Handboek Collectieve Zonneparken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Collectieve Zonneparken"

Transcriptie

1 Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven Handboek Collectieve Zonneparken

2 Inhoudsopgave 1 SCOPE HANDBOEK COLLECTIEVE ZONNEPARKEN EINDHOVEN Betrokken partijen Projectomschrijving Tijdslijn WETTELIJKE REGELING EXTERN SALDEREN ORGANISATIE ALGEMEEN ONTWIKKELING EN BEHEER COMMUNICATIEPLAN Omschrijving case Voor wie? Hoe werkt het? Wat levert het op? Samenwerking Communicatie-activiteiten Communicatie- en marketingplan LOCATIEKEUZE Beperkingen en Voorwaarden PROJECTPLANNING FINANCIEN AANBESTEDING EN GUNNING...22 Handboek Collectieve Zonneparken 2

3 10.1 Procedure Voorwaarden en keuze van aanbieders ORGANISATIE VAN DE COÖPERATIE Statuten Ledenovereenkomst CONCLUSIES...64 Handboek Collectieve Zonneparken 3

4 1 SCOPE HANDBOEK COLLECTIEVE ZONNEPARKEN EINDHOVEN Dit Handboek is een product van het samenwerkingsproject van Morgen Groene Energie, Gemeente Eindhoven en de Stichting Hier Opgewekt met als doel het realiseren van zonnepanelenparken in Eindhoven onder het regiem van de nieuwe wetgeving Extern Salderen die op 1 januari 2014 van kracht is geworden. Het vormt het werkdocument met als basis de realisatie van het eerste park op een gebouw van de Gemeente Eindhoven in Eindhoven Noord (Ouverture) Het is de bedoeling dit Handboek de template is voor de volgende projecten die in gang kunnen worden gezet en die het voor zoveel mogelijk bewoners van Eindhoven mogelijk maken deel te nemen aan deze vorm van salderen. Werkende weg zal dit Handboek dan ook worden aangepast aan de ervaringen die worden opgedaan bij de realisering van deze volgende projecten. Een belangrijke input voor dit Handboek vormen de zgn. Fact sheets die in dit kader zijn gepubliceerd door Hier Opgewekt. Daarnaast vormen de kennissessies die worden georganiseerd aanvullende inhoud bij volgende updates. Het Handboek is ook bruikbaar voor alle coöperaties in de regio en daarbuiten omdat het vrij wordt gepubliceerd op de site van de gemeente Eindhoven. Morgen Groen Energie draagt hierbij zorg voor voortdurende actualisering. 1.1 Betrokken partijen Ernst van der Leij (EvdL) Hans Rikze (HR) Andries Mulder (AM) Alfredo Verboom (AV) Adriaan de Boer (AdB) Mikke Leenders (ML) Marieke Wagener (MW) Morgen Groene Energie Bestuurslid MGE Morgen Groene Energie Projectmanager MGE Morgen Groene Energie Bestuurlid MGE Gemeente Eindhoven Coördinator Duurzame Energie Gemeente Eindhoven Projectcoördinator Gemeente Eindhoven Communicatie Hier Opgewekt Projectcoördinator Handboek Collectieve Zonneparken 4

5 1.2 Projectomschrijving In het kader van de nieuwe wetgeving voor collectief salderen die op 1 januari 2014 in werking treedt, is Morgen Groene Energie als een van de eerste coöperaties in Nederland in het eerste kwartaal van 2014 van plan de eerste energieprojecten voor lokaal opgewekte duurzame energie in Eindhoven mogelijk te maken. Dit om leden de kans te geven hieraan deel te nemen en daarmee voor henzelf duurzaam opgewekte energie uit deze energieprojecten beschikbaar te hebben. Het sluit aan bij de ambitie van de Gemeente Eindhoven om op het gebied van duurzaamheid in 2045 als gemeente geheel energieneutraal te zijn. Dit kan enerzijds door inwoners bewust te maken van hun energiegebruik maar ook door duurzame energie op te wekken. Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven verschillende gronden op dit moment braak liggen die gebruikt zouden kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie. Tevens komen voor dit project een aantal grote daken in aanmerking die eigendom zijn van de Gemeente Eindhoven en die ook voor dit doel benut kunnen worden. De uiteindelijke bedoeling van zowel Morgen Groene Energie als de Gemeente is om zoveel locaties ter beschikking te stellen dat in principe alle postcodes in Eindhoven gedekt worden. Hiermee wordt het mogelijk dat potentieel iedereen mee kan doen. Overigens kan dat niet alleen gebeuren door gebruik te maken van grote daken van de Gemeente Eindhoven maar ook door grote scholen en bedrijven die hun dak, zoals de Gemeente Eindhoven, om niet vanuit hun eigen doelstelling met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen ter beschikking stellen. De opdracht van de Gemeente Eindhoven aan Morgen Groene Energie is bij de realisering van een collectief project werkende weg een handleiding te ontwikkelen die bruikbaar is als generieke template. Een template voor de ontwikkeling van soortgelijke projecten niet alleen in Eindhoven zelf, maar ook in de regio. Uiteraard ook voor de rest van Nederland. In dit kader wordt ook samengewerkt met de Stichting Hier Opgewekt die dit als zodanig wil gebruiken bij het ondersteunen van dergelijke projecten in de rest van Nederland via expertise-overdracht bij de zgn. Kennissessies. Deze sessies worden in dit kader landelijk dekkend op diverse plaatsen de komende tijd in Nederland georganiseerd. Belangrijk hierbij is dat er gezamenlijk criteria en ideeën binnen het Organisatie- en Businessmodel worden ontwikkeld die de haalbaarheid van deze vorm van projecten maximaal kansrijk maken. De gemeente zal, in een faciliterende rol, grond en daken ter beschikbaar stellen voor de opwekking van duurzame energie. Morgen Groene Energie zal als energiecoöperatie dit lokale stadsbrede project als een van de eerste in Nederland in gaan vullen. Uiteraard zal dit Handboek Collectieve Zonneparken 5

6 moeten beginnen bij het vormen van draagvlak bij de inwoners van Eindhoven voor dit energieproject. In dit project wordt door de gemeente beoogd om naast het beschikbaar stellen van de daken, in elk geval op nog nader te bepalen veld locaties in Eindhoven 1-2 hectaren gebieden voor zonneparken vrij te geven voor het ontwikkelen van naar schatting zonnepanelen. De panelen op deze zonneweides leveren per jaar ongeveer 0,5- tot 1 Mw aan energie. De gemeentelijke daken zullen in het algemeen 200 tot 400 panelen bevatten Bij een gemiddelde afname van 5 tot 10 panelen kunnen naar eerste inschatting meer dan 1000 Eindhovenaren aan deze regeling deelnemen. Om te komen tot een vliegende start is samen met de Gemeente besloten al voordat er daadwerkelijk inschrijvingen zijn, een eerste gemeentelijk dak van panelen te voorzien. Morgen Groene Energie treedt hierbij op als opdrachtgever waarbij met de Gemeente een achtervang -overeenkomst is afgesproken. Deze houdt in dat wanneer blijkt dat er niet genoeg animo bestaat voor deze opzet de gemeente de installatie overneemt om die te gaan gebruiken bij het salderen op het eigen gebruik van de huidige gebruikers. Bij de volgende installaties zullen de inschrijvingen voor deelname leidend zijn bij de prioritering en realising. 1.3 Tijdslijn Periode Taak Verantwoordelijk Eerste versie Handboek Duidelijkheid over Business case Duidelijkheid locatie(s) Start aanbesteding installatie(s) Keuze van Communicatie bureau Opstellen van Marketing- en communicatieplan Definitieve keuze installateur Fysieke beschikbaar stelling eerste locatie Installatie eerste Zonnepark Start van ledenwerving zonnepanelenparken Start promotie project d.m.v. informatieavonden, (social) media, netwerk MGE etc Oplevering van het Handboek MGE Gemeente Eindhoven MGE MGE/Gemeente Eindhoven MGE Gemeente Eindhoven MGE Start realisatie overige Zonneparken MGE Handboek Collectieve Zonneparken 6

7 2 WETTELIJKE REGELING EXTERN SALDEREN Per 1 januari 2014 komen leden van Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 7,5 cent/kwh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie (Het zgn. Extern Salderen). Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. De korting van 7,5 cent per kwh (inclusief BTW gaat het om 9 cent) wordt verrekend met de persoonlijke energierekening van de leden maximaal tot het eigen verbruik (en niet meer dan kwh per jaar). De energieleverancier van het lid verrekent de belasting vervolgens met de Belastingdienst. In dit kader kunnen alle particuliere kleinverbruikers aanspraak maken op het verlaagd tarief. Zij moeten dus lid zijn van de Coöperatie, die gerelateerd is aan de zogenaamde productielocatie, (ondernemers zijn dus in beginsel uitgesloten van de regeling). Verder moet het lid in de zogenaamde postcoderoos wonen. Globaal komt de regeling erop neer dat de leden die hieraan meedoen inclusief BTW ongeveer 17,5 cent per kwh kunnen salderen op hun eigen energierekening van hun deel in kwh in de betreffende productie locatie. Dit is +/- 100,- minder dan de leden die investeren in zonnepanelen op hun eigen dak, die het volledig bedrag van ongeveer 22 cent kunnen salderen, maar de in vestering voor hen is in hat algemeen hoger in prijs per kwh. Als de toekomstige leden bijvoorbeeld deelnemen met 10 zonnepanelen die ongeveer 2,3 kwh per jaar opleveren, dan mogen zij ongeveer 400,- van hun energierekening aftrekken. Wil deze regeling succes hebben dan zal de uitkomst van de business case een rendement op de investering van globaal 5% moeten opleveren met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar. Dit ook en vooral omdat de garantie op het salderen op dit moment door de wetgever in principe vooralsnog niet langer wordt verzekerd dan 10 jaar. Deze uitgangspunten zijn belangrijk om op een relatief groot draagvlak bij de leden voor het project te kunnen rekenen. Het maakt dit extern salderen redelijk in lijn met het investeren van zonnepanelen op eigen dak. Een goed voorbeeld wordt gevormd door het succes van de zgn. Winddelen die ook globaal een dergelijke terugverdientijd als uitgangspunt nemen en die op dit moment zeer succesvol zijn. Dit heeft uiteraard ook tot gevolg dat de gekozen locatie 10 jaar of langer ter beschikking moet staan als productielocatie voor de leden van de coöperatie. In elk geval is dan het bedrag van de deelname dan terugverdiend. Uiteraard wordt het uiteindelijk rendement slechts zeker gesteld bij een langere beschikbaarheid van de installatie. Handboek Collectieve Zonneparken 7

8 3 ORGANISATIE ALGEMEEN De productiecoöperatie moet met haar leden een zogenaamde ledenovereenkomst afsluiten. Deze ledenovereenkomst legt onder meer vast voor welk percentage een lid heeft deelgenomen in de betreffende productielocatie. Dit percentage vormt de basis voor welk percentage van de totale opbrengst het betreffende lid mag salderen. Bestaande coöperaties zoals Morgen Groene Energie realiseren de productiecoöperaties per locatie in het betreffende postcodegebied. Het bestuur van deze coöperaties wordt in eerste instantie gevormd door het bestuur van de faciliterende energie coöperatie in dit geval Morgen Groene Energie. Na de feitelijke oprichting kunnen de leden uiteraard besluiten hun eigen bestuur te kiezen. Via hun lidmaatschap bij Morgen Groene Energie krijgen de productiecoöperaties dus niet alleen zeggenschap over hun eigen coöperatie maar ook invloed op het beleid van Morgen Groene Energie als Koepelorganisatie met betrekking tot deze vorm van projecten. Deze structuur onder Morgen Groene Energie als Koepelcoöperatie heeft louter het doel om zo snel mogelijk heel Eindhoven te voorzien van dekkende productiecoöperaties. De individuele gerealiseerde productiecoöperaties kunnen altijd besluiten zich in dit kader in de toekomst anders te organiseren. De meer specifieke uitwerking van de totale opzet hiervan wordt weergegeven in het Hoofdstuk Organisatie van de Coöperatie (Hoofdstuk 11) 3.1 Juridische voorwaarden Aan welke juridische voorwaarden moeten de productie-installaties voldoen? De productie-installatie moet economisch en juridisch eigendom zijn van de productiecoöperatie. Dit houdt in dat zij als eigenaren over de installatie moeten kunnen beschikken en er als enige economisch belang bij hebben. Op deze wijze wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat de leden niet alleen de afnemers van de opgewekte elektriciteit zijn, maar indirect via hun coöperatie ook diegenen die de elektriciteit collectief met hun eigen installatie hebben opgewekt. Er zijn geen voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de installatie gefinancierd is. Mits binnen de gekozen financiering de coöperatie maar altijd eigenaar van de installatie blijft. De individuele leden kunnen natuurlijk wel een eigen financieringsvorm kiezen voor deelname. Wij kunnen ons voorstellen dat gemeenten in de toekomst ook vriendelijke financieringsvoorwaarden gaan creëren voor deze vorm van deelname in deze projecten. Dit naar analogie van het ondersteunen van investeringen van zonnepanelen op het eigen dak. Handboek Collectieve Zonneparken 8

9 In onze opzet gaan wij er van uit dat de leden van de Coöperatie allen lid moeten zijn van dezelfde energieleverancier voor zowel hun eigen verbruik als het te salderen deel en dat deze ook dezelfde is als de leverancier die de energie van De Coöperatie ontvangt. De wet laat dit vrij. MGE is echter van mening dat dit de business case nagenoeg onhaalbaar maakt. De leden van de coöperatie worden door de keuze van de coöperatierechtsvorm (U.A.) beschermd tegen rechtstreekse vorderingen met betrekking tot de installatie en de toepassing van het verlaagde tarief. Andere zaken die in dit kader moeten worden meegenomen zijn: Over het vertrek van een lid uit een coöperatie waarin een eigen bijdrage is ingebracht, moeten specifieke afspraken worden gemaakt. De coöperatie moet in haar statuten/ledenovereenkomst/paneeldelenreglement vastleggen onder welke voorwaarden een lidmaatschap kan worden beëindigd. In elk geval zal er een maximum van uittreders gedurende een bepaalde termijn worden vastgelegd om te voorkomen dat de Coöperatie haar financiële verplichtingen niet kan nakomen. Er moet tevens vastgelegd worden hoe de bijdrage van het betreffende lid op elk moment wordt gewaardeerd, wanneer een lid om wat voor reden dan ook wil stoppen. Wat gebeurt er als er iemand verhuist? 1. Wanneer een lid van een coöperatie aan de regeling deelneemt en binnen de postcoderoos blijft wonen, kan het lid van de regeling gebruik blijven maken. 2. Wanneer een lid van een coöperatie aan de regeling deelneemt en buiten de postcoderoos gaat wonen, kan het lid niet langer van de regeling gebruik blijven maken. De coöperatie en de leden moeten zoals eerder hierboven beschreven. 3. Het aandeel in de coöperatie zou kunnen worden verkocht aan een ander natuurlijk persoon, die aan de voorwaarden van de regeling voldoet. Het is in dit kader belangrijk dat de Coöperatie bijvoorbeeld een lijst van potentiële geïnteresseerden heeft in geval van het vrijkomen van een aandeel. Ook zouden andere leden kunnen besluiten hun deel te willen uitbreiden. Daarnaast is het verstandig dat de coöperatie een initiële financiële buffer heeft om te voorkomen dat zij hierdoor in de problemen komt. De verdere specifieke Juridische aspecten van de hierboven beschreven organisatie worden verder uitgewerkt in het Hoofdstuk Organisatie Coöperaties (Hoofdstuk 10) waarbij aandacht geschonken wordt aan de inhoud en het waarom hiervan van de specifieke statuten in dit kader. Handboek Collectieve Zonneparken 9

10 4 ONTWIKKELING EN BEHEER Morgen Groene Energie is in dit kader primair verantwoordelijk voor de initiële ontwikkeling, het uitonderhandelen van de prijs van het beheer en de exploitatie van de productie-installatie. Morgen Groene Energie gaat binnen het gekozen business model uit van het feit dat zowel het onderhoud als de exploitatie uitbesteed wordt aan derden waarbij de leden per paneel een jaarlijks bedrag voor onderhoud etc. betalen. Dit moet dus de kosten dekken voor: verzekering en onderhouds- en beheerskosten. Een vorm van energie-opbrengstverzekering, zodat het lid binnen redelijke grenzen zeker is van het rendement op de investering op naam van de Coöperatie. Met name deze verzekering moet op naam komen van de Coöperatie omdat deze verzekering beschermt tegen onder meer faillissement van de installateur en de leveranciers van de gebruikte relevante componenten zoals de zonnepanelen en de omvormers De verwachting is dat wij een aantal zaken integraal onderdeel kunnen laten zijn van de uiteindelijk gekozen hoofdaannemer die ook verantwoordelijk is voor de installatie. Dus daarmee onderdeel maken van de uiteindelijke totaal geoffreerde prijs. Daarnaast zijn er uiteraard ook andere kosten. Wij denken hierbij aan: Initiële kosten voor communicatie en marketing. Gevolgen van contractonderhandelingen met het energiebedrijf, zoals het compenseren van lopende vaste contracten bij andere energieleverancier(s). De certificering Garanties van Oorsprong (GvO s) Jaarlijkse opgave van de zogenaamde ledenverklaring die per investeerder het opgewekte vermogen weergeeft. Jaarlijks vaststellen dat het lid (nog) volledig voldoet aaan de voorwaarden zoals ze in de wetgeving zijn vastgelegd. Een deel deze kosten kunnen volgens Morgen Groene Energie worden uitbesteed. In dit geval aan de energieleverancier als één package deal. Dit betekent dat om dit haalbaar te maken binnen deze constructie zoals eerder vermeld, alle leden zich voor hun verbruik aansluiten bij deze energieleverancier. Hiermee kunnen wij de kosten voor de Coöperatie minimaal houden en daarmee tevens het business model realistisch. De Coöperatie zal in elk geval aan de energieleveranciers van de leden dus de energieleveranciers die elektra leveren op het huisadres van het lid moeten aantonen en verklaren dat zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling in een zogenaamde Handboek Collectieve Zonneparken 10

11 geschiktheidsverklaring. Met andere woorden lid zijn van de coöperatie en voor een deel investeren in de installatie. Wat moet een Coöperatie afspreken met het energiebedrijf dat de geproduceerde stroom afneemt: De Coöperatie verkoopt de geproduceerde stroom aan een energiebedrijf, waardoor zij als het ware energieproducent is. Over de voorwaarden voor het verkopen van de opgewekte stroom zal met de leverancier moeten worden onderhandeld. Doelstelling van Morgen Groene Energie binnen die onderhandeling is daarbij is dat de prijs die de coöperatie ontvangt dezelfde is als die het lid voor zijn afgenomen energie betaalt. Dit wordt verder uitgewerkt in het Hoofdstuk Financiën ( Hoofdstuk 9 ) Er worden door het hierboven beschreven concept beperkte administratieve lasten voor de Coöperatie verwacht. Deze kunnen zoals boven vermeld bij slimme uitbesteding tot een minimum beperkt blijven. Tenslotte zijn er nog de kosten voor het aansluiten op het net. Deze kosten worden verrekend in de initiële investering van de Coöperatie. Vooralsnog is dit beperkt tot een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting (3x80A). In geval van zonneparken op gebouwen zal dit in het algemeen voldoende zijn. Voor grotere installaties zal dit nog om nadere uitwerking vragen met de Netbeheerders. Uiteraard zullen veel van bovengenoemde zaken uitonderhandeld moeten worden. Met name het contract met de Energieleverancier is hierbij zeer cruciaal. Morgen Groene Energie heeft in dit kader een overeenkomst afgesloten met de energie leverancier Qurrent, waarin bovengenoemde aspecten opgenomen zijn. Om concurrentieredenen in relatie tot Qurrent kunnen wij dit contract niet openbaar maken maar Morgen Groene Energie is altijd bereid ander energie coöperaties bij belangstelling hierin te steunen. 5 COMMUNICATIEPLAN Het Project Zonneparken Eindhoven zal met en door leden van de productiecoöperatie(s) gerealiseerd moeten worden. Hierdoor heeft de werving van leden de hoogste prioriteit. Om die reden heeft Morgen Groene Energie i.s.m. de gemeente Eindhoven en het communicatiebureau CONNECT uit Nuenen het volgende communicatieplan opgezet om zoveel mogelijk leden te werven. Handboek Collectieve Zonneparken 11

12 5.1 Omschrijving case Het Collectief Zonnepark Eindhoven is een lokaal, collectief, energie initiatief. De nadruk ligt hier dus op het lokale en collectieve en daarin schuilt gelijk de belangrijkste uitdaging op het communicatieve vlak: het creëren van collectief draagvlak voor dit project door particulieren woonachtig in de postcoderozen van het Project. 5.2 Voor wie? Het project is bedoeld voor particulieren die om wat voor reden dan ook geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen leggen, maar wel willen investeren in zonne-energie. Tevens is het noodzaak dat de particulier woonachtig is binnen de postcoderoos (viercijferige postcode plus aangrenzende postcodes) van het project. 5.3 Hoe werkt het? - Men wordt lid van de productiecoöperatie, omdat dat de wettelijke voorwaarde is om zijn opgewekte energie te mogen verrekenen met zijn jaarlijkse energieverbruik - Men koopt minimaal één Paneeldeel of meerdere Paneeldelen. De bovengrens voor dit aantal ligt bij maximaal ca 85% van het jaarlijkse verbruik. - Men switcht van de huidige leverancier naar de energieleverancier van de Coöperatie. - Eventuele uitstapkosten worden tot een maximaal vast te stellen bedrag aan het lid betaald door de Coöperatie. - De door de panelen opgewekte energie wordt door Qurrent in mindering gebracht op het jaarlijkse energieverbruik. - Verzekering, onderhoud van de panelen en de administratieve zaken worden tevens in rekening gebracht als een jaarlijkse contributie per paneel door de energieleverancier. Ook dit bedrag wordt jaarlijks verrekend door de Qurrent. - Mocht men verhuizen naar een postcode buiten de postcoderoos na deelname aan dit project of een andere belangrijke reden hebben dan kan men de zonnepanelen terug verkopen aan de Coöperatie. Handboek Collectieve Zonneparken 12

13 5.4 Wat levert het op? - Het lid draagt bij aan een gezondere leefomgeving voor toekomstige generaties door te investeren in duurzame energie, - Het plezier van investeren in zonne-energie zonder omkijken aangezien de coöperatie alle randzaken regelt, - Een vermindering van de jaarlijkse kosten aan energie aangezien de opgewekte energie met zonnepanelen verrekend wordt met het jaarlijkse energieverbruik, - Het geïnvesteerde geld in zonnepanelen geeft een jaarlijkse rendement van 4%- 6%. 6 STRATEGIE De meest succesvolle strategie lijkt om in de wijken een project en op te zetten waarbij zonnepanelen op eigen dak samen kunnen vallen met een collectief project. Dit proces kan ondersteund worden via de zgn. Zonatlas op Internet (www.zonatlas.nl), die ook voor Eindhoven beschikbaar is, waarbij je specifiek kan inzoomen op de mogelijkheden van de eigen woning. Morgen Groene energie is in staat op basis van haar ervaring bovendien zorg te dragen voor de schouwingen en adviezen voor de bewoners die liever kiezen voor panelen op het eigen dak. Het schaalvoordeel zorgt er bovendien voor dat de particulier installaties naast een lagere prijs ook nog een leveranciers-fee op kunnen leveren voor de organiserende coöperatie Daarnaast is het van belang alle inwoners van Eindhoven een kans te geven. Dit betekent dus op redelijk korte termijn zo snel mogelijk een set van volledig dekkende productielocaties voor alle Eindhovense postcodes. Via de voorbeeldwerking ook niet gemeentelijk instanties zoals scholen en ondernemingen met grote daken te motiveren deel te nemen door het dak om niet ter beschikking te stellen voor in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 6.1 Samenwerking Om ook versnelling in de regio bij het creëren van draagvlak te laten plaatsvinden omdat bij potentieel diverse locaties ook al overlap naar randgemeenten plaatsvindt, is het idee om ook in de toekomst de productiecoöperaties onder te brengen in een Koepelcoöperatie. Handboek Collectieve Zonneparken 13

14 Deze Koepel is dan ook in staat de verdere regionale en provinciale initiatieven te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vorm van Projecten. Vooralsnog vinden in deze eerste fase de productiecoöperaties onderdak bij Morgen Groene Energie. 6.2 Communicatie-activiteiten Opzetten van een Informatie- en inschrijvingswebsite voor de doelgroep in Eindhoven, waarbij gekozen kan worden tussen zonnepanelen op eigen dak of investeren in een externe locatie. Publiciteit voor de website: 1. Op gemeentelijk niveau d.m.v. a. Publiciteit in lokale media b. Publiciteit op sociale media c. Publiciteit via Duurzaam Eindhoven d. Samenwerking met Zonatlas via koppeling aan de website 2. Bijeenkomsten organiseren op project niveau d.m.v. a. Het via de inschrijvingen op de website analyseren van de meest kansrijke gebieden. b. Nabij de volgende projectlocatie informatieavonden organiseren c. Schouwingen bij mensen die geïnteresseerd zijn in panelen op eigen dak. MGE geeft op basis van een onafhankelijk integraal persoonlijk advies en voorlichting aan belangstellenden. Bij definitieve belangstelling ontvangen zij via de installatie partners van MGE een zeer concurrerende aanbieding. 3. Early adopters /innovatieven faciliteren om draagvlak te creëren in buurt d.m.v. a. Folder/hand-out ontwikkelen om laagdrempelig leden mee te benaderen b. Lokale activiteiten opzetten/faciliteren om leden te werven. c. Crowdfunding via social media, met name voor de grote installaties. Voor publiciteit rond de site en de vliegende start op het eerste gebouw en crowdfunding via de sociale media, is het verstandig hiervoor een communicatiebureau in te huren. Dit omdat er op vrij korte termijn bekendheid moet worden gegeven aan het initiatief. Inmiddels is in dit kader ook al gekozen voor een samenwerking met de Energiemaatschappij die de energie zowel afneemt als levert aan de Coöperatie. Ook hun marketing expertise en ervaring wordt zowel in financiële zin als ervaring met middelen ingezet om de doelgroep zo effectief mogelijk te benaderen. Handboek Collectieve Zonneparken 14

15 Om ten behoeve van de potentiële deelnemers duidelijk te maken wat de investering betekent in termen van niet alleen opbrengst maar ook in risico is wordt een bijsluiter ontwikkeld. Daarnaast kunnen potentiele leden op de site zelf uitrekenen wat bij verschillende scenario s hun potentiele opbrengst is. 6.3 Communicatie- en marketingplan Morgen Groene Energie, CONNECT en Qurrent hebben samen een Communicatie en marketingplan ontwikkeld en inmiddels al volop in gang gezet: Gefaseerde aanpak Eerste project: Ouverture Pilot: start 17 maart 2014 tot zomer 2014: Panelen op het dak van de Ouverture in postcoderoos 5629 (Blixembosch) en omringend 5627, 5628, 5632, 5633 Volgend project Op basis van inschrijvingen. Er zijn al een aantal locaties aangeboden door gemeente Eindhoven. Doelstelling panelen (Schatting op basis van 5 Paneeldelen ongeveer 45 huishoudens) wegzetten onder adressen in eerste postcoderoos. Dus kan potentieel ver overtekend worden: belangrijk! - bekendheid project - inventariseren behoefte Eindhoven breed - meer inzicht krijgen in doelgroepen - awareness creëren voor duurzame (zonne-)energie Fase 1 van de marketingcommunicatie - De communicatie is gericht op maximale ondersteuning van het pilot project. Er wordt Eindhoven breed gecommuniceerd met focus op de eerste locatie. - Resultaten en feedback worden gebruikt om de aanpak (tussentijds) bij te sturen en de marcom voor fase 2 verder te ontwikkelen. Online marketing en social media Middelen Handboek Collectieve Zonneparken 15

16 - Website - Community opbouwen via eigen Facebookpagina zonneparkeneindhoven - Twitter - Facebookcampagnes - Bannercampagnes - Virale campagne - Digitale nieuwsbrieven - Social media gemeente Fase 1 - Website bouwen conform eerste opzet en ontwerp. Uitgangspunten: - Duidelijk uitleggen hoe het werkt, ondersteund door infomercial - Powered by Qurrent en Gemeente Eindhoven - Duidelijke call to action: contactformulier met: o Ik kom naar de informatiebijeenkomst in de Ouverture op o Ik meld me aan voor de nieuwsbrief o Ik wil in onze buurt een zonnepark opzetten o Ik wil graag mijn steentje bijdrage als vrijwilliger Naam + + herhaal + telefoonnummer + postcode + opmerkingbox - mogelijkheid om je aan te melden voor deelname: o Ja, ik wil me inschrijven als mede- eigenaar van een zonnepanelenpark bij mij in de buurt. o Neemt u svp contact met mij op. o Wanneer u het inschrijfformulier invult, ontvangt u van ons gedetailleerde informatie over de - verdere procedure. Naam + adres + + herhaal + telefoonnummer + energieleverancier + aantal zonnepanelen + opmerkingbox - op relevante pagina s directe links naar landingspagina zonnepanelen op MGE site: Op deze pagina een duidelijke link back naar MZE. Fase 2 - verder uitbouwen website op basis van feedback - automatiseren inschrijving - optimalisatie website voor zoekmachines (SEO) - linkbuilding partnersites en site MGE - uitwerken Facebook- en bannercampagnes - ontwikkelen virale campagne (dmv seeding, virale filmpjes, tekst en plaatjes) Doelstelling - actuele informatie geven Handboek Collectieve Zonneparken 16

17 - oproepen tot actie - deelnemers werven - awareness creëren voor duurzame (zonne-) energie Doelgroep - inwoners Eindhoven - partners - overig geïnteresseerden - pers Overige communicatiemiddelen - Logo en projectstijl - Er is een projectlogo gemaakt, waarbij is uitgegaan van het corporate merk MORGEN. - Hieraan wordt het submerk Zonneparken toegevoegd en gelabeld met de locatie Eindhoven. - Hierdoor wordt het project sterk en herkenbaar gepositioneerd en wordt gebruik gemaakt van de bekendheid en betrouwbaarheid van MGE. - Om het logo heen wordt een eenvoudige projectstijl gemaakt die toegepast wordt op flyers, posters en andere uitingen vanuit de projectpromotie. 7 LOCATIEKEUZE 7.1 Beperkingen en Voorwaarden Voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak is meestal geen vergunning nodig, behalve als het gaat om beschermde stads- of dorpsgezichten en monumentale panden. Wel moet men zich houden aan richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld, zoals het Bouwbesluit en elektrotechnische normen als de NEN1010. (Zie hiervoor verder de bijlage met betrekking tot aanbesteding). Wel moet met de eigenaar van het gebouw een recht van opstal worden overeengekomen. Hierin wordt onder meer vastgelegd wat de duur van de plaatsing is en wie aansprakelijk is voor welke schade etc. Een voorbeeldcontract is opgenomen in dit Handboek bij het Hoofdstuk: Contracten Voor het plaatsen van zonnepanelen op een veld moet altijd een bouwvergunning worden aangevraagd. Hiervoor moet samen met de gemeente gekeken worden om te controleren of het bouwplan in lijn is met het bestemmingsplan. Als het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan kan de gemeente in sommige gevallen afwijken van het bestemmingsplan in de vorm van een ontheffing. Handboek Collectieve Zonneparken 17

18 Er moet met betrekking tot de veldinstallaties een contract worden gesloten met betrekking tot de gebruiksduur en de gevolgen wanneer om wat voor reden dan ook besloten wordt de installatie aldaar op te breken. In het algemeen zullen dit vrij specifieke overeenkomsten zijn en omdat de Coöperatie weinig risico kan lopen, zullen mogelijk grote financiële risico s afgedekt moeten worden door de gemeente wanneer deze zou moeten besluiten een locatie als productielocatie te willen beëindigen. Bij daken zou dit afgevangen kunnen worden door overname van de installatie die opgewekte energie dan gebruikt voor saldering op de energierekening van de gebruiker van het gebouw. De locatie-afhankelijke aspecten variëren per type project en projectlocatie. De volgende vragen zijn relevant: Wat is de optimale/mogelijke zon-oriëntatie? Zijn er obstakels die schaduw geven? Bij een bestaand dak: wie is de eigenaar? : Vestigen van recht van opstal. Is het dak sterk genoeg om de panelen en constructie te dragen? Wanneer is onderhoud nodig? Hoe lang gaat het huidige dak nog mee? Wat is het beleid en wat zijn de bestemmingsplannen van de gemeente? Ligt er een bestaand kabeltracé waarop kan worden aangesloten en heeft dit voldoende capaciteit voor de installatie? Wat is de draagkracht van het veld, hoe dient het systeem gefundeerd te worden? Houdt rekening met mogelijkheid om te maaien. En zorg ook dat de leidingen zeer zorgvuldig zijn weggewerkt zodat dieren er niet aan kunnen gaan knagen. 8 PROJECTPLANNING Ten behoeve van de planning van het project is een projectplanning gemaakt. Het betreft hierbij een planning op basis van verschillende belangrijke aspecten in de tijd: Organisatie waar onder de opzet van de Coöperatie Ledenwerving Financiën Locatiebepaling Aanbesteding en Installatie Onderhoud Het voorbeeldplan voor Eindhoven is opgenomen in de bijlage: Projectplan Handboek Collectieve Zonneparken 18

19 9 FINANCIEN o Business case Basis financieel model voor de business case ( Construct ) Rekenmodel Dit model maakt het mogelijk aan de hand van invoer van de diverse relevante parameters, zoals: - Opbrengst per paneel - Bedrag van de totale investering, - Opbrengst van de per kwh en prijs van die zelfde stroom bij de leden. - Kosten voor Onderhoud en verzekering, - Stijging energieprijs, - Prijs van Onderhoud en beheer - Etc. Te kijken hoe het business model uitpakt bij de gekozen inputdata. Dit model is ontwikkeld samen met de EnergieU uit Utrecht en maakt onderdeel uit van het Handboek maar zal op de site van de Gemeente Eindhoven via een hyperlink beschikbaar zijn voor potentiele non profit energiecoöperaties.het is zaak een helder beeld te geven (zowel in bedragen als grafisch) van de potentiële opbrengst van de investering over de looptijd van de installatie. Het rekenmodel baseert zich in hoofdlijnen op de hier getoonde financiële construct : Handboek Collectieve Zonneparken 19

20 Er wordt naar gestreefd de prijs van de door de projectcoöperatie geleverde kwh gelijk te laten zijn met de prijs van de aan de leden aangeleverde kwh (excl. het energiebelastingdeel). Dit bedrag wordt afgesproken op 0 cent. Het gevolg is dan een maximaal effect op het rendement voor de leden. Overigens zijn alle in dit model opgenomen parameters opgenomen in het rekenmodel. Aanpassing van deze bedragen wordt dan volledig als effect in het rendement getoond. De in het construct genoemde bedragen zijn de bedragen per Paneeldeel. De laagste bijdrage-eenheid dus. In ons geval is dit een virtueel paneel van 250 WP dat ongeveer 230 kwh per jaar oplevert. o o o Fiscale aspecten. Hiervoor wordt een ruling opgevraagd bij de Belastingdienst Financieringsmogelijkheden. o Wij gaan ervan uit dat de installatie volledig wordt gefinancierd door de leden van de productielocatie. Het betreft uiteraard wel een belang dat meegenomen moet worden in box3 van de inkomstenbelastingopgave. Wel zou het goed zijn als in principe voor iedereen, dus ook de mensen met een smalle beurs deelneming in dit project via externe goedkope financiering door de gemeente mogelijk wordt gemaakt. Inkoopstrategie m.b.t. tot de energieleveranciers en de netbeheerders. Handboek Collectieve Zonneparken 20

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Infomemorandum. A20 Rotterdam

Infomemorandum. A20 Rotterdam Infomemorandum A20 Rotterdam Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project A20 Rotterdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 6 Wat zijn de risico s van deelname?... 6 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie

Het ondernemingsplan van Deventer Energie Samen Duurzaam: Het ondernemingsplan van Deventer Energie 2013 2016 Deventer, 3 mei 2013 (conceptversie voor ALV 30/5/2013) Deventer Energie Coöperatie U.A. Postbus 466, 7400 AL Deventer, Telefoon: 0570

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie