Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [ :29]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29]"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [ :29] Hoe werken leden van het Europees Parlement, hoeveel verdienen ze en wat zijn hun kosten? Antwoorden op deze en andere veelgestelde vragen over de werkmethodes en exploitatiekosten van het Parlement vindt u in deze FAQ-sectie. De onderstaande secties bevatten uitgebreide informatie over de dagelijkse organisatie van het Parlement. De selectie van vragen en antwoorden wordt regelmatig bijgewerkt om er actuele onderwerpen die van belang zijn voor de media in op te nemen NL Persdienst Directie media Directeur - Woordvoerder : Jaume DUCH GUILLOT Referentienummer: FAQ41132 Nummer centrale persdienst (32-2) /28

2 Parlement: De bevoegdheden en wetgevingsprocedures Bij de overgrote meerderheid van de EU-wetgeving neemt het Parlement wetgeving aan in samenspraak met de Raad van de EU. De gewone wetgevingsprocedure de medebeslissingsprocedure beslaat onder meer de volgende beleidsterreinen: economisch bestuur, financiële dienstverlening, de interne markt, het vrije verkeer van werknemers, diensten, landbouw, visserij, energiezekerheid, visa, asiel, immigratie, justitie en binnenlandse zaken, consumentenbeleid, trans-europese netwerken, milieu, cultuur (stimuleringsmaatregelen), onderzoek (kaderprogramma), sociale uitsluiting, volksgezondheid, de bestrijding van fraude ten nadele van de EU, stimuleringsmaatregelen ter bestrijding van discriminatie, specifieke industriële steunmaatregelen, economisch en sociaal cohesiebeleid, en het statuut voor Europese politieke partijen. Op een aantal terreinen kunnen specifieke besluitvormingsprocedures gelden, waarbij het Parlement enkel zijn mening geeft op een voorstel van de Commissie. In dergelijke gevallen moet de Raad eerst het standpunt van het Parlement hebben ontvangen alvorens te kunnen stemmen over het desbetreffende voorstel van de Commissie, maar is dan niet gebonden aan dit standpunt. Het belangrijkste beleidsterrein waarvoor deze raadplegingsprocedure nog altijd geldt, is belasting. Om wetgeving op dit vlak aan te nemen is tevens unanimiteit in de Raad vereist. In bepaalde andere gevallen is voor het nemen van een besluit de goedkeuring van het Parlement vereist. De stemming gaat in dit geval om een simpel en bindend ja of nee. Dit geldt onder andere voor de toetreding van nieuwe EU-lidstaten en internationale overeenkomsten tussen de EU en derde landen of groepen landen. Hetzelfde geldt voor het definitieve besluit over de aanstelling van de Europese Commissie. Links Meer informatie: FAQ /28

3 Europees Parlement: hoe werken de verkiezingen? Elke vijf jaar kiezen de EU-burgers wie hen zal vertegenwoordigen in het Europees Parlement, de rechtstreeks verkozen instelling die hun belangen verdedigt in het EUbesluitvormingsproces. De Europese verkiezingen van mei 2014 boden de bevolking van Europa de mogelijkheid om te bepalen welke politieke richting de EU volgens hen moet uitgaan. In elke lidstaat wordt een vast aantal leden van het Europees Parlement verkozen. De zetelverdeling wordt vastgesteld door de EU-verdragen op basis van het beginsel van degressieve proportionaliteit: landen met een groter bevolkingsaantal hebben meer zetels dan landen met een kleiner bevolkingsaantal, maar kleinere landen hebben meer zetels dan strikt proportioneel genomen. Voor de verkiezingen van 2014 varieerde het aantal Europarlementsleden, overeenkomstig het Verdrag van Lissabon, van telkens zes voor Malta, Luxemburg, Cyprus en Estland, tot 96 voor Duitsland, met een totaal van 751. De verkiezingen voor het Europees Parlement worden grotendeels geregeld door de nationale kieswetten en -tradities. Zo bepaalt elke lidstaat of gebruik wordt gemaakt van een systeem met open of met gesloten lijsten. Sommige lidstaten delen hun grondgebied op in regionale kiesdistricten terwijl andere een nationale kieskring hebben. Er gelden evenwel gemeenschappelijke Europese regels op grond waarvan de verkiezingen vrij en geheim moeten zijn en dat zij rechtstreeks en algemeen moeten zijn. De Europarlementsleden moeten worden verkozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. De verkiezingsperiode wordt vastgesteld op het niveau van de EU, maar de landen kunnen de precieze dag waarop zij de verkiezing willen houden, zelf kiezen overeenkomstig hun afzonderlijke kiestradities. Europese verkiezingen duren meestal vier dagen, omdat in het Verenigd Koninkrijk en Nederland op donderdag wordt gestemd en inwoners van de meeste andere landen op zondag hun stem uitbrengen. EU-burgers die in een ander EU-land wonen dan hun land van herkomst, hebben bij de Europese verkiezingen het recht hun stem uit te brengen en zich verkiesbaar te stellen in het land waar zij verblijven, maar er kunnen via de nationale wetten specifieke procedures worden vastgesteld voor de wijze waarop. De Europese verkiezingen een uniek geval van multinationale democratie zijn altijd een sleutelmoment in het politieke proces van de EU. Een van de eerste taken van het nieuwe Parlement zal de verkiezing zijn van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie (het uitvoerend orgaan van de EU). Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon moeten lidstaten bij de nominatie voor deze post rekening houden met de verkiezingsresultaten. Vervolgens "kiest" het Parlement de Commissievoorzitter. Wanneer hij of zij niet de benodigde meerderheid behaalt, dan moeten de lidstaten binnen een maand een nieuwe kandidaat voordragen. De kandidaten voor de overige Commissieportefeuilles moeten ook slagen voor een strenge parlementaire keuringsprocedure. Links Meer informatie over de verkiezingen staat op deze website: FAQ /28

4 Europees Parlement: Hoe worden de EP voorzitter en de voorzitters van parlementaire commissies benoemd? Tijdens de eerste plenaire vergadering na de Europese verkiezingen kiest het EP een nieuwe voorzitter, 14 nieuwe vicevoorzitters en quaestoren. Alle verkiesbare posities worden na twee en een half jaar opnieuw ingevuld, wat neer komt op één wissel per parlementaire termijn van vijf jaar. Het kan zijn dat dezelfde persoon opnieuw gekozen wordt. Bij de verkiezingen wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over nationaliteiten en politieke kleur. EP Voorzitter Het eerste wat een nieuw gekozen parlement doet, is het kiezen van een voorzitter. Als de vorige voorzitter opnieuw in het EP is verkozen, zit hij de zitting voor waarin zijn opvolger gekozen wordt. Keert de voorzitter niet terug, dan zit een van de vicevoorzitters de vergadering voor. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen tot aanvang van de plenaire vergadering worden voorgedragen door politieke fracties, of door een minimum van veertig leden. Om te worden verkozen, dient de kandidaat een absolute meerderheid (50% +1) van de geldige uitgebrachte stemmen te hebben. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Als er in de eerste stemming geen kandidaat gekozen is, kunnen dezelfde - of andere - kandidaten op basis van dezelfde procedure worden voorgedragen voor een tweede ronde en - indien nodig - zelfs voor een derde ronde. Als er na de derde stemming nog steeds geen winnaar is, blijven de twee hoogst scorende kandidaten over voor een vierde ronde. Diegene met de meeste stemmen wint. Bij een gelijke uitslag, wordt de oudste kandidaat voorzitter. De nieuw verkozen voorzitter neemt vervolgens de voorzittershamer over en heeft de mogelijkheid een openingsspeech te houden alvorens over te gaan tot de verkiezing van de vicevoorzitters en quaestoren. Vicepresidenten en questoren Net als bij de voorzitter, kunnen politieke fracties of minimaal veertig leden kandidaten vordragen. Ook deze verkiezing gebeurt op basis van een geheime stemming. Kandidaten moeten steun hebben van een absolute meerderheid van de geldige stemmen. Er volgt een tweede stemming als niet alle 14 posities na de eerste rond zijn ingevuld. Indien een derde ronde noodzakelijk is, gebeurt dat op basis van een relatieve meerderheid. Vicepresidenten kunnen de voorzitter vervangen. Zij zijn ook lid van het Presidium, het orgaan dat verantwoordelijk is voor alle administratieve, personele en organisatorische zaken in het EP. De vijf quaestoren gaan over de administratieve zaken die direct betrekking hebben op parlementariërs. Voorzitters parlementaire commissies en parlementaire delegaties Parlementaire commissies en delegaties kiezen hun eigen voorzitter en vicevoorzitters. Elke commissie kiest een presidium, bestaande uit een voorzitter en vicevoorzitters. Het aantal vicevoorzitters wordt bepaald door het gehele parlement op basis van een voorstel van de Conferentie van Voorzitters. Als het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal posten, vindt de stemming plaats middels acclamatie. Is dit niet het geval, dan vindt een geheime stemming plaats. Als er maar een kandidaat is voor een post, moet diegene een absolute meerderheid van de geldige stemmen achter zich hebben FAQ /28

5 Europees Parlement: Hoe worden de voorzitter van de Commissie en de commissarissen aangesteld? De voorzitter van de Commissie Op grond van het Verdrag van Lissabon speelt het Parlement bij het kiezen van de voorzitter van de Commissie een grotere rol dan voorheen. Voortaan is er een gekwalificeerde meerderheid vereist, d.w.z. tenminste de helft van alle Parlementsleden moet vóór stemmen, in plaats van de helft van de aanwezige leden.. Indien de kandidaat niet de vereiste meerderheid behaalt, heeft de Europese Raad één maand de tijd om met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een nieuwe kandidaat voor te dragen (Verdrag van Lissabon, artikel 9 D, lid 7). Commissarissen De Raad stelt in onderlinge overeenstemming met de gekozen voorzitter van de Commissie de lijst van kandidaat-leden van de Commissie vast. Deze kandidaat-commissarissen verschijnen eerst voor de voor hun vermoedelijk werkgebied bevoegde parlementaire commissies. Deze hoorzittingen zijn openbaar. Elke commissie beordeelt de expertise en het optreden van de kandidaten in een openbare hoorzitting die ook rechtstreeks via de webstream te volgen is. De uitkomsten hiervan worden vervolgens naar de voorzitter van het Parlement gestuurd. Deze manier van het beoordelen van de geschiktheid heeft er in het verleden toe geleid dat kandidaten zich terugtrokken. De gekozen voorzitter van de Commissie stelt vervolgens het college van commissarissen voor en licht het Commissieprogramma toe tijdens een plenaire vergadering van het Parlement. De voorgestelde Voorzitter van de Commissie, de Hoge Bertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de overige leden van de Commissie moeten dan goedgekeurd worden via een stemming in het Europees Parlement. Het Parlement kan de stemming uitstellen tot de volgende vergadering (artikel 106 (5) van het Reglement van het Europees Parlement). Nadat de voorzitter en de commissarissen zijn goedgekeurd door het Parlement, worden zij benoemd door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. In het geval van een ingrijpende herschikking van de portefeuilles in de Commissie gedurende haar ambtstermijn, zoals de benoeming van een nieuwe commissaris als gevolg van de toetreding van een nieuwe lidstaat, worden de betrokken commissarissen, worden de betrokken commissarissen verzocht te verschijnen voor de desbetreffende Parlementaire commissies FAQ /28

6 Europees Parlement: De vorming en financiering van fracties De leden van verschillende EU-landen kunnen op basis van hun eigen politieke verwantschap fracties vormen. Om de formele status van een fractie te krijgen, moet een politieke groep ten minste 25 leden tellen, die moeten zijn gekozen in ten minste een kwart van de lidstaten (d.w.z. minimaal 7 lidstaten). Een lid mag niet tot meer dan één fractie behoren. Als er een fractie wordt opgezet, dient de Voorzitter van het Parlement te worden verwittigd middels een verklaring met daarin de naam van de fractie, de namen van de leden en het presidium. Normaal gesproken hoeft het Parlement de politieke verwantschap van leden van een fractie niet te beoordelen. Bij de vorming van een fractie accepteren de leden per definitie hun politieke verwantschap. Alleen als de betrokken leden dit ontkennen, moet het Parlement nagaan of de fractie echt is opgericht in overeenstemming met het Reglement. Fracties krijgen de beschikking over een secretariaat en administratieve faciliteiten, die worden gefinancierd uit de begroting van het Parlement. Het Bureau van het Parlement bepaalt de regels voor hoe deze geldmiddelen en faciliteiten worden beheerd en gecontroleerd. Niet-ingeschreven leden (d.w.z. leden die niet tot een fractie behoren) krijgen eveneens de beschikking over een secretariaat en genieten rechten op grond van door het Bureau bepaalde regels. Het beschikbare geld is bedoeld om de administratieve en operationele kosten van het personeel van een groep te bekostigen evenals de uitgaven voor informatie en politieke gebeurtenissen rond de politieke activiteiten van de Europese Unie. Het geld mag niet worden gebruikt om enige vorm van Europese, nationale, regionale of lokale verkiezingscampagnes te financieren of politieke partijen op Europees of nationaal niveau. Links De jaarstukken van de fracties worden gepubliceerd op de volgende website:: Leden per lidstaat en fractie: FAQ /28

7 Europees Parlement: interfractiewerkgroepen Interfractiewerkgroepen zijn officieuze bijeenkomsten van EP-leden met interesse voor specifieke onderwerpen die mogelijk buiten de werkingssfeer van het Europees Parlement vallen, maar een breder maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Deze werkgroepen wisselen informeel van gedachten en bevorderen de contacten tussen leden en het maatschappelijk middenveld. Aangezien interfractiewerkgroepen geen officiële EP-organen zijn, verwoorden ze in geen geval het standpunt van het Parlement. Hun werk mag niet overlappen met de officiële activiteiten van het Parlement. De Conferentie van Voorzitters van het Parlement heeft voorwaarden neergelegd voor de oprichting van interfractiewerkgroepen, die aan het begin van elke zittingsperiode gevormd worden. Zo moet een oprichtingsverzoek door ten minste drie fracties worden ondertekend, en is er ook een jaarlijkse opgave van financiële belangen nodig. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de fracties logistieke steun verlenen aan de interfractiewerkgroepen. De voorzitters van interfractiewerkgroepen dienen iedere vorm van steun (in contanten of in natura) die zij ontvangen aan te geven. Deze aangiften moeten ieder jaar worden bijgewerkt en worden in een openbaar dossier bewaard. Links Lijst van en regels inzake interfractiewerkgroepen: FAQ /28

8 Europees Parlement: Europese politieke partijen en stichtingen Wat is een politieke partij op Europees niveau? Een Europese politieke partij is een organisatie bestaande uit nationale politieke partijen en individuele leden die een politiek programma heeft en die vertegenwoordigd is in meerdere lidstaten. Europese politieke partijen kunnen sinds 2004 in aanmerking komen voor financiering vanuit het Europees Parlement. Het gaat om een subsidie voor operationele kosten die maximaal 85% van de totale uitgaven mag bedragen. De rest moet bijeen worden gebracht uit eigen middelen zoals donaties en contributies. De subsidie kan worden gebruikt voor uitgaven die direct gelieerd zijn aan de doelstellingen in de politieke programma's. Te denken valt aan: Vergaderingen en conferenties Publicaties, studies en advertenties Administratieve kosten, personeelskosten, reiskosten Campagnekosten voor Europese verkiezingen Waar kan de subsidie NIET voor worden gebruikt? Campagnekosten voor referenda en nationale verkiezingen Directe of indirecte financiering van nationale partijen, nationale kandidaten, of Europese of nationale politieke stichtingen Schulden en rente op schulden FAQ /28

9 Parlement: Waarom reist het Parlement heen en weer tussen Brussel en Straatsburg? In 1992 hebben de nationale regeringen van de EU een unaniem besluit genomen over permanente vestigingsplaatsen voor de EU-instellingen. Dit besluit had ook gevolgen voor de regeling van de werkzaamheden van het Parlement: de officiële vestigingsplaats en locatie voor de meeste plenaire vergaderingen werd Straatsburg; de parlementaire commissies zouden vergaderen in Brussel; en het secretariaat (het personeel) van het Parlement zou gevestigd zijn in Luxemburg. In 1997 is deze regeling opgenomen in het EU-Verdrag. Elke wijziging in het bestaande systeem moet deel uitmaken van een nieuw verdrag, dat unaniem moet worden goedgekeurd door alle 28 lidstaten en dat moet worden geratificeerd door elk van de nationale parlementen. In een resolutie die het Parlement heeft goedgekeurd in november 2013, vroegen de Europarlementsleden een verdragswijziging om ervoor te zorgen dat het Parlement kan beslissen waar het is gevestigd. Het Parlement verklaarde een herzieningsprocedure voor het EU-Verdrag te zullen starten om de wijzigingen voor te stellen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het zelf kan beslissen over zijn vestigingsplaats en over die van haar administratie. De Europarlementsleden waren van mening dat het Parlement "doeltreffender, kosteneffectiever en milieuvriendelijker zou zijn indien het slechts op één plaats gevestigd was". In de resolutie (die werd goedgekeurd met 483 stemmen vóór en 141 tegen, bij 34 onthoudingen) werd gesteld dat "de voortzetting van de maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg voor de meerderheid van de EU-burgers een negatieve symbolische kwestie is geworden, ( ) met name terwijl de financiële crisis geleid heeft tot zware en pijnlijke besparingsmaatregelen in de lidstaten". De Europarlementsleden erkenden dat een passend compromis vereist is om ervoor te zorgen dat de bestaande gebouwen van het Parlement voort kunnen worden gebruikt. Welke kosten gaan hiermee gepaard? Wat zijn de kosten als gevolg van het feit dat de vestigingsplaats van het Parlement in Straatsburg is? Uit een recent onderzoek dat door het Europees Parlement is uitgevoerd, blijkt dat 103 miljoen EUR kan worden bespaard, als alle werkzaamheden worden overgeheveld van Straatsburg naar Brussel (cijfers voor 2014). De infrastructuur in Straatsburg (huur van parkeerruimte, kantoormateriaal, schoonmaak, energieverbruik en veiligheid) zal in ,7 miljoen EUR kosten, met nog eens 13,6 miljoen EUR voor specifieke projecten, vooral de renovatie van het recent aangekochte Václav Havel-gebouw. Het Europees Parlement betaalt geen huur voor zijn gebouwen in Straatsburg, omdat het er eigenaar van is. Omdat het Parlement eigenaar is van zijn gebouwen in Straatsburg en van de meeste van de gebouwen die het gebruikt in Brussel, zouden vele werkingskosten die ontstaan tijdens plenaire vergaderingen in Straatsburg, er ook zijn, op zijn minst voor een stuk, als alle plenaire vergaderingen werden gehouden in Brussel (bijvoorbeeld de reiskosten van de Europarlementsleden, de kosten van vertolking en vertaling, de kosten van audiovisuele diensten enz.). Van andere kosten, bijvoorbeeld degene die verband houden met het transport van documenten naar Straatsburg en met de dienstreizen ("missies") van het personeel van het Parlement en de assistenten van de parlementsleden, is alleen sprake, als het Parlement de verplaatsing maakt naar Straatsburg. Wat zijn de kosten als gevolg van het feit dat het Parlement werkt met drie vergaderplaatsen (Brussel, Luxemburg en Straatsburg) in plaats van één? FAQ /28

10 De kosten als gevolg van het gebruik van Straatsburg als vestigingsplaats van het Parlement zijn verschillend van degene die ontstaan doordat het Parlement werkt met drie vergaderplaatsen. Naast de vierdaagse plenaire vergaderingen die maandelijks plaatsvinden in Straatsburg, wordt een aantal tweedaagse plenaire vergaderingen gehouden in Brussel, waar ook de vergaderingen plaatshebben van de commissies en de fracties. Vele leden van het administratieve personeel van het Parlement zijn gestationeerd in Luxemburg. De bijkomende jaarlijkse kosten als gevolg van het feit dat het Parlement is gevestigd in Brussel, Luxemburg en Straatsburg, worden geraamd op 119,9 miljoen EUR. Bij de berekening van het bedrag dat kan worden bespaard door de drie vergaderplaatsen samen te voegen tot één (bijvoorbeeld Brussel), moet in gedachte worden gehouden dat het Parlement kantoorruimte zou moeten aankopen voor het personeel dat momenteel gestationeerd is in Luxemburg (2 482 personen). Deze kosten zouden naar schatting 14 miljoen EUR per jaar bedragen, plus de eenmalige kosten van de verhuizing van de Luxemburgse activiteiten naar Brussel, die naar schatting 58,6 miljoen EUR zouden bedragen. Als het Europees Parlement één vergaderplaats krijgt, levert dit bijgevolg besparingen op voor een bedrag van 88,9 miljoen EUR per jaar. Dit komt overeen met 4,96 % van de ontwerpbegroting van het Europees Parlement voor De CO2-emissies in verband met de verhuizingen van en naar de drie vergaderplaatsen zijn geraamd op ton (cijfers van 2011), d.i. 11 % van de totale koolstofvoetafdruk van het Parlement in Hoe is dit ontstaan? Veel gestelde vragen In 1992 werd de op dat moment reeds bestaande situatie formeel bevestigd. Daarbij ging het in principe om een compromis dat over de jaren was ontstaan. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd een aantal jaar na de Tweede Wereld oorlog, in 1952, opgericht. Het begon als verbond tussen zes landen, waaronder Frankrijk en Duitsland voor kolen- en staalreserves. Alle instellingen werden gevestigd in Luxemburg. De Raad van Europa (het intergouvernementele orgaan voor mensenrechten en cultuur dat in de periode direct volgend op WO II werd opgericht) was al gevestigd in Straatsburg en bood zijn plenaire vergaderzaal aan voor vergaderingen van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die zich zou ontwikkelen tot het Europees Parlement. Straatsburg werd zo bestempeld tot de hoofdzetel van de plenaire zittingen van het Parlement, al werden extra zittingen in de jaren zestig en zeventig tevens gehouden in Luxemburg. Na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1958 werd een groot deel van de activiteiten van de Europese Commissie en de Raad (van ministers) geconcentreerd in Brussel. Aangezien het de taak van het Parlement is om nauwlettend toe te zien op en te overleggen met deze beide instellingen, besloten de leden met de tijd steeds meer werkzaamheden in Brussel te organiseren. Begin jaren negentig was de huidige regeling min of meer een feit. Sindsdien komen de commissies en fracties bijeen in Brussel en vinden de plenaire vergaderingen plaats in Straatsburg. Een groot deel van het personeel van het Parlement is gevestigd te Luxemburg FAQ /28

11 Parlement: Hoeveel talen worden er in het Parlement gebruikt? Het is een democratisch grondbeginsel dat gebrek aan talenkennis geen belemmering mag zijn voor EU-inwoners om lid van het EP te worden. De leden hebben het recht om te spreken, te schrijven, te luisteren en te lezen in elk van de 24 officiële talen van de EU. Ook burgers (en journalisten) hebben het recht op informatie over wetgeving en werkzaamheden van het EP in hun eigen taal. Door de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007, de toevoeging van het Iers-Gaelisch als officiële taal op diezelfde datum en de toetreding van Kroatië op 1 juli 2013, is het totale aantal officiële talen nu 24: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Iers-Gaelisch, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. De 24 talen kunnen op 552 manieren (24 x 23) worden gecombineerd. Over het algemeen vertalen alle tolken en vertalers naar hun moedertaal. Om alle mogelijke talencombinaties te kunnen verwerken, gebruikt het Parlement het systeem van spiltalen: een spreker of tekst wordt dan eerst vertaald naar een van de talen die het meest worden gebruikt (Engels, Frans of Duits), en van daaruit pas naar de andere talen. Tolk en vertaler zijn twee verschillende beroepen: een tolk geeft tijdens een vergadering de woorden van de spreker direct mondeling weer in een andere taal; een vertaler werkt met geschreven documenten en zorgt derhalve voor een accurate versie van het document in de doeltaal. Het Parlement heeft ongeveer 330 tolken in dienst en kan daarnaast terugvallen op ongeveer 1800 externe krachten. Bij een plenaire vergadering zijn 800 à tolken aanwezig. Het Parlement heeft ongeveer 700 vertalers in dienst, die maandelijks meer dan pagina's vertalen. De uitgaven van het Parlement op het vlak van de meertaligheid voor 2013 kwamen uit op ongeveer een kwart van de totale begroting. Op 26 september 2011 heeft het presidium besloten tot een aantal efficiencyslagen, waardoor er beter gebruik gemaakt kan worden van de capaciteit aan tolken en vertalers. Dit levert een bezuiniging op van ongeveer 21 miljoen. Links Meer informatie op: FAQ /28

12 Parlement: Hoeveel mensen werken er? Met ingang van mei 2014 was het aantal ambtenaren en tijdelijke medewerkers die voor het Parlement (met inbegrip van de fracties) op de verschillende locaties werkzaam waren, als volgt: TOTAAL Brussel Straatsburg Luxemburg Overige locaties Het merendeel van het personeel van het Parlement (58%) bestaat uit vrouwen. De medewerkers hebben een gemiddelde leeftijd van 46. De gemiddelde leeftijd van het personeel van de oude lidstaten is 48, terwijl die van de nieuwe lidstaten slechts 36 is. Het grootste Directoraat-generaal is het DG Vertaling, dat in totaal 23,5% van alle posten binnen het secretariaat (1234 posten) van het Parlement omvat. Als we tolken en juristen-vertalers meerekenen, komt het aantal taalgerelateerde posten op één derde van het totale personeel. 14% van het personeel is werkzaam voor de politieke fracties (924 posten) Het EP personeel komt uit alle lidstaten van de EU. De Belgische nationaliteit is het hoogst vertegenwoordigd, gevolgd door Italiaans, Frans, Duits en Spaans. In januari 2015 hadden de leden geaccrediteerde medewerkers (assistenten). Voor de diensten van het Parlement voor gebouwbeheer, IT, schoonmaak en kantinebeheer worden particuliere medewerkers ingeschakeld. Journalisten, bezoekers en lobbyisten maken ook deel uit van de grote drommen mensen die de gebouwen van het Parlement bevolken. Soms zijn dit er in de drie voornaamste gebouwen wel meer dan FAQ /28

13 Parlement: Uit hoeveel gebouwen bestaat het Parlement? Zoals besloten door de EU-lidstaten (Europese Raad) heeft het Parlement drie werkplekken: Straatsburg (officiële zetel van het Parlement), Brussel en Luxemburg. TOTAAL Brussel Straatsburg Luxemburg Aantal gebouwen Oppervlakte in m2 1, Het Parlement heeft in de loop van de tijd de kantoren gekocht en bezit nu de meeste ervan. Om aan de vraag voor meer kantoorruimte tegemoet te komen, bijvoorbeeld na de uitbreiding van de EU in 2004, wordt de voorkeur gegeven aan het kopen in plaats van het huren van de gebouwen. Dit geldt ook steeds vaker voor de Informatiebureaus in de lidstaten FAQ /28

14 Parlement: Hoeveel geaccrediteerde lobbyisten en journalisten zijn er? Op 23 juni 2011 hebben het EP en de Commissie een nieuw transparantieregister in het leven geroepen waardoor meer openheid dan voorheen bestaat over wie invloed wil uitoefenen op Europees beleid. Het register bevat nu advocatenkantoren, NGO's, denktanks en traditionele lobbykantoren. In 12 januari 2015 stonden er 7403 lobbyisten geregistreerd in het gezamelijke register, waarvan 5025 bij het Parlement. Registratie is verplicht om een toegangspas te krijgen tot het EP. Het nieuwe register vervangt een register dat sinds 2008 exclusief door de Commissie werd gebruikt alsmede de EP-lijst van belangengroepen. Commissie en EP zijn in overleg over deelname van de Raad van Ministers in het nieuwe register. Er zijn zo n 900 journalisten geaccrediteerd voor alle EU-instellingen en circa 80 voor alleen het Parlement. Links Meer informatie en cijfermateriaal: FAQ /28

15 Parlement: Hoeveel bedraagt de begroting? De begroting voor het Parlement voor 2015 bedraagt 1,795 miljard euro, waarvan 34% is bestemd voor de salarissen van personeel. Het merendeel hiervan wordt gebruikt om de 6000 medewerkers van het secretariaat en de politieke fracties te betalen. Onder de uitgaven vallen ook de vertalingskosten - door zowel interne als externe vertalers - en de kosten voor missies van medewerkers. Omdat het Parlement een democratisch verkozen instituut is en betrokken is bij wetgeving die in alle lidstaten geldig is, is het belangrijk dat de documenten vertaald worden in de verschillende talen van de EU. Zo kunnen lidstaten en burgers goed volgen wat zich afspeelt in Brussel. Zo'n 23% van de begroting is bestemd voor kosten van EP leden, zoals salarissen, reisen kantoorkosten en het aannemen van persoonlijke assistenten. Kosten voor de gebouwen van het Parlement leggen beslag op 12% van de begroting voor Hieronder vallen onder meer de huur, beveiliging, bouw, onderhoud en exploitatie van de drie vergaderplaatsen (Brussel, Luxemburg en Straatsburg). Ook de onkosten van de informatiekantoren in de 28 lidstaten vallen onder dit deel van de begroting. Voorlichtingsbeleid en administratieve uitgaven zoals ICT en telecommunicatiekosten beslaan 25% van de begroting. Voor activiteiten van de politieke fracties is 6% ingeschaald FAQ /28

16 Europees Parlement: wat gebeurt er met onafgewerkte wetgeving aan het einde van een zittingsperiode? De leden van het Europees Parlement stellen alles in het werk om wetgevingsprocedures voor het einde van een zittingsperiode af te ronden, maar het is onvermijdelijk dat sommige dossiers hangende blijven voor de verkiezingen. Daarom voorziet het zogenoemde "continuïteitsbeginsel" erin dat alle in de plenaire vergadering aangenomen wetgeving, hetzij in eerste of tweede lezing, hetzij via de raadplegingsprocedure, in de volgende zittingsperiode haar rechtspositie behoudt. De leden van het nieuwe Parlement zijn juridisch gebonden door de in de vorige zittingsperiode goedgekeurde teksten. Dit betekent dat de Raad na de verkiezingen kan besluiten om een eerdere, door het Parlement in eerste lezing aangenomen wettekst vast te stellen en aldus in werking te laten treden. Deze regeling wijkt af van wat gebruikelijk is in de meeste nationale parlementen, waar alle onafgewerkte wetgeving uit de vorige zittingsperiode vervalt. Artikel 59 van het Reglement van het EP stelt het nieuwe Parlement wel in staat om (op verzoek van een commissie en na akkoord van de Conferentie van voorzitters, met andere woorden de EP-Voorzitter en de fractieleiders) de Commissie te verzoeken haar voorstel(len) opnieuw naar het Parlement te verwijzen, opdat het nieuwe Parlement een eigen standpunt kan innemen. Bij wijzigingen in de procedures of de rechtsgrond met betrekking tot bepaalde dossiers (zoals met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de overgang van raadpleging naar medebeslissing) kan het nieuwe Parlement hoe dan ook een nieuw standpunt innemen. Alle niet-wetgevingsresoluties vervallen op het einde van een zittingsperiode FAQ /28

17 Parlementsleden: Hoeveel Parlementsleden zijn er? Sinds 1 juli 2014 zijn er 751 Parlementsleden, zoals bepaald is in het Verdrag van Lissabon. Hiervoor telde het EP 766 leden, hoewel er bij de verkiezingen in in de navolging van het Verdrag van Nice - slechts 736 leden verkozen werden. In 2011 werden lidstaten het eens over een aanvulling van 18 parlementszetels. Twee jaar later met de toetreding van Kroatië tot de EU op 1 januari 2013, werd het EP opnieuw verder uitgebreid met 12 leden. Tijdens de verkiezingen van 2014 verloren twaalf lidstaten (Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Portugal en Roemenië) allemaal een zetel in het Parlement. Dit was nodig om te voldoen aan de bepalingen in het Verdrag van Lissabon, waarin het aantal leden van het Parlement is vastgesteld op 751 en tegelijkertijd ruimte te maken voor de Kroatische Parlementsleden De overige drie zetels kwamen bij Duitsland vandaan. Zij zijn van 99 naar 96 zetels gegaan, het maximale aantal zetels dat een land volgens het verdrag van Lissabon mag hebben. De verdeling van het aantal zetels moeten worden herzien voor de verkiezingen in Het Parlement zal voor het eind van 2016 een voorstel presenteren dat erop gericht is de zetels op een "objectieve, eerlijke, duurzame en transparante manier" te verdelen. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke wijzigingen van het aantal lidstaten en demografische trends. Links Lijst met alle Parlementariërs: Tabel met zetelverdeling: PRESS IPR DOC+XML+V0//NL Leden per lidstaat en fractie: FAQ /28

18 Parlementsleden: Verificatie van de geloofsbrieven van de Parlementsleden De geloofsbrieven van nieuwgekozen leden worden geverifieerd om vast te stellen dat zij er geen ambten op na houden die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het Europees Parlement. Onder onverenigbare ambten worden onder meer verstaan het lidmaatschap van een regering of parlement van een EU-lidstaat, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, de Rekenkamer of de Europese Investeringsbank. Actieve functionarissen van EUinstellingen of -organen die zijn gevestigd op grond van de EU-Verdragen ter beheersing van de Gemeenschapsfondsen mogen eveneens geen zitting nemen in het EP. Na de verkiezingen vraagt de Voorzitter van het Europees Parlement de EU-lidstaten om de namen te overleggen van diegenen die een zetel hebben gewonnen en om de nodige maatregelen te treffen ter vermijding van onverenigbaarheid van ambten. Voordat zij hun zetel innemen, moeten de nieuwe leden waarvan de verkiezing is kenbaar gemaakt aan het Parlement schriftelijk verklaren dat zijn geen enkel ambt bekleden dat onverenigbaar is met dat van Parlementslid in de zin van artikel 7, lid 1 of lid 2 (de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen). Deze verklaring moet uiterlijk zes dagen voor de constituerende vergadering van het Parlement, d.w.z. 25 juni, worden afgelegd. De geloofsbrieven van de nieuwe leden worden gecontroleerd door de Commissie juridische zaken van het Parlement, die een verslag opstelt op basis van de kennisgevingen van de lidstaten, en worden geverifieerd door het Parlement, dat oordeelt over de geldigheid van het mandaat van elk van de nieuwgekozen leden en over alle geschillen als gevolg van de Akte van 20 september 1976, met uitzondering van die geschillen die gebaseerd zijn op de nationale kieswetten. Als wordt vastgesteld dat een Parlementslid een onverenigbaar ambt bekleedt, constateert het Parlement dat de zetel vacant is FAQ /28

19 Parlementsleden: Parlementaire onschendbaarheid Parlementaire onschendbaarheid is geen persoonlijk privilege van een parlementslid, maar een garantie van de onafhankelijkheid en integriteit van het Europees als geheel. Tegen de leden van het Europees Parlement kan geen opsporing plaatsvinden, noch kunnen zij worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem, die zij in hun hoedanigheid van Europarlementslid hebben uitgebracht. De onschendbaarheid van een Europarlementslid heeft twee delen: op het grondgebied van zijn eigen lidstaat, de immuniteiten die zijn verleend aan de leden van zijn nationale parlement, op het grondgebied van elke andere lidstaat, vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook (zie Protocol (Nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, artikel 9). Op de immuniteit kan geen beroep worden gedaan in geval van ontdekking op heterdaad. Procedure voor de opheffing van de onschendbaarheid Als de bevoegde nationale autoriteiten het Europees Parlement verzoeken de onschendbaarheid van een Europarlementslid op te heffen, kondigt de voorzitter van het Parlement in de plenaire vergadering aan dat het Parlement dit verzoek heeft ontvangen en verwijst hij het verzoek naar de bevoegde commissie (in de lopende legislatuur is dat de Commissie juridische zaken). De commissie behandelt het verzoek vervolgens onmiddellijk. Zij kan de autoriteiten in kwestie vragen elke informatie of uitleg te verstrekken die zij nodig acht. Het parlementslid in kwestie krijgt de mogelijkheid te worden gehoord en kan documenten of ander schriftelijk bewijst met betrekking tot de zaak indienen. Achter gesloten deuren keurt de commissie een document goed met een aanbeveling aan het Parlement als geheel om het verzoek in te willigen of te verwerpen, d.w.z. de onschendbaarheid van het parlementslid in kwestie te verdedigen of op te heffen. Tijdens de plenaire vergadering die volgt op het besluit van de commissie, neemt het Parlement bij gewone meerderheid een besluit. Als de aanbeveling van de commissie wordt verworpen, wordt het Parlement geacht een besluit te hebben goedgekeurd dat tegengesteld is aan het standpunt van de commissie. Na de stemming brengt het Parlement het betrokken lid en de betrokken autoriteiten in de lidstaat in kwestie onmiddellijk op de hoogte van zijn besluit. Behoudt een Europarlementslid zijn/haar zetel, zelfs als zijn/haar onschendbaarheid is opgeheven? Dat hangt ervan af. Het recht om te zetelen als Europarlementslid staat los van de onschendbaarheid. Als de onschendbaarheid van een Europarlementslid wordt opgeheven, is dit geen schuldigverklaring. Enige bedoeling is de nationale gerechtelijke instanties in staat te stellen de zaak te behandelen. Europarlementsleden zijn verkozen overeenkomstig de nationale kieswet, dus als een Europarlementslid schuldig wordt bevinden aan een strafbaar feit, is het aan de autoriteiten van de lidstaat om het Parlement in te lichten, als de persoon in kwestie zijn functie niet meer mag bekleden FAQ /28

20 Parlementsleden: Salarissen en pensioenen Salarissen Sinds er in juli 2009 een enkel statuut is ingevoerd voor alle leden, ontvangen deze allemaal hetzelfde salaris. Op grond van het statuut bedraagt het brutosalaris van een Parlementslid sinds mei ,53 per maand. De salarissen worden betaald uit de begroting van het Parlement en zijn onderhevig aan EU-belasting. Het nettosalaris komt uit op 6252, 01 per maand. De lidstaten kunnen op dit salaris ook nog nationale belasting heffen. Het basissalaris komt overeen met 38,5% van het basissalaris van een rechter bij het Europees Hof van Justitie. Parlementariërs hebben geen zeggenschap over hun eigen salaris. Parlementsleden die voor de verkiezingen van 2009 al in het Parlement zaten, kregen de mogelijkheid om voor de gehele duur van hun lidmaatschap van het Europees Parlement het eerdere nationale systeem voor salarissen, overbruggingstoelagen en pensioenen aan te houden. Pensioenen De leden hebben bij het bereiken van de 63-jarige leeftijd recht op ouderdomspensioen. Het pensioen bedraagt 3,5% van het salaris voor elk volledig jaar dat het mandaat wordt uitgeoefend, maar niet meer dan 70% in totaal. De kosten van deze pensioenen worden betaald uit de begroting van het Europees Parlement. Links Meer informatie: FAQ /28

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine. Europese Unie

Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine. Europese Unie Europa Docentenbijlage bij het jongerenmagazine Europese Unie De symbolen in de hokjes hebben de volgende betekenis:! Informatie? Oplossing * Aanbevelingen Deze docentenbijlage en het jongerenmagazine

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4

INHOUDSOPGAVE. Statengriffie...4 INHOUDSOPGAVE Statengriffie...4 1. Provinciale Staten...5 1.1 Toelating Statenlid...5 1.2 Ontslag Statenlid...5 1.3 Nevenfuncties / onverenigbare werkzaamheden...6 1.4 Integriteit / aanvaarding geschenken...6

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 2 MEDEDELING AAN DE LEZER Deze publicatie bevat de tekst

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon

Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon Bestuurlijk rapport Gericht op Europa Nationale parlementaire controle op Europese besluitvorming na het Verdrag van Lissabon Ellen Mastenbroek, Pieter Zwaan, Afke Groen, Wim van Meurs, Hilde Reiding,

Nadere informatie