Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING

2

3

4

5 DE GEDAANTEVERWISSELING

6

7 FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944

8 Franz Kafka Praag Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung Vertaling van N. Brunt Alle rechten voorbehouden

9 1 Toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige droomen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een monsterachtig ongedierte was veranderd. Hij lag op zijn hardgepantserden rug en zag, als hij zijn hoofd eenigszins optilde, zijn gewelfden bruinen, door boogvormige geledingen verdeelden buik, waarop de deken, op het punt omlaag te glijden, nauwelijks houvast kon vinden. Al zijn in vergelijking met zijn overigen omvang zielig dunne pootjes flikkerden hulpeloos voor zijn oogen. Wat is er met mij gebeurd?" dacht hij. Het was geen droom. Zijn kamer, een echt, alleen wat te klein menschenkamertje, lag rustig tusschen de vier welbekende muren. Boven de tafel, waarop een uitgepakte monstercollectie stoffen was uitgestald Samsa was reiziger, hing de plaat, die hij kort geleden uit een geïllustreerd tijdschrift had geknipt en in een mooie vergulde lijst had gezet. Zij stelde een rechtopzittende dame voor, van een bonten muts en een bonten boa voorzien, die een zware mof, waar haar heele onderarm in verdween, naar den toeschouwer omhooghief. Gregors blik richtte zich nu op het raam, en het sombere weer men hoorde regendroppels op het zink van de vensterbank kletteren maakte hem diep melancholiek. Als ik nog eens wat slapen ging en alle gekheid vergat," dacht hij, maar dat was absoluut onuitvoerbaar, want hij was gewend op zijn rechterzijde te slapen, doch kon in zijn huidigen toestand niet zoo gaan liggen. Met hoeveel kracht hij zich ook op zijn rechterkant gooide, 5

10 altijd weer schommelde hij in de rugligging terug. Hij probeerde het wel honderd keer, deed de oogen dicht om de trappelende beentjes niet te hoeven zien, en gaf het pas op toen hij een nog nooit ervaren lichte doffe pijn in de zij begon te voelen. O God," dacht hij, wat heb ik een inspannend beroep gekozen! Dag in, dag uit op reis. De opwinding veroorzaakt door de zakendrukte is veel grooter dan in de zaak zelf, en bovendien wordt mij nog de plaag van het reizen op den hals geschoven, de zorg voor de trein-aansluitingen, het ongeregelde, slechte eten en een altijd wisselende, nooit blijvende, nooit hartelijk wordende omgang met de menschen. Het kan allemaal naar den bliksem loopen!" Hij voelde een lichte jeuk boven op zijn buik; schoof zich op zijn rug lanzaam naar het hoofdeind van het bed om zijn hoofd beter te kunnen oplichten; vond de jeukende plaats, die met niets dan kleine witte puntjes was bedekt, die hij niet kon verklaren; en wilde de plek met een poot bevoelen, trok die echter dadelijk terug, want bij de aanraking golfden rillingen van koude over hem heen. Hij gleed weer in zijn vorige houding terug. Dat vroege opstaan," dacht hij, maakt je totaal mal. Een mensch heeft zijn slaap noodig. Andere reizigers leven als haremvrouwen. Als ik bijvoorbeeld in den loop van den morgen naar het hotel terugga, om de gekregen bestellingen op te geven, dan zitten de heeren pas aan het ontbijt. Dat moest ik eens bij mijn chef probeeren; ik zou er oogenblikkelijk uitvliegen. Wie weet overigens, of dat niet heel goed voor mij zou zijn? Als ik mij niet ter wille 6

11 van mijn ouders beheerschte, had ik al lang opgezegd, zou ik op den chef af zijn gegaan en hem uit den grond van mijn hart mijn meening gezegd hebben. Van zijn lessenaar had hij moeten vallen! Het is ook een rare manier, op den lessenaar te gaan zitten en vanuit de hoogte met den employé te spreken, die bovendien, vanwege de hardhoorendheid van den chef, heel dichtbij moet komen. Maar, de hoop is nog niet heelemaal vervlogen; als ik maar eenmaal het geld om de schuld van mijn ouders aan hem af te betalen bij elkaar heb het kan nog zes of zeven jaar duren, dan doe ik het zeker. Dan sla ik mijn grooten slag. Voorloopig moet ik in ieder geval opstaan, want mijn trein gaat om vijf uur." En hij keek op den wekker, die op de kast stond te tikken. Lieve God!" dacht hij. Het was half zeven en de wijzers gingen rustig vooruit, het was zelfs al over half, het liep naar kwart voor. Zou de wekker niet zijn afgeloopen? Van het bed uit kon men zien, dat hij goed op vier uur was gezet; hij was zeker ook afgeloopen. Ja, maar was het mogelijk rustig door dat geratel, waarvan de meubels trilden, heen te slapen? Enfin, rustig had hij wel niet geslapen, maar waarschijnlijk des te vaster. Maar wat moest hij nu doen? De volgende trein ging om zeven uur; om dien te halen zou hij zich waanzinnig moeten haasten, en de collectie was nog niet ingepakt, en hij voelde zich heelemaal niet zoo buitengewoon frisch en beweeglijk. En zelfs als hij den trein haalde, dan was een uitbrander van den chef niet te vermijden, want de bediende uit de zaak had bij den trein van vijf uur staan wachten en het vermelden van zijn verzuim had reeds lang 7

12 plaats gehad. Hij was een creatuur van den chef, zonder ruggegraat of verstand. En als hij zich nu eens ziek meldde, wat dan? Dat zou ook uiterst pijnlijk en verdacht zijn, want Gregor was in zijn vijfjarigen diensttijd nog geen enkelen keer ziek geweest. De chef zou zeker met den fondsdokter komen, zou zijn ouders verwijten maken over hun luien zoon en alle tegenspraak afsnijden door verwijzing naar den fondsdokter, voor wien in 't algemeen alleen kerngezonde, maar arbeidsschuwe menschen bestaan. En had hij overigens in dit geval zoo zeer ongelijk? Gregor voelde zich inderdaad, afgezien van een na zijn langen slaap werkelijk overbodige slaperigheid, heel gezond en had zelfs bijzonder grooten honger. Toen hij dit alles haastig overlegde, zonder te kunnen besluiten het bed te verlaten juist sloeg de wekker kwart voor zeven werd er voorzichtig op de deur aan het hoofdeinde van zijn bed geklopt. Gregor," werd er geroepen het was zijn moeder, het is kwart voor zeven. Moest je niet op reis?" Die zachte stem! Gregor schrok, toen hij zijn stem die antwoord gaf hoorde, die wel onmiskenbaar zijn vroegere stem was, maar waarin zich, als van onderen uit, een niet te onderdrukken pijnlijk piepen mengde, waardoor de woorden slechts in het eerste oogenblik formeel hun duidelijkheid behielden doch hun naklank dusdanig werd gestoord, dat men niet wist, of men het wel juist verstaan had. Gregor had uitvoerig willen antwoorden en alles verklaren, maar bepaalde zich onder deze omstandigheden er toe te zeggen: Ja, ja, dank u moeder, ik sta al op." Door de houten deur 8

13 was de verandering in Gregors stem zeker niet te hooren, want zijn moeder vergenoegde zich met deze verklaring en slofte weg. Maar door dat korte gesprek waren de andere familieleden er op attent gemaakt, dat Gregor tegen de verwachting in nog thuis was en reeds klopte aan de eene zijdeur zijn vader, zachtjes, maar met de vuist. Gregor, Gregor," riep hij, wat is er toch?" En na een poosje maande hij nog eens, met donkerder stem: Gregor! Gregor!" Maar aan de andere zijdeur klaagde zijn zuster zachtjes: Gregor? Ben je niet goed? Heb je iets noodig?" Naar beide kanten antwoordde Gregor: Ben al klaar," en spande zich in door zorgvuldig uitspreken en door het maken van lange pauzen tusschen de woorden afzonderlijk aan zijn stem al het eigenaardige te ontnemen. Zijn vader keerde ook tot zijn ontbijt terug, maar zijn zuster fluisterde: Gregor, doe open, ik smeek je." Gregor dacht er evenwel niet aan open te doen, doch zegende den voorzorgsmaatregel, dien hij van het reizen had overgehouden, ook thuis alle deuren 's nachts af te sluiten. Eerst wilde hij rustig en ongestoord opstaan, zich aankleeden en vooral ontbijten, en dan pas verder overleggen, want, dat merkte hij wel, in bed zou hij het met nadenken niet tot een verstandige oplossing brengen. Hij herinnerde zich al dikwijls in bed een of andere misschien door ongemakkelijk liggen veroorzaakte pijn te hebben gevoeld, die dan bij het opstaan alleen verbeelding bleek te zijn, en hij was benieuwd hoe alles, wat hij zich nu verbeeldde, langzamerhand zou verdwijnen. Dat de verandering in zijn stem niets anders was dan de voorbode van 9

14 een flinke verkoudheid, een beroepskwaal van reizigers, daaraan twijfelde hij geen oogenblik. De deken van zich afgooien was eenvoudig genoeg; hij behoefde zich maar een beetje op te blazen en zij viel vanzelf. Maar vervolgens werd het moeilijk, vooral omdat hij zoo buitengewoon breed was. Hij zou armen en handen noodig hebben gehad om zich op te richten; in plaats daarvan had hij alleen al die pootjes, die onafgebroken in alle richtingen bewogen en die hij bovendien niet kon beheerschen. Wanneer hij er eens een wilde buigen dan was het eerste wat het deed zich strekken, en gelukte het hem eindelijk met dit pootje te doen wat hij wilde, dan werkten de anderen intusschen, als losgebroken, in de grootste en pijnlijkste beweeglijkheid. Nu maar niet nutteloos in bed blijven," zei Gregor in zichzelf. Eerst wilde hij met het onderste deel van zijn lichaam uit bed komen, maar dit onderste deel, dat hij overigens nog niet had gezien en waar hij zich ook geen juiste voorstelling van kon maken, bleek moeilijk te bewegen; het ging zoo langzaam; en toen hij zich eindelijk, bijna wild, met al zijn kracht roekeloos naar voren gooide, had hij de richting verkeerd genomen, stootte hard tegen het voeteneind van het bed en de brandende pijn, die hij voelde, deed hem inzien, dat juist het onderste deel van zijn lichaam wellicht het gevoeligste was. Hij probeerde daarom eerst het bovenlijf uit het bed te krijgen en draaide voorzichtig zijn hoofd naar den rand van het bed. Dit ging ook gemakkelijk en in weerwil van haar breedte en zwaarte volgde de lichaamsmassa langzaam het draaien van het 10

15 hoofd. Maar toen hij zijn hoofd eindelijk buiten het bed in de vrije lucht hield, werd hij bang verder op deze manier nog meer vooruit te schuiven, want als hij zich eindelijk zoo liet vallen, dan zou het een wonder zijn, als hij zijn hoofd niet bezeerde. En zijn bewustzijn mocht hij nu onder geen voorwaarde verliezen; liever bleef hij in bed. Maar toen hij weer, na evenveel inspanning zuchtende, lag zooals eerst en zijn pootjes weer, zoo ja nog erger, tegen elkaar zag vechten en hij geen kans zag in deze willekeur rust en orde te brengen, zei hij weer tot zichzelf, dat hij onmogelijk in bed kon blijven en dat het het verstandigste zou zijn alles op het spel te zetten, als er ook maar de geringste hoop bestond, zich daardoor uit het bed te bevrijden. Maar ondertusschen vergat hij niet zich onderwijl voor oogen te houden, dat rustig, zeer rustig overleg beter was dan wanhopige besluiten. In zulke oogenblikken richtte hij zijn blik zoo scherp mogelijk op het raam, maar helaas was uit den aanblik van den morgennevel, die zelfs den overkant van de nauwe straat verborg, weinig troost en opbeuring te putten. Al zeven uur," zei hij in zichzelf, toen de wekker opnieuw sloeg, al zeven uur en nog altijd zoo'n nevel." En een poosje lag hij stil en ademde licht, alsof hij misschien van de volstrekte stilte het terugkeeren der werkelijke en natuurlijke toestanden verwachtte. Maar toen zei hij bij zichzelf: Voor het kwart over zeven slaat moet ik vast en zeker heelemaal uit bed zijn. Overigens zal er dan ook wel iemand uit de zaak komen om naar mij te vragen, want de zaak gaat voor zevenen open." En hij probeerde 11

16 nu het lichaam in zijn geheele lengte absoluut regelmatig uit het bed te schommelen. Als hij zich op die manier uit het bed liet vallen, bleef zijn hoofd, dat hij bij het vallen hoog zou oplichten, vermoedelijk ongedeerd. Zijn rug scheen hard te zijn; dien zou de val op het kleed wel niet deren. Het grootste bezwaar was, dat hij rekening moest houden met den harden slag, dien het zou geven, en die waarschijnlijk achter alle deuren zooal geen schrik, dan toch bezorgdheid zou veroorzaken. Maar dat moest hij wagen. Toen Gregor al voor de helft uit het bed stak de nieuwe methode was meer spel dan inspanning, hij behoefde alleen maar op zijn rug te schommelen, viel hem in, hoe eenvoudig alles zou zijn, als men hem hielp. Twee sterke menschen hij dacht aan zijn vader en aan het dienstmeisje waren heelemaal voldoende geweest; zij zouden hun armen slechts onder zijn gewelfden rug moeten schuiven, hem zoo uit het bed lichten, zich met den last buigen en dan voorzichtig afwachten, dat hij den zwaai naar den grond maakte, waar de pootjes dan naar hij hoopte ook zin zouden krijgen. Nog afgezien van het feit, dat de deuren waren afgesloten, had hij werkelijk om hulp moeten roepen? In weerwil van alle ellende kon hij bij deze gedachte een glimlach niet bedwingen. Hij was al zoover, dat hij bij het steeds heviger schommelen nauwelijks zijn evenwicht nog kon bewaren, en hij moest nu spoedig een eindbesluit nemen, want over vijf minuten was het kwart over zeven, toen er gebeld werd. Dat is iemand uit de zaak," zei hij bij zichzelf en hij verstijfde bijna, 12

17 terwijl zijn pootjes des te vlugger dansten. Een oogenblik bleef alles stil. Ze doen niet open," zei Gregor in zichzelf, door een soort van onzinnige hoop bevangen. Maar toen ging natuurlijk, zooals altijd, het dienstmeisje met vasten tred naar de deur en deed open. Gregor behoefde slechts het eerste begroetende woord van den bezoeker te hooren om te weten wie het was de procuratiehouder zelf. Waarom was juist Gregor er toe veroordeeld bij een firma te werken, waar men bij het kleinste verzuim dadelijk den grootsten argwaan koesterde? Waren alle ondergeschikten dan alle met elkaar ploerten, was er onder hen dan geen trouw en toegewijd wezen, die, hoewel hij een paar morgenuren niet voor de zaak had gebruikt, door gewetenswroeging de kluts kwijt raakte en gewoonweg niet in staat was uit zijn bed te komen? Was het nu werkelijk niet voldoende een leerjongen te laten informeeren als die informatie al noodig was, moest de procuratiehouder zelf komen en moest daardoor aan de heele onschuldige familie getoond worden, dat het onderzoeken van deze verdachte geschiedenis slechts aan het verstand van den procuratiehouder toevertrouwd kon worden? En meer tengevolge van de opwinding, waarin Gregor door deze overwegingen geraakte, dan wel als gevolg van een werkelijk besluit, slingerde hij zich met alle kracht uit het bed. Het gaf een harde bons, maar echt lawaai was het niet. De val werd eenigszins door het kleed gebroken, en zijn rug was ook elastischer dan Gregor had gedacht, vandaar het niet zoo vreemde doffe geluid. Alleen zijn hoofd had hij niet voorzichtig genoeg opgehouden en had 13

18 het gestooten; hij draaide het en wreef het over het kleed uit woede en van pijn. Daarbinnen viel iets," zei de procuratiehouder in de belendende kamer aan den linkerkant. Gregor probeerde zich voor te stellen of den procuratiehouder ook niet eens iets dergelijks kon overkomen als hem vandaag overkwam; die mogelijkheid moest men toch eigenlijk toegeven. Maar als een ruw antwoord op deze vraag deed de procuratiehouder in de kamer er naast een paar vastbesloten stappen en liet zijn verlakte schoenen kraken. Uit de kamer rechts fluisterde zijn zuster om Gregor in te lichten: Gregor, daar is de procuratiehouder." Ik weet het," zei Gregor in zichzelf; maar zoo hard, dat zijn zuster het had kunnen hooren, durfde hij zijn stem niet te verheffen. Gregor," zei zijn vader nu, uit de kamer links, mijnheer de procuratiehouder is gekomen om te informeeren waarom je niet met den vroegen trein bent weggegaan. Wij weten niet wat wij tegen hem moeten zeggen. Hij wil je overigens zelf spreken. Doe dus alsjeblieft de deur open. Hij zal wel zoo goed zijn den rommel in je kamer te verontschuldigen." Goeden morgen, mijnheer Samsa," riep de procuratiehouder er vriendelijk doorheen. Hij is niet goed," zei zijn moeder tegen den procuratiehouder, terwijl zijn vader nog aan de deur stond te praten, gelooft u mij, hij is niet goed, mijnheer de procuratiehouder. Hoe zou Gregor anders een trein missen! De jongen heeft niets anders in zijn hoofd dan de zaak. Het ergert mij bijna dat hij 's avonds nooit uitgaat; hij was nu toch een week in de stad, maar hij is iederen avond thuis gebleven. Dan zit hij 14

19 bij ons aan tafel en leest stil de krant of bestudeert het spoorboekje. Het is voor hem al een verstrooiing wanneer hij zich met figuurzagen bezig houdt. Hij heeft nu bijvoorbeeld in den loop van twee of drie avonden een lijstje gezaagd; u zult er verbaasd over staan hoe mooi het is; het hangt in zijn kamer, uzult het dadelijk zien, als Gregor opendoet. Ik ben overigens blij, dat u er bent, mijnheer de procuratiehouder; wij zouden Gregor er niet toe gekregen hebben de deur open te doen; hij is zoo koppig; en hij is zeker niet goed, hoewel hij het vanmorgen ontkend heeft." Ik kom dadelijk," zei Gregor langzaam en voorzichtig en bewoog zich niet om geen woord van de gesprekken te verliezen. Anders kan ik het ook niet verklaren, mevrouw," zei de procuratiehouder, laten wij hopen dat het niets ernstigs is. Hoewel ik ook aan den anderen kant moet zeggen, dat wij, zakenmenschen helaas of gelukkig, zooals u wilt een lichte ongesteldheid vaak uit zakelijke overwegingen eenvoudig moeten overwinnen." Nu, kan mijnheer de procuratiehouder al binnenkomen?" vroeg de ongeduldige vader en klopte weer aan de deur. Neen," zei Gregor. In de kamer links viel een pijnlijke stilte, in de kamer rechts begon zijn zuster te snikken. Waarom ging zijn zuster dan niet naar de anderen? Ze was zeker pas uit bed, en nog niet eens begonnen zich aan te kleeden. En waarom huilde ze dan? Omdat hij niet opstond, en den procuratiehouder niet binnen liet, omdat hij gevaar liep zijn betrekking te verliezen, en omdat de chef zijn ouders dan weer met de oude vorderingen zou vervolgen? Dat waren voorloopig toch wel over- 15

20 bodige zorgen. Gregor was er nog en dacht er geen oogenblik aan zijn familie te verlaten. Op dit oogenblik lag hij wel op het kleed, en niemand die van zijn toestand op de hoogte was had in ernst van hem kunnen verlangen, dat hij den procuratiehouder binnen liet. Maar naar aanleiding van deze kleine onbeleefdheid, waarvoor later wel een goede verklaring te vinden zou zijn, kon Gregor toch eigenlijk niet dadelijk ontslagen worden. En Gregor meende, dat het veel verstandiger zou zijn, hem nu met rust te laten, in plaats van hem met gehuil en gepraat te storen. Maar het was juist de onzekerheid, die de anderen benauwde en hun gedrag verontschuldigde. Mijnheer Samsa," riep de procuratiehouder nu met verheffing van stem, wat is er toch aan de hand? U sluit u op in uw kamer, antwoordt alleen met ja en neen, maakt uw ouders ernstig ongerust, en verzuimt dit zij terloops opgemerkt uw zakelijke plichten eigenlijk op ongehoorde manier. Ik spreek hier in naam van uw ouders en uw chef en verzoek u ernstig oogenlblikkelijk om een duidelijke verklaring, 't Is werkelijk ongehoord. Ik meende u als een rustig, verstandig mensch te kennen, en nu schijnt u plotseling met wonderlijke kuren te willen paradeeren. De chef zinspeelde vanmorgen vroeg op een mogelijke verklaring van uw verzuim zij betrof het incasso dat u sedert kort is toevertrouwd maar ik gaf waarlijk bijna mijn eerewoord er op dat deze verklaring niet op kon gaan. Maar nu zie ik hier uw onbegrijpelijke koppigheid, en de lust, ook maar eenigszins voor u op te komen, vergaat mij geheel en al. En uw positie is heelemaal niet zoo vast. Ik was oorspronkelijk van 16

21 plan u dat alles onder vier oogen te zeggen, maar daar u mij hier noodeloos mijn tijd laat verliezen, weet ik niet, waarom uw ouders het ook niet zouden hooren. Uw werk was den laatsten tijd zeer onbevredigend; het is wel niet het seizoen om bijzondere zaken te doen; maar een seizoen, waarin geen zaken gedaan worden bestaat niet, mijnheer Samsa, mag niet bestaan." Maar mijnheer de procuratiehouder," riep Gregor buiten zichzelf en vergat in de opwinding al het andere, ik doe dadelijk, oogenblikkelijk open. Een lichte ongesteldheid, een aanval van duizeligheid, verhinderde mij op te staan. Ik lig nu nog in bed. Maar ik ben nu weer heelemaal opgeknapt. Dadelijk sta ik op. Nog een oogenblikje geduld! Het gaat nog niet zoo goed als ik dacht. Maar ik voel me al weer beter. Hoe zooiets een mensch opeens kan overvallen! Gisterenavond was ik nog heelemaal goed, dat weten mijn ouders wel, of beter gezegd, gisterenavond had ik al een licht voorgevoel. Het moet al aan mij te zien zijn geweest. Waarom heb ik het niet gezegd in de zaak! Maar je denkt altijd dat je de ziekte zonder thuisblijven te boven zal komen. Mijnheer de procuratiehouder! Spaar mijn ouders! Voor al de verwijten, die u mij nu maakt is toch geen reden; men heeft er mij ook met geen woord over gesproken. U hebt misschien de laatste orders, die ik gestuurd heb, niet gelezen. Met den trein van acht uur ga ik overigens op reis, die paar uur rust hebben mij goed gedaan. Houdt u zich toch niet op, mijnheer de procuratiehouder, ik kom dadelijk zelf in de zaak, en weest u zoo goed dat te zeggen en den chef eerbiedig van mij te groeten!" 17

22 [ En terwijl Gregor dit alles haastig uitstootte, en nauwelijks wist wat hij zei, was hij waarschijnlijk tengevolge van de reeds in bed verkregen oefening, de kast eenigszins genaderd, en probeerde nu zich daaraan op te richten. Hij wilde inderdaad de deur open doen, zich inderdaad vertoonen en met den procuratiehouder spreken; hij was er zeer nieuwsgierig naar te weten te komen, wat de anderen, die zoo naar hem verlangden, bij zijn aanblik zouden zeggen. Schrokken zij, dan had Gregor geen verantwoordelijkheid meer, en kon gerust zijn. Namen zij echter alles rustig op, dan had ook hij geen reden zich op te winden, en kon, als hij zich haastte, om acht uur inderdaad op het station zijn. Eerst gleed hij nu een paar maal van de gladde kast af, maar tenslotte, met een laatste krachtsinspanning, stond hij overeind; op de pijnen in zijn onderlijf sloeg hij geen acht, hoezeer ze ook brandden. Nu liet hij zich tegen de rugleuning van een nabijzijnden stoel vallen en hield zich met zijn pootjes aan de randen vast. Daarmee had hij echter ook macht over zichzelf gekregen en hield zich stil, want nu kon hij naar den procuratiehouder luisteren. Hebt u ook maar één woord verstaan?" vroeg de procuratiehouder aan zijn ouders, hij houdt ons toch niet voor den gek?" Om Gods wil," riep zijn moeder al huilende uit, hij is misschien zwaar ziek en wij kwellen hem. Grete! Grete!" riep zij toen. Moeder?" riep zijn zuster van den anderen kant. Zij spraken met elkaar door Gregors kamer heen. Je moet dadelijk naar den dokter. Gregor is ziek. Heb je Gregor nu hooren praten?" Dat was een dierengeluid," zei de procuratiehouder buiten- 18

23 gewoon zachtjes in tegenstelling met het roepen van zijn moeder. Anna! Anna!" riep zijn vader door de voorkamer naar de keuken en klapte in zijn handen, ga dadelijk een smid halen!" En daar liepen de beide meisjes al met ruischende rokken door de voorkamer hoe had zijn zuster zich nu zoo snel aangekleed? en trokken de huisdeur open. Men hoorde de deur niet eens weer dichtslaan; zij hadden haar zeker open gelaten, zooals meestal in huizen, waar een groot ongeluk is gebeurd. Gregor was echter veel kalmer geworden. Men begreep zijn woorden dus niet meer, hoewel zij hem duidelijk genoeg, duidelijker dan vroeger waren voorgekomen, misschien omdat zijn ooren er aan gewend raakten. Maar in ieder geval geloofde men nu reeds, dat het niet heelemaal in orde was met hem en was men bereid hem te helpen. Het vertrouwen en de zekerheid, waarmee de eerste maatregelen genomen waren, deden hem goed. Hij voelde zich weer in den menschelijken kring opgenomen, en verwachtte van beiden, van den dokter en van den smid, zonder hen eigenlijk precies te scheiden, geweldige en verrassende prestaties. Om voor de naderende, beslissende besprekingen een zoo helder mogelijke stem te krijgen, hoestte hij even, hoewel hij er voor zorgde het heel zachtjes te doen, daar mogelijk ook dit geluid al anders dan menschelijk hoesten klonk, wat hij zelf niet meer durfde te beoordeelen. In de kamer naast hem was het intusschen zeer stil geworden. Misschien zaten zijn ouders met den procuratiehouder aan tafel te. fluisteren, misschien leunden ze allemaal tegen de deur en luisterden. 19

24 Gregor schoof langzaam met den stoel naar de deur, liet hem daar los, wierp zich tegen de deur, hield zich er aan overeind de zolen van zijn pootjes waren eenigszins kleverig en rustte daar een oogenblik van de inspanning uit. Toen echter begon hij te probeeren met zijn mond den sleutel in het slot om te draaien. Het scheen, helaas, dat hij geen echte tanden had waarmee moest hij nu den sleutel pakken? maar in plaats daarvan waren zijn kaken dan ook zeer sterk; met hun hulp bracht hij ook werkelijk den sleutel in beweging en sloeg er geen acht op, dat hij zich ongetwijfeld een of ander letsel toebracht, want er kwam een bruine vloeistof uit zijn mond, liep over den sleutel en druppelde op den grond. Hoor eens," zei de procuratiehouder in de belendende kamer, hij draait den sleutel om." Dat was een groote aanmoediging voor Gregor; maar allemaal hadden zij hem moeten toeroepen, ook zijn vader en zijn moeder: Goed zoo, Gregor," hadden ze moeten roepen, vooruit maar, op het slot af!" En terwijl hij zich voorstelde, dat zij allemaal zijn pogingen met spanning volgden, beet hij zich met alles wat hij aan kracht kon verzamelen, zonder na te denken, in den sleutel vast. Naarmate de sleutel draaide, danste hij om het slot heen, hield zich nu nog alleen met zijn mond overeind, en naar gelang het noodig was, hing hij aan den sleutel of drukte hem weer neer met de geheele zwaarte van zijn lichaam. Het hooge geluid van het eindelijk terugspringende slot bracht Gregor metterdaad tot bezinning. Opgelucht zei hij in zichzelf: Den smid heb ik tenminste niet 20

25 noodig gehad," en hij legde zijn hoofd op de deurkruk om de deur geheel open te doen. Daar hij de deur op die manier open moest doen, was zij eigenlijk al tamelijk wijd open en hij zelf nog niet te zien. Hij moest zich eerst langzaam om den eenen deurvleugel heendraaien en wel zeer voorzichtig, als hij niet, juist voor het binnentreden van de kamer plomp op zijn rug wou vallen. Hij was nog met deze moeilijke beweging bezig en had geen tijd op iets anders te letten, toen hij den procuratiehouder al een luid O!" hoorde uitstooten het klonk als het suizen van den wind en nu zag hij hem ook, hoe hij, die het dichtst bij de deur stond, de hand tegen den open mond drukte en langzaam achteruit week, als werd hij door een onzichtbare, regelmatig stuwende kracht verdreven. Zijn moeder zij stond hier in weerwil van de aanwezigheid van den procuratiehouder nog met los, hoog overeind staand haar, zooals ze uit haar bed was gekomen keek eerst met gevouwen handen zijn vader aan, liep dan twee passen op Gregor toe en viel temidden van de zich om haar uitspreidende rokken neer, het gezicht geheel onzichtbaar op haar borst gebogen. Zijn vader balde met een vijandige uitdrukking de vuist, alsof hij Gregor in zijn kamer terug wou duwen, keek dan onzeker de woonkamer rond, bedekte zijn oogen met de hand, en weende, zoodat zijn machtige borst schokte. Gregor kwam nu in 't geheel niet in de kamer, maar leunde aan den binnenkant van den gegrendelden deurvleugel, zoodat zijn lijf slechts voor de helft was te zien, met er boven het zijwaarts 21

26 gebogen hoofd, waarmee hij naar de anderen gluurde. Het was inmiddels veel lichter geworden; aan den overkant van de straat stond duidelijk een silhouet van het tegenovergelegen grijszwarte huis het was een ziekenhuis met zijn regelmatige ramen, die scherp den gevel perforeerden; de regen viel nog altijd, maar nu in groote, afzonderlijk zichtbare en eigenlijk ook afzonderlijk op den grond neergestrooide druppels. Het ontbijtservies stond nog in groote hoeveelheid op tafel, want voor zijn vader was het ontbijt de voornaamste maaltijd van den dag, dien hij, onder het lezen van verscheidene kranten, urenlang rekte. Juist aan den tegenoverliggenden muur hing een foto van Gregor uit zijn diensttijd, als luitenant, waarop hij, met de hand aan zijn degen, onbezorgd glimlachte en eerbied voor zijn houding en uniform afdwong. De deur naar de voorkamer was open, en men keek, daar ook de étagedeur open stond, op het portaal van de woning en op het begin van de naar beneden leidende trap. Nu," zei Gregor, en hij was er zich wel van bewust, dat hij de eenige was, die zijn kalmte had bewaard, ik zal mij dadelijk aankleeden, de collectie pakken en op reis gaan. Wilt u, wilt u mij op reis laten gaan? U ziet wel, mijnheer de procuratiehouder, dat ik niet koppig ben, en ik werk graag; het reizen is vermoeiend, maar ik zou zonder reizen niet kunnen leven. Waar gaat u heen, mijnheer de procuratiehouder? Naar de zaak? Ja? Zult u alles naar waarheid vertellen? Men kan op een oogenblik niet in staat zijn te werken, maar dat is dan juist het moment, om zich de vroegere prestaties te herinneren en te bedenken, dat men, 22

27 na het uit den weg ruimen van de hindernis, zeker des te vlijtiger en geconcentreerder zal werken. Ik heb immers zooveel verplichtingen tegenover den chef, dat weet u toch heel goed. Aan den anderen kant moet ik voor mijn ouders en zuster zorgen. Ik zit in het nauw, maar ik zal er ook wel weer uitkomen. Maar maakt u het mij niet moeilijker dan het al is. Kiest u mijn partij in de zaak! De reiziger is niet bemind, dat weet ik; men denkt dat hij geld als water verdient, en bovendien nog een prettig leventje heeft! Men heeft nu eenmaal geen bijzondere reden, beter over dit vooroordeel na te denken. Maar u, mijnheer de procuratiehouder, u heeft een beteren blik op de omstandigheden dan het overige personeel, ja, onder ons gezegd, zelfs een beteren blik dan mijnheer de chef zelf, die zich in zijn kwaliteit van werkgever gemakkelijk ten nadeele van een ondergeschikte van de wijs laat brengen. U weet toch ook wel, dat een reiziger, die bijna het heele jaar buiten de zaak werkt, zoo gemakkelijk het slachtoffer van geklets, toevalligheden en ongegronde bezwaren kan worden, waartegen hij zich onmogelijk kan verweren, daar hij er meestal niets van merkt, en alleen wanneer hij uitgeput van de reis thuiskomt, de ernstige, naar hun oorzaken niet meer te begrijpen gevolgen, aan den lijve begint te ondervinden. Gaat u niet weg, mijnheer de procuratiehouder, zonder een woord, waaruit mij blijkt, dat u mij althans gedeeltelijk gelijk geeft!" Maar de procuratiehouder had zich al bij de eerste woorden van Gregor afgewend, en over zijn zenuwachtig trekkenden schouder keek hij met 23

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees

De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees De wonderlijke lotgevallen van Jan zonder Vrees C. de Kinder bron. L. Opdebeek, Antwerpen z.j. [ca 1920] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kind008wond01_01/colofon.htm 2005 dbnl 9 Het

Nadere informatie

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller DE GODDELIJKE TUINMAN Joshua Stiller Joshua Stiller, De goddelijke tuinman Copyright 2015 Joshua Stiller & Uitgeverij Magister* Omslag en opmaak: Studio Boekcoop Een uitgave van het Onderstroomboven Collectief**

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis

Een nagelaten bekentenis Een nagelaten bekentenis Marcellus Emants bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j. [1894] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/colofon.htm 2007 dbnl 1 [Een nagelaten

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Een half jaar later

Hoofdstuk 1. Een half jaar later Proloog Oké, nog vijf minuten. Als Sam er dan nog steeds niet was zou ze de envelop zelf openmaken. Dat ding maakte haar al nu al, vanaf het moment dat ze thuis was gekomen, bijna twee uur geleden, gek

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

De Vaticaanse moorden

De Vaticaanse moorden De Vaticaanse moorden Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten D AV I D H E W S O N D E VAT I C A A N S E M O O R D E N De Fontein 2004 David Hewson 2005 Uitgeverij De Fontein Baarn, voor de Nederlandse

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

Vertaald door Liesbeth van Nes

Vertaald door Liesbeth van Nes Daar is hij weer Vertaald door Liesbeth van Nes De Bezige Bij Antwerpen Alle handelingen, personages en dialogen in dit boek zijn zuiver fictie. Overeenkomsten met levende personen en/of hun reacties,

Nadere informatie

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade, met JOHN WARBURTON Dienaar des Evangeliums te Trowbridge Naar de oorspronkelijke uitgave van W.

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie De brutale heks Paul Kater Uitgegeven door de auteur als lid van de Alexandria Publishing Group Smashwords Editie License Notes - Smashwords Edition Dit e-boek is uitgegeven voor uw persoonlijke plezier.

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

Kinderen en posttraumatische dystrofie

Kinderen en posttraumatische dystrofie Kinderen en posttraumatische dystrofie Dit boekje is tot stand gekomen met de medewerking van Sander Keppel, mevr. W. Hagenbeek, prof. dr. W. Kuis, fysiotherapeute mevr. E. de Bont, mevr. J. Stor-Luijmes

Nadere informatie

Van dezelfde auteur:

Van dezelfde auteur: Zoals ze is Van dezelfde auteur: De belofte Sushi voor beginners Betrapt! De vakantie van Rachel Kom terug bij mij Die charmante man Sterrenregen Watermeloen Ben je gek Marian Keyes Zoals ze is Oorspronkelijke

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

De Moordclub Ellen de Ruiter Lisa deel 17. Lisa

De Moordclub Ellen de Ruiter Lisa deel 17. Lisa Lisa Hoe gaat het met je? Ik probeerde zo vriendelijk mogelijk te klinken. Lief zelfs. Michelle mocht niet denken dat ik in paniek was, dan zou ze nooit meer gaan praten. Ik had zelfs de auto van binnen

Nadere informatie

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel

Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Deze biografie is niet te vergelijken met welk ander boek ook dat u ooit hebt gelezen. Vanzelfsprekend is er het natuurlijke toneel Om hem heen kreunde het huis als ten dode gedoemd. Pleisterwerk viel

Nadere informatie

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

De reis om de wereld in 80 dagen

De reis om de wereld in 80 dagen De reis om de wereld in 80 dagen Jules Verne Vertaald door: Gerard Keller bron (vert. Gerard Keller). Jacs. G. Robbers, Rotterdam 1885 (7de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vern002reis02_01/colofon.php

Nadere informatie