Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [ :29]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29]"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [ :29] Hoe werken leden van het Europees Parlement, hoeveel verdienen ze en wat zijn hun kosten? Antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen over de werkmethodes en exploitatiekosten van het Parlement vindt u in deze FAQ-sectie. De onderstaande secties bevatten uitgebreide informatie over de dagelijkse organisatie van het Parlement. De selectie van vragen en antwoorden wordt regelmatig bijgewerkt om er actuele onderwerpen die van belang zijn voor de media in op te nemen NL Persdienst Directie media Directeur - Woordvoerder : Jaume DUCH GUILLOT Referentienummer: FAQ41132 Nummer centrale persdienst (32-2) /28

2 Parlement: De bevoegdheden en wetgevingsprocedures Bij de overgrote meerderheid van de EU-wetgeving neemt het Parlement wetgeving aan in samenspraak met de Raad van de EU. De gewone wetgevingsprocedure de medebeslissingsprocedure beslaat onder meer de volgende beleidsterreinen: economisch bestuur, financiële dienstverlening, de interne markt, het vrije verkeer van werknemers, diensten, landbouw, visserij, energiezekerheid, visa, asiel, immigratie, justitie en binnenlandse zaken, consumentenbeleid, trans-europese netwerken, milieu, cultuur (stimuleringsmaatregelen), onderzoek (kaderprogramma), sociale uitsluiting, volksgezondheid, de bestrijding van fraude ten nadele van de EU, stimuleringsmaatregelen ter bestrijding van discriminatie, specifieke industriële steunmaatregelen, economisch en sociaal cohesiebeleid, en het statuut voor Europese politieke partijen. Op een aantal terreinen kunnen specifieke besluitvormingsprocedures gelden, waarbij het Parlement enkel zijn mening geeft op een voorstel van de Commissie. In dergelijke gevallen moet de Raad eerst het standpunt van het Parlement hebben ontvangen alvorens te kunnen stemmen over het desbetreffende voorstel van de Commissie, maar is dan niet gebonden aan dit standpunt. Het belangrijkste beleidsterrein waarvoor deze raadplegingsprocedure nog altijd geldt, is belasting. Om wetgeving op dit vlak aan te nemen is tevens unanimiteit in de Raad vereist. In bepaalde andere gevallen is voor het nemen van een besluit de goedkeuring van het Parlement vereist. De stemming gaat in dit geval om een simpel en bindend ja of nee. Dit geldt onder andere voor de toetreding van nieuwe EU-lidstaten en internationale overeenkomsten tussen de EU en derde landen of groepen landen. Hetzelfde geldt voor het definitieve besluit over de aanstelling van de Europese Commissie. Links Meer informatie: FAQ /28

3 Europees Parlement: hoe werken de verkiezingen? Elke vijf jaar kiezen de EU-burgers wie hen zal vertegenwoordigen in het Europees Parlement, de rechtstreeks verkozen instelling die hun belangen verdedigt in het EUbesluitvormingsproces. De Europese verkiezingen van mei 2014 boden de bevolking van Europa de mogelijkheid om te bepalen welke politieke richting de EU volgens hen moet uitgaan. In elke lidstaat wordt een vast aantal leden van het Europees Parlement verkozen. De zetelverdeling wordt vastgesteld door de EU-verdragen op basis van het beginsel van degressieve proportionaliteit: landen met een groter bevolkingsaantal hebben meer zetels dan landen met een kleiner bevolkingsaantal, maar kleinere landen hebben meer zetels dan strikt proportioneel genomen. Voor de verkiezingen van 2014 varieerde het aantal Europarlementsleden, overeenkomstig het Verdrag van Lissabon, van telkens zes voor Malta, Luxemburg, Cyprus en Estland, tot 96 voor Duitsland, met een totaal van 751. De verkiezingen voor het Europees Parlement worden grotendeels geregeld door de nationale kieswetten en -tradities. Zo bepaalt elke lidstaat of gebruik wordt gemaakt van een systeem met open of met gesloten lijsten. Sommige lidstaten delen hun grondgebied op in regionale kiesdistricten terwijl andere een nationale kieskring hebben. Er gelden evenwel gemeenschappelijke Europese regels op grond waarvan de verkiezingen vrij en geheim moeten zijn en dat zij rechtstreeks en algemeen moeten zijn. De Europarlementsleden moeten worden verkozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. De verkiezingsperiode wordt vastgesteld op het niveau van de EU, maar de landen kunnen de precieze dag waarop zij de verkiezing willen houden, zelf kiezen overeenkomstig hun afzonderlijke kiestradities. Europese verkiezingen duren meestal vier dagen, omdat in het Verenigd Koninkrijk en Nederland op donderdag wordt gestemd en inwoners van de meeste andere landen op zondag hun stem uitbrengen. EU-burgers die in een ander EU-land wonen dan hun land van herkomst, hebben bij de Europese verkiezingen het recht hun stem uit te brengen en zich verkiesbaar te stellen in het land waar zij verblijven, maar er kunnen via de nationale wetten specifieke procedures worden vastgesteld voor de wijze waarop. De Europese verkiezingen een uniek geval van multinationale democratie zijn altijd een sleutelmoment in het politieke proces van de EU. Een van de eerste taken van het nieuwe Parlement zal de verkiezing zijn van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie (het uitvoerend orgaan van de EU). Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon moeten lidstaten bij de nominatie voor deze post rekening houden met de verkiezingsresultaten. Vervolgens "kiest" het Parlement de Commissievoorzitter. Wanneer hij of zij niet de benodigde meerderheid behaalt, dan moeten de lidstaten binnen een maand een nieuwe kandidaat voordragen. De kandidaten voor de overige Commissieportefeuilles moeten ook slagen voor een strenge parlementaire keuringsprocedure. Links Meer informatie over de verkiezingen staat op deze website: FAQ /28

4 Europees Parlement: Hoe worden de EP voorzitter en de voorzitters van parlementaire commissies benoemd? Tijdens de eerste plenaire vergadering na de Europese verkiezingen kiest het EP een nieuwe voorzitter, 14 nieuwe vicevoorzitters en quaestoren. Alle verkiesbare posities worden na twee en een half jaar opnieuw ingevuld, wat neer komt op één wissel per parlementaire termijn van vijf jaar. Het kan zijn dat dezelfde persoon opnieuw gekozen wordt. Bij de verkiezingen wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over nationaliteiten en politieke kleur. EP Voorzitter Het eerste wat een nieuw gekozen parlement doet, is het kiezen van een voorzitter. Als de vorige voorzitter opnieuw in het EP is verkozen, zit hij de zitting voor waarin zijn opvolger gekozen wordt. Keert de voorzitter niet terug, dan zit een van de vicevoorzitters de vergadering voor. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen tot aanvang van de plenaire vergadering worden voorgedragen door politieke fracties, of door een minimum van veertig leden. Om te worden verkozen, dient de kandidaat een absolute meerderheid (50% +1) van de geldige uitgebrachte stemmen te hebben. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Als er in de eerste stemming geen kandidaat gekozen is, kunnen dezelfde - of andere - kandidaten op basis van dezelfde procedure worden voorgedragen voor een tweede ronde en - indien nodig - zelfs voor een derde ronde. Als er na de derde stemming nog steeds geen winnaar is, blijven de twee hoogst scorende kandidaten over voor een vierde ronde. Diegene met de meeste stemmen wint. Bij een gelijke uitslag, wordt de oudste kandidaat voorzitter. De nieuw verkozen voorzitter neemt vervolgens de voorzittershamer over en heeft de mogelijkheid een openingsspeech te houden alvorens over te gaan tot de verkiezing van de vicevoorzitters en quaestoren. Vicepresidenten en questoren Net als bij de voorzitter, kunnen politieke fracties of minimaal veertig leden kandidaten vordragen. Ook deze verkiezing gebeurt op basis van een geheime stemming. Kandidaten moeten steun hebben van een absolute meerderheid van de geldige stemmen. Er volgt een tweede stemming als niet alle 14 posities na de eerste rond zijn ingevuld. Indien een derde ronde noodzakelijk is, gebeurt dat op basis van een relatieve meerderheid. Vicepresidenten kunnen de voorzitter vervangen. Zij zijn ook lid van het Presidium, het orgaan dat verantwoordelijk is voor alle administratieve, personele en organisatorische zaken in het EP. De vijf quaestoren gaan over de administratieve zaken die direct betrekking hebben op parlementariërs. Voorzitters parlementaire commissies en parlementaire delegaties Parlementaire commissies en delegaties kiezen hun eigen voorzitter en vicevoorzitters. Elke commissie kiest een presidium, bestaande uit een voorzitter en vicevoorzitters. Het aantal vicevoorzitters wordt bepaald door het gehele parlement op basis van een voorstel van de Conferentie van Voorzitters. Als het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal posten, vindt de stemming plaats middels acclamatie. Is dit niet het geval, dan vindt een geheime stemming plaats. Als er maar een kandidaat is voor een post, moet diegene een absolute meerderheid van de geldige stemmen achter zich hebben FAQ /28

5 Europees Parlement: Hoe worden de voorzitter van de Commissie en de commissarissen aangesteld? De voorzitter van de Commissie Op grond van het Verdrag van Lissabon speelt het Parlement bij het kiezen van de voorzitter van de Commissie een grotere rol dan voorheen. Voortaan is er een gekwalificeerde meerderheid vereist, d.w.z. tenminste de helft van alle Parlementsleden moet vóór stemmen, in plaats van de helft van de aanwezige leden.. Indien de kandidaat niet de vereiste meerderheid behaalt, heeft de Europese Raad één maand de tijd om met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een nieuwe kandidaat voor te dragen (Verdrag van Lissabon, artikel 9 D, lid 7). Commissarissen De Raad stelt in onderlinge overeenstemming met de gekozen voorzitter van de Commissie de lijst van kandidaat-leden van de Commissie vast. Deze kandidaat-commissarissen verschijnen eerst voor de voor hun vermoedelijk werkgebied bevoegde parlementaire commissies. Deze hoorzittingen zijn openbaar. Elke commissie beordeelt de expertise en het optreden van de kandidaten in een openbare hoorzitting die ook rechtstreeks via de webstream te volgen is. De uitkomsten hiervan worden vervolgens naar de voorzitter van het Parlement gestuurd. Deze manier van het beoordelen van de geschiktheid heeft er in het verleden toe geleid dat kandidaten zich terugtrokken. De gekozen voorzitter van de Commissie stelt vervolgens het college van commissarissen voor en licht het Commissieprogramma toe tijdens een plenaire vergadering van het Parlement. De voorgestelde Voorzitter van de Commissie, de Hoge Bertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de overige leden van de Commissie moeten dan goedgekeurd worden via een stemming in het Europees Parlement. Het Parlement kan de stemming uitstellen tot de volgende vergadering (artikel 106 (5) van het Reglement van het Europees Parlement). Nadat de voorzitter en de commissarissen zijn goedgekeurd door het Parlement, worden zij benoemd door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. In het geval van een ingrijpende herschikking van de portefeuilles in de Commissie gedurende haar ambtstermijn, zoals de benoeming van een nieuwe commissaris als gevolg van de toetreding van een nieuwe lidstaat, worden de betrokken commissarissen, worden de betrokken commissarissen verzocht te verschijnen voor de desbetreffende Parlementaire commissies FAQ /28

6 Europees Parlement: De vorming en financiering van fracties De leden van verschillende EU-landen kunnen op basis van hun eigen politieke verwantschap fracties vormen. Om de formele status van een fractie te krijgen, moet een politieke groep ten minste 25 leden tellen, die moeten zijn gekozen in ten minste een kwart van de lidstaten (d.w.z. minimaal 7 lidstaten). Een lid mag niet tot meer dan één fractie behoren. Als er een fractie wordt opgezet, dient de Voorzitter van het Parlement te worden verwittigd middels een verklaring met daarin de naam van de fractie, de namen van de leden en het presidium. Normaal gesproken hoeft het Parlement de politieke verwantschap van leden van een fractie niet te beoordelen. Bij de vorming van een fractie accepteren de leden per definitie hun politieke verwantschap. Alleen als de betrokken leden dit ontkennen, moet het Parlement nagaan of de fractie echt is opgericht in overeenstemming met het Reglement. Fracties krijgen de beschikking over een secretariaat en administratieve faciliteiten, die worden gefinancierd uit de begroting van het Parlement. Het Bureau van het Parlement bepaalt de regels voor hoe deze geldmiddelen en faciliteiten worden beheerd en gecontroleerd. Niet-ingeschreven leden (d.w.z. leden die niet tot een fractie behoren) krijgen eveneens de beschikking over een secretariaat en genieten rechten op grond van door het Bureau bepaalde regels. Het beschikbare geld is bedoeld om de administratieve en operationele kosten van het personeel van een groep te bekostigen evenals de uitgaven voor informatie en politieke gebeurtenissen rond de politieke activiteiten van de Europese Unie. Het geld mag niet worden gebruikt om enige vorm van Europese, nationale, regionale of lokale verkiezingscampagnes te financieren of politieke partijen op Europees of nationaal niveau. Links De jaarstukken van de fracties worden gepubliceerd op de volgende website:: Leden per lidstaat en fractie: FAQ /28

7 Europees Parlement: interfractiewerkgroepen Interfractiewerkgroepen zijn officieuze bijeenkomsten van EP-leden met interesse voor specifieke onderwerpen die mogelijk buiten de werkingssfeer van het Europees Parlement vallen, maar een breder maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Deze werkgroepen wisselen informeel van gedachten en bevorderen de contacten tussen leden en het maatschappelijk middenveld. Aangezien interfractiewerkgroepen geen officiële EP-organen zijn, verwoorden ze in geen geval het standpunt van het Parlement. Hun werk mag niet overlappen met de officiële activiteiten van het Parlement. De Conferentie van Voorzitters van het Parlement heeft voorwaarden neergelegd voor de oprichting van interfractiewerkgroepen, die aan het begin van elke zittingsperiode gevormd worden. Zo moet een oprichtingsverzoek door ten minste drie fracties worden ondertekend, en is er ook een jaarlijkse opgave van financiële belangen nodig. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de fracties logistieke steun verlenen aan de interfractiewerkgroepen. De voorzitters van interfractiewerkgroepen dienen iedere vorm van steun (in contanten of in natura) die zij ontvangen aan te geven. Deze aangiften moeten ieder jaar worden bijgewerkt en worden in een openbaar dossier bewaard. Links Lijst van en regels inzake interfractiewerkgroepen: FAQ /28

8 Europees Parlement: Europese politieke partijen en stichtingen Wat is een politieke partij op Europees niveau? Een Europese politieke partij is een organisatie bestaande uit nationale politieke partijen en individuele leden die een politiek programma heeft en die vertegenwoordigd is in meerdere lidstaten. Europese politieke partijen kunnen sinds 2004 in aanmerking komen voor financiering vanuit het Europees Parlement. Het gaat om een subsidie voor operationele kosten die maximaal 85% van de totale uitgaven mag bedragen. De rest moet bijeen worden gebracht uit eigen middelen zoals donaties en contributies. De subsidie kan worden gebruikt voor uitgaven die direct gelieerd zijn aan de doelstellingen in de politieke programma's. Te denken valt aan: Vergaderingen en conferenties Publicaties, studies en advertenties Administratieve kosten, personeelskosten, reiskosten Campagnekosten voor Europese verkiezingen Waar kan de subsidie NIET voor worden gebruikt? Campagnekosten voor referenda en nationale verkiezingen Directe of indirecte financiering van nationale partijen, nationale kandidaten, of Europese of nationale politieke stichtingen Schulden en rente op schulden FAQ /28

9 Parlement: Waarom reist het Parlement heen en weer tussen Brussel en Straatsburg? In 1992 hebben de nationale regeringen van de EU een unaniem besluit genomen over permanente vestigingsplaatsen voor de EU-instellingen. Dit besluit had ook gevolgen voor de regeling van de werkzaamheden van het Parlement: de officiële vestigingsplaats en locatie voor de meeste plenaire vergaderingen werd Straatsburg; de parlementaire commissies zouden vergaderen in Brussel; en het secretariaat (het personeel) van het Parlement zou gevestigd zijn in Luxemburg. In 1997 is deze regeling opgenomen in het EU-Verdrag. Elke wijziging in het bestaande systeem moet deel uitmaken van een nieuw verdrag, dat unaniem moet worden goedgekeurd door alle 28 lidstaten en dat moet worden geratificeerd door elk van de nationale parlementen. In een resolutie die het Parlement heeft goedgekeurd in november 2013, vroegen de Europarlementsleden een verdragswijziging om ervoor te zorgen dat het Parlement kan beslissen waar het is gevestigd. Het Parlement verklaarde een herzieningsprocedure voor het EU-Verdrag te zullen starten om de wijzigingen voor te stellen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het zelf kan beslissen over zijn vestigingsplaats en over die van haar administratie. De Europarlementsleden waren van mening dat het Parlement "doeltreffender, kosteneffectiever en milieuvriendelijker zou zijn indien het slechts op één plaats gevestigd was". In de resolutie (die werd goedgekeurd met 483 stemmen vóór en 141 tegen, bij 34 onthoudingen) werd gesteld dat "de voortzetting van de maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg voor de meerderheid van de EU-burgers een negatieve symbolische kwestie is geworden, ( ) met name terwijl de financiële crisis geleid heeft tot zware en pijnlijke besparingsmaatregelen in de lidstaten". De Europarlementsleden erkenden dat een passend compromis vereist is om ervoor te zorgen dat de bestaande gebouwen van het Parlement voort kunnen worden gebruikt. Welke kosten gaan hiermee gepaard? Wat zijn de kosten als gevolg van het feit dat de vestigingsplaats van het Parlement in Straatsburg is? Uit een recent onderzoek dat door het Europees Parlement is uitgevoerd, blijkt dat 103 miljoen EUR kan worden bespaard, als alle werkzaamheden worden overgeheveld van Straatsburg naar Brussel (cijfers voor 2014). De infrastructuur in Straatsburg (huur van parkeerruimte, kantoormateriaal, schoonmaak, energieverbruik en veiligheid) zal in ,7 miljoen EUR kosten, met nog eens 13,6 miljoen EUR voor specifieke projecten, vooral de renovatie van het recent aangekochte Václav Havel-gebouw. Het Europees Parlement betaalt geen huur voor zijn gebouwen in Straatsburg, omdat het er eigenaar van is. Omdat het Parlement eigenaar is van zijn gebouwen in Straatsburg en van de meeste van de gebouwen die het gebruikt in Brussel, zouden vele werkingskosten die ontstaan tijdens plenaire vergaderingen in Straatsburg, er ook zijn, op zijn minst voor een stuk, als alle plenaire vergaderingen werden gehouden in Brussel (bijvoorbeeld de reiskosten van de Europarlementsleden, de kosten van vertolking en vertaling, de kosten van audiovisuele diensten enz.). Van andere kosten, bijvoorbeeld degene die verband houden met het transport van documenten naar Straatsburg en met de dienstreizen ("missies") van het personeel van het Parlement en de assistenten van de parlementsleden, is alleen sprake, als het Parlement de verplaatsing maakt naar Straatsburg. Wat zijn de kosten als gevolg van het feit dat het Parlement werkt met drie vergaderplaatsen (Brussel, Luxemburg en Straatsburg) in plaats van één? FAQ /28

10 De kosten als gevolg van het gebruik van Straatsburg als vestigingsplaats van het Parlement zijn verschillend van degene die ontstaan doordat het Parlement werkt met drie vergaderplaatsen. Naast de vierdaagse plenaire vergaderingen die maandelijks plaatsvinden in Straatsburg, wordt een aantal tweedaagse plenaire vergaderingen gehouden in Brussel, waar ook de vergaderingen plaatshebben van de commissies en de fracties. Vele leden van het administratieve personeel van het Parlement zijn gestationeerd in Luxemburg. De bijkomende jaarlijkse kosten als gevolg van het feit dat het Parlement is gevestigd in Brussel, Luxemburg en Straatsburg, worden geraamd op 119,9 miljoen EUR. Bij de berekening van het bedrag dat kan worden bespaard door de drie vergaderplaatsen samen te voegen tot één (bijvoorbeeld Brussel), moet in gedachte worden gehouden dat het Parlement kantoorruimte zou moeten aankopen voor het personeel dat momenteel gestationeerd is in Luxemburg (2 482 personen). Deze kosten zouden naar schatting 14 miljoen EUR per jaar bedragen, plus de eenmalige kosten van de verhuizing van de Luxemburgse activiteiten naar Brussel, die naar schatting 58,6 miljoen EUR zouden bedragen. Als het Europees Parlement één vergaderplaats krijgt, levert dit bijgevolg besparingen op voor een bedrag van 88,9 miljoen EUR per jaar. Dit komt overeen met 4,96 % van de ontwerpbegroting van het Europees Parlement voor De CO2-emissies in verband met de verhuizingen van en naar de drie vergaderplaatsen zijn geraamd op ton (cijfers van 2011), d.i. 11 % van de totale koolstofvoetafdruk van het Parlement in Hoe is dit ontstaan? Veel gestelde vragen In 1992 werd de op dat moment reeds bestaande situatie formeel bevestigd. Daarbij ging het in principe om een compromis dat over de jaren was ontstaan. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd een aantal jaar na de Tweede Wereld oorlog, in 1952, opgericht. Het begon als verbond tussen zes landen, waaronder Frankrijk en Duitsland voor kolen- en staalreserves. Alle instellingen werden gevestigd in Luxemburg. De Raad van Europa (het intergouvernementele orgaan voor mensenrechten en cultuur dat in de periode direct volgend op WO II werd opgericht) was al gevestigd in Straatsburg en bood zijn plenaire vergaderzaal aan voor vergaderingen van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die zich zou ontwikkelen tot het Europees Parlement. Straatsburg werd zo bestempeld tot de hoofdzetel van de plenaire zittingen van het Parlement, al werden extra zittingen in de jaren zestig en zeventig tevens gehouden in Luxemburg. Na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1958 werd een groot deel van de activiteiten van de Europese Commissie en de Raad (van ministers) geconcentreerd in Brussel. Aangezien het de taak van het Parlement is om nauwlettend toe te zien op en te overleggen met deze beide instellingen, besloten de leden met de tijd steeds meer werkzaamheden in Brussel te organiseren. Begin jaren negentig was de huidige regeling min of meer een feit. Sindsdien komen de commissies en fracties bijeen in Brussel en vinden de plenaire vergaderingen plaats in Straatsburg. Een groot deel van het personeel van het Parlement is gevestigd te Luxemburg FAQ /28

11 Parlement: Hoeveel talen worden er in het Parlement gebruikt? Het is een democratisch grondbeginsel dat gebrek aan talenkennis geen belemmering mag zijn voor EU-inwoners om lid van het EP te worden. De leden hebben het recht om te spreken, te schrijven, te luisteren en te lezen in elk van de 24 officiële talen van de EU. Ook burgers (en journalisten) hebben het recht op informatie over wetgeving en werkzaamheden van het EP in hun eigen taal. Door de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007, de toevoeging van het Iers-Gaelisch als officiële taal op diezelfde datum en de toetreding van Kroatië op 1 juli 2013, is het totale aantal officiële talen nu 24: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Iers-Gaelisch, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. De 24 talen kunnen op 552 manieren (24 x 23) worden gecombineerd. Over het algemeen vertalen alle tolken en vertalers naar hun moedertaal. Om alle mogelijke talencombinaties te kunnen verwerken, gebruikt het Parlement het systeem van spiltalen: een spreker of tekst wordt dan eerst vertaald naar een van de talen die het meest worden gebruikt (Engels, Frans of Duits), en van daaruit pas naar de andere talen. Tolk en vertaler zijn twee verschillende beroepen: een tolk geeft tijdens een vergadering de woorden van de spreker direct mondeling weer in een andere taal; een vertaler werkt met geschreven documenten en zorgt derhalve voor een accurate versie van het document in de doeltaal. Het Parlement heeft ongeveer 330 tolken in dienst en kan daarnaast terugvallen op ongeveer 1800 externe krachten. Bij een plenaire vergadering zijn 800 à tolken aanwezig. Het Parlement heeft ongeveer 700 vertalers in dienst, die maandelijks meer dan pagina's vertalen. De uitgaven van het Parlement op het vlak van de meertaligheid voor 2013 kwamen uit op ongeveer een kwart van de totale begroting. Op 26 september 2011 heeft het presidium besloten tot een aantal efficiencyslagen, waardoor er beter gebruik gemaakt kan worden van de capaciteit aan tolken en vertalers. Dit levert een bezuiniging op van ongeveer 21 miljoen. Links Meer informatie op: FAQ /28

12 Parlement: Hoeveel mensen werken er? Met ingang van mei 2014 was het aantal ambtenaren en tijdelijke medewerkers die voor het Parlement (met inbegrip van de fracties) op de verschillende locaties werkzaam waren, als volgt: TOTAAL Brussel Straatsburg Luxemburg Overige locaties Het merendeel van het personeel van het Parlement (58%) bestaat uit vrouwen. De medewerkers hebben een gemiddelde leeftijd van 46. De gemiddelde leeftijd van het personeel van de oude lidstaten is 48, terwijl die van de nieuwe lidstaten slechts 36 is. Het grootste Directoraat-generaal is het DG Vertaling, dat in totaal 23,5% van alle posten binnen het secretariaat (1234 posten) van het Parlement omvat. Als we tolken en juristen-vertalers meerekenen, komt het aantal taalgerelateerde posten op één derde van het totale personeel. 14% van het personeel is werkzaam voor de politieke fracties (924 posten) Het EP personeel komt uit alle lidstaten van de EU. De Belgische nationaliteit is het hoogst vertegenwoordigd, gevolgd door Italiaans, Frans, Duits en Spaans. In januari 2015 hadden de leden geaccrediteerde medewerkers (assistenten). Voor de diensten van het Parlement voor gebouwbeheer, IT, schoonmaak en kantinebeheer worden particuliere medewerkers ingeschakeld. Journalisten, bezoekers en lobbyisten maken ook deel uit van de grote drommen mensen die de gebouwen van het Parlement bevolken. Soms zijn dit er in de drie voornaamste gebouwen wel meer dan FAQ /28

13 Parlement: Uit hoeveel gebouwen bestaat het Parlement? Zoals besloten door de EU-lidstaten (Europese Raad) heeft het Parlement drie werkplekken: Straatsburg (officiële zetel van het Parlement), Brussel en Luxemburg. TOTAAL Brussel Straatsburg Luxemburg Aantal gebouwen Oppervlakte in m2 1, Het Parlement heeft in de loop van de tijd de kantoren gekocht en bezit nu de meeste ervan. Om aan de vraag voor meer kantoorruimte tegemoet te komen, bijvoorbeeld na de uitbreiding van de EU in 2004, wordt de voorkeur gegeven aan het kopen in plaats van het huren van de gebouwen. Dit geldt ook steeds vaker voor de Informatiebureaus in de lidstaten FAQ /28

14 Parlement: Hoeveel geaccrediteerde lobbyisten en journalisten zijn er? Op 23 juni 2011 hebben het EP en de Commissie een nieuw transparantieregister in het leven geroepen waardoor meer openheid dan voorheen bestaat over wie invloed wil uitoefenen op Europees beleid. Het register bevat nu advocatenkantoren, NGO's, denktanks en traditionele lobbykantoren. In 12 januari 2015 stonden er 7403 lobbyisten geregistreerd in het gezamelijke register, waarvan 5025 bij het Parlement. Registratie is verplicht om een toegangspas te krijgen tot het EP. Het nieuwe register vervangt een register dat sinds 2008 exclusief door de Commissie werd gebruikt alsmede de EP-lijst van belangengroepen. Commissie en EP zijn in overleg over deelname van de Raad van Ministers in het nieuwe register. Er zijn zo n 900 journalisten geaccrediteerd voor alle EU-instellingen en circa 80 voor alleen het Parlement. Links Meer informatie en cijfermateriaal: FAQ /28

15 Parlement: Hoeveel bedraagt de begroting? De begroting voor het Parlement voor 2015 bedraagt 1,795 miljard euro, waarvan 34% is bestemd voor de salarissen van personeel. Het merendeel hiervan wordt gebruikt om de 6000 medewerkers van het secretariaat en de politieke fracties te betalen. Onder de uitgaven vallen ook de vertalingskosten - door zowel interne als externe vertalers - en de kosten voor missies van medewerkers. Omdat het Parlement een democratisch verkozen instituut is en betrokken is bij wetgeving die in alle lidstaten geldig is, is het belangrijk dat de documenten vertaald worden in de verschillende talen van de EU. Zo kunnen lidstaten en burgers goed volgen wat zich afspeelt in Brussel. Zo'n 23% van de begroting is bestemd voor kosten van EP leden, zoals salarissen, reisen kantoorkosten en het aannemen van persoonlijke assistenten. Kosten voor de gebouwen van het Parlement leggen beslag op 12% van de begroting voor Hieronder vallen onder meer de huur, beveiliging, bouw, onderhoud en exploitatie van de drie vergaderplaatsen (Brussel, Luxemburg en Straatsburg). Ook de onkosten van de informatiekantoren in de 28 lidstaten vallen onder dit deel van de begroting. Voorlichtingsbeleid en administratieve uitgaven zoals ICT en telecommunicatiekosten beslaan 25% van de begroting. Voor activiteiten van de politieke fracties is 6% ingeschaald FAQ /28

16 Europees Parlement: wat gebeurt er met onafgewerkte wetgeving aan het einde van een zittingsperiode? De leden van het Europees Parlement stellen alles in het werk om wetgevingsprocedures voor het einde van een zittingsperiode af te ronden, maar het is onvermijdelijk dat sommige dossiers hangende blijven voor de verkiezingen. Daarom voorziet het zogenoemde "continuïteitsbeginsel" erin dat alle in de plenaire vergadering aangenomen wetgeving, hetzij in eerste of tweede lezing, hetzij via de raadplegingsprocedure, in de volgende zittingsperiode haar rechtspositie behoudt. De leden van het nieuwe Parlement zijn juridisch gebonden door de in de vorige zittingsperiode goedgekeurde teksten. Dit betekent dat de Raad na de verkiezingen kan besluiten om een eerdere, door het Parlement in eerste lezing aangenomen wettekst vast te stellen en aldus in werking te laten treden. Deze regeling wijkt af van wat gebruikelijk is in de meeste nationale parlementen, waar alle onafgewerkte wetgeving uit de vorige zittingsperiode vervalt. Artikel 59 van het Reglement van het EP stelt het nieuwe Parlement wel in staat om (op verzoek van een commissie en na akkoord van de Conferentie van voorzitters, met andere woorden de EP-Voorzitter en de fractieleiders) de Commissie te verzoeken haar voorstel(len) opnieuw naar het Parlement te verwijzen, opdat het nieuwe Parlement een eigen standpunt kan innemen. Bij wijzigingen in de procedures of de rechtsgrond met betrekking tot bepaalde dossiers (zoals met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de overgang van raadpleging naar medebeslissing) kan het nieuwe Parlement hoe dan ook een nieuw standpunt innemen. Alle niet-wetgevingsresoluties vervallen op het einde van een zittingsperiode FAQ /28

17 Parlementsleden: Hoeveel Parlementsleden zijn er? Sinds 1 juli 2014 zijn er 751 Parlementsleden, zoals bepaald is in het Verdrag van Lissabon. Hiervoor telde het EP 766 leden, hoewel er bij de verkiezingen in in de navolging van het Verdrag van Nice - slechts 736 leden verkozen werden. In 2011 werden lidstaten het eens over een aanvulling van 18 parlementszetels. Twee jaar later met de toetreding van Kroatië tot de EU op 1 januari 2013, werd het EP opnieuw verder uitgebreid met 12 leden. Tijdens de verkiezingen van 2014 verloren twaalf lidstaten (Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Portugal en Roemenië) allemaal een zetel in het Parlement. Dit was nodig om te voldoen aan de bepalingen in het Verdrag van Lissabon, waarin het aantal leden van het Parlement is vastgesteld op 751 en tegelijkertijd ruimte te maken voor de Kroatische Parlementsleden De overige drie zetels kwamen bij Duitsland vandaan. Zij zijn van 99 naar 96 zetels gegaan, het maximale aantal zetels dat een land volgens het verdrag van Lissabon mag hebben. De verdeling van het aantal zetels moeten worden herzien voor de verkiezingen in Het Parlement zal voor het eind van 2016 een voorstel presenteren dat erop gericht is de zetels op een "objectieve, eerlijke, duurzame en transparante manier" te verdelen. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke wijzigingen van het aantal lidstaten en demografische trends. Links Lijst met alle Parlementariërs: Tabel met zetelverdeling: PRESS IPR DOC+XML+V0//NL Leden per lidstaat en fractie: FAQ /28

18 Parlementsleden: Verificatie van de geloofsbrieven van de Parlementsleden De geloofsbrieven van nieuwgekozen leden worden geverifieerd om vast te stellen dat zij er geen ambten op na houden die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het Europees Parlement. Onder onverenigbare ambten worden onder meer verstaan het lidmaatschap van een regering of parlement van een EU-lidstaat, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, de Rekenkamer of de Europese Investeringsbank. Actieve functionarissen van EUinstellingen of -organen die zijn gevestigd op grond van de EU-Verdragen ter beheersing van de Gemeenschapsfondsen mogen eveneens geen zitting nemen in het EP. Na de verkiezingen vraagt de Voorzitter van het Europees Parlement de EU-lidstaten om de namen te overleggen van diegenen die een zetel hebben gewonnen en om de nodige maatregelen te treffen ter vermijding van onverenigbaarheid van ambten. Voordat zij hun zetel innemen, moeten de nieuwe leden waarvan de verkiezing is kenbaar gemaakt aan het Parlement schriftelijk verklaren dat zijn geen enkel ambt bekleden dat onverenigbaar is met dat van Parlementslid in de zin van artikel 7, lid 1 of lid 2 (de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen). Deze verklaring moet uiterlijk zes dagen voor de constituerende vergadering van het Parlement, d.w.z. 25 juni, worden afgelegd. De geloofsbrieven van de nieuwe leden worden gecontroleerd door de Commissie juridische zaken van het Parlement, die een verslag opstelt op basis van de kennisgevingen van de lidstaten, en worden geverifieerd door het Parlement, dat oordeelt over de geldigheid van het mandaat van elk van de nieuwgekozen leden en over alle geschillen als gevolg van de Akte van 20 september 1976, met uitzondering van die geschillen die gebaseerd zijn op de nationale kieswetten. Als wordt vastgesteld dat een Parlementslid een onverenigbaar ambt bekleedt, constateert het Parlement dat de zetel vacant is FAQ /28

19 Parlementsleden: Parlementaire onschendbaarheid Parlementaire onschendbaarheid is geen persoonlijk privilege van een parlementslid, maar een garantie van de onafhankelijkheid en integriteit van het Europees als geheel. Tegen de leden van het Europees Parlement kan geen opsporing plaatsvinden, noch kunnen zij worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem, die zij in hun hoedanigheid van Europarlementslid hebben uitgebracht. De onschendbaarheid van een Europarlementslid heeft twee delen: op het grondgebied van zijn eigen lidstaat, de immuniteiten die zijn verleend aan de leden van zijn nationale parlement, op het grondgebied van elke andere lidstaat, vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook (zie Protocol (Nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, artikel 9). Op de immuniteit kan geen beroep worden gedaan in geval van ontdekking op heterdaad. Procedure voor de opheffing van de onschendbaarheid Als de bevoegde nationale autoriteiten het Europees Parlement verzoeken de onschendbaarheid van een Europarlementslid op te heffen, kondigt de voorzitter van het Parlement in de plenaire vergadering aan dat het Parlement dit verzoek heeft ontvangen en verwijst hij het verzoek naar de bevoegde commissie (in de lopende legislatuur is dat de Commissie juridische zaken). De commissie behandelt het verzoek vervolgens onmiddellijk. Zij kan de autoriteiten in kwestie vragen elke informatie of uitleg te verstrekken die zij nodig acht. Het parlementslid in kwestie krijgt de mogelijkheid te worden gehoord en kan documenten of ander schriftelijk bewijst met betrekking tot de zaak indienen. Achter gesloten deuren keurt de commissie een document goed met een aanbeveling aan het Parlement als geheel om het verzoek in te willigen of te verwerpen, d.w.z. de onschendbaarheid van het parlementslid in kwestie te verdedigen of op te heffen. Tijdens de plenaire vergadering die volgt op het besluit van de commissie, neemt het Parlement bij gewone meerderheid een besluit. Als de aanbeveling van de commissie wordt verworpen, wordt het Parlement geacht een besluit te hebben goedgekeurd dat tegengesteld is aan het standpunt van de commissie. Na de stemming brengt het Parlement het betrokken lid en de betrokken autoriteiten in de lidstaat in kwestie onmiddellijk op de hoogte van zijn besluit. Behoudt een Europarlementslid zijn/haar zetel, zelfs als zijn/haar onschendbaarheid is opgeheven? Dat hangt ervan af. Het recht om te zetelen als Europarlementslid staat los van de onschendbaarheid. Als de onschendbaarheid van een Europarlementslid wordt opgeheven, is dit geen schuldigverklaring. Enige bedoeling is de nationale gerechtelijke instanties in staat te stellen de zaak te behandelen. Europarlementsleden zijn verkozen overeenkomstig de nationale kieswet, dus als een Europarlementslid schuldig wordt bevinden aan een strafbaar feit, is het aan de autoriteiten van de lidstaat om het Parlement in te lichten, als de persoon in kwestie zijn functie niet meer mag bekleden FAQ /28

20 Parlementsleden: Salarissen en pensioenen Salarissen Sinds er in juli 2009 een enkel statuut is ingevoerd voor alle leden, ontvangen deze allemaal hetzelfde salaris. Op grond van het statuut bedraagt het brutosalaris van een Parlementslid sinds mei ,53 per maand. De salarissen worden betaald uit de begroting van het Parlement en zijn onderhevig aan EU-belasting. Het nettosalaris komt uit op 6252, 01 per maand. De lidstaten kunnen op dit salaris ook nog nationale belasting heffen. Het basissalaris komt overeen met 38,5% van het basissalaris van een rechter bij het Europees Hof van Justitie. Parlementariërs hebben geen zeggenschap over hun eigen salaris. Parlementsleden die voor de verkiezingen van 2009 al in het Parlement zaten, kregen de mogelijkheid om voor de gehele duur van hun lidmaatschap van het Europees Parlement het eerdere nationale systeem voor salarissen, overbruggingstoelagen en pensioenen aan te houden. Pensioenen De leden hebben bij het bereiken van de 63-jarige leeftijd recht op ouderdomspensioen. Het pensioen bedraagt 3,5% van het salaris voor elk volledig jaar dat het mandaat wordt uitgeoefend, maar niet meer dan 70% in totaal. De kosten van deze pensioenen worden betaald uit de begroting van het Europees Parlement. Links Meer informatie: FAQ /28

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 15 Änderungsprotokoll in niederländischer Sprache-NL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

FAQs over meertaligheid en het leren van talen

FAQs over meertaligheid en het leren van talen EUROPESE COMMISSIE MEMO Brussel, 25 september 2012 FAQs over meertaligheid en het leren van talen IP/12/1005 Wat betekent "meertaligheid"? - Het vermogen meerdere talen te beheersen en te spreken; - Een

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een van de zeven instellingen van de EU. Zij omvat drie rechtscolleges: het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2006 (OR. en) 14059/06 ELARG 156 ACCTR 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1474 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE TIJDSLIJN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Deze tijdslijn illustreert het verhaal van de Europese Unie. U kunt de tijdslijn in verschillende stukken afdrukken

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Spaanse, de Belgische, de Poolse,

Nadere informatie

Instructie: Quiz EU - Test je kennis!

Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest

Nadere informatie

EDSA EUROPEAN DOWN SYNDROME ASSOCIATION

EDSA EUROPEAN DOWN SYNDROME ASSOCIATION EDSA EUROPEAN DOWN SYNDROME ASSOCIATION Voorwoord De European Down Syndrome Association (EDSA), hierna de Vereniging genoemd, werd opgericht als een internationale vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

SAMENVATTING SYLLABUS

SAMENVATTING SYLLABUS SAMENVATTING SYLLABUS Julie Kerckaert Inleiding tot het Europees en internationaal recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 2: Inleiding tot het Europees recht... 2 1. Het juridisch kader van het

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG Voordat u dit formulier invult, gelieve u de "Criteria en voorwaarden voor de indiening van een aanvraag in het kader van de oproep voor het indienen

Nadere informatie

TOLKENPROBLEEM. Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004

TOLKENPROBLEEM. Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004 TOLKENPROBLEEM Finale Wiskunde A-lympiade 2003/2004 De Europese tolkendienst in cijfers 450 tolken in vaste dienst 200 tot 300 freelance tolken per dag 2000 geaccrediteerde freelance tolken 50 vergaderingen

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2010 (01.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Gezamenlijke verklaring

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement

Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement Wat elke Nederlander moet weten over het Europees Parlement Uw stem in Europa sinds 1958 In 2008 bestaat het Europees Parlement 50 jaar. Het Parlement werd opgericht bij de instelling van de Europese Economische

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Den Haag, 3 april 2008. Geachte Nederlander,

Den Haag, 3 april 2008. Geachte Nederlander, Den Haag, 3 april 2008 Geachte Nederlander, Dit jaar bestaat het Europees Parlement 50 jaar. Volgend jaar juni zijn er opnieuw verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarnaast wordt in 2009 een nieuw

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

DE EUROPESE GRONDWET: EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT

DE EUROPESE GRONDWET: EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG STELT Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten in het Europees Parlement EEN TEKST DIE DE TOEKOMST VAN DE UNIE VEILIG

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Tolken: hoe ver staan we twee jaar na de uitbreiding?

Tolken: hoe ver staan we twee jaar na de uitbreiding? MEMO/0/174 Brussel, 7 april 00 Tolken: hoe ver staan we twee jaar na de uitbreiding? De Europese Unie werkt nu sedert twee jaar met 5 lidstaten en 0 officiële talen. Geen enkele organisatie ter wereld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juni 2010 (OR. en) 11682/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0180 (NLE) AVIATION 100 RHJ 13 RELEX 599 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 28 juni 2010 Betreft:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE

EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE EERBIEDIGING VAN DE GRONDRECHTEN IN DE UNIE De rechtsgrondslag voor de grondrechten op EU-niveau is lange tijd voornamelijk gelegen geweest in de verwijzing in de Verdragen naar het Europees Verdrag tot

Nadere informatie