Vastgoedkunde colleges

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoedkunde colleges"

Transcriptie

1 College 1: inleiding Vastgoedkunde colleges Definitie van vastgoed: Juridisch: grond en hetgeen waar het op gebouwd is Delfstoffen Molens Bomen en veldgewassen, inclusief ongeplukte vruchten Buizen en goten En verder alles wat aan een erf of gebouw nagelvast verbonden is. Economisch: grond en gebouwen, vaak in combinatie met en m.n. in een stedelijk omgeving. In de praktijk gaat het overwegend om vastgoed, gerealiseerd door projectontwikkelaars en/of in beleggingen bij institutionele beleggers. Woonboot: zowel juridische als economisch gezien geen vastgoed. De laatste zin in het dictaat van Samuelson klopt niet: Evenwicht in vastgoed ontstaat veel minder snel dan bij schoenen en thee. Dit komt door de bijzondere eigenschappen, namelijk: Gebouw en grond zijn een. Lange levensduur, bij grond oneindig en bij gebouwen zeer lang, maar wel eindig. Niet verplaatsbaar, maar wel mogelijkheden tot een andere functie. Lange productietijd, leidend tot trage aanpassing aan vraag en aanbod. De driehoek: Het gebouw vormt de kern, maar in samenhang met de locatie en de activiteit. Gebouw en locatie zijn per definitie met elkaar verbonden Gebouw vastgoed staat centraal - vastgoed kan zowel een productiemiddel als een vermogensobject zijn. - Dit komt terug in het onderscheid tussen investeren en beleggen - Gebouwen staan hierdoor in twee sterk verschillende markten: de markt voor ruimte en de markt voor kapitaalgoederen/beleggingen. - De waarde van een gebouw wordt bepaald door een combinatie van locale en bovenlokale factoren. Locatie locatie: zoiezo met gebouw verbonden en andersom Locatie activiteit: vestigingsplaatstheorie.: Als winkels zich op een bepaalde plaats willen vestingen moet daar wel vastgoed zijn. Waarom staan gebouwen op de ene plaats wel en op de andere niet. Gebouwen- activiteit: huisvestingstheorie: Activiteit moet in gebouw passen. (weinig flexibel) Investeren (markt voor ruimte) productiemiddelen. Beleggen (markt voor beleggen) vermogensobject.

2 Samen vastgoed, maar twee verschillende intenties. Maar beide activiteiten hebben elkaar wel nodig. ( in het Engels is voor de verschillende vormen van investeren maar een woord: investing) De markt voor ruimte: Huurprijzen worden vastgesteld op de markt voor ruimte in gebouwen. Prijsvorming geschiedt onder invloed van vraag en aanbod. Vraag en aanbod en dus ook huurprijzen zijn locaal van aard. Maar veel vastgoed staat niet in de markt (hoewel hier per land groten verschillen in zijn. In de VS veel minder niet op de markt dan bijvoorbeeld in Nederland) Vastgoed dat niet op de markt zit zijn bijvoorbeeld huurwoningen die worden verhuurd via een systeem van wachtlijsten. De wachtlijst reguleert dan wie er in het huis komt en niet de prijs die een persoon wil betalen. In de vrije markt gaat het via vraag en aanbod (bijvoorbeeld van huurprijzen, en dan niet met wachtlijsten): deze vraag is meestal locaal. Waar een gebouw staat heeft veel invloed op de vraag. De prijzen van onroerend goed kunnen hierdoor locaal sterk variëren. Beleggingsmarkt: Deze markt wordt steeds internationaler (het is bijna een wereldmarkt). Yield: huur/waarde. Dit staat onder invloed van de hele wereldmarkt. Een lage yield is een bewijs van kwaliteit. (gaat in eerste instantie tegen je gevoel in). Maar: als je er vertrouwen in hebt ben je bereid om met minder rente genoegen te nemen. Top locatie 6% rendement (16x huur) deze buurt zal waarschijnlijk harder groeien ed. Minder goed 10% rendement (10x huur) heeft mssn in toekomst wel last van leegstand. Let erop dat het hier gaat om verwachtingen. Deze kunnen altijd onjuist zijn. Extra uitleg vanuit tweede college: Cijfers huur gedaald huren van kantoren is vrije markt. Markt gaat achteruit dus gaat de netto yield omhoog. Nu willen ze een hoger rendement, omdat het nu een beetje daalt en ze dus rekening houden met slechtere tijden. Van invloed zijn: 1) de kosten van kapitaal. (laag) 2) verwachte beursstijging/groeiverwachting(grote compensatie) 3) risico premie (grote compensatie) 1 speelt hier geen rol. De andere twee wel. Projectontwikkeling: In theorie zorgt deze voor het evenwicht tussen de twee markten van vastgoed (markt voor ruimte en markt voor beleggingen). De ontwikkelaar vergelijkt de waarde van het vastgoed met de kostprijs van nieuwe productie. Indien de waarde hoger is dan de kostprijs, volgt nieuwbouw.

3 Het systeem is zo in principe zelfregulerend, maar in de praktijk werkt dat helaas niet altijd zo. Door: Asymmetrische reactie: dit komt doordat slopen ook nog eens geld kost. Dus bij meer vraag wordt er wel meer gebouwd, maar bij krimp wordt er niet gesloopt. Hogere huren hoeven niet te leiden tot hogere waarden. Beleggingswaarde kan ook stijgen door veranderingen op de vermogensmarkten, risico van ontwikkelen voor de beleggingsvraag. Ook zijn mensen niet meer vastgoed gebruiken omdat de prijs van vastgoed lager wordt. Voorbeeld: Nu: terwijl de prijzen van woonopp. zijn gestegen is ook de hoeveelheid woonoppervlak per persoon gestegen. Daarnaast is bij kantoren de trend naar steeds krapper modern ruimte concept. Huurstijgingen kunnen soms niet worden vertaald naar beleggingswaarde ( beleggers beleggen liever ergens anders in, bv high Tech aandelen). Maar andersom kan ook: dan meer vastgoed op de markt terwijl er niet extra vraag naar is (dan ontstaat er wel een probleem van leegstand). Projectontwikkelaars realiseren in een markt waar het gaat om kostprijzen en verkopen in een markt waar het gaan om beleggingswaarden. Marktsegmentatie: Er zijn veel verschillende deelmarkten, zowel naar soort vastgoed als naar locatie. Prijzen kunnen per markt sterk verschillen. Hoe baken je markten af? Kapitaalgoederen meer dan alleen vastgoed. GWW: grond water en wegenbouw.

4 College 2: groei en ontwikkeling van steden (H 16 en 19) OESO: organisatie economische sociale ontwikkeling. Hierin: Europa, VS, Japan, Australië en Canada voortgaande concentratie van bevolking en economische activiteit opvallend fenomeen. Concentratie: - gemiddeld wordt bijna 40 % van het BBP voorgebracht in slechts 10 % van de regio s. - bevolkingsgroei: 57% in 10 % van de regio s - groei meestal het laagste in rurale gebieden. - beroepsbevolking sterker geconcentreerd dan bevolking (53% in stedelijk gebied). - conclusie: participatiegraad hoger in steden. - BBP ook sterker geconcentreerd dan bevolking. - conclusie: in concentratiegebieden is BBP per hoofd bovengemiddeld. - Verschillen binnen landen groter (en ook groeiend) dan tussen de landen (komt steeds meer overeen). - bijna de helft van de van de groei komt tot stand in 10 % van de regio s. - achteruitgang is nog sterker geconcentreerd. - hoogopgeleide bevolking is relatief sterk geconcentreerd. - return to education is het hoogste in stedelijke gebieden. Return to education: wat je terug kan verdienen met je opleiding, dus waar je meer kan verdienen met je opleiding. In dit college gaat het over de relatie tussen activiteit en locatie. Barca rapport: gaat over de regionale ongelijkheid in de Europese unie. VS: - stedelijke bevolking gestaag toegenomen van 28% in 1910 tot 80% in de niet stedelijke bevolking neemt ook in absoluut aantal af. - sinds 1990 woont meer dan de helft van de bevolking in steden met meer dan 1 miljoen inwoners.. - na 1990 vooral groei bij stedelijke gebieden boven de 5 miljoen inwoners. - de kusten maken 13 % van het landoppervlak uit, maar hier woont 51 % van de bevolking. - in hetzelfde gebied wordt 57% van het nationaal inkomen voorgebracht. Duitsland: - sterkste bevolkingsgroei in München en omgeving, terwijl het oosten leegloopt. - beieren al jaren de deelstaat met het grootste binnenlandse vestigingsoverschot. - beieren en baden-w hebben samen 30 % van de Duitse beroepsbevolking, maar slechts 17% van de werklozen. - Oost-Duitsland 19% versus 36,5%. Nieuw: het oosten loopt echt leeg dus niet alleen in procenten, maar ook in absolute getallen.

5 Hogerswerda: ligt bij de grens met polen de aller slechtste vooruitzichten. Nederland: - Flevoland en Utrecht kennen als jaren de sterkste economische groei. - Utrecht heeft het hoogste BBP per inwoner (ca 20 % boven landgemiddelde) - Utrecht kent laagste werkloosheid. - bevolking loopt uitsluitend in de periferie al terug. Bevolkingsprognoses tot 1040: - parkstad Limburg + NO Groningen minus 15% - Groei tot 2025: - Amsterdam inwoners, utrecht en Almere inw - aandeel westelijke provincies in totaal van 47% nu tot 49 % in In Nederland geldt de OESO minder sterk dan in grote lege landen zoals Australië en de VS. Dit komt door: - Nederland heeft niet een grote stad, maar de Randstad. - de Randstad bedekt ongeveer de helft van het landoppervlak. Wel zijn er duidelijke verschillen in Nederland, maar door de kleine oppervlakte van het land zijn deze moeilijker/minder duidelijk in de statistieken te zien. In Nederland vindt dus wel dezelfde trend plaats, maar is deze minder uitgesproken. Almere wil extra woningen erbij terwijl CBS het over een groei heeft van inwoners. Dat is nog al een verschil. Karakteristiek citaat uit barca-rapport: the growth proces should lead economies to a long run steady state, characterised by: Verklaringen van de groeiverschillen: - theorie van regionale en stedelijke groei: 1) het klassieke model: - de markt lost regionale problemen op, althans bij flexibele prijzen en mobiliteit van productiefactoren. Maar: - verwachting: kleinere verschillen binnen landen. Dit klopt dus niet, met wat we net gezien hebben in de praktijk. - de aannames kloppen niet helemaal. De prijs van arbeid is niet flexibel, denk hierbij aan CAO ed. Hierdoor zal in een gebied dat achterblijft de lonen toch redelijk op gelijk niveau blijven met gebieden die het wel goed doen. En zal dus de theorie niet opgaan dat het slechter gaat lonen dalen aantrekkelijker voor bedrijven door lage arbeidskosten meer werkgelegenheid weer aantrekkelijker voor mensen om er te gaan wonen etc. - vooral jonge, goedopgeleide mensen verplaatsen zich. Er is dus wel mobiliteit in productiefactoren, maar deze is selectief. - Asymmetrische vastgoedmarkt. (een gebied met leegstand is niet aantrekkelijk) deze theorie werkt niet, zelfs niet in Amerika, waar toch een hoge mate van flexibiliteit is.

6 2) exportbasis theorie: sombart in 1941 overleden, dus oude theorie. Stuwende/basic (produceren voor export) en verzorgende/non-basic. Stuwende activiteiten produceren voor de export, waardoor groei gegenereerd kan worden. Op het eerste gezicht een aansprekende theorie. Maar: Nooit iedereen kan exporteren en niet importeren. Dus je kunt je wel een tijdje met enkel export proberen te groeien, maar het is geen duurzame manier. Je kunt je niet uitsluitend concentreren op export, je zult dan ook altijd moeten importeren. Dus deel van de inkomsten van export gaat er direct weer uit aan import. deze theorie is heel simplistisch. 3) input output theorie: - de theorie legt de nadruk op relaties tussen bedrijfstakken en gebieden. onderlinge relaties worden in een matrix gezet. Dus als bedrijf a meer gaat produceren kan je precies zien waar deze groei-impuls uiteindelijk terecht komt. maar deze theorie geeft geen antwoord op de vraag waarom bedrijf a gaat groeien. Een ander zwak punt is dat het uitgaat van vaste onderlinge verhoudingen. 4) keynesiaans model: kan dus ook voor regionale gebieden ipv alleen voor landen. De multiplier. Het is een als- dan verhaal, het geeft weer geen antwoord op de waarom vraag. Ook zijn er niet veel gedetailleerde gegevens over een stad te vinden. Er wordt niet bijgehouden wat een stad in en uit gaat zoals bij een land. geen van de theorieën geeft een duidelijke verklaring over het waarom van het groeien. Economische groei is geen steady state, en een groeiproces leidt ook niet tot een steady state. Oplossingen moeten worden gevonden in het proces: Andere verklaringen zoeken: P 273 alle modellen geven inzicht, maar geen antwoord op het waarom. Barca rapport: steady state genoemd. Docent: economische groei is juist het tegenovergestelde van stady state: dynamiek. Myrdal: een ontwikkelingseconoom. (cumulatieve causatie) Niet steady state: als het eenmaal ergens goed gaat dan zal het er ook steeds beter gaan. Een plaats wordt aantrekkelijker gevonden, er ontstaan meer activiteiten, waardoor het nog aantrekkelijker wordt. (succes vergroot kansen voor nieuw succes) Het is een eenvoudige en beschrijvende theorie: - groei van activiteiten leidt algehele verhoging van de kwaliteit van het productiemilieu. - dit leidt zowel tot het aantrekken van productiefactoren als tot ontwikkelen van nieuwe activiteiten. - theorie is dynamische van aard en houdt rekening met schaalvoordelen.

7 Back wach effect: tegenhanger van de cumulatieve causatie In de gebieden waar het slecht gaat trekken de talentvolle mensen weg, ze gaan naar de gebieden waar ze wel wat kunnen bereiken. - de ontwikkeling van groeiende steden en regio s kan een negatief effect hebben op ander gebieden. - hoogwaardige productiefactoren trekken weg. - kansen van de vertrekregio;s nemen hierdoor af. - na een bepaald moment is dit vrijwel onomkeerbaar. - voorbeelden: Zuid Italië: een van de meest achtergebleven gebieden van europa. Na WOII vooral het noorden van Italië ging zich ontwikkelen en het zuiden bleef achter. Nu zijn alle talentvolle mensen al die kant op gegaan en is het voor het zuiden steeds moeilijker om weer uit dat gat te komen (dit geldt ook voor oost Duitsland, na de val van de muur) Selectieve leegloop. Praag: na val van de muur toeristen aantrekken, dit succes had een positief effect op de hele stad, er kwamen ook meer bedrijven. In polen doet alleen Warschau het goed. Daar trekken talentvolle mensen uit heel het land heen waardoor Warschau op het niveau van europa komt en de rest van het land ver achter blijft. Richard Florida: - er is competitie om talent. - gevolg: talent is schaars en kan kiezen. - Quality of place trekt mensen aan en bedrijven volgen. - economic geography of talent. Creatieve klasse (als tegenhanger van de mensen die routinematig werken) - talent - capaciteit - opleiding in een groeiende economie is altijd tekort aan talent. Quality of places: de plaatsen waar de creatieve klasse wil wonen er moet wat te doen zijn etc. (ook weer een soort cumulatieve causatie, maar dan van een andere kant bekeken: vanuit de mensen en niet vanuit de bedrijven) De kracht van concentratie: Localisatievoordelen: ruimtelijke concentratie van gelijksoortige bedrijven. Urbanisatievoordelen: ruimtelijke concentratie van ongelijksoortige bedrijven. Agglomeratievoordelen: een overkoepeld concept dat duidt op alle voordelen van concentratie van economische concentratie (acquired advantage) Flexibiliteit en risicobeperking: - voorbeelden van agglomeratievoordelen: 1) arbeidsmarktvoordeel: omvang en diversificatie.

8 2) informatievoordelen: aanwezigheid van zakelijke diensten en het gemak van persoonlijk contact. 3) de aanwezigheid van een omvangrijke gebouwenmarkt. Figuur 7.1: over Hollywood - laat zien dat er grote schommelingen zijn in het aantal mensen dat er werken, dit kan alleen in een grote concentratie. Anders kun je niet zo snel ergens zoveel mensen vandaan halen. En als ze weer ontslagen worden kunnen ze snel ergens anders in het gebied aan het werk. (gigantische dynamiek op de arbeidsmarkt) Zo n arbeidsmarkt is zowel een reservoir voor bedrijven als een buffer voor mensen die hun baan verliezen. Monograd stad met een bedrijf dat daar de dienst uitmaakt. Voorbeeld hiervan in Tolyatti (toen een goed voorbeeld van een steady state) Deze steden komen vooral in Rusland voor het communisme: overheid bepaalde een mooie plaats voor een bedrijf en stuurde daar de werknemers achteraan. Maar nu gaat het slecht met Lada wat gaat er met de stad gebeuren als de fabriek zijn deuren moet sluiten??? De optimale stadsgrootte: Deze omvang kan bepaald worden aan de hand van de ontwikkelingen van baten en lasten per hoofd. Een grotere stad heeft voordelen, maar ook nadelen. Dit betekend dat er ergens een punt moet zijn waarop een stad een optimaal formaat heeft. Nadelen van een grote stad: - luchtverontreiniging - ver van de natuur/ rust wonen - kosten - congestie Plaatje fig 16.3 en sheets: Baten en lasten per hoofd. X as: omvang van de stad Y as: kosten of baten per hoofd van de bevolking Marginale voordelen (MB): bovenste stippellijn Marginale kosten (MC): onderste stippellijn MC=MB= P0 de marginale baten en lasten zijn gelijk. Po = bevolkingomvang optimaal Pm = maximale bevolkingsomvang Gemiddelde voordelen (AB): bovenste doorgetrokken lijn Gemiddelde kosten (AC): onderste doorgetrokken lijn AC=AB = daarna zou een stad eigenlijk niet meer verder moeten groeien. P(m) stadsgrootte waarbij de gemiddelde kosten het laagst zijn. Ergens rechts van p(m) kun je vinden waar het verschil tussen kosten en baten het grootst zijn. Nadeel van dit figuur: er zijn geen getallen. Dus je hebt nog geen idee van de grote van de optimale stad.

9 College 3: vervolg: de optimale stadsgrootte Optimale stadsgrootte: - dit is een concept met een beperkt praktisch nut. - de optimale stadsgrootte bestaat niet. - deze varieerd ook, bijvoorbeeld al naar gelang de transportkosten. - er zijn wel onder en bovengrenzen aan te geven - de ondergrens is de urban size ratchet. De ondergrens: Wanneer de stad boven de urban size ratchet komt schiet de stad echt de lucht in. De stad zal niet meer zo makkelijk terugvallen door bijvoorbeeld het failliet gaan of vertrekken van een van een groot bedrijf. Kleine nederzettingen kunnen hun functie verliezen, bij grote steden gebeurd dit niet zomaar. in een boek is eens het aantal van als ondergrens aan gegeven, maar dit hangt ook af van de functie van de stad. voorbeelden: - Groningen: is veel kleiner dan inwoners, maar zal niet snel niet zomaar verdwijnen als stad. dit komt doordat het een verzorgende functie voor de omgeving heeft. - de monograd: kan veel groter zijn, maar doordat het drijft op 1 mega bedrijf kan het toch zijn dat door het sluiten of weggaan van dit ene bedrijf de hele stad wegzakt. - Berlijn: een grote stad, met veel werkloosheid: het gaat er slecht en veel leegstand. Toch zal deze stad niet weggaan door: groot aantal inwoners, veel emoties. Er zullen bijvoorbeeld kunstenaars naar de stad worden gelokt door de lage prijzen van de leegstaande gebouwen en het culturele wat de stad nog heeft. De bovengrens: New york: blijft maar groeien. Maar dit is eigenlijk niet meer 1 stad. maar een gebied met heel veel stadscentra ( de metropolitan division). Er zit dus eigenlijk een automatische bovengrens aan een stad. deze grens is te vinden tussen de 5 en de 10 miljoen. Het optimum: Is ergens tussen de ondergrens en de bovengrens te vinden. Karakteristieken van ruimtelijke theorieën: Alle genoemde theorieën zijn eerder probabilistisch dan deterministisch Het is waarschijnlijk dat iets gebeurt, maar niet zeker Stel: twee vergelijkbare bedrijven worden opgericht in stedelijke omgeving resp. in gebied getroffen door backwash-effecten. Welk van de twee heeft de meeste kans op succes? Probablistisch: geven een zekere mate van waarschijnlijkheid aan. Deterministisch: als A dan B (zekerheden) Relevantie:

10 Divergentie is in strijd met het in de meeste landen gevoerde beleid. Denk hierbij aan het regionaal beleid in Nederland. Dit beleid heeft als doel om de verschillen in het land te verkleinen. Grote steden meest in aanmerking komend voor ontwikkeling van en belegging in vastgoed Lange levensduur: extra risico bij investeringen in krimpende of potentieel krimpende gebieden Per land gaat het om een beperkt aantal steden Global cities: dit zijn de steden van de wereld met de hoofdkantoren, financiele sector en internationale geldstromen zijn hierop gericht. en winning cities: grote steden in landen die nu beginnen op te komen In China en India hier is het nog niet duidelijk uitgekristalliseerd. Er zijn veel grote steden, maar het is nog niet duidelijk welke steden het gaan worden. Deel 2 college 3: grondprijsvorming (H 4 en 14) grond is onlosmakelijk verbonden met vastgoed. Deel van de markt kent kunstmatige prijsvorming: - prijs van grond voor bijvoorbeeld goedkope huurwoningen. Overheid stelt maximale prijzen voor deze grond in. - ook prijzen van bijvoorbeeld bedrijfs- en industrieterreinen. Deze terreinen worden door gemeenten klaar gemaakt en voor een schappelijke prijs aan bedrijven verkocht (soms zelfs met verlies) om maar zoveel mogelijk bedrijven binnen te krijgen. Aanbod grond aan beperkingen onderhevig: - hij heel veel vraag, zal niet per definitie snel veel aanbod volgen (zoals bij schoenen) Het aanbod van grond: De totale hoeveelheid grond is vrijwel altijd vast Uitzondering: landaanwinning Dit kan locaal van invloed zijn, niet alleen in Nederland Voorbeelden: Boston (een zesde deel gebouwd op aangewonnen land) Hongkong (Chek Lap Kok) De totale hoeveelheid grond met bepaalde eigenschappen (bijv. locatie) is eveneens vast De hoeveelheid grond met een bepaald gebruik of een bepaalde bestemming ligt daarentegen niet vast De beschikbaarheid van vestigingsmogelijkheden met bepaalde eigenschappen kan worden vergroot door verdichting Dichtheid is niet altijd een substituut! Dichtheid kan een substituut zijn, maar dit is zeker niet altijd het geval: het verdichten van een vila wijk omdat er meer mensen in een vila wijk willen wonen heeft tot gevolg dat het geen vila wijk meer is.

11 Figuur 4.5: In dit figuur kan het aanbod toe nemen door herbestemming of verdichting. S(m): aanbod op dit moment. Aanbod van grond op dit moment/ op korte termijn: de hoeveelheid niet veranderlijk. D: vraag naar de grond. P: prijs op dit moment D1: vraaglijn wanneer de vraag is toegenomen. (S(m): blijft gelijk kan op deze korte termijn niet veranderen) P1: de prijs als de vraag op een redelijke termijn toeneemt. Het aanbod blijft gelijk dus de prijs is gestegen. S(s): aanbod verandering op de korte termijn. - bestemming veranderen. - gelijdelijker door bijvoorbeeld verdichting. S(l): aanbod verandering op de lange termijn. Dit kan bijvoorbeeld door in te polderen. Als de prijs van grond zo hoog wordt dat het de kosten van het inpolderen inhaalt. Maar inpolderen kost wel veel tijd. De prijsvorming van grond: Aangezien het aanbod van grond in ieder geval op korte termijn beperkt is, is de vraag doorslaggevend voor de prijsvorming De vraag zal afhangen van het nut dat de potentiële koper/gebruiker aan de grond denkt te kunnen ontlenen Nut kan zijn omzet of bereikbaarheid Kern van de theorie dateert uit de 19e eeuw Ricardo: staat niet in het boek maar is wel belangrijk: Het gaat hier om de prijs van het eindproduct (in zijn theorie graan) daarvan is de prijs van grond afhankelijk en niet andersom!!! De prijs van het eindproduct zorgt voor de waarde van de grond. dus volgens deze theorie is de prijs van grond hoog omdat de prijs van woningen hoog is en niet andersom. Uitleg van de theorie: Ricardo stelde in 1821 dat de grondprijs hoog is omdat de prijs van het graan hoog is Grondprijs is een residu, dat gevonden wordt door van de prijs van het eindproduct alle kosten af te trekken die minimaal noodzakelijk zijn om de grond in gebruik te laten blijven voor zijn bestemming Hij noemde dit residu rent Woordkeus schept verwarring, omdat rent al een andere betekenis had Ook begrip economic rent is niet ideaal Vertaling met grondrente heeft niet direct hetzelfde nadeel, maar maakt onvoldoende duidelijk dat het een surplus betreft Ricardo ging in zijn analyse verder door verschil in vruchtbaarheid in de beschouwing te betrekken

12 Stel drie soorten grond, die respectievelijk 100, 90 en 80 eenheden graan per eenheid grond voortbrengen Als er voldoende grond van de beste kwaliteit is, heeft grond geen waarde Zodra de tweede kwaliteit in gebruik genomen, krijgt de eerste grond een waarde van tien eenheden Zodra de derde kwaliteit in gebruik genomen wordt, krijgt de eerste grond een waarde van twintig eenheden en de tweede grond van tien eenheden Let op: Ricardo staat niet in ULE, maar is wel belangrijk! Von Thunen: keek naar de locatie en transportkosten. Voordeel van locatie valt toe aan grondeigenaren. In de kosten niet alleen loon, maar ook loon voor de boer. (ander begrijp je niet waarom bij 10 extra eenheden verdienen iemand een landeigenaar 10 eenheden voor de grond zal bieden). Uitleg van de theorie: Enkele jaren later de analyse van Von Thünen in Der isolierte Staat (1826) Von Thünen gaat bij de prijsvorming van grond wel uit van verschillen in locatie Aannames: 1) alle producten worden naar de markt gebracht in de centrale stad 2) de transportkosten zijn evenredig aan de afgelegde afstand, maar kunnen per product wel verschillen Deze benadering leidt tot de conclusie dat de opbrengst voor de boer gelijk is aan de verkoopprijs minus de transportkosten Het gebied waar landbouw plaatsvindt, wordt bepaald door prijs en transportkosten De opbrengst is het hoogst aan de rand van de stad Het surplus (de rent ) komt terecht in de grondprijs Zie ULE 14.2 Von Thünen is waarheidsgetrouw Nog tot ver in de vorige eeuw van toepassing in VS Boeren kregen voor hun graan betaald bij aanbieding aan spoorwegstation De opbrengst was tussen de 60 cent en één dollar per bushel (35 liter) Transportkosten van graan 1,5 cent per mijl Er is ook een variant mogelijk met verschillende producten en uiteenlopende transportkosten Het product met de hoogste transportkosten zal in de directe omgeving van de stad worden geproduceerd Bij vier producten geeft de volgende figuur de ontstane situatie weer:

13 College 4: deel 1: vervolg grondprijs. In het vorige college ging het over 1 soort product met 1 prijs. De essentie van de grondprijs: Zowel bij Ricardo als bij Von Thünen gaat het om prijsvorming op basis van verschillen in kwaliteit van de grond Grondprijs is een betaling voor schaarste (vruchtbaarheid dan wel locatie) Geen schaarste, geen rent Gevolgen van prijsstijging: Het is de vraag naar het eindproduct die de grondprijs doet stijgen! Bij toenemende vraag wordt minder productieve of verder weg gelegen grond in gebruik genomen Landaanwinning wordt haalbaar Ook intensiever grondgebruik In dit college gaan we verder met meerder soorten producten met verschillende prijzen en verschillen in transportkosten. Steilheid: weervage van de transportkosten. Helemaal links: eerste stukje van a mag wat steiler dan hier getekend. Dit komt door de extra verdichting helemaal in het centrum, bijvoorbeeld door wolkenkrabbers. Dit werkt door in de prijs. Veranderingen in de omstandigheden: Transportkosten: lijn residential zal minder steil verlopen

14 Inkomensstijging: hangt af van afweging tussen preferenties; het zou hetzelfde uit kunnen pakken als een verlaging van de transportkosten, maar dat hoeft niet per definitie. Ook kan het zijn dat ze meer in het centrum willen gaan wonen omdat ze dat nu wel kunnen betalen. Mensen gaan tegen elkaar opbieden a komt nog hoger op de verticale as te liggen. Bevolkingsgroei: meer vraag naar iedere locatie, ook voor commercial Veelal zijn varianten denkbaar! College 4, deel 2: structuur van stedelijke gebieden: H15 Het belang van het centrum: De meeste theorieën van de stadsstructuur zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Von Thünen Het centrum is voor vrijwel alle functies de meest gewenste locatie, maar Commerciële functies zijn in het staat het meest te betalen en winnen de biedingenstrijd Het resultaat is een monocentrische structuur Monocentrische structuur: zou betekenen dat je echt schijven hebt met maar 1 soort erin. Bijvoorbeeld in het centrum alleen commercie daarom omheen alleen wonen ed. Dit zou komen doordat de commercie het meest kan betalen dus in het centrum zit. In werkelijkheid is dit in mindere mate zo: in het centrum wonen ook altijd nog mensen. Bij het plaatje burgess model dat wegdenken de tekst in het plaatje klopt niet. 2 dingen: prijsvorming op basis van afstand en transportkosten in de loop van de tijd ontstaan, gegroeid. Burgess: concentrische zonetheorie. Dit is de oudste van het rijtje theorieën (1924) zones om het centrum heen (Chicago) loop is het centrumgebied. Het model geeft een weergave over hoe het daar op dat moment was: beschrijvend. Het is een combinatie van sociologische en vastgoed waarnemingen. Een meer beschrijvende theorie, en geeft niet echt een analyse van grondprijsvorming. Hoewel deze theorie een eeuw na die van Von Thunen is ontwikkeld is hij minder analytisch. Andere theorieën: Hoyt: het sector model Het meest interessant: hij was een echte vastgoedkenner. Hij heeft vergelijkend onderzoek gedaan tussen verschillende steden in de VS. Hij maakte het Hoyt sectormodel: Dit model heeft wel wat weg van het concentrische model van Burgess. - industrie: vanuit het centrum, naar buiten toe maar blijft altijd aan dezelfde kant van het centrum.

15 - woongebieden voor lagere inkomens: wonen vaak aan de kant van de industrie. Mensen met hogere inkomens, dus die locatie kunnen kiezen gaan daar niet wonen, ze wonen liever aan de andere kant van de stad. - upper class woningen: deze gebieden beginnen in het centrum en gaan van daaruit naar buiten toe. Maar blijven wel aan dezelfde kant van het centrum liggen, meestal recht tegenover de industrie en aan de kant waar de overheersende wind vandaan komt. Harris en Ullman: Definitie stadsstructuur: verdeling van de activiteiten over de stedelijke ruimte en hun relatieve toegankelijkheid. De Aanname, dat commerciële functies het meest kunnen betalen en dus in het centrum zitten, is evenwel niet altijd juist Een groot deel van de werkgelegenheid is bevolkingsvolgend en zal bij groei van de stad mee naar buiten trekken

16 Het gaat hierbij op termijn om 40-45% Industriële bedrijven met veel terreinbehoefte trekken ook naar de rand Het ontstaan van nevencentra: Dit leidt tot toevoeging van nevencentra aan monocentrische structuur Vestigingsplaatsen met verschil in kwaliteit: hoofdcentrum is door centrale ligging meest geschikt voor functies die een functie vervullen voor het totale stadsgebied Nevencentra kunnen uitgroeien tot tweede hoofdcentrum De gridstructuur: Er is ook nog een totaal andere structuur denkbaar Gebied zonder duidelijk radiale structuur Door aanleg nieuwe hoofdwegen en/of ringwegen wordt de periferie soms beter bereikbaar dan het centrum In volledig gridpatroon is iedere locatie even goed Geen of minder prijsverschillen Dit leidt tot grotere spreiding van commerciële functies Edge city: Dit fenomeen is ontdekt door een journalist. Het gaan om gebieden aan de rand van de stad waar hele grote concentraties werkgelegenheid zijn. hier moeten veel meer werkplaatsen zijn dan woonplaatsen. In VS verschijnsel van de edge cities Definitie: meer dan m2 kantoren en m2 winkels Meer arbeidsplaatsen dan inwoners Een van de grootste is Tysons Corner bij Washington Oppervlakte 680 ha Meer dan arbeidsplaatsen Tweede centrum van Washington, op elf na grootste zakencentrum in VS Het favoured quarter: Ontdekt door: Christopher leuberger, projectontwikkelaar. Omvat vaak de betere stadsdelen Trekt een onevenredige deel van de groei van de werkgelegenheid aan Dit is een variant van het sectormodel! Veel bedrijven verplaatsen naar het favoured quarter doordat: De directie bepaald waar een bedrijf heen verplaatst ze zullen dit vaak huiswaarts doen over het algemeen wonen ze in de betere wijken.

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

De gevolgen. verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen. argumenten voor een andere aanpak

De gevolgen. verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen. argumenten voor een andere aanpak De gevolgen van de verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen en de argumenten voor een andere aanpak Het College van Rijksadviseurs (CRA) biedt u bij gelegenheid van het symposium De diversiteit

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168

Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l. in Amstel III en mogelijke oplossingen. Jasper Breugelmans 0240168 Verloren Kantoren? Een onderzoek naar leegstaande l kantoorruimte in Amstel III en mogelijke oplossingen Jasper Breugelmans 0240168 Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen Masterthesis Economische

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM

Kantorenleegstand. Analyse van de marktwerking. drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Kantorenleegstand Analyse van de marktwerking drs. Matthieu Zuidema Martin van Elp, MSc LLM Economisch Instituut voor de Bouw Eindrapport December 2010 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate Kantorenbeleggingen aan de Amsterdamse grachten, puur emotie of een goed rendement? Zijn de factoren op grond waarvan in kantoorpanden aan de Amsterdamse grachten wordt belegd strikt rationeel, strikt

Nadere informatie

Stad en land. Stad en land. Henri de Groot Gerard Marlet Coen Teulings Wouter Vermeulen

Stad en land. Stad en land. Henri de Groot Gerard Marlet Coen Teulings Wouter Vermeulen Stad en land Henri de Groot Gerard Marlet Coen Teulings Wouter Vermeulen Foto: Station Duivendrecht, Bert Verhoeff ISBN 978-90-5833-478-7 9 789058 334787 Stad en land Bouwgrond op de mooiste plekjes in

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor de vastgoedbelegger om waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille. Master Thesis ter

Nadere informatie

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt ir. J.F.A. Krijnen Amsterdam School of Real Estate opleiding Master of Real Estate jaargang 2005

Nadere informatie

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14

REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 REGIONAAL KANTORENPROGRAMMA STADSREGIO ROTTERDAM 2013/14 Behandeld in het Dagelijks Bestuur op 10 juli 2013 Ter vaststelling in het Algemeen Bestuur van de stadsregio op 9 oktober 2013 1 Inhoud Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

De leegstand van kantoren

De leegstand van kantoren De leegstand van kantoren Motieven van beleggers om niet te investeren in de renovatie, transformatie of herontwikkeling van leegstaand kantorenvastgoed. 1 Colofon Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 428 Perspectievennota Verkeer en Vervoer Nr. 14 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 24 juni 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

TREND SCAN WONING MARKT 2025

TREND SCAN WONING MARKT 2025 TREND SCAN WONING MARKT 2025 IN OPDRACHT VAN: Sjors de Vries, februari 2012 2 Colofon. Auteur: Sjors de Vries (BSDV), Arnhem, www.bsdv.nl Tekstredactie: Christine van Eerd, Amsterdam, www.christinevaneerd.nl

Nadere informatie