarin de inschrijving voldoet aan de gestelde gunningscriteria. In de offerteaanvraag zijn de gunningscriteria en wegingspercentages beschreven. De gunningscriteria zijn beoordeeld door het inkoopteam. 6.2 Conclusie beoordeling van de gunningscriteria Het totaaloverzicht van de beoordeling van de gunningscriteria (prijs / kwaliteit) heeft geresulteerd in navolgende volgorde en kwaliteitsscore; Ranking Inschrijver Kwaliteitsscore Schriftelijke Rangschikking biedingen 1. Delta 52,6% Eneco 93,4% Nuon 94,1% Uitnodiging deelname elektronische veiling Bovengenoemde inschrijvers zijn uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling op 11 juni 2009 om 14:00 uur. Bij de uitnodiging hebben ze informatie ontvangen over hun rangschikking, kwaliteitsscore, best buy prijs, minimale afstand tot best buy en minimale biedstap. 7 Elektronische veiling 7.1 Verloop De veiling is gestart om 14:00 uur en heeft 5 biedronden geduurd. De inschrijver aan wie de opdracht voorlopig is gegund is Delta Energy. Hun winnende bieding is: (biedparameter 1: ; biedparameter 2: ). 7/8, datum:

10 Hellemans Consultancy BV 8 Conclusie voorlopige gunning 8.1 Conclusie Voorgaande in overweging nemende is de opdracht aan Delta Energy voorlopig gegund. De andere partijen zijn op de hoogte gebracht dat zij niet tot de winnaars van deze aanbesteding behoren en dat de opdracht voorlopig is gegund. Hiertegen kan door partijen gedurende 15 dagen bezwaar worden aangetekend. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2012 en eindigt, zonder dat opzegging vereist is, van rechtswege 31 december 2013 uur met optiejaren 2014 en Resultaten Opslag Peak: 1,50 /MWh (exclusief BTW, heffingen en transport, inclusief andere niet nader genoemde kosten (zoals bijvoorbeeld vastrecht)) Opslag Off peak: 1,50 /MWh (exclusief BTW, heffingen en transport, inclusief andere niet nader genoemde kosten (zoals bijvoorbeeld vastrecht)) 10 Definitieve gunning en afmelding Gedurende de Alcatel arrest termijn is door de afgewezen partijen geen bezwaar aangetekend. Derhalve heeft, op basis van de hiervoor vermelde beoordeling van de inschrijvingen, definitieve gunning als volgt plaatsgevonden: Datum Gegund aan 29 juni 2009 Delta Energy De aanbesteding is afgemeld in Luxemburg. 8/8, datum:

11 UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF ISO 9001 ISO OHSAS UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF Maria Theresialaan 99 Postbus KH Roermond Tel: Fax: Memo: AAN : Frits Stevens I.A.A. : Guus Pelzer VAN : Unit Zuiveringsbedrijf DATUM : Stefan van der Linden CORSANR. : zvb/ln ONDERWERP : Bestuursnotitie inkoop energie In deze bestuursnotitie wordt in algemene zin beschreven hoe de Nederlandse energiemarkt functioneert en wordt specifiek voor het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) beschreven op welke wijze energie wordt ingekocht en waar het WBL staat met betrekking tot het vastleggen van de leveringstarieven voor de komende jaren. Omdat het inkopen van Elektriciteit erg veel overeenkomsten heeft met het inkopen van Aardgas is er voor gekozen om in deze notitie in de eerste paragraaf Inkoopmethodiek uitsluitend in te zoomen op de Elektriciteitsmarkt. 1. INKOOPMETHODIEK ENERGIE a. De Nederlandse energiemarkt / opbouw energieprijs De energiemarkt kenmerkt zich door een beperkt aantal aanbieders en prijzen die nagenoeg niet te beïnvloeden zijn. Zo bestaat de Elektriciteitsprijs voor ruim 40% uit netwerk- en meetkosten, energiebelasting en BTW. Deze tarieven worden bij wet vastgesteld en zijn dus niet beïnvloedbaar. Het beïnvloedbare deel (60% van de totale prijs) is het product Elektriciteit zelf, ofwel het leveringsdeel. De prijs hiervan wordt bepaald door Endex (the Amsterdam-based European Energy Derivatives Exchange), de marktreferentie die voor elke aanbieder hetzelfde is. In feite is het de inkoopprijs voor de leverancier. Bovenop het leveringstarief brengt de leverancier een marge voor winst-risico in rekening. Opbouw Elektriciteitsprijs 2009 (All-in tarief = 129,50 / MWh = 0,13 / kwh) Peak = 98 Off-peak = Levering (kwh) 58% Winst-risico (1%) Netwerkkosten 17% Energiebelasting 8% BTW 16%

12 - 2 - b. Marktreferentie Endex Op worden dagelijks actuele prijzen weergegeven voor leveringstarieven van Elektriciteit en Aardgas over verschillende periodes. Elektriciteit wordt aangeboden in de vorm van een Base-Load -prijs en Peak-Load -prijs die uiteindelijk resulteren in een tarief voor dag (peak) en nachtstroom (off-peak) voor de afnemer. Kenmerkend voor de prijsnoteringen op Endex is dat deze op relatief korte periodes grote prijsschommelingen laten zien. Als voorbeeld is in onderstaande grafiek het verloop van de Elektriciteitsprijs voor levering in 2012 weergegeven over de periode vanaf januari Tussen de inkoop in week 28 van 2008 (vorig jaar zomer toen de olie was gestegen tot een record hoogte van 150 Dollar) en de inkoop in week 8 van 2009 zit een verschil van 43,- per MWh. Bij het verbruik van WBL betekenen dit soort schommelingen een verschil van maar liefst 2,5 mln. op de begroting! c. Split purchase Aangezien de energiemarkt de laatste jaren erg volatiel is prijzen zijn veelvuldig aan heftige schommelingen onderhevig is het niet verstandig om energie traditioneel aan te besteden, waarbij het gehele volume in 1 keer op de dag van aanbesteden wordt ingekocht. Het inkoopresultaat is volledig afhankelijk van het moment waarop wordt ingekocht. Gegeven deze marktkarakteristieken is het verstandig om energie in te kopen op basis van gespreide inkoop split purchase, waarbij gedeeltes van het totale volume op verschillende momenten via Endex worden ingekocht. Dit met als doel risico s te spreiden en toch zo laag mogelijke energiekosten te realiseren.

13 - 3 - d. Gezamenlijke inkoop Om op basis van beschreven inkoopmethodiek ( split purchase ) te kunnen inkopen en om hierbij een zo laag mogelijke marge voor winst-risico bij de leverancier te realiseren is het noodzakelijk om een voldoende groot inkoopvolume met een aantrekkelijk profiel te hebben. Hoe groter het vermogen wat continue wordt afgenomen (base-load), des te aantrekkelijker een (groep) afnemer(s) voor een leverancier is. Dit was voor het WBL aanleiding om vanaf 2004 gezamenlijk in te kopen in het energie inkoopcollectief de gezamenlijke waterbedrijven. Inmiddels bestaat het collectief uit 10 waterschappen (waaronder ook WRO en WPM) en één drinkwaterbedrijf. Voor het inkopen van energie laat het inkoopcollectief zich bijstaan door een adviseur, in dit geval Hellemans Consultancy. Omdat de samenwerking als zeer succesvol werd ervaren is eind vorig jaar (na een evaluatie) besloten om de samenwerking voort te zetten voor de periode 2012 t/m e. Europese aanbesteding / veiling Voor het selecteren van de leverancier heeft het collectief voor de periode en de periode op basis van een eisen- en wensenpakket dat door inbreng van alle leden van het inkoopcollectief is samengesteld een (Europese) aanbesteding gehouden waarbij potentiële leveranciers met behulp van een veiling tegen elkaar hebben geboden op de te hanteren winstmarge (opslag) die de leverancier - per MWh - gedurende de looptijd van het contract aan het inkoopcollectief in rekening mag brengen. De veilingprocedure heeft plaats gevonden volgens de zogenaamde Engelse Veiling. Dit betekent dat aanbieders in diverse biedronden de gelegenheid kregen om hun winstmarge te verlagen als reactie op biedingen van andere aanbieders. De aanbieder die voldeed aan alle selectie-eisen en die de economisch meest voordelige inschrijving had gedaan (ook kwaliteitsaspecten zijn meegewogen), kreeg de opdracht gegund. f. Inkoopstrategie marktconforme leveringstarieven Bij de inkoopstrategie waarbij de focus ligt op risicospreiding is het belangrijk een voldoende grote tijdspanne tussen het moment van inkoop en levering te hebben. De gehele inkoopstrategie is gebaseerd op horizontale inkoop per jaar. De markt wordt per leveringsjaar bekeken, er wordt niet per maand of per kwartaal ingekocht. Vanwege budgettaire redenen is het streven om de inkoop telkens een jaar voor aanvang van een leveringsjaar volledig afgerond te hebben. De gehele inkoopstrategie bestaat uit 3 verschillende deelstrategieën. Door de snelle ontwikkelingen in de markt is het wenselijk, in overleg met de leverancier, de strategie te mogen veranderen. De afgelopen jaren is gebleken dat mutaties in de Elektriciteitsprijs dikwijls veroorzaakt worden door sentimenten en dus niet verklaarbaar zijn, laat staan voorspelbaar. Vooral door het onvoorspelbare karakter zal een inkoopstrategie niet gericht moeten zijn op kostenbesparing, maar op het vermijden van meerkosten door het spreiden van de inkoopmomenten. Spreiding heeft als consequentie dat er bijna nooit op de duurste momenten gekocht zal worden maar ook niet op de goedkoopste momenten, maar gemiddeld gezien zal altijd een marktconform tarief worden genoten en waar mogelijk beter dan dat. Het collectief denkt een marktconform Elektriciteitstarief te kunnen realiseren door het toepassen van een mix van de volgende drie inkoopstrategieën: 1. Inkoop van 25% van het in te kopen volume direct na aanbesteden 25% van het volume (dus van elk jaar 25%) zal, indien de energiemarkt zich na afronding van de aanbestedingsprocedure op een redelijk niveau bevindt worden ingekocht.

14 ,5% van het volume wordt ingekocht via een inkoop portfoliomodel Met dit model worden vooraf afspraken gemaakt onder welke voorwaarden delen van volumina worden ingekocht en nieuwe targets worden vastgesteld. Voorbeeld Inkoopscript Elektriciteit Maximale Target zetten voor inkoop totale volume Insteek: niet in een dalende markt kopen % klikken Tijdsduur inkoop bepaald volume maximaliseren Prijs Euro/MWh % klikken % klikken Start: Minimale Target zetten voor inkoop totale volume Tijd Blijft Dit model is gebaseerd op het feit dat: - Er niet in een dalende markt wordt ingekocht en; - Er met flexibele targets (= te realiseren prijsniveau) wordt gewerkt; - Er wordt gewerkt met stappen van 2,- per klik; - Spreiding van de klikmomenten is essentieel om risico te spreiden; - Klikmodel kan lopen zonder intensieve tijdsbesteding via de leverancier; - Toch meeliften op goedkope momenten in de markt ,5% van het volume wordt ingekocht op periodiek vaste momenten Uit het verleden is gebleken dat energieprijzen in het 1 e en 2 e kwartaal lager zijn dan in het 3 e en 4 e kwartaal. In overleg met de leverancier is gekozen voor een model waarbij voor 37,5% van het totale volume in het 1 e en 2 e kwartaal wekelijks een vast volume (ongeacht emotie) wordt ingekocht. 2. INKOOPRESULTATEN Elektriciteit: In onderstaand overzicht is weergegeven welke besparing WBL bij de inkoop van Elektriciteit over de periode heeft gerealiseerd t.o.v. de markt. TARI EVEN ELEKTRI CI TEI T / MWh (Excl. BTW) Totaal Reguliere Winstmarge Resultaat Gemiddelde Tarief Resultaat Totaal Jaarvolume Result aat Winstmarge WBL winstmarge Marktprijs WBL Marktprijs Resultaat MWh ( Excl. BTW) ,50 1,62 0,88 69,59 68,94 0,65 1, ,50 1,62 0,88 67,65 67,77 0,12-0, ,50 1,62 0,88 69,35 66,10 3,25 4, ,50 1,00 1,50 74,66 75,61 0,95-0,

15 - 5 - Aardgas: Voor de inkoop van Aardgas t.b.v. de slibdrogers werkt WBL sinds 2007 samen met collega waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier die in Beverwijk, als enige ander waterschap in Nederland, een slibdroger in beheer hebben met een vergelijkbaar Gasverbruik. De inkoop van Aardgas heeft een deels vergelijkbare strategie gekend. De besparing die WBL bij de inkoop van Aardgas over de periode heeft gerealiseerd t.o.v. de markt is weergegeven in onderstaand overzicht. TARI EVEN AARDGAS / m³ ( Excl. BTW) Totaal Reguliere Winstmarge Resultaat Gemiddelde Tarief Resultaat Totaal Jaarvolume Result aat Winstmarge WBL winstmarge Marktprijs WBL Marktprijs Resultaat m³ ( Excl. BTW) ,0300 0,0283 0,00 0,23 0,21 0,02 0, ,0300 0,0283 0,00 0,26 0,26 0,00-0, ,0200 0,0074 0,01 0,31 0,34 0,04-0, Omdat het inkooptechnisch onverstandig is om onze kleinere gasaansluitingen mee te laten liften in de aanbesteding van de slibdrogers, werkt WBL voor de inkoop van Aardgas t.b.v. de kleinere gasaansluitingen samen met hetzelfde collectief als voor de inkoop van Elektriciteit. Begin dit jaar is een Europese aanbesteding gehouden voor de leveringsperiode 2010 t/m 2012 waarbij de leveringstarieven direct zijn vastgelegd. 3. POSITIES per Elektriciteit: Als gevolg van de recessie zijn de energieprijzen het laatste jaar extreem gedaald. Voor het collectief was dit reden om de leveringsjaren 2010 en 2011 versneld volledig dicht te kopen. In onderstaand overzicht zijn de uiteindelijke Elektriciteitstarieven voor dag (peak) en nachtstroom (off-peak) inclusief winstmarge voor de leverancier weergegeven over de periode 2006 t/m Als gevolg van de marktontwikkelingen en de gekozen inkoopmethodiek wordt in 2011 ruim ,- (Excl. BTW) minder betaald voor de levering van Elektriciteit als in Voor de periode is onlangs een aanbesteding gehouden en zal de eerste 25% van het volume op korte termijn worden ingekocht. TARIEVEN / MWh (Excl. BTW) Totaal ELEKTRICITEIT Winstmarge Jaarvolume Leveringskost en Geklikt Peak Off-Peak Gem. WBL MWh ( Excl. BTW) % 79,42 58,46 68,94 1, % 75,75 59,78 67,77 1, % 74,80 57,40 66,10 1, % 98,28 52,93 75,61 1, % 89,21 48,04 68,63 1, % 84,85 42,97 63,91 1,

16 - 6 - Aardgas: Voor Aardgas t.b.v. de slibdrogers is in 2008, ingegeven de explosieve prijsontwikkelingen, besloten om het totale volume voor 2009 en 2010 versneld volledig dicht te kopen met als doel binnen de begroting te kunnen blijven. Voor de periode 2011 en verder wordt binnenkort een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart waarbij vooralsnog geen aanleiding is om af te wijken van de beschreven inkoopstrategie. TARIEVEN / m³ (Excl. BTW) Totaal AARDGAS Winstmarge Jaarvolume Leveringskost en Geklikt Tarief WBL (Excl. Winstmarge) WBL m³ ( Excl. BTW) % 0,2064 0, % 0,2617 0, % 0,3429 0, % 0,2598 0,

Memo: : Unit Zuiveringsbedrijf

Memo: : Unit Zuiveringsbedrijf UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond Tel: 088-8420000 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl zuiveringsbedrijf@wbl.nl Memo:

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6

DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 DB-vergadering 25-05-2009 Agendapunt 6 Onderwerp Evaluatie Uitvoeringsregels Inkoop en Aanbesteding Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma / Waterbeheersplan Niet van

Nadere informatie

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf actief zijn op de energiemarkt

Nadere informatie

zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS regie in energie Energiepartner met zorg

zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS regie in energie Energiepartner met zorg zebs Een initiatief van PowerQ en Stichting ZEBS Energiepartner met zorg Stichting ZEBS Stichting ZEBS is een initiatief van Peter Hofman, financieel directeur van de zorggroep Lentis. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 14-01-2014 Agendapunt 4 Steller / afdeling N. Rossel / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 3 Programma Bedrijfsvoering

Nadere informatie

De voordelen van het collectief

De voordelen van het collectief De voordelen van het collectief Energie inkopen is topsport! Intrakoop en Hellemans Consultancy, doen mee aan deze topsport. Door deze samenwerking profiteert u van een optimale energieprijs met zo min

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3

DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 DB-vergadering 14-10-2009 Agendapunt 3 Onderwerp Lijst van te verzenden stukken Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet.

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie is schaars, duur en zal nog duurder worden. Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet meer te betalen dan strikt noodzakelijk

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Collegevoorstel Advies en Beheer Regnr B&W dd 21-4-2015 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Bestuur en Publieke Dienstverlening DT dd OR dd B&W

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 5. Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat.

DB-vergadering Agendapunt 5. Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat. DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 5 Onderwerp Opiniërend voorstel betreffende aanpassen Regeling budgetbeheer en financieel mandaat. Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Hieronder vindt u de leveringstarieven van Groene Stroom voor een vaste prijs gedurende 1 jaar. De tarieven gelden gedurende 1 jaar vanaf de ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening 2012 Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Variabel

Tarieven Groene Stroom Variabel Tarieven Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u onze variabele leveringstarieven van Groene Stroom. De tarieven gelden vanaf januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Deze tarieven zijn van toepassing wanneer

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (3 e kwartaal 2016)

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (3 e kwartaal 2016) vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (3 e kwartaal 2016) elektriciteit Met vrijopnaam Elektriciteit Variabel

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer:

Nadere informatie

ADEM Groene Stroom Variabel

ADEM Groene Stroom Variabel ADEM Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. De leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 januari 2013 tot en

Nadere informatie

DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6

DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6 DB-vergadering 20-12-2011 Agendapunt 6 Onderwerp Bezwaarschrift Lijst Geldelijke Regelingen herinrichting Mergelland Oost Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Greensave. De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening. Geachte heer/mevro uw, greencollective

Greensave. De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening. Geachte heer/mevro uw, greencollective De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening Geachte heer/mevro uw, greencollective Bedrijfsnaam T.a.v. de heer/mevrouw Adres Woonplaats Breukelen, 12 november 2013 De Greencollective

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 juli 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 juli 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 juli 2011 www.delta.nl U bent belangrijk voor ons. Als klant van DELTA bieden wij u graag een ruime keuze aan energiecontracten. In deze folder

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond Tel: 088-8420000 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl NOTA VAN INLICHTINGEN Informatie d.d. 23-12-2011

Nadere informatie

ENERGIE II NL 1'\ 1 ,) COLLECTIEF. aár trzit IIMITS'I:

ENERGIE II NL 1'\ 1 ,) COLLECTIEF. aár trzit IIMITS'I: ( II NL 1'\ 1 ENERGIE I,) COLLECTIEF aár trzit IIMITS'I: Dit is NL Energiecollectief /**".1*\ WIJ zijn een gemotiveerde groep energieadviseurs. Dát is NL Energiecollectief in een notendop. Onze passie:

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2016)

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2016) vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2016) elektriciteit Met vrijopnaam Elektriciteit Variabel

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Evaluatie digitaal vergaderen DB Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan

Nadere informatie

REGIO ALKMAAR AANBESTEDING ENERGIELEVERINGEN GEMEENTEN EN GELIEERDEN REGIO ALKMAAR

REGIO ALKMAAR AANBESTEDING ENERGIELEVERINGEN GEMEENTEN EN GELIEERDEN REGIO ALKMAAR Nota van Inlichtingen AANBESTEDING ENERGIELEVERINGEN GEMEENTEN EN GELIEERDEN REGIO ALKMAAR 2016-2019 Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: AANBESTEDING ENERGIELEVERINGEN GEMEENTEN EN GELIEERDEN

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 Sittard, 29 juli 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Managementrapportage WBL t/m 1e kwartaal 2009./. Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen

Nadere informatie

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5

DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 DB-vergadering 26-06-2012 Agendapunt 5 Onderwerp Vaststelling woordmerk in combinatie met logo WRO Portefeuillehouder(s) J.J. Schrijen Afdeling Bestuur en Communicatie Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 januari 2011 www.delta.nl Zoals u van DELTA gewend bent, doen wij er alles aan om de energieprijzen zo laag mogelijk te houden. Per 1 januari

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie

DB-vergadering 15-11-2011 Agendapunt 5

DB-vergadering 15-11-2011 Agendapunt 5 DB-vergadering 15-11-2011 Agendapunt 5 Onderwerp Gevolgen uitspraak Hoge Raad IJsland aangaande Landsbanki Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (4 e kwartaal 2016)

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (4 e kwartaal 2016) vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (4 e kwartaal 2016) elektriciteit Met Vrijopnaam Stroom Variabel

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2017)

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2017) vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2017) elektriciteit Met Vrijopnaam Stroom Variabel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

ECIB/U201600706 Lbr. 16/035

ECIB/U201600706 Lbr. 16/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft GT - Vaste Communicatie uw kenmerk ons kenmerk ECIB/U201600706 Lbr. 16/035 bijlage(n) 2 datum 23 mei 2016

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL

ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020. Uw Specialist in Zonnepaneelsystemen.NL ALGEMENE INFORMATIE SALDEREN SOLAR2020 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief,

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zaanstad, dienst Wijken afdeling Jeugd & Onderwijs, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Brunssum Nationale identificatie: 231646228 Postadres: Lindeplein 1 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Hogeschool Zuyd 48391788 NieuwEyckholt

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Energie van DELTA bij hoog en bij laag

Energie van DELTA bij hoog en bij laag Energie van DELTA bij hoog en bij laag Leveringsprijzen per juli 2009 www.delta.nl Wij vinden een open en eerlijke relatie met u zeer belangrijk. Om ons heen zien we de gevolgen van de economische recessie

Nadere informatie

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5

DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 DB-vergadering 06-09-2010 Agendapunt 5 Onderwerp Verhoging krediet ten behoeve van project 'Aanpak van waterstaatkundige en ecologische knelpunten van de Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul'; 6e

Nadere informatie

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit

Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Bijlage 4A Akkoordverklaring minimumeisen perceel 1 elektriciteit Perceelnr Omschrijving 1 Levering van elektriciteit een inschrijving in het PV-register van TenneT, waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 30277029 Postadres: Stadsplein 1

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten

Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten C o m m e r c I ë l e & J u ri d I sc h e a a n b e s t e d I n g s s p e c I a l I s t e n Raamovereenkomsten voor de aanbesteding van adviesdiensten Mr. J (Jochem) Berns 4 november 2008, Den Haag Wanneer

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie