Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING

2

3

4

5 DE GEDAANTEVERWISSELING

6

7 FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944

8 Franz Kafka Praag Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung Vertaling van N. Brunt Alle rechten voorbehouden

9 1 Toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige droomen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een monsterachtig ongedierte was veranderd. Hij lag op zijn hardgepantserden rug en zag, als hij zijn hoofd eenigszins optilde, zijn gewelfden bruinen, door boogvormige geledingen verdeelden buik, waarop de deken, op het punt omlaag te glijden, nauwelijks houvast kon vinden. Al zijn in vergelijking met zijn overigen omvang zielig dunne pootjes flikkerden hulpeloos voor zijn oogen. Wat is er met mij gebeurd?" dacht hij. Het was geen droom. Zijn kamer, een echt, alleen wat te klein menschenkamertje, lag rustig tusschen de vier welbekende muren. Boven de tafel, waarop een uitgepakte monstercollectie stoffen was uitgestald Samsa was reiziger, hing de plaat, die hij kort geleden uit een geïllustreerd tijdschrift had geknipt en in een mooie vergulde lijst had gezet. Zij stelde een rechtopzittende dame voor, van een bonten muts en een bonten boa voorzien, die een zware mof, waar haar heele onderarm in verdween, naar den toeschouwer omhooghief. Gregors blik richtte zich nu op het raam, en het sombere weer men hoorde regendroppels op het zink van de vensterbank kletteren maakte hem diep melancholiek. Als ik nog eens wat slapen ging en alle gekheid vergat," dacht hij, maar dat was absoluut onuitvoerbaar, want hij was gewend op zijn rechterzijde te slapen, doch kon in zijn huidigen toestand niet zoo gaan liggen. Met hoeveel kracht hij zich ook op zijn rechterkant gooide, 5

10 altijd weer schommelde hij in de rugligging terug. Hij probeerde het wel honderd keer, deed de oogen dicht om de trappelende beentjes niet te hoeven zien, en gaf het pas op toen hij een nog nooit ervaren lichte doffe pijn in de zij begon te voelen. O God," dacht hij, wat heb ik een inspannend beroep gekozen! Dag in, dag uit op reis. De opwinding veroorzaakt door de zakendrukte is veel grooter dan in de zaak zelf, en bovendien wordt mij nog de plaag van het reizen op den hals geschoven, de zorg voor de trein-aansluitingen, het ongeregelde, slechte eten en een altijd wisselende, nooit blijvende, nooit hartelijk wordende omgang met de menschen. Het kan allemaal naar den bliksem loopen!" Hij voelde een lichte jeuk boven op zijn buik; schoof zich op zijn rug lanzaam naar het hoofdeind van het bed om zijn hoofd beter te kunnen oplichten; vond de jeukende plaats, die met niets dan kleine witte puntjes was bedekt, die hij niet kon verklaren; en wilde de plek met een poot bevoelen, trok die echter dadelijk terug, want bij de aanraking golfden rillingen van koude over hem heen. Hij gleed weer in zijn vorige houding terug. Dat vroege opstaan," dacht hij, maakt je totaal mal. Een mensch heeft zijn slaap noodig. Andere reizigers leven als haremvrouwen. Als ik bijvoorbeeld in den loop van den morgen naar het hotel terugga, om de gekregen bestellingen op te geven, dan zitten de heeren pas aan het ontbijt. Dat moest ik eens bij mijn chef probeeren; ik zou er oogenblikkelijk uitvliegen. Wie weet overigens, of dat niet heel goed voor mij zou zijn? Als ik mij niet ter wille 6

11 van mijn ouders beheerschte, had ik al lang opgezegd, zou ik op den chef af zijn gegaan en hem uit den grond van mijn hart mijn meening gezegd hebben. Van zijn lessenaar had hij moeten vallen! Het is ook een rare manier, op den lessenaar te gaan zitten en vanuit de hoogte met den employé te spreken, die bovendien, vanwege de hardhoorendheid van den chef, heel dichtbij moet komen. Maar, de hoop is nog niet heelemaal vervlogen; als ik maar eenmaal het geld om de schuld van mijn ouders aan hem af te betalen bij elkaar heb het kan nog zes of zeven jaar duren, dan doe ik het zeker. Dan sla ik mijn grooten slag. Voorloopig moet ik in ieder geval opstaan, want mijn trein gaat om vijf uur." En hij keek op den wekker, die op de kast stond te tikken. Lieve God!" dacht hij. Het was half zeven en de wijzers gingen rustig vooruit, het was zelfs al over half, het liep naar kwart voor. Zou de wekker niet zijn afgeloopen? Van het bed uit kon men zien, dat hij goed op vier uur was gezet; hij was zeker ook afgeloopen. Ja, maar was het mogelijk rustig door dat geratel, waarvan de meubels trilden, heen te slapen? Enfin, rustig had hij wel niet geslapen, maar waarschijnlijk des te vaster. Maar wat moest hij nu doen? De volgende trein ging om zeven uur; om dien te halen zou hij zich waanzinnig moeten haasten, en de collectie was nog niet ingepakt, en hij voelde zich heelemaal niet zoo buitengewoon frisch en beweeglijk. En zelfs als hij den trein haalde, dan was een uitbrander van den chef niet te vermijden, want de bediende uit de zaak had bij den trein van vijf uur staan wachten en het vermelden van zijn verzuim had reeds lang 7

12 plaats gehad. Hij was een creatuur van den chef, zonder ruggegraat of verstand. En als hij zich nu eens ziek meldde, wat dan? Dat zou ook uiterst pijnlijk en verdacht zijn, want Gregor was in zijn vijfjarigen diensttijd nog geen enkelen keer ziek geweest. De chef zou zeker met den fondsdokter komen, zou zijn ouders verwijten maken over hun luien zoon en alle tegenspraak afsnijden door verwijzing naar den fondsdokter, voor wien in 't algemeen alleen kerngezonde, maar arbeidsschuwe menschen bestaan. En had hij overigens in dit geval zoo zeer ongelijk? Gregor voelde zich inderdaad, afgezien van een na zijn langen slaap werkelijk overbodige slaperigheid, heel gezond en had zelfs bijzonder grooten honger. Toen hij dit alles haastig overlegde, zonder te kunnen besluiten het bed te verlaten juist sloeg de wekker kwart voor zeven werd er voorzichtig op de deur aan het hoofdeinde van zijn bed geklopt. Gregor," werd er geroepen het was zijn moeder, het is kwart voor zeven. Moest je niet op reis?" Die zachte stem! Gregor schrok, toen hij zijn stem die antwoord gaf hoorde, die wel onmiskenbaar zijn vroegere stem was, maar waarin zich, als van onderen uit, een niet te onderdrukken pijnlijk piepen mengde, waardoor de woorden slechts in het eerste oogenblik formeel hun duidelijkheid behielden doch hun naklank dusdanig werd gestoord, dat men niet wist, of men het wel juist verstaan had. Gregor had uitvoerig willen antwoorden en alles verklaren, maar bepaalde zich onder deze omstandigheden er toe te zeggen: Ja, ja, dank u moeder, ik sta al op." Door de houten deur 8

13 was de verandering in Gregors stem zeker niet te hooren, want zijn moeder vergenoegde zich met deze verklaring en slofte weg. Maar door dat korte gesprek waren de andere familieleden er op attent gemaakt, dat Gregor tegen de verwachting in nog thuis was en reeds klopte aan de eene zijdeur zijn vader, zachtjes, maar met de vuist. Gregor, Gregor," riep hij, wat is er toch?" En na een poosje maande hij nog eens, met donkerder stem: Gregor! Gregor!" Maar aan de andere zijdeur klaagde zijn zuster zachtjes: Gregor? Ben je niet goed? Heb je iets noodig?" Naar beide kanten antwoordde Gregor: Ben al klaar," en spande zich in door zorgvuldig uitspreken en door het maken van lange pauzen tusschen de woorden afzonderlijk aan zijn stem al het eigenaardige te ontnemen. Zijn vader keerde ook tot zijn ontbijt terug, maar zijn zuster fluisterde: Gregor, doe open, ik smeek je." Gregor dacht er evenwel niet aan open te doen, doch zegende den voorzorgsmaatregel, dien hij van het reizen had overgehouden, ook thuis alle deuren 's nachts af te sluiten. Eerst wilde hij rustig en ongestoord opstaan, zich aankleeden en vooral ontbijten, en dan pas verder overleggen, want, dat merkte hij wel, in bed zou hij het met nadenken niet tot een verstandige oplossing brengen. Hij herinnerde zich al dikwijls in bed een of andere misschien door ongemakkelijk liggen veroorzaakte pijn te hebben gevoeld, die dan bij het opstaan alleen verbeelding bleek te zijn, en hij was benieuwd hoe alles, wat hij zich nu verbeeldde, langzamerhand zou verdwijnen. Dat de verandering in zijn stem niets anders was dan de voorbode van 9

14 een flinke verkoudheid, een beroepskwaal van reizigers, daaraan twijfelde hij geen oogenblik. De deken van zich afgooien was eenvoudig genoeg; hij behoefde zich maar een beetje op te blazen en zij viel vanzelf. Maar vervolgens werd het moeilijk, vooral omdat hij zoo buitengewoon breed was. Hij zou armen en handen noodig hebben gehad om zich op te richten; in plaats daarvan had hij alleen al die pootjes, die onafgebroken in alle richtingen bewogen en die hij bovendien niet kon beheerschen. Wanneer hij er eens een wilde buigen dan was het eerste wat het deed zich strekken, en gelukte het hem eindelijk met dit pootje te doen wat hij wilde, dan werkten de anderen intusschen, als losgebroken, in de grootste en pijnlijkste beweeglijkheid. Nu maar niet nutteloos in bed blijven," zei Gregor in zichzelf. Eerst wilde hij met het onderste deel van zijn lichaam uit bed komen, maar dit onderste deel, dat hij overigens nog niet had gezien en waar hij zich ook geen juiste voorstelling van kon maken, bleek moeilijk te bewegen; het ging zoo langzaam; en toen hij zich eindelijk, bijna wild, met al zijn kracht roekeloos naar voren gooide, had hij de richting verkeerd genomen, stootte hard tegen het voeteneind van het bed en de brandende pijn, die hij voelde, deed hem inzien, dat juist het onderste deel van zijn lichaam wellicht het gevoeligste was. Hij probeerde daarom eerst het bovenlijf uit het bed te krijgen en draaide voorzichtig zijn hoofd naar den rand van het bed. Dit ging ook gemakkelijk en in weerwil van haar breedte en zwaarte volgde de lichaamsmassa langzaam het draaien van het 10

15 hoofd. Maar toen hij zijn hoofd eindelijk buiten het bed in de vrije lucht hield, werd hij bang verder op deze manier nog meer vooruit te schuiven, want als hij zich eindelijk zoo liet vallen, dan zou het een wonder zijn, als hij zijn hoofd niet bezeerde. En zijn bewustzijn mocht hij nu onder geen voorwaarde verliezen; liever bleef hij in bed. Maar toen hij weer, na evenveel inspanning zuchtende, lag zooals eerst en zijn pootjes weer, zoo ja nog erger, tegen elkaar zag vechten en hij geen kans zag in deze willekeur rust en orde te brengen, zei hij weer tot zichzelf, dat hij onmogelijk in bed kon blijven en dat het het verstandigste zou zijn alles op het spel te zetten, als er ook maar de geringste hoop bestond, zich daardoor uit het bed te bevrijden. Maar ondertusschen vergat hij niet zich onderwijl voor oogen te houden, dat rustig, zeer rustig overleg beter was dan wanhopige besluiten. In zulke oogenblikken richtte hij zijn blik zoo scherp mogelijk op het raam, maar helaas was uit den aanblik van den morgennevel, die zelfs den overkant van de nauwe straat verborg, weinig troost en opbeuring te putten. Al zeven uur," zei hij in zichzelf, toen de wekker opnieuw sloeg, al zeven uur en nog altijd zoo'n nevel." En een poosje lag hij stil en ademde licht, alsof hij misschien van de volstrekte stilte het terugkeeren der werkelijke en natuurlijke toestanden verwachtte. Maar toen zei hij bij zichzelf: Voor het kwart over zeven slaat moet ik vast en zeker heelemaal uit bed zijn. Overigens zal er dan ook wel iemand uit de zaak komen om naar mij te vragen, want de zaak gaat voor zevenen open." En hij probeerde 11

16 nu het lichaam in zijn geheele lengte absoluut regelmatig uit het bed te schommelen. Als hij zich op die manier uit het bed liet vallen, bleef zijn hoofd, dat hij bij het vallen hoog zou oplichten, vermoedelijk ongedeerd. Zijn rug scheen hard te zijn; dien zou de val op het kleed wel niet deren. Het grootste bezwaar was, dat hij rekening moest houden met den harden slag, dien het zou geven, en die waarschijnlijk achter alle deuren zooal geen schrik, dan toch bezorgdheid zou veroorzaken. Maar dat moest hij wagen. Toen Gregor al voor de helft uit het bed stak de nieuwe methode was meer spel dan inspanning, hij behoefde alleen maar op zijn rug te schommelen, viel hem in, hoe eenvoudig alles zou zijn, als men hem hielp. Twee sterke menschen hij dacht aan zijn vader en aan het dienstmeisje waren heelemaal voldoende geweest; zij zouden hun armen slechts onder zijn gewelfden rug moeten schuiven, hem zoo uit het bed lichten, zich met den last buigen en dan voorzichtig afwachten, dat hij den zwaai naar den grond maakte, waar de pootjes dan naar hij hoopte ook zin zouden krijgen. Nog afgezien van het feit, dat de deuren waren afgesloten, had hij werkelijk om hulp moeten roepen? In weerwil van alle ellende kon hij bij deze gedachte een glimlach niet bedwingen. Hij was al zoover, dat hij bij het steeds heviger schommelen nauwelijks zijn evenwicht nog kon bewaren, en hij moest nu spoedig een eindbesluit nemen, want over vijf minuten was het kwart over zeven, toen er gebeld werd. Dat is iemand uit de zaak," zei hij bij zichzelf en hij verstijfde bijna, 12

17 terwijl zijn pootjes des te vlugger dansten. Een oogenblik bleef alles stil. Ze doen niet open," zei Gregor in zichzelf, door een soort van onzinnige hoop bevangen. Maar toen ging natuurlijk, zooals altijd, het dienstmeisje met vasten tred naar de deur en deed open. Gregor behoefde slechts het eerste begroetende woord van den bezoeker te hooren om te weten wie het was de procuratiehouder zelf. Waarom was juist Gregor er toe veroordeeld bij een firma te werken, waar men bij het kleinste verzuim dadelijk den grootsten argwaan koesterde? Waren alle ondergeschikten dan alle met elkaar ploerten, was er onder hen dan geen trouw en toegewijd wezen, die, hoewel hij een paar morgenuren niet voor de zaak had gebruikt, door gewetenswroeging de kluts kwijt raakte en gewoonweg niet in staat was uit zijn bed te komen? Was het nu werkelijk niet voldoende een leerjongen te laten informeeren als die informatie al noodig was, moest de procuratiehouder zelf komen en moest daardoor aan de heele onschuldige familie getoond worden, dat het onderzoeken van deze verdachte geschiedenis slechts aan het verstand van den procuratiehouder toevertrouwd kon worden? En meer tengevolge van de opwinding, waarin Gregor door deze overwegingen geraakte, dan wel als gevolg van een werkelijk besluit, slingerde hij zich met alle kracht uit het bed. Het gaf een harde bons, maar echt lawaai was het niet. De val werd eenigszins door het kleed gebroken, en zijn rug was ook elastischer dan Gregor had gedacht, vandaar het niet zoo vreemde doffe geluid. Alleen zijn hoofd had hij niet voorzichtig genoeg opgehouden en had 13

18 het gestooten; hij draaide het en wreef het over het kleed uit woede en van pijn. Daarbinnen viel iets," zei de procuratiehouder in de belendende kamer aan den linkerkant. Gregor probeerde zich voor te stellen of den procuratiehouder ook niet eens iets dergelijks kon overkomen als hem vandaag overkwam; die mogelijkheid moest men toch eigenlijk toegeven. Maar als een ruw antwoord op deze vraag deed de procuratiehouder in de kamer er naast een paar vastbesloten stappen en liet zijn verlakte schoenen kraken. Uit de kamer rechts fluisterde zijn zuster om Gregor in te lichten: Gregor, daar is de procuratiehouder." Ik weet het," zei Gregor in zichzelf; maar zoo hard, dat zijn zuster het had kunnen hooren, durfde hij zijn stem niet te verheffen. Gregor," zei zijn vader nu, uit de kamer links, mijnheer de procuratiehouder is gekomen om te informeeren waarom je niet met den vroegen trein bent weggegaan. Wij weten niet wat wij tegen hem moeten zeggen. Hij wil je overigens zelf spreken. Doe dus alsjeblieft de deur open. Hij zal wel zoo goed zijn den rommel in je kamer te verontschuldigen." Goeden morgen, mijnheer Samsa," riep de procuratiehouder er vriendelijk doorheen. Hij is niet goed," zei zijn moeder tegen den procuratiehouder, terwijl zijn vader nog aan de deur stond te praten, gelooft u mij, hij is niet goed, mijnheer de procuratiehouder. Hoe zou Gregor anders een trein missen! De jongen heeft niets anders in zijn hoofd dan de zaak. Het ergert mij bijna dat hij 's avonds nooit uitgaat; hij was nu toch een week in de stad, maar hij is iederen avond thuis gebleven. Dan zit hij 14

19 bij ons aan tafel en leest stil de krant of bestudeert het spoorboekje. Het is voor hem al een verstrooiing wanneer hij zich met figuurzagen bezig houdt. Hij heeft nu bijvoorbeeld in den loop van twee of drie avonden een lijstje gezaagd; u zult er verbaasd over staan hoe mooi het is; het hangt in zijn kamer, uzult het dadelijk zien, als Gregor opendoet. Ik ben overigens blij, dat u er bent, mijnheer de procuratiehouder; wij zouden Gregor er niet toe gekregen hebben de deur open te doen; hij is zoo koppig; en hij is zeker niet goed, hoewel hij het vanmorgen ontkend heeft." Ik kom dadelijk," zei Gregor langzaam en voorzichtig en bewoog zich niet om geen woord van de gesprekken te verliezen. Anders kan ik het ook niet verklaren, mevrouw," zei de procuratiehouder, laten wij hopen dat het niets ernstigs is. Hoewel ik ook aan den anderen kant moet zeggen, dat wij, zakenmenschen helaas of gelukkig, zooals u wilt een lichte ongesteldheid vaak uit zakelijke overwegingen eenvoudig moeten overwinnen." Nu, kan mijnheer de procuratiehouder al binnenkomen?" vroeg de ongeduldige vader en klopte weer aan de deur. Neen," zei Gregor. In de kamer links viel een pijnlijke stilte, in de kamer rechts begon zijn zuster te snikken. Waarom ging zijn zuster dan niet naar de anderen? Ze was zeker pas uit bed, en nog niet eens begonnen zich aan te kleeden. En waarom huilde ze dan? Omdat hij niet opstond, en den procuratiehouder niet binnen liet, omdat hij gevaar liep zijn betrekking te verliezen, en omdat de chef zijn ouders dan weer met de oude vorderingen zou vervolgen? Dat waren voorloopig toch wel over- 15

20 bodige zorgen. Gregor was er nog en dacht er geen oogenblik aan zijn familie te verlaten. Op dit oogenblik lag hij wel op het kleed, en niemand die van zijn toestand op de hoogte was had in ernst van hem kunnen verlangen, dat hij den procuratiehouder binnen liet. Maar naar aanleiding van deze kleine onbeleefdheid, waarvoor later wel een goede verklaring te vinden zou zijn, kon Gregor toch eigenlijk niet dadelijk ontslagen worden. En Gregor meende, dat het veel verstandiger zou zijn, hem nu met rust te laten, in plaats van hem met gehuil en gepraat te storen. Maar het was juist de onzekerheid, die de anderen benauwde en hun gedrag verontschuldigde. Mijnheer Samsa," riep de procuratiehouder nu met verheffing van stem, wat is er toch aan de hand? U sluit u op in uw kamer, antwoordt alleen met ja en neen, maakt uw ouders ernstig ongerust, en verzuimt dit zij terloops opgemerkt uw zakelijke plichten eigenlijk op ongehoorde manier. Ik spreek hier in naam van uw ouders en uw chef en verzoek u ernstig oogenlblikkelijk om een duidelijke verklaring, 't Is werkelijk ongehoord. Ik meende u als een rustig, verstandig mensch te kennen, en nu schijnt u plotseling met wonderlijke kuren te willen paradeeren. De chef zinspeelde vanmorgen vroeg op een mogelijke verklaring van uw verzuim zij betrof het incasso dat u sedert kort is toevertrouwd maar ik gaf waarlijk bijna mijn eerewoord er op dat deze verklaring niet op kon gaan. Maar nu zie ik hier uw onbegrijpelijke koppigheid, en de lust, ook maar eenigszins voor u op te komen, vergaat mij geheel en al. En uw positie is heelemaal niet zoo vast. Ik was oorspronkelijk van 16

21 plan u dat alles onder vier oogen te zeggen, maar daar u mij hier noodeloos mijn tijd laat verliezen, weet ik niet, waarom uw ouders het ook niet zouden hooren. Uw werk was den laatsten tijd zeer onbevredigend; het is wel niet het seizoen om bijzondere zaken te doen; maar een seizoen, waarin geen zaken gedaan worden bestaat niet, mijnheer Samsa, mag niet bestaan." Maar mijnheer de procuratiehouder," riep Gregor buiten zichzelf en vergat in de opwinding al het andere, ik doe dadelijk, oogenblikkelijk open. Een lichte ongesteldheid, een aanval van duizeligheid, verhinderde mij op te staan. Ik lig nu nog in bed. Maar ik ben nu weer heelemaal opgeknapt. Dadelijk sta ik op. Nog een oogenblikje geduld! Het gaat nog niet zoo goed als ik dacht. Maar ik voel me al weer beter. Hoe zooiets een mensch opeens kan overvallen! Gisterenavond was ik nog heelemaal goed, dat weten mijn ouders wel, of beter gezegd, gisterenavond had ik al een licht voorgevoel. Het moet al aan mij te zien zijn geweest. Waarom heb ik het niet gezegd in de zaak! Maar je denkt altijd dat je de ziekte zonder thuisblijven te boven zal komen. Mijnheer de procuratiehouder! Spaar mijn ouders! Voor al de verwijten, die u mij nu maakt is toch geen reden; men heeft er mij ook met geen woord over gesproken. U hebt misschien de laatste orders, die ik gestuurd heb, niet gelezen. Met den trein van acht uur ga ik overigens op reis, die paar uur rust hebben mij goed gedaan. Houdt u zich toch niet op, mijnheer de procuratiehouder, ik kom dadelijk zelf in de zaak, en weest u zoo goed dat te zeggen en den chef eerbiedig van mij te groeten!" 17

22 [ En terwijl Gregor dit alles haastig uitstootte, en nauwelijks wist wat hij zei, was hij waarschijnlijk tengevolge van de reeds in bed verkregen oefening, de kast eenigszins genaderd, en probeerde nu zich daaraan op te richten. Hij wilde inderdaad de deur open doen, zich inderdaad vertoonen en met den procuratiehouder spreken; hij was er zeer nieuwsgierig naar te weten te komen, wat de anderen, die zoo naar hem verlangden, bij zijn aanblik zouden zeggen. Schrokken zij, dan had Gregor geen verantwoordelijkheid meer, en kon gerust zijn. Namen zij echter alles rustig op, dan had ook hij geen reden zich op te winden, en kon, als hij zich haastte, om acht uur inderdaad op het station zijn. Eerst gleed hij nu een paar maal van de gladde kast af, maar tenslotte, met een laatste krachtsinspanning, stond hij overeind; op de pijnen in zijn onderlijf sloeg hij geen acht, hoezeer ze ook brandden. Nu liet hij zich tegen de rugleuning van een nabijzijnden stoel vallen en hield zich met zijn pootjes aan de randen vast. Daarmee had hij echter ook macht over zichzelf gekregen en hield zich stil, want nu kon hij naar den procuratiehouder luisteren. Hebt u ook maar één woord verstaan?" vroeg de procuratiehouder aan zijn ouders, hij houdt ons toch niet voor den gek?" Om Gods wil," riep zijn moeder al huilende uit, hij is misschien zwaar ziek en wij kwellen hem. Grete! Grete!" riep zij toen. Moeder?" riep zijn zuster van den anderen kant. Zij spraken met elkaar door Gregors kamer heen. Je moet dadelijk naar den dokter. Gregor is ziek. Heb je Gregor nu hooren praten?" Dat was een dierengeluid," zei de procuratiehouder buiten- 18

23 gewoon zachtjes in tegenstelling met het roepen van zijn moeder. Anna! Anna!" riep zijn vader door de voorkamer naar de keuken en klapte in zijn handen, ga dadelijk een smid halen!" En daar liepen de beide meisjes al met ruischende rokken door de voorkamer hoe had zijn zuster zich nu zoo snel aangekleed? en trokken de huisdeur open. Men hoorde de deur niet eens weer dichtslaan; zij hadden haar zeker open gelaten, zooals meestal in huizen, waar een groot ongeluk is gebeurd. Gregor was echter veel kalmer geworden. Men begreep zijn woorden dus niet meer, hoewel zij hem duidelijk genoeg, duidelijker dan vroeger waren voorgekomen, misschien omdat zijn ooren er aan gewend raakten. Maar in ieder geval geloofde men nu reeds, dat het niet heelemaal in orde was met hem en was men bereid hem te helpen. Het vertrouwen en de zekerheid, waarmee de eerste maatregelen genomen waren, deden hem goed. Hij voelde zich weer in den menschelijken kring opgenomen, en verwachtte van beiden, van den dokter en van den smid, zonder hen eigenlijk precies te scheiden, geweldige en verrassende prestaties. Om voor de naderende, beslissende besprekingen een zoo helder mogelijke stem te krijgen, hoestte hij even, hoewel hij er voor zorgde het heel zachtjes te doen, daar mogelijk ook dit geluid al anders dan menschelijk hoesten klonk, wat hij zelf niet meer durfde te beoordeelen. In de kamer naast hem was het intusschen zeer stil geworden. Misschien zaten zijn ouders met den procuratiehouder aan tafel te. fluisteren, misschien leunden ze allemaal tegen de deur en luisterden. 19

24 Gregor schoof langzaam met den stoel naar de deur, liet hem daar los, wierp zich tegen de deur, hield zich er aan overeind de zolen van zijn pootjes waren eenigszins kleverig en rustte daar een oogenblik van de inspanning uit. Toen echter begon hij te probeeren met zijn mond den sleutel in het slot om te draaien. Het scheen, helaas, dat hij geen echte tanden had waarmee moest hij nu den sleutel pakken? maar in plaats daarvan waren zijn kaken dan ook zeer sterk; met hun hulp bracht hij ook werkelijk den sleutel in beweging en sloeg er geen acht op, dat hij zich ongetwijfeld een of ander letsel toebracht, want er kwam een bruine vloeistof uit zijn mond, liep over den sleutel en druppelde op den grond. Hoor eens," zei de procuratiehouder in de belendende kamer, hij draait den sleutel om." Dat was een groote aanmoediging voor Gregor; maar allemaal hadden zij hem moeten toeroepen, ook zijn vader en zijn moeder: Goed zoo, Gregor," hadden ze moeten roepen, vooruit maar, op het slot af!" En terwijl hij zich voorstelde, dat zij allemaal zijn pogingen met spanning volgden, beet hij zich met alles wat hij aan kracht kon verzamelen, zonder na te denken, in den sleutel vast. Naarmate de sleutel draaide, danste hij om het slot heen, hield zich nu nog alleen met zijn mond overeind, en naar gelang het noodig was, hing hij aan den sleutel of drukte hem weer neer met de geheele zwaarte van zijn lichaam. Het hooge geluid van het eindelijk terugspringende slot bracht Gregor metterdaad tot bezinning. Opgelucht zei hij in zichzelf: Den smid heb ik tenminste niet 20

25 noodig gehad," en hij legde zijn hoofd op de deurkruk om de deur geheel open te doen. Daar hij de deur op die manier open moest doen, was zij eigenlijk al tamelijk wijd open en hij zelf nog niet te zien. Hij moest zich eerst langzaam om den eenen deurvleugel heendraaien en wel zeer voorzichtig, als hij niet, juist voor het binnentreden van de kamer plomp op zijn rug wou vallen. Hij was nog met deze moeilijke beweging bezig en had geen tijd op iets anders te letten, toen hij den procuratiehouder al een luid O!" hoorde uitstooten het klonk als het suizen van den wind en nu zag hij hem ook, hoe hij, die het dichtst bij de deur stond, de hand tegen den open mond drukte en langzaam achteruit week, als werd hij door een onzichtbare, regelmatig stuwende kracht verdreven. Zijn moeder zij stond hier in weerwil van de aanwezigheid van den procuratiehouder nog met los, hoog overeind staand haar, zooals ze uit haar bed was gekomen keek eerst met gevouwen handen zijn vader aan, liep dan twee passen op Gregor toe en viel temidden van de zich om haar uitspreidende rokken neer, het gezicht geheel onzichtbaar op haar borst gebogen. Zijn vader balde met een vijandige uitdrukking de vuist, alsof hij Gregor in zijn kamer terug wou duwen, keek dan onzeker de woonkamer rond, bedekte zijn oogen met de hand, en weende, zoodat zijn machtige borst schokte. Gregor kwam nu in 't geheel niet in de kamer, maar leunde aan den binnenkant van den gegrendelden deurvleugel, zoodat zijn lijf slechts voor de helft was te zien, met er boven het zijwaarts 21

26 gebogen hoofd, waarmee hij naar de anderen gluurde. Het was inmiddels veel lichter geworden; aan den overkant van de straat stond duidelijk een silhouet van het tegenovergelegen grijszwarte huis het was een ziekenhuis met zijn regelmatige ramen, die scherp den gevel perforeerden; de regen viel nog altijd, maar nu in groote, afzonderlijk zichtbare en eigenlijk ook afzonderlijk op den grond neergestrooide druppels. Het ontbijtservies stond nog in groote hoeveelheid op tafel, want voor zijn vader was het ontbijt de voornaamste maaltijd van den dag, dien hij, onder het lezen van verscheidene kranten, urenlang rekte. Juist aan den tegenoverliggenden muur hing een foto van Gregor uit zijn diensttijd, als luitenant, waarop hij, met de hand aan zijn degen, onbezorgd glimlachte en eerbied voor zijn houding en uniform afdwong. De deur naar de voorkamer was open, en men keek, daar ook de étagedeur open stond, op het portaal van de woning en op het begin van de naar beneden leidende trap. Nu," zei Gregor, en hij was er zich wel van bewust, dat hij de eenige was, die zijn kalmte had bewaard, ik zal mij dadelijk aankleeden, de collectie pakken en op reis gaan. Wilt u, wilt u mij op reis laten gaan? U ziet wel, mijnheer de procuratiehouder, dat ik niet koppig ben, en ik werk graag; het reizen is vermoeiend, maar ik zou zonder reizen niet kunnen leven. Waar gaat u heen, mijnheer de procuratiehouder? Naar de zaak? Ja? Zult u alles naar waarheid vertellen? Men kan op een oogenblik niet in staat zijn te werken, maar dat is dan juist het moment, om zich de vroegere prestaties te herinneren en te bedenken, dat men, 22

27 na het uit den weg ruimen van de hindernis, zeker des te vlijtiger en geconcentreerder zal werken. Ik heb immers zooveel verplichtingen tegenover den chef, dat weet u toch heel goed. Aan den anderen kant moet ik voor mijn ouders en zuster zorgen. Ik zit in het nauw, maar ik zal er ook wel weer uitkomen. Maar maakt u het mij niet moeilijker dan het al is. Kiest u mijn partij in de zaak! De reiziger is niet bemind, dat weet ik; men denkt dat hij geld als water verdient, en bovendien nog een prettig leventje heeft! Men heeft nu eenmaal geen bijzondere reden, beter over dit vooroordeel na te denken. Maar u, mijnheer de procuratiehouder, u heeft een beteren blik op de omstandigheden dan het overige personeel, ja, onder ons gezegd, zelfs een beteren blik dan mijnheer de chef zelf, die zich in zijn kwaliteit van werkgever gemakkelijk ten nadeele van een ondergeschikte van de wijs laat brengen. U weet toch ook wel, dat een reiziger, die bijna het heele jaar buiten de zaak werkt, zoo gemakkelijk het slachtoffer van geklets, toevalligheden en ongegronde bezwaren kan worden, waartegen hij zich onmogelijk kan verweren, daar hij er meestal niets van merkt, en alleen wanneer hij uitgeput van de reis thuiskomt, de ernstige, naar hun oorzaken niet meer te begrijpen gevolgen, aan den lijve begint te ondervinden. Gaat u niet weg, mijnheer de procuratiehouder, zonder een woord, waaruit mij blijkt, dat u mij althans gedeeltelijk gelijk geeft!" Maar de procuratiehouder had zich al bij de eerste woorden van Gregor afgewend, en over zijn zenuwachtig trekkenden schouder keek hij met 23

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4 Televisie 4 binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_26 03 2014.indd 4 Weet jij wat ik nou weleens zou willen weten? riep Herrie. Ik zou weleens willen weten waarom ik weer geen televisie mag

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Paul van Loon. Dolfje Weerwolfje. Tekeningen Hugo van Look. Leopold / Amsterdam

Paul van Loon. Dolfje Weerwolfje. Tekeningen Hugo van Look. Leopold / Amsterdam Paul van Loon Dolfje Weerwolfje Tekeningen Hugo van Look Leopold / Amsterdam AVI M6 Negenenveertigste druk 2016 1996 tekst: Paul van Loon Omslag en illustraties: Hugo van Look, 1996 / 2015 Vormgeving:

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_dri007drie01_01/colofon.htm 2010 dbnl *1 [] 1 Een zeer

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KINDERLEED

Hoofdstuk 1 KINDERLEED Hoofdstuk 1 KINDERLEED Mijn twee zusjes en ik woonden in Amsterdam in de Vrolikstraat 158. Ik weet niet meer welke etage, maar dat is niet van belang. Ik ben geboren op 4 december 1931. Mijn middelste

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam

Hans Kuyper. F-Side Story. Tekeningen Annet Schaap. leopold / amsterdam Hans Kuyper F-Side Story Tekeningen Annet Schaap leopold / amsterdam De eerste woorden Naomi was geen bang meisje. Nou ja, meestal niet. Extreem grote spinnen ging ze liever uit de weg, en al te opdringerige

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Ruud Macco De kieren van de deur lichtten oogverblindend op. De radio viel uit. De klap kwam zo n halve minuut later. Toen ik wakker werd, was het stil en donker.

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin

Hoofdstuk 1. De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Hoofdstuk 1 De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Rosanne is een meisje niet te dik niet te dun met lang donker bruin haar een meisje net zoals alle andere meisjes. Ze heeft vroeger gewoon

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Wie maalt om de molens?

Wie maalt om de molens? deel 1 Dag 1 Er is een ongeluk gebeurd vandaag, met meneer Swarteschaep. Eind van de middag was ik zakken graan naar binnen aan het sjouwen. De baas was op de stelling aan het werk. Ineens hoorde ik een

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Hoe het verloren schaap werd gevonden

Hoe het verloren schaap werd gevonden Hoe het verloren schaap werd gevonden Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Hoe het verloren schaap werd gevonden Een waar voorval in het leven van J.N. Darby Vele jaren geleden werd hem gevraagd een

Nadere informatie

bron Moeder Hubbard en haar hond. P.M. van der Made, Amsterdam 1860

bron Moeder Hubbard en haar hond. P.M. van der Made, Amsterdam 1860 bron. P.M. van der Made, Amsterdam 1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_moe003moed01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [.] Vrouw Hubbard had een hond, De schoonste, die men vond, Hij sprong

Nadere informatie

NieuwsBrief nr.1, 2014 Naar Binnen

NieuwsBrief nr.1, 2014 Naar Binnen NieuwsBrief nr.1, 2014 Naar Binnen Beste lezer, Het thema van deze nieuwsbrief is verbinding. De winter is de tijd om het donker weer met het licht te verbinden. Er komt letterlijk meer licht. In verbinding

Nadere informatie

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen.

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. 6-9 jaar Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. Hij had

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

1 Kussen over mijn hoofd

1 Kussen over mijn hoofd 1 Kussen over mijn hoofd De woonkamerdeur valt met een klap achter mij dicht. Ik ren de trap op, sla hier en daar een tree over. Niet vallen, denk ik nog, of misschien wel vallen. Mijn been breken en dan

Nadere informatie

De boekenbeer Module dans groep 1-2

De boekenbeer Module dans groep 1-2 De boekenbeer Module dans groep 1-2 Teksten: Stella van Lieshout Illustraties: Tjarko van der Pol In samenwerking met Centrum voor de Kunsten Beverwijk en ABC Cultuur Contact: DeboraVollebregt@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

Nadere informatie

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty 3 Precies op dat moment kwam een klein wezentje het dorp binnengevlogen. Het werd langzaam donker

Nadere informatie

WOONARK Rikus Koops 2003

WOONARK Rikus Koops 2003 WOONARK Rikus Koops 2003 Hij woonde aan, of eerder op of in het water; maar hij zag de rivier nooit. Alle ramen in de woonboot die uitkeken over de rivier, had hij dichtgespijkerd met grote platen hout.

Nadere informatie

Noah(een kerstverhaal)

Noah(een kerstverhaal) Noah(een kerstverhaal) Josja loopt mopperend tussen de tafeltjes door. Hij heeft een hotelletje aan de rand van Bethlehem. Het is druk in zijn hotel en alles loopt in het honderd. Daarom is hij binnensmonds

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Voor Maresa Jacobse: bedankt voor al je hulp Proloog: 7 januari Chantal dekte de tafel en keek op de klok. Nog even en dan was Menno er ook. Vanavond aten ze weer met zijn drieën. Soms vond ze dat nog

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Voor Rune s vijfde verjaardag. Voor hem, zijn vriendjes en zijn klasgenootjes

Nadere informatie

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!).

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!). 3. Net keek mama heel beteuterd toen ze me een nachtzoen kwam geven. Vind je het echt erg dat ik zoveel moet werken? vroeg ze. Wat moest ik daarop zeggen? Ze keek zo droevig! Valt wel mee, hoor, zei ik.

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Wanneer? En en Morgenvroeg... Morgenvroeg! Hij dacht eerst dat hij het verkeerd begrepen

Wanneer? En en Morgenvroeg... Morgenvroeg! Hij dacht eerst dat hij het verkeerd begrepen - 3 - SAMUEL 1. De houten vloer kraakt onder zijn blote voeten. Hij durft de lamp niet aan te steken. Zelfs het schemerlampje naast zijn bed niet, ook al verspreidt het maar een zwak, geelachtig licht.

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

Als het licht weer aan gaat

Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Joyce de Groot Copyright Joyce de Groot Coverontwerp: Gerrit Hendriks ISBN: 978.94.021.5289.0 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 7 Het boek wordt geboren

Nadere informatie

Inhoud Stoelendans 7 De onderbroek van Superman 13 Een zwart schaap 19 Ergens in Amsterdam 25 Wat kost die tosti? 30 Met de kermis mee 34 Moppermoeder 39 Stinkzwam 43 Met de billen bloot 47 Vechten, vocht,

Nadere informatie

DE BETOVERENDE REIS. Verteld door Stiefmama

DE BETOVERENDE REIS. Verteld door Stiefmama DE BETOVERENDE REIS DE BETOVERENDE REIS Verteld door Stiefmama Schrijver: Gwen Fontenoy Coverontwerp: Nadine Windels ISBN: 9789402164220 Dit boek is opgedragen aan Delphine, Loïc en Guy.

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Wat gebeurde er met de beek Krith?

Wat gebeurde er met de beek Krith? Elia bij de weduwe in Zarfath. Wat gebeurde er met de beek Krith? 1 Koningen 17:7 7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen Welke opdracht

Nadere informatie

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis.

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis. EEN MISTIGE AVOND IN OKTOBER Het was een mistige avond in oktober. Ik haat reizen! Zat ik maar lekker thuis in mijn luie stoel! Helaas, ahum, ik bevond mij in een aardedonker bos Wil je weten waarom? Luister!

Nadere informatie

De bij die niet kon vliegen

De bij die niet kon vliegen De bij die niet kon vliegen De kleine bij zat in het gras en keek treurig om zich heen. Daar vlogen alle andere bijen af en aan. Hun kleine pootjes vol met stuifmeel, de mond vol met de nectar van de mooie

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur

Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur De soapstory van Zoë Zwabber en Sam Spons Een spetterend avontuur door Margriet Keller Zwabber & Spons Inhoud: Die keer dat Zoë Zwabber terechtkwam bij haar Samuel Augustinus Melchior Spons gabber 2 Die

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Ankie. het meisje uit de bossen van Karoetsja. Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin. blad 1

Ankie. het meisje uit de bossen van Karoetsja. Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin. blad 1 Ankie het meisje uit de bossen van Karoetsja Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin blad 1 In een ver land, wel duizend kilometer hier vandaan, woonde Angelina. Haar moeder noemde

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie