VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS /10 12/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS 30.15.001/10 12/08"

Transcriptie

1 VERZEKERING F-10 TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ARCHITECTEN EN AANNEMERS /10 12/08

2 De verzekering F10 van Federale Verzekering dekt gedurende 10 jaar de aanspr akelijkheid van architecten en aannemers bij een ernstig gebrek aan het opgerichte bouwwerk, evenals de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en de burenhinder. 10-jarige aansprakelijkheid Bij het ontwerpen en het oprichten van een bouwwerk zijn de aannemers en architecten in vele opzichten aansprakelijk. De tienjarige aansprakelijkheid die hen door artikel 1792 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek wordt opgelegd, is wel één van de zwaarste die zij te dragen hebben. ARTIKEL 1792 van het Burgerlijk Wetboek Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaar aansprakelijk. Wat zijn de verplichtingen van de bouwers? De bouwers (aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevend ingenieurs en ontwerpers) moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit van het gehele gebouw of van één van de hoofddelen ervan in het gedrang brengen. De architect is verantwoordelijk voor de gebreken die te wijten zijn aan ontwerpfouten of die door een zorgvuldig toezicht hadden kunnen worden voorkomen of hersteld. De aannemer staat in voor de gebreken die te wijten zijn aan uitvoeringsfouten. Indien het bouwwerk gebreken vertoont die het rechtstreekse gevolg zijn van een fout in de plannen of bestekken, of van een werkwijze die de aanbesteder heeft voorgeschreven, dan is de aannemer niet aansprakelijk, tenzij hij als vakman de fouten in de plannen en bestekken had moeten zien. De aannemer die zelf plannen en bestekken heeft gemaakt, de specialist aannemer, is eveneens aansprakelijk voor de gebreken in de bouw die aan fouten in die plannen en bestekken te wijten zijn, al heeft de bouwheer, op voorwaarde dat hij geen deskundige is, die documenten goedgekeurd. Wat zijn de gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen? grove gebreken aan het opgerichte bouwwerk; gebreken tengevolge van de ongeschiktheid van de grond; instabiliteit van het bouwwerk; waterdichtheidsproblemen (vanaf het derde jaar). Toch valt er in de rechtspraak en in de rechtsleer een strekking waar te nemen om dit te verruimen en ook wanprestaties die het gebouw ongeschikt maken voor zijn bestemming onder de tienjarige aansprakelijkheid te laten vallen. Van wezenlijk belang hierbij is dat de tienjarige aansprakelijkheid van openbare orde is: het is verboden bij overeenkomst vermindering en dus zeker opheffing ervan te bedingen. De bouwheer De bouwheer die door het genoemd wetsartikel wordt beschermd, kan niettemin zelf de gevolgen te dragen krijgen van onregelmatigheden die gedurende de tienjarige termijn kunnen ontstaan. Betwistingen en processen omtrent de vraag wie van de bouwers aansprakelijk is en in welke mate, kunnen zo lang een regeling in de weg staan dat de bouwheer aanzienlijke huurderving en productieverlies lijdt. Mocht ten slotte, na voltooiing, één van de firma s die aan de bouw heeft meegewerkt, failliet gaan, dan heeft de bouwheer geen enkel verhaal meer. Daarom is het al lang de gewoonte dat de bouwheer, openbaar of privaat, bij de aanvang der werken zelf een verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid van de aannemers en de architecten afsluit of de aannemer verplicht dat te doen. De F-10 verzekering van de Tienjarige Aansprakelijkheid van de aannemer en de architect (onder toepassing van de wet Breyne geldt deze aansprakelijkheid ook voor de bouwpromotor) kan als een aanvulling beschouwd worden op de verzekering Alle Risico s Bouwplaats die dekking verleent tijdens de bouwfase. 2 3

3 Gelijktijdig met die eerste vaststellingen waren eveneens barsten ontstaan in de tegelvloeren en muurbekledingen in faience. Daarbij konden een aantal deuren evenals een aantal ramen niet meer dicht. Gezien de evolutie van de toestand werden de partijen die betrokken waren bij de oprichting van het gebouw, namelijk de architect en de algemene aannemer, opgeroepen door de bouwheer. KUNNEN ER PROBLEMEN RIJZEN NA DE OPRICHTING VAN EEN GEBOUW? Ondanks de inspanningen van de bouwpartners om zo kwalitatief mogelijk te bouwen kunnen er, gezien de complexiteit van het bouwgebeuren, toch nog problemen optreden eens het gebouw voltooid is. In sommige gevallen kan men zelfs met ernstige problemen af te rekenen krijgen, ook bij gewone woningen. Het schadegeval hierna uiteengezet toont dit aan. Op het eerste gezicht kon na onderzoek van de kwaliteit Schadegeval ontstaan na de oprichting van het geheel van het bouwwerk de aanneming geen van een woning enkel gebrek in de uitvoering worden verweten. In Voorbeeld gemeenschappelijk overleg bleek een beslissing over Minder dan 2 jaar na het betrekken van zijn nieuwe de te treffen maatregelen dringend, en in die buiten- woning, wordt de eigenaar ongerust omdat er talrijke gewone en verontrustende situatie werd een beroep scheuren in de muren en de vloeren ontstaan. Boven- gedaan op een raadgevend ingenieur voor een uitvoerig dien kwamen er in een tijdsspanne van 12 maanden advies over de oorzaken van de stoornissen. een aantal van die scheuren op verontrustende wijze Het bleek dat die stoornissen te wijten waren aan een open (tot 3 cm). differentiële zetting van de funderingen van het Wat is de oorzaak van het schadegeval? Aangezien de aannemer geen verzekering had onder- gebouw, alhoewel die verbonden waren door de vloer- De vastgestelde stoornissen aan het nieuwe gebouw schreven ter dekking van zijn tienjarige aansprakelijk- plaat van het gebouw. waren te wijten aan differentiële zettingen van een heid, moest hij de kosten die hij op zich moest nemen hoek van het gebouw ten opzichte van het geheel. volledig zelf dragen. OMVANG VAN DE SCHADE: ,62 Herstellingskosten van de gesloten ruwbouw Versteviging van de fundering van een hoek van het gebouw door ondermetseling met een paal- en betonstructuur: ,09 Wegnemen en herplaatsen van het buitenschrijnwerk: 1 239,47 Vervanging van de beschadigde dorpels in blauwe steen: 1 983,15 Dichten van de scheuren in de gevels: 2 974, ,43 Herstellingskosten van de gevolgschade aan de afwerking Wegnemen en herplaatsen van het binnenschrijnwerk: 1 115,52 Vervangen van de gescheurde vloer- en muurbetegeling: 1 859, ,72 Immateriële gevolgschade Verhuizing van een deel van het meubilair en van de artsenpraktijk: 3 966,30 Verblijfskosten van het gezin in een hotel gedurende 2 maanden: ,87 Huur van een commerciële ruimte die aangepast diende te worden voor de overbrenging van de artsenpraktijk gedurende 3,5 maanden: 9 085, ,47 TOTAAL: ,62 De oorzaak van die zetting werd verklaard door een ondergrondse stroming, op een diepte van ongeveer 1m20, van afvloeiend water vanaf de helling van een heuvel aan de andere kant van de weg naar een beek die lager was gelegen dan de grond die door de eigenaars voor het nieuwe huis werd aangekocht. Schade voor de opdrachtgever-bouwheer Sinds de voorlopige oplevering werd het huis bewoond door de bouwheer, een arts, die zijn artsenpraktijk in een deel van het gebouw uitoefende. Om de herstellingswerken aan de woning uit te voeren, werd het gezin ondergebracht in een nabijgelegen hotel. De artsenpraktijk werd overgebracht naar de gehuurde benedenverdieping van een gebouw zodat de arts zijn raadplegingen kon verderzetten. Na een begin van gerechtelijke procedure en een minnelijke schikking tussen de architect en de aannemer, werden de kosten (zie kader: omvang van de schade) onder hen verdeeld. De kosten van het schadegeval die de architect op zich nam werden gedeeltelijk vergoed door zijn verzekering van zijn beroepsaansprakelijkheid. Conclusie Uit dit voorbeeld blijkt dat naast het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, het aangewezen is voor de aannemer, de architect en de opdrachtgever hun werk te laten dekken door een F-10 verzekering van de Tienjarige Aansprakelijkheid van architecten en aannemers. Die verzekering dekt gedurende 10 jaar na de oplevering de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers. 4 5

4 F-10 DE BESTE BESCHERMING Het hiervoor toegelichte schadegeval toont aan dat de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten geen overbodige luxe is, ook niet voor de zogenaamde kleinere bouwwerken zoals woningen en middelgrote kantoor- en appartementsgebouwen. De verzekering F-10, ontwikkeld door Federale Verzekering, al meer dan 90 jaar actief in het bouwbedrijf, is hiervoor de aangepaste verzekeringsformule. Gezien de verzekeringsmaatschappij bij de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid zonder opzegmogelijkheden gebonden is voor een vaste duur van 10 jaar, is het normaal dat zij bezorgd is over de kwaliteit bij de uitvoering van het te verzekeren bouwwerk. Bij de klassieke controleverzekering wordt deze kwaliteitsgarantie bekomen door een technische controle door het onafhankelijk Controleorganisme SECO. Bij de formule F-10 wordt voor deze kwaliteitsgarantie gerekend op de werfcontrole door de plichtsbewuste architect en de naar kwaliteit strevende aannemer. VERZEKERBARE GOEDEREN De verzekering kan aangegaan worden voor bouwwerken van beperkte omvang - waarde voor gesloten ruwbouw , wat overeenkomt met een waarde sleutel op de deur van De soorten van bouwwerken die voor de verzekering in aanmerking komen zijn woon- en kantoorgebouwen en gebouwen dienend tot stapelplaats. Renovatiewerken en werken van burgerlijke bouwkunde komen niet in aanmerking voor dit soort verzekering. Opmerking Bouwwerken van grotere omvang, renovatiewerken en werken van burgerlijke bouwkunde kunnen verzekerd worden door de klassieke Controleverzekering. IS ER TECHNISCHE CONTROLE? Er wordt geen technische controle geëist door een extern controleorganisme. Een werfcontrole door de architect is wel vereist. Voor bepaalde bouwtechnische aspecten kan er in specifieke gevallen wel een technische inspectie gebeuren door de technische dienst van Federale Verzekering, waarvan de kosten gedragen worden door de verzekeringsmaatschappij. Een aantal technische voorwaarden worden wel gesteld, zoals: de uitvoering van een elementaire stabiliteitsstudie, de uitvoering van een grondonderzoek met bijhorende studie van het funderingssysteem, het bijhouden van de werfverslagen. DE TIENJARIGE WAARBORG VOOR HET OPGERICHTE BOUWWERK De verzekeringsmaatschappij waarborgt de aannemers en de ontwerpers de geldelijke vergoeding waartoe zij tegenover de bouwheer gehouden kunnen zijn krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het verzekerde opgerichte gebouw. Het is de bedoeling van de verzekeringsmaatschappij om de tienjarige aansprakelijkheid van de ontwerpers en de aannemers zo volledig mogelijk te verzekeren. De enige beperking in de dekking is die met betrekking tot de problemen van waterdichtheid gedurende de eerste twee jaar van de tienjarige periode. De schade ten gevolge van de dichtheidsgebreken is pas gedekt vanaf het derde jaar na de oplevering. Onvolkomenheden in de uitvoering van de waterdichtheid die snel na de uitvoering aan het licht komen, zijn bijgevolg niet verzekerd. Deze problemen kunnen verzekerd worden door een verzekering Alle Risico s Bouwplaats die een onderhoudsperiode of dekkingsuitbreiding voorziet tot twee jaar na de voorlopige oplevering van de werken. 6 7

5 ASSBAU: EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENST VOOR BOUWONDERNEMINGEN Voert u in het buitenland werken uit? Federale Verzekering vergezelt u over de grenzen heen met ASSBAU, een Europees Economisch Samenwerkingsverband waarvan wij medestichters zijn. ASSBAU is een Europees netwerk van verzekeraars die gespecialiseerd zijn in de bouwsector en biedt u: dienstverlening ter plaatse; onderschrijven van plaatselijke verzekeringen; inlichtingen en juridisch, technisch en administratief advies; schaderegeling in het buitenland. Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het telefoonnummer DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER DERDEN De extra-contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan derden wordt eveneens verzekerd. Deze waarborg wordt samen aangeboden met de tienjarige waarborg en kan er niet van gescheiden worden. Deze dekking houdt in dat de gevolgschade aan derden tengevolge van een schadegeval, vallend onder de tienjarige waarborg, eveneens verzekerd is. AANVULLENDE WAARBORG BIJ DE TIENJARIGE WAARBORG Deze aanvullende waarborg voorziet in de vergoeding van de volgende schade die het directe gevolg is van een beschadiging van de verzekerde gesloten ruwbouw vallend onder de tienjarige waarborg: de beschadiging van andere gedeelten van de constructie dan die van de gesloten ruwbouw, zoals afwerking en uitrusting, en van andere goederen van de bouwheer; Een voorbeeld de volgende immateriële schade: gebruiksderving, Het plafond van een gelijkvloers dienend tot handels- doorlopende algemene onkosten, winstderving, zaak stort in tijdens de periode van de tienjarige waar- genotsderving. Deze waarborg wordt steeds samen borg. Er is niet enkel aan het verzekerde gebouw aan- aangeboden met de tienjarige waarborg en de waar- zienlijke materiële schade maar ook enkele klanten van borg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid tegenover WAARBORG BURENHINDER WIE IS VERZEKERD? de handelszaak lopen lichamelijke letsels op. De schade, derden. Ook deze waarborg is voorzien. Ze dekt de vergoeding Verzekerd zijn de verzekeringnemer en diegenen die berokkend aan de klanten, is eveneens verzekerd. van schade aan naburige constructies en de directe deelnamen aan de oprichting van het verzekerd bouw- Een voorbeeld gevolgen ervan waartoe de bouwheer mocht gehouden werk, met name de aannemers, de onderaannemers, Een vloerplaat van een bureelcomplex stort in en zijn op grond van artikel 544 van het Belgisch Burgerlijk architecten, raadgevende ingenieurs en de ontwerp- beschadigt het vals plafond en de eraan opgehangen Wetboek. bureaus. leidingen. De computerapparatuur van de bouwheer Deze waarborg geldt op voorwaarde dat het schade Door het verlenen van de dekking burenhinder op basis die zich in de onderliggende ruimte bevindt, is even- betreft die het gevolg is van de oprichting van het van art. 544 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, is de eens beschadigd met als gevolg dat de bedrijfsactiviteiten verzekerde bouwwerk en die optreedt tijdens de peri- bouwheer eveneens verzekerd. van de bouwheer belemmerd worden. ode van de tienjarige aansprakelijkheid. Een groot voordeel hierbij is dat alle hierboven De vergoeding van de leidingen en van het vals Het gaat hier over de vergoeding van schade aan vernoemde partijen steeds verzekerd worden, wat plafond, die geen deel uitmaken van de gesloten ruwbouw, derden zonder fout: indien er schade aan derden is, discussies in verband met aansprakelijkheid bij een valt onder de hier besproken aanvullende waarborg. zonder dat de aannemers uitvoeringsfouten hebben schadegeval uitsluit. Dat is eveneens het geval voor de vergoeding van de begaan, is de bouwheer aansprakelijk. computerapparatuur van de bouwheer en voor het WIE ONDERSCHRIJFT DE VERZEKERING? verlies tengevolge van de belemmering van zijn Deze verzekering wordt meestal afgesloten door de bedrijfsactiviteiten. aannemer of de bouwheer. 8 9

6 VERZEKERDE KAPITALEN Met betrekking tot de tienjarige waarborg. De waarborg wordt verleend tot beloop van de waarde van het verzekerde bouwwerk vastgesteld bij oplevering ervan. Deze verzekerde waarde wordt gedurende de 10-jarige waarborgperiode jaarlijks geïndexeerd met een vast en op voorhand bepaald percentage van 7,5 %. De Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid, de aanvullende waarborg bij de tienjarige waarborg en de waarborg Burenhinder zijn gelijk aan de waarborgsom voor de tienjarige aansprakelijkheid voor het verzekerde bouwwerk en bedraagt minstens en hoogstens HOELANG GELDEN DE WAARBORGEN? De dekking loopt gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering van het verzekerde bouwwerk. KOSTPRIJS De kostprijs bestaat enkel uit de verzekeringspremie. De verzekeringsnemer dient geen vergoeding voor eventuele technische controle te betalen. De verzekeringspremie bedraagt 2 % van de kostprijs van de gesloten ruwbouw (afwerking en uitrusting niet inbegrepen). De minimumpremie bedraagt te vermeerderen met de taksen en kosten. ABONNEMENTSFORMULE Normaal wordt de F-10 verzekering afgesloten per bouwwerk. Een abonnementsformule, waarbij bijvoorbeeld een aannemer of architect al zijn bouwwerken wenst te verzekeren, kan echter eveneens uitgewerkt worden. De verzekeringspremie bedraagt 1,5 % van de kostprijs van de gesloten ruwbouw. Een voorbeeld Bij een waarde van het bouwwerk, verzekerd in tienjarige aansprakelijkheid, van voor de gesloten ruwbouw, bedraagt de waarborg met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid, de aanvullende waarborg bij de tienjarige aansprakelijkheid en de waarborg Burenhinder eveneens IS ER EEN franchise? De franchise bedraagt 10 % van het schadebedrag met een minimum van en een maximum van De bedragen van de minimum en de maximum franchise zijn geïndexeerd met een vast percentage van 7,5 % per jaar. Voorbeeld VERGOEDING DOOR DE F-10 VERZEKERING: Schade aan de gesloten ruwbouw vallend onder de tienjarige waarborg: ,43 Herstellingskosten van de gevolgschade aan de afwerking vallend onder de aanvullende waarborg bij de tienjarige waarborg: 2 974,72 Immateriële gevolgschade voor de bouwheer vallend onder de aanvullende waarborg bij de tienjarige waarborg: ,47 Schade aan derden vallend onder de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid: - Schade aan derden zonder fout vallend onder de waarborg Burenhinder: - totaal: ,62 aftrek franchise* ,00 vergoeding: ,62 * Maximum franchise van vermeerderd met 7,5 % gezien het schadegeval zich voordeed tijdens het 2de jaar van de tienjarige waarborg

7 Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax De Federale Verzekeringen Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s Verzekeringsonderneming toegelaten volgens codenummer Nr RPR Verantwoordelijke Uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België

EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer. Welke aansprakelijkheden zijn er? Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer. Welke aansprakelijkheden zijn er? Burgerrechtelijke aansprakelijkheid EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer Yves GHIJSELS Departementschef Uitgifte - Beheer Ongevallen FEDERALE Verzekering 06 oktober 2014 Welke aansprakelijkheden zijn er? = in welke mate

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

Andere controleorganismes :

Andere controleorganismes : VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VRAGENLIJST I.VERZEKERING SCHADE EN VERLIEZEN VERZEKERDEN NAAM + ADRES TE VERZEKEREN? Verzekeringnemer : Bouwheer : Aannemer of bouwbedrijf : Onderaannemers : Architect(en)

Nadere informatie

VERZEKERINGS- VOORSTEL VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERINGS- VOORSTEL VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGS- VOORSTEL VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID pagina 1/7 - versie 01/05/2012 I TE VERZEKEREN PERSONEN Naam: Adres: Hoofdactiviteit: Zijn te verzekern, al de partijen die activiteiten

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE

VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE VRAGENLIJST KANDIDAAT VOLTOOIINGS- WAARBORGEN WET BREYNE pagina 1/12 - versie 10/01/2012 I ALGEMEENE INLICHTINGEN 1. Naam van de onderneming: 2. Adres van de maatschappelijke zetel: Postcode: gemeente:

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:...

Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Naam:... Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid voor raadgevend ingenieur, interieurarchitect, landschapsarchitect, milieudeskundige, energiedeskundige, expert. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:...

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

1.1 BESTAAT ER EIGENLIJK WEL ZO IETS ALS ÉÉN ENKELE BOUWVERZEKERING?

1.1 BESTAAT ER EIGENLIJK WEL ZO IETS ALS ÉÉN ENKELE BOUWVERZEKERING? ABR-polis (Assiver) 1 WELKE VOORDELEN HEEFT DE BOUWHEER DIE ZIJN WERF ZELF VERZEKERT? Met regelmaat is vast te stellen dat niet de bouwheer maar de aannemer de taak op zich krijgt om de werf te verzekeren.

Nadere informatie

VERZEKERINGS- VOORSTEL A.B.R

VERZEKERINGS- VOORSTEL A.B.R VERZEKERINGS- VOORSTEL A.B.R pagina 1/5 - versie 01/03/2012 I INDIENER VAN DE VERZEKERINGSAANVRAAG Naam: Adres: Tel. + fax + e-mail: Hoofdactiviteit: Te verzekeren personen: Opdrachtgever: Algemene aannemer

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

2. De ABR-verzekering

2. De ABR-verzekering De ABR-verzekering FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 1. Inleiding Toenemende complexiteit en omvang

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR).

Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR). Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR). 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mail:... 2. Verzekeringnemer Naam*:...

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Extra voordeel voor nieuwe gebouwen: uw brandverzekering Top Woning gratis gedurende 6 maanden!

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

WOONVERZEKERING + BOUWRISICO S

WOONVERZEKERING + BOUWRISICO S WOONVERZEKERING + BOUWRISICO S Waarborg Bouwrisico s. Technisch-commercieel argumentarium Heeft iemand die aan bouwen of verbouwen begint, wel een waarborg Bouwrisico s nodig? Elke aannemer, architect

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard b+villas Golden Label b+villas Golden Label 3 het welzijnslabel U woont in een magnifiek herenhuis, een prachtige villa in eigentijdse stijl of een fantastische duplex. In uw woning wordt niets aan het

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS. BouWverZekerinGen 30.03.004/10 08/09

PRAKTISCHE GIDS. BouWverZekerinGen 30.03.004/10 08/09 PRAKTISCHE GIDS BouWverZekerinGen 30.03.004/10 08/09 Deze Praktische Gids Bouwverzekeringen geeft u een overzicht van de verzekeringen en specifieke diensten die Federale Verzekering, specialist in de

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van de architect

Aansprakelijkheid van de architect Aansprakelijkheid van de architect FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Juridisch kader De architect is

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering

Bijzondere polisvoorwaarden Extra Kostenverzekering Bijzondere polisvoorwaarden Extra Deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Bijzondere polisvoorwaarden Extra Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking Artikel

Nadere informatie

Schadeaangifte Verzekering voor de bouwer en ABR

Schadeaangifte Verzekering voor de bouwer en ABR Schadeaangifte Verzekering voor de bouwer en ABR schade aan bouwwerken ongeval op de werf schade aan derden wegvallen van de aannemer po lis num mer verzekeringskantoor naam en adres (of stempel) nummer

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen

TALENSIA. B.A. Na Levering. Specifieke bepalingen TALENSIA B.A. Na Levering Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VERZEKERING

ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VERZEKERING 1. INLEIDING...3 a. HISTORIEK....4 b. SITUATIE IN BELGIË....5 c. DE VERANTWOORDELIJKHEDEN....5 De extra- contractuele aansprakelijkheid...5 De contractuele aansprakelijkheid...7

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers

Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers Verzekering beroepsaansprakelijkheid tienjarige verantwoordelijkheid aannemers en ontwerpers ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «A l ge me ne B urge r li j ke

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Buitensporige burenhinder bij bouwwerkzaamheden Datum 19 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen Het barema is van toepassing vanaf 01/05/2013 tot verschijning van een nieuwe editie. Het basisvergoedingspercentage wordt toegepast op de handelspremies.

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een echte omnium voor uw bouwwerf : ABR polis. Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Inhoudsopgave. Een echte omnium voor uw bouwwerf : ABR polis. Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Een echte omnium voor uw bouwwerf : ABR polis Hebt u bouw- of renovatieplannen, neem dan zeker een verzekering voor Alle Bouwplaats Risico

Nadere informatie

Art. 2. De polis moet voldoen aan volgende minimum voorwaarden:

Art. 2. De polis moet voldoen aan volgende minimum voorwaarden: WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

EEN VERKEERSONGEVAL. Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09

EEN VERKEERSONGEVAL. Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09 EEN VERKEERSONGEVAL Wat moet ik DoEn? 30.26.001/00 06/09 een ongeval? wat moet u doen? Inhoud Een ongeval? Wat moet u doen? Het Europees aanrijdingsformulier De ongevalsaangifte 3 5 7 Zijn er gewonden

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Engineering - Verzekering Alle bouwplaatsrisico's

Algemene Voorwaarden Engineering - Verzekering Alle bouwplaatsrisico's Algemene Voorwaarden Engineering - Verzekering Alle bouwplaatsrisico's Inhoudstafel Blz. Afdeling 1 : Zaakschadeverzekering (beschadiging en verlies) Verzekerbare goederen, verzekerde goederen en verzekeringstermijnen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Pack HUURDER Huren zonder zorgen

Pack HUURDER Huren zonder zorgen Pack HUURDER Huren zonder zorgen Pack Huurder speelt in op uw behoeften. Bent u huurder? Huren biedt heel wat voordelen en het is belangrijk dat u zich daar goed bij voelt. Net als eigenaars, hebben ook

Nadere informatie

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies de ruimten van uw woning die vermeld moeten worden in de inventaris.

Nadere informatie

Platform Stelselherziening

Platform Stelselherziening Allianz Global Corporate & Specialty Allianz Nederland Corporate Platform Stelselherziening De verzekeringsoplossing Gouda, 4 februari 2015 Niek Vonk en Freek Schipper Inhoud Welke verzekeringen zijn er

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

KBC-Verzekering Productieverlies

KBC-Verzekering Productieverlies KBC-Verzekering Productieverlies De KBC-Patrimoniumpolis, de brandverzekering van KBC, is het beste product op de markt en verzekert al uw gebouwen, constructies, materieel, koopwaar, dieren en gewassen.

Nadere informatie