Het Garantiepensioen. rentestandkorting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Garantiepensioen. rentestandkorting"

Transcriptie

1 Het Garantiepensioen met rentestandkorting

2 We verrekenen de toekomstige winstdeling direct met u

3 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 3/8 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Zekerheid met direct voordeel U wilt goede arbeidsvoorwaarden bieden voor uw werknemers. Daar hoort een goede pensioenregeling bij. Die pensioenregeling moet duidelijk zijn en garanties bieden. Voor uw werknemers en voor uzelf. Het Garantiepensioen met rentestandkorting van Delta Lloyd biedt daarvoor een oplossing die bovendien financieel aantrekkelijk is. Zekerheid voor werknemers Werknemers zien graag dat hun pensioen zoveel mogelijk zijn waarde behoudt. En dat hun opgebouwde pensioen gegarandeerd is. Het Garantiepensioen, op basis van salaris en dienstjaren, geeft die zekerheid. En u kunt de rentestandkorting gebruiken om de pensioenen zoveel mogelijk waardevast te houden. Zekerheid voor u Als werkgever wilt u zekerheid over de hoogte van de premie en keuze in de vormgeving en financiering van de toeslagregeling. U wilt bovendien gevrijwaard zijn van financiële risico s die kunnen optreden bij individuele waardeoverdracht. Hetzelfde geldt voor het financiële risico van een stijgende levensverwachting, gedurende de contractsperiode. Daarvoor zorgt het Garantiepensioen: een heldere budgetteerbare pensioenregeling die de liquiditeitspositie van uw onderneming zo min mogelijk beïnvloedt. Tegen een voordelige prijs. Het Garantiepensioen in één oogopslag - Uitkeringsovereenkomst op basis van salaris en aantal dienstjaren - Hoogte van de pensioenuitkering staat levenslang vast - Opgebouwde pensioen is gegarandeerd - Risico hogere levensverwachting is gedekt - Rente voor berekenen premie en winstdeling staat vooraf vast: een renteverandering heeft geen gevolgen voor de premie en de korting - Vaste rentestandkorting wordt direct op de premie in mindering gebracht - Geen opslag voor rentegarantie - Geen extra kosten voor beleggen en solvabiliteit - Rentestandkorting is te gebruiken om pensioenen zoveel mogelijk waardevast te houden - Optie om binnen uw pensioenregeling het risico bij waardeoverdrachten af te dekken. Direct korting Delta Lloyd biedt u winstdeling op uw premies. De toekomstige winstdeling wordt bij de start van de overeenkomst vastgesteld en direct met u verrekend. U ontvangt daardoor een vaste korting op uw pensioenpremie. Zo ontstaat een lage, voorspelbare premie. U bepaalt zelf of u deze korting wilt gebruiken om het pensioen van uw werknemers zoveel mogelijk waarde te laten houden. Voor wie? Het Garantie pensioen met rentestandkorting is aantrekkelijk voor werkgevers met een pensioenpremie vanaf euro per jaar. Heeft de onderneming lagere pensioenkosten? Dan hebben we ook voor u een aantrekkelijke oplossing. Kijk op

4 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 4/8 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Zo werkt de rentestandkorting Rentestandkorting is een moderne vorm van winstdeling, die gebruik maakt van de actuele marktrente. Delta Lloyd is in staat om op de ingangsdatum de waarde van pensioenverplichtingen voor de gehele contractsperiode nagenoeg perfect in te schatten. En vervolgens te waarderen met behulp van de actuele marktrente. De financiële risico s en de verzekeringsrisico s die bij de pensioenverplichtingen horen worden volledig afgedekt. Deze afdekking noemen we een verzekeringsmatch. Geen verrassingen De basis van rentestandkorting is het te verwachten verschil in de toekomst tussen de rente in de markt en de vaste (gegarandeerde) rente die de basis vormt voor de hoogte van de premie. 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Rente in de markt en vaste rente Rendements verschil: Rekenrente: U betaalt premie op basis van de rente in de markt. Wij lopen daarbij nagenoeg geen renterisico en daarom betaalt u geen opslag voor een rentegarantie: een flinke kostenbesparing. De vaste rentekorting leidt direct tot lagere pensioenlasten. Daar komt bij dat de pensioenlasten gedurende de hele contractperiode goed te voorspellen zijn; geen onaangename verrassingen. Ook het risico van onverwachte kosten bij individuele waardeoverdracht kunt u afdekken. Zo berekenen we de rentestandkorting Delta Lloyd berekent de rentestandkorting in een aantal stappen. - Uitgangspunt is uw eigen werknemersbestand. We kijken onder meer naar de hoogte van de te verzekeren pensioenen, de leeftijden en de pensioendata van uw werknemers. - We maken een schatting in welk toekomstig jaar welke pensioenbedragen moeten worden uitgekeerd. - Dan rekenen we deze verwachte pensioenuitkeringen terug naar het moment dat de overeenkomst ingaat tegen de afgesproken marktrente. - Dit doen wij ook voor de verwachte pensioenpremies op de vaste rekenrente. - Deze twee waarden worden op elkaar gedeeld. De uitkomst geeft een factor, bijvoorbeeld 0,90, of in een percentage uitgedrukt: 90%. - Het percentage van de rentestandkorting is het verschil tussen 100% en het berekende percentage: = 10%. Hoe meer de marktrente uitstijgt boven de rekenrente, hoe hoger de korting Marktrente De marktrente is afhankelijk van marktomstandigheden en varieert dus in de tijd. De financiële markt kent financiële producten, zoals leningen en obligaties, met verschillende looptijden. De prijs voor zo n lening is afhankelijk van vraag en aanbod en van de looptijd. Uit deze informatie kan de rente voor die leningen worden afgeleid. Het geheel van verschillende rentes voor die verschillende looptijden heet de rentetermijnstructuur (RTS), oftewel de marktrente. Er kan van diverse beleggingen en op verschillende manieren een rentetermijnstructuur worden vastgesteld. Delta Lloyd stelt de rentetermijnstructuur vast op basis van de methode zoals die is beschreven door De Nederlandsche Bank: Paragraaf Methode in DNB document Vaststelling methode rentetermijnstructuur (Tb/2005/00670/gs met dagtekening 10 maart 2005). De dagelijks variërende marktrente bepaalt de rentestandkorting. We gebruiken in onze offerte de marktrente zoals die geldt op de offertedatum. De in het contract bepaalde rente is de rente op het moment van afsluiten en geldt voor de gehele duur van de overeenkomst. Let op: de marktrente kan ook lager zijn dan de vaste rente die de basis vormt voor de premieberekening. In dat geval is er sprake van een premie-opslag. In deze situatie zijn er mogelijkheden om de rente in de loop van het contract aan te passen. Herziening: u kiest zelf U hebt twee mogelijkheden voor herziening van de rentestandkorting: - Herziening tijdens de contractperiode. U bepaalt bij de start van de overeenkomst wanneer u herziening van de korting wilt. U kunt daarbij kiezen uit het tweede of het derde overeenkomstjaar. De herziene korting is de korting zoals die is vastgesteld op de herzieningsdatum. - Herziening door verlenging van de looptijd. Dit kan eenmalig in het tweede, derde of vierde overeenkomstjaar. U hoeft dat moment niet vooraf te bepalen. De herziene korting is het gewogen gemiddelde van de oude en nieuwe korting. De nieuwe korting geldt voor een nieuwe termijn van vijf jaar.

5 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 5/8 Winstdeling Delta Lloyd kan premies zo beleggen dat de opbrengst gelijk is aan de marktrente. Maar we willen natuurlijk de marktrente verslaan. En als dat lukt, profiteert u mee. Wat we verwachten extra te verdienen, vertalen we in een opslag op de marktrente (zie a in figuur Marktrente). Die toekomstige beleggingswinst maken we meteen contant; we vertalen de winst naar een waarde op dit moment. U profiteert dus direct, via een korting op uw pensioenpremies, voor de hele contractperiode. Kosten van de winstdeling Aan de uitvoering van de winstdelingsregeling zijn voor Delta Lloyd kosten verbonden, bijvoorbeeld voor het beheren van beleggingen. Ook lopen we risico, onder meer omdat we vooraf aannames maken over het uitkeringenverloop en de premie-inkomsten. Daarnaast eist De Nederlandsche Bank dat we een bepaalde buffer aanhouden. Vanwege deze kosten en risico s verlagen we de marktrente (zie b in figuur Marktrente). Figuur marktrente Rente % a b Jaren Marktrente Marktrente met opslag i.v.m. winstdeling Marktrente met verlaging i.v.m. kosten, solvabiliteit Vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer hoeft u een deel of de hele premie niet langer te betalen. U kunt dit risico verzekeren op basis van 2-, 3-, 4- of 6-klassen, ontleend aan de Voorbeeld: Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen Voorbeeld: Kor ng 25%, Kor ng 3%, (WIA). We volgen daarbij de WIA beschikking van het daarvan 30% daarvan 30% UWV. naar toeslagdepot naar toeslagdepot Binnenkomende en uitgaande waardeoverdrachten Individuele waardeoverdracht naar een nieuwe werkgever kan zorgen voor een vervelende financiële verrassing. Maar met het garantiepensioen met rentestandkorting is dat risico afgedekt. U betaalt daarvoor een kleine opslag op de administratiekosten. Hoogte van het pensioen Uw werknemers bouwen ouderdomspensioen op aan de hand van een (jaarlijks) percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het salaris van de werknemer, rekening houdend met de toekomstige AOW uitkering (de zogenoemde franchise). Omdat werknemers ook AOW krijgen, hoeft de pensioenopbouw niet gebaseerd te zijn op het volledige salaris. Het opbouwpercentage kunt u zelf kiezen, binnen de maxima van de Belastingdienst. Het partnerpensioen is een percentage van het ouderdomspensioen. U kunt kiezen tussen 50 en 70%. De verzekerde pensioenen Het Garantiepensioen met rentestandkorting is een pensioenregeling op basis van het salaris en het aantal dienstjaren. U kunt kiezen tussen een middelloonregeling en een eindloonregeling. De opgebouwde pensioenaanspraken zijn gegarandeerd. U kunt de volgende uitkeringen verzekeren: - ouderdomspensioen - partnerpensioen (op risicobasis of op opbouwbasis) - wezenpensioen - arbeidsongeschiktheidspensioen - Anw-hiaat-pensioen Keuze voor deelnemers Deelnemers van het Garantiepensioen kunnen een aantal keuzes maken om het pensioen af te stemmen op hun wensen en hun situatie: - eerder of later met pensioen; - ouderdomspensioen voor een deel omzetten in partnerpensioen, of andersom; - deeltijdpensioen: bijvoorbeeld twee dagen per week met pensioen; - de eerste jaren wat meer pensioen en later minder, of andersom. Premie kor ng

6 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 6/8 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Toeslag voor waardevast pensioen Door inflatie wordt geld minder waard. Met honderd euro kunt u naar verwachting over twintig jaar minder kopen dan nu. U kunt het Garantiepensioen zoveel mogelijk waardevast maken door er een toeslagregeling aan te koppelen. Het pensioen groeit dan mee met de stijgende prijzen. De toeslagverlening kunnen we in overleg met u op verschillende manieren inrichten. De basis is de gemiddelde stijging van lonen of prijzen in een periode. Dit is afhankelijk van de door de werkgever gekozen toeslagregeling. Voor het betalen van de toeslag openen we een aparte depotrekening. U kunt daarop een deel van de rentestandkorting storten. Daarnaast kunt u aanvullende stortingen doen. Het geld in het toeslagendepot wordt belegd. Delta Lloyd biedt daarvoor twee mogelijkheden om het geld in het depot te beleggen. - op basis van de 1-jaarsrente op interbancaire renteswaps - op basis van een mix van verschillende aandelen. Standaard is dat de MSCI World. U kunt ook kiezen voor MSCI Europe of DJ Eurostoxx 50*. De mate waarin u de pensioenen van uw medewerkers kunt laten meegroeien met de prijsstijgingen, hangt uiteraard Rente af % van de hoeveelheid geld in het depot. Ook wanneer u een hoog percentage van de rentestandkorting in het depot stort, wil dat nog niet zeggen dat het voldoende is voor de gewenste toeslag. b Dat hangt namelijk af van het percentage van de rentestandkorting. Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking: - De rentestandkorting is 25% en u reserveert daarvan a 30% voor de toeslagregeling. U hebt dan een goede basis voor een jaarlijkse toeslag: 7,5% van de premie zonder rentestandkorting (bruto premie). - U reserveert 30% voor de toeslagregeling, maar de Jaren rentestandkorting Marktrente is slechts 3%. Dit geeft u bijna geen financiële ruimte Marktrente voor met een opslag toeslag. i.v.m. winstdeling Dat zult u dus op een andere manier Marktrente moeten met doen, verlaging bijvoorbeeld i.v.m. kosten, door solvabiliteit jaarlijkse aanvullende betalingen in het toeslagendepot. Budget voor toeslagregeling * De Morgan Stanley Capital International World Index (MSCI World) is een aandelenindex van wereldwijde aandelen. De MSCI World bestaat uit meer dan 1700 aan de beurs genoteerde bedrijven uit de hele wereld. Deze Index is zo geconstrueerd dat deze representatief is voor de wereldwijde ontwikkeling van de aandelenmarkt. Premie Voorbeeld: Kor ng 25%, daarvan 30% naar toeslagdepot Premie Voorbeeld: Kor ng 3%, daarvan 30% naar toeslagdepot De Morgan Stanley Capital International Europe Index (MSCI Europe) is een aandelenindex van Europese aandelen. De MSCI Europe Index bestaat uit 16 Developed Europese Markt Indices. De Dow Jones EURO STOXX 50 (DJ EUROSTOXX 50) is een Blue-chip (kwalitatief hoogstaand aandeel) index van 50 Europese kwaliteitsaandelen uit 12 Eurozone landen. Premie kor ng voor toeslag

7 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 7/8 Reikwijdte rentestandkorting De rentestandkorting is van toepassing op de premie voor het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Ook berekenen we de korting door in de koopsommen voor de financiering van de toeslagregeling, in de premie voor de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en in de risicopremies voor het partnerpensioen en wezenpensioen. Waar moet u rekening mee houden Werkgever - De marktrente wisselt per dag en dat geldt dus ook voor de rentestandkorting. Goede timing is dus belangrijk bij het afsluiten of vernieuwen van een overeenkomst. - De rentestandkorting staat vast voor de duur van de overeenkomst en verandert niet met de ontwikkelingen van de rente in de markt. - U kunt het rendement van de winstdeling niet beïnvloeden. - Bij lage marktrente kan sprake zijn van een geringe korting of zelfs van toeslag. In die gevallen kan de mogelijkheid van een tussentijdse renteherziening worden opgenomen in de offerte. Werknemer - Vergeleken met een pensioen met een beschikbare premie per jaar (met beleggen) heeft de werknemer bij het Garantiepensioen met rentestandkorting geen invloed op het beleggingsbeleid en dus ook niet op de hoogte van de pensioenuitkering. Acceptatie In de Regeling risico-acceptatie staan de voorwaarden van de te verzekeren risico s. Boven het maximale salaris dat is opgenomen in de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA-grens) wordt per jaar niet meer dan 25% stijging van het salaris geaccepteerd. Voor de te verzekeren pensioenbedragen geldt een maximum pensioengevend inkomen van euro per persoon per jaar. Uitlooprisico Het is denkbaar dat we een uitkering moeten geven aan één of meer werknemers na het eindigen van de overeenkomst. Omdat er werknemers ziek zijn (geworden) in de periode van de overeenkomst. Op grond van deze ziekte kunnen ze recht hebben op een uitkering na het aflopen van de overeenkomst. Dit heet het uitloopprisico. We hebben dit risico gedekt door de verzekering van het risico op arbeidsongeschiktheid voor de zieke werknemers voor een periode van maximaal twee jaar te laten doorlopen. Voordelig: u betaalt geen kosten voor het renterisico Onze service Voor het Garantiepensioen met rentestandkorting betaalt u kosten. Daarvoor doen we het volgende: - we stellen voor u de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement en de startbrief op; - we verzorgen de complete administratie van uw pensioenregeling en keren de pensioenen uit aan de deelnemers; - we berekenen de pensioenen, premies en kosten; - we verzorgen de toegang tot de online pensioenadministratie, zodat u zelf eenvoudig veranderingen kunt doorgeven; - u profiteert van een reeks activiteiten op het gebied van kennisoverdracht en pensioen. Heldere en duidelijke communicatie We zorgen voor heldere en begrijpelijke communicatie richting werknemers. Standaard zorgen we voor: - de startbrief voor alle (nieuwe) werknemers; - het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor de actieve werknemers (elk jaar) en voor ex-werknemers (eens in de vijf jaar); - het jaarlijkse bericht aan pensioengerechtigden; - informatiebrieven voor werknemers die uit dienst gaan, scheiden of met pensioen gaan; - het doorgeven van de gegevens over het pensioen aan het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl); - brochures over verschillende pensioenonderwerpen. Uw werknemers kunnen elke dag met hun vragen terecht bij onze telefonische helpdesk. Onze website (www.deltalloyd.nl/pensioen) biedt daarnaast ook veel algemene pensioeninformatie. Uiteraard kunnen we in overleg meer voor u doen. We bespreken graag de aanvullende mogelijkheden met u.

8 Meer informatie? Wilt u meer weten over het Garantiepensioen met rentestandkorting van Delta Lloyd? Neem dan contact op met ons. Wij gaan graag met u in gesprek. P Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen. Delta Lloyd Levensverzekering NV Corporate Clients Postbus BA Amsterdam T (020)

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie