VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS /10 12/08

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08"

Transcriptie

1 VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS /10 12/08

2 De verzekering F10 van Federale Verzekering dekt gedurende 10 jaar de aanspr akelijkheid van architecten en aannemers bij een ernstig gebrek aan het opgerichte bouwwerk, evenals de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en de burenhinder. 10-jarige aansprakelijkheid Bij het ontwerpen en het oprichten van een bouwwerk zijn de aannemers en architecten in vele opzichten aansprakelijk. De tienjarige aansprakelijkheid die hen door artikel 1792 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek wordt opgelegd, is wel één van de zwaarste die zij te dragen hebben. ARTIKEL 1792 van het Burgerlijk Wetboek Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaar aansprakelijk. Wat zijn de verplichtingen van de bouwers? De bouwers (aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevend ingenieurs en ontwerpers) moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit van het gehele gebouw of van één van de hoofddelen ervan in het gedrang brengen. De architect is verantwoordelijk voor de gebreken die te wijten zijn aan ontwerpfouten of die door een zorgvuldig toezicht hadden kunnen worden voorkomen of hersteld. De aannemer staat in voor de gebreken die te wijten zijn aan uitvoeringsfouten. Indien het bouwwerk gebreken vertoont die het rechtstreekse gevolg zijn van een fout in de plannen of bestekken, of van een werkwijze die de aanbesteder heeft voorgeschreven, dan is de aannemer niet aansprakelijk, tenzij hij als vakman de fouten in de plannen en bestekken had moeten zien. De aannemer die zelf plannen en bestekken heeft gemaakt, de specialist aannemer, is eveneens aansprakelijk voor de gebreken in de bouw die aan fouten in die plannen en bestekken te wijten zijn, al heeft de bouwheer, op voorwaarde dat hij geen deskundige is, die documenten goedgekeurd. Wat zijn de gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen? grove gebreken aan het opgerichte bouwwerk; gebreken tengevolge van de ongeschiktheid van de grond; instabiliteit van het bouwwerk; waterdichtheidsproblemen (vanaf het derde jaar). Toch valt er in de rechtspraak en in de rechtsleer een strekking waar te nemen om dit te verruimen en ook wanprestaties die het gebouw ongeschikt maken voor zijn bestemming onder de tienjarige aansprakelijkheid te laten vallen. Van wezenlijk belang hierbij is dat de tienjarige aansprakelijkheid van openbare orde is: het is verboden bij overeenkomst vermindering en dus zeker opheffing ervan te bedingen. De bouwheer De bouwheer die door het genoemd wetsartikel wordt beschermd, kan niettemin zelf de gevolgen te dragen krijgen van onregelmatigheden die gedurende de tienjarige termijn kunnen ontstaan. Betwistingen en processen omtrent de vraag wie van de bouwers aansprakelijk is en in welke mate, kunnen zo lang een regeling in de weg staan dat de bouwheer aanzienlijke huurderving en productieverlies lijdt. Mocht ten slotte, na voltooiing, één van de firma s die aan de bouw heeft meegewerkt, failliet gaan, dan heeft de bouwheer geen enkel verhaal meer. Daarom is het al lang de gewoonte dat de bouwheer, openbaar of privaat, bij de aanvang der werken zelf een verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid van de aannemers en de architecten afsluit of de aannemer verplicht dat te doen. De F-10 verzekering van de Tienjarige Aansprakelijkheid van de aannemer en de architect (onder toepassing van de wet Breyne geldt deze aansprakelijkheid ook voor de bouwpromotor) kan als een aanvulling beschouwd worden op de verzekering Alle Risico s Bouwplaats die dekking verleent tijdens de bouwfase. 2 3

3 Gelijktijdig met die eerste vaststellingen waren eveneens barsten ontstaan in de tegelvloeren en muurbekledingen in faience. Daarbij konden een aantal deuren evenals een aantal ramen niet meer dicht. Gezien de evolutie van de toestand werden de partijen die betrokken waren bij de oprichting van het gebouw, namelijk de architect en de algemene aannemer, opgeroepen door de bouwheer. KUNNEN ER PROBLEMEN RIJZEN NA DE OPRICHTING VAN EEN GEBOUW? Ondanks de inspanningen van de bouwpartners om zo kwalitatief mogelijk te bouwen kunnen er, gezien de complexiteit van het bouwgebeuren, toch nog problemen optreden eens het gebouw voltooid is. In sommige gevallen kan men zelfs met ernstige problemen af te rekenen krijgen, ook bij gewone woningen. Het schadegeval hierna uiteengezet toont dit aan. Op het eerste gezicht kon na onderzoek van de kwaliteit Schadegeval ontstaan na de oprichting van het geheel van het bouwwerk de aanneming geen van een woning enkel gebrek in de uitvoering worden verweten. In Voorbeeld gemeenschappelijk overleg bleek een beslissing over Minder dan 2 jaar na het betrekken van zijn nieuwe de te treffen maatregelen dringend, en in die buiten- woning, wordt de eigenaar ongerust omdat er talrijke gewone en verontrustende situatie werd een beroep scheuren in de muren en de vloeren ontstaan. Boven- gedaan op een raadgevend ingenieur voor een uitvoerig dien kwamen er in een tijdsspanne van 12 maanden advies over de oorzaken van de stoornissen. een aantal van die scheuren op verontrustende wijze Het bleek dat die stoornissen te wijten waren aan een open (tot 3 cm). differentiële zetting van de funderingen van het Wat is de oorzaak van het schadegeval? Aangezien de aannemer geen verzekering had onder- gebouw, alhoewel die verbonden waren door de vloer- De vastgestelde stoornissen aan het nieuwe gebouw schreven ter dekking van zijn tienjarige aansprakelijk- plaat van het gebouw. waren te wijten aan differentiële zettingen van een heid, moest hij de kosten die hij op zich moest nemen hoek van het gebouw ten opzichte van het geheel. volledig zelf dragen. OMVANG VAN DE SCHADE: ,62 Herstellingskosten van de gesloten ruwbouw Versteviging van de fundering van een hoek van het gebouw door ondermetseling met een paal- en betonstructuur: ,09 Wegnemen en herplaatsen van het buitenschrijnwerk: 1 239,47 Vervanging van de beschadigde dorpels in blauwe steen: 1 983,15 Dichten van de scheuren in de gevels: 2 974, ,43 Herstellingskosten van de gevolgschade aan de afwerking Wegnemen en herplaatsen van het binnenschrijnwerk: 1 115,52 Vervangen van de gescheurde vloer- en muurbetegeling: 1 859, ,72 Immateriële gevolgschade Verhuizing van een deel van het meubilair en van de artsenpraktijk: 3 966,30 Verblijfskosten van het gezin in een hotel gedurende 2 maanden: ,87 Huur van een commerciële ruimte die aangepast diende te worden voor de overbrenging van de artsenpraktijk gedurende 3,5 maanden: 9 085, ,47 TOTAAL: ,62 De oorzaak van die zetting werd verklaard door een ondergrondse stroming, op een diepte van ongeveer 1m20, van afvloeiend water vanaf de helling van een heuvel aan de andere kant van de weg naar een beek die lager was gelegen dan de grond die door de eigenaars voor het nieuwe huis werd aangekocht. Schade voor de opdrachtgever-bouwheer Sinds de voorlopige oplevering werd het huis bewoond door de bouwheer, een arts, die zijn artsenpraktijk in een deel van het gebouw uitoefende. Om de herstellingswerken aan de woning uit te voeren, werd het gezin ondergebracht in een nabijgelegen hotel. De artsenpraktijk werd overgebracht naar de gehuurde benedenverdieping van een gebouw zodat de arts zijn raadplegingen kon verderzetten. Na een begin van gerechtelijke procedure en een minnelijke schikking tussen de architect en de aannemer, werden de kosten (zie kader: omvang van de schade) onder hen verdeeld. De kosten van het schadegeval die de architect op zich nam werden gedeeltelijk vergoed door zijn verzekering van zijn beroepsaansprakelijkheid. Conclusie Uit dit voorbeeld blijkt dat naast het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, het aangewezen is voor de aannemer, de architect en de opdrachtgever hun werk te laten dekken door een F-10 verzekering van de Tienjarige Aansprakelijkheid van architecten en aannemers. Die verzekering dekt gedurende 10 jaar na de oplevering de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers. 4 5

4 F-10 DE BESTE BESCHERMING Het hiervoor toegelichte schadegeval toont aan dat de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten geen overbodige luxe is, ook niet voor de zogenaamde kleinere bouwwerken zoals woningen en middelgrote kantoor- en appartementsgebouwen. De verzekering F-10, ontwikkeld door Federale Verzekering, al meer dan 90 jaar actief in het bouwbedrijf, is hiervoor de aangepaste verzekeringsformule. Gezien de verzekeringsmaatschappij bij de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid zonder opzegmogelijkheden gebonden is voor een vaste duur van 10 jaar, is het normaal dat zij bezorgd is over de kwaliteit bij de uitvoering van het te verzekeren bouwwerk. Bij de klassieke controleverzekering wordt deze kwaliteitsgarantie bekomen door een technische controle door het onafhankelijk Controleorganisme SECO. Bij de formule F-10 wordt voor deze kwaliteitsgarantie gerekend op de werfcontrole door de plichtsbewuste architect en de naar kwaliteit strevende aannemer. VERZEKERBARE GOEDEREN De verzekering kan aangegaan worden voor bouwwerken van beperkte omvang - waarde voor gesloten ruwbouw , wat overeenkomt met een waarde sleutel op de deur van De soorten van bouwwerken die voor de verzekering in aanmerking komen zijn woon- en kantoorgebouwen en gebouwen dienend tot stapelplaats. Renovatiewerken en werken van burgerlijke bouwkunde komen niet in aanmerking voor dit soort verzekering. Opmerking Bouwwerken van grotere omvang, renovatiewerken en werken van burgerlijke bouwkunde kunnen verzekerd worden door de klassieke Controleverzekering. IS ER TECHNISCHE CONTROLE? Er wordt geen technische controle geëist door een extern controleorganisme. Een werfcontrole door de architect is wel vereist. Voor bepaalde bouwtechnische aspecten kan er in specifieke gevallen wel een technische inspectie gebeuren door de technische dienst van Federale Verzekering, waarvan de kosten gedragen worden door de verzekeringsmaatschappij. Een aantal technische voorwaarden worden wel gesteld, zoals: de uitvoering van een elementaire stabiliteitsstudie, de uitvoering van een grondonderzoek met bijhorende studie van het funderingssysteem, het bijhouden van de werfverslagen. DE TIENJARIGE WAARBORG VOOR HET OPGERICHTE BOUWWERK De verzekeringsmaatschappij waarborgt de aannemers en de ontwerpers de geldelijke vergoeding waartoe zij tegenover de bouwheer gehouden kunnen zijn krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het verzekerde opgerichte gebouw. Het is de bedoeling van de verzekeringsmaatschappij om de tienjarige aansprakelijkheid van de ontwerpers en de aannemers zo volledig mogelijk te verzekeren. De enige beperking in de dekking is die met betrekking tot de problemen van waterdichtheid gedurende de eerste twee jaar van de tienjarige periode. De schade ten gevolge van de dichtheidsgebreken is pas gedekt vanaf het derde jaar na de oplevering. Onvolkomenheden in de uitvoering van de waterdichtheid die snel na de uitvoering aan het licht komen, zijn bijgevolg niet verzekerd. Deze problemen kunnen verzekerd worden door een verzekering Alle Risico s Bouwplaats die een onderhoudsperiode of dekkingsuitbreiding voorziet tot twee jaar na de voorlopige oplevering van de werken. 6 7

5 ASSBAU: EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENST VOOR BOUWONDERNEMINGEN Voert u in het buitenland werken uit? Federale Verzekering vergezelt u over de grenzen heen met ASSBAU, een Europees Economisch Samenwerkingsverband waarvan wij medestichters zijn. ASSBAU is een Europees netwerk van verzekeraars die gespecialiseerd zijn in de bouwsector en biedt u: dienstverlening ter plaatse; onderschrijven van plaatselijke verzekeringen; inlichtingen en juridisch, technisch en administratief advies; schaderegeling in het buitenland. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het telefoonnummer DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN De extra-contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan derden wordt eveneens verzekerd. Deze waarborg wordt samen aangeboden met de tienjarige waarborg en kan er niet van gescheiden worden. Deze dekking houdt in dat de gevolgschade aan derden tengevolge van een schadegeval, vallend onder de tienjarige waarborg, eveneens verzekerd is. AANVULLENDE WAARBORG BIJ DE TIENJARIGE WAARBORG Deze aanvullende waarborg voorziet in de vergoeding van de volgende schade die het directe gevolg is van een beschadiging van de verzekerde gesloten ruwbouw vallend onder de tienjarige waarborg: de beschadiging van andere gedeelten van de constructie dan die van de gesloten ruwbouw, zoals afwerking en uitrusting, en van andere goederen van de bouwheer; Een voorbeeld de volgende immateriële schade: gebruiksderving, Het plafond van een gelijkvloers dienend tot handels- doorlopende algemene onkosten, winstderving, zaak stort in tijdens de periode van de tienjarige waar- genotsderving. Deze waarborg wordt steeds samen borg. Er is niet enkel aan het verzekerde gebouw aan- aangeboden met de tienjarige waarborg en de waar- zienlijke materiële schade maar ook enkele klanten van borg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid tegenover WAARBORG BURENHINDER WIE IS VERZEKERD? de handelszaak lopen lichamelijke letsels op. De schade, derden. Ook deze waarborg is voorzien. Ze dekt de vergoeding Verzekerd zijn de verzekeringnemer en diegenen die berokkend aan de klanten, is eveneens verzekerd. van schade aan naburige constructies en de directe deelnamen aan de oprichting van het verzekerd bouw- Een voorbeeld gevolgen ervan waartoe de bouwheer mocht gehouden werk, met name de aannemers, de onderaannemers, Een vloerplaat van een bureelcomplex stort in en zijn op grond van artikel 544 van het Belgisch Burgerlijk architecten, raadgevende ingenieurs en de ontwerp- beschadigt het vals plafond en de eraan opgehangen Wetboek. bureaus. leidingen. De computerapparatuur van de bouwheer Deze waarborg geldt op voorwaarde dat het schade Door het verlenen van de dekking burenhinder op basis die zich in de onderliggende ruimte bevindt, is even- betreft die het gevolg is van de oprichting van het van art. 544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, is de eens beschadigd met als gevolg dat de bedrijfsactiviteiten verzekerde bouwwerk en die optreedt tijdens de peri- bouwheer eveneens verzekerd. van de bouwheer belemmerd worden. ode van de tienjarige aansprakelijkheid. Een groot voordeel hierbij is dat alle hierboven De vergoeding van de leidingen en van het vals Het gaat hier over de vergoeding van schade aan vernoemde partijen steeds verzekerd worden, wat plafond, die geen deel uitmaken van de gesloten ruwbouw, derden zonder fout: indien er schade aan derden is, discussies in verband met aansprakelijkheid bij een valt onder de hier besproken aanvullende waarborg. zonder dat de aannemers uitvoeringsfouten hebben schadegeval uitsluit. Dat is eveneens het geval voor de vergoeding van de begaan, is de bouwheer aansprakelijk. computerapparatuur van de bouwheer en voor het WIE ONDERSCHRIJFT DE VERZEKERING? verlies tengevolge van de belemmering van zijn Deze verzekering wordt meestal afgesloten door de bedrijfsactiviteiten. aannemer of de bouwheer. 8 9

6 VERZEKERDE KAPITALEN Met betrekking tot de tienjarige waarborg. De waarborg wordt verleend tot beloop van de waarde van het verzekerde bouwwerk vastgesteld bij oplevering ervan. Deze verzekerde waarde wordt gedurende de 10-jarige waarborgperiode jaarlijks geïndexeerd met een vast en op voorhand bepaald percentage van 7,5 %. De Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid, de aanvullende waarborg bij de tienjarige waarborg en de waarborg Burenhinder zijn gelijk aan de waarborgsom voor de tienjarige aansprakelijkheid voor het verzekerde bouwwerk en bedraagt minstens en hoogstens HOELANG GELDEN DE WAARBORGEN? De dekking loopt gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering van het verzekerde bouwwerk. KOSTPRIJS De kostprijs bestaat enkel uit de verzekeringspremie. De verzekeringsnemer dient geen vergoeding voor eventuele technische controle te betalen. De verzekeringspremie bedraagt 2 % van de kostprijs van de gesloten ruwbouw (afwerking en uitrusting niet inbegrepen). De minimumpremie bedraagt te vermeerderen met de taksen en kosten. ABONNEMENTSFORMULE Normaal wordt de F-10 verzekering afgesloten per bouwwerk. Een abonnementsformule, waarbij bijvoorbeeld een aannemer of architect al zijn bouwwerken wenst te verzekeren, kan echter eveneens uitgewerkt worden. De verzekeringspremie bedraagt 1,5 % van de kostprijs van de gesloten ruwbouw. Een voorbeeld Bij een waarde van het bouwwerk, verzekerd in tienjarige aansprakelijkheid, van voor de gesloten ruwbouw, bedraagt de waarborg met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid, de aanvullende waarborg bij de tienjarige aansprakelijkheid en de waarborg Burenhinder eveneens IS ER EEN franchise? De franchise bedraagt 10 % van het schadebedrag met een minimum van en een maximum van De bedragen van de minimum en de maximum franchise zijn geïndexeerd met een vast percentage van 7,5 % per jaar. Voorbeeld VERGOEDING DOOR DE F-10 VERZEKERING: Schade aan de gesloten ruwbouw vallend onder de tienjarige waarborg: ,43 Herstellingskosten van de gevolgschade aan de afwerking vallend onder de aanvullende waarborg bij de tienjarige waarborg: 2 974,72 Immateriële gevolgschade voor de bouwheer vallend onder de aanvullende waarborg bij de tienjarige waarborg: ,47 Schade aan derden vallend onder de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid: - Schade aan derden zonder fout vallend onder de waarborg Burenhinder: - totaal: ,62 aftrek franchise* ,00 vergoeding: ,62 * Maximum franchise van vermeerderd met 7,5 % gezien het schadegeval zich voordeed tijdens het 2de jaar van de tienjarige waarborg

7 Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax De Federale Verzekeringen Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s Verzekeringsonderneming toegelaten volgens codenummer Nr RPR Verantwoordelijke Uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden

Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden Verzekering rechtsbijstand ALL IN PLUS Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ALL IN PLUS INHOUDSOPGAVE: 1. Begripsomschrijving 2. Wat is het doel van deze rechtsbijstandverzekering?

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOORWAARDEN De Watersportpolis Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.01 C INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

Woonhuisverzekering All-in

Woonhuisverzekering All-in Polisvoorwaarden PP 2200-02 Woonhuisverzekering All-in Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSVERZEKERING NGB ANA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA

VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA VOORWAARDEN NIET GEKENTEKENDE BROMFIETSEN NGB UGA ALGEMEEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons of onze:

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN?

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? februari 2013 BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen Welke

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Polismantel 230-12 Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Algemene polisvoorwaarden (BI) Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsmaatschappij 1.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden MOT 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003)

Nadere informatie

Informatie over uw Woonhuisverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Woonhuisverzekering. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Woonhuisverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie