DB-vergadering Agendapunt 6. Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DB-vergadering 29-03-2011 Agendapunt 6. Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven"

Transcriptie

1 DB-vergadering Agendapunt 6 Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Bestuursprogramma: pagina 9, 8e bullet Waterbeheersplan Niet van toepassing. Programma begroting Bedrijfsvoering Routing Dagelijks bestuur 29 maart 2011 Commissie ABA Commissie MFB Commissie WS Algemeen bestuur Voorstel Overeenkomst aangaan tot levering van elektriciteit door DELTA Energy BV voor de periode 2012 tot en met 2013 met een optie voor de jaren 2014 tot en met Toelichting Met deze notitie wordt inzicht gegeven in de samenwerking met diverse waterschappen (De Gezamenlijke Waterbedrijven (DGW)) voor wat betreft de inkoop van elektriciteit. Tot De Gezamenlijke Waterbedrijven behoren: Waterschap Groot Salland, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Reest en Wieden, Waterschap Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân, Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en N.V. Waterbedrijf Groningen en eventueel aan de hierboven genoemde waterbedrijven gelieerde bedrijven. De aanbesteding van elektriciteit ten behoeve van DGW is in samenwerking met Hellemans Consultancy uitgevoerd. De expertise voor de Limburgse waterschappen werd geleverd vanuit het Waterschapsbedrijf Limburg /JA 1/2

2 De aanbesteding is uitgevoerd conform de openbare procedure ingevolge het Besluit Aanbestedingregels voor Overheidsopdrachten (BAO) van 16 juli 2005 met daarin opgenomen de Europese Richtlijn voor Overheidsopdrachten (2004/18/EG)../.. Bijgevoegd is het proces-verbaal van deze aanbesteding en de bestuursnotitie Inkoop Energie van het Waterschapsbedrijf Limburg. Beoogd effect Door samenwerking is de insteek behalen van schaalvoordeel met betrekking tot inkoop van elektriciteit. Duurzaamheid In de duurzaamheidcriteria van Agentschap.nl was elektriciteit niet opgenomen ten tijde van de aanbesteding. Risico's Indien op het collectieve jaarvolume overschrijding plaatsvindt, zal deze overschrijding procentueel worden toegerekend aan de individuele veroorzakers van de overschrijding. Deze toerekening zal geschieden op basis van: ondergrens bandbreedte verbruik elektriciteit = overschrijding. Financiële consequenties De aanbesteding is op 29 juni 2009 gegund aan DELTA Energy BV met de laagste opslag op de inkoop. De opslag bedraagt 1,5 per MWh voor zowel piek- als daltarief. Er is bij de aanbesteding voor een strategie gekozen dat tijdens de contractperiode gespreid ingekocht wordt. De huidige stand van zaken is, dat voor het jaar 2012 de energie voor 100% is ingekocht en voor het jaar 2013 voor 64%. Het tarief voor 2012 is hiermee vastgesteld op 84,10 inclusief btw per MWh voor het piektarief en 50,65 inclusief btw per MWh voor het daltarief. De leverancier zal jaarlijks een volume van circa 441 MWh voor het waterschap tot aan het leverpunt beschikbaar stellen. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /JA 2/2

3 Proces Verbaal van Gunning bij de Europese aanbesteding van Elektriciteit voor De Gezamenlijke Waterschappen, gedurende de periode 2012 t/m 2013 en optiejaren 2014 en 2015 vertegenwoordigd door Hellemans Consultancy BV Referentie: DGW-HCIDK-E (openbare procedure)

4 Hellemans Consultancy BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING PROCEDURE EN BEOORDELINGSSYSTEMATIEK AANMELDING, INDIENING EN OPENING AANMELDING GEGADIGDEN INDIENEN VAN VRAGEN INSCHRIJVINGEN OPENING INSCHRIJVINGEN SELECTIE-EISEN CONCLUSIE BEOORDELING SELECTIE-EISEN INHOUDELIJKE EISEN TOETSING OP INHOUDELIJKE EISEN CONCLUSIE BEOORDELING INHOUDELIJKE EISEN BEOORDELING GUNNINGSCRITERIA OVERZICHT VAN DE GUNNINGSCRITERIA CONCLUSIE BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCRITERIA UITNODIGING DEELNAME ELEKTRONISCHE VEILING ELEKTRONISCHE VEILING VERLOOP CONCLUSIE VOORLOPIGE GUNNING CONCLUSIE RESULTATEN DEFINITIEVE GUNNING EN AFMELDING /8, datum:

5 Hellemans Consultancy BV 1 Inleiding De aanleiding voor deze aanbesteding was het expireren van de huidige overeenkomsten per 31 december 2011; 24:00 uur, of zoveel later voor de desbetreffende deelnemende energiepartij. Deze Europese aanbesteding is in samenwerking met Hellemans Consultancy uitgevoerd. Gevraagde dienstverlening Levering van circa MWh Elektriciteit gedurende 1 januari :00 uur tot en met 31 december 2013 uur (circa MWh per leveringsjaar). Doelstelling aanbesteding Het hoofddoel van de aanbesteding is levering Elektriciteit, waardoor De Gemeenschappelijke Waterschappen voor de deelnemende energiepartijen een leverancier selecteert een juiste/gewenste kwaliteit tegen overeengekomen voorwaarden, waarbij continuïteit gewaarborgd is en de totale integrale kosten gedurende de contractperiode zo gunstig mogelijk zijn. Deelnemende Energiepartijen De Gemeenschappelijke Waterschappen voert deze aanbesteding uit namens de hieronder genoemde partijen en is hiervoor door hen gemachtigd tot uitvoering: Waterschap Groot Salland Waterschap Regge en Dinkel Waterschap Reest en Wieden Waterschap Zuiderzeeland Wetterskip Fryslân Waterschap Velt en Vecht Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Peel en Maasvallei Waterschap Roer en Overmaas Waterschapsbedrijf Limburg N.V. Waterbedrijf Groningen Deze notitie bevat de weergave van de beoordeling van de voor De Gemeenschappelijke Waterschappen uitgebrachte inschrijvingen van de inschrijvers. De inschrijvingen zijn uitgebracht op basis van de verstrekte offerteaanvraag met kenmerk DGW-HCIDK-E met daarin de selectie-eisen, inhoudelijke eisen en gunningscriteria en de antwoorden op de vragen (nota van inlichtingen) gesteld over de offerteaanvraag. Op grond van de binnengekomen inschrijvingen zijn een 3-tal inschrijvers uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling. Uit deze elektronische veiling is een leverancier gekomen aan wie de opdracht is gegund. De gehele aanbesteding is via een elektronisch aanbestedingsplatform uitgevoerd. De resultaten van de beoordeling zijn in deze notitie opgenomen. 3/8, datum:

6 Hellemans Consultancy BV 2 Procedure en beoordelingssystematiek Gezien de omvang van de opdracht is de "Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten" van toepassing. De aanbesteding is volgens de openbare Europese procedure verlopen conform de EG Richtlijn 2004/18/EG. De kwaliteit van de inschrijving is beoordeeld op basis van selectie-eisen, inhoudelijke eisen en gunningscriteria. Het beoordelingsproces omvatte een aantal fasen: Fase 1: beoordeling op compleetheid Als eerste wordt beoordeeld of de gegevens die de inschrijvers hebben overlegd compleet zijn. Inschrijvers die de gevraagde gegevens niet hebben overlegd, kunnen worden uitgesloten van de verdere procedure. Fase 2: toetsing op selectie- eisen Er is getoetst of de door inschrijver overlegde gegevens voldoen aan de in de offerteaanvraag geformuleerde selectie-eisen. Inschrijvers die niet aan de gestelde criteria voldoen komen niet voor gunning in aanmerking en zijn uitgesloten van de verdere procedure. Fase 3: beoordeling gunningcriteria (wensen en prijzen) Vervolgens zijn de inschrijvingen van de inschrijvers, die de fases 1 en 2 goed doorgekomen zijn, naar aanleiding van de verstrekte gegevens beoordeeld in welke mate de inschrijvingen van inschrijvers voldoen aan de gestelde gunningscriteria. Vervolgens zijn de inschrijvers uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling. Bij deze uitnodiging hebben de inschrijvers informatie ontvangen over hun rangschikking, hun kwaliteitsscore en de te bieden best buy prijs. Fase 4: elektronische veiling De informatie uit de beoordeling is ingevoerd op het platform en is onderdeel van de veiling. De opdracht is gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. 4/8, datum:

7 Hellemans Consultancy BV 3 Aanmelding, indiening en opening 3.1 Aanmelding gegadigden De volgende partijen hebben zich aangemeld als gegadigden: Gegadigden 1. Delta 2. Electrabel 3. Eneco 4. Energie:Direct 5. EON 6. Essent 7. Nuon 8. Oxxio 3.2 Indienen van vragen Er is door 4 van de gegadigden gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vragen stellen. Op 11 mei 2009 is de nota van inlichtingen aan alle gegadigden verstuurd. 3.3 Inschrijvingen Van de gegadigden hebben de volgende partijen wel de aanbestedingsdocumenten opgevraagd maar verder niets meer van zich laten horen: Gegadigden 1. Electrabel 2. Energie:Direct 3. EON 4. Oxxio Van de gegadigden hebben tenslotte de volgende partijen een inschrijving gedaan: Gegadigden 1. Delta 2. Eneco 3. Essent 4. Nuon 5/8, datum:

8 Hellemans Consultancy BV 3.4 Opening inschrijvingen De inschrijvingen zijn geopend op 18 mei 2009 om 11:00 uur in aanwezigheid van: Personen 1. Ingrid de Koning, Hellemans Consultancy 2. Jan van de Kuijlen, Hellemans Consultancy Van deze opening is een proces verbaal opgemaakt. 4 Selectie-eisen De inschrijvingen zijn getoetst op de selectie-eisen. De selectie-eisen worden gebruikt om de geschiktheid van een potentiële dienstverlener te beoordelen. Alle hier genoemde selectie-eisen hebben een uitsluitend karakter. Het niet voldoen aan een selectie-eis met een uitsluitend karakter betekent uitsluiting van verdere beoordeling. 4.1 Conclusie beoordeling selectie-eisen Op basis van de gestelde selectie-eisen en de inschrijvingen (inclusief de antwoorden op eventuele verduidelijkingsvragen) is de inschrijving van Essent terzijde gelegd. Deze gehele inschrijving was in zijn geheel niet (rechtsgeldig) ondertekend. 5 Inhoudelijke eisen 5.1 Toetsing op inhoudelijke eisen De inschrijvingen zijn getoetst op de inhoudelijke eisen. Indien een inschrijving niet voldoet aan één of meer inhoudelijke eisen komt deze inschrijving niet voor gunning in aanmerking. 5.2 Conclusie beoordeling inhoudelijke eisen Op basis van de gestelde inhoudelijke eisen en de inschrijvingen (inclusief de antwoorden op eventuele verduidelijkingsvragen) is geen van de inschrijvingen terzijde gelegd. 6/8, datum:

9 Hellemans Consultancy BV 6 Beoordeling gunningscriteria 6.1 Overzicht van de gunningscriteria De inschrijvingen zijn, na toetsing op de selectie-eisen en inhoudelijke eisen beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria (wensen). Gunningscriteria worden gebruikt om de door de inschrijver gedane inschrijving te beoordelen op de mate waarin de inschrijving voldoet aan de gestelde gunningscriteria. In de offerteaanvraag zijn de gunningscriteria en wegingspercentages beschreven. De gunningscriteria zijn beoordeeld door het inkoopteam. 6.2 Conclusie beoordeling van de gunningscriteria Het totaaloverzicht van de beoordeling van de gunningscriteria (prijs / kwaliteit) heeft geresulteerd in navolgende volgorde en kwaliteitsscore; Ranking Inschrijver Kwaliteitsscore Schriftelijke Rangschikking biedingen 1. Delta 52,6% Eneco 93,4% Nuon 94,1% Uitnodiging deelname elektronische veiling Bovengenoemde inschrijvers zijn uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling op 11 juni 2009 om 14:00 uur. Bij de uitnodiging hebben ze informatie ontvangen over hun rangschikking, kwaliteitsscore, best buy prijs, minimale afstand tot best buy en minimale biedstap. 7 Elektronische veiling 7.1 Verloop De veiling is gestart om 14:00 uur en heeft 5 biedronden geduurd. De inschrijver aan wie de opdracht voorlopig is gegund is Delta Energy. Hun winnende bieding is: (biedparameter 1: ; biedparameter 2: ). 7/8, datum:

10 Hellemans Consultancy BV 8 Conclusie voorlopige gunning 8.1 Conclusie Voorgaande in overweging nemende is de opdracht aan Delta Energy voorlopig gegund. De andere partijen zijn op de hoogte gebracht dat zij niet tot de winnaars van deze aanbesteding behoren en dat de opdracht voorlopig is gegund. Hiertegen kan door partijen gedurende 15 dagen bezwaar worden aangetekend. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2012 en eindigt, zonder dat opzegging vereist is, van rechtswege 31 december 2013 uur met optiejaren 2014 en Resultaten Opslag Peak: 1,50 /MWh (exclusief BTW, heffingen en transport, inclusief andere niet nader genoemde kosten (zoals bijvoorbeeld vastrecht)) Opslag Off peak: 1,50 /MWh (exclusief BTW, heffingen en transport, inclusief andere niet nader genoemde kosten (zoals bijvoorbeeld vastrecht)) 10 Definitieve gunning en afmelding Gedurende de Alcatel arrest termijn is door de afgewezen partijen geen bezwaar aangetekend. Derhalve heeft, op basis van de hiervoor vermelde beoordeling van de inschrijvingen, definitieve gunning als volgt plaatsgevonden: Datum Gegund aan 29 juni 2009 Delta Energy De aanbesteding is afgemeld in Luxemburg. 8/8, datum:

11 UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF ISO 9001 ISO OHSAS UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF Maria Theresialaan 99 Postbus KH Roermond Tel: Fax: Memo: AAN : Frits Stevens I.A.A. : Guus Pelzer VAN : Unit Zuiveringsbedrijf DATUM : Stefan van der Linden CORSANR. : zvb/ln ONDERWERP : Bestuursnotitie inkoop energie In deze bestuursnotitie wordt in algemene zin beschreven hoe de Nederlandse energiemarkt functioneert en wordt specifiek voor het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) beschreven op welke wijze energie wordt ingekocht en waar het WBL staat met betrekking tot het vastleggen van de leveringstarieven voor de komende jaren. Omdat het inkopen van Elektriciteit erg veel overeenkomsten heeft met het inkopen van Aardgas is er voor gekozen om in deze notitie in de eerste paragraaf Inkoopmethodiek uitsluitend in te zoomen op de Elektriciteitsmarkt. 1. INKOOPMETHODIEK ENERGIE a. De Nederlandse energiemarkt / opbouw energieprijs De energiemarkt kenmerkt zich door een beperkt aantal aanbieders en prijzen die nagenoeg niet te beïnvloeden zijn. Zo bestaat de Elektriciteitsprijs voor ruim 40% uit netwerk- en meetkosten, energiebelasting en BTW. Deze tarieven worden bij wet vastgesteld en zijn dus niet beïnvloedbaar. Het beïnvloedbare deel (60% van de totale prijs) is het product Elektriciteit zelf, ofwel het leveringsdeel. De prijs hiervan wordt bepaald door Endex (the Amsterdam-based European Energy Derivatives Exchange), de marktreferentie die voor elke aanbieder hetzelfde is. In feite is het de inkoopprijs voor de leverancier. Bovenop het leveringstarief brengt de leverancier een marge voor winst-risico in rekening. Opbouw Elektriciteitsprijs 2009 (All-in tarief = 129,50 / MWh = 0,13 / kwh) Peak = 98 Off-peak = Levering (kwh) 58% Winst-risico (1%) Netwerkkosten 17% Energiebelasting 8% BTW 16%

12 - 2 - b. Marktreferentie Endex Op worden dagelijks actuele prijzen weergegeven voor leveringstarieven van Elektriciteit en Aardgas over verschillende periodes. Elektriciteit wordt aangeboden in de vorm van een Base-Load -prijs en Peak-Load -prijs die uiteindelijk resulteren in een tarief voor dag (peak) en nachtstroom (off-peak) voor de afnemer. Kenmerkend voor de prijsnoteringen op Endex is dat deze op relatief korte periodes grote prijsschommelingen laten zien. Als voorbeeld is in onderstaande grafiek het verloop van de Elektriciteitsprijs voor levering in 2012 weergegeven over de periode vanaf januari Tussen de inkoop in week 28 van 2008 (vorig jaar zomer toen de olie was gestegen tot een record hoogte van 150 Dollar) en de inkoop in week 8 van 2009 zit een verschil van 43,- per MWh. Bij het verbruik van WBL betekenen dit soort schommelingen een verschil van maar liefst 2,5 mln. op de begroting! c. Split purchase Aangezien de energiemarkt de laatste jaren erg volatiel is prijzen zijn veelvuldig aan heftige schommelingen onderhevig is het niet verstandig om energie traditioneel aan te besteden, waarbij het gehele volume in 1 keer op de dag van aanbesteden wordt ingekocht. Het inkoopresultaat is volledig afhankelijk van het moment waarop wordt ingekocht. Gegeven deze marktkarakteristieken is het verstandig om energie in te kopen op basis van gespreide inkoop split purchase, waarbij gedeeltes van het totale volume op verschillende momenten via Endex worden ingekocht. Dit met als doel risico s te spreiden en toch zo laag mogelijke energiekosten te realiseren.

13 - 3 - d. Gezamenlijke inkoop Om op basis van beschreven inkoopmethodiek ( split purchase ) te kunnen inkopen en om hierbij een zo laag mogelijke marge voor winst-risico bij de leverancier te realiseren is het noodzakelijk om een voldoende groot inkoopvolume met een aantrekkelijk profiel te hebben. Hoe groter het vermogen wat continue wordt afgenomen (base-load), des te aantrekkelijker een (groep) afnemer(s) voor een leverancier is. Dit was voor het WBL aanleiding om vanaf 2004 gezamenlijk in te kopen in het energie inkoopcollectief de gezamenlijke waterbedrijven. Inmiddels bestaat het collectief uit 10 waterschappen (waaronder ook WRO en WPM) en één drinkwaterbedrijf. Voor het inkopen van energie laat het inkoopcollectief zich bijstaan door een adviseur, in dit geval Hellemans Consultancy. Omdat de samenwerking als zeer succesvol werd ervaren is eind vorig jaar (na een evaluatie) besloten om de samenwerking voort te zetten voor de periode 2012 t/m e. Europese aanbesteding / veiling Voor het selecteren van de leverancier heeft het collectief voor de periode en de periode op basis van een eisen- en wensenpakket dat door inbreng van alle leden van het inkoopcollectief is samengesteld een (Europese) aanbesteding gehouden waarbij potentiële leveranciers met behulp van een veiling tegen elkaar hebben geboden op de te hanteren winstmarge (opslag) die de leverancier - per MWh - gedurende de looptijd van het contract aan het inkoopcollectief in rekening mag brengen. De veilingprocedure heeft plaats gevonden volgens de zogenaamde Engelse Veiling. Dit betekent dat aanbieders in diverse biedronden de gelegenheid kregen om hun winstmarge te verlagen als reactie op biedingen van andere aanbieders. De aanbieder die voldeed aan alle selectie-eisen en die de economisch meest voordelige inschrijving had gedaan (ook kwaliteitsaspecten zijn meegewogen), kreeg de opdracht gegund. f. Inkoopstrategie marktconforme leveringstarieven Bij de inkoopstrategie waarbij de focus ligt op risicospreiding is het belangrijk een voldoende grote tijdspanne tussen het moment van inkoop en levering te hebben. De gehele inkoopstrategie is gebaseerd op horizontale inkoop per jaar. De markt wordt per leveringsjaar bekeken, er wordt niet per maand of per kwartaal ingekocht. Vanwege budgettaire redenen is het streven om de inkoop telkens een jaar voor aanvang van een leveringsjaar volledig afgerond te hebben. De gehele inkoopstrategie bestaat uit 3 verschillende deelstrategieën. Door de snelle ontwikkelingen in de markt is het wenselijk, in overleg met de leverancier, de strategie te mogen veranderen. De afgelopen jaren is gebleken dat mutaties in de Elektriciteitsprijs dikwijls veroorzaakt worden door sentimenten en dus niet verklaarbaar zijn, laat staan voorspelbaar. Vooral door het onvoorspelbare karakter zal een inkoopstrategie niet gericht moeten zijn op kostenbesparing, maar op het vermijden van meerkosten door het spreiden van de inkoopmomenten. Spreiding heeft als consequentie dat er bijna nooit op de duurste momenten gekocht zal worden maar ook niet op de goedkoopste momenten, maar gemiddeld gezien zal altijd een marktconform tarief worden genoten en waar mogelijk beter dan dat. Het collectief denkt een marktconform Elektriciteitstarief te kunnen realiseren door het toepassen van een mix van de volgende drie inkoopstrategieën: 1. Inkoop van 25% van het in te kopen volume direct na aanbesteden 25% van het volume (dus van elk jaar 25%) zal, indien de energiemarkt zich na afronding van de aanbestedingsprocedure op een redelijk niveau bevindt worden ingekocht.

14 ,5% van het volume wordt ingekocht via een inkoop portfoliomodel Met dit model worden vooraf afspraken gemaakt onder welke voorwaarden delen van volumina worden ingekocht en nieuwe targets worden vastgesteld. Voorbeeld Inkoopscript Elektriciteit Maximale Target zetten voor inkoop totale volume Insteek: niet in een dalende markt kopen % klikken Tijdsduur inkoop bepaald volume maximaliseren Prijs Euro/MWh % klikken % klikken Start: Minimale Target zetten voor inkoop totale volume Tijd Blijft Dit model is gebaseerd op het feit dat: - Er niet in een dalende markt wordt ingekocht en; - Er met flexibele targets (= te realiseren prijsniveau) wordt gewerkt; - Er wordt gewerkt met stappen van 2,- per klik; - Spreiding van de klikmomenten is essentieel om risico te spreiden; - Klikmodel kan lopen zonder intensieve tijdsbesteding via de leverancier; - Toch meeliften op goedkope momenten in de markt ,5% van het volume wordt ingekocht op periodiek vaste momenten Uit het verleden is gebleken dat energieprijzen in het 1 e en 2 e kwartaal lager zijn dan in het 3 e en 4 e kwartaal. In overleg met de leverancier is gekozen voor een model waarbij voor 37,5% van het totale volume in het 1 e en 2 e kwartaal wekelijks een vast volume (ongeacht emotie) wordt ingekocht. 2. INKOOPRESULTATEN Elektriciteit: In onderstaand overzicht is weergegeven welke besparing WBL bij de inkoop van Elektriciteit over de periode heeft gerealiseerd t.o.v. de markt. TARI EVEN ELEKTRI CI TEI T / MWh (Excl. BTW) Totaal Reguliere Winstmarge Resultaat Gemiddelde Tarief Resultaat Totaal Jaarvolume Result aat Winstmarge WBL winstmarge Marktprijs WBL Marktprijs Resultaat MWh ( Excl. BTW) ,50 1,62 0,88 69,59 68,94 0,65 1, ,50 1,62 0,88 67,65 67,77 0,12-0, ,50 1,62 0,88 69,35 66,10 3,25 4, ,50 1,00 1,50 74,66 75,61 0,95-0,

15 - 5 - Aardgas: Voor de inkoop van Aardgas t.b.v. de slibdrogers werkt WBL sinds 2007 samen met collega waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier die in Beverwijk, als enige ander waterschap in Nederland, een slibdroger in beheer hebben met een vergelijkbaar Gasverbruik. De inkoop van Aardgas heeft een deels vergelijkbare strategie gekend. De besparing die WBL bij de inkoop van Aardgas over de periode heeft gerealiseerd t.o.v. de markt is weergegeven in onderstaand overzicht. TARI EVEN AARDGAS / m³ ( Excl. BTW) Totaal Reguliere Winstmarge Resultaat Gemiddelde Tarief Resultaat Totaal Jaarvolume Result aat Winstmarge WBL winstmarge Marktprijs WBL Marktprijs Resultaat m³ ( Excl. BTW) ,0300 0,0283 0,00 0,23 0,21 0,02 0, ,0300 0,0283 0,00 0,26 0,26 0,00-0, ,0200 0,0074 0,01 0,31 0,34 0,04-0, Omdat het inkooptechnisch onverstandig is om onze kleinere gasaansluitingen mee te laten liften in de aanbesteding van de slibdrogers, werkt WBL voor de inkoop van Aardgas t.b.v. de kleinere gasaansluitingen samen met hetzelfde collectief als voor de inkoop van Elektriciteit. Begin dit jaar is een Europese aanbesteding gehouden voor de leveringsperiode 2010 t/m 2012 waarbij de leveringstarieven direct zijn vastgelegd. 3. POSITIES per Elektriciteit: Als gevolg van de recessie zijn de energieprijzen het laatste jaar extreem gedaald. Voor het collectief was dit reden om de leveringsjaren 2010 en 2011 versneld volledig dicht te kopen. In onderstaand overzicht zijn de uiteindelijke Elektriciteitstarieven voor dag (peak) en nachtstroom (off-peak) inclusief winstmarge voor de leverancier weergegeven over de periode 2006 t/m Als gevolg van de marktontwikkelingen en de gekozen inkoopmethodiek wordt in 2011 ruim ,- (Excl. BTW) minder betaald voor de levering van Elektriciteit als in Voor de periode is onlangs een aanbesteding gehouden en zal de eerste 25% van het volume op korte termijn worden ingekocht. TARIEVEN / MWh (Excl. BTW) Totaal ELEKTRICITEIT Winstmarge Jaarvolume Leveringskost en Geklikt Peak Off-Peak Gem. WBL MWh ( Excl. BTW) % 79,42 58,46 68,94 1, % 75,75 59,78 67,77 1, % 74,80 57,40 66,10 1, % 98,28 52,93 75,61 1, % 89,21 48,04 68,63 1, % 84,85 42,97 63,91 1,

16 - 6 - Aardgas: Voor Aardgas t.b.v. de slibdrogers is in 2008, ingegeven de explosieve prijsontwikkelingen, besloten om het totale volume voor 2009 en 2010 versneld volledig dicht te kopen met als doel binnen de begroting te kunnen blijven. Voor de periode 2011 en verder wordt binnenkort een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart waarbij vooralsnog geen aanleiding is om af te wijken van de beschreven inkoopstrategie. TARIEVEN / m³ (Excl. BTW) Totaal AARDGAS Winstmarge Jaarvolume Leveringskost en Geklikt Tarief WBL (Excl. Winstmarge) WBL m³ ( Excl. BTW) % 0,2064 0, % 0,2617 0, % 0,3429 0, % 0,2598 0,

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure

Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Printvoorzieningen SKVOB e.o. Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens openbare procedure Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 SKVOB e.o. 3 1.2 Aanleiding, doel en gewenst resultaat

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Vaste en mobiele telefonie-infrastructuur Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Kenmerk NOP-WCS-14275 Status Definitief Datum 7 januari 2015 CPV code(s)

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie