NEDERLANDERS & MONDIAAL BURGERSCHAP 2012 JONGEREN & MONDIAAL BURGERSCHAP 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDERS & MONDIAAL BURGERSCHAP 2012 JONGEREN & MONDIAAL BURGERSCHAP 2012"

Transcriptie

1 METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING NEDERLANDERS & MONDIAAL BURGERSCHAP 2012 JONGEREN & MONDIAAL BURGERSCHAP 2012 Amsterdam, 11 oktober 2012 Auteurs: Christine Carabain, Marije van Gent NCDO, afdeling Kennisverzameling en Onderzoek Postbus GA Amsterdam (0)

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De constructie van de vragenlijst Testen vragen(lijsten) Gedragingen Zuinig omgaan met water en energie Mobiliteit Recycling en omgaan met afval Consumentengedrag Informatie zoeken en je mening geven over mondiale vraagstukken Politieke participatie Geven aan goede doelen en vrijwilligerswerk Omcoderen variabelen Mondiaal Burgerschap Inde 9 3. Drie principes Wederzijdse afhankelijkheid, gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid Schaalconstructie Steekproef en respondenten Dataverzameling Steekproeftrekking 13 Respons 13 Weegverantwoording Literatuur 15 2 / 15

3 1. Inleiding Dit jaar heeft NCDO voor het eerst mondiaal burgerschap onder Nederlanders in kaart gebracht. Er zijn drie studies verricht met drie verschillende groepen, namelijk kinderen (9 t/m 12 jaar), jongeren (12 t/m 17 jaar) en volwassenen (18 jaar en ouder). Deze methodologische verantwoording heeft betrekking op de studies onder jongeren en volwassenen. Een voorwaarde voor het nauwkeurig in kaart brengen van mondiaal burgerschap is dat de uitspraken gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens. NCDO heeft daarom gekozen voor een samenwerking met TNS NIPO waarbij gebruik is gemaakt van het online panel TNS NIPObase voor het verzamelen van de gegevens. Gebruik van een online panel kan, hoewel steeds in mindere mate, nog steeds problemen opleveren wat betreft de representativiteit. TNS NIPO probeert dit te voorkomen door hierbij de werving van de respondenten al aandacht voor te hebben. Indien ondervertegenwoordiging in het panel dreigt voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld agrariërs, alleenstaanden of studenten, probeert zij weer tot representativiteit te komen door wervingsacties op deze doelgroepen te richten. Alle uitspraken in de rapporten zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten onder een representatieve steekproef van de Nederlandse jongeren en volwassenen (voor meer uitgebreide informatie zie hoofdstuk 4). Het is niet te vermijden om met een steekproef te werken omdat het vanzelfsprekend praktisch onmogelijk is om iedere Nederlander ouder dan 12 jaar te bevragen. Het werken met een steekproef heeft echter wel tot gevolge dat alle uitspraken in de twee publicaties kansuitspraken zijn op basis van beschrijvende en inferentiële statistiek. De beoogde structuur van deze studie onder jongeren en volwassen is longitudinaal. Dit houdt in dat zoveel mogelijk respondenten door de jaren heen gevolgd zullen gaan worden. Er is gekozen voor deze onderzoeksopzet omdat zo wordt gepoogd inzicht te krijgen in hoe mondiaal burgerschap zich binnen Nederlanders door de jaren heen ontwikkelt. Aangezien de rapporten Jongeren & Mondiaal Burgerschap 2012 en Nederlanders & Mondiaal Burgerschap 2012 een eerste meting naar mondiaal burgerschap betreffen, kunnen er logischerwijs nog geen uitspraken worden gedaan over ontwikkeling op het terrein van mondiaal burgerschap binnen personen. 3 / 15

4 2. De constructie van de vragenlijst De operationalisatie ten behoeve van de constructie van de vragenlijsten is gebaseerd op de door NCDO gehanteerde definitie van mondiaal burgerschap (Carabain et al. 2012). Deze definitie luidt als volgt: De mondiale dimensie van burgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. De definitie bevat vier cruciale onderdelen: gedrag en de drie principes van wederzijdse afhankelijkheid, de gelijkwaardigheid van mensen en gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale problemen. Deze vier onderdelen vormen samen de kern van de vragenlijsten Testen vragen(lijsten) De vragen zijn op twee manieren getest. Ten eerste zijn de vragenlijsten getest aan de hand van zogenoemde cognitieve interviews met twaalf personen. Vervolgens zijn de vragen twee maal in een online enquête voorgelegd aan ongeveer 500 respondenten per test. De vragen zijn op basis van de resultaten van deze voorstudies aangescherpt. Daarnaast is er naar gestreefd om de vragenlijsten voor jongeren en volwassenen zoveel mogelijk overeen te laten komen om vergelijkingen tussen deze twee groepen te vereenvoudigen en te optimaliseren. Gezien het leeftijdsverschil en bijbehorend verschil in leefwijzen is het desondanks onvermijdelijk dat de vragenlijsten voor de twee onderzoeksgroepen op sommige punten afwijken van elkaar Gedragingen Er worden grofweg twee typen gedragingen verbonden aan mondiaal burgerschap onderscheiden. Dit type gedragingen zijn verbonden met of de duurzaamheid van de natuur of de duurzaamheid van de samenleving. Gedrag dat gerelateerd is met duurzaamheid van de samenleving is gedrag verbonden met sociale- en economische rechtvaardigheid (Carabain et al., 2012a). Gedrag gerelateerd aan duurzaamheid van de natuur is gedrag waarbij niet alleen de behoeften van de huidige generatie en maar ook de behoeften van toekomstige generaties centraal staan. Vervolgens is getracht om deze twee vormen van duurzaamheid te koppelen aan een aantal concrete gedragingen. NCDO onderscheid negen soorten gedragingen verbonden aan duurzaamheid van de natuur of samenleving: 1) zuinig omgaan met water en energie, 2) mobiliteit 3) recycling en omgang met afval, 4) consumentengedrag, 5) informatie zoeken en 6) je mening geven over mondiale vraagstukken, 7) politieke participatie, 8) doneren aan goede doelen en 9)vrijwilligerswerk. NCDO ziet deze 9 gedragingen als uitingen van mondiaal burgerschap. Echter, NCDO pretendeert hiermee niet te 4 / 15

5 zijn gekomen tot een uitsluitende en uitputtende lijst van gedragingen gerelateerd aan mondiaal burgerschap. In navolging van Kaiser en zijn collega s (2003) wordt gesteld dat gedragingen op het vlak van energieen waterbesparing, mobiliteit en hergebruik en omgang met afval met name een positieve invloed hebben op de duurzaamheid van de natuur, terwijl politieke participatie voornamelijk een positieve invloed op de duurzaamheid van de samenleving heeft. Voor de overige gedragingen is het lastiger om een onderscheid te maken tussen invloeden op duurzaamheid van natuur of samenleving. Consumentengedrag, informatie zoeken en je mening geven over mondiale vraag stukken, doneren aan goede doelen of vrijwilligerswerk kunnen zowel bijdragen aan duurzaamheid van de natuur als duurzaamheid van de samenleving. In de publicatie Nederlanders & Mondiaal burgerschap 2012 wordt de keuze voor het type gedrag uitgebreid beargumenteerd (Carabain et al., 2012b). De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd en geïnspireerd op studies die zich richten op ecologisch gedrag (Kaiser en Wilson, 2004; Kaiser et al., 2007), filantropisch gedrag (Schuyt et al., 2011), actief burgerschap (Ten Dam et al., 2010) en draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking (Hento, 2011). Zoals in de verkenning naar mondiaal burgerschap wordt uitgelegd (Carabain et. al., 2012a) ziet NCDO mondiaal burgerschap in het verlengde van actief burgerschap. Naast items over duurzaam gedrag, informatie zoeken etc., zijn daarom ook vrijwilligerswerk en politieke participatie in Nederland relevante thema s. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen gedrag op lokaal of mondiaal niveau Zuinig omgaan met water en energie De stellingen die de mate waarin Nederlanders zuinig omgaan met energie en water meten, richten zich op een aantal dagelijkse activiteiten. Het wel of niet gebruiken van een wasdroger werd niet relevant bevonden voor jongeren. In plaats daarvan werd de jongeren een stelling over het laten branden van licht na het verlaten van een kamer voorgelegd. Tabel 2.1 Stellingen over zuinig omgaan met water en energie Stellingen Volwassenen Jongeren Z1 Ik laat de kraan lopen tijdens het tandenpoetsen. (-) Z2 Ik laat de oplader in het stopcontact zitten als ik mijn mobieltje heb opgeladen. (-) Z3 Ik laat het licht branden wanneer ik als laatste de kamer verlaat. (-) Z4 Ik gebruik een wasdroger. (-) Bij alle stellingen over het omgaan met water en energie richten de antwoordcategorieën zich op de frequentie van het gedrag: (bijna) nooit, soms, vaak, en (bijna) altijd Mobiliteit Er zijn twee categorieën stellingen te onderscheiden over mobiliteit. De ene set stellingen richt zich op gedrag en de andere set vragen zich richt op bezit. De meeste stellingen over mobiliteit bleken niet relevant voor jongeren. Aan hen is slechts één vraag gesteld over gedragingen op dit terrein. 5 / 15

6 Tabel 2.2 Stellingen over mobiliteit Stellingen Volwassenen Jongeren M1 Als ik op vakantie ga, neem ik het vliegtuig (-) M2 Ik neem de trein (+) M3 Als ik binnen mijn woonplaats ergens naar toe moet, neem ik de auto. (-) M4 Als ik mag kiezen, laat ik me liever wegbrengen met de auto dan dat ik fiets. (-) M5 Ik heb een hybride auto (dit is een auto die gedeeltelijk elektrisch rijdt). (+) M6 In mijn huishouden hebben we minstens één auto. (-) Bij gedragsvragen zijn de eerder genoemde antwoordcategorieën die zich richten op de frequentie van het gedrag aangeboden. De stellingen die zich richten op bezit zijn aangeboden met twee antwoordcategorieën, namelijk ja en nee Recycling en omgaan met afval Aan de volwassenen en de jongeren zijn drie stellingen voorgelegd gerelateerd aan recycling en omgaan met afval. Recyclen en omgaan met afval liggen in grote mate in het verlengde van elkaar. Tabel 2.3 Stellingen over recycling en omgaan met afval Stellingen Volwassenen Jongeren R1 Ik gooi eten weg dat over is, ook als het nog goed is. (-) R2 Ik doneer goederen (kleding, schoenen, computers etc.) (+) R3 Ik gooi lege batterijen thuis bij de rest van mijn afval. (-) R4 Ik gooi afval op straat. (-) R5 Ik gebruik plastic tasjes meer dan 1 keer. (+) Alle stellingen werden met de eerder genoemde antwoordcategorieën gericht op de frequentie van het gedrag aangeboden Consumentengedrag Er is gekeken naar een aantal aspecten van consumentengedrag. Sommige stellingen richten zich direct op het (dagelijkse) consumptiegedrag, terwijl andere stellingen zich richten op eerder gemaakte duurzaam keuzes. De jongeren zijn alleen die gedragingen voorgelegd die het meest op hun leeftijd en bijbehorend consumptiegedrag van toepassing zijn. Tabel 2.4 Stelling over duurzaam consumentengedrag Stellingen Volwassenen Jongeren C1 Ik koop producten, ook al weet ik dat ze door kinderen zijn gemaakt. (-) C2 Ik koop tweedehands spullen. (+) C3 Ik eet vlees. (-) C4 Als ik vlieg compenseer ik de CO2-uitstoot (dat wil zeggen dat ik een etra geldbedrag betaal waarmee bomen geplant worden). (+) C5 Ik koop fairtrade producten (producten met een keurmerk van eerlijke handel). (-) C6 Ik heb in mijn huishouden een contract voor groene stroom. (+) C7 Het geld op mijn spaarrekening wordt geïnvesteerd in zaken die goed zijn voor mens, natuur en klimaat (groen/duurzaam sparen). (+) De stellingen die zich richten op (dagelijks) consumptiegedrag (C1 t/m C5) werden aangeboden met antwoordcategorieën die betrekking hebben op de frequentie van het gedrag: (bijna) nooit, soms, 6 / 15

7 vaak, en (bijna) altijd. De stellingen die gaan over al gemaakte keuzes (C6 en C7) werden aangeboden met twee antwoordmogelijkheden: ja en nee Informatie zoeken en je mening geven over mondiale vraagstukken Informatie zoeken is gemeten aan de hand van twee stellingen waarbij de ene stelling zich richt op het nieuws volgen via de traditionele media (televisie, radio of krant), en de andere op het nieuws volgen via nieuwe media, zoals het internet. Er is tevens gemeten in hoeverre jongeren en volwassenen hun mening uiten over mondiale vraagstukken. Hierbij werden verschillende typen van meningsuiting onderscheiden, namelijk door er over te praten met andere mensen en meningsuiting via internet en in het bijzonder via de sociale media. Tabel 2.5 Stellingen over Informatie zoeken en je mening uiten over mondiale vraagstukken Stellingen Volwassenen Jongeren I1 Ik volg nieuws over het problemen in de wereld via internet. (+) I2 Ik volg nieuws over problemen in de wereld via televisie, radio of krant. (+) I3 Ik geef online mijn mening over problemen in de wereld via website, blog of twitter. (+) I4 Ik zeg er wat van als familie of vrienden iets doen dat niet goed is voor het milieu. (+) I5 Ik steun goede doelen op Facebook of Hyves door vind ik leuk (of like ) aan te klikken of door fan te worden. (+) I6 Ik praat over milieuproblemen. (+) I7 Ik praat over de armoede in de wereld. (+) I8 Ik doe mee aan (online) handtekeningenacties. (+) Alle stellingen over informatie zoeken en meningsuiting werden aangeboden met de antwoordcategorieën die zich richten op de frequentie van het gedrag Politieke participatie Politieke participatie is op verschillende niveaus gemeten, oplopend van stemmen wanneer er verkiezingen zijn tot actief lid zijn van een politieke partij. Deze gedragingen zijn logischerwijs alleen van toepassing op volwassenen en dus ook niet aan de jongeren voorgelegd. Tabel 2.6 Stellingen over politieke participatie Stellingen Volwassenen Jongeren P1 Ik stem wanneer er verkiezingen zijn. (+) P2 Ik ben actief lid van een politieke partij. (+) P3 Ik ben lid van een vakbond. (+) De stelling over stemmen werd aangeboden met de antwoordcategorieën gericht op de frequentie van het gedrag. Bij de stellingen over lidmaatschap kon de respondent kiezen uit ja of nee Geven aan goede doelen en vrijwilligerswerk De vragen die zich richten op geven aan goede doelen verschillen tussen jongeren en volwassenen. De vragen over geefgedrag gesteld aan jongeren zijn meer algemeen van aard. Daarentegen wordt er aan de volwassenen specifiek gevraagd naar een aantal terreinen (sport, natuur & milieu, geloof, 7 / 15

8 ontwikkelingshulp, buurthuis of andere activiteiten in de buurt, mensenrechten, anders namelijk) waarop zij kunnen bijdragen. Tabel 2.7 Vragen over geven aan goede doelen en vrijwilligerswerk Vragen Volwassenen Jongeren G1 Heb je de afgelopen 12 maanden geld ingezameld voor goede doelen via een actie, bijvoorbeeld door een sponsorloop, vastenactie, verkoopactie of een andere actie? (ja/nee/weet niet) G2 Heb jij de afgelopen 12 maanden zelf geld gegeven aan goede doelen via bijvoorbeeld collecte, sms-actie, Glazen Huis, of op een andere manier? euro G3 Heeft u de afgelopen 12 maanden geld gegeven aan goede doelen via bijvoorbeeld collecte, acceptgiro, vast donateurschap etc. op het terrein van: a. Sport b. Natuur & milieu c. Geloof d. Ontwikkelingshulp e. Buurthuis of andere activiteiten in de buurt f. Mensenrechten g. Anders, namelijk (ja/nee) G4 Per terrein vraag G3 uitvragen. Hoeveel heeft u hieraan gegeven? Indien u het niet precies weet, wilt u het dan zo goed mogelijk schatten?..euro G5 Heeft u/heb je de afgelopen 12 maanden als vrijwilliger iets gedaan voor een club of organisatie op het gebied van: a. Sport b. Natuur & milieu c. Geloof d. Ontwikkelingshulp e. Buurthuis of andere activiteiten in de buurt f. Mensenrechten g. Anders, namelijk G6 Hoe vaak bent u / ben je in het jaar / 12 maanden als vrijwilliger actief geweest? a. Een of enkele malen per jaar b. Ongeveer 1 keer per maand c. Ongeveer 1 keer per week d. Vaker dan 1 keer per week G7 Ik ben vaste donateur van één of meerdere goede doelen De vragen over vrijwilligerswerk zijn min of meer gelijk voor jongeren en volwassen (zie tabel 2.7: G5 en G6). De jongeren werden er wel op gewezen dat zij activiteiten in het kader van hun maatschappelijke stage hier buiten beschouwing dienen te laten Omcoderen variabelen Ten behoeve van de leesbaarheid van de figuren in de beide publicaties zijn alle antwoorden op de stellingen gedichotomiseerd (waarbij 1= vaak of (bijna) altijd en 0= soms of (bijna) nooit). Vervolgens zijn er samenvattende variabelen gemaakt per subtype van mondiaal burgerschap. Deze samengestelde variabelen zijn gebaseerd op het gemiddelde van de dichotome scores op de stellingen per type gedrag. Hiertoe zijn eerst de antwoorden op alle negatief geformuleerde stellingen omgecodeerd in positieve richting (waarbij 0= vaak of (bijna) altijd en 1= soms of (bijna) nooit. Bij de vragenlijst voor de volwassenen zijn een aantal stellingen dichtotoom (ja/nee vragen). De antwoordopties ja is 8 / 15

9 samengevoegd met antwoordopties vaak of (bijna) altijd, de antwoordoptie nee is samengevoegd met de antwoordopties soms of (bijna) nooit Mondiaal Burgerschap Inde In de voorafgaande paragraaf hebben we verschillende typen mondiaal burgerschap gedragingen afzonderlijk gerapporteerd. Op basis van een selectie van de in paragraaf 2.1 beschreven gedragingen voor jongeren en volwassenen is er een inde geconstrueerd waarop mensen een score van minimaal 0 en maimaal 100 kunnen scoren. Deze inde is geconstrueerd op basis van de (positief gecodeerde) gedichotomiseerde variabelen, zoals beschreven in de vorige paragraaf. Bij de volwassenen is de inde gebaseerd op een selectie van in totaal 30 specifieke mondiaal burgerschap gedragingen. Bij de jongeren zijn dit er 19. Elke item heeft een even zwaar gewicht gekregen. Alle type gedragingen verbonden aan duurzaamheid van de natuur of samenleving zoals onderscheiden in paragraaf 2.1 zijn in deze inde vertegenwoordigd, afgezonderd van politieke participatie in het geval van de jongeren. 9 / 15

10 3. Drie principes De mate waarin Nederlanders de principes gelijkwaardigheid van mensen, wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en gedeelde verantwoordelijkheid aanhangen wordt onder jongeren en volwassenen gemeten. Voor de meting onder jongeren en volwassen zijn dezelfde stellingen gebruikt Wederzijdse afhankelijkheid, gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid In deze paragraaf staan de stellingen beschreven die in de vragenlijst zijn opgenomen om de mate waarin jongeren en volwassen de drie principes aanhangen te meten. De stellingen werden aangeboden met de antwoordcategorieën: helemaal mee oneens, mee oneens, er tussen in, mee eens, helemaal mee eens en weet niet. De volgende zeven stellingen hebben betrekking op het principe van gelijkwaardigheid. Tabel 3.1 Stellingen over gelijkwaardigheid van mensen Stellingen A1 Ik vind de normen en waarden van mijn eigen cultuur beter dan die van andere culturen. (-) A2 Vrijheid van meningsuiting is voor mensen in arme landen minder belangrijk dan voor mensen in Nederland. (-) A3 Wij zijn in Nederland rijker dan mensen in arme landen omdat we zaken beter aanpakken. (-) A4 Ik heb liever mensen van mijn eigen cultuur naast me wonen dan mensen uit een andere cultuur. (-) A5 Ik vind het erg dat een kind uit een arm land minder kansen krijgt dan ik. (+) A6 Ik vind de islam net zo goed of slecht als het christendom. (+) A7 Ik vind dat ik meer kansen moet hebben op een baan in Nederland dan een Pool die hier een baan zoekt. (-) Er zijn 8 stellingen in de vragenlijst opgenomen ten behoeve van het meten van het principe wederzijdse afhankelijkheid in de wereld. Tabel 3.2 Stellingen over wederzijdse afhankelijkheid in de wereld Stellingen W1 Ik kan een bijdrage leveren aan het oplossen van wereldproblemen door de keuzes die ik maak in mijn dagelijks leven. (+) W2 Als Nederland geen asielzoekers meer toelaat, dan krijgen de landen om ons heen meer asielzoekers. (+) W3 Rijke landen hebben voordeel bij het oplossen van armoede in arme landen. (+) W4 Nederland heeft andere landen niet nodig om geld te verdienen. (-) W5 Sommige kleding is in Nederland zo goedkoop omdat het wordt gemaakt in arme landen door mensen die weinig geld verdienen. (+) W6 Nederland heeft geen last van de werkloosheid in andere landen. (-) W7 Het beschermen van grote bossen in Brazilië, zodat die niet gekapt worden, is goed voor het klimaat in Nederland. (+) W8 Als de ijskappen op de Noord- en Zuidpool smelten, merken wij daar in Nederland niets van. (-) 10 / 15

11 De volgende zeven stellingen zijn opgenomen in de vragenlijst om het principe van gedeelde verantwoordelijkheid voor mondiale vraagstukken te meten. Tabel 3.3 Stellingen over gedeelde verantwoordelijkheid Stellingen S1 Nederland moet arme landen helpen met het oplossen van hun problemen. (+) S2 Mensen in arme landen moeten zelf hun armoede oplossen. (-) S3 Nederland moet zich niet bemoeien met hoe andere landen omgaan met hun natuur.(-) S4 Ik voel me verantwoordelijk als ik zie hoe arm sommige mensen in de wereld zijn. (+) S5 De Nederlandse regering moet zich alleen richten op problemen in Nederland. (-) S6 Mensen hebben gezamenlijk de plicht om slachtoffers van natuurrampen overal ter wereld te helpen. (-) S7 Ik vind dat de Nederlandse regering andere landen erop moet aanspreken als zij zich niet aan de mensenrechten houden. (+) Op basis van de antwoorden op de stellingen in de bovenstaande tabellen is per principe een schaal geconstrueerd. Hiertoe zijn eerst de antwoorden op alle negatief geformuleerde stellingen omgecodeerd in positieve richting Schaalconstructie In eerste instantie is een eploratieve factoranalyse uitgevoerd om vast te stellen of er sprake was van uni-dimensionaliteit van de drie geconstrueerde schalen. Dit was inderdaad het geval wat betreft de geconstrueerde schaal behorend bij het principe van gedeelde verantwoordelijkheid. De schalen van de principes gelijkwaardigheid van mensen en wederzijdse afhankelijkheid bleken echter multidimensionaal. Op basis van de eerste eploratieve analyse is dan ook besloten in het geval van gelijkwaardigheid de stelling Ik vind het erg dat een kind uit een arm land minder kansen krijgt dan ik niet mee te nemen in de schaalconstructie. In het geval van het principe van wederzijdse afhankelijkheid zijn drie stellingen niet meegenomen: Nederland heeft geen last van de werkeloosheid in andere landen, Als Nederland geen asielzoekers meer toelaat, dan krijgen de landen om ons heen meer asielzoekers en Rijke landen hebben voordeel bij het oplossen van armoede in arme landen. Vervolgens zijn er confirmatieve factoranalyses (CFA) uitgevoerd om de zogenoemde fit van de drie uni-dimensionale schalen vast te kunnen stellen. Op basis van de resultaten van de initiële confirmatieve factoranalyses is besloten om in de constructie van de schaal van gedeelde verantwoordelijkheid alsnog twee stellingen te verwijderen namelijk De Nederlandse regering moet zich alleen richten op problemen in Nederland en Ik vind dat de Nederlandse regering andere landen erop moet aanspreken als zij zich niet aan de mensenrechten houden. De resultaten van de definitieve confirmatieve factoranalyses zijn te vinden in tabel / 15

12 Tabel 3.1 Confirmatieve factoranalyses van de schalen. N Chikwadraat RMSEA Volwassenen Gedeelde verantwoordelijkheid Gelijkwaardigheid van mensen **.029 Wederzijdse afhankelijkheid **.047 Jongeren Gedeelde verantwoordelijkheid **.045 Gelijkwaardigheid van mensen **.039 Wederzijdse afhankelijkheid **.061 De waarden van de Chi-kwadraat en de RMSEA tonen aan dat er sprake is van een redelijke fit van de modellen (Hair et al., 2010). Er zijn vervolgens betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach, 1951) uitgevoerd op de gereduceerde schalen van gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid van mensen en wederzijdse afhankelijkheid. Tabel 3.2 Betrouwbaarheid van de schalen. Aantal Items Cronbach s alfa Volwassenen Gedeelde verantwoordelijkheid 5.73 Gelijkwaardigheid van mensen 6.67 Wederzijdse afhankelijkheid 5.59 Jongeren Gedeelde verantwoordelijkheid 5.70 Gelijkwaardigheid van mensen 6.68 Wederzijdse afhankelijkheid 5.56 De betrouwbaarheid van de schalen gelijkwaardigheid van mensen en gedeelde verantwoordelijkheid zijn met een Cronbach s alfa van 0,7 voor de meting onder de jongeren en volwassen is voldoende. De alfa voor de schaal van wederzijdse afhankelijkheid (0.6) is wat aan de lage kant, maar wordt eveneens beschouwd als voldoende (Kline, 1999). Deze schaalconstructies zijn een eerste poging om de drie principes te meten en om de theoretische definiëring van mondiaal burgerschap empirisch te vertalen. Op langere termijn moet blijken of deze schalen ook echt betrouwbaar en valide zijn. Er is herhaling van onderzoek nodig om beter te kunnen bepalen of deze stellingen inderdaad de achterliggende constructen vertegenwoordigen die de onderzoekers beogen te meten en of de uitkomsten onder verschillende onderzoekspopulaties met elkaar overeenkomen. Ondanks dit bewustzijn van deze tekortkomingen achten de onderzoekers de schalen voor nu voldoende betrouwbaar om mee te kunnen nemen in deze studie. 12 / 15

13 4. Steekproef en respondenten 4.1. Dataverzameling TNS NIPO heef tin opdracht van NCDO het veldwerk verricht voor de studie naar Mondiaal Burgerschap in Nederland. Het betreft een representatieve studie onder Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar en één onder Nederlanders van 18 jaar en ouder Steekproeftrekking De studies zijn uitgevoerd binnen het online panel van de TNS NIPObase. De TNS NIPObase is een database met huishoudens ( respondenten) die regelmatig meedoen aan onderzoek van TNS NIPO. Het panel is representatief voor de Nederlandse en gecertificeerd volgens de ISO normen (ISO en ISO 26362). Drieduizend respondenten zijn voor de studie onder volwassen Nederlanders (18 jaar en ouder) uitgenodigd om deel te nemen. Omdat de respons onder jongere Nederlanders in het algemeen lager is, zijn in eerste instantie een overmatig aantal respondenten in deze groep uitgenodigd. In tabel 4.1 is de respons en verdeling in de steekproef per leeftijdscategorie weergegeven. Tabel 4.1 Steekproeftrekking Leeftijd Ideaalcijfers Respons Verdeling steekproef ,80% 82% 10,11% ,99% 82% 4,73% ,29% 81% 6,71% ,36% 78% 7,29% ,06% 76% 8,33% ,92% 73% 9,88% ,03% 71% 10,56% ,13% 68% 10,48% ,72% 67% 9,13% ,73% 68% 8,87% ,81% 66% 9,52% ,18% 62% 4,39% 100,00% 100,00% Er waren geen structurele verschillen in de respons van de 12- tot 18-jarigen. Deze steekproef is ook getrokken op basis van een representatieve verdeling Respons De gegevens voor deze studie zijn online verzameld. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van dinsdag 19 juni 2012 tot en met zondag 1 juli De volwassen hadden gemiddeld 17 minuten nodig om de vragenlijst in te vullen. De jongeren hadden gemiddeld 14 minuten nodig om de vragenlijst in te 13 / 15

14 vullen. De vragenlijst van de jongeren bevat minder vragen dan de vragenlijst van de volwassen. TNS NIPO heeft de uitgenodigde respondenten die niet reageerden twee reminders gestuurd om hen alsnog over te halen aan de studie deel te nemen. Aan het einde van de vragenlijst is de respondenten gevraagd of zij volgend jaar opnieuw zouden willen deelnemen aan dit onderzoek. De bereidwilligheid hiertoe was hoog: 96% van de volwassen en 97% van de jongeren gaf aan volgend jaar weer aan deze studie te willen deelnemen. Tabel 4.2 Respons Volwassenen Jongeren Uitgenodigd Respons (75%) (73%) Bereidheid tot deelname in (96%) (97%) Weegverantwoording De resultaten van het onderzoek zijn herwogen op geslacht, leeftijd, regio, opleiding en gezinsgrootte om zo tot een representatieve steekproef te komen voor de Nederlandse bevolking. De ideaalcijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het databestand van de volwassen is het stemgedrag van de respondenten bij de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2010 opgenomen. Deze variabele is later toegevoegd en daarom is er is bij de steekproeftrekking geen rekening gehouden bij de verdeling van deze variabele. Dit heeft ertoe geleid dat in de steekproef de niet-stemmers in de steekproef ondervertegenwoordigd zijn (mensen die niet stemmen neigen er ook minder naar om deel te nemen aan een panel) en van een aantal respondenten is het stemgedrag onbekend (ze waren toentertijd nog geen lid van het panel, of hebben de vraag naar het stemgedrag niet beantwoord). Tabel 4.3 Steekproefefficiëntie 1 voor jongeren en volwassen. Jongeren 0,91 Volwassenen (weging eclusief stemgedrag) 0,97 Volwassenen (weging inclusief stemgedrag) 0,67 Steekproefefficiëntie Voor de (gewogen) beschrijvende statistiek is in de studie onder volwassen gebruik gemaakt van de weegfactor inclusief stemgedrag. 1 Steekproefefficiëntie = ongewogen n / (som(weegfactoren 2 )) 14 / 15

15 5. Literatuur Carabain, C.L., Keulemans, S., Gent, M. van, & Spitz, G. (2012a). Mondiaal burgerschap. Van draagvlak naar participatie. Amsterdam: NCDO. Carabain, C.L., Gent, M. van & Boonstoppel, E. (2012b). Nederlanders & Mondiaal burgerschap Amsterdam: NCDO. Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, Dam, G. ten, Geijsel, F., Reumerman, R. en Ledou, G. (2010). Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument. Pedagogische Studiën 87(5), Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J. & R.E. Anderson (2010). Multivariate data analysis (7 th ed). New Jersey: Prentice Hall. Hento, I. (2011). Barometer Internationale Samenwerking. Amsterdam: NCDO. Kaiser, F.G., Doka, G., Hofstetter, P. & M.A. Ranney (2003). Environmental behavior and its environmental consequences: a life cycle assessment of a self-report measure, Journal of Environmental Psychology, 23, Kaiser, F.G., Oerke, B. & F.X. Bogner (2007). Behavior-based environmental attitude: Development of an instrument for adolescents, Journal of Environmental Psychology, 27, Kaiser, F.G. & M. Wilson (2004). Goal-directed conservation behavior: the specific composition of a general performance. Personality and Individual Differences, 36, Kline. P. (1999). The handbook of psychological testing (2 nd ed.). London: Routeledge. Schuyt, Th.N.M., Gouwenberg, B.M. & R.H.F.P. Bekkers (2011). Geven in Nederland Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en Vrijwilligerswerk. Amsterdam: Reed Business bv. 15 / 15

METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING

METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING NEDERLANDERS & DE WERELD 2013 JONGEREN & DE WERELD 2013 Amsterdam, oktober 2013 Auteurs: Evelien Boonstoppel, Annemarie van Elfrinkhof, Lette Hogeling NCDO, afdeling Kennisverzameling

Nadere informatie

Jeugdbarometer Mondiaal Burgerschap Juni 2012

Jeugdbarometer Mondiaal Burgerschap Juni 2012 Jeugdbarometer Mondiaal Burgerschap Juni 2012 1. Hieronder volgt een aantal stellingen over activiteiten in je dagelijks leven. Vul per stelling in of je een activiteit (bijna) nooit, soms, vaak, of (bijna)

Nadere informatie

Amsterdam, oktober 2013

Amsterdam, oktober 2013 jongeren & de Wereld 2013 ONDERZOEKSreeks 17 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de

Nadere informatie

Amsterdam, september 2013

Amsterdam, september 2013 NederlaNders & de Wereld 2013 ONDERZOEKSREEKS 15 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert

Nadere informatie

nederlanders & MOndIaal BUrGersCHaP 2012

nederlanders & MOndIaal BUrGersCHaP 2012 nederlanders & MOndIaal BUrGersCHaP 2012 ONDERZOEKSREEKS 9 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en

Nadere informatie

daar én hier particuliere initiatieven & mondiaal burgerschap onderzoeksreeks 21

daar én hier particuliere initiatieven & mondiaal burgerschap onderzoeksreeks 21 MONDIAaL burger daar én hier particuliere initiatieven & mondiaal burgerschap onderzoeksreeks 21 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert

Nadere informatie

Werkt Werken aan de wereld?

Werkt Werken aan de wereld? Werkt Werken aan de wereld? Deelrapportage evaluatie lesprogramma Amsterdam, 1 oktober 2013 Auteur: Marije van Gent onderzoek@ncdo.nl 1 / 15 Inhoudsopgave 1. Effecten van het lesprogramma 3 1.1. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

jongeren & MonDIAAL BUrgerSCHAP 2012

jongeren & MonDIAAL BUrgerSCHAP 2012 jongeren & MonDIAAL BUrgerSCHAP 2012 ONDERZOEKSREEKS 8 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Jongeren & de Wereld 2014

Jongeren & de Wereld 2014 Jongeren & de Wereld 2014 Kaleidos Research is hét onderzoeksbureau op het terrein van mondiale vraagstukken. Kaleidos Research onderzoekt hoe Nederlanders zich relateren aan de wereld en zich verhouden

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Duurzaamheidk mpas Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING 3 ONDERZOEKSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam Solidair met het land van herkomst: Het geefgedrag van niet-westerse allochtonen in 2007 Dr. Christine L. Carabain Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam Postadres: Faculteit der

Nadere informatie

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 3 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn

Nadere informatie

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005)

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) Inleiding De manier waarop data georganiseerd, gecodeerd en gescoord (getallen toekennen aan observaties) worden en welke technieken daarvoor nodig zijn, dient in het ideale

Nadere informatie

Statiegeld tegen zwerfafval

Statiegeld tegen zwerfafval Grote Bickersstraat 74 113 KS Amsterdam Postbus 247 1 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Tabellenrapport Statiegeld tegen zwerfafval Publieke opinie over zwerfafval

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek?

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Rapportage van: Irene Mol Stichting Pequeno pequeno@planet.nl en René Bekkers Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam R.Bekkers@fsw.vu.nl

Nadere informatie

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek?

Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Wat betekent het CBF-Keur voor het Nederlands publiek? Rapportage van: Irene Mol Stichting Pequeno pequeno@planet.nl en René Bekkers Werkgroep Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam R.Bekkers@fsw.vu.nl

Nadere informatie

Validiteit onderzoeken rondom draagvlak Olympische Spelen en advies voor vervolg

Validiteit onderzoeken rondom draagvlak Olympische Spelen en advies voor vervolg Validiteit onderzoeken rondom draagvlak Olympische Spelen en advies voor vervolg Annet Tiessen-Raaphorst, Ineke Stoop en Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau januari 2010 In de afgelopen jaren zijn

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

Amsterdam, december 2014

Amsterdam, december 2014 Kaleidos Research is hét onderzoeksbureau op het terrein van mondiale vraagstukken. Kaleidos Research onderzoekt hoe Nederlanders zich relateren aan de wereld en zich verhouden tot mondiale vraagstukken.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Welke vragenlijst voor mijn onderzoek?

Welke vragenlijst voor mijn onderzoek? Welke vragenlijst voor mijn onderzoek? NHG wetenschapsdag 2010 Caroline Terwee Kenniscentrum Meetinstrumenten VUmc Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek VU medisch centrum Inhoud 1. Presentatie 2. Kritisch

Nadere informatie

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem

Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Checklist voor peilingen Jelke Bethlehem Versie 2.0 (6 juli 2010) Een checklist voor peilingen Inleiding Er wordt in Nederland heel veel gepeild. Dat is vooral te merken in de periode voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST 12 December 2011 INHOUDSOPGAVE TESTOVERZICHT Meetpretentie Theoretische achtergrond Kenmerken Samenstelling Toepassingsgebied Voorbeelditems TESTKENMERKEN Vraag die voor

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

BURGERSCHAPSCOMPETENTIES. ITEM REST CORRELATIES

BURGERSCHAPSCOMPETENTIES. ITEM REST CORRELATIES BURGERSCHAPSCOMPETENTIES. ITEM REST CORRELATIES Onderstaande tabellen zijn afkomstig uit Dam, G. ten, Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2010). Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank 19 december 2014 Onderzoek: Armoede en de Voedselbank Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Hoe vitaal is Nederland? Ontwikkeling van de Nederlandse Vitaliteitsmeter: de Vita-16

Hoe vitaal is Nederland? Ontwikkeling van de Nederlandse Vitaliteitsmeter: de Vita-16 Hoe vitaal is Nederland? Ontwikkeling van de Nederlandse Vitaliteitsmeter: de Vita-16 Dr. Jorien Strijk Dr. Wanda Wendel-Vos, Drs. Hedwig Hofstetter Dr. Vincent Hildebrandt Verzorgingsstaat onder druk

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Kinderen over kinderrechten. onderzoeksreeks 24

Kinderen over kinderrechten. onderzoeksreeks 24 Kinderen over kinderrechten onderzoeksreeks 24 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Goede doelen doen goed werk!

Goede doelen doen goed werk! Goede doelen doen goed werk! zolang ze mij maar niet lastigvallen Door: Elisabeth Duijser (Unithoofd) TNS NIPO Civil Society 2003 Juni 2003 TNS NIPO 1 Inhoud van de presentatie Onderzoeksopzet Imago en

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid

Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid Hoe denken Amsterdammers over het gemeentelijk armoedebeleid? Dit is het onderwerp van een peiling van OIS in opdracht van AT onder Amsterdammers. Methode

Nadere informatie

Analyserapport. CQI Fysiotherapie 2013. Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s): Rosa Remmerswaal, Wijnand van Plaggenhoef

Analyserapport. CQI Fysiotherapie 2013. Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s): Rosa Remmerswaal, Wijnand van Plaggenhoef Analyserapport CQI Fysiotherapie 2013 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s):

Nadere informatie

Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Martijn Epskamp, René van Duin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2011 In opdracht van Publiekszaken Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009

Mexicaanse griep. Rapport. Geen nationale paniek, maar wel bereidheid tot vaccineren. Danielle van Wensveen. C6957J4 30 oktober 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Mexicaanse griep Geen nationale paniek,

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Vitaliteit en de Vita-16. Jorien Strijk (TNO) Wanda Wendel-Vos (RIVM) Susan Picavet (RIVM) Hedwig Hofstetter (TNO) Vincent Hildebrandt (TNO)

Vitaliteit en de Vita-16. Jorien Strijk (TNO) Wanda Wendel-Vos (RIVM) Susan Picavet (RIVM) Hedwig Hofstetter (TNO) Vincent Hildebrandt (TNO) Vitaliteit en de Vita-16 Jorien Strijk (TNO) Wanda Wendel-Vos (RIVM) Susan Picavet (RIVM) Hedwig Hofstetter (TNO) Vincent Hildebrandt (TNO) Aanleiding Positieve kijk op gezondheid Focus niet langer op

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie

De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften en vissen voor consumptie bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl De publieke opinie over het doden van krabben, kreeften

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

betrokkenheid van jongeren bij de wereld

betrokkenheid van jongeren bij de wereld betrokkenheid van jongeren bij de wereld onderzoeksreeks 13 1 onderzoeksreeks 13 - BETROKKENHEID VAN JONGEREN BIJ DE WERELD NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale

Nadere informatie

- Effectief Klimaatbeleid -

- Effectief Klimaatbeleid - - Effectief Klimaatbeleid - In opdracht van CE-Delft 18.0177 November 2008 Trendbox BV Inhoud Inleiding Doelstelling en onderzoeksopzet Doelgroep en steekproefverantwoording Veldwerk en rapportage Conclusies

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie