Klachtenreglement Martini Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenreglement Martini Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Verantwoording Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moeten zorgaanbieders, die zorg leveren als in de wet omschreven voorzien in een regeling waardoor klachten van patiënten/ cliënten door een klachtencommissie kunnen worden behandeld. Het Martini Ziekenhuis heeft een regeling die voorziet in een klachtencommissie die een gemotiveerde uitspraak doet over de ingediende klacht. Daarnaast voorziet het Martini Ziekenhuis in een regeling voor klachtenbemiddeling door een ombudsfunctionaris. Het doel van de klachtenbemiddeling is een poging te ondernemen om de relatie tussen klager en instelling te herstellen. De ombudsfunctionaris geeft hierbij informatie, advies en verleent ondersteuning bij de klachtenbemiddeling. Het Martini Ziekenhuis wil bevorderen dat klachten zo dicht mogelijk bij de bron, daar waar ze zijn ontstaan, worden bemiddeld. Voordat sprake is van een officiële klacht in de zin van de WKCZ verdient het immers de voorkeur te bezien of de bij de patiënt ontstane onvrede wellicht op een andere, minder formele wijze kan worden weggenomen. Dit betekent dat het ziekenhuis wil bevorderen dat de klager (i.c. de patiënt/ cliënt) of zijn familie zich bij voorkeur zal wenden tot degene over wie geklaagd wordt om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. Indien de klager zich niet wil/ kan wenden tot degene over wie geklaagd wordt dan kan de klager zich voor bemiddeling wenden tot de ombudsfunctionaris in het ziekenhuis, dan wel de klacht voorleggen voor behandeling aan de klachtencommissie en vragen om een uitspraak. De beoordeling van aansprakelijkheid in geval van een ingediende eis tot schadevergoeding valt niet onder de werking van deze klachtenregeling. Medisch specialisten worden ook als zorgaanbieders in de zin van de wet WKCZ aangemerkt en hebben een zelfstandige plicht tot nakoming van deze wet. Het stafbestuur van het Martini Ziekenhuis heeft namens de medisch specialisten besloten zich aan te sluiten bij de door het ziekenhuis geregelde klachtenprocedure. De medisch specialisten voor zover in het Martini Ziekenhuis werkzaam op basis van een toelatingsovereenkomst hebben zich dan ook wat betreft klachten over hun functioneren aangesloten bij de door het ziekenhuis geregelde klachtenprocedure. Naast de onafhankelijke klachtenbehandeling beoogt het Martini Ziekenhuis na te streven dat het systematisch op zorgvuldige wijze verzamelen en evalueren van klachtengegevens bijdraagt aan het verder optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg, waarvan op termijn zowel patiënt, hulpverlener als instelling voordeel zullen ondervinden. Klachtenreglement Martini Ziekenhuis 1

2 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder: a. de instelling: Martini Ziekenhuis (Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen). b. de Raad van Toezicht: het krachtens de statuten met het toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van het ziekenhuis belaste orgaan. c. de Raad van Bestuur: het krachtens de statuten met het bestuur van het ziekenhuis belaste orgaan. d. klacht: een uiting van ongenoegen, schriftelijk dan wel mondeling door of namens de patiënt als gebruiker van de gezondheidszorg. e. klager: de patiënt die een klacht uit, dan wel zijn vertegenwoordiger of naaststaande of nabestaande(n). f. de aangeklaagde: een ieder die binnen de instelling hulp verleent of daartoe diensten levert aan de hulpvrager of de instelling. g. ombudsfunctionaris: de in artikel 4 bedoelde persoon belast met de bemiddeling van klachten. h. klachtenbemiddeling: het werken aan herstel van de relatie klager en instelling. i. commissie van advies en bijstand: de in artikel 9 bedoelde commissie. j. klachtencommissie: een voor de klager beschikbare en bereikbare onafhankelijke commissie die de door klager ingediende klacht behandelt, onderzoekt en een niet-juridisch afdwingbare uitspraak doet of zonodig verwijst naar een ander instantie. Artikel 2 Doelstelling van de klachtenregeling 1. Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van klager en aangeklaagde. 2. Recht te doen aan de individuele klager. 3. Het systematisch verzamelen van klachten teineinde een beter zicht te krijgen op tekortkomingen en daardoor beter kunnen inspelen op de behoefte van de hulpvrager in het algemeen. 4. Controle op en evaluatie van de onder 3. verkregen gegevens welke worden aangewend in het kader van de beleidsvorming ten aanzien van de bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg. Artikel 3 Uitgangspunten bij de klachtenregeling 1. De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde. 2. Het zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde. 3. Het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde. 4. Een onafhankelijke klachtenbehandeling onder meer tot uiting komend in de samenstelling van de commissie. 5. Een zorgvuldige en vertrouwelijke afhandeling en registratie van alle gegevens over de klager en aangeklaagde. De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie als lid van de commissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden. Klachtenreglement Martini Ziekenhuis 2

3 Artikel 4 De ombudsfunctionaris 1. De ombudsfunctionaris is een door de Raad van Bestuur aangestelde functionaris, belast met de bemiddeling van de bij hem ingediende klachten. 2. De instelling waarborgt de onpartijdigheid en het onafhankelijk kunnen functioneren van de ombudsfunctionaris ten opzichte van de organisatie. De instelling stelt de faciliteiten ter beschikking aan de ombudsfunctionaris die deze nodig heeft voor een behoorlijke uitoefening van zijn taak. Artikel 5 Taken, bevoegdheden en verplichtingen van de ombudsfunctionaris 1. De ombudsfunctionaris heeft tot taak het onpartijdig en zorgvuldig op de in dit reglement voorgeschreven wijze bemiddelen inzake de bij hem ingediende klachten. 2. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de ombudsfunctionaris voor alle patiënten goed bereikbaar is. 3. De ombudsfunctionaris tracht bij elke klacht allereerst te bemiddelen tussen de klager en de aangeklaagde(n) teneinde te bewerkstelligen dat de reden voor de klacht zo snel mogelijk wordt weggenomen. 4. Aan de hand van de bij hem ingediende klachten tracht de ombudsfunctionaris structurele tekortkomingen te signaleren. Hij rapporteert deze aan de Raad van Bestuur teneinde bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de aan de patiënten te verlenen zorg. 5. Indien daarvoor in het kader van de bemiddeling van de klacht gronden aanwezig zijn heeft de ombudsfunctionaris, nadat van de patiënt daarvoor toestemming is verkregen, inzagerecht in alle voor de klachtenbehandeling relevante gegevens en met name het patiëntendossier. 6. De ombudsfunctionaris zal zijn rechten slechts gebruiken voor het doel waartoe zij hem zijn gegeven. 7. De ombudsfunctionaris is verplicht geheimhouding te bewaren omtrent alle hem in het kader van de klachtenbemiddeling ter beschikking gekomen gegevens waarvan het vertrouwelijk karakter vaststaat. Artikel 6 De bemiddeling van de klacht door de ombudsfunctionaris 1. De klager kan zijn klacht zowel schriftelijk als mondeling bij de ombudsfunctionaris indienen. 2. De ombudsfunctionaris stelt een onderzoek in naar aanleiding van iedere klacht die bij hem wordt ingediend. De omvang van het onderzoek wordt bepaald door de aard en de ernst van de klacht. 3. De ombudsfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid zijn klacht mondeling toe te lichten. Hiertoe nodigt de ombudsfunctionaris hem uit voor een gesprek of bezoekt de afdeling van het ziekenhuis waar de klager is gelegen. 4. De ombudsfunctionaris onthoudt zich in alle gevallen van een mening over de aansprakelijkheid van de medewerker(s) en/ of de instelling voor schade ontstaan door een fout of een tekortkoming in de behandeling en zorg en verwijst de klager die een vergoeding van schade wenst daarvoor naar de Raad van Bestuur en naar de civiele rechter. 5. De ombudsfunctionaris hoort na de klager eveneens de aangeklaagde(n) en eventuele anderen die ter zake inlichtingen kunnen verschaffen. Indien de ombudsfunctionaris medewerkers oproept geven deze binnen drie werkdagen (van de medewerkers) gehoor aan de oproep. Zo daartoe naar het oordeel van de ombudsfunctionaris aanleiding bestaat hoort hij de klager en/of de betrokkene(n) opnieuw teneinde hen het Klachtenreglement Martini Ziekenhuis 3

4 standpunt van de ander voor te leggen en dit met hen te bespreken. De klager en de betrokkene(n) kunnen ook zelf te allen tijde de ombudsfunctionaris verzoeken hen te horen. 6. Is het niet mogelijk gebleken de klacht door bemiddeling op te lossen en handhaaft de klager zijn klacht dan wijst de ombudsfunctionaris de klager op de mogelijkheid van behandeling van zijn klacht door de onafhankelijke klachtencommissie. 7. Het staat klager vrij zich zonder tussenkomst van de ombudsfunctionaris rechtstreeks tot de klachtencommissie te wenden. Artikel 7 Intrekken van de klacht De klager kan te allen tijde zijn klacht intrekken. Artikel 8 Registratie De ombudsfunctionaris registreert de bij hem ingediende klachten en draagt zorg voor een effectieve databescherming van de door hem geregistreerde gegevens. Artikel 9 De commissie van advies en bijstand De ombudsfunctionaris wordt terzijde gestaan door een interne commissie van advies en bijstand. De benoeming en werkwijze van deze commissie worden vastgelegd in een afzonderlijk reglement. Artikel 10 Rapportage 1. De ombudsfunctionaris rapporteert jaarlijks aan de Raad van Bestuur van de instelling over de bij hem aanhangig gemaakte klachten en de afwikkeling daarvan. 2. Het jaarverslag bevat onder meer: a. het aantal klachten b. een indicatie van de aard van de klachten c. trends in de klachtenbemiddeling. 3. De Raad van Bestuur beslist over en draagt zorg voor verdere verspreiding van het jaarverslag. 4. Het jaarverslag bevat slechts geanonimiseerde gegevens. Artikel 11 Taken, bevoegdheden en samenstelling van de klachtencommissie De klachtencommissie heeft de volgende taken: 1. Het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak gericht tot de klager en aangeklaagde, in afschrift aan de Raad van Bestuur van de instelling respectievelijk aan de organisatie -voor zover niet zijnde aangeklaagde- een en ander met inachtneming van het in artikel 21 bepaalde. Klachtenreglement Martini Ziekenhuis 4

5 2. Het voor zover nodig regelmatig doen van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur van de instelling c.q. het bestuur van de medische staf voor zover het medische aangelegenheden betreft respectievelijk aan de organisatie inzake mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg op grond van signalen ontvangen uit de door hen behandelde klachtenprocedures. Hiertoe kunnen vergaderingen met de Raad van Bestuur van de instelling c.q. het bestuur van de medische staf, respectievelijk met de organisatie worden belegd. 3. Het uitbrengen van een openbaar jaarverslag waarin het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten worden aangegeven. In het jaarverslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen. 4. Het ter uitvoering van haar taken (voor zover nodig) zorgdragen voor een goede afstemming van haar werkzaamheden met andere daarvoor in aanmerking komende personen en diensten die een taak hebben in de opvang van klachten van hulpvragers. Artikel 12 Bevoegdheden De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden: 1. Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken. Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat met het indienen van een klacht de toestemming van de klager mag worden verondersteld om voor de beoordeling van de klacht relevante gegevens voor de commissie te vergaren c.q. om voor het verweer relevante gegevens door de aangeklaagde aan de commissie te verstrekken. Beschikt de aangeklaagde niet (meer) zelf over de gegevens dan kan de persoon die inmiddels hierover beschikt slechts met toestemming van klager of diens vertegenwoordiger de gegevens aan de commissie verstrekken. 2. Het oproepen en horen van personen binnen de organisatie die direct bij de ingediende klacht zijn betrokken. 3. Het horen van getuigen. 4. Het inschakelen van (externe) deskundigen. Artikel 13 Samenstelling van de commissie 1. De samenstelling van de klachtencommissie dient een gerede afspiegeling te vormen van binnen de instelling werkzame personen en van representanten van de belangen van de hulpvrager. 2. De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, onder wie een externe onafhankelijke voorzitter. Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen. 3. De voorzitter en overige leden worden benoemd door de Raad van Bestuur van de instelling. Bij de samenstelling van de commissie kan worden gedacht aan de benoeming van een lid (leden): op voordracht van de medische staf op voordracht van de ondernemingsraad op voordracht van een voor de eerstelijnsgezondheidszorg representatieve huisartsenorganisatie en op voordracht van de Cliëntenraad. Voor de leden van de klachtencommissie geldt dat ze ervaring en affiniteit met klachtenbemiddeling c.q. klachtenbehandeling hebben. Klachtenreglement Martini Ziekenhuis 5

6 De leden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij nemen zonder last of ruggespraak deel aan de besluitvorming binnen de klachtencommissie. De leden van de commissie worden voor drie jaar benoemd en zijn éénmaal hernoembaar. 4. Een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft zal niet deelnemen aan de behandeling van de klacht. 5. Indien de klachtencommissie uit een even aantal personen bestaat, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter. 6. De Raad van Bestuur kan, op verzoek van de klachten-commissie, een lid ontslaan uit zijn functie. Ontslaggronden zijn: op eigen verzoek van het commissielid einde van de zittingsperiode kennelijke ongeschiktheid van de taak. De Raad van Bestuur voorziet zo spoedig mogelijk in de opvolging van het ontslagen lid. 7. De ombudsfunctionaris wordt in beginsel uitgenodigd als toehoorder bij de vergaderingen en hoorzittingen van de klachtencommissie. 8. De Raad van Bestuur van de instelling draagt zorg voor secretariële en ruimtelijke ondersteuning van de klachtencommissie. Ten aanzien van de persoon die met de secretariële ondersteuning is belast geldt een plicht tot geheimhouding. Artikel 14 Procedure voor het indienen en behandelen van klachten 1. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie. De commissie draagt er zorg voor dat binnen twee weken een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd waarin hij wordt geïnformeerd over de verdere procedure. 2. Bij ontvangst van een klacht waarbij nog geen poging is ondernomen om in direct contact met de aangeklaagde tot een oplossing te komen wordt de klager geïnformeerd over de mogelijkheid hiertoe en de mogelijke ondersteuning hierbij van de ombudsfunctionaris. 3. Indien een klacht wordt ingediend door een vertegenwoordiger of naaststaande van de klager dient de commissie zich ervan te vergewissen dat het indienen van de klacht in overeenstemming is met klagers wil. Artikel 15 Indien de klacht naar het oordeel van de commissie onvoldoende informatie bevat stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog binnen twee weken duidelijkheid te verschaffen. Zonodig verleent de ombudsfunctionaris klager de nodige hulp bij het formuleren van zijn klacht. Artikel 16 De klachtencommissie komt zo dikwijls bijeen als de voorzitter nodig oordeelt. Artikel 17 De klager, de aangeklaagde, alsmede bij de procedure betrokkenen die naar het oordeel van de commissie moeten worden gehoord, worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling door de commissie. Klachtenreglement Martini Ziekenhuis 6

7 Artikel 18 De klager en aangeklaagde kunnen zich indien zij dat wensen laten bijstaan door een advocaat of adviseur. Artikel 19 De klachtencommissie zal, zo mogelijk binnen twee maanden na ontvangst van de klacht, schriftelijk en met redenen omkleed haar oordeel over de gegrondheid van de klacht ter kennis brengen aan de klager, de aangeklaagde, de Raad van Bestuur en eventueel andere bij de procedure betrokkenen. De commissie kan de uitspraak doen vergezellen van aanbevelin-gen aan de Raad van Bestuur en/of adviezen aan klage-r of aangeklaagde. Artikel 20 De Raad van Bestuur deelt de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie binnen één maand na ontvangst van de in artikel 21 bedoelde uitspraak van de klachtencommissie schriftelijk mede of zij naar aanleiding van de uitspraak maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij afwijking van de termijn doet de Raad van Bestuur daarvan met redenen omkleed mededeling aan betrokkenen, onder vermelding van de termijn waarbinnen de Raad van Bestuur haar standpunt kenbaar zal maken. Artikel De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende (externe) instantie die de klacht in behandeling neemt, zoals het Regionaal Tuchtcollege, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de burgerlijke rechter of strafrechter. Als de klager hiertoe besluit dient hij dit aan de commissie mee te delen. 2. Als aan de commissie een klacht wordt voorgelegd die (deels) betrekking heeft op een schadeclaim doet de commissie geen uitspraken over de vraag of de betrokken persoon of personen of de instelling aansprakelijk is. De commissie beperkt zich tot het beoordelen van de gegrondheid van de klacht. Schadeclaims worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en via een zelfstandige procedure behandeld. 3. Als aan de commissie een oordeel wordt gevraagd over een klacht van complexe medisch-inhoudelijk/ technische aard zal de commissie zich beperken tot het geven van een globaal oordeel over het handelen of nalaten dat aanleiding vormde voor de klacht. De commissie kan desgewenst deskundigen raadplegen. Een eventueel hiervoor verschuldigd honorarium zal door de Raad van Bestuur vergoed worden. Artikel Klachten die uitsluitend betrekking hebben op bejegeningsaspecten worden niet in behandeling genomen indien de gewraakte gedraging plaatsvond meer dan één jaar voor het indienen van de klacht. 2. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Artikel 23 Een ieder die betrokken is bij deze regeling is verplicht tot geheimhouding van alle hem in het kader van de klachtenbehandeling ter beschikking gekomen gegevens, waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. Klachtenreglement Martini Ziekenhuis 7

8 Artikel 24 De klachtenprocedure is kostenloos. De eventuele kosten die een door de klager ingeroepen adviseur of advocaat met zich meebrengt komen voor diens rekening. Artikel 25 Slotbepalingen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Bestuur gehoord de klachtencommissie. Bij wijziging van het reglement worden de voordragende geledingen gehoord. Artikel 26 Kennisname van het reglement 1. Iedere dienst respectievelijk afdeling beschikt over een exemplaar van het klachtenreglement. Dit exemplaar ligt ter inzage van de patiënt en de medewerkers. 2. De instelling draagt zorg dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de patiënt om inzage te krijgen in de klachtenprocedure, bijvoorbeeld middels de patiënteninformatieboekjes, foldermateriaal en door de medewerkers op de hoogte brengen van dit reglement. Artikel 27 Het reglement is in werking getreden in september 2001 Groningen, september 2001 Namens de Raad van Bestuur: drs. H. Feenstra Namens de specialisten van het Martini Ziekenhuis verklaart de voorzitter van het stafbestuur zich akkoord met aansluiting bij het klachtenreglement Martini Ziekenhuis: dr. A.T.M.G. Tiebosch Klachtenreglement Martini Ziekenhuis 8

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT)

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder Een natuurlijke persoon die zorg verleent bij

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging KLACHTENREGELING Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging Klachtenregeling t.b.v. de Nederlandse Feldenkrais Vereniging Index A. Algemene informatie... 2 B. Begripsbepalingen 2 C. Doelstelling

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT SLOTERVAARTZIEKENHUIS. Artikel 1 Begripsomschrijving

KLACHTENREGLEMENT SLOTERVAARTZIEKENHUIS. Artikel 1 Begripsomschrijving KLACHTENREGLEMENT SLOTERVAARTZIEKENHUIS Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Ziekenhuizen : Slotervaartziekenhuis Klacht : iedere uiting van ongenoegen, ontevredenheid of

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland.

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. September 2012 Onafhankelijke Klachtregeling Mondhygiënisten (OKM) Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. Secretariaat

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht.

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht. REGLEMENT VOOR DE KLACHTENBEHANDELING, HU Klinieken Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie Deze klachtenregeling is door

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zorgprofessional

Klachtenregeling De Zorgprofessional Klachtenregeling De Zorgprofessional Deze klachtenregeling 1 geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

RE01 Klachtenregeling patiënten

RE01 Klachtenregeling patiënten RE01 Klachtenregeling patiënten Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de Klachtenfunctionaris de vestigingscoördinator de website www.obesitaskliniek.nl Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek.

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 23 oktober 2017 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Oktober 2018 Introductie: Het

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord Klachtenregeling Cliënten van Jeugdbescherming Noord Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Artikelen Artikel 1 Begripsbepalingen / 4 Artikel 2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO

Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO Overwegende dat: - de Equine Osteopath EDO met haar methodiek afwijkt van de reguliere veterinaire geneeskunde, waardoor het gewenst is

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr

KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr KLACHTREGLEMENT VvvK Tel. 06 11 59 69 11 info@vvvk.nl ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr. 34348867 Bankrekening ING nr. 4218990 KLACHTREGLEMENT VAN DE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE VERENIGING VAN & VOOR KINDERTHERAPEUTEN

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenreglement Bauland Kliniek

Klachtenreglement Bauland Kliniek Klachtenreglement Bauland Kliniek 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling, wordt verstaan onder: a. Kliniek: Bauland Kliniek b. Klacht: Een door een cliënt naar voren gebracht bezwaar

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING

REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING Begripsomschrijving Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. Klacht: iedere uiting van

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling en bemiddeling

Reglement Klachtenbehandeling en bemiddeling Reglement Klachtenbehandeling en bemiddeling Steunpunt Klachten Complementaire Geneeswijzen December 2015 Inhoud Inleiding... - 2 - Reglement klachtenbehandeling en bemiddeling SKCG... - 3 - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen.

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen. 9.3.1.3 KLACHTENREGELING ZORG-LOS Inleiding De wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) legt aan zorgaanbieders een verplichtend kader op voor het treffen van een regeling om klachten van zorgvragers

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Inleiding

Klachtenprocedure. Inleiding Klachtenprocedure Stichting Welzijn Bloemendaal Stichting Casca, Welzijn en Cultuur Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Heemstede, mei 2011 Klachtenprocedure Inleiding

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015 Klachtenregeling Klachtencommissie Jeugd Utrecht 1 juli 2005, herzien januari 2015 Aangesloten rechtspersonen: Samen Veilig Midden-Nederland Stichting Youké Stichting Timon Leger des Heils Midden Nederland

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie 1. Begripsomschrijving a. Raad van Bestuur: het krachtens artikel 3 lid 1 van de statuten van de Sophia Stichting te 's-gravenhage met het bestuur van de instelling belaste

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot:

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot: Klachtenregeling Deze regeling is van toepassing voor zorgaanbieders welke een geldige overeenkomst hebben met de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg voor de behandeling van klachten over zorgverlening.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 KLACHTENREGLEMENT Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 Woord vooraf Op 1 november 1995 is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (verder te noemen: Wkcz) in werking getreden.

Nadere informatie

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Klachtenregeling Bodymind Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenreglement NOC*NSF

Klachtenreglement NOC*NSF Klachtenreglement NOC*NSF Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Art. 1 Begripsbepalingen pag. 3 Art. 2 Reikwijdte van het Klachtenreglement pag. 3 Art. 3 Klachtenprocedure pag. 3 Art. 4 Klachtenbehandeling pag.

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking MEE Noordwest-Holland MEE Noordwest-Holland en Amstel en cq Zaan Amstel Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking Klachtenreglement Ondersteuning bij leven met een beperking Bedrijfsbureau & Regio

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

interprovinciaal overleg mee noord-brabant en limburg klachtencommissie

interprovinciaal overleg mee noord-brabant en limburg klachtencommissie interprovinciaal overleg mee noord-brabant en limburg klachtencommissie KLACHTENREGLEMENT MEE-ORGANISATIES IN NOORD-BRABANT EN LIMBURG Artikel 1: Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Infinitus zorg klachtenreglement

Infinitus zorg klachtenreglement Infinitus zorg klachtenreglement Inleiding Iedere klant van Infinitus zorg heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen.

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen. KLACHTENREGELING VAN STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA EINDHOVEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Zorgaanbieder: De instelling die de zorg of dienst verleent c.q. heeft verleend of personen die werkzaam zijn voor

Nadere informatie

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg.

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg. KLACHTENREGELING JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Considerans De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), welke werd ingevoerd in 1995 en herzien in 2005, verplicht elke zorginstelling een regeling te treffen

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg Klachtenregeling Wkkgz GGz Breburg 1 Inleiding GGz Breburg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy. Iedere klacht, ongeacht de uitingsvorm,

Nadere informatie

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING Inleiding CMTC-OVM doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd

Nadere informatie

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling Klachtenreglement Cliënten Stichting Thuiszorg West-Brabant Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie