Rendement en risico van sociaal, menselijk en financieel vermogen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendement en risico van sociaal, menselijk en financieel vermogen"

Transcriptie

1 White paper Steef Peters heeft na het behalen van zijn doctorstitel in de fysica de overstap gemaakt naar informatietechnologie en strategie. Hij zoekt samen met partners naar oplossingen waarin mens, natuur, organisatie en techniek verbonden worden. Rendement en risico van sociaal, menselijk en financieel vermogen Inleiding De afgelopen decennia was er sprake van een scheiding tussen financieel vermogen enerzijds en menselijk en sociaal vermogen anderzijds. De financiële wereld was doorgeslagen in haar streven naar maximaal financieel rendement. Hierdoor zijn bankiers en investeerders het maatschappelijk rendement en het menselijk rendement uit het oog verloren. De meest sprekende voorbeelden hiervan zijn corporate raiders die in hun streven naar financieel rendement ondernemingen saneerden, mensen ontsloegen en door middel van leverage een zware schuldenlast op de onderneming laadden. Hierdoor konden zij vaak een hoog financieel rendement behalen maar ging dit wel ten koste van sociaal rendement. Ook de doorgeslagen hypotheken securitisatie in de VS is een uitwas van deze focus op financieel rendement. Hypotheken werden verstrekt aan mensen die deze lasten niet konden dragen maar de financiële instellingen konden hier op korte termijn wel een hoog financieel rendement mee behalen. Mede hierdoor ontstond wel een bubbel in de huizenmarkt in de VS, die ertoe leidde dat miljoenen mensen uit hun huizen werden gezet, buurten verpauperden en mensen verder verarmden, kortom een vernietiging van zowel menselijk als sociaal vermogen. De afgelopen decennia waren er grote tegenstellingen tussen bankiers en investeerders enerzijds en de overheden en sociale sector anderzijds. Zij stonden met de rug naar elkaar toe. Bankiers deden denigrerend over de sociale sector die maar geld over de balk blijft gooien zonder dat dit leidt tot een financieel rendement. Aan de andere kant staan mensen werkzaam in de sociale sector en bij overheden/overheidsinstellingen die bankiers en investeerders zien als graaiers en sprinkhanen, maar ondertussen geld uitgeven zonder zich voldoende af te vragen waar dit geld vandaan komt en of en hoe wij in de toekomst dergelijke uitgaven ons nog kunnen permitteren. Goede doelen stichtingen waren vooral bezig met geld weg te geven zonder zich voldoende af te vragen hoe effectief hun liefdadigheid was. Investeren en hieraan ook geld verdienen in derde wereldlanden of aan arme mensen was voor hen een gotspe en werd gezien als uitbuiting

2 Een nieuw paradigma We moeten af van deze scheiding tussen financieel rendement enerzijds en menselijk of sociaal rendement anderzijds. We moeten naar een nieuw paradigma waarin we niet langer denken dat financieel rendement ten koste gaat van menselijk of sociaal rendement. In plaats van alle rendement te vertalen naar financieel rendement moeten we het totale rendement van een investering gebruiken, inclusief het sociale en menselijke rendement. Hierdoor wordt het resultaat en risico van complexe social impact investeringen inzichtelijk, omdat het resultaat en risico en van deze drie vormen van rendement separaat kan worden bepaald. In deze white paper willen wij inzichtelijk maken, dat er een verband is tussen financieel vermogen, menselijk vermogen en sociaal vermogen. Het totale vermogen bestaat dus uit een som van de drie genoemde vermogensposities: TV = FV + MV + SV Het rendement op het totale vermogen bestaat dus ook uit de som van het rendement op de verschillende vermogens: TV + ΔTV = FV + ΔFV + MV + ΔMV + SV + ΔSV Het uitgangspunt van het nieuwe paradigma is, dat de verschillende vermogens in elkaar omgezet kunnen worden. Dit gebeurt al eeuwen in verschillende vormen. Investeren in de opleiding van mensen leidt tot stijging van het menselijk vermogen maar ook tot economische groei en daarmee een hoger financieel vermogen. Coöperaties en woningbouwverenigingen zijn in het verleden opgezet met als belangrijkste streven een verhoging van het sociaal vermogen. Dit is vele decennia gedaan terwijl dit ook leidde tot een hoger financieel vermogen. Pas de laatste drie decennia heeft de focus primair gelegen op het financieel rendement en zijn we het sociaal rendement en menselijk rendement uit het oog verloren. Dat ondernemingen zich impliciet bewust zijn dat er een positief verband bestaat tussen menselijk vermogen en financieel vermogen blijkt uit het feit dat heel veel ondernemingen investeren in opleiding van het eigen personeel en dus investeren in menselijk vermogen. Bedrijven realiseren zich dat dit weliswaar op korte termijn ten koste gaat van het financieel vermogen van de onderneming maar op lange termijn essentieel is om het financieel vermogen van de onderneming te vergroten. Een investering in sociaal vermogen is het coachen van teams zoals dat gebeurt bij thuiszorg organisatie Buurtzorg. Deze organisatie gaat ervan uit dat de zorg wordt geleverd door zelforganiserende teams, maar zorgt door coaching van deze teams ervoor dat het risico op uiteenvallen van teams of andere risico factoren verlaagd wordt. Met deze investering in sociaal vermogen verwacht Buurtzorg een competitief voordeel te behalen ten opzichte van haar concurrenten

3 Impact Investing is een goed voorbeeld van het combineren van financieel, menselijk en sociaal rendement. JP Morgan heeft Impact Investing als volgt gedefinieerd: Impact investments are investments intended to create positive impact beyond financial return. As such, they require the management of social and environmental performance in addition to financial risk and return. Een bekend voorbeeld van Impact Investing is micro financiering, Mohammed Yunuz won hiermee al de Nobelprijs voor de vrede. Micro financiering is slechts één verschijningsvorm van Impact Investing. Impact Investing beperkt zich niet tot ontwikkelingslanden maar gaat veel verder en kan ook in ontwikkelde landen een belangrijke bijdrage leveren aan positief financieel en sociaal rendement. Impact Investing kan vaak effectiever zijn dan liefdadigheid. Waar men bij liefdadigheid vaak eenmalig helpt en daarna verder gaat om anderen te helpen blijft een investeerder betrokken bij zijn/haar investering om er voor te zorgen dat het financieel, menselijk en sociaal rendement ook daadwerkelijk wordt behaald. Als Impact Investing wordt gezien als aantrekkelijk investering kunnen ook veel grotere geldstromen loskomen dan bij liefdadigheid. We zien ook dat duurzaam of verantwoord beleggen, waarbij er niet alleen naar het financiële rendement maar ook naar het menselijke en sociale rendement gekeken wordt, al een aantal jaren groeit en steeds belangrijker wordt. Hieruit blijkt dat er steeds meer mensen en instellingen zijn die zich realiseren dat financieel, menselijk en sociaal rendement goed samengaan en elkaar kunnen versterken. Total return in een breder perspectief Door niet uitsluitend het financieel rendement vermogen en het financieel vermogen zijn in ogenschouw te nemen te maar ook het gegroeid. Als deze investering uitsluitend op menselijk en sociaal rendement mee te nemen het financieel rendement wordt beoordeeld zal kunnen investeringen ook anders beoordeeld het verwachte rendement wellicht te laag zijn, worden. In de onderstaande grafiek is het maar als ook het menselijk en sociaal totale rendement van de investering positief rendement worden meegenomen in de (de cirkel is gegroeid). beoordeling is de kans veel groter dat de investering zal worden gedaan. Eventueel kunnen verschillende groepen investeerders gezamenlijk deze investering doen waarbij de investeerder die een groot belang hecht aan het menselijk rendement misschien genoegen neemt met een lager financieel rendement zodat een investeerder voor wie het financieel rendement belangrijker is ook het door Het hoogste rendement is gehaald op het hem/haar gewenste financiële rendement kan menselijk vermogen, maar ook het sociaal behalen

4 Meten financieel en sociaal rendement Een goede investeerder weet dat iedere investering moet voldoen aan twee voorwaarden Het behalen van een goed rendement Het goed beheersen van het risico Financieel rendement is goed meetbaar, daarvoor hebben we veel verschillende ratio s Menselijk rendement is meetbaar op basis van de individuele ontwikkeling, in hoeverre zijn van tevoren vastgestelde doelstellingen behaald?. Sociaal rendement is misschien minder concreet maar wel meetbaar. Veelal wordt er bij het bepalen van het sociale rendement het netwerk van de groep gemeten en vastgesteld voor en na de investering in hoeverre dat netwerk zich positief heeft ontwikkeld door betere verbindingen sterkere relaties en minder structured holes Vaak is sociaal rendement meer casus specifiek, voorbeeld minder recidive ex gedetineerden, het percentage en de gemiddelde leeftijd van ouderen die in een verzorgingshuis terecht komen. Maar ook een bredere indicator als het bruto nationaal geluk zoals dat in Bhutan wordt gehanteerd kan een meetlat zijn voor het sociaal rendement. Beheersen van het risico Het meten van het risico is lastiger. Dit bleek onder meer tijdens de Lehman crisis in 2008 toen veel financiële risicomodellen niet goed meer functioneerden omdat zij onvoldoende rekening hielden met het risico van dikke staarten Dit zijn risico s waarop de kans in een model heel klein is maar de kans dat deze risico s zich in werkelijkheid manifesteren is veel groter Hoewel nog steeds volop in ontwikkeling, zijn er de nodige financiële risicomodellen beschikbaar. Voor sociaal en menselijk risico geldt net als bij rendement dat dit eveneens minder concreet is maar wel meetbaar. Ook hier is het risico meer casus specifiek dan bij financiële risico s Dit kun je doen door vooraf risicodrivers te definiëren als ervaring team/onderneming en de kracht van het netwerk inclusief de verbindingen naar andere netwerken. Het risico bij investeringen in het menselijk vermogen kan worden bepaald door voor de investering een assesment te doen waaruit de kans van het verkrijgen van het gewenste rendement kan worden bepaald (hierbij zijn IQ en inzet bijvoorbeeld twee belangrijke parameters). In de onderstaande tabel geven we aan op welke manier het rendement gemeten kan worden, welk risico daarbij in overweging genomen moet worden en op welke manier het risico verkleind kan worden Hierbij wordt het begrip structured hole gebruikt Een structured hole is een gat in de diensten portfolio, in de kennis en kunde van medewerkers of in het netwerk rond een persoon, dat een groot effect heeft op het mogelijke succes van de investering. Wanneer bijvoorbeeld er in de dienstenportfolio een dienst mist, die de klant wel nodig heeft, zal de klant deze bij een andere leverancier inkopen, waardoor deze leverancier toegang krijgt tot de klant en zal proberen zelf het gehele portfolio aan te bieden. Wanneer er dus in het verdienmodel bij de investering zo een gat aanwezig is, is de kans op succes kleiner

5 Als een bepaalde competentie niet aanwezig is bij de leden van het team, dat de investering aanvraagt zoals bijvoorbeeld projectmatig werken, is de kans dat de investering het gewenste resultaat oplevert, klein. Dit geldt ook, wanneer het sociale netwerk in en rond het team gaten vertoond. Dit beteke nt dat er bepaalde personen in het netwerk vooral als individu of als separate groepen zullen optreden in plaats van een gewenst samenwerkingsmodel. Meten rendement Mogelijk risico Risico management Financieel Meten van de ontwikkeling structured holes in Klant contact en input van van het kapitaal als percentage product/dienst portfolio, klanten op de geboden van de investering waardoor de aansluiting op producten/diensten gebruiken markt ontbreekt en bij vaststellen portfolio concurrentie een ingang krijgt Sociaal Meten van de ontwikkeling structured holes in netwerk Netwerken koppelen door van het netwerk door middel waardoor netwerk aansluiting samenwerkingsverbanden met van sterkte van relaties met klanten en partners klanten (pilots) en partners ontbreekt Menselijk Meten van ontwikkeling van structured holes in Assesments van teamleden competenties door middel van competenties, waardoor koppelen aan individueel assesments beoogd doel niet bereikt kan worden opleidingsplan en competenties Risico mitigatie Op basis van het bovenstaande stellen we voor dat projecten altijd beoordeeld worden op de drie aspecten van vermogen, financieel, sociaal en menselijk en het bijbehorende rendement. Het is dus van belang vast te stellen wat maatschappelijke issues zijn en hoe deze gerelateerd zijn aan de andere rendementen. Een voorbeeld is de aanpak van armoede. Hierbij is het van belang dat zowel opleidingen, community vorming en beloofd financieel rendement voor bepaalde groepen in de maatschappij in de aanpak worden meegenomen. Bij het organiseren is het dus van belang dat er duidelijke doelen gesteld worden, die gerelateerd kunnen worden aan de rendementen op de verschillende vermogens. Deze doelen moeten overeenkomen met de (persoonlijke) doelen van de stakeholders, zodat er geen verschil van mening kan ontstaan tijdens het project. Vervolgens kunnen de structured holes bepaald worden en maatregelen worden genomen deze weg te nemen. Het is tevens van belang rapportages over de behaalde rendementen uit te drukken in rendement op de verschillende vermogens en deze te vergelijken met de gestelde doelen. Zoals hierboven is aangegeven kan het gebeuren, dat het financieel rendement laag is, maar dat dit gecompenseerd wordt door het rendement op het menselijk en sociaal vermogen en leidt tot een stijging van het totale vermogen

6 In het vorige hebben we het natuurlijke rendement, het resultaat van investeringen op het gebied van het ecologische systeem in samenhang met het financiële, sociale en menselijke rendement niet meegenomen in onze beschouwingen. Dit zal in een latere fase worden toegevoegd. Op dit moment zijn wij bezig het model te toetsen in verschillende situaties. Vervolgens kan het toegepast worden bij het beoordelen van complexe social impact investeringen. Dit zal worden gevalideerd met wetenschappelijke instellingen. Bronnen: JP Morgan: Impact Investments An emerging asset class, 29 november 2010 Hans Molenaar IVM Caring Capital Steef Peters Conclusion - 6 -

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Maatschappelijk rendement: nut en noodzaak JUNI 2012 Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP WONINGCORPORATIES De specifieke kennis en kunde op het gebied van woningcorporaties

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Lening op afbetaling. Een onderzoek naar de impact van overheidsmaatregelen op de microfinancieringssector in de Filippijnen

Lening op afbetaling. Een onderzoek naar de impact van overheidsmaatregelen op de microfinancieringssector in de Filippijnen Lening op afbetaling Een onderzoek naar de impact van overheidsmaatregelen op de microfinancieringssector in de Filippijnen Masterthesis Sociale Geografie Auteur: Michiel Mattheijssen Begeleider: Ton van

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie